Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2"

Transkript

1 Så rekryterar företagen medarbetare s rekryteringsenkät 2010 del 2 Inledning Hur hittar företagen de medarbetare de behöver? Och vilka rekryteringsvägar fungerar bra? Mot bakgrunden av att vart femte rekryteringsförsök misslyckas ger en analys av företagens rekryteringsvägar intressant information om matchningen på arbetsmarknaden. s rekryteringsenkät genomfördes 26/1 17/ som en webbenkät. Totalt svarade företag. Svarsfrekvensen var 51 procent. Undersökningen är omfattande och kartlägger bland annat företagens rekryteringsbehov, vilka kompetenser företagen söker, om man lyckas hitta de medarbetare man söker och så vidare. Den första rapporten Att söka men inte finna som visade bland annat att ungefär hälften av företagen som hade försökt att rekrytera upplevde att det hade varit ganska eller mycket svårt att hitta de medarbetare de sökte. De viktigaste orsakerna var brist på personer med rätt utbildning och brist på personer med rätt yrkeserfarenhet. I den här rapporten behandlar vi vilka rekryteringsvägar företagen använder för att hitta de medarbetare de behöver och hur bra dessa rekryteringsvägar fungerar. Sammanfattning Många företag har svårt att hitta medarbetare med de kunskaper och erfarenheter som företaget behöver. För att attrahera de medarbetare företagen behöver används många olika rekryteringskanaler. Undersökningen visar att företagen i ökande utsträckning använder nya och mer informella rekryteringsvägar, exempelvis via sociala medier på internet. Den vanligaste rekryteringsvägen är genom informella kontakter som också är den rekryteringsväg som företagen uppger fungerar bäst. Att arbetssökande kontaktar företaget spontant är den näst mest vanliga rekryteringsvägen. Andelen företag som använder Arbetsförmedlingen som rekryteringskanal sjunker stadigt. Idag använder färre än hälften av företagen som har rekryteringsbehov Arbetsförmedlingens tjänster. Resultatet av undersökningen visar också att de företag som har försökt rekrytera medarbetare utan särskilda krav på utbildning är mer nöjda med Arbetsförmedlingen än de företag som har försökt rekrytera medarbetare med krav på högre utbildning.

2 Så rekryterar företagen medarbetare 2(7) Att hitta medarbetare med rätt kompetens För många företag är medarbetarnas kompetens en allt viktigare konkurrensfaktor. Med en stark kostnadspress har företagen mindre möjligheter att rekrytera medarbetare som kräver omfattande inskolning och utbildning. Företagen behöver hitta medarbetare med rätt utbildning, erfarenheter och egenskaper som snabbt är produktiva och bidrar till företagets utveckling och konkurrenskraft. Företag kan söka efter rätt medarbetare i olika kanaler. Och i samband med rekryteringar använder företag ofta flera kanaler för att nå rätt personer. 51 procent av företagen med fem eller fler anställda hade enligt rekryteringsenkäten försökt rekrytera medarbetare under de senaste sex månaderna. De tre vanligaste rekryteringsvägarna Arbetsförmedlingen Spontanansökan Informella kontakter Informella kontakter Den vanligaste rekryteringsvägen som använts av 76 procent av företagen är informella kontakter där företag hittar nya medarbetare via t ex egna anställda, kunder eller leverantörer. De informella kontakterna och det nätverk som finns runt företagen tenderar att bli allt viktigare som rekryteringskanal. Vid undersökningen 2007 hade 71 procent av företagen använt den rekryteringsvägen och vid undersökningen 2002 användes den av 63 procent.

3 Så rekryterar företagen medarbetare 3(7) Spontanansökningar Spontanansökan är den näst vanligaste rekryteringsvägen och har använts av 57 procent av företagen som har försökt att rekrytera. Det är också den rekryteringsväg som har ökat mest. Motsvarande andel vid undersökningen 2007 var 51 procent och vid undersökningarna 2004 och 2002 var andelen 38 respektive 20 procent. Spontanansökan hänger i viss mån samman med rekryteringsvägen informella kontakter. Sannolikt fungerar det emellanåt så att en arbetssökande känner en medarbetare på ett företag, medarbetaren kanske tipsar om att företaget söker personal alternativt behöver medarbetare men kanske ännu inte påbörjat rekryteringsprocessen. Medarbetaren kan då fungera som referens till den arbetssökande och den arbetssökande tar på eget initiativ kontakt med företaget. Arbetsförmedlingen Andelen som använder Arbetsförmedlingen sjunker stadigt uppgav två av tre företag att de använde Arbetsförmedlingen. Motsvarande siffra 2004 och 2007 var 53 procent. Nu har färre än hälften (49 procent) av de företag som har försökt rekrytera använt Arbetsförmedlingen, inklusive deras tjänster på internet. Det innebär att hälften av alla företag som står inför en rekryteringssituation inte bedömer det relevant att söka nya medarbetare via Arbetsförmedlingen. Detta trots att förmedlingens tjänster är kostnadsfria. Resultatet stärks av Arbetsförmedlingens egna undersökningar där de frågar arbetssökande som har fått jobb om var de fick informationen om jobbet. Enligt Arbetsmarknadsrapport 2009:2 hade 2,7 procent fått informationen av en arbetsförmedlare, 10, 7 procent via Platsbanken och resten via andra kanaler. Det finns sannolikt fler förklaringar till att företagen i allt lägre utsträckning använder Arbetsförmedlingen. En möjlig förklaring kan vara att företagen vet att om de annonserar sitt behov av medarbetare via Arbetsförmedlingen kan det ge väldigt många ansökningar. Det medför i hög utsträckning merarbete eftersom det också är vanligt att många av de som söker, inte alls har den kompetens som behövs för uppgiften. Drömscenariot för en arbetsgivare när denne ska rekrytera är ett mindre antal sökande med rätt profil där företagets behov helt matchas av den arbetssökandes kompetens. Det finns ingen skillnad i användandet av Arbetsförmedlingen beroende på företagets storlek. Däremot varierar andelen som använt Arbetsförmedlingen beroende på vilken bransch företaget är verksamt i. Två av tre företag inom vårdsektorn som har försökt rekrytera har använt Arbetsförmedlingen som rekryteringsväg. I minst utsträckning använder VVS-företagen Arbetsförmedlingen. Även företagen inom EIO (Elektriska Installatörsorganisation) använder Arbetsförmedlingen i liten utsträckning.

4 Så rekryterar företagen medarbetare 4(7) Nya och mer informella rekryteringsvägar ökar i betydelse Företagen söker nya vägar att hitta medarbetare med den kompetens de har behov av. Det verkar resultera i att traditionella rekryteringsvägar som Arbetsförmedlingen och annonsering minskar i omfattning och betydelse. Vilka rekryteringsvägar använde ni när ni försökte rekrytera medarbetare? Informella kontakter, t ex genom egna anställda eller andra företag Spontanansökan, dvs sökande hör av sig på eget initiativ Arbetsförmedlingen (inkl AF:s tjänster på internet) Annonsering Andra internettjänster Rekryteringsföretag/headhunter Bemanningsföretag Sociala medier Samarbete med utbildningsanordnare Rekrytering utomlands Förändringarna i användandet av annonsering som rekryteringsväg kanske i första hand är en effekt av lågkonjunkturen och ökad kostnadsmedvetenhet. Annonsering är ett kostnadskrävande rekryteringssätt och företagen har sannolikt försökt hålla kostnaderna nere på grund av de sämre ekonomiska tiderna. 18 procent av företagen uppger att de har använt sociala medier som en rekryteringsväg. Svarsalternativet är nytt och har inte funnits med i tidigare rekryteringsenkäter. Många företag är mycket aktiva på internet och i sociala medier för att även där stärka bilden av sitt varumärke och på så sätt betraktas som en attraktiv arbetsgivare. Företag använder också populära sajter för direkta rekryteringskampanjer. Andra internettjänster används i allt högre utsträckning och tillsammans med sociala medier indikerar detta att internets betydelse som rekryteringsväg stärks. Rekrytering utomlands Företag som sökt medarbetare utomlands ligger på en låg nivå, sex procent. Det är främst företag inom Skogs- och Lantarbetsgivarna, Livsmedelsföretagen och Teknikföretagen som sökt medarbetare utomlands.

5 Så rekryterar företagen medarbetare 5(7) Rekrytering via bemanningsföretag Det är något färre som har använt bemanningsföretag som rekryteringsväg nu jämfört med undersökningen Det beror sannolikt på att användandet av bemanningsföretag i stort sjönk i samband med att många företag efter finanskrisen hösten 2008 blev tvungna att reducera sina personalstyrkor. Hur bra fungerar de olika rekryteringsvägarna? I undersökningen får de företag som uppger att de har använt en rekryteringsväg också bedöma hur bra den har fungerat. Svarsalternativen är ganska eller mycket bra respektive ganska eller mycket dåligt. Att bedöma respondenternas svar utifrån vilken rekryteringsväg som faktiskt resulterade i en anställning är omöjligt. Men sannolikt svarar respondenterna i högre utsträckning Mycket bra för den rekryteringsväg som faktiskt gav resultat. Ganska bra kan möjligen illustrera att rekryteringsvägen genererade någon eller flera kandidater eller helt enkelt bara att administration kring att annonsera sitt arbetskraftsbehov var enkelt. Den allra vanligaste rekryteringsvägen är informella kontakter. Hela 89 procent (varav 44 procent mycket bra) av dem som har använt den vägen uppger att den fungerat ganska eller mycket bra. Över tid blir informella kontakter allt viktigare för företagen som rekryteringsväg och andelen som tycker att den fungerar bra ligger fortsatt på en mycket hög nivå. 76 procent (varav 28 procent mycket bra) av de som har använt rekryteringsföretag är nöjda med hur den metoden fungerade. Spontanansökan, den näst mest använda rekryteringsvägen, uppges ha fungerat bra av 74 procent (varav 27 procent mycket bra) av dem som har använt den. 59 procent (varav procent mycket bra) som har använt Arbetsförmedlingen är ganska eller mycket nöjda med Arbetsförmedlingen som rekryteringsväg. 41 procent uppger således att Arbetsförmedlingen har fungera ganska eller mycket dåligt. Tillsammans med sociala medier och i samarbete med utbildningsanordnare är det de rekryteringsvägar som företagen uppger ha fungerat minst bra.

6 Så rekryterar företagen medarbetare 6(7) Vilka rekryteringsvägar använde ni när ni försökte rekrytera medarbetare och hur tyckte du att de fungerade? Mycket bra Ganska bra Ganska dåligt Mycket dåligt Informella kontakter, t ex genom egna anställda Rekryteringsföretag/headhunter Spontanansökan, dvs sökande hör av sig på eget Annonsering Bemanningsföretag Rekrytering utomlands Andra internettjänster Arbetsförmedlingen (inkl AF:s tjänster på internet) Sociala medier Samarbete med utbildningsanordnare % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Företag med 5-9 anställda är de som är både mest nöjda och mest missnöjda med Arbetsförmedlingen. 21 procent i denna grupp ger omdömet mycket bra och samtidigt ger 18 procent omdömet mycket dåligt. Bland de allra största företagen är det bara procent som ger omdömet mycket bra. Inkluderar vi omdömet ganska bra så är 53 procent av företagen med 5-9 anställda nöjda med Arbetsförmedlingen. Med tanke på att Arbetsförmedlingens lokala kontor ofta har bättre upparbetade relationer med de större arbetsgivarna på orten är det förvånande att de stora företagen inte i större utsträckning ger omdömet mycket bra. En möjlig förklaring kan dock vara att de stora företagen gör många rekryteringar och ibland är Arbetsförmedlingen den bästa rekryteringsvägen och ibland inte. Därav kanske de stora företagens omdöme i högre utsträckning blir ganska bra. Mest nöjda med Arbetsförmedlingen som rekryteringsväg är de som har sökt medarbetare utan särskilda utbildningskrav. Där uppgår de som svarar ganska bra eller mycket bra till 64 procent. Det kan vara ett tecken på att Arbetsförmedlingen är mer framgångsrik i att hitta sysselsättning åt personer med bristande arbetslivserfarenhet och/eller utbildning, än för personer med mera specifik kompetens. På branschnivå är skillnaderna markanta gällande om företagen tycker att Arbetsförmedlingen fungerat bra eller inte som rekryteringsväg. 32 procent respektive 46 procent av företagen inom Vårdsektorn tycker att Arbetsförmedlingen fungerat mycket bra eller ganska bra.

7 Så rekryterar företagen medarbetare 7(7) Bland Trä- och Möbelföretagen, Livsmedelsföretagen och företag inom Maskinentreprenörerna är det endast 2-4 procent som svarar mycket bra. Vilka rekryteringsvägar använde ni när ni försökte rekrytera medarbetare och hur tyckte du att de fungerade? Använt Arbetsförmedlingen; fungerat ganska eller mycket bra Vårdföretagarna Almega Tjänsteföretagen Industri- och Kemigruppen Livsmedelsföretagen IT- och Telekom Sveriges Byggindustrier Sv. Hotell- och restaurang Maskinentreprenörerna Almega Tjänsteförbunde Teknikföretagen VVS-företagen Motorbranschen Svensk Handel Skogs- och Lantarbetsgivarna Elektriska Inst. Org Biltrafikens Arb Trä- och Möbelföretagen Mycket bra Ganska bra

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 2014-06-13 Sida: 2 av 80 Sida: 3 av 80 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2014-06-13 Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter ska stärkas. Arbetsförmedlingen

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Rapport. Hur mår Sveriges webbplatser?

Rapport. Hur mår Sveriges webbplatser? Rapport Hur mår Sveriges webbplatser? Trendundersökning 2014 2 (107) INLEDNING Web Service Award är ett undersöknings- och analysföretag som specialiserat sig på webbplatser, intranät och mobilsajter/appar.

Läs mer

Rekrytering via sociala medier - bra eller bara hype?

Rekrytering via sociala medier - bra eller bara hype? ROI av rekrytering via sociala medier i Europa 2013 www.stepstone.se Sammanfattning Sociala medier är en del av vardagen. I Europa använder 62% av internetanvändarna sociala medier. Jobbsökande är ännu

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Här vill studenterna jobba och bo

Här vill studenterna jobba och bo Där de härliga lagrarna gro Här vill studenterna jobba och bo juni 2014 Rapporten i punktform Handelskammaren har genomfört två undersökningar: en bland 390 sydsvenska studenter (varav 277 civilekonom-

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN Sammanfattning En avgörande faktor för ett företags framgång är att rekrytera rätt kompetens och ansträngningarna är stora

Läs mer

GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014

GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014 GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014 Bakgrund Unga och jobb är ett ämne som debatteras flitigt, på arbetsplatser, i politiken och inte minst i media. Problemet med debatten är att

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet Efter examen Jobb och löner för nyexaminerade 2013 Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Juseks arbetsmarknadsundersökning Sedan slutet

Läs mer

Företagande i förändring

Företagande i förändring Företagande i förändring En rapport från Visma 2012 INNEHÅLL Rekordmånga nya företag 2011... 2 Unga sköter hår, äldre sköter skog... 2 Aktiebolag populäraste företagsformen... 3 Stockholm har starkast

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015 Vägen till det första jobbet 1. Förord Rapporten En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen ger svar på frågor om vilken väg som ekonomer utexaminerade

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Sida: 2 av 203 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 5 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 6 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

FLER VVS-INGENJÖRER BEHÖVS FÖR UPPFYLLNAD AV ENERGIMÅLEN. så gör vi det attraktivt att plugga teknik och få ut fler ungdomar i arbete

FLER VVS-INGENJÖRER BEHÖVS FÖR UPPFYLLNAD AV ENERGIMÅLEN. så gör vi det attraktivt att plugga teknik och få ut fler ungdomar i arbete FLER VVS-INGENJÖRER BEHÖVS FÖR UPPFYLLNAD AV ENERGIMÅLEN Hur vi botar bristen på ingenjörer inom samhällsbyggnad så gör vi det attraktivt att plugga teknik och få ut fler ungdomar i arbete En rapport från

Läs mer

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen 2013:15 Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen MISSIV DATUM DIARIENR 2013-10-22 2013/35-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-01-31 A2013/428/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

Rätt jobb - jobbcoachning i grupp. Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport

Rätt jobb - jobbcoachning i grupp. Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport - jobbcoachning i grupp Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport Av Marie Gartell Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. En kort beskrivning av arbetssättet... 4 3. Tidigare studier...

Läs mer

LIVSKRAFTIGA FORETAG

LIVSKRAFTIGA FORETAG 1 UPPFÖLJNING AV TRRs NYFÖRETAGARE: LIVSKRAFTIGA FORETAG EN RAPPORT FRÅN TRR TRYGGHETSRÅDET EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET 2 UPPFÖLJNING AV TRRs NYFÖRETAGARE: LIVSKRAFTIGA FORETAG EN RAPPORT FRÅN TRR

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt Försäljningskultur i svenska företag 2012 Innehåll Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning... 2 Fler och fler anser alltså att det skulle gå att öka försäljningen med rätt förutsättningar...

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb.

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. 1 Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. Motiv för guiden Mål med guiden Börja i underlagen Rekryteringssituationen Kontrollerad Okontrollerad Bra självprövning Rekryteringsdokumentet

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer