Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet."

Transkript

1 Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands kommuner. Vid varje aktivitet har en utvärdering av aktiviteten genomförts med hjälp av en webbenkät till deltagarna. Varje aktivitetsutvärdering har löpande redovisats för projektet i syfte att utveckla verksamheterna. I den här rapporten sammanställer och analyserar vi ett resultat över samtliga aktiviteter under perioden för Tema 1. 1

2 2

3 Enkät och följebrev återfinns i bilaga 1. Samtliga svar på öppna frågor återfinns i bilaga 2. 3

4 I bilden ovan ser vi att det är en jämn fördelning av kvinnor och män som deltagit i utvärderingen. De flesta deltagarna är i åldersgruppen år och medelåldern för samtliga aktivitetsdeltagare är 48 år. 80 procent av de som svarat på enkäterna har varit på aktiviteterna i egenskap av deltagare och 13 procent har varit arrangörer. De tre procenten som varit anmälda men inte deltagit i aktiviteten har inte svarat på frågor om aktiviteterna. Dryga två tredjedelar av deltagarna har deltagit i Afternoon Tea och Heldag i en kommun. *Det är endast sex svar från aktiviteten Partnering varav fyra från arrangörer och vid aktiviteten Ted Talks har endast fem svarat. Partnering och Övrigt/Ted Talks särredovisas därför inte, men ingår däremot i totalstapeln i respektive diagram. 4

5 5

6 Två tredjedelar av deltagarna har fått den första informationen om aktiviteterna via en personlig inbjudan. Det är främst reseaktiviteterna och Dream Big som har lockat deltagare genom andra kanaler. Reseaktiviteterna har också fått spridning genom bekanta andra företagare och Dream Big har lockat deltagare genom annonsering, bekanta/andra företagare, samt genom annan kanal, vilket bland annat har varit genom Facebookinbjudan och skolan. Vid en jämförelse den första delsammanställningen i Tema 1 ser vi att kanaler för information inte har förändrats på en signifikant nivå. Det är något fler i den totala sammanställningen som vid resor fått informationen via bekanta/andra företagare. Aktivitet: Vid resorna har informationen i högre grad än de andra aktiviteterna kommit via bekanta, heldag i kommunen genom personlig inbjudan och Big Dream via annonsering. Ålder: De yngsta har i högre grad än äldre fått information via bekanta/andra företagare och annan kanal. Kön: Män har i högre grad än kvinnor fått information via personlig inbjudan och kvinnor i högre grad än männen genom bekanta/andra företagare. Bransch: Ingen signifikant skillnad. 6

7 Diagrammet visar att majoriteten av aktivitetsdeltagarna totalt sett är i åldern år och medelåldern för samtliga aktiviteter ligger på 48 år. Dream Big är den aktivitet som lockat högst andel unga deltagare. Aktivitet: Dream Big har i högre grad lockat yngre deltagare, Afternoon Tea och resor ett medelålders och Heldag i kommunen och LOU ett äldre deltagande. Kön: Det är fler yngre kvinnor än yngre män och fler äldre män än äldre kvinnor som deltagit vid aktiviteterna. Ålder: Medelåldern för de olika aktiviteterna varierar. Afternoon Tea: 50 år Dream Big: 29 år Heldag i Kommun: 51 år Resor: 46 år LOU: 48 år Bransch: Ingen signifikant skillnad. 7

8 Diagrammet visar att det är en jämn könsfördelning totalt sett. Heldag i en kommun och LOU har lockat fler män, medan Afternoon Tea och resor i högre grad lockat kvinnor. Dream Big är den aktivitet som lockat båda könen i lika hög grad. Aktivitet: Skillnaden är signifikant. Ålder: Det är fler yngre kvinnor och fler äldre män som deltagit vid aktiviteterna. Bransch: Det är fler män bland deltagarna som kommer från tillverkningsindustrin och tjänstesektorn och fler kvinnor kommer från handel och offentlig sektor. 8

9 Diagrammet visar att aktiviteterna totalt sett drar flest deltagare från tjänstesektorn följt av den offentliga sektorn. Verksamma inom tillverkning har i högre grad deltagit vid Heldag i kommun, tjänstesektorn har i högre grad deltagit vid aktiviteterna LOU, Afternoon Tea och Heldag i en kommun. Inom handel har man deltagit vid Resor i högre grad och inom offentlig sektor finns en spridning i vilka aktiviteter man deltagit i. Gruppen annat har i hög grad deltagit i Dream Big. Under kategorin Annat nämns exempelvis att verksamheten är branschöverskridande, bank och finans, försäljning, jord och skog, lantbruk, grossist, hälsa och sjukvård, mm. Aktivitet: Skillnaden är signifikant. Ålder: Ingen signifikant skillnad. Kön: Det är en högre representation av män inom branscherna tillverkning och tjänster, medan det inom handel och offentlig sektor är en högre representation av kvinnor. 9

10 41 procent av de som deltagit i aktiviteterna är företagare och 23 procent är representanter från företag. De olika aktiviteterna lockar deltagare från olika befattningar. Det är främst Dream Big och resorna som lockat deltagare som är blivande företagare/privatpersoner. Aktivitet: Skillnaden är signifikant. Ålder: Fler yngre som är blivande företagare. Inom gruppen befintliga företagare ökar representationen procentuellt ju äldre man är. Kön: Ingen signifikant skillnad. Bransch: Det finns en högre representation från offentlig sektor av privata eller offentliga företagsrådgivare, näringslivsutvecklare. Från branscherna Tillverkning och Handel kommer flest befintliga företagare, följt av Tjänster. 10

11 Ovanstående är en sammanfattning av vilka målgrupper som lockats att delta i respektive aktivitetsform. 11

12 12

13 Förväntningarna har sett lite olika ut beroende på aktivitetstypen men att bli inspirerad och att inhämta ny kunskap har varit förväntningar som funnits på samtliga aktiviteter. Exempelvis har förväntningarna på Dream Big främst varit att bli inspirerad, på resorna har det funnits förväntningar på såväl inspiration som kunskap, Heldag i kommun har främst förväntats skapa nya kontakter och inspiration, medan förväntningarna när det gäller LOU främst har handlat om att inhämta ny kunskap och att skapa nya kontakter. Aktivitet: Dream Big är den aktivitet där man haft högst förväntningar på att bli inspirerad. Resor och LOU är de aktiviteter där respondenterna haft högst förväntningar på att inhämta ny kunskap. Skapa nya kontakter har man främst förväntat sig i aktiviteten Heldag i en kommun. är det flest som har lägre förväntningar. Ålder: De yngsta deltagarna har i högre grad än de äldre haft förväntan på att få inspiration vid aktiviteterna. Yngre och deltagare i åldern år har också haft förväntan på att få utbyta erfarenheter och ålderskategorin år har i högre grad än övriga ålderskategorier haft förväntan på att få ny kunskap. Kön: Män har i högre grad än kvinnor haft förväntan på att få ny kunskap och att aktiviteterna ska ge nya kontakter. Kvinnor har i högre grad haft förväntan på inspiration och vidareutveckling. Bransch: Det är fler inom tjänstesektorn än övriga branscher som har haft förväntan på att inhämta ny kunskap vid aktiviteterna, tjänstesektorn är även den av branscherna som har 13

14 högst förväntan på att skapa nya kontakter. Inspiration är det fler inom Handel som sökt. 13

15 Förväntningar som deltagarna har haft inför aktiviteterna har totalt sett infriats i hög grad. Det är resor som i något lägre grad har infriat förväntningar, där en fjärdedel av deltagarna anger i ganska eller mycket låg grad. Aktivitet: Skillnaden är signifikant. Ålder: Ingen signifikant skillnad. Kön: Kvinnor har i större utsträckning än män gett betyget fem, det vill säga i mycket hög grad. Bransch: Offentlig sektor svarar i större utsträckning än övriga branscher att deras förväntningar infriats i mycket hög grad. Event Medelbetyg aktiviteten infriade förväntningarna Afternoon Tea 3,8 Dream Big 3,8 Heldag i en kommun 3,9 Resor 3,4 LOU 3,7 Totalt 3,8 14

16 3 av 4 har knutit nya kontakter i samband med aktiviteten. Det är i samband med LOU aktiviteter som flest ( 41 procent) uppger att de inte knutit några nya kontakter. Flest uppger att resorna gett dem kontakter. 72 procent har fått en eller fler kontakter. Resorna är också den aktivitet som enskilt bidragit till att många kontakter har skapats, 43 procent uppger att de vid resan fått 3 eller fler kontakter. Även Heldag i kommun har bidragit till att många kontakter har knutits, 35 procent har knutit 3 eller fler kontakter. Av alla som förväntade sig att de skulle knyta kontakter under aktiviteten har 81 procent också gjort det. Även de som inte haft den förväntan innan har knutit kontakter i samband med aktiviteten, närmare bestämt så har 51 procent av dessa ändå knutit kontakter i samband med aktiviteten. Både arrangörer, deltagare och föreläsare har knutit nya kontakter i samband med aktiviteterna, arrangörer och föreläsare till och med i något större utsträckning än deltagarna. Aktivitet: Skillnaden är signifikant. Ålder: Ingen signifikant skillnad. Kön: Ingen signifikant skillnad. 15

17 Bransch: Det är främst verksamma inom tillverkning och handel som inte knutit några kontakter. Inom tjänstesektorn är det fler än i övriga branscher som uppger att de knutit 1-2 nya kontakter. 15

18 En tredjedel av aktivitetsdeltagarna har knutit nya kontakter som kan agera rådgivare och ge dem stöd och hjälp. Det är på aktiviteten Dream Big och Resorna som flest har knutit kontakt med en rådgivare. Det är fler av arrangörerna och föreläsarna än av deltagarna som hittat någon som kan agera rådgivare och ge dem stöd och hjälp. Aktivitet: Skillnaden är signifikant. Ålder: Bland deltagarna är det i högre grad de yngsta som har knutit kontakter med rådgivare. Kön: Igen signifikant skillnad. Bransch: Ingen signifikant skillnad. 16

19 Majoriteten anser att aktiviteterna i hög grad har bidragit med nya kunskaper som de kan ha nytta av i sitt företagande. Oavsett bakgrund anser sig deltagarna kunna ha lika stor nytta av den kunskap de fått genom aktiviteterna. Oavsett vilka förväntningar man hade inför aktiviteten på att få ny kunskap har deltagarna ansett att de fått nya kunskaper i lika hög grad. Aktivitet: Ingen signifikant skillnad. Ålder: Ingen signifikant skillnad. Kön: Ingen signifikant skillnad. Bransch: Tillverkning och handel anser i något lägre utsträckning än övriga att aktiviteterna ger dem kunskaper som är till nytta i deras företagande. Event Medelbetyg aktiviteten bidrog med nya kunskaper Afternoon Tea 3,5 Dream Big 3,5 Heldag i en kommun 3,4 Resor 3,5 LOU 3,5 Totalt 3,5 17

20 Helhetsintrycket av aktiviteternas innehåll har överlag varit bra. Totalt sett har 38 procent varit mycket positiva till innehållet och 49 procent ganska positiva. Dream Big är den aktivitet som sedan sammanställningen efter halva aktivitetstidsperioden förbättrat resultatet. 49 procent har ett mycket positivt helhetsintryck av Dream Bigs innehåll, jämfört med 37 procent i den tidigare sammanställningen. Aktivitet: Innehållet på resorna får något sämre betyg än innehållet på de övriga aktiviteterna och Dream Big får ett högre betyg. Ålder: De yngsta deltagarna har i högre grad än övriga ålderskategorier, svarat i mycket hög grad. Kön: Ingen signifikant skillnad. Bransch: Ingen signifikant skillnad. Event Medelbetyg aktivitetens innehåll Afternoon Tea 4,2 Dream Big 4,4 Heldag i en kommun 4,3 Resor 3,9 LOU 4,1 Totalt 4,2 18

21 Helhetsbetygen på aktiviteterna varierar något, men överlag är deltagarna nöjda. Aktivitet: Helhetsbetyget på Dream Big är något lägre än på övriga aktiviteter och helhetsbetyget på resorna är ytterligare något lägre. Ålder: Ingen signifikant skillnad. Kön: Fler kvinnor än män har gett det högsta betyget, det vill säga mycket positivt. Bransch: Ingen signifikant skillnad. Event Medelbetyg aktiviteten som helhet Afternoon Tea 4,2 Dream Big 4,4 Heldag i en kommun 4,4 Resor 3,8 LOU 4,0 Totalt 4,3 19

22 I utvärderingsenkäten fick deltagarna ge förslag på andra ämnesområden som de är intresserade av att delta i liknande aktiviteter inom. Bilden ovan sammanfattar förslagen på ämnesområden och nedan återfinns några av citaten, samtliga citat återfinns i bilaga 2. Mer konkreta tips hur man går vidare och skapar bra berättelser. Mer nischning av att vi befinner oss på landsbygd och behöver enas för att bli ett starkt varumärke. Att tänka i nya banor, innovativa processer. Träffa andra företagare, frukostmöten, behöver inte vara så avancerat. Generationsskifte i företag. Aktiviteter som främjar samarbete över gränser. Nya rön som kommer från professionella, universitetet och andra utvecklingsgrenar. Dessa har tröghet i att komma ända fram till mindre entreprenörer. Gärna fler resor runt om i landet för att lära av andra och även bidra till dem med det vi gör. Själv är inte bäste dräng och man behöver definitivt inte uppfinna hjulet på egen hand. 20

23 21

24 Vi ser i resultatet att de olika aktiviteterna lockat olika målgrupper. Vilka målgrupper står utanför eller finns representerade i lägre grad? Exempelvis har Dream Big lockat yngre deltagare och heldag i kommun tillsammans med LOU har i högre grad lockat äldre befintliga företagare och offentlig sektor. Sett till att aktiviteterna ska ha lockat flera branscher har detta uppfyllts bra. Mest aktiva har representanter från tjänstesektorn varit, men även offentlig sektor och handel har varit aktiva. Tillverkning är den bransch som varit minst aktiva. Resultatet följer andra undersökningar som Attityd genomfört i Värmland förutom att Det företagsamma Värmland lockat representanter från offentlig sektor i högre grad. Vi ser i våra andra undersökningar en trend att den offentliga sektorn blir allt mer aktiv i nätverksoch seminarieformer. Undersökningarna visar också på samma resultat gällande tillverkningsbranscher, det vill säga en lägre representation. Kan det vara så att det finns en mättnad inom tillverkning som medlemsorganisationerna/klustren står bakom? Förutom de bakgrundsfakta som vi analyserat i den här undersökningen kan det finnas andra bakgrundsfakta som kan vara intressanta att reflektera över. Det är även intressant att analysera vad aktiviteterna bidragit till för de olika målgrupperna. Vi ser till exempel att det funnits förväntan på att få kunskap eller inspiration kopplat till aktiviteterna. Har den förväntan som legat på aktiviteterna också varit aktivitetens syfte och har syftet uppnåtts med den tänkta målgruppen? Vid analysen av skillnader i uppfattningar sett till kön, finner vi en del signifikanta resultat som kan vara värda att ta i beaktning. Det finns skillnader i vilka aktiviteter som man väljer att delta i. Männen finns representerade i högre utsträckning än kvinnorna vid aktiviteterna Heldag i kommun och LOU, och kvinnorna vid Afternoon Tea och resor. Aktiviteterna får 22

25 ett högre helhetsbetyg av kvinnor, och förväntningarna har också infriats i högre grad. När det gäller förväntningar har män i högre grad än kvinnor haft förväntan på att aktiviteterna ska ge dem ny kunskap och nya kontakter, medan kvinnorna i högre grad har velat bli inspirerade och vidareutvecklas. Män har i högre grad än kvinnor fått den första informationen via en personlig inbjudan och kvinnor har i högre grad än män fått information via bekanta eller annan företagare. 22

26 Information om aktiviteterna Vi ser att det finns en del kvar att göra vad gäller information kring och inbjudan till aktiviteterna. Idag får majoriteten av deltagarna sin information och kännedom om aktiviteterna via personlig inbjudan, vilket medför att projektet i hög utsträckning når de som redan är etablerade i nätverk och andra sammanhang såsom företagare. Vi kan även se det i resultatet från undersökningen, att de yngre i högre grad fått information via bekanta/andra företagare och genom annan kanal. Vi ser det även vid analys av vilka aktiviteter som de olika befattningarna deltagit vid. Presumtiva företagare/privatperson har deltagit i låg utsträckning, endast sex procent, och de aktiviteter som de deltagit vid är Dream Big och vid resor. Vi ser också att det finns ett samband till de två aktiviteterna att de också tilltalat en yngre målgrupp, en målgrupp som alltså inte finns i de etablerade sammanhangen. Hur kan projektet arbeta med informationen för att i högre grad även nå de som ännu inte är etablerade? I resultatet ser vi även att informationen om resor nu fått en större spridning genom bekanta/andra företagare. Det tolkar vi som positivt, då det troligen innebär att resorna varit uppskattade och blivit något som man pratar om. Så som vi konstaterade även vid den tidigare sammanställningen, är det få deltagare som fått information via foretagsammavarmland.se. Vi vet att det varit problem med bokningen via denna sida, vilket fortsatt kan vara en del av förklaringen. Vidare konstaterar vi att den aktivitet som verkar ha fått genomslag via annonsering är 23

27 Dream Big. Dream Big är också den aktivitet som lockat fler oetablerade deltagare vilket kanske kan förklaras i kanalens ökning på aktiviteten. Deltagarnas förväntningar Vi konstaterar nu liksom i den tidigare sammanställningen att deltagarnas förväntningar ser ut att mötas ganska väl i de olika aktiviteterna, vilket även avspeglas i betygen som sätts på respektive aktivitet. Medelvärdena ligger genomgående på över 4 på den 5-gradiga skalan vilket är mycket bra. Dock med ett undantag resorna. Resor är den aktivitet som får lägst betyg och det är även den aktivitet som minst motsvarar förväntningarna enligt deltagarnas bedömningar. Hur kommer det sig? Hur har resorna varit upplagda och vad skulle kunna förbättras? Vad har byggt upp förväntan? Är det en kommunikativ insats, eller ligger det höga förväntningar på ett individuellt plan generellt på resor som gör att förväntningarna inte infrias i lika stor utsträckning som på övriga aktiviteter? Resultatet gällande resorna fanns redan vid den tidigare sammanställningen, men vi ser nu en förflyttning mellan de två sammanställningarna gällande var man fått den första informationen. Där har deltagarna vid resor i denna sammanställning i högre grad fått information via bekanta/andra företagare. Det tolkar vi som positivt, att resorna uppskattats och blivit rekommenderade av tidigare resenärer. Dock har denna teori inget genomslag vad gäller för hur förväntningarna infriats. Deltagarna söker inspiration och ny kunskap Sett till samtliga deltagares förväntan på aktiviteterna är det inspiration och ny kunskap som de flesta sökt. Vi ser att det finns skillnader i förväntningar på de olika aktiviteterna. Exempelvis har förväntningarna på Dream Big främst varit att bli inspirerad, på resorna har det funnits förväntningar på såväl inspiration som kunskap, på Heldag i kommun har förväntningarna handlat om att skapa nya kontakter och inspiration, medan när det gäller LOU har förväntningarna främst handlat om inhämta ny kunskap och att skapa nya kontakter. 23

28 I bilden ovan ser vi respektive aktivitets syfte och den förväntan som funnits hos deltagarna. Om vi också adderar resultatet på hur väl förväntningarna på aktiviteterna infriats, finner vi att förväntningarna infriats i hög grad. Resultatet kan användas såväl i ett kommunikativt syfte som för att justera innehåll. Exempelvis är det en bredd på förväntningarna på heldag i en kommun, där till exempel inte inspiration finns med i syftet med dagen, medan det för drygt hälften av deltagarna varit förväntan på det. Som vi tidigare berört är det även intressant att analysera vilka som deltagit vid de olika aktiviteterna och vad aktiviteterna bidragit med till de olika målgrupperna. Vi ser i resultatet att exempelvis de yngsta i högre grad haft förväntan på att få inspiration vid aktiviteterna, medan ålderskategorin år i högre grad än övriga ålderskategorier haft förväntan på att få ny kunskap. Männen har i högre grad än kvinnorna haft förväntan på att få ny kunskap och att aktiviteterna ska ge nya kontakter. Kvinnorna har i högre grad haft förväntan på inspiration och vidareutveckling. Det är fler inom tjänstesektorn än övriga branscher som har haft förväntan på att inhämta ny kunskap vid aktiviteterna. Inspiration är det fler inom Handel som sökt och inom tjänstesektorn är det också fler som haft förväntan på att få nya kontakter. I analysen kan vi också koppla på vilka målgrupper som deltagit vid de olika aktiviteterna, exempelvis att kvinnor i högre utsträckning deltagit vid resor, medan män i högre grad vid LOU. Dessa resultat är också av värde för att analysera hur väl syftet uppfyllt förväntningarna. 24

29 Aktiviteterna Heldag i en kommun, Afternoon Tea och LOU har i hög grad infriat deltagarnas förväntningar, medan Dream Big och aktiviteten Resor infriat förväntningar i lägre grad. Resor har hos 1/4 infriat förväntningarna i låg grad. Vi kan konstatera att Det företagsamma Värmlands aktiviteter varit mycket uppskattade i sin helhet! När vi ser till de öppna kommentarerna om vad som varit bra, ser vi att deltagarna upplevt ett professionellt genomfört arrangemang, många bra föreläsare och att träffarna i sig, samt möjligheten till nätverkande som de utgjort, har det varit som många uppskattat. De negativa kommentarerna handlar om att det varit segt, några av föreläsarna har inte hållit måttet, att arrangemanget inte gav något konkret, något nytt och att det varit få deltagare närvarande. Så som vi rekommenderade vid den tidigare sammanställningen råder vi Det företagsamma Värmland att ytterligare analysera orsaker till de lägre infriade förväntningarna när det gäller Dream Big och resor för att framgent kunna möta deltagarnas förväntningar i högre grad även på de aktiviteterna. Två perspektiv att ha i den analysen kan vara om det är ett innehållsligt eller ett kommunikativt budskap som behöver justeras. 25

30 26

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING AFTERNOON TEA SUNNE 11-12-07 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Afternoon Tea Sunne, Storytelling Datum då aktiviteten genomfördes:

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING DREAM BIG ARVIKA 12-03-29 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Dream Big Arvika Datum då aktiviteten genomfördes: 29 mars 2012 Insamlingsperiod

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING AFTERNOON TEA TORSBY 11-11-30 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Afternoon Tea Torsby (Ditt professionella rykte) Datum då aktiviteten

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING AFTERNOON TEA FILIPSTAD 11-12-08 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Afternoon Tea Filipstad, Mentorskap Datum då aktiviteten genomfördes:

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING DREAM BIG STORFORS 11-12-19 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Dream Big Storfors Datum då aktiviteten genomfördes: 19 december 2011

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING Heldag i en kommun Årjäng 12-02-01 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Heldag i en kommun Årjäng Datum då aktiviteten genomfördes:

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING AFTERNOON TEA ARVIKA 11-11-18 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Afternoon Tea Arvika Datum då aktiviteten genomfördes: 18 november

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING AFTERNOON TEA TORSBY 12-03-07 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Afternoon Tea Torsby Datum då aktiviteten genomfördes: 7 mars 2012

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING LOU TORSBY 12-02-14 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: LOU Torsby Datum då aktiviteten genomfördes: 14 februari 2012 Insamlingsperiod

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN ARVIKA 12-03-08

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN ARVIKA 12-03-08 AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN ARVIKA 12-03-08 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Heldag i en kommun Arvika Datum då aktiviteten genomfördes:

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook

Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook Manpower Work life Rapport 2011 Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook I Manpowers undersökning Work Life från 2008 visade resultaten att de mest populära webbaserade nätverken

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN HAMMARÖ 12-02-14

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN HAMMARÖ 12-02-14 AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN HAMMARÖ 12-02-14 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Heldag i en kommun Hammarö Datum då aktiviteten genomfördes:

Läs mer

Vilken ort? Medlemmar i föreningen

Vilken ort? Medlemmar i föreningen Kursutvärdering Kompetenta Anordnare - omgång 3 De flesta deltagarna kommer från Blekinge och från Värmland. Diagram (n=45) Vilken ort? 2 6 7 6 Blekinge Umeå Vara Värmland Västerås Det är i huvudsak större

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och bemötande samt den information som vi ger om den statliga tjänstepensionen. Resultatet

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING AFTERNOON TEA FORSHAGA 12-01-27 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Afternoon Tea Forshaga Datum då aktiviteten genomfördes: 27 januari

Läs mer

Mars 2011 Svenskarnas skulder hos Kronofogden. Rapport från Soliditet

Mars 2011 Svenskarnas skulder hos Kronofogden. Rapport från Soliditet Mars 2011 Svenskarnas skulder hos Kronofogden Rapport från Soliditet 1 Svenskarnas skulder hos Kronofogden mars 2011 Sammanfattning Svenskarnas samlade skuld hos Kronofogdemyndigheten uppgick i mars 2011

Läs mer

Nöjdkundundersökning

Nöjdkundundersökning Sammanfattande resultat från Nöjdkundundersökning Privatkunder & Arbetsgivare 2016 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING BUSINESS TALK - TURNÉN 2012 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Business Talk Turnén (Arvika, Filipstad, Forshaga, Hagfors, Kristinehamn)

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23 AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Heldag i en kommun Torsby Datum då aktiviteten genomfördes:

Läs mer

Temadag om Hälsa & Ekonomi

Temadag om Hälsa & Ekonomi Utvärderingsrapport 9 av Lust H projektet Temadag om Hälsa & Ekonomi som en del av verksamheten Laholm 19 maj 2005 Högskolan i Halmstad Mats Holmquist 2005-08-16 1. Bakgrund I maj samlades 40 personer

Läs mer

RAPPORT. PTP-enkät 2009 1(10)

RAPPORT. PTP-enkät 2009 1(10) RAPPORT PTP-enkät 2009 1(10) INLEDNING Bakgrund 1995 genomförde Psykologförbundet för första gången en undersökning till dem som tagit psykologexamen mellan två tidpunkter för att bland annat få en bild

Läs mer

Temadag om Natur & Hälsa

Temadag om Natur & Hälsa Utvärderingsrapport 6 av Lust H projektet Temadag om Natur & Hälsa Gullbranna 15 september 2004 Högskolan i Halmstad Mats Holmquist 2004-11-30 1. Bakgrund I mitten av september samlades närmare 90 personer

Läs mer

Öppet Forum Högskolan Halmstad

Öppet Forum Högskolan Halmstad Utvärderingsrapport 1 av Lust H projektet Öppet Forum Högskolan Halmstad 15 april 2003 Högskolan i Halmstad Mats Holmquist 1. Bakgrund Den 15 april 2003 arrangerade interrimteamet för Lust H en heldag

Läs mer

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken Nacka Brukarundersökning November 2016 Genomförd av Enkätfabriken Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. NKI 4 3. Generell nöjdhet 5 4. Bakgrundsfrågor 8 5. Nöjdhet verksamheten 12 6. Personal och öppettider

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

Mer tillåtande attityd till alkohol

Mer tillåtande attityd till alkohol IQ RAPPORT 2017:1 IQs ALKOHOLINDEX 2016 Mer tillåtande attityd till alkohol men unga går mot strömmen Innehåll 1. Förord 2. Sammanfattning 3. Alkoholindex mer tillåtande attityd till alkohol 6. Ungas attityd

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006 Manpower Work life Rapport 2011 Drömjobbet 2011 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Manpower Work life har under flera år studerat förändringarna

Läs mer

Utvärdering för projektdeltagare

Utvärdering för projektdeltagare Utvärdering för projektdeltagare Slutlig utvärdering av projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 10 december 2014 Sofia Barlind Brottsofferjouren Sverige Innehåll Utvärdering för deltagare i projekt

Läs mer

Jämförande rapport Brukarundersökning 2010

Jämförande rapport Brukarundersökning 2010 Jämförande rapport Brukarundersökning 2010 Borås stad Eskilstuna kommun Jönköpings kommun Karlstads kommun Linköpings kommun Norrköpings kommun Västerås stad Örebro kommun Inledning Detta är en jämförande

Läs mer

Utvärdering av Ambassadörsutveckling i Skåne/ Blekinge

Utvärdering av Ambassadörsutveckling i Skåne/ Blekinge Bilaga III Utvärdering av Ambassadörsutveckling i Skåne/ Blekinge Slututvärdering Företagarringen Som en del i Ambassadörsprojektet ingår enligt projektplanen att Skapa och utveckla 1-2 företagar/verksamhetsringar

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk 0 Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

GothCon. marknadsundersökning. Sara Kalucza, Johan Süld. Undersökningsmetodik 15 hp, ht09 Statistiska Institutionen Handelshögskolan Göteborg

GothCon. marknadsundersökning. Sara Kalucza, Johan Süld. Undersökningsmetodik 15 hp, ht09 Statistiska Institutionen Handelshögskolan Göteborg GothCon marknadsundersökning Sara Kalucza, Johan Süld Undersökningsmetodik 15 hp, ht09 Statistiska Institutionen Handelshögskolan Göteborg Innehållsförteckning 1. Inledning. 3 2. Bakgrundsvariabler 3 2.1.

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2015

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2015 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och bemötande samt den information som vi ger om den statliga tjänstepensionen. Resultatet

Läs mer

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 215 Projektnummer: TRV 213/4576 Markör Innehåll Bakgrund Syfte, metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information

Läs mer

E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E

E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E FÖRETAGARES BEHOV AV STÖD E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E A V A T T I T Y D I K A R L S T A D A B P Å U P P D R A G A V D E T

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

23 Allmänhetens attityder till KFM

23 Allmänhetens attityder till KFM 23 Allmänhetens attityder till KFM 23.1 Inledning Tabell 228. Påstående: Totalt sett: I Sverige har vi ett väl fungerande system för indrivning av obetalda skulder, procent. 1996 1998 2001 2002 Instämmer

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort inkörsporten

Läs mer

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Slutrapport Örebro universitet Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och Urval... 4 Svarsfrekvens... 4 Disposition... 4 Resultat... 5 Fråga 1. Vilken skola...

Läs mer

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Delrapport 3 Om bloggar Håkan Selg Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Internetanvändare i svenska universitet och högskolor 2007 En framsyn av morgondagens Internetanvändning Ett projekt finansierat av

Läs mer

Utvärdering av dialogmötet 5 oktober Svar från politiken

Utvärdering av dialogmötet 5 oktober Svar från politiken Utvärdering av dialogmötet oktober 0 - Svar från politiken Utvärdering dialogmötet oktober sammanställning Den oktober 0 hölls ett dialogmöte mellan Linköpings kommun och den idéburna sektorn. Inbjudna

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Undersökning om Stureplanerna

Undersökning om Stureplanerna Undersökning om Stureplanerna 18 september 2017 Johan Orbe Om undersökningen Undersökningen genomfördes under perioden 8-15 september 2017 i Sifos webbpanel. Totalt tillfrågades 1003 personer boende i

Läs mer

Hur offentlig verksamhet arbetar med extern webb och intranät. Kartläggning genomförd av AQ Analys 2015

Hur offentlig verksamhet arbetar med extern webb och intranät. Kartläggning genomförd av AQ Analys 2015 Hur offentlig verksamhet arbetar med extern webb och intranät Kartläggning genomförd av AQ Analys 2015 INLEDNING AQ Analys genomförde som oberoende undersökningsföretag våren 2015 en kartläggning över

Läs mer

2014:3. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:3 Sveriges Företagshälsor 2014-12-18

2014:3. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:3 Sveriges Företagshälsor 2014-12-18 2014:3 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:3 Sveriges Företagshälsor 2014-12-18 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Höjd pensionsålder

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016 Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn Kännedom Årets totala kännedom på ungefär samma nivå som närboende vilket antyder att totala kännedomen ökat. Kännedomen är störst i Huddinge (fyra av tio) och

Läs mer

Företagens syn på kommunal service 2009. Sammanfattning

Företagens syn på kommunal service 2009. Sammanfattning Företagens syn på kommunal service 2009 Sammanfattning Regional Serviceundersökning Göteborgsregionen 2009 Business Region Göteborg är en regional aktör som arbetar för hållbar tillväxt och sysselsättning

Läs mer

Den gränslösa arbetsplatsen

Den gränslösa arbetsplatsen Manpower Work life Rapport 2011 Den gränslösa arbetsplatsen Tidigare Work Life studier visar att gränsen mellan privat och professionellt liv suddas ut på arbetsmarknaden, mycket tack vare sociala mediers

Läs mer

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014 Haningeborna tycker om stadskärnan 204 Förord Innehåll En attraktiv stadskärna växer fram Den här rapporten är en redovisning och en analys av hur Haningeborna ser på stadskärnan. Haningebornas tankar

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och den information som vi ger om den statliga

Läs mer

Inspirationsförmiddag Ästad Gård

Inspirationsförmiddag Ästad Gård Utvärderingsrapport 2 av Lust H projektet Inspirationsförmiddag Ästad Gård 6 november 2003 Högskolan i Halmstad Mats Holmquist 2004-02-23 1. Bakgrund Den 6 november 2003 arrangerade Lust H-teamet en inspirationsförmiddag

Läs mer

Målgruppsutvärdering

Målgruppsutvärdering Målgruppsutvärdering Colour of Love 2011 Inledning Under sommaren 2011 genomfördes en andra målgruppsutvärdering av Colour of Love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of

Läs mer

Enkät till våra motionärer våren 2014 Svar "totalt", 79 svar

Enkät till våra motionärer våren 2014 Svar totalt, 79 svar Enkät till våra motionärer våren 2014 Svar "totalt", 79 svar Allmänt om sammanställningen och analysen av svaren: Antal svarande yngre än 20 år 3 st 20-39 år 10 st 40-59 år 38 st 60 år och äldre 28 st

Läs mer

Citypunkten Enkät till socialpsykiatrins deltagare hösten 2010

Citypunkten Enkät till socialpsykiatrins deltagare hösten 2010 Senast uppdaterad 2010-11-17 1(5) Citypunkten Enkät till socialpsykiatrins deltagare hösten 2010 är ett sammanfattande mått på hur nöjda kunderna är med en tjänst eller en vara. Högsta möjliga poäng är

Läs mer

Sammanställning regionala projektledare

Sammanställning regionala projektledare Bilaga 1 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning regionala projektledare 1. Hur nöjd är du med att arbeta i projektet? Samtliga var nöjda med att ha jobbat i projektet och tycker att

Läs mer

Målgruppsutvärdering Colour of love

Målgruppsutvärdering Colour of love Målgruppsutvärdering Colour of love 2010 Inledning Under sommaren 2010 gjordes en målgruppsutvärdering av Colour of love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of loves målgrupp

Läs mer

3 Gäldenärernas attityder till KFM

3 Gäldenärernas attityder till KFM 3 Gäldenärernas attityder till KFM 3.1 Inledning Tabell 5. Påstående: På det hela taget fyller KFM en viktig funktion, procent. Instämmer (4+5) 48 50 Varken eller (3) 23 23 Instämmer inte (1+2) 15 14 Ingen

Läs mer

Rapport över enkätundersökning av de kulturella och kreativa näringarna i Jämtland-Härjedalen, 2014

Rapport över enkätundersökning av de kulturella och kreativa näringarna i Jämtland-Härjedalen, 2014 Rapport över enkätundersökning av de kulturella och kreativa näringarna i Jämtland-Härjedalen, 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning s. 2 2 Inledning..s. 7 3 Informanternas könsmässiga fördelning

Läs mer

Sammanfattning av CMA-undersökningen

Sammanfattning av CMA-undersökningen Sammanfattning av CMA-undersökningen Syfte Syftet med undersökningen var att undersöka: - UF-deltagarnas attityder till Ung Företagsamhet - Vilken nytta de haft av Ung företagsamhet - Hur stor andel som

Läs mer

Sparkontoundersökning

Sparkontoundersökning Sparkontoundersökning 2017 Ur rapporten: Stora skillnader i storleken på lättillgänglig hushållsbuffert bland svenska hushåll. Nästan hälften sparar regelbundet till något specifikt de planerar att köpa

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012

Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012 Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Detta är fjärde gången som Manpower Work Life undersöker

Läs mer

Stockholm-Arlanda Airport

Stockholm-Arlanda Airport Stockholm-Arlanda Airport Postal grannundersökning 2011 Totalt Presentation Om undersökningen Resultat - Bakgrundsfrågor - Arbete och flygplatsen - Transport, information och attityder Sammanfattning Slutsats

Läs mer

Acceleration i företagen på Leia Accelerator

Acceleration i företagen på Leia Accelerator Acceleration i företagen på Leia Accelerator Baserat på enkäter genomförda bland de företag som hyr kontor på Leia Accelerator Sammanställningen är gjord av av Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

Besökarens profil och upplevelse

Besökarens profil och upplevelse Besökarens profil och upplevelse 9-10 februari 2017 Utförd av Lorena Sankilampi och Carlos Salas på uppdrag av Länstyrelsen Stockholm Bazaren. Besökarens profil och upplevelse Innehåll Inledning...3 Metod...4

Läs mer

Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen Introduktionsenheten

Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen Introduktionsenheten Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen Introduktionsenheten 2008 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Opinionsundersökning. Oktober Genomförd av Sifo på uppdrag av Moderaterna i Landstinget Västmanland

Opinionsundersökning. Oktober Genomförd av Sifo på uppdrag av Moderaterna i Landstinget Västmanland Opinionsundersökning Oktober 2016 Genomförd av Sifo på uppdrag av Moderaterna i Landstinget Västmanland Om undersökningen Utförare Sifo Fältarbete 29 september 12 oktober 2016 Antal intervjuer Målgrupp

Läs mer

ABF Huddinges kvalitetsmätning av studiecirklar 2011. Inger Sahlin ABF Huddinge Kommunalvägen 26 141 61 Huddinge

ABF Huddinges kvalitetsmätning av studiecirklar 2011. Inger Sahlin ABF Huddinge Kommunalvägen 26 141 61 Huddinge ABF Huddinges kvalitetsmätning av studiecirklar 211 Inger Sahlin ABF Huddinge Kommunalvägen 26 141 61 Huddinge Huddinge, september 211 1 SAMMANFATTNING Redovisningen av ABF Huddinges kvalitetsmätning av

Läs mer

Den goda kundtjänsten - 2012

Den goda kundtjänsten - 2012 Den goda kundtjänsten - 2012 Undersökning om svenskarnas attityd till kundtjänsten i privata organisationer Hösten 2012 Interactive Intelligence www.inin.com 1 Innehållsförteckning Inledning. Sammanfattning

Läs mer

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska Jobbhälsobarometern Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24 Trenden negativ - färre helårsfriska Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern är ett samarbete mellan FSF, Föreningen Svensk

Läs mer

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 2015

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 2015 Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 215 1 Innehåll Om undersökningen Bakgrund och syfte Genomförande Intervjufördelning Definitioner Kontakter med Finansinspektionen

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Kursrapport för WEBB12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31WTX2)

Kursrapport för WEBB12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31WTX2) Kursrapport för WEBB12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31WTX2) Kursansvariga: Charlotte von Essen Anna Vörös Lindén Övriga medverkande lärare: Karin Dessne David Gunnarsson Linda Rydh Jonas Söderholm Birgitta

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande.

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Kvinnor och män i Östergötland Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Vikten av fakta och statistik En könssegregerad arbetsmarknad vad får det för konsekvenser för den

Läs mer

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1)

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursansvariga var David Gunnarsson Lorentzen & Charlotte von Essen Övriga medverkande lärare: Emma Forsgren Helena Francke Claes Lennartsson

Läs mer

VisitDenmark. Tyck till om Danmark - September 2012. ServCheck

VisitDenmark. Tyck till om Danmark - September 2012. ServCheck VisitDenmark Tyck till om Danmark - ServCheck Syfte & metod VisitDenmark har givit Mistat AB i uppdrag att göra en undersökning (SalesTrack ) bland kunder som under 2012 bokat en resa till/vistelse i Danmark

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013

Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013 Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013 Delrapport Jobbhälsoindex 2013:3 Jobbhälsobarometern Sveriges Företagshälsor 2014-03-11 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om

Läs mer

Nöjdhetsmätningar invånare 2015

Nöjdhetsmätningar invånare 2015 Nöjdhetsmätningar invånare 201 1177 Vårdguidens e-tjänster Landstinget i Uppsala län September 201 Sammanfattning NKI uppmäts till 73 vilket betyder att invånarna är nöjda med 1177 Vårdguidens e- tjänster.

Läs mer

Technology Management Lunds Universitet. Arbetslivsundersökning 2012 1. Technology Management

Technology Management Lunds Universitet. Arbetslivsundersökning 2012 1. Technology Management Technology Management Lunds Universitet Arbetslivsundersökning 2012 1 Technology Management TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2012. Årets undersökning är den tredje i raden

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Innehållsförteckning: Vad tycker norrbottningarna?...1 Kontakt med vården...1 Första kontakten...1 Om vi blir förkylda...2 Norrbottningarnas betyg

Läs mer

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi.

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi. Utvärdering av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Utdrag ur projektbeskrivningen 1. Sammanfattning Det finns stor efterfrågan på logi för turism kopplat till naturupplevelser i Nedre

Läs mer

Almedalsveckan i Visby, 8-14 juli 2007. Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Gotlands Turistförening

Almedalsveckan i Visby, 8-14 juli 2007. Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Gotlands Turistförening Almedalsveckan i Visby, 8-14 juli 2007 Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Gotlands Turistförening Sammanfattning För snart 40 år sedan höll Olof Palme sina numer berömda tal från ett lastbilsflak

Läs mer

VARA KOMMUN PLAN- OCH MILJÖKONTORET BRUKARUNDERSÖKNING VINTERN 2005/ 2006 ARS P0705

VARA KOMMUN PLAN- OCH MILJÖKONTORET BRUKARUNDERSÖKNING VINTERN 2005/ 2006 ARS P0705 VARA KOMMUN PLAN- OCH MILJÖKONTORET BRUKARUNDERSÖKNING VINTERN 2005/ 2006 ARS P0705 ARS RESEARCH AB Bastugatan 2, Box 38027, 100 64 STOCKHOLM Tel 08-462 95 05, Fax 08-462 95 20, e-post: info@ars.se www.ars.se

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017

Från idéer till framgångsrika företag. Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017 Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017 Bakgrund Motsvarande statistik togs fram 2013 och föreliggande undersökning är en jämförelse mellan åren. Denna sammanfattande rapport inleds

Läs mer

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE BOLÅN, KONSUMTIONSLÅN, SPARANDE I VÄRDEPAPPER OCH FASTIGHETSMÄKLARE SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi

Läs mer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång, februari 2011 Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer - en statistisk

Läs mer