1. VEM JOBBAR I BEMMANINGSBRANSCHEN?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. VEM JOBBAR I BEMMANINGSBRANSCHEN?"

Transkript

1 1. VEM JOBBAR I BEMMANINGSBRANSCHEN? 1.1. ÅLDER Vilket år är du född? 29 år eller yngre år år 60 år eller äldre Vill ej svara 0% 10% 17% 1 21% 30% 3 31% 40% 4 4 0% 10% 1 20% 2 30% 3 40% 4 50% Åldersfördelningen för respondenterna i årets undersökning visar en liten förskjutning mot att de svarande är äldre. I årets undersökning är detta en tvingande fråga vilket gör att de som har besvarat enkäten måste uppge vilket år man är född. På samma sätt som i de båda tidigare mätningarna är det den yngsta åldersgruppen, vilka är 29 år eller yngre som är störst. Även om andelen är något lägre än de båda tidigare mätningarna består gruppen av fyra av tio svarande. I nästa åldersgrupp som består av respondenter i åldersgruppen mellan 30 och 44 år ligger andelen kvar på samma nivå. När det gäller de båda äldsta åldersgrupperna kan vi se att båda dessa grupper ökar sin andel. Denna ökning sker både mellan den första och andra mätningen och till årets mätning. Andelen som svarar att man är äldre än 45 år är 29 procent i denna mätning jämfört med 17 procent i mätningen som genomfördes 2009/10.

2 1.2. KÖN Är du...? 4 Kvinna 50% 60% 50% Man 3 4 1% Ej svar 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Fördelningen mellan kvinnor och män är nästan jämn. Detta innebär att den kvinnodominans som fanns i mätningen som genomfördes 2009/10 har försvunnit.

3 1.3. RESPONDENTERNA FÖRDELAT PÅ SEKTOR Arbetar du just nu inom privat eller offentlig sektor? Privat sektor % Offentlig sektor 20% 2 2 Vet ej % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Även i denna mätning är det en majoritet av respondenterna som svarar att de jobbar inom den privata sektorn. Även om det är mycket marginellt kan vi se en tendens till att andelen svarande som jobbar inom den offentliga sektorn ökar mellan mätningarna.

4 1.4. RESPONDENTER FÖRDELAT PÅ AVTALSOMRÅDE Inom vilket avtalsområde är du anställd? Arbetare/LO-avtalet 20% 2 3 Tjänsteman/akademiker 40% 40% 5 Vårdförbundet Läkarförbundet Annat 1% 1% 1% Vet inte/ej svar % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% När vi studerar materialet vidare kan vi se att störst andel svarande återfinns inom tjänsteman/akademiker-området med fyra av tio svarande. Detta är samma nivå som förra mätningen medan det vid en jämförelse med mätningen som genomfördes 2009/10 är en kraftig minskning. Vidare när det gäller andelen som uppger att de jobbar inom arbetare/lo-avtalet sjunker andelen från var tredje svarande till knappt tre av tio svarande. Även om båda dessa siffror ligger över den första mätningen med marginal. Däremot ökar andelen som svarar att de jobbar inom de båda avtalsområdena vårdförbundet och läkarförbundet med sex procentenheter. Från sammanlagt två till åtta procent. Bland de svar som inkommit under alternativet annat finns bland annat: handel, montör, receptionist, telecom och utbildning.

5 1.5. RESPONDENTER FÖRDELAT PÅ YRKESOMRÅDE I vilket eller vilka av följande yrkesområden har du arbetat som bemanningskonsult? Kontor/administration % Industri/tillverkning 17% % Lager/logistik 2 27% IT 1 1 Hälso- och sjukvård 11% Ekonomi/ finans 11% 1 21% 10% Telefoni/callcenter 1 1 Teknik 7% Marknadsföring/information Försäljning Bygg Pedagogik Hotell, restaurang, turism Övrigt 10% 10% Vet ej 1% 0% 10% 1 20% 2 30% 3 40% 4 På denna fråga kunde respondenten ge mer än ett svar. Även i årets mätning är det yrkesområdet kontor/administration som ligger i topp. Strax efter ligger industri/tillverkning och lager/logistik. Drygt sju av tio respondenter jobbar inom något av dessa yrkesområden. Det är samma tre-i-topp som mätningen 2011/12, dock är det en minskning, vilket i sig är en minskning med mätningen innan. I mätningen 2009/10 var dock ekonomi/finans som låg på en tredje plats. Förändringen som finns mellan mätningarna kan framförallt spåras till en ökning i inom hälsosjukvård och en minskning inom lager/logistik. I och med att respondenterna kan svara att de jobbar inom mer än ett yrkesområde summerar inte graferna till hundra procent. Här är det noterbart att andelen som svarar mer än ett yrkesområde sjunker från 1,8 under 2009/10 till 1,5 i årets mätning. Bland de svar som inkommit under alternativet övrigt finns bland annat: bibliotek, forskning, HR, inköp och socialt arbete.

6 1.6. RESPONDENTER FÖRDELAT PÅ UTBILDNING Vilken är din högsta formella utbildning? Grundskola/folkskola Gymnasium Universitet/högskola 37% 4 47% Annan högre utbildning Vet inte/ej svar 1% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Ungefär lika stor andel eller drygt fyra av tio respondenter svarar att de har en utbildning på gymnasie- eller på universitet/högskolenivå. Detta innebär att andelen som svarar att de har en utbildning som ligger på universitet/högskolenivå ökar på bekostnad av de som uppger gymnasium. Andelen svarande som uppger något av de övriga utbildningsalternativen ligger kvar på motsvarande nivåer som i de båda tidigare mätningarna.

7 1.7. RESPONDENTER FÖRDELAT PÅ ARBETSTID Hur många timmar per vecka arbetar du som bemanningskonsult? 10 timmar eller mindre timmar timmar timmar För tillfället har jag inget arbete/uppdrag/projekt Vet inte/ej svar 7% 7% % 20% 40% 60% 80% 100% En stor majoritet eller nästan åtta av tio svarar de jobbar minst 31 timmar i veckan. Tendensen sedan de båda tidigare undersökningarna förstärks. På motsvarande sätt är tendensen att andelen som arbetar 10 timmar eller mindre eller att man för tillfället inte har något arbete/uppdrag/projekt minskar.

8 Vid sidan om arbetet som bemanningskonsult... studerar jag... har jag annat arbete... är jag pensionerad 10% 1 1% Konsultarbetet är min huvudsysselsättning 71% 70% Vet inte/ej svar 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% /12 Den övervägande majoriteten, eller drygt sju av tio, svarar att konsultarbetet är deras huvudsysselsättning. Var tionde har sitt uppdrag bredvid sina studier och nästan lika stor andel uppger att de har ett annat arbete. Den största skillnaden vi kan se mellan mätningarna är att andelen som jobbar som bemanningskonsult bredvid studierna sjunker jämfört med mätningen 2011/12.

9 1.8. TID SOM BEMANNINGSKONSULT Hur länge har du arbetat som bemanningskonsult? Mindre än en månad 1 6 månader 7 12 månader 1-2 år 2-5 år % % 2 17% 27% 31% Mer än 5 år 1 Mer än 2 år Vet inte/ej svar 37% 1% 1% 0% 0% 10% 1 20% 2 30% 3 40% Andelen som svarar att de har jobbat som bemanningskonsult i minst två år ökar från mätningen 2011/12 med hela elva procentenheter, från 25 procent till 36 procent och ligger nu på samma nivå som 2009/10. Detta innebär i sin tur att andelen som har jobbat i upp till ett år sjunker med nio procentenheter och ligger i denna undersökning på 47 procent.

10 1.9. SYSSELSÄTTNING INNAN ARBETET SOM BEMANNINGSKONSULT Omedelbart innan jag började arbeta som bemanningskonsult... Var jag arbetslös Var jag tillsvidareanställd Studerade jag Hade jag en tidsbegränsad anställning Var jag uppsagd, men ännu inte arbetslös Var jag utomlands Var jag föräldraledig Riskerade jag att bli arbetslös Var jag långtidssjukskriven Annat Vet inte/ej svar % 1% 0% 0% 7% 1% 1% 0% 31% % 20% 0% 10% 1 20% 2 30% 3 Den vanligaste sysselsättningen man hade innan man blev bemanningskonsult är att man var arbetslös. Andelen svar ligger på motsvarande nivåer i alla tre mätningar. Alla ligger på runt tre av tio respondenter. När det sedan gäller andra platsen är det en ökning för de svarar att de var tillsvidareanställda omedelbart innan. Från 18 procent för de tidigare båda mätningarna till årets mätning där andelen hamnar på 24 procent. På motsvarande sätt kan vi se att andelen som svarar att de tidigare studerade sjunker över åren. Från 20 procent 2009/10 till årets andel som ligger på 14 procent. Övriga vägar in som bemanningskonsult ligger kvar på samma nivåer som under de tidigare båda mätningarna.

11 1.10. SAMMANFATTNING Åldersmässigt är den största gruppen personer som är upp till 29 år, fyra av tio ingår i denna grupp. Näst största åldersgrupp, med tre av tio, är personer i åldern år. Det är en jämn fördelning mellan kvinnor och män bland de svarande. En majoritet eller drygt sex av tio jobbar inom den privata sektorn. Även i denna undersökning är det mest representerade avtalsområdet tjänsteman/akademiker med fyra av tio svarande följt av arbetare/lo-avtalet med knappt tre av tio svarande. Vidare kan vi se att det vanligaste yrkesområdet är kontor/administration följt av industri/tillverkning och lager/logistik. Utbildningsmässigt är det lika stor andel, drygt fyra av tio som svarar att man har en utbildning från universitet/högskola- eller gymnasium. Nästan av åtta av tio jobbar minst 31 timmar i veckan. Vidare är det en majoritet eller drygt sju av tio som har jobbet som konsultarbetet som sin huvudsysselsättning. När det gäller den tid som man har jobbat som bemanningskonsult uppger nästan hälften att de har jobbat i upp till två år. Å andra sidan, de som har jobbat i mer än två år som bemanningskonsult består av drygt var tredje respondent. Det vanligaste svaret på man gjort innan blev bemanningskonsult är att man var arbetslös följt av att man var tillsvidareanställd eller att man studerade.

12 2. METOD Undersökningen har genomförts i form av en webbenkät som har skickats till personalen på de medverkande företagen. Enkäten består av ett följebrev och en länk till själva enkäten. Utskicket är uppdelat i två delar. Den ena delen består av de företag som har valt att själva distribuera enkäten till sina anställda. Respektive företag har skickat ut en inbjudan till sin personal där det har funnit en öppen länk att öppna och därmed besvara frågorna. I och med detta är respondenterna anonyma till så motto att vi inte har någon uppgift om vilka som har fått enkäten skickad till och därmed vilka som har besvarat den. Den andra delen består av de företag där Inizio sköter distributionen av enkäten. De företag som ingår i denna grupp har skickat sitt personalregister med uppgifter som finns på personalen. Detta har sedan Inizio använt som underlag för utskick. De i denna grupp som inte har besvarat enkäten har också fått påminnelser utskickade med uppmaning om att fylla i enkäten. I gruppen med företag som valt att själva distribuera enkäten ingår totalt nio företag. Totalt har dessa företag anställda. Av dessa har personer valt att fylla i enkäten. Detta ger svarsgrad på 38 procent. När det gäller gruppen som har valt att låta Inizio stå för utskicket så finns det totalt av 14 företag i denna grupp. Det totala antalet anställda uppgår till personer. Av dessa valde 989 personer att besvara enkäten. Detta ger en svarsgrad på 16 procent. För undersökningen innebär detta att det totalt ingår 23 företag i studien. Totalt har enkäten distribuerats till personer. Med totalt inkomna enkäter får vi en total svarsgrad på 25 procent.

13 3. VÄGEN IN TILL JOBBET SOM BEMANNINGSKONSULT 3.1. ANLEDNING ATT VARA BEMANNINGSKONSULT Jag arbetar som bemanningskonsult därför att Bemanningsföretaget erbjöd ett intressant uppdrag Jag vill se olika arbetsplatser och skaffa mångsidig Arbete som bemanningskonsult är lättare att få än annat arbete Jag vill arbeta hos just det företag som bemanningsföretaget Jag kan själv välja arbetstid och arbetsplats Som tillsvidareanställd i ett bemanningsföretag har jag Jag vill ibland ha ledigt i längre perioder Jag vill ha extrainkomster Jag får högre lön eller andra förmåner (t ex utbildning, Jag vill inte ha en heltidsanställning Jag skulle ha förlorat min A-kassa om jag inte hade tagit jobbet Annan anledning, vilken? Vet inte/ej svar 10% 3 41% % % % 20% 1 7% 7% 11% 21% 0% 10% 1 20% 2 30% 3 40% 4 50% På denna fråga kunde respondenten ge mer än ett svar. I topp bland svarsalternativen på denna fråga återfinns: bemanningsföretaget erbjöd ett intressant uppdrag då nästan fyra av tio svarar detta. Det är dock något mindre andel än i förra mätningen där även detta alternativ toppade listan. Noterbart är att detta svarsalternativ inte fanns med i mätningen 2009/10. På en andra plats, med var tredje svarande, finns svarsalternativet att man vill se olika arbetsplatser och skaffa mångsidig arbetserfarenhet. Denna andel ligger i paritet med förra mätningen, men ligger lång under siffrorna i den första mätningen. Med en nästan lika stor andel, knappt en av tre svarande, kommer svarsalternativet: arbete som bemanningskonsult är lättare att få än annat arbete. Här är det samma mönster som tidigare, andelen ligger i paritet med förra mätningen men en bra bit under andelen i den första mätningen. Sedan är det en fallande skala och endast en mycket liten andel svarar att de är bemanningskonsulter för annars hade de förlorat sin A-kassa.

14 Bland de svar som inkommit under alternativet annan anledning finns bland annat följande exempel: Detta är min provanställning inför fast anställning på kundföretaget Få ihop lärlingstimmar som elektriker Inget annat alternativ för min tjänst hos kundföretaget Kundföretaget är intressant att jobba med och ökad erfarenhet Ökad kunskap då man vanligtvis skiftar kund oftare än man skulle bytt anställning.

15 3.2. VÄGEN IN I BRANSCHEN Hur blev du intresserad av att arbeta som bemanningskonsult? Jag såg en annons på nätet Genom vänner Så annons på Platsbanken Jag surfade på en jobbsajt Jag såg en tidningsannons Arbetsförmedlingen rekommenderade det Genom skola/utbildning Annat Vet inte/ej svar 27% % % 20% 2 20% 20% 1 0% 10% 1 20% 2 30% På denna fråga kunde respondenten ge mer än ett svar. Hur blev man då intresserad av arbeta som bemanningskonsult? Det är jämt lopp mellan att man såg en annons på nätet eller genom vänner. Drygt var fjärde svarande uppger något av dessa båda alternativ. Något färre uppger att de såg en annons på Platsbanken (Arbetsförmedlingen). En jämförelse med de båda tidigare mätningar visar att andelen som såg en annons på nätet ökar från förra året för att ligg i samma nivå som under 2009/10. De båda andra alternativen ligger kvar på samma nivå som tidigare. Noterbart är att andelen som svarar att de blev intresserade av bli bemanningskonsult efter att de har surfat på en jobbsajt sjunker över tid. Över tid sjunker även tidningsannonsens betydelse. Bland de svar som inkommit under alternativet annan anledning finns bland annat: Arbetat tidigare i samma företag Blev kontaktad av bemanningsföretaget för en specifik roll hos kund som matchade min profil Det var det första företag som kontaktade mig efter att jag skickat ut mitt CV Extra jobb som pensionär och för att få fortsätta hos nuvarande företag Blev rekryterad direkt av kundföretaget men sedan beslutade de att jag skulle anställas som konsult istället

16 3.3. TID TILL JOBB HOS BEMANNINGSFÖRETAG Hur lång tid dröjde det innan du fick arbetet hos bemanningsföretaget? Samma dag som jag tog kontakt Inom tre dagar Inom en vecka Inom två veckor Inom en månad Inom två månader Efter mer än två månader Vet inte/ej svar 11% 11% % 2 21% 20% 17% % 17% 1 7% 7% 7% 7% 10% 0% 10% 1 20% 2 På denna fråga ville vi veta hur lång tid det tog mellan det att man tog kontakt med bemanningsföretaget och det att man fick jobb. Hela en av tio svarande säger att de fick jobba samma dag som de tog kontakt. Detta är samma nivå som tidigare. Om vi drar ut tidshorisonten till inom två veckor så täcker detta in knappt två av tre respondenter. Även detta ligger i paritet som förra mätningen men klart över mätningen 2009/10 där motsvarande värde var 56 procent. Noterbart är att andelen som svarar att det dröjde mer än två månader innan de fick jobb hos bemanningsföretaget sjunker över tid.

17 4. ARBETET 4.1. ATT ARBETA SOM BEMANNINGSKONSULT I vilken utsträckning instämmer du i var och ett av följande påståenden om att arbeta som bemanningskonsult? Kundföretaget har bemött mig som en av deras egna anställda 51% 2 11% 1% På min arbetsplats (hos kundföretaget) är man positiv till bemanningskonsulter % Min erfarenhet av att arbeta som inhyrd har varit mer positivt än väntat 40% 3 1 Jag har kunnat utveckla och utnyttja mitt kunnande tack vare arbetet som bemanningskonsult Att arbeta som inhyrd känns meningsfullt % 10% Jag tror att hyrarbete kommer att leda till nytt arbete i framtiden Tack vare konsultjobbet har jag avancerat i min yrkeskarriär % % 1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% Instämmer helt Instämmer delvis Tveksam Instämmer knappast Instämmer inte alls Vet inte/ej svar På denna fråga fick respondenterna besvara ett antal påstående som handlar om hur det är att arbeta som bemanningskonsult. Det påstående som man totalt sett instämde mest i är: kundföretaget har bemött mig som en av deras egna anställda. En mycket klar majoritet eller åtta av tio svarande instämmer helt eller delvis här. Strax där under kommer påståendet: på min arbetsplats (hos kundföretaget) är man positiv till bemanningskonsulter då knappt åtta av tio instämmer helt eller delvis i detta påstående. Ytterligare ett snäpp nedanför återfinns påståendet att deras erfarenhet av att arbeta som inhyrd har varit mer positivt än väntat, då drygt sju av tio instämmer helt eller delvis i detta påstående. Vad är man då mest missnöjd med bland dessa påståenden? På en ohotad första plats med knappt var fjärde svarande kommer: tack vare konsultjobbet har jag avancerat i min yrkeskarriär. Jämfört med de båda tidigare mätningar är det samma tre-i-topp bland påståendena.

18 4.2. KONSULTEN OM KUNDFÖRETAGET Sätt betyg på ditt nuvarande uppdrag Mina närmaste arbetskamrater i kundföretaget uppskattar mig och mitt arbete 7 1 1% Kundföretagets arbetsledare uppskattar mig och det arbete jag gör 6 20% Jag känner att jag är en del av kundföretagets arbetsgemenskap 5 2 1% Kundföretagets arbetsledare är en bra chef 5 27% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% Instämmer helt Instämmer delvis Tveksam Instämmer knappast Instämmer inte alls Vet inte/ej svar Vidare så ville vi att respondenterna skulle betygsätta sitt kundföretag på fyra stycken olika påståenden. Drygt nio av tio instämmer helt eller delvis i påståendet att deras närmaste arbetskamrater i kundföretaget uppskattar mig och mitt arbete. Endast en liten andel svara att de inte instämmer i detta. Sedan är det en fallande skala tills det fjärde påståendet om att kundföretagets arbetsledare är en bra chef. På alla fyra påståenden instämmer drygt åtta av tio respondenter. En jämförelse med förra och mätningen innan dess visar på samma inbördes ordning av påståendena på samma nivåer.

19 Skulle du vilja ha en tillsvidareanställning hos ditt nuvarande kundföretag? Ja 61% 61% 5 Nej Vet inte/ej svar 2 21% % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Som en följdfråga ställde vi följande fråga: skulle du vilja ha en tillsvidareanställning hos ditt nuvarande kundföretag? Även denna fråga ligger i paritet med mätningen som genomfördes 2011/12. Dessa båda värden ligger över motsvarande från mätningen som genomfördes 2009/10. Dock är det fortfarande en stor andel eller 23 procent som svarar nej på denna fråga.

20 Har något av de kundföretag som du varit på erbjudit dig en anställning som du tackat nej till? Ja 17% 1 1 Nej 7 80% 7 Vet inte/ej svar 1 0% 20% 40% 60% 80% 100% Den tidigare frågan ska ställas i relation till denna fråga. Om man något av de kundföretag som respondenterna varit på erbjudit dem en anställning som man har tackat nej till. Som grafen visar har knappt en av fem svarande fått erbjudande om en anställning som man har tackat nej till. Andelen jämfört med de tidigare visar mätningarna på en lite ökning även om den inte är så stor. Noterbart är att andelen som inte vet eller kan ge ett svar sjunker, kanske då man inte ställts inför frågan.

21 4.3. KONSULTEN OM BEMANNINGSFÖRETAGET I vilken utsträckning instämmer du i var och ett av följande påståenden om din arbetsgivare, dvs bemanningsföretaget? Mitt bemanningsföretag har hanterat löneutbetalningar och annat som rör arbetsförhållanden på ett bra sätt Mitt bemanningsföretag är ett framgångsrikt och kvalitetsmässigt kunnigt företag i branschen Bemanningsföretaget har givit mig tillräcklig information om kundföretaget och om mina arbetsuppgifter Bemanningsföretaget har givit mig tillräcklig information om arbetsförhållandena hos kundföretaget Bemanningsföretaget bryr sig om personalens välbefinnande % Jag är nöjd med kommunikationen mellan bemanningsföretaget, kundföretaget och mig själv % Mitt bemanningsföretag tar hänsyn till mina önskemål då jag erbjuds arbete % 1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Instämmer helt Instämmer delvis Tveksam Instämmer knappast Instämmer inte alls Vet inte/ej svar I detta avsnitt studerar vi hur konsulterna ser på sitt bemanningsföretag. Respondenterna fick svara på ett antal påståenden som handlar om deras arbetsgivare. Det påstående som högst andel respondenter instämmer i är att man känner att man är en del av kundföretagets arbetsgemenskap, då hela 84 procent instämmer helt eller delvis i detta påstående. Sedan följer respektive påståenden som på ett pärlband. Nästan alla påståenden ligger runt åtta av tio respondenter. Lägst instämmande grad med knappt sju av tio kommer påståendet om att deras bemanningsföretag tar hänsyn till deras önskemål då de erbjuds arbete. Noterbart är att påståendet: mitt bemanningsföretag har hanterat löneutbetalningar och annat som rör arbetsförhållanden på ett bra sätt har högst andel som instämmer helt. Jämfört med förra mätningen har det blivit en del förändringar. Detta då i förra mätningen fick påståendet: jag känner att jag är en del av kundföretagets arbetsgemenskap går från 58 procent till årets mätning där det totalt blir 84 procent. Från botten till toppen med andra ord.

22 Har bemanningsföretaget kunnat erbjuda dig ett nytt uppdrag efter det att ett tidigare tagit slut när du så önskat? Ja, snabbt Ja, efter en viss tid Nej Vet inte/ej svar 27% 2 21% % 11% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% Nästa fråga som i frågebatteriet handlade om hur lång tid det tog innan bemanningsföretaget kunde erbjuda dem nytt uppdrag efter det att ett tidigare uppdrag har avslutats. Nästan hälften har inte kunna ger något svar på frågan. Detta kan bero på flera saker som att man inte ställts inför problemet innan, att man nu är i mitt uppe i ett uppdrag eller att man har ett långtidskontrakt så frågan inte är relevant. Bland de som uppger ett svar kan vi se en tendens över tid andel som svarar ja, snabbt ökar medan andelen som svarar ja, efter en viss tid minskar. Även andelen som svarar nej minskar från de båda tidigare mätningarna.

23 Har bemanningsföretaget eller kundföretaget erbjudit dig utbildning under det senaste året? Ja, 2 dagar eller mer Ja, ½ 1 dag Nej, ingen alls Vet inte/ej svar 17% % 61% 6 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Den tredje delen i detta avsnitt handlar om man som bemanningskonsult har blivit erbjuden någon utbildning. Som grafen visar är det stabila andelar över tid. Sex av tio ger ett nekande svar på frågan. Av de som har blivit erbjudna utbildning så svarar 17 procent två dagar eller mer och 15 procent svara en halv till en dag.

24 4.4. KONSULTEN OM FACKET Har du behövt diskutera arbetsförhållanden med en representant för facket under din tid som bemanningskonsult? Ja % Nej Vet inte 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Som en annan aspekt av arbetet som bemanningskonsult fick respondenterna besvara frågan om man behövt diskutera arbetsförhållanden med facket. Även i denna mätning ligger andelen som ger ett jakande svar på frågan är drygt var tionde svarande. Noterbart är att andelen som svarar att de inte vet sjunker över tid. Vi kan se en liten svag tendens över tid av andelen som svarar nej på frågan.

25 Om du har behov av att diskutera dina arbetsförhållanden, vem skulle du då helst diskutera med? Direkt med bemanningsföretaget Facklig företrädare på kundföretaget Facklig företrädare på Ingen av dem Vet inte 1 1 7% 7% 10% 10% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Som följdfråga fick respondenterna svara på om man har behov att diskutera sin arbetsförhållande, vem man då helst skulle diskutera med. En majoritet eller drygt sex av tio svarar att de tar det direkt med sin arbetsgivare bemanningsföretaget. Knappt var sjätte svarar istället att de skulle diskutera det hela med en facklig företrädare på kundföretaget. Övriga alternativ ligger alla på runt var tionde respondent. Sifforna är jämna över tid, även om det är en lite ökning av andelen som svara att de helst skulle kontakta facklig företrädare på kundföretaget mellan årets mätning och den första.

26 5. GENERELLT OM BEMANNINGSJOBBET 5.1. UPPFATTNINGEN OM BEMMANINGSARBETET Sätt betyg på ditt nuvarande uppdrag! I stort - hur nöjd är du med innehållet i ditt arbete som bemanningskonsult? Mycket nöjd Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd 1 11% % 10% 1 20% 2 30% 3 40% 4 50% En viktig fråga i undersökningen är hur nöjd eller missnöjd bemanningskonsulten är med sitt nuvarande uppdrag. Det visar sig att en stor majoritet eller drygt åtta av tio svarar att de är ganska eller mycket nöjda. Den andra sidan, de som uppger att de ganska eller mycket missnöjda med sitt uppdrag uppgår till en mindre andel eller sex procent. Drygt var tionde är neutral. Även om andelen som svarar att de är mycket nöjda minskar mot förra mätningen ökar andelen som svarar ganska nöjda. Även andelen som svarar ganska missnöjda sjunker jämfört med förra mätningen. Över tid ökar andelen som svarar att de är nöjda och på samma sätt minskar andelen som svarar att de är missnöjda.

27 Vad anser du om följande påståenden om ditt arbete som bemanningskonsult? Arbetet motsvarar vad som utlovades 5 31% 7% 1% Arbetsuppgifterna sporrar mig att göra mitt bästa 5 30% 1% Kundföretaget har satt mig in i arbetet tillräckligt 5 3 1% Mitt arbete ger tillräckligt med utmaningar % Mitt arbete motsvarar mitt yrkeskunnande % 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% Instämmer helt Instämmer delvis Tveksam Instämmer knappast Instämmer inte alls Vet inte/ej svar Vidare fick respondenterna besvara ett antal påståenden om sitt arbete som bemanningskonsult. Det som får högst grad av instämmande är påståendet: arbetet motsvarar vad som utlovades. Nästan nio av tio av de som besvarat enkäten säger att de instämmer helt eller delvis i påståendet. Strax där under med endast totalt sett några få procentandelar mindre kommer de båda påståendena arbetsuppgifterna sporrar mig att göra mitt bästa och kundföretaget har satt mig in i arbetet tillräckligt. Lägst grad av instämmande, dock med drygt tre av fyra svarande, kommer påståendet mitt arbete motsvarar mitt yrkeskunnande. Jämfört med de båda tidigare mätningar är det samma tre påståenden som ligger i topp. Andelen som säger sig instämma helt eller delvis ligger även på en lika nivå.

28 5.2. REKOMMENDERA ELLER INTE DET ÄR FRÅGAN Skulle du rekommendera arbetet som bemanningskonsult till dina bekanta? Ja 6 67% 6 Nej Vet inte/ej svar % % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Som sista bild i rapporten kommer svaret på om respondenten skulle rekommendera ett arbete som bemanningskonsult till sina bekanta. Resultatet blir ett tydligt jakande svar, detta då en kvalificerad majoritet eller drygt två av tre säger ja. Dock så finns det en grupp med knappt var femte svarande som istället säger nej. Noterbart är att det finns en svagt positiv tendens över tid till att svara ja på frågan.

Jobbet i bemanningsbranschen

Jobbet i bemanningsbranschen Jobbet i bemanningsbranschen en studie av de bemanningsanställdas situation 2009/2010 Innehåll Jobbet i bemanningsbranschen 4 1. Vem jobbar i bemanningsbranschen? 4 2. Metod 12 3. Vägen in till jobbet

Läs mer

JOBBET I BEMANNINGSBRANSCHEN. En studie av de bemanningsanställdas situation 2011/2012 INNEHÅLL. Jobbet i bemanningsbranschen

JOBBET I BEMANNINGSBRANSCHEN. En studie av de bemanningsanställdas situation 2011/2012 INNEHÅLL. Jobbet i bemanningsbranschen JOBBET I BEMANNINGSBRANSCHEN En studie av de bemanningsanställdas situation 2011/2012 INNEHÅLL Jobbet i bemanningsbranschen 1. Vem jobbar i bemanningsbranschen? 2. Metod 3. Vägen in till jobbet som bemanningskonsult

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet 1 Inledning Hösten 2009 fick Sociologiska

Läs mer

Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna

Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna En undersökning om vilka konsekvenser det får om stadshusledningens förslag att ta bort 5-7 administrativa tjänster verkställs. 7 februari 27

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 2016-03- 31 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen!

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Medlemsenkäten hösten 2005 Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Drygt var tionde medlem har ett fackligt uppdrag. Två tredjedelar har fått en utbildning för uppdraget.

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO PENSIONEN EN KÄLLA TILL ORO Fram tills nyligen har de flesta heltidsarbetande svenskar kunnat räkna med en trygg försörjning på äldre dagar. Idag

Läs mer

Schysta städvillkor? Hotell- och restaurangfackets undersökning om hotellstädares arbetsmiljö 2016

Schysta städvillkor? Hotell- och restaurangfackets undersökning om hotellstädares arbetsmiljö 2016 Schysta städvillkor? Hotell- och restaurangfackets undersökning om hotellstädares arbetsmiljö 2016 2 Inledning Hotell- och restaurangfacket ställde frågor till flera hundra anställda inom hotellstäd om

Läs mer

Om ledarskapet och andra förutsättningar för en bra arbetsmiljö. En rapport från SKTF

Om ledarskapet och andra förutsättningar för en bra arbetsmiljö. En rapport från SKTF Om ledarskapet och andra förutsättningar för en bra arbetsmiljö En rapport från SKTF Juni 23 Sammanfattning och reflektioner Kännetecknande för olika yrken inom Svenska kyrkan är att de är relativt enkönade.

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Stockholm. September-oktober 2006

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Stockholm. September-oktober 2006 Psoriasisförbundet Enkätundersökning bland medlemmar i Stockholm September-oktober 2006 Bakgrund Psoriasis är en allvarlig kronisk sjukdom som drabbar hud och leder och ny forskning visar att psoriasis

Läs mer

BEMANNINGSFÖRETAGENS UTVECKLING STATISTIKEN ÄR FRAMTAGEN I SAMARBETE MED AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT

BEMANNINGSFÖRETAGENS UTVECKLING STATISTIKEN ÄR FRAMTAGEN I SAMARBETE MED AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT BEMANNINGSFÖRETAGENS UTVECKLING STATISTIKEN ÄR FRAMTAGEN I SAMARBETE MED AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT Årsrapport Många har fått jobb bemanningsbranschen har återhämtat sig Aldrig har så många personer

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Svenska arbetstagare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016_Svenska arbetstagare

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Svenska arbetstagare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016_Svenska arbetstagare Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Svenska arbetstagare Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016_Svenska arbetstagare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Tjänsteskrivelse Enkät till gymnasiet åk 2, 2014

Tjänsteskrivelse Enkät till gymnasiet åk 2, 2014 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2014-0-19 DNR UN 2014.049 SUSANNE MALMER SID 1/1 KVALITETSHANDLÄGGARE 0-5 52 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004

Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004 Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004 Ökad arbetslöshet bland nyexaminerade ingenjörer Arbetslösheten bland ingenjörer ett år efter examen var våren 2004 ännu högre än året innan. 14 procent

Läs mer

En av fyra tror på omfattande automatisering

En av fyra tror på omfattande automatisering Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 Många studier har under det senaste året visat att den snabba tekniska utvecklingen gör att ungefär hälften av alla jobb kommer kunna automatiseras

Läs mer

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2 Så rekryterar företagen medarbetare s rekryteringsenkät 2010 del 2 Inledning Hur hittar företagen de medarbetare de behöver? Och vilka rekryteringsvägar fungerar bra? Mot bakgrunden av att vart femte rekryteringsförsök

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Medelpad. September-oktober 2006

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Medelpad. September-oktober 2006 Psoriasisförbundet Enkätundersökning bland medlemmar i Medelpad September-oktober 06 September-oktober 06 Bakgrund Psoriasis är en allvarlig kronisk sjukdom som drabbar hud och leder och ny forskning visar

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång?

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång? Den kommunala ingenjören Kostnad eller tillgång? Inledning Sveriges kommuner står inför stora utmaningar för att nå en effektiv, attraktiv och regionalpolitiskt hållbar utveckling. Många regionala dilemman

Läs mer

Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook

Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook Manpower Work life Rapport 2011 Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook I Manpowers undersökning Work Life från 2008 visade resultaten att de mest populära webbaserade nätverken

Läs mer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång, februari 2011 Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer - en statistisk

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 5 Syfte... 5 Genomförande... 5 Statistikbeskrivning... 5 Bakgrundsvariabler... 6 Resultat... 9 Narkotika

Läs mer

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Malmö. September-oktober 2006

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Malmö. September-oktober 2006 Psoriasisförbundet Enkätundersökning bland medlemmar i Malmö September-oktober 06 September-oktober 06 Bakgrund Psoriasis är en allvarlig kronisk sjukdom som drabbar hud och leder och ny forskning visar

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete Enheten för statistik om utbildning och arbete Rapport Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden Postadress Besöksadress Telefon Fax Box 24 300, 104 51 STOCKHOLM Karlavägen 100 08-506

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

januari 2015 Vision om en god introduktion

januari 2015 Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Inledning Under hösten 2014 genomförde Vision en enkät till drygt 10 000 av våra medlemar

Läs mer

Technology Management Lunds Universitet

Technology Management Lunds Universitet Technology Management Lunds Universitet Arbetslivsundersökning 2013 1 TM arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning år 2013. Årets undersökning är den andra i raden som kartlägger

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

ALUMN2015 KOST IDROTTSVETENSKAP. En enkät till dig som studerat kost- eller idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet

ALUMN2015 KOST IDROTTSVETENSKAP. En enkät till dig som studerat kost- eller idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET ANALYS OCH UTVÄRDERING ALUMN2015 KOST IDROTTSVETENSKAP En enkät till dig som studerat kost- eller idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet INSTITUTIONEN FÖR KOST-

Läs mer

VAD ÄR VIKTIGAST NÄR DET GÄLLER ARBETE?

VAD ÄR VIKTIGAST NÄR DET GÄLLER ARBETE? ARBETSLIV VAD ÄR VIKTIGAST NÄR DET GÄLLER ARBETE? 1. Vilka yrken ska ha hög respektive låg lön enligt dig? 2. Vilken funktion har lönen förutom som inkomst? 3. Vad tror du är den främsta orsaken till att

Läs mer

U P P F Ö L J N I N G AV V U X E N U T B I L D N I N G I G Ö T E B O R G S R E G I O N E N, M A L M Ö S TA D O C H S T O C K H O L M S S TA D

U P P F Ö L J N I N G AV V U X E N U T B I L D N I N G I G Ö T E B O R G S R E G I O N E N, M A L M Ö S TA D O C H S T O C K H O L M S S TA D U P P F Ö L J N I N G AV V U X E N U T B I L D N I N G I G Ö T E B O R G S R E G I O N E N, M A L M Ö S TA D O C H S T O C K H O L M S S TA D U T B I L D N I N G A R S L U T F Ö R D A 2 0 1 5 T E K N I

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet Efter examen Jobb och löner för nyexaminerade 2013 Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Juseks arbetsmarknadsundersökning Sedan slutet

Läs mer

Sparkontoundersökning

Sparkontoundersökning Sparkontoundersökning 2017 Ur rapporten: Stora skillnader i storleken på lättillgänglig hushållsbuffert bland svenska hushåll. Nästan hälften sparar regelbundet till något specifikt de planerar att köpa

Läs mer

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sida 1

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sida 1 Arbetsgivares syn på föräldraledighet 20140626 Sida 1 Innehåll Om studien Tre huvudinsikter Bakgrund, syfte och mål Metod Om de svarande Resultatredovisning Sida 2 Tre huvudinsikter 44% av arbetsgivarna

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Göteborg. September-oktober 2006

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Göteborg. September-oktober 2006 Psoriasisförbundet Enkätundersökning bland medlemmar i Göteborg September-oktober 2006 Bakgrund Psoriasis är en allvarlig kronisk sjukdom som drabbar hud och leder och ny forskning visar att psoriasis

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017 Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna Resultat Uppdragsgivare Regler Information Beteende

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Brukarundersökning. Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning

Brukarundersökning. Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning Brukarundersökning Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning 009 Bakgrund Sedan 003 arbetar socialförvaltningen i Tingsryd med Balanserad styrning som metod att styra sin verksamhet. I den Balanserad

Läs mer

SMIL. Alumniundersökning. Våren 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

SMIL. Alumniundersökning. Våren 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN SMIL Alumniundersökning Våren 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Innehållsförteckning Bakgrundsfrågor Bakgrund.... 3 Inskrivning och examensår.... 5 Inriktning.... 6 Vidare studier.... 7 Första arbetet Första

Läs mer

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Svenska folket underkänner dagens svenska modell I Ledarna har vi länge kritiserat

Läs mer

Årsrapport Bemanningsföretagens utveckling. Statistiken är framtagen i samarbete med AB Handelns Utredningsinstitut

Årsrapport Bemanningsföretagens utveckling. Statistiken är framtagen i samarbete med AB Handelns Utredningsinstitut Årsrapport Bemanningsföretagens utveckling Statistiken är framtagen i samarbete med AB Handelns Utredningsinstitut Ett tufft år bakom sig lång återhämtning att vänta Under tappade bemanningsbranschen nästan

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Statistik Synen på karriären Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare 2 Att kompetensutveckla sin personal är både en väg för arbetsgivaren att nå bättre

Läs mer

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q3 2016 Statistiken är framtagen i samarbete med Bemanningsföretagen stöttar integration och kompetensförsörjning Omsättningen i bemanningsbranschen fortsatte att öka

Läs mer

Försäkringskassan. Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 2016

Försäkringskassan. Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 2016 Försäkringskassan Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 6 Kännedom om sjukförsäkringen Hur bra eller dåligt skulle du säga att du känner till den allmänna sjukförsäkringen vi har i Sverige? Totalt ()

Läs mer

BEMANNINGSFÖRETAGENS UTVECKLING STATISTIKEN ÄR FRAMTAGEN I SAMARBETE MED AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT

BEMANNINGSFÖRETAGENS UTVECKLING STATISTIKEN ÄR FRAMTAGEN I SAMARBETE MED AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT BEMANNINGSFÖRETAGENS UTVECKLING STATISTIKEN ÄR FRAMTAGEN I SAMARBETE MED AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT Den ljusnande framtid är vår Efter ett svagt förra år börjar branschens företag åter resa sig. Sammantaget

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Technology Management Lunds Universitet. Arbetslivsundersökning 2012 1. Technology Management

Technology Management Lunds Universitet. Arbetslivsundersökning 2012 1. Technology Management Technology Management Lunds Universitet Arbetslivsundersökning 2012 1 Technology Management TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2012. Årets undersökning är den tredje i raden

Läs mer

Bemanningsföretagens utveckling

Bemanningsföretagens utveckling Bemanningsföretagens utveckling Statistiken är framtagen i samarbete med AB Handelns Utredningsinstitut Är botten nådd? Även om omsättningen i bemanningsbranschen visar en minskning för hela riket med

Läs mer

Arbetsmiljön i staten år 2005

Arbetsmiljön i staten år 2005 Arbetsmiljön i staten år 2005 2006-12-19 0612-0813-33 2 Innehåll Innehåll 3 Förord 4 Arbetsmiljöundersökningen 4 Statsanställda är mycket nöjda med sitt arbete och sina arbetstider 5 Statsanställda har

Läs mer

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB Skånepanelen Medborgarundersökning Juni 2015 Genomförd av CMA Research AB Sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna 5 Att leva och bo i Skåne 6 Rekommendationsbenägenhet

Läs mer

Nöjdkundundersökning

Nöjdkundundersökning Sammanfattande resultat från Nöjdkundundersökning Privatkunder & Arbetsgivare 2016 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org

Läs mer

Förekomsten och utvecklingen av tidsbegränsat anställda. Gabrielle Larsson Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Förekomsten och utvecklingen av tidsbegränsat anställda. Gabrielle Larsson Arbetskraftsundersökningarna (AKU) Förekomsten och utvecklingen av tidsbegränsat anställda Gabrielle Larsson Arbetskraftsundersökningarna (AKU) Tidsbegränsade anställningar Arbetskraftsundersökningarna Utveckling av antalet och andelen

Läs mer

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker.

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker. SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 11 och 19 intervjuades drygt 2.000 personer om Den nya influensan A-H1N1. Frågorna ställdes på uppdrag

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Utländska arbetstagare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Utländska arbetstagare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016 Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Utländska arbetstagare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna Resultat Bilaga Antal arbetstimmar Information Personlig

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Helåret 2009

Kommunalarnas arbetsmarknad. Helåret 2009 Kommunalarnas arbetsmarknad Helåret 2009 Kommunalarnas arbetsmarknad Helåret 2009 Innehåll Sammanfattning 7 Stor variation av antalet anställda inom välfärdstjänster under 1990-2009 8 Många av välfärdsarbetarna

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Brukarundersökning Jobbtorg Stockholm

Brukarundersökning Jobbtorg Stockholm Brukarundersökning Jobbtorg Stockholm Totalrapport April 2013, Markör Marknad och Kommunikation Foto: Magnus Selander Markör AB 1 (30) Uppdrag: Brukarundersökning Jobbtorg Stockholm Beställare: Arbetsmarknadsförvaltningen

Läs mer

Juriststudent vid Umeå universitet och sedan?

Juriststudent vid Umeå universitet och sedan? Juriststudent vid Umeå universitet och sedan? Sammanställning av en enkätundersökning gjord Juridiska institutionen 2 3 Inledning Åren, och genomförde juridiska institutionen enkätundersökningar med dem

Läs mer

Rapport enkätresultat 2016 Gymnasieskola

Rapport enkätresultat 2016 Gymnasieskola Rapport enkätresultat 2016 Gymnasieskola Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är en del av det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former av uppföljningar. Inom den gemensamma gymnasieregionen

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 Innehållsförteckning Bakgrund... 4 Syfte... 4 Genomförande... 4 Statistikbeskrivning... 4 Bakgrundsvariabler... 5 Resultat... 8 Narkotika

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

Tre år efter omställning TSL 2014:7

Tre år efter omställning TSL 2014:7 Tre år efter omställning TSL :7 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL finansierar omställningsåtgärder

Läs mer

Interimschefer i Sverige 2013

Interimschefer i Sverige 2013 Interimschefer i Sverige 2013 En kvantitativ undersökning av företags och organisationers inhyrning av interimschefer. Brightmill Om undersökningen Brightmill AB har genomfört en kvantitativ undersökning

Läs mer

RAPPORT. PTP-enkät 2009 1(10)

RAPPORT. PTP-enkät 2009 1(10) RAPPORT PTP-enkät 2009 1(10) INLEDNING Bakgrund 1995 genomförde Psykologförbundet för första gången en undersökning till dem som tagit psykologexamen mellan två tidpunkter för att bland annat få en bild

Läs mer

Vad tycker du om bemanningen i demensvården?

Vad tycker du om bemanningen i demensvården? Vad tycker du om bemanningen i demensvården? Resultat av Socialstyrelsens webbenkät 14 september 7 november 2011 2011-11-08 Om enkäten Enkäten har genomförts som en webbenkät under perioden 14 september

Läs mer

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ.

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. ISSP 2005 Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. Först några frågor om arbete i allmänhet Fråga 1 Föreställ Dig att Du kunde förändra hur Du använder Din tid, och ägna mer tid åt vissa saker

Läs mer

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans Innehåll Om undersökningen Om respondenterna Resultat i sammandrag Resultat från undersökningen Synen på mångfald och diskriminering Jobb och företagande

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q2 2016 Statistiken är framtagen i samarbete med Ett starkt kvartal för bemanningsbranschen Bemanningsbranschen fortsätter att utvecklas starkt. Tillväxten i branschen

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Årsredovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1 31/12 respektive år

Läs mer

Intervjustudie med personalansvariga Mars 2010

Intervjustudie med personalansvariga Mars 2010 Intervjustudie med personalansvariga Mars 2010 Fakta om undersökningen Metod Datainsamlingen har skett genom telefonintervjuer. Totalt genomfördes 500 intervjuer I dataseten på totalnivå är svaren viktade

Läs mer

Arbetsmiljöundersökning

Arbetsmiljöundersökning Arbetsmiljöundersökning 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Uppdraget 4 Bakgrund och syfte 4 Undersöknings omfattning och gomförande 4 Svarsfrekvs och bortfall 4 Resultatet av datainsamling 4 Jämförelser Resultat

Läs mer

Utredningar & rapporter

Utredningar & rapporter Utredningar & rapporter 2016-06-21 Skolenkät 2016 Rapport för fritidshem Barn och föräldrar [Skriv text], Konsultcenter 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Linnéa Norrvik, 021-39 86 48 Utredningar

Läs mer

Avdelningen för analys och utvärdering

Avdelningen för analys och utvärdering HUVUDÄMNE SOCIOLOGI Göteborgsakademiker utifrån BLUE/HSV:s kvalitetsgranskning Avdelningen för analys och utvärdering Avdelningen för analys och utvärdering -- Sociologi. Alumners etablering inom relevant

Läs mer

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion

Läs mer

Redovisning av enkät tidsbegränsad parkering på Kungstorget och Grönsakstorget

Redovisning av enkät tidsbegränsad parkering på Kungstorget och Grönsakstorget Redovisning av enkät tidsbegränsad parkering på Kungstorget och Grönsakstorget Göteborg Stad Trafikkontoret 30 jan 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund och syfte... 2 1.2 Deltagare...

Läs mer

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sida 1

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sida 1 Arbetsgivares syn på föräldraledighet 20140624 Sida 1 Innehåll Om studien Bakgrund, syfte och mål Metod Om de svarande Resultatredovisning Inställning till föräldraledighet Bilaga 1 Inbjudningsmail Sida

Läs mer

Arbetsliv. Rapport: Vilken arbetsmiljökompetens krävs hos chefer och skyddsombud? Mars 2008, Markör Marknad och Kommunikation AB

Arbetsliv. Rapport: Vilken arbetsmiljökompetens krävs hos chefer och skyddsombud? Mars 2008, Markör Marknad och Kommunikation AB Arbetsliv Rapport: Vilken arbetsmiljökompetens krävs hos chefer och skyddsombud? Mars 2008, Markör Marknad och Kommunikation AB Rapport arbetsmiljökompetens 2008 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Vilken ort? Medlemmar i föreningen

Vilken ort? Medlemmar i föreningen Kursutvärdering Kompetenta Anordnare - omgång 3 De flesta deltagarna kommer från Blekinge och från Värmland. Diagram (n=45) Vilken ort? 2 6 7 6 Blekinge Umeå Vara Värmland Västerås Det är i huvudsak större

Läs mer

Bemanningsföretagens utveckling 1:a kvartalet :a halvåret Statistiken är framtagen i samarbete med Inquiry Financial Europe AB

Bemanningsföretagens utveckling 1:a kvartalet :a halvåret Statistiken är framtagen i samarbete med Inquiry Financial Europe AB Bemanningsföretagens utveckling 1:a kvartalet 2011 1:a halvåret 2011 Statistiken är framtagen i samarbete med Inquiry Financial Europe AB Rekordhjälp till arbetssökande Andra kvartalet slog bemanningsbranschen

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Enkät bemanning. november 2011

Enkät bemanning. november 2011 Enkät bemanning november 2011 Enkät bemanning november 2011 Syfte Generell kartläggning av de bemanningsanställdas situation Ge bemanningsanställda möjlighet att med egna ord berätta om hur de ser på sin

Läs mer