Användaranvisning Saneringshallen i Hagalunds Depå

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användaranvisning Saneringshallen i Hagalunds Depå"

Transkript

1 Användaranvisning Saneringshallen i Hagalunds Depå Saneringshallen i Hagalunds Depå är en anläggning sm avtalsbundna kunder kan dispnera under begränsad tid. Bkning sker via Jernhusens hemsida. På hemsidan kan även det avtal sm krävs för nyttjandet laddas ned. I detta dkument kallas de kunder sm tecknat avtal m användning av Saneringshallen för användare. Saneringshall Bilparkering Anläggningen består av en 36 m lång hall med anslutande spåranläggning. Ritning på hallen finns i bilaga 1, Översiktsritning, Saneringshall Hagalunds Depå. Hallen nås via spår 16. Framför hallen kan i söder frdn på upp till 158 m ch i nrr 200 m ställas upp. Upprättad av Datum Granskad av Gdkänd av Dkument-ID, revisin, titel Sida Martin Bäfverfeldt Carl Jnassn Daniel Daagarssn Användaranvisning_Saneringshall_Hagalunds_Depå-B 1(10)

2 Innehåll 1. Beskrivning av anläggningen Aktiviteter sm kan utföras Funktiner i anläggningen Förråd Tillgängliga tjänster Arbetsmiljö Miljöskydd Hur får jag tillträde till anläggningen? Avtal Priser ch betalningsvillkr Övriga villkr för användning Tidsbkning Vite Instruktiner för användning av anläggningen Inpassering Parkering ch leveranser Arbeten Brand Inkörning i Saneringshallen Prtstyrning Arbete med dieseldrivet frdn Saneringsarbete Kemikalier Magnetventiler splvatten Arbete på frdnets tak Städning Avfallshantering Heta arbeten Uppställning av järnvägsfrdn Fel på anläggning Kntaktuppgifter Bilagr Upprättad av Martin Bäfverfeldt Datum Granskad av Carl Jnassn Gdkänd av Daniel Daagarssn Dkument-ID, revisin, titel Användaranvisning_Saneringshall_Hagalunds_Depå-B Sida 2(10)

3 1. Beskrivning av anläggningen 1.1 Aktiviteter sm kan utföras Hallen är avsedd ch utrustad för kadaver- ch klttersanering. 1.2 Funktiner i anläggningen För att möjliggöra van nämnda arbeten finns följande funktiner i hallen: Ett 36 m långt spår inne i hallen med frånskiljbar kntaktledning Vädertätning i hallens båda ändar En 26 m lång grav Frcerad ventilatin för användning i samband med sanering Avlppsystem anpassat för både kltter- ch kadaversanering (dck ej samtidigt) Eluttag 1 fas 3 fas (16 A) 8 st uttag för tryckluft (7 bar) från egen kmpressr utrustad med lufttrk 12 st splpster för sanering, var ch en med en slangrulle med 25 m slang 8 st utslagsvaskar Dusch Kntrsutrymme WC Ett förråd för tillfällig förvaring av förnödenheter ch utrustning Avfallsstatin för återvinning vid infartsgrinden till Hagalunds Depå Särskild cntainer för kadaverrester vid Saneringshallen Uppställning av järnvägsfrdn i väntan på tillträde till anläggning. Detta sker på spåret framför hallen eller annans spår. Uppställning på bangårdarna kräver tilldelning av Trafikverket. Uppställning på annans spår kräver avtal m tillfällig uppställning. 1.3 Förråd Det finns ett förråd på 6 m 2 att dispnera i anslutning till bkad hall genm kntaktpersnens försrg. Förrådet är avsett för saneringsvätskr, verktyg ch reservdelar mm sm skall användas i direkt samband med verksamheten i hallen. Inga brand- eller miljöfarliga ämnen får förvaras i förrådet. 1.4 Tillgängliga tjänster Jernhusen förvaltning utför genm sin kntaktpersn för förvaltning tillsyn av lkalen. Denne tillhandahåller även passerkrt, sköter uthyrning av förrådslkaler, tar emt felanmälningar mm. Kntaktpersnen tillhandahåller efter särskild överenskmmelse dessutm ett antal tjänster sm: Gdsmttagning (Jernhusen förvarar gds ch levererar det till hallen) Städning Extra vaktmästartjänster Upplåtelse av förråd. Jernhusen kan även via kntaktpersnen förmedla kntakter med andra sm kan leverera tjänster i samband med hyran av hallen. Kntaktuppgifter till kntaktpersnen för förvaltning finns i tabellen sist i dkumentet. Upprättad av Martin Bäfverfeldt Datum Granskad av Carl Jnassn Gdkänd av Daniel Daagarssn Dkument-ID, revisin, titel Användaranvisning_Saneringshall_Hagalunds_Depå-B Sida 3(10)

4 1.5 Arbetsmiljö Jernhusen AB har samrdningsansvar för arbetsmiljön på hela Hagalunds Depå. Jernhusen Skötsel AB ansvarar arbetsmiljömässigt för de fasta installatinerna i Saneringshallen. Varje användare sm hyr anläggningen ansvarar själv för arbetsmiljön för sitt eget arbete på platsen. Användaren har skyldighet att rapprtera incidenter till kntaktpersnen för arbetsmiljöfrågr på Jernhusen. För kntaktuppgift se tabellen sist i dkumentet. 1.6 Miljöskydd Anläggningen är avsedd för kadaver- ch klttersanering av järnvägsfrdn. Användaren har skyldighet att följa gällande miljölagstiftning ch de regler sm Jernhusen utfärdar. Jernhusens kntaktpersn är miljöansvarig för verksamheten i hallen ch hanterar akuta åtgärder ch anmälningar sm krävs vid t ex utsläpp. Alla incidenter skall mgående anmälas till Jernhusens kntaktpersn för miljöfrågr. För kntaktuppgifter, se tabellen sist i dkumentet. 2. Hur får jag tillträde till anläggningen? 2.1 Avtal Innan bkning av anläggning kan ske måste användaren ingå ett kundavtal avseende Saneringshallen med Jernhusen. Kundavtalet kan laddas ned på Jernhusens hemsida, Detsamma gäller för ett Nyttjanderätts- ch Trafikeringsavtal (TRAV), sm ger rätt till tillträde ch trafikering på spåranläggningen för det trafikerande järnvägsföretaget (d v s användaren eller dennes uppdragstagare). TRAV skall tecknas med Jernhusen Verkstäder AB. Avtalet finns tillgängligt på Jernhusens hemsida. Avtalen skall undertecknas ch skickas till adressen i tabellen sist i dkumentet. Observera att den sm tecknar TRAV skall vara firmatecknare för ett av Transprtstyrelsen gdkänt järnvägsföretag. Tillsammans med de undertecknade avtalen skall ckså en vidimerad kpia av ett försäkringsbrev för en gällande ansvarsförsäkring bifgas. När dessa avtal undertecknats ch skickats till Jernhusen får användaren inlggningsuppgifter till bkningssystemet i retur till den angivna e-pstadressen. För all trafikering inm Hagalunds Depå krävs att järnvägsföretaget har tecknat ett avtal med peratören av ställverket. För uppgift m aktuell ställverksperatör, se bilaga 3 Järnvägsnätbeskrivning (JNB). Detta krav är tillämpligt även för trafik till ch från Saneringshallen. Det är ett övergripande krav att all persnal sm vistas i anläggningen har relevant utbildning för vistelse i eller invid spår. För detaljer ch krav, se bilaga 5 Instruktin för aktiviteter inm ch invid spårmrådet. Upprättad av Martin Bäfverfeldt Datum Granskad av Carl Jnassn Gdkänd av Daniel Daagarssn Dkument-ID, revisin, titel Användaranvisning_Saneringshall_Hagalunds_Depå-B Sida 4(10)

5 2.2 Priser ch betalningsvillkr Priset för att använda Saneringshallen, exklusive själva saneringstjänsten, framgår av den vid var tid gällande prislistan (se bilaga 8). Bkade tider faktureras månadsvis i eftersktt med 30 dagars betalningstermin. 2.3 Övriga villkr för användning På Jernhusens hemsida, ch sm bilagr till detta dkument, finns ytterligare beskrivningar ch säkerhetsinstruktiner sm innehåller krav sm skall beaktas vid användning av anläggningen. Järnvägsnätbeskrivningen (JNB), bilaga 3 Trafiksäkerhetsinstruktin, Jernhusens infrastruktur Hagalunds Depå, bilaga 4 Instruktin för aktiviteter inm ch invid spårmrådet, bilaga 5 Hagalunds Depå Allmänna skyddsregler, bilaga Tidsbkning Tidsbkning sker via Jernhusens hemsida. För beskrivning av hur bkningssystemet fungerar, se bilaga 7, Användaranvisning, Bkningssystem för GDS-hallar ch Saneringshallar sm även den finns på Jernhusens hemsida. Krtaste bkningsbara tid är två timmar ch längsta sammanhängande bkningsbara tid är 24 timmar. Eventuell avbkning skall ske senast 72 timmar innan påbörjad hyresperid, i annat fall debiteras den utnyttjade tiden. Upptäcker användaren att arbetet inte kan avslutas i tid för att lkalen skall hinna utrymmas ch städas innan hyrestiden går ut skall hyrestiden förlängas i bkningssystemet. Om detta inkräktar på annans bkning skall hyrestagaren kntakta nästkmmande användare för överenskmmelse. Kntaktinfrmatin till användarna finns i bkningssystemet sm nås via Jernhusens hemsida. Observera att järnvägsföretaget får beställa tågläge, växling ch uppställningsplats i särskild rdning hs Trafikverket. 2.5 Vite Enligt kundavtalet regleras i denna instruktin i vilka situatiner ch till vilka belpp vite kan utgå. Följande gäller: Är anläggningen inte städad enligt avtalet samt de instruktiner sm återfinns i detta dkument efter avslutad hyresperid, debiteras detta med SEK per tillfälle. Om järnvägsinfrastrukturen sm nyttjas för tillträde till ch från Saneringshallen inte är fri ch farbar för annan senast vid hyresperidens slut debiteras detta med SEK per tillfälle. Erläggande av vite innebär dck inte att Jernhusen fråntas sin rätt till ersättning för skada i enlighet med kundavtalets punkt Instruktiner för användning av anläggningen En översiktsritning över anläggningen finns i bilaga 1. Den visar huvudmåtten ch placeringen av de lika funktinerna. Upprättad av Martin Bäfverfeldt Datum Granskad av Carl Jnassn Gdkänd av Daniel Daagarssn Dkument-ID, revisin, titel Användaranvisning_Saneringshall_Hagalunds_Depå-B Sida 5(10)

6 3.1 Inpassering För passering av grinden på Hagalunds Depå krävs passerkrt ch för inpassering i Saneringshallen krävs nyckel. Både passerkrt ch nyckel erhålls efter kntakt med kntaktpersnen för förvaltning efter bkningen. Passerkrt ch nyckel skall återlämnas till kntaktpersnen efter hyresperidens slut. 3.2 Parkering ch leveranser Parkering sker utanför depåmrådet. Leveranser av verktyg ch material får ske med bil till anvisad plats inne på depåmrådet. Jernhusens kntaktpersn för förvaltning ger anvisningar m hur tillträde skall ske. Infart sker via grinden med adress Växlarevägen Arbeten Om inte hela frdnet ryms inne i hallen måste arbetet skyddas. Enligt lkal överenskmmelse görs detta genm att hindertavlr sätts upp framför ch bakm frdnet. Hindertavlrna skall märkas med namn på den persn sm satt upp tavlan ch med ett telefnnummer där denne kan nås. Denna persn ansvarar ckså för att tavlan avlägsnas efter avslutat arbete. Hindertavlr finns i hallen, en i vardera änden vid respektive prt. Prtarna skall i möjligaste mån hållas stängda. För frdn med traktinsutrustning krävs dessutm ett anslag med skriften Arbete pågår ch samma infrmatin sm för hindertavlan läggs vid frdnets körkntrller. Observera att det endast är spår16 sm får utnyttjas, övriga spår trafikeras av andra. Användaren uppmanas därför respektera detta ch inte hindra verksamheten på övriga spårmråden. 3.4 Brand Lkalen är utrustad med larmknappar kpplat direkt till larmcentral. Heta arbeten är inte tillåtna i Saneringshallen, brandsläckare saknas. Uppstår brand, använd larmknapparna eller ring alternativt 112 Rädda de sm är i fara ch utrym. Gå till återsamlingsplats. Larma via telefnnummer 112. Möt räddningstjänst ch visa vägen. Släck branden m möjligt ch stäng dörrar. För hantering av övriga lyckr ch tillbud, se avsnittet Åtgärder vid lycka i bilaga 7. För larm m järnvägslyckr finns ett särskilt telefnnummer i tabellen sist i dkumentet. 3.5 Inkörning i Saneringshallen Utanför hallens södra prt finns gul elspärrsignal med indikeringsljus. Blått ljus indikerar att den invändiga kntaktledning är inkpplad, frdn med uppfälld strömavtagare får då passera signalen. Vitt ljus indikerar att kntaktledningen i hallen inte är inkpplad, frdn med uppfälld strömavtagare får då inte passera signalen. Instruktin för in- ch urkpplingen av kntaktledningen finns i bilaga 2. Vid inkörning av dieselfrdn skall indikeringsljuset utanför södra prten visa vitt sken sm betyder att kntaktledningen inte är inkpplad. När dieselfrdn är inkört i hallen skall mtrerna stängas av då avgasutsug saknas. Upprättad av Martin Bäfverfeldt Datum Granskad av Carl Jnassn Gdkänd av Daniel Daagarssn Dkument-ID, revisin, titel Användaranvisning_Saneringshall_Hagalunds_Depå-B Sida 6(10)

7 3.5.1 Prtstyrning Vid prtarna samt på apparatskåpet finns tryckknappar ÖPPNA-STOPP-STÄNG sm kan manövrera prtarna berende av varandra Arbete med dieseldrivet frdn Innan man kör in dieseldrivet frdn skall urkppling av kntaktledning genmföras, för instruktin se bilaga Saneringsarbete Innan saneringsarbete påbörjas ska avlppssystemet ch ventilatinen anpassas till den typ av sanering sm ska utföras ch spänningen till kntaktskenan slås av. Avlppsvattnet från klttersanering ska styras till reningsverket medan kadaverrester inte får hamna i reningsverkets prcesser sm då störs. Avlppet ch ventilatinen styrs från manöverknappar i kntrsutrymmet på bttenvåningen. Spänningen till kntaktskenan manövreras från nyckelskåpet i södra änden av hallen. Se bilaga 2 för instruktin för manövreringen. Klttersanering: Då nyckelmkppare S01 vrids till läge START startas pumpning till reningsverk ch ventilatinen frceras. Efter 4 timmar återgår funktinen till Nrmaldrift ch L01 släcks. Ny manövrering av S01 måste göras för frtsatt klttersanering. Funktinen återgår även till Nrmaldrift ch L01 släcks genm att S01 vrids till läge STOPP. Kadaversanering: Då nyckel flyttas till S02 ch vrids till START tänds L02 ch splning av spårgraven påbörjas ch ventilatinen frceras. Efter 4 timmar återgår funktinen till Nrmaldrift ch L02 släcks. Detta kan även ske genm att S02 vrids till läge STOPP. Efter avslutad kadaversanering skall splkrgen tömmas. För att underlätta detta arbete finns en pelarsvängkran installerad. Lyft upp splkrgen ch töm denna i cntainern avsedd för kadaverrester utanför nrra prten. Instruktin för hantering av pelarsvängkran finns i en pärm placerad på kntret. Upprättad av Martin Bäfverfeldt Datum Granskad av Carl Jnassn Gdkänd av Daniel Daagarssn Dkument-ID, revisin, titel Användaranvisning_Saneringshall_Hagalunds_Depå-B Sida 7(10)

8 Observera att persnalen sm hanterar kranen måste ha av Arbetarskyddsstyrelsen föreskriven utbildning ch följa gällande bestämmelser Kemikalier Endast gdkända kemikalier får användas i saneringsarbetet för att garantera reningsanläggningens funktin. Kntaktpersnen för förvaltning ska därför alltid gdkänna de preparat sm används Magnetventiler splvatten När kntaktledningen har varit spänningslös i 60 sekunder öppnas ventiler för splvatten. Dessa stängs när kntaktledningen spänningssätts Arbete på frdnets tak Även m spänning till kntaktledningen kan brytas är hallen inte utrustad för arbete på frdnstak. Sådana arbeten är därför inte tillåtna. 3.7 Städning Lkalen skall alltid städas efter avslutat arbete. Enligt kntraktet debiteras användaren en särskild avgift m lkalen inte städas. Glven i alla använda utrymmen i hallen ch i graven skall spas ch allt skräp avlägsnas. Avfallet lämnas i sptunnrna eller i avfallskärlet. Har kadaversanering utförts skall även splkrgen tömmas enligt punkt 3.6. Städutrustning finns i verkstadsutrymmet. Saknas utrustning anmäls detta till Jernhusens kntaktpersn på plats. 3.8 Avfallshantering Avfall läggs i återvinningsanläggningen vid infarten på Växlarevägen 29. Här skall även hushållsavfall slängas. Skrt mm sm inte ryms i avfallskärlen i avfallsanläggningen tas m hand av kntaktpersnen efter överenskmmelse. Observera att inget avfall får lämnas kvar i hallen utan att kntaktpersnen för förvaltning kntaktats! 3.9 Heta arbeten Heta arbeten är inte tillåtna i Saneringshallen. 4. Uppställning av järnvägsfrdn Framför hallens södra prt finns plats för 158 m frdn hinderfritt ch framför den nrra finns plats för 200 m frdn hinderfritt. Är hallen upptagen kan detta spår inte utnyttjas för uppställning i väntan på infart till hallen då frdnet i så fall kmmer att blckera utpasserande frdn. Krävs sådan uppställning kan plats begäras hs Trafikverket. 5. Fel på anläggning Upptäcks fel på lkaler, spåranläggning eller utrustning skall dessa fel medelbart anmälas till kntaktpersnen för förvaltning. Se kntaktuppgift i tabellen sist i dkumentet. Fel får inte åtgärdas av användaren! Upprättad av Martin Bäfverfeldt Datum Granskad av Carl Jnassn Gdkänd av Daniel Daagarssn Dkument-ID, revisin, titel Användaranvisning_Saneringshall_Hagalunds_Depå-B Sida 8(10)

9 6. Kntaktuppgifter Adress för avtal Jernhusen Saneringshallen Bx Stckhlm Kntaktpersn för förvaltning Telefn: e-pst: Kntaktpersn för arbetsmiljö Mikael Brg Telefn: Mbil: e-pst: Kntaktpersn för miljö Annika Magnussn Telefn: Mbil: e-pst: Adress till Saneringshall Hagalunds Växlarevägen 27 Depå Slna Ställverksperatör Hagalunds Depå Larm m järnvägslycka Upprättad av Martin Bäfverfeldt Datum Granskad av Carl Jnassn Gdkänd av Daniel Daagarssn Dkument-ID, revisin, titel Användaranvisning_Saneringshall_Hagalunds_Depå-B Sida 9(10)

10 7. Bilagr 1) Översiktsritning, Saneringshall Hagalunds Depå 2) Instruktin, Till- ch frånkppling kntaktledning i Saneringshall, Hagalunds Depå 3) Järnvägsnätbeskrivningen (JNB) 4) Trafiksäkerhetsinstruktin, Jernhusens infrastruktur Hagalunds Depå 5) Instruktin för aktiviteter inm ch invid spårmrådet 6) Hagalunds Depå Allmänna skyddsregler 7) Användaranvisning, Bkningssystem för GDS-hallar ch Saneringshallar 8) Prislista Upprättad av Martin Bäfverfeldt Datum Granskad av Carl Jnassn Gdkänd av Daniel Daagarssn Dkument-ID, revisin, titel Användaranvisning_Saneringshall_Hagalunds_Depå-B Sida 10(10)

11

12 Dkumenttyp Instruktin Verksamhetsmråde Jernhusens infrastruktur Versin A Sid 1 (4) Upprättad av Ansvarig utgivare Beslutas av (funktin) Giltigt fr m Reij Erikssn Lars Petterssn Chef Teknisk Förvaltning Depåer Till- ch frånkppling kntaktledning i Saneringshall, Hagalunds Depå

13 1. Till-ch frånkppla kntaktledning i saneringshall Innan till- ch frånkppling av kntaktledning i saneringshall sker ska den sm ansvarar för manövreringen av frånskiljaren för kntaktledningen kntrllera att inga järnvägsfrdn med uppfällda strömavtagare finns i saneringshall samt att arbetet upphört ch ingen persn befinner sig på någt frdnstak eller i närheten av kntaktledningen. Endast fackkunnig eller instruerad persnal har tillåtelse att till- ch frånkppla kntaktledning i saneringshall Tillkppla kntaktledning i saneringshall Förutsättningar Strömavtagarna nedfällda på frdn i saneringshall. Nyckel till svängkran, KSH, insatt i låssystem vid fördelningscentral. 1. Frigör nyckel till jrdfrånskiljare, JFSH, från låssystem vid fördelningscentral. 2. Sätt in nyckel till jrdfrånskiljare, JFSH, i låssystem vid jrdfrånskiljare. 3. Öppna jrdfrånskiljare. 4. Frigör nyckel till frånskiljare för kntaktledning, KLSH, från låssystem vid jrdfrånskiljare. 5. Sätt in nyckel till frånskiljare för kntaktledning, KLSH, i lås vid apparatskåp ch vrid m nyckeln. 6. Slut frånskiljare för kntaktledning Frånkppla kntaktledning i saneringshall Förutsättningar Strömavtagarna nedfällda på frdn i saneringshall. Nyckel till frånskiljare för kntaktledning, KLSH, insatt i lås vid apparatskåp. 1. Öppna frånskiljare för kntaktledning. 2. Frigör nyckel till frånskiljare för kntaktledning, KLSH, från lås vid apparatskåp. 3. Sätt in nyckel till frånskiljare för kntaktledning, KLSH, i låssystem vid jrdfrånskiljare. 4. Slut jrdfrånskiljare. 5. Frigör nyckel till jrdfrånskiljare, JFSH, från låssystem vid jrdfrånskiljare 6. Sätt in nyckel till jrdfrånskiljare, JFSH, i låssystem vid fördelningscentral. 2_Instruktin_ Till-ch _frånkppling_kntaktledning_saneringshall_hagalunds_depå-a 2(4)

14 2. Förflyttning av frdn in ch ut från saneringshall 2.1. Köra in elektrifierat frdn i saneringshall Förutsättningar Kntaktledningen i saneringshall är tillkpplad, se avsnitt 1.1. Kntrllera att trafikljus utanför prt visar blått ljus. 1. Öppna prten till saneringshall. 2. Kör in frdnet i saneringshall. 3. Fäll ner strömavtagarna på frdnet. 4. Stäng prten till saneringshall. 5. Frånkppla kntaktledning i saneringshall, se avsnitt Köra ut elektrifierat frdn från saneringshall Förutsättningar Kntaktledningen i saneringshall är frånkpplad, se avsnitt Tillkppla kntaktledning i saneringshall, se avsnitt Öppna prten till saneringshallen. 3. Fäll upp strömavtagarna på frdnet. 4. Kör ut frdnet från saneringshallen. 5. Stäng prten till saneringshall en. 6. Frånkppla kntaktledning i saneringshall, se avsnitt _Instruktin_ Till-ch _frånkppling_kntaktledning_saneringshall_hagalunds_depå-a 3(4)

15 2.3. Köra in dieseldrivet frdn i saneringshall. Förutsättningar Kntaktledningen i saneringshall är frånkpplad, se avsnitt 1.2. Kntrllera att trafikljus utanför prt visar vitt ljus. 1. Öppna prten till saneringshall. 2. Kör in frdnet i saneringshall. 3. Stäng av mtrerna till frdnet. 4. Stäng prten till saneringshall Köra ut dieseldrivet frdn från saneringshall. Förutsättningar Kntaktledningen i GDS-hallen är frånkpplad, se avsnitt Öppna prten till saneringshall. 2. Starta mtrerna till frdnet. 3. Kör ut frdnet från saneringshall. 4. Stäng prten till saneringshall. 2_Instruktin_ Till-ch _frånkppling_kntaktledning_saneringshall_hagalunds_depå-a 4(4)

16 Versin

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Jernhusen AB (publ)

28 Dkumentnamn Versin Sid Jernhusen AB (publ)

29 Dkumentnamn Versin Sid Jernhusen AB (publ)

30 Dkumentnamn Versin Sid Jernhusen AB (publ)

31 Jernhusen AB (publ) Dkumentnamn Versin Sid

32 Jernhusen AB (publ) Dkumentnamn Versin Sid

33 Jernhusen AB (publ) Dkumentnamn Versin Sid

34 Jernhusen AB (publ) Dkumentnamn Versin Sid

35 Jernhusen AB (publ) Dkumentnamn Versin Sid

36 Jernhusen AB (publ)

37 Jernhusen AB (publ) Dkumentnamn Versin Sid

38 Jernhusen AB (publ) Dkumentnamn Versin Sid

39 Jernhusen AB (publ) Dkumentnamn Versin Sid

40 Jernhusen AB (publ) Dkumentnamn Versin Sid

41 Dkumentnamn Versin Sid Jernhusen Jernhusen AB (publ)

42 Dkumenttyp Verksamhetsmråde Versin Sid Instruktin Jernhusen 3 1 (17) Upprättad av Ansvarig utgivare Beslutas av (funktin) Giltigt fr m Kristina Blmqvist Jimmy Ahl CGS Instruktin för arbetsmiljö ch säkerhet vid aktiviteter i spårmråde Jernhusen AB (publ)

43 Dkumentnamn Instruktin för arbetsmiljö ch säkerhet vid aktiviteter i spårmråde Versin 3 Sid 2 (17) 1. Intrduktin Detta dkument är en kmplettering till Jernhusens dkumentet Trafiksäkerhetsinstruktin. I dkumentet beskrivs de regler, rutiner ch villkr för aktiviteter invid spårmråde där Jernhusen är infrastrukturförvaltare, utöver vad sm redgörs för i JvSFS 2008:7 Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter (JTF). Med aktiviteter avses bland annat arbete, studiebesök ch egenförflyttning. Syftet med instruktinen är att förebygga lyckr ch tillbud samt säkra en hög trafik- ch elsäkerhetsnivå i järnvägssystemet. Kursiv text, likt detta exempel, är Jernhusen-interna rutiner vilka riktar sig enbart till persnal sm verkar inm Jernhusens verksamhet sm infrastrukturförvaltare, t.ex. Jernhusen-persnal, entreprenörer sm verkar på Jernhusens uppdrag etc. Övergripande gäller att: järnvägsfrdn har företräde framför vägfrdn ch gående det ska finnas ett hinderfritt utrymme för järnvägsfrdnens passage vid trafikerade spår utrymning ska ske så att det trafikerade spåret lämnats fritt i gd tid innan ett järnvägsfrdn ankmmer det åligger alla, enskilda sm arbetsgivare, att verka för en hög säkerhetsnivå. I detta ansvar ingår bl.a. att rapprtera inträffade lyckr, tillbud samt förbättringsmråden 2. Ansvar Chef Grupp Säkerhet vid Jernhusen Affärsmråde Depåer ansvarar för innehållet i denna föreskrift. Frågr m innehåll samt förslag på förbättringar ställs i första hand till denne. Undantag från denna instruktin kan endast beviljas av Chef Grupp Säkerhet. 3. Omfattning Denna instruktin gäller för all verksamhet, avsett anledningen till aktiviteten, på anläggningar där Jernhusen är infrastrukturförvaltare enligt definitin i Järnvägslagen. Instruktinen ska. åberpas vid upphandling av arbeten inm ch i närheten av spårmråde. Instruktinen gäller: Jernhusens egen verksamhet Entreprenad- ch knsultverksamhet sm är upphandlad av Jernhusen Verksamhetsutövare sm genm avtal nyttjar järnvägsanläggningar. Avtalen kan vara trafikeringsavtal (TRAV), hyresavtal, nyttjanderättsavtal etc. Respektive verksamhetsutövares persnal ansvarar för att följa reglerna i detta dkument. Var verksamhetsutövare har rätt att implementera dessa instruktiner i egna styrande dkument, men ansvarar då själva för att uppdateringar inrättas. Jernhusen AB (publ)

44 Dkumentnamn Instruktin för arbetsmiljö ch säkerhet vid aktiviteter i spårmråde Versin 3 Sid 3 (17) 4. Definitiner Aktivitet Arbete Arbetsredskap A-skydd Driftrum Egenförflyttning Elarbetsansvarig Eldriftledare Hinderfrihetsmarkering Riskbedömning SS-ledare SS-planerare Spårmråde Överrdnat begrepp för alla typer av aktiviteter inm spårmrådet. Begreppet aktivitet delas upp i arbeten, studiebesök ch egenförflyttning. Utförande av arbetsuppgift inm spårmrådet. Arbete kräver bl.a. skydds- ch säkerhetsplanering (SS-planering) Maskiner ch redskap sm inte är klassade sm spårfrdn Arbetsredskap kan vara spårgående eller icke spårgående. Arbetsredskap indelas i lätta ch tunga arbetsredskap. Lätta arbetsredskap väger högst 120 kg ch ska dessutm med lätthet kunna flyttas/tippas ut ur säkerhetsznen (eller utanför annan hinderfrihetsmarkering m sådan finns) av den/de sm närvarar vid aktiviteten. Trafikverksamhet för att förhindra eller begränsa rörelser med spårfrdn inm ett bestämt mråde. Utrymme sm i huvudsak används för elektrisk utrustning ch sm under nrmala förhållanden endast är tillgängligt för instruerad persnal. Enskild förflyttning till fts inm spårmrådet (t.ex. till eller från frdn eller för att passera ett spår). Egenförflyttning kräver särskild behörighet. Persn sm har fått uppgiften att ansvara för elsäkerheten vid ett arbetes utförande. Persn sm övervakar ch manövrerar anrdningar för elförsörjning av trafiken. Markering sm med vit eller gul linje utmärker hinderfrihetsgräns mt spår. Minsta avstånd mellan rälytterkant ch linje är 1300 mm. Hinderfrihetsmarkeringar kan förekmma i depåer ch terminaler. Bedömning av de risker sm är förknippade med aktiviteter i spår. Skydds- ch Säkerhetsledare. Funktin utsedd av arbetsgivaren sm ansvarar för arbetsmiljö ch säkerhet vid arbeten i spårmrådet; kntrllerar genmförd riskbedömning vid förplanerade A-skydd samt utför en riskbedömning vid direktplanerade A-skydd. Skydds- ch Säkerhetsplanerare. Funktin sm genmför riskbedömning vid förplanerade A-skydd. Område kring järnvägsnät inm vilket särskilda trafik- ch elsäkerhetsföreskrifter ska beaktas. Spårmrådet utgörs minst av säkerhetsznen samt ett mråde sm i sidled sträcker sig minst 4 m från närmaste del av kntaktledningsanläggningen. Jernhusen AB (publ)

45 Dkumentnamn Instruktin för arbetsmiljö ch säkerhet vid aktiviteter i spårmråde Versin 3 Sid 4 (17) Studiebesök Säkerhetszn Tillsyningsman A-skydd Tågvarnare Tågvarning Överbryggning Tillfälligt besök i spårmrådet av en eller flera persner sm saknar behörighet att på egen hand vistas i spårmrådet. Vid studiebesök ska en persn med särskild behörighet för detta närvara. Utrymme sm sträcker sig minst 2,20 meter ut från närmaste räl ch sm nrmalt ska vara hinderfritt vid trafikering. Jernhusen kan besluta m utökning av säkerhetsznen. Om så sker ska berörda verksamhetsutövare underrättas. Persn sm ansvarar för genmförandet av A-skyddet. Funktin sm ska varna persner vid aktivitet i eller invid trafikerat spår. Metd att varna persnal i spårmrådet att spårfrdn snart kmmer att passera. Då ett frdn med uppfälld strömavtagare leder över spänning från en spänningssatt kntaktledning till en frånkpplad ch arbetsjrdad kntaktledning. 5. Tillträde till spårmråde Av säkerhetsskäl får endast den sm har tillstånd av Jernhusen, eller ett järnvägsföretag eller annan verksamhetsutövare sm har trafikeringsavtal eller mtsvarande avtal med Jernhusen, vistas inm spårmråde där Jernhusen är infrastrukturförvaltare. Undantag gäller för plankrsningar, plattfrmar ch andra platser där det klart framgår att allmänheten har tillträde. Alla arbeten i spårmråde ska riskbedömas för att förebygga risk för lyckr ch tillbud. Då arbeten planeras i gd tid innan ska verksamhetsutövarens arbetsledning (den funktin sm i BVF 913 benämns SS-planerare) göra riskbedömning, såväl sm att utse en SS-ledare samt upprätta en arbetsplan. Vid direktplanerade arbeten utser arbetsledning SS-ledare ch denne gör riskbedömningen ch arbetsplan. Även aktiviteter på platser där allmänheten har tillträde ska riskbedömas. Aktiviteter sm utförs inm spårmrådet kräver särskild behörighet. Infrastrukturförvaltarens krav på persnal beslutas av Jernhusen. Järnvägsföretagens ch andra verksamhetsutövare ansvarar själva för behörighetskrav på egen ch anlitad persnal. Ytterligare krav ch anvisningar på hur arbeten i spår ska bedrivas finns i Jernhusens Trafiksäkerhetsinstruktin, samt till denna hörande dkument Lkal Instruktin ch vägledning. Jernhusen AB (publ)

46 Dkumentnamn Instruktin för arbetsmiljö ch säkerhet vid aktiviteter i spårmråde Versin 3 Sid 5 (17) 6. Varselklädsel Alla persner sm vistas inm spårmrådet ska bära varselkläder eller varselväst med reflexer. Samtliga varselkläder ska uppfylla standard EN 471, lägst klass 2 ch vara CEmärkta. Klass 3 är under införande ch kmmer bli krav inm några år. Syftet med varselklädsel är dels att legitimera närvarn i spårmrådet ch dels att persnalen ska vara väl synlig. Funktiner tågvarnare ch SS-ledare ska ha text på kläderna sm tydliggör funktinen. 7. Säkert avstånd till spårmråde 7.1. Säkerhetszn Invid trafikerat spår tillämpas en säkerhetszn. Säkerhetsznen sträcker sig 2,20 meter ut från närmaste räl. Undantag med utökad säkerhetszn kan förekmma, detta framgår då tydligt på platsen. För all vistelse i säkerhetsznen krävs särskilda krav på behörighet samt att en riskbedömning genmförs enligt denna föreskrift, vilket innebär att ingen får vistas eller göra intrång i säkerhetsznen då ett frdnssätt passerar. Om det vid en aktivitet är svårt att bedöma var gränsen för säkerhetsznen går, ska den tydligt märkas ut. Säkerhetsznen får inte användas sm genväg m det inm rimligt avstånd finns en alternativ väg sm ligger utanför säkerhetsznen eller sm går via en plankrsning, plattfrmsövergång eller mtsvarande anrdnade övergångar. Endast lätta arbetsredskap får användas inm säkerhetsznen (eller innanför hinderfrihetsmarkering). Ett lätt arbetsredskap väger max 120 kg ch ska dessutm kunna flyttas eller tippas ur spår m situatinen så kräver. Inm säkerhetsznen får det endast finnas den mängd av brandfarliga varr sm abslut behövs för att utföra arbetet. Behållare sm innehåller mer än 20 liter brandfarlig vätska, gasbehållare eller explsiva varr får inte finnas inm säkerhetsznen (gäller ej fast bränsletank i frdn). Fig: Säkerhetsznens nrmala utsträckning Jernhusen AB (publ)

47 Dkumentnamn Instruktin för arbetsmiljö ch säkerhet vid aktiviteter i spårmråde Versin 3 Sid 6 (17) 7.2. Hinderfrihetsmarkering Hinderfrihetsmarkering är en markering utefter spår sm utmärker största bredd på passerande järnvägsfrdn. Syftet med markeringen är att kunna bedriva prduktin invid spår på bangårdar ch depåer där intilliggande spår är så nära att m endast säkerhetszn nyttjades fanns ingen plats för persner eller arbetsfrdn mellan spår. Hinderfrihetsmarkeringen är en linje längs med spåret. Linjen är placerad på ett avstånd från närmaste rälytterkant av minst 1300 mm. Linjen är vit eller gul ch ca 70 mm bred. Linjen kan finnas invid spår på depåer ch terminaler. Spåren är sidspår ch största tillåtna hastighet är 30 km/h eller lägre. Linjen kan bara finnas på hårdgjrda ytr, exempelvis av asfalt eller betng. Grundkraven på behörighet för att få vistas inm säkerhetszn gäller även m spåret är utmärkt med hinderfrihetsmarkering. I utrymmet mellan säkerhetsznens gräns ch hinderfrihetsmarkering får dck järnvägsprduktinsrelaterade arbeten förekmma, persner får vistas ch arbetsfrdn får framföras, även m järnvägstrafik framförs på intilliggande spår. Fig: Hinderfrihetsmarkering Jernhusen AB (publ)

48 Dkumentnamn Instruktin för arbetsmiljö ch säkerhet vid aktiviteter i spårmråde Versin 3 Sid 7 (17) 8. Kmpetenskrav Den sm vistas inm spårmråde ska ha dkumenterad behörighet för detta, lägst behörighet för egenförflyttning. Vistelse får endast ske vid tjänsteutövning. Den sm inte själv har egen behörighet kan ledsagas av studiebesöksledare. Ledare av studiebesök ska ha särskild behörighet för detta. Behörigheter kan utfärdas av Jernhusen eller den verksamhetsutövare sm har avtal m nyttjande av Jernhusens anläggningar. Den sm vid arbeten i spår utför riskbedömning ska ha kmpetens mtsvarande SSledare. Persner sm ska arbeta under ledning av SS-ledaren ska ha fått infrmatin m de viktigaste skydds- ch säkerhetsbestämmelserna. För att bibehålla behörigheten gäller att man aktivt underhåller sina kunskaper. Var enskild är ansvarig för att infrmera sig m uppdateringar av denna instruktin. För persnal sm verkar inm Jernhusens verksamhet sm infrastrukturförvaltare gäller: Tillstånd erhålls genm att man innehar behörighet utfärdad av Jernhusen Grupp Säkerhet. Behörighet erhålls autmatiskt m man med gdkänt resultat genmgått någn av följande utbildningar: Jernhusens utbildning för vistelse inm spårmråde Trafikverkets utbildning BASÄVISTA (eller mtsv.) Annan utbildning gdkänd av Chef Grupp Säkerhet. Genmförd utbildning Vistelse inm spårmråde gäller sm längst 3 år. Den sm sällan vistas inm spårmråde kan behöva repetera sina kunskaper vid en s.k. repetitinsutbildning. Kntakta Grupp Säkerhet för infrmatin. 9. Förflyttning i spårmråde Förflyttning avser aktivitet inm spårmrådet sm inte har till syfte att vara arbete på järnvägsinfrastrukturen. Finns hinderfrihetsmarkering gäller avsnittets regler för vistelse innanför denna markering, grundkravet på egen behörighet gäller dck hela säkerhetsznen. Inför varje förflyttning ska en riskbedömning genmföras, denna behöver inte vara dkumenterad Egenförflyttning i säkerhetsznen Egenförflyttning i säkerhetsznen får endast göras av persner med behörighet för detta. Behöriga persner ska ha kmpetens att bedöma risker vid egenförflyttning i säkerhetsznen ch anpassa egenförflyttningen till det aktuella riskläget. Varje förflyttning ska föregås av en riskbedömning. Denna ska innefatta en bedömning av vilka farr sm aktiviteten innebär, varvid minst följande punkter ska beaktas: Största tillåtna hastighet på berörda spår Planerad utrymningsväg Utrymningstid ur säkerhetsznen Behövlig minsta siktsträcka Trafikering på intilliggande spår Riskbedömningen behöver inte vara dkumenterad. Jernhusen AB (publ)

49 Dkumentnamn Instruktin för arbetsmiljö ch säkerhet vid aktiviteter i spårmråde Versin 3 Sid 8 (17) Egenförflyttningen i säkerhetsznen ska anpassas efter aktuella risker ch vid behv avbrytas. Den sm gör egenförflyttningen ska kunna förflytta sig ut ur den trafikerade säkerhetsznen i gd tid innan ett frdnssätt kan kmma fram till platsen. För att en utrymning ska betraktas sm säker ska den utan stress kunna genmföras till en plats utanför säkerhetsznen för det spår sm trafikeras. Det är viktigt att utrymningsvägen inte hindras av exempelvis staket, upplag, trånga partier eller trafik i mgivande spår. Vid egenförflyttning i säkerhetsznen får inga arbeten utföras, utöver vad sm nrmalt ingår i arbetsuppgifterna för järnvägsföretagens eller frdnsunderhållsentreprenörens persnal i spårmiljö (klargöring, brmsprvning etc.). A-skydd till följd av arbete på järnvägsfrdn utförs enligt järnvägsföretagets bestämmelser. Om riskerna bedöms vara för stra får inte egenförflyttningen genmföras på den aktuella platsen. För persnal sm verkar inm Jernhusens verksamhet sm infrastrukturförvaltare gäller: Enklare besiktningsuppdrag kan, trts att det kan anses vara ett arbete, utföras sm egenförflyttning under förutsättning att uppsikt kan hållas kntinuerligt Studiebesök Om en eller flera persner ska vistas i spårmrådet, utan att de har behörighet för detta, ska det ske i frm av ett studiebesök. Detta gäller även m persner utan behörighet behöver passera spåret. Studiebesök ska ske under ledning av en persn med särskild behörighet för detta. Denna persn ska ansvara för ch bedöma säkerheten för samtliga sm deltar i studiebesöket. Den sm är ansvarig för säkerheten vid studiebesöket ska dels göra en säkerhetsbedömning enligt checklistan nedan, dels infrmera berörda deltagare m utfallet av säkerhetsbedömningen. Detta för att deltagarna får en bra bild av de bedömda eventuella farrna i samband med vistelsen i spårmrådet. Checklista för riskbedömning vid studiebesök mfattar: Största tillåtna hastighet på berörda spår Planerad utrymningsväg Utrymningstid ur säkerhetsznen Behövlig minsta siktsträcka Trafikering på intilliggande spår Den sm är ansvarig för säkerheten vid studiebesöket ska hålla uppsikt ch berdra utrymning så snart ett frdnssätt närmar sig platsen. För att en utrymning ska betraktas sm säker ska den utan stress kunna genmföras till en plats utanför säkerhetsznen för det spår sm trafikeras. Det är viktigt att utrymningsvägen inte hindras av exempelvis staket, upplag, trånga partier eller trafik i mgivande spår. Om förhållandena så kräver ska den sm ansvara för säkerheten avdela ytterligare en eller flera persner sm håller uppsikt ch varnar ifall ett frdnssätt närmar sig platsen. Dessa persner ska vara behöriga för uppgiften samt kncentrera sig på sin uppgift ch inte samtidigt utföra någn annan uppgift sm avleder uppmärksamheten. Den sm ansvarar för säkerheten vid studiebesöket ska kntinuerligt bedöma riskerna. Om riskförhållandena ändras jämfört med säkerhetsbedömningen ska studiebesöket avbrytas ch en ny säkerhetsbedömning genmföras. Detsamma gäller m den ansvarige inte kan fullgöra sin funktin. Jernhusen AB (publ)

50 Dkumentnamn Instruktin för arbetsmiljö ch säkerhet vid aktiviteter i spårmråde Versin 3 Sid 9 (17) Om riskerna bedöms vara för stra, efter genmförd säkerhetsbedömning, ska studiebesöket utföras med högre säkerhetsnivå, tex. genm A-skydd, tågvarning, mindre grupp etc. 10. Arbete i spårmråde Med arbete avses här aktiviteter sm genmförs för infrastrukturförvaltarens räkning för att förbättra eller upprätthålla en gd säkerhets- ch kvalitetsnivå på infrastrukturen. Vid arbeten sm tas upp i detta stycke, får inte hinderfrihetsmarkering vara en del av skyddet, endast säkerhetsznens mfattning kring spåret få användas sm skyddsmråde Skyddsnivåer för aktiviteter i eller invid trafikerat spår För aktiviteter inm spårmråde finns generellt sett tre skyddsfrmer: Egenskydd (lägsta skyddsnivån) Egenskydd innebär att respektive persn själv svarar för sin säkerhet i frm av uppmärksamhet, säkerhetsbedömning, etc. Tågvarning (medium skyddsnivå) Vid tågvarning finns en (eller flera) särskilt utsedda att svara för att varna övriga persner då ett frdn närmar sig platsen. A skydd (högsta skyddsnivån) Trafikverksamhet vars syfte är att förhindra eller begränsa rörelser med spårfrdn inm ett bestämt mråde. Vilken skyddsfrm sm krävs berr på aktivitetens art. Resultaten från utförd riskbedömning utgör underlag till beslut m skyddsnivå Riskbedömning vid arbete i spårmrådet En riskbedömning ska göras för varje arbete i spårmråde. Riskbedömningen ska vara dkumenterad. För persnal vilka verkar inm Jernhusens verksamhet sm infrastrukturförvaltare gäller: Om arbetet bedöms vara av sådan art att det går att bedriva sm egenskydd, dvs. att respektive persn själv svarar för sin säkerhet i frm av uppmärksamhet, etc., kan arbetet utföras enligt reglerna för egenskydd. Riskbedömning ska utföras i så pass gd tid innan att alla planerade åtgärder kan vidtas. Direktplanering kan göras vid akut felavhjälpning, arbete i frm av mätningar ch kntrller eller då ny planering måste göras vid t.ex.. ändrade siktförhållanden. Riskbedömningen görs i dessa fall av SS-ledaren. Riskbedömningen ska klargöra: Avstängt spår eller tågvarning Skyddsåtgärder avseende arbetsmiljö, trafik- ch elsäkerhet Tillräckliga persnella resurser ch med rätt kmpetens för att genmföra aktiviteten säkert Behv av skyddsutrustning På grund av lkala förhållanden kan även arbeten utanför spårmrådet behöva riskbedömas, exempelvis vid trädfällning intill järnväg. Entreprenören ska ha dkumenterade rutiner för riskbedömningen. Det ska framgå av dkumentatinen vem sm gjrt riskbedömningen. Jernhusen AB (publ)

51 Dkumentnamn Instruktin för arbetsmiljö ch säkerhet vid aktiviteter i spårmråde Versin 3 Sid 10 (17) Checklistan för riskbedömning vid arbete mfattar: Val av A-skydd eller tågvarning Förutsättningar för manuell eller autmatisk tågvarning Skyddsåtgärder vid avstängt spår Behv av kmpletterande åtgärder (tex. markering av säkerhetszn) Åtgärder vid frånkppling ch tillkppling av kntaktledning Åtgärder vid aktiviteter nära en spänningssatt kntaktledning Åtgärder rörande andra frdnsrörelser i intilliggande spår Övriga risker (tex. fallande föremål, ras) Funktiner med ansvar vid arbeten Verksamhetsutövarens arbetsledning Arbetsledningen för de sm utför arbete har det övergripande planeringsansvaret för utförandet. Vid förplanerade arbeten ska arbetsledningen utse SS-ledare samt genmföra en dkumenterad riskbedömning. Vid förplanerade A-skydd ska arbetsledningen upprätta en arbetsplan samt säkerställa att SS-ledaren även är Tsm för A-skyddet. Vid direktplanerade arbeten utser arbetsledningen SS-ledare. Verksamhetsutövarens arbetsledning benämns ibland SS-planerare Skydds- ch säkerhetsledare (SS-ledare) För arbeten sm utförs inm ett spårmråde ska det finnas en SS-ledare utsedd. SSledaren ansvarar för arbetsmiljö ch säkerhet vid arbeten i spårmrådet samt kntrllerar genmförd riskbedömning i de fall arbetet är förplanerat, ch genmför en riskbedömning i de fall arbetet är direktplanerat. Det är SS-ledarens ansvar att vid förplanerade aktiviteter kntrllera riskbedömningen, att den stämmer med verklig situatin i spårmrådet ch är genmförbar, samt vid direktplanering riskbedöma aktiviteten. Om SS-ledaren inte kan fullgöra sin funktin ska arbetet avbrytas ch arbetsledningen infrmeras m detta. SS-ledarfunktinen innebär inte att ta över ansvaret för den specialistkmpetens sm finns beträffande trafiksäkerhet, elsäkerhet eller andra funktiner med säkerhetsuppgifter. SSledaren kan dck ha andra säkerhetsfunktiner på arbetsplatsen, m detta bedöms lämpligt utifrån säkerhetsynpunkt. Vid A-skydd ska alltid SS-ledaren inneha funktinen Tsm för A- skyddet. Jernhusen AB (publ)

52 Dkumentnamn Instruktin för arbetsmiljö ch säkerhet vid aktiviteter i spårmråde Versin 3 Sid 11 (17) Prcess för funktinernas ansvar Planering ch riskbedömning samt direktplanering av arbete i eller invid spårmråde ska utföras enligt följande prcessbeskrivningar: Tågvarning Systemet tågvarning går ut på att persnal kan arbeta i trafikerat spår. När frdn närmar sig varnas persnalen ch kan utrymma spåret. Varning till kan utgöras av manuell tågvarning eller av autmatisk tågvarning. Kmbinerad tågvarning utgörs av både manuell ch autmatisk tågvarning Manuell tågvarning Manuell tågvarning kan bestå av tågvarnare på platsen för aktiviteten sm direkt varnar persnalen. Vid manuell tågvarning ska det tydligt framgå för arbetslaget vem eller vilka sm är tågvarnare. SS-ledaren ansvarar för att tågvarnare finns på plats. Vid bedömning av hur många tågvarnare sm behövs ska hänsyn tas till bland annat: siktförhållanden (även väderleken ska beaktas) banans största tillåtna hastighet arbetsstyrkans spridning buller från maskin eller från frdn på andra spår nödvändig tid för att utrymma säkerhetsznen varningshjälpmedel sm används Uppdraget sm tågvarnare frdrar skärpt uppmärksamhet. Tågvarnare ska därför efter viss tid få rast eller avlösning. Ett arbetspass bör inte överstiga 2 timmar. Jernhusen AB (publ)

53 Dkumentnamn Instruktin för arbetsmiljö ch säkerhet vid aktiviteter i spårmråde Versin 3 Sid 12 (17) Tågvarnare ska: bära varselväst med beteckningen Tågvarnare alltid vara utrustad med de i SS-planen angivna akustiska ch visuella varningshjälpmedel helt ägna sig åt sin arbetsuppgift ch inte åt någt annat sm kan avleda uppmärksamheten inte avlägsna sig från anvisad plats utan tillstånd av SS-ledaren vid försämrade siktförhållanden, t.ex. på grund av dimma, snöyra, kraftigt regn eller tät rök, se till att spåret utryms ch därefter kntakta SS-ledaren använda de varningsmetder sm anges i SS-planen. Varningssignal ska ges av tågvarnare med tillrp, visselpipa ch/eller signalhrn, flagga eller lykta, se figur nedan. Vid arbete i hög bullernivå kan varning genm beröring vara nödvändig. Upprepade ljudsignaler "tåg kmmer" ska ges med signalhrn, tyfn eller vissla när tågvarnaren ser ett frdn nalkas arbetsplatsen. Varje signal ska vara ca 3 sekunder ch signaleringen upphör först när tågvarnaren försäkrat sig m att utrymningen är klar. Om signalhrn används vid tågvarning i kyla ska behvet av annat reservsignalmedel bedömas då funktinen hs vissa typer av signalhrn kan reduceras eller utebli vid kyla. Innan manuell tågvarning får inledas ska SS-ledaren instruera tågvarnaren m: att uppdraget kräver full uppmärksamhet tidsintervall (hur länge tågvarningen ska pågå) vilket eller vilka spår sm tågvarningen gäller tågvarnarens placering varningsmetd kmmunikatin med andra tågvarnare (vid tågvarnare i båda riktningarna) att utrymma arbetsplatsen från persnal ch utrustning vid försämrad sikt Innan manuell tågvarning får inledas ska SS-ledaren infrmera alla på arbetsplatsen m: tågvarnarens placering ch igenkänningstecken varningsmetd hur utrymning ska ske Autmatisk tågvarning Denna varningsmetd består av ett autmatiskt system sm känner av att frdn närmar sig arbetsplatsen. Då igångsättes ett varningssystem ch persnal hinner i gd tid ytrymma spåret. Den autmatiska tågvarningsanläggningen ska vara så utfrmad ch upprättad att den arbetande persnalen villkrligen ch på ett säkert sätt varnas när ett frdnssätt närmar sig. Om ett tekniskt fel uppstår på den autmatiska tågvarningsanläggningen ska anläggningen larma ch spåret utrymmas innan felsökning får påbörjas. Om förutsättningar eller förhållanden för användande av autmatisk tågvarningsanläggning förändras ska SS-ledaren berdra utrymning av spåret genm att aktivera tågvarningsanläggningen. En ny riskbedömning ska därefter göras. Vid bedömning av hur den autmatiska tågvarningsanläggningen ska utfrmas ch upprättas ska hänsyn tas till bland annat: siktförhållanden ch väderlek spårens största tillåtna hastighet Jernhusen AB (publ)

54 Dkumentnamn Instruktin för arbetsmiljö ch säkerhet vid aktiviteter i spårmråde Versin 3 Sid 13 (17) arbetsstyrkans spridning buller från maskin eller från frdn på andra spår nödvändig tid för att utrymma säkerhetsznen varningshjälpmedel sm används Innan autmatisk tågvarning får inledas ska SS-ledaren: kntrllera att förutsättningar ch förhållanden tillåter användning av autmatisk tågvarning kntrllera att den autmatiska tågvarningsanläggningen är upprättad ch fungerar enligt planering Innan autmatisk tågvarning får inledas ska SS-ledaren infrmera alla på arbetsplatsen m: varningssystem ch varningsmetd vilka spår sm tågvarningen gäller för placering av varningssignalering hur utrymning ska ske A-skydd Tillsyningsmannen ansvarar för genmförandet av A-skyddet ch elarbetsansvarig ansvarar för elskyddsåtgärder. A-skydd ska genmföras enligt JTF bilaga 12. Vid A-skydd ska funktinen tillsyningsman även inneha funktin sm SS-ledare. A-skydd har sm syfte att förhindra eller begränsa rörelser med spårfrdn inm ett bestämt mråde. Växling får förekmma efter samråd mellan Tsm. Tsm ansvarar för genmförandet av A-skyddet ch ser bl.a. till att eventuell spårledning blir krtsluten. Verksamheter sm kräver A-skydd är bl.a.: Arbete med tunga arbetsredskap sm riskerar att kmma in i säkerhetsznen Arbete med bullrande maskiner eller verktyg sm gör att persnalen kanske inte kan uppfatta en varning från tågvarnaren Aktiviteter med besvärliga förhållanden, bl.a., när sikten är dålig eller utrymmet utanför spåret är begränsat. Detta kan vara i verkstäder, prtöppningar, i tunnlar eller på brar Om det i säkerhetsznen hanteras gasbehållare, explsiva varr eller behållare sm innehåller mer än 20 liter brandfarlig vätska Arbeten sm nrmalt utförs av järnvägsföretagets eller frdnsunderhållsentreprenörens persnal i spårmiljö får utföras enligt reglerna för egenförflyttning i detta dkument. Detta gäller exempelvis förare ch bangårdspersnal m.fl. sm utför växling, klargöring, kntrll av frdn ch liknande rutinuppgifter. A-skydd sm föranleds av arbete på frdn ska genmföras enligt järnvägsföretagets säkerhetsbestämmelser. På sidspår får skydd för arbete på järnvägsfrdn utgöras av hindertavlr utan att A-skydd anrdnats. Detta gäller även på intilliggande spår. Jernhusen AB (publ)

55 Dkumentnamn Instruktin för arbetsmiljö ch säkerhet vid aktiviteter i spårmråde Versin 3 Sid 14 (17) 11. Arbeten i närhet av spårmråden Då arbete med tunga arbetsredskap sker i närheten av säkerhetsznen eller hinderfrihetsmarkering ska arbetet planeras så att arbetsredskapet eller dess last, inte i någn stund riskerar att kmma in i säkerhetsznen. Arbetsledningen ansvarar för att peratören av redskapet instruerats m förhållande på arbetsplatsen, peratören ansvarar för att arbetsredskapet inte kmmer in i säkerhetsznen. Om en elarbetsansvarig (för arbetsredskapet) finns i samband med arbetets genmförande kan denne assistera peratören genm att hålla uppsikt ch, i förekmmande fall, varna m arbetsredskapet börjar kmma för nära spänningssatta delar Arbetsfrdn m.fl. liknande frdn avsedda för interna transprter I verkstäder, depåer m.fl. anläggningar används fta arbetsfrdn (glfbilar, elmpeder etc) för interna transprter. Respektive verksamhetsutövare ansvarar för att sin persnal givits behövlig utbildning samt instruktiner för att kunna utföra dessa transprter på ett säkert sätt ch med ledning av bestämmelserna i bl.a. detta dkument. Dessa frdn får endast föras in i säkerhetsznen eller passera hinderfrihetsmarkering i samband med passage över spår på för ändamålet avsedd övergång. Passage över spår ska ske skyndsamt, järnvägsfrdn har företräde. Parkering får ej ske inm säkerhetsznen alt. innanför hinderfrihetsmarkeringns. Hastigheten vid framförande av frdnet ska anpassas efter rådande förhållanden (sikt, persner sm uppehåller sig i närheten, järnvägsfrdn m.m.) ch får ej överstiga 20 km/h. I respektive verksamhetsutövares utbildning ch infrmatin av dennes persnal ska bl.a. följande tas upp: platser där framförande av frdn ej får ske p.g.a. att tillräckligt utrymme saknas rutiner i samband med lycka/tillbud vändradie ch platser lämpliga för vändning att köra med last 12. Aktiviteter vid elektrifierat spår Vid aktiviteter i eller intill elektrifierade spår kan det uppstå en elektrisk fara eftersm kntaktledningar, andra högspänningsledningar ch tågvärmeanläggningar finns inm spårmrådet. Trafikverket har enligt Elsäkerhetsverkets krav utarbetat särskilda anvisningar sm ska tillämpas även vid arbete på eller nära Jernhusens elanläggningar. Vid arbete på eller nära Jernhusens kntaktlednings- ch tågvärmeanläggningar ska bl.a. BVF 1921 tillämpas. Vid allt arbete där det finns risk att kmma in i närmrådet föreligger det en elektrisk fara, vilket innebär att arbetet ska ske under ledning av en elarbetsansvarig. Arbeten definierade sm nrmala skötselåtgärder enligt BVF 1921 får dck utföras utan krav på att det finns en elarbetsansvarig närvarande. Allt arbete med en arbetsmaskin (kran, grävmaskin, lastmaskin e.d.) sm med någn del av maskinen eller dess last kan kmma närmare en spänningssatt anläggningsdel än 4 meter i sidled kräver särskilda elsäkerhetsåtgärder enligt BVF Jernhusen AB (publ)

56 Dkumentnamn Instruktin för arbetsmiljö ch säkerhet vid aktiviteter i spårmråde Versin 3 Sid 15 (17) Innan den elarbetsansvarige gett besked m att arbetet får inledas är det förbjudet att: arbeta i närheten av högspänningsledningar på ett sådant sätt att man riskerar att kmma in i närmrådet med en krppsdel, verktyg eller någt annat föremål klättra på järnvägsfrdn, annat än vid in- ch utpassering till förarhytt, in/ut från kupén genm resandedörr eller in/ut ur gdsvagn genm dörr utföra åtgärder på lk ch vagnar annat än från markplanet klättra i kntaktledningsstlpar lasta ch lssa gds under spänningssatta ledningar spruta vatten under eller intill spänningssatta ledningar. Högspänning kan ge överslag utan att man kmmer i direkt kntakt med en spänningssatt ledning. Även en sluten vattenstråle sm riktas mt högspänningsledningen kan leda elektrisk ström ch förrsaka skada. Islatrer ska betraktas sm spänningssatta anläggningsdelar i hela sin längd Närmråde el Närmrådet är ett avgränsat mråde intill en spänningssatt anläggningsdel. För Jernhusens (samt Trafikverkets) kntaktledningsanläggningar är avståndet i luft 1,4 m från närmrådets yttre gräns till närmaste spänningssatta anläggningsdel. Om ett arbete behöver bedrivas så att arbetare riskerar att kmma inm närmrådet med krppsdel, verktyg eller någt annat föremål ska arbetsledningen utse en elarbetsansvarig. Det krävs då ckså en elsäkerhetsplanering med tillhörande riskbedömning sm bl.a. anger vilken arbetsmetd sm ska användas ch vilka elsäkerhetsåtgärder sm krävs för att eliminera alla risker sm kan uppstå både för den persnal sm deltar i arbetet ch andra. Fig: Närmråde 1,4 m Nedfallen högspänningsledning En nedfallen högspänningsledning ch andra föremål i dess närhet ska alltid betraktas sm spänningssatta ch därmed livsfarliga. Gå ej när nedfallen ledning. Varna andra persner ch vakta berende på mständigheterna. Eldriftledare eller SOS Alarm (tfn 112) ska mgående larmas. Vakt ska stanna kvar till dess att en elarbetsansvarig eller räddningsledare kmmit på plats ch tagit över ansvaret. Jernhusen AB (publ)

57 Dkumentnamn Instruktin för arbetsmiljö ch säkerhet vid aktiviteter i spårmråde Versin 3 Sid 16 (17) Urspårat frdn under spänning På ett urspårat spårfrdn ska strömavtagaren sänkas ner eller tågvärmen frånkpplas. Om detta inte kan göras ska eldriftledaren medelbart kntaktas för frånkppling av spänningen. Ett urspårat frdn sm har uppfälld strömavtagare eller är anslutet till tågvärmespänning kan vara livsfarligt att beröra. Faran består i att frdnet inte längre ingår i en sluten strömkrets när kntakt med räl saknas. En spänningsskillnad uppstår då mellan frdnet ch marken Behörighet att manövrera frånskiljare Endast fackkunnig eller instruerad persnal får manövrera kpplingsapparater, exempelvis frånskiljare. Se BVF 1921 ch BVF Stegar ch andra långa föremål Elektriskt ledande föremål får inte hanteras så att det finns risk att de kmmer inm närmrådet. En flyttbar stege sm är längre än 2 meter ch sm hanteras inm 4 meter från en högspänningsanläggning ska vara av icke-ledande material samt vara försedd med en varningsskylt avseende elfaran. Varningsskylten ska utfrmas enligt kraven i ELSÄK-FS 2008:2 (allmän varning för elektrisk fara) ch placeras ca 2 meter från stegens rtända. Fig: Stege märkt med varning för elfara. Arbetsplattfrmar, saxliftar ch dylikt får användas vid elektrifierade spår endast efter medgivande av Jernhusen. För sådana utrustningar gäller ckså reglerna för arbetsmaskiner i BVF Om risk finns att kmma inm närmrådet med mätutrustning ska måttband ch avvägningsstänger vara av icke-ledande material Tillträde till driftrum För att någn ska få vistas i ett driftrum på egen hand krävs att persnen är tillräckligt instruerad för att undgå de farr sm elektriciteten kan medföra. Persnal sm inte är Jernhusen AB (publ)

58 Dkumentnamn Instruktin för arbetsmiljö ch säkerhet vid aktiviteter i spårmråde Versin 3 Sid 17 (17) instruerad får endast vistas i driftrum under uppsikt av fackkunnig persn. Övriga regler för driftrum finns i ELSÄK-FS 2008:2. Fig: Skyltar tillträde förbjudet Upplag Ett utrymme sm dispneras för upplag, förråd eller liknande får inte sträcka sig in i säkerhetsznen. Vid upplag i närheten av ett elektrifierat spår ska avståndet till spänningsförande anläggningsdelar vara minst 4 meter. 13. Tabell, utrymningstid Tabellen nedan visar hur långt ett järnvägsfrdn hinner på en viss tid vid några lika värden på banans sth (största tillåtna hastighet). Sth 10 sek 15 sek 20 sek 30 sek Meter Meter Meter (km/h) Meter Stlpmellanrum Stlpmellanrum Stlpmellanrum Stlpmellanrum , , , , , , , , , , , , , , , Anm 1. Stlpmellanrum i tabellen van är beräknat på ett avstånd av 60 m mellan kntaktledningsstlparna. Krtare stlpmellanrum kan förekmma ch på bangårdar kan avstånden variera ytterligare inm samma mråde. Observera att angivna tal endast är närmevärden. Anm 2. Observera att banans sth vid ATC kan överskridas med upp till 9 km/h. Jernhusen AB (publ)

59 Jernhusen AB (publ)

60 Jernhusen AB (publ) Dkumentnamn Versin Sid

61 Jernhusen AB (publ) Dkumentnamn Versin Sid

62 Jernhusen AB (publ) Dkumentnamn Versin Sid

63 Jernhusen AB (publ) Dkumentnamn Versin Sid

64 Jernhusen AB (publ) Dkumentnamn Versin Sid

65 Dkumentnamn Versin Sid Jernhusen AB (publ)

66 Jernhusen AB (publ) Dkumentnamn Versin Sid

67 Användaranvisning Bkningssystem för Gör-det-självhallar ch Saneringshallar Denna anvisning beskriver hur systemet för självbkning av tider i Jernhusens Gör-det-själv-hallar (GDS-hallar) ch Saneringshallar fungerar. Upprättad av Rafael Gnzalez Datum Granskad av Carl Jnassn Gdkänd av Daniel Daagarssn Dkument-ID, revisin, titel Användaranvisn_Bknsystem_GDS_Sanering-A Sida 1(8)

68 Innehåll 1. Lgga in Byta lösenrd Bkningar Bka hall Avbka Bka m Rapprter Hantera användare Lägga till användare Redigera användare Ta brt användare... 8 Upprättad av Rafael Gnzalez Datum Granskad av Carl Jnassn Gdkänd av Daniel Daagarssn Dkument-ID, revisin, titel Användaranvisn_Bknsystem_GDS_Sanering-A Sida 2(8)

69 1. Lgga in Sm behörig användare skall du ha fått ett e-pstmeddelande med inlggningsuppgifter samt länk till bkningssystemet. Inlggning sker alltid med din e-pstadress sm användarnamn samt lösenrd. Om du glömt lösenrdet klickar du på den finstilta texten under inlggningsrutan Glömt lösenrdet? Klicka här. Du får då ett nytt lösenrd skickat till din e-pstadress. Du bör byta det nya lösenrdet mgående när du använt det första gången. 1.1 Byta lösenrd Klicka på fliken "Lösenrd". Ange ett nytt lösenrd. Skriv in lösenrdet igen i fältet "Bekräfta lösenrd". Tryck Spara. Upprättad av Rafael Gnzalez Datum Granskad av Carl Jnassn Gdkänd av Daniel Daagarssn Dkument-ID, revisin, titel Användaranvisn_Bknsystem_GDS_Sanering-A Sida 3(8)

70 2. Bkningar Bkningar hanteras under fliken "Bkningar". Första vyn visar innevarande vecka. Här ser du hur hallen är bkad. Om du har möjlighet att bka tider i flera lika GDS-hallar ch Saneringshallar kan du byta hall genm att välja önskad hall i listan "Bkningsschema för:". Klicka på pilarna > ch < för att gå framåt ch bakåt i tiden en vecka respektive en dag. Om man för markören över användarnamnet visas detaljer m förvaltare för aktuell hall. Tltip förvaltare Om man för markören över företagsnamnet visas detaljer m teknisk ansvarig för aktuell hall. Tltip tekniskt ansvarig Om man för markören över adress visas adressen för hallen. Tltip adress Upprättad av Rafael Gnzalez Datum Granskad av Carl Jnassn Gdkänd av Daniel Daagarssn Dkument-ID, revisin, titel Användaranvisn_Bknsystem_GDS_Sanering-A Sida 4(8)

71 Om man för markören över en bkning visas detaljer m bkningen -vem sm bkat, tiden sm är bkad, kntaktuppgifter m.m. Man kan även klicka på den bkade tiden för att se detaljer m den. 2.1 Bka hall Infrmatin m bkning För att göra en bkning klickar du på önskad starttid. Håller du markören på tiden en krt stund visas en infruta sm infrmerar att tiden är ledig ch att man ska klicka för att bka. Tiden du vill bka måste ligga i framtiden. Försöker du bka en tid sm redan passerat går det inte att klicka på den tiden. En ny vy visas där du fyller i bkningsuppgifterna. Är du en användare på ett Underhållsföretag så måste du ange för vilket Järnvägsföretag du skall utföra ett arbete. Detta eftersm trafikeringen till aktuell hall sker på det järnvägsföretagets trafikeringstillstånd. Ange längd för bkningen, från 3 timmar upp till 7 dygn. Klicka på OK ch bkningen kmmer nu att visas i vecköversikten i bkningskalendern. Upprättad av Rafael Gnzalez Datum Granskad av Carl Jnassn Gdkänd av Daniel Daagarssn Dkument-ID, revisin, titel Användaranvisn_Bknsystem_GDS_Sanering-A Sida 5(8)

Användarinstruktion för nyttjande av GDS-hall i Hagalund

Användarinstruktion för nyttjande av GDS-hall i Hagalund Användarinstruktion för nyttjande av GDS-hall i Hagalund Beskrivning av anläggningen GDS-hallen i Hagalund är en anläggning som avtalsbundna kunder, under vissa förutsättningar, får disponera under begränsad

Läs mer

Regler för arbetsmiljö och säkerhet för järnvägsföretag vid aktiviteter i spårområde

Regler för arbetsmiljö och säkerhet för järnvägsföretag vid aktiviteter i spårområde Gäller för Version Föreskrift BV Koncern 3.0 BVF 924 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2009-05-31 t.v. 1 Diarienummer Ansvarig enhet Fastställd av F08-7541/TR25 Leveransdivisionen Jörgen Nicklasson,

Läs mer

Instruktion för aktiviteter inom och invid spårområde

Instruktion för aktiviteter inom och invid spårområde 1 (19) invid spårområde 2 (19) 1. Introduktion Denna instruktion beskriver regler och rutiner inklusive villkor för aktiviteter inom samt. Syftet med instruktionen är att förebygga olyckor och tillbud

Läs mer

Användaranvisning Gör-det-själv-hallen i Hagalunds Depå

Användaranvisning Gör-det-själv-hallen i Hagalunds Depå Användaranvisning Gör-det-själv-hallen i Hagalunds Depå Gör-det-själv-hallen (GDS-hallen) i Hagalunds Depå är en anläggning sm avtalsbundna kunder kan dispnera under begränsad tid. Tidsbkning sker via

Läs mer

Användaranvisning Gör-det-själv-hallen i Hagalunds Depå

Användaranvisning Gör-det-själv-hallen i Hagalunds Depå Användaranvisning Gör-det-själv-hallen i Hagalunds Depå Gör-det-själv-hallen (GDS-hallen) i Hagalunds Depå är en anläggning som avtalsbundna kunder kan disponera under begränsad tid. Tidsbokning sker via

Läs mer

Råd och. skyddsanvisningar

Råd och. skyddsanvisningar Råd och skydds- Råd anvisningar och skyddsanvisningar för dig som ska arbeta inom Banverkets spårområde för dig som ska arbeta inom Banverkets spårområde Arbetsmiljölagen Utdrag ur arbetsmiljölagen 3 kapitlet

Läs mer

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav Systemmdell FU 2000 Handling 7.4 Giltig från Versinsnummer Antal sidr 2010-03-31 Utgåva J 7 Diarienummer Utgivningsdatum Antal bilagr F10-2409/PE50 2010-03-31 0 Beslutsfattare CGD Stab Persnal Handläggande

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion:

Trafiksäkerhetsinstruktion: förvaltning 1 (8) spåranläggning i Malmö förvaltning 2 (8) 1. Introduktion Detta är en del av trafiksäkerhetsinstruktionen (TRI) för sidospår vid Jernhusens godsvagnsverkstaden. 2. Beskrivning 2.1. sinstruktionens

Läs mer

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet ABB Sverige har fattat beslut m att samtliga entreprenörer ch knsulter skall certifieras i arbetsmiljöch säkerhet Genmförd SSG Entré är en förutsättning för att arbeta åt ABB. Bakgrund Brister i arbetsmiljökmpetens

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion för Eslövs kommuns spåranläggning Komplettering till JvSFS 2008:7 Bilaga 20 Sidospår

Trafiksäkerhetsinstruktion för Eslövs kommuns spåranläggning Komplettering till JvSFS 2008:7 Bilaga 20 Sidospår 1 Trafiksäkerhetsinstruktion för Eslövs kommuns spåranläggning Komplettering till JvSFS 2008:7 Bilaga 20 Sidospår Utgåva 4 -gäller fr.o.m. 2012-02-20 Kontaktfunktioner Ansvarig funktion hos infrastrukturförvaltaren:

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion för Industrispår Rågåker

Trafiksäkerhetsinstruktion för Industrispår Rågåker Trafiksäkerhetsinstruktion för Industrispår Rågåker Spårägare: Infrastrukturförvaltare: Borlänge kommun AB Borlänge Energi Box 834, 781 28 Borlänge Hid 1(9) Dokumenthistorik Datum Författare Beslutande

Läs mer

Ordningsföreskrifter för Brf. Flamingo senast ändrade den 4/12-2015

Ordningsföreskrifter för Brf. Flamingo senast ändrade den 4/12-2015 Ordningsföreskrifter för Brf. Flaming senast ändrade den 4/12-2015 Anmärkning: Brättshavarens ansvar för skötsel ch nrmalt underhåll av den egna lägenheten framgår av stadgarna. Ordningsföreskrifterna

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion:

Trafiksäkerhetsinstruktion: förvaltning 1 (6) förvaltning 2 (6) 1. Introduktion Detta är en del av trafiksäkerhetsinstruktionen (TRI) för Elon AB sidospårsanläggning I. 2. Beskrivning 2.1. sinstruktionens omfattning sinstruktionen

Läs mer

G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktioner brand vid tillfälliga övernattningar.doc

G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktioner brand vid tillfälliga övernattningar.doc INSTRUKTIONER VID TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktiner brand vid tillfälliga övernattningar.dc Bakgrund När man bygger ett hus utfrmas brandskyddet utifrån

Läs mer

Krisplan Ådalsskolan

Krisplan Ådalsskolan Krisplan Ådalssklan 2014 09 08 Sida 1 av 19 Innehåll Syfte... 3 Definitin av begreppet krissituatin... 3 Krisgruppens ansvar... 3 Handlingsplaner... 3 Större lycka/katastrf... 3 Elev avlider i sklan...

Läs mer

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för sklförvaltningen, Enköpings kmmun I min egenskap av rdförande i nämnden överför jag till dig sm förvaltningschef för sklförvaltningen

Läs mer

Säkerhets PM Landvetter Scoutkår

Säkerhets PM Landvetter Scoutkår Landvetter Scutkår Scuterna Säkerhets PM Landvetter Scutkår Innehåll Inledning:... 2 Referensdkument:...2 Förkrtningar:... 2 Giltighet:... 2 Uppdatering av det här dkumentet:...2 Kårens säkerhetsarbete...3

Läs mer

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 1 JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING För tågplan med början 2006-12-10 Reviderad dec 2007 Reviderad maj 2008 Reviderad sept 2008 Reviderad 2009 Reviderad 2011 JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 2006, vers. 6 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion Sidospår vid Jernhusens Infrastruktur, Helsingborg, Raus

Trafiksäkerhetsinstruktion Sidospår vid Jernhusens Infrastruktur, Helsingborg, Raus Dokumenttyp Trafiksäkerhetsinstruktion Verksamhetsområde Jernhusens Infrastruktur (7) Upprättad av Jimmy Ahl Ansvarig utgivare Lennart Forslin Beslutsdatum 200-07-02 jimmy.ahl@jernhusen.se 08-40 032 2

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) För sidospår Luleå Hamn AB

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) För sidospår Luleå Hamn AB Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) För sidospår Luleå Hamn AB Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Spåranläggningens omfattning... 3 3 Trafikledning av spåranläggningar... 3 4 Största tillåtna hastighet... 3 5 Största

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens Infrastruktur, Malmö, Tvättanläggning

Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens Infrastruktur, Malmö, Tvättanläggning Dokumenttyp Verksamhetsområde Jernhusens Infrastruktur (5) Upprättad av Ansvarig utgivare Giltig från Jimmy Ahl Lennart Forslin 20-0-0 Jernhusens Infrastruktur, Malmö, Tvättanläggning 2 (5). Introduktion

Läs mer

RIKTLINJE 1 (14) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer

RIKTLINJE 1 (14) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer RIKTLINJE 1 (14) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Nilsson, Sven-Erik, UHass TDOK 2013:0289 TRV 2011/29265 Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Samhälle 2013-06-01 2.0

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion:

Trafiksäkerhetsinstruktion: förvaltning 1 (7) spåranläggning i förvaltning 2 (7) 1. Introduktion Detta är en del av trafiksäkerhetsinstruktionen (TRI) för sidospår vid Jernhusens Gunsen. 2. Beskrivning 2.1. sinstruktionens omfattning

Läs mer

Jernhusen AB (publ) Hagalunds depå. Instruktion 1 (10) 2015-03-06. John Boldt-Christmas. Stefan Halldén Tfn: 08-4100 3263. Sid.

Jernhusen AB (publ) Hagalunds depå. Instruktion 1 (10) 2015-03-06. John Boldt-Christmas. Stefan Halldén Tfn: 08-4100 3263. Sid. Dokumenttyp Verksamhetsområde Instruktion 1 (10) Upprättad av Ansvarig utgivare Giltig från Stefan Halldén Tfn: 08-4100 26 John Boldt-Christmas 2015-0-06 2 (10) 1. Inledning Hagalund är Sveriges största

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI)

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) Sidan 1 av 9 Utgåva: 5 Gällande fr. o m: 2016-06-01 Handläggare: Stefan Åhman Sweco Rail AB Utgivare: Karl-Johan Svärd Karlskrona kommun Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) För sidospår Karlskrona kommun

Läs mer

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav Systemmdell FU 2000 Handling 7.4 Giltig från Versinsnummer Antal sidr 2010-03-31 Utgåva J 6 Diarienummer Utgivningsdatum Antal bilagr F10-2409/PE50 2010-03-31 0 Beslutsfattare CGD Stab Persnal Handläggande

Läs mer

Se upp! Råd och anvisningar till dig som arbetar på spårområde

Se upp! Råd och anvisningar till dig som arbetar på spårområde Se upp! Råd och anvisningar till dig som arbetar på spårområde 1 Säkerheten kommer först! Jernhusen sätter säkerheten främst i alla avseenden. Säkerheten är alltid prioriterad, även framför att färdigställa

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion för Borlänge Energis industrispår

Trafiksäkerhetsinstruktion för Borlänge Energis industrispår 1(11) Trafiksäkerhetsinstruktion för Borlänge Energis industrispår Spårägare: Infrastrukturförvaltare: Borlänge kommun AB Borlänge Energi Box 834, 781 28 Borlänge 2(11) Dokumenthistorik Datum Författare

Läs mer

Storstockholms brandförsvar Dnr 111-1044/2013. AVTAL avseende tilläggstjänsten Brandskyddsutbildning

Storstockholms brandförsvar Dnr 111-1044/2013. AVTAL avseende tilläggstjänsten Brandskyddsutbildning Strstckhlms Dnr 111-1044/2013 Mellan Danderyds kmmun, rganisatinsnummer 212000-0126 (Kmmunen) ch Strstckhlms, rganisatinsnummer 212000-0356 Bx 1328,11183 Stckhlm (SSBF) har träffats följande AVTAL avseende

Läs mer

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge Råd ch riktlinjer för mbil försäljning av mat i Mjölby, Mantrp ch Skänninge Beslutade av kmmunstyrelsen Framtagna av Tekniska kntret, Miljökntret, Byggnadskntret, Näringslivskntret ch Medbrgarservice Namn:

Läs mer

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 AVTAL Utförande av Persnlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 Detta avtal har träffats mellan följande parter: Beställare: Entreprenör: Gtlands kmmun/ Scialnämnden Omsrgshuset i Stckhlm AB

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion:

Trafiksäkerhetsinstruktion: förvaltning 1 (6) spåranläggning i Älmhult förvaltning 2 (6) 1. Introduktion Detta är en del av trafiksäkerhetsinstruktionen (TRI) för sidospår vid Jernhusens. 2. Beskrivning 2.1. sinstruktionens omfattning

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår inkl nödvändiga kompletterande bestämmelser samt övriga säkerhetsupplysningar Utgåva 3, 2015-05-01 Infrastrukturanläggning: Stockarydsterminalen Infrastrukturförvaltare:

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion

Trafiksäkerhetsinstruktion Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (7) Upprättad av Kristina Blomqvist, 08 402 84 75, kristina.blomqvist@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize

Läs mer

Boden kommuns järnvägsanläggning:

Boden kommuns järnvägsanläggning: Bodens kommun Järnvägsnätsbeskrivning 070101 Boden kommuns järnvägsanläggning: Moråsen Torpgärdan Avdelningschef Gatuavdelningen: Mats Elgcrona mats.elgcrona@boden.se 0921-62326 Bodens kommun, 961 86 Boden.

Läs mer

3. Samordningsansvar enligt arbetsmiljölagen

3. Samordningsansvar enligt arbetsmiljölagen RIKTLINJE 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Sven-Erik Nilsson TDOK 2013:0657 [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Underhåll 2014-08-01 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion:

Trafiksäkerhetsinstruktion: förvaltning 1 (8) spåranläggning i Helsingborg (Godsvagnsverkstad) förvaltning 2 (8) 1. Introduktion Detta är en del av trafiksäkerhetsinstruktionen (TRI) för sidospår vid Jernhusens Helsingborg, godsvagnsverkstaden.

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens Infrastruktur, Göteborg, Olskroken skötselhall

Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens Infrastruktur, Göteborg, Olskroken skötselhall Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens Infrastruktur (6) Upprättad av Ansvarig utgivare Giltig från Jimmy Ahl Lennart Forslin 20-0-25 Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens

Läs mer

Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker

Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker Brschyren är i A5-frmat det innebär att när du skrivit ut den så skall sidrna bara vikas ihp på mitten ch häftas. Du måste skriva ut dubbelsidigt för

Läs mer

Anslutning av mikroproduktion

Anslutning av mikroproduktion 2015-05-06 Trllhättan Anslutning av mikrprduktin Detta gäller när man vill ansluta mikrprduktin till Trllhättan Energi Elnät ch att prducera till egen förbrukning. Följande krav förutsätter att prduktinsanläggningen

Läs mer

Installation av fiber och IPTV i Seraljen

Installation av fiber och IPTV i Seraljen Frågr ch svar Frågr ch svar Installatin av fiber ch IPTV i Seraljen Kmmer COM hem att helt försvinna eller kan man ha det i en övergångsperid? Svar: Vi kmmer att ha tillgång till CmHem under 2016 ch 2017

Läs mer

Miljöavdelningen informerar om: Egenkontroll. på förskolor och skolor enligt Miljöbalken 2011-01-25

Miljöavdelningen informerar om: Egenkontroll. på förskolor och skolor enligt Miljöbalken 2011-01-25 Miljöavdelningen infrmerar m: Egenkntrll på försklr ch sklr enligt Miljöbalken 2011-01-25 Varför ska en egenkntrll finnas? Eftersm lkaler för sklr, försklr ch fritidshem är anmälningspliktiga enligt miljöbalken

Läs mer

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN Ett delprjekt inm Partnersamverkan för en fördubblad kllektivtrafik [Rapprt från en branschgemensam expertgrupp inm Partnersamverkan för en fördubblad

Läs mer

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem Ny fastighetsmäklarlag Vitec Mäklarsystem Juni 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning av den nya fastighetsmäklarlagen... 3 3. Jurnalplikten med checklistr... 4 4. Sidtjänster...

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA Denna förköpsinfrmatin innehåller en sammanfattning av de viktigaste villkren avseende Allras Tandvårdsförsäkring Skydda. I försäkringsbrevet,

Läs mer

FU 2000 Generella trafik- och elsäkerhetskrav

FU 2000 Generella trafik- och elsäkerhetskrav Handling 05.3 Giltig från Versionsnummer Antal sidor 2004-11-01 Utgåva F 7 Diarienummer V04-2866/IN10 0 Antal bilagor Beslutsfattare CB Handläggande enhet, Handläggare B, Nils Eriksson Ersätter Utgåva

Läs mer

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur ÖREBRO CV-OMRÅDET

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur ÖREBRO CV-OMRÅDET Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (5) Upprättad av Stefan Halldén, 08-4100 26, stefan.hallden@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize Giltigt

Läs mer

Leverantörskvalificering

Leverantörskvalificering siemens.cm Leverantörskvalificering Siemens AB Bäste leverantör, Kvalitet, miljö ch arbetsmiljö värderas högt på Siemens. Ni sm leverantör till ss bidrar aktivt till vårt gemensamma arbete att till Siemens

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Certifiering

Allmänna bestämmelser för Certifiering [2012] Allmänna bestämmelser för Certifiering AB ÅKERIKONSULT AB Åkeriknsult INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Inledning... 4 Sveriges Åkeriföretag - Revisinsråd... 4 Kvalitets-/miljö-/arbetsmiljö-ch trafiksäkerhetscertifikat...

Läs mer

A-skydd - System E

A-skydd - System E A-skydd - System E2 2008 09 15 Innehåll Innehåll Inledning 5 1 Planera A-skydd 6 1.1 A-SKYDDETS ARBETSPLAN 6 1.2 A-SKYDDETS TILLSYNINGSMAN 7 1.3 A-SKYDDSOMRÅDETS GRÄNSPUNKTER 7 1.4 SKYDDSÅTGÄRDER 7 1.5

Läs mer

Jernhusens Infrastruktur SUNDSVALL, Depå Godsmagasin

Jernhusens Infrastruktur SUNDSVALL, Depå Godsmagasin Dokumenttyp Verksamhetsområde Lokal instruktion och vägledning Jernhusens järnvägsverksamhet 1 () Upprättad av Niklas Lindhe Beslutas av Chef affärsområde depåer Giltigt fr o m 2016-0-16 Jernhusens Infrastruktur,

Läs mer

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur BORLÄNGE GODSVAGNSVERKSTAD GODSTERMINAL OCH VERKSTAD LOKVERKSTAD

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur BORLÄNGE GODSVAGNSVERKSTAD GODSTERMINAL OCH VERKSTAD LOKVERKSTAD Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (6) Upprättad av Stefan Halldén, 08-4100 3263, stefan.hallden@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize Giltigt

Läs mer

Handbok JTF. 13. L-skydd

Handbok JTF. 13. L-skydd Handbok JTF 13. L-skydd 2 L-skydd 13 Referens Giltigt from datum TSFS 2010:163 2010-12-12 Datum Signatur 13 L-skydd 3 Detta är en handbok till motsvarande bilaga i Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter

Läs mer

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud Rutin för dmänvalidering Verifiering av rganisatiner ch mbud Rutin för dmänvalidering - verifiering av rganisatiner ch mbud 1.3 SITHS Plicy Authrity Innehåll Dkumentets syfte... 2 Dkumentets målgrupp...

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

Producenter: anvisning om hur checklistan för kontroll av planen för egenkontroll och hur denna omsätts i praktiken fylls i

Producenter: anvisning om hur checklistan för kontroll av planen för egenkontroll och hur denna omsätts i praktiken fylls i Föredragen av Nurttila Annika Sida/sidr 1 / 7 Prducenter: anvisning m hur checklistan för kntrll av planen för egenkntrll ch hur denna Syftet med kntrllen är att utreda m prducenten i sin plan för egenkntrll

Läs mer

EBITS 2008-11-20 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp

EBITS 2008-11-20 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp 2008-11-20 Energibranschens Infrmatins- & IT-säkerhetsgrupp Samtrafik i gemensam utrustning Syfte EBITS har sett ett behv av ett klargörande dkument när frågan m samtrafik i egen ptfiber blivit allt vanligare.

Läs mer

Råd och skyddsanvisningar. För dig som ska arbeta inom Trafikverkets spårområde

Råd och skyddsanvisningar. För dig som ska arbeta inom Trafikverkets spårområde Råd och skyddsanvisningar För dig som ska arbeta inom Trafikverkets spårområde Arbetsmiljölagen Utdrag ur arbetsmiljölagen 3 kapitlet 2 Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-07-01

Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-07-01 Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-07-01 G:\Claes W\Järnvägsnätsbeskrivning 2012-07-01.doc Sida 1 av 6 Järnvägsnätbeskrivning för Oskarshamns Hamn AB Datum 2012-07-01 Innehållsförteckning 1. Allmän

Läs mer

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Örebro

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Örebro Dokumentnamn Process Sida TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Örebro 1(7) Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Giltig t o m Ersätter Driftsplats/Driftsplatsdel C-02-00-28 5.0 2012-11-02 EM 41-121

Läs mer

CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI

CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI 2014-09-25 CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI Krav för inträde till institutinen Grund för vistelse ch typ av finansiering (sida 2) Dkument till HR-enheten på Z1:00 (sida 2) Närmaste

Läs mer

Ordningsföreskrifter för Brf. Flamingo Fastställda på styrelsemötet den 10/10-2012

Ordningsföreskrifter för Brf. Flamingo Fastställda på styrelsemötet den 10/10-2012 Ordningsföreskrifter för Brf. Flaming Fastställda på styrelsemötet den 10/10-2012 Anmärkning: Brättshavarens ansvar för skötsel ch nrmalt underhåll av den egna lägenheten framgår av stadgarna. Dessa Ordningsföreskrifter

Läs mer

Processbeskrivning ITIL Change Management

Processbeskrivning ITIL Change Management PrcIT-P-012 Prcessbeskrivning ITIL Change Management Lednings- ch kvalitetssystem Fastställt av IT-chef/biträdande IT-chef 2014-02-06 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symbler i prcessbeskrivningarna

Läs mer

Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA och SITHS

Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA och SITHS Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA ch SITHS Malltext Tredjepart-/Samarbetsavtal HSA ch SITHS Versin 1.2 HSA ch SITHS Förvaltning 2016-11-30 Allmänt Detta dkument är framtaget sm hjälp för de rganisatiner

Läs mer

Riktlinjer för Lex Sarah

Riktlinjer för Lex Sarah 2012-03-16 Sida 1 Riktlinjer för Lex Sarah Enligt SL 14 kap 2 ch LSS 24 a ska var ch en sm fullgör uppgifter inm scialtjänsten eller LSS medverka till att den verksamhet sm bedrivs ch de insatser sm genmförs

Läs mer

Jernhusens Infrastruktur BORLÄNGE GODSVAGNSVERKSTAD GODSTERMINAL OCH VERKSTAD LOKVERKSTAD

Jernhusens Infrastruktur BORLÄNGE GODSVAGNSVERKSTAD GODSTERMINAL OCH VERKSTAD LOKVERKSTAD Dokumenttyp Lokal instruktion och vägledning Verksamhetsområde Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (6) Upprättad av Maria Andréasson Beslutas av Chef affärsområde depåer och godsterminaler Giltigt fr o m 2017-07-03

Läs mer

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur NÄSSJÖ GODSVAGNSVERKSTAD CIRKELLOKSTALL OCH DRIFTVERKSTAD LOKUPPSTÄLLNING GAMLARP

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur NÄSSJÖ GODSVAGNSVERKSTAD CIRKELLOKSTALL OCH DRIFTVERKSTAD LOKUPPSTÄLLNING GAMLARP Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (6) Upprättad av Kristina Blomqvist, 08 40 84 75, kristina.blomqvist@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize

Läs mer

Exempel på hur Din tandvårdsförsäkring fungerar

Exempel på hur Din tandvårdsförsäkring fungerar 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING VÅRDA Dna förköpsinfrmatin innehåller sammanfattning av de viktigaste villkr avsede Allras Tandvårdsförsäkring Vårda. I försäkringsbrevet, stabell, de

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSINSTRUKTION FÖR JÄRNVÄG

TRAFIKSÄKERHETSINSTRUKTION FÖR JÄRNVÄG TRAFIKSÄKERHETSINSTRUKTION FÖR JÄRNVÄG Utgåva 6 gällande fr.o.m. 2013-06-30 Infrastrukturanläggning: Landskrona stads industrispår Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för industrispår inom Landskrona stad

Läs mer

Jernhusens Infrastruktur Årsta Combiterminal Postterminalen FastighetsAB Brostaden

Jernhusens Infrastruktur Årsta Combiterminal Postterminalen FastighetsAB Brostaden Dokumenttyp Verksamhetsområde Lokal instruktion och vägledning Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (6) Upprättad av Niklas Lindhe Beslutas av Chef affärsområde depåer Giltigt fr o m 2016-0-16 Jernhusens Infrastruktur

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Storåterminalen. Tågplan , Reviderat

Järnvägsnätsbeskrivning Storåterminalen. Tågplan , Reviderat Järnvägsnätsbeskrivning Storåterminalen Tågplan 2016 2015-12-14, Reviderat 2016-02-01 Innehåll 1 Allmän information... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Ansvar... 3 1.3 Giltighetstid och ändringar... 3 1.4 Publicering...

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla Öckerö, 2015 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling mbrd på T/S Gunilla Målet är att planen ska följa sklverkets allmänna råd: Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser

Läs mer

Mässguide Beställning // In- & Utflyttning // Öppettider // Godstransporter

Mässguide Beställning // In- & Utflyttning // Öppettider // Godstransporter Mässguide Beställning // In- & Utflyttning // Öppettider // Gdstransprter Inklusive två bilagr: Intyg minderårig ch Byggnatinsregler Beställning In- & Utflyttning Öppettider Gdstransprter Gd planering

Läs mer

TRANSPORTSKYDD - VÄGTRANSPORTER

TRANSPORTSKYDD - VÄGTRANSPORTER TRANSPORTSKYDD - VÄGTRANSPORTER SPI:s vägledning för skyddsplan i enlighet med ADR-S kapitel 1.10 för tankbilstransprter av petrleumprdukter. Rekmmendatinen är fastställd av SPI:s driftkmmitté i mars 2006

Läs mer

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun Riktlinje delegering, Falkenbergs kmmun HSL-pärm, avsnitt Delegering av Häls- ch sjukvård FALKENBERGS KOMMUN Scialförvaltningen Falkenbergs kmmun Innehåll RIKTLINJER FÖR DELEGERING AV MEDICINSKA ARBETSUPPGIFTER

Läs mer

Järnvägsnätbeskrivning. för Luleå kommuns spåranläggningar

Järnvägsnätbeskrivning. för Luleå kommuns spåranläggningar 1 Järnvägsnätbeskrivning för Luleå kommuns spåranläggningar Notvikens industrispår Storhedens industrispår Luleå kommun 2007-07-01 2 Innehållsförteckning 1 Allmän information... 1 1.1 Inledning... 1 1.2

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

AMP - GUIDEN. AMP guiden är ett verktyg och hjälpmedel för att ta fram arbetsmiljöplaner. 2010-01-30

AMP - GUIDEN. AMP guiden är ett verktyg och hjälpmedel för att ta fram arbetsmiljöplaner. 2010-01-30 AMP - GUIDEN AMP guiden är ett verktyg ch hjälpmedel för att ta fram arbetsmiljöplaner. 2010-01-30 Källa: Detta material är hämtat från SBUF, www.ampguiden.net Reviderad: 0000-00-00 2 A M P - G U I D E

Läs mer

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun Riktlinjer för individuell planering ch dkumentatin av genmförandet av insatser inm särskilda benden i Törebda Kmmun Beslutat av kmmunstyrelsen 2012-05-02 diarienummer KS 2011/0232 Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion sidospår(tri) Essinge Railport, Frövi

Trafiksäkerhetsinstruktion sidospår(tri) Essinge Railport, Frövi sidospår(tri) Essinge Railport, Frövi Version 1:0 2012-11-30 Essinge Rail AB Terud / Grahn Innehåll 1 Introduktion... 3 1.1 Kontaktpersoner vid Essinge Railport... 3 2 Beskrivning... 3 2.1 Trafiksäkerhetsinstruktionens

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Riktlinjer för mobil matförsäljning i Avesta Kommun

Riktlinjer för mobil matförsäljning i Avesta Kommun Riktlinjer för mbil matförsäljning i Avesta Kmmun Beslutande av kmmunstyrelsen Framtagna av Teknisk service i samråd med Västmanland-Dalarna miljö- ch byggförvaltning 2016-03-07 Inledning Med mbil försäljning

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 6 Fara och Olycka

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 6 Fara och Olycka Trafikbestämmelser för järnväg Modul 6 Fara och Olycka TDOK 2015:0309 Giltig från och med 1 mars 2016 2 6 Fara och Olycka TDOK 2016:0044-6 Fara och olycka 3 Detta är modul 6 Fara och olycka i Trafikverkets

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion spåranläggning

Trafiksäkerhetsinstruktion spåranläggning STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DRIFT OCH UNDERHÅLL TRI Trafiksäkerhetsinstruktion spåranläggning Version 2.0 Giltig från 2014-07-01 Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Telefon 042-10 50

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning Utgåva: 4 Gällande fr.o.m: 2016-03-14 Handläggare: Stefan Åhman Sweco Rail AB Utgivare: Mikael Martinsson Oskarshamns Hamn AB Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2016-03-14 Utgåva 4 2016-03-14 Sida 1 av

Läs mer

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS AppGate ch Krisberedskapsmyndighetens basnivå för infrmatinssäkerhet, BITS En intrduktin i säkerhet. AppGate AppGate är ett svenskt säkerhetsföretag med sina rötter inm försvarsindustrin. AppGates teknik

Läs mer

Ansökan tillstånd brandfarlig vara - enligt lag om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011

Ansökan tillstånd brandfarlig vara - enligt lag om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011 Södra Älvsbrgs Ansökan tillstånd brandfarlig vara - enligt lag m brandfarliga ch explsiva varr SFS 2010:1011 Blanketten skickas till: Tranem kmmun Medbrgarservice ch prcesstöd 514 80 Tranem Anvisningar

Läs mer

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Borlänge

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Borlänge Dokumentnamn Process Sida TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Borlänge 1(10) Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Giltig t o m Ersätter Driftsplats/Driftsplatsdel C-02-00-15 4.0 2012-11-02 EM

Läs mer

2015-02-23. Järnvägsnätsbeskrivning. Ånge Kommun spåranläggning. Ånge Kommun 2013-05-10

2015-02-23. Järnvägsnätsbeskrivning. Ånge Kommun spåranläggning. Ånge Kommun 2013-05-10 Järnvägsnätsbeskrivning Ånge Kommun spåranläggning Ånge Kommun 2013-05-10 Innehållsförteckning Allmän information 4 1.1...INLEDNING 4 1.2...JURIDISK STATUS 4 1.2.1... ANSVAR 4 1.3...GILTIGHETSTID OCH ÄNDRINGAR

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion

Trafiksäkerhetsinstruktion Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (8) Upprättad av Kristina Blomqvist, 08 402 84 75, kristina.blomqvist@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize

Läs mer

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst.

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst. 014-0-13 Sida 1 av 6 Ersättning till utförare av insatser i en en gäller för: Ersättning till privata utförare av samt resursfördelning till kmmunala utförare av. Enligt scialnämndens beslut m resursfördelning

Läs mer

Jernhusens Infrastruktur VÄNNÄS

Jernhusens Infrastruktur VÄNNÄS Dokumenttyp Verksamhetsområde Lokal instruktion och vägledning Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (5) Upprättad av Niklas Lindhe Beslutas av Chef affärsområde depåer Giltigt fr o m 2016-05-16 Jernhusens Infrastruktur

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

Arbetsplatskontroll järnväg

Arbetsplatskontroll järnväg CHECKLISTA 1 (9) Dokumentdatum TD 2015:0446 2016-04-25 1.0 Fastställt av Gäller från Ersätter Engdahl Stefan [Gäller från NY] [Ersätter NY] Skapat av Boode Cernerud Anna Arbetsplatskontroll järnväg Ersatt

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Värjan

Bostadsrättsföreningen Värjan Viktig infrmatin m brandskyddet ch säkerheten i din bstad BRANDSKYDDSUTRUSTNING I BRF VÄRJAN Varje lägenhet i BRF värjan är utrustad med brandvarnare, brandsläckare ch brandfilt. Utrustningen tillhör lägenheten

Läs mer