Instruktion för aktiviteter inom och invid spårområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Instruktion för aktiviteter inom och invid spårområde"

Transkript

1 1 (19) invid spårområde

2 2 (19) 1. Introduktion Denna instruktion beskriver regler och rutiner inklusive villkor för aktiviteter inom samt. Syftet med instruktionen är att förebygga olyckor och tillbud samt säkra en hög trafik- och elsäkerhetsnivå i järnvägssystemet. Text innanför två heldragna linjer, likt detta exempel, är Jernhusen-interna rutiner vilka riktar sig enbart till personal som verkar inom Jernhusens verksamhet som infrastrukturförvaltare Omfattning Denna instruktion gäller för all verksamhet på anläggning där Jernhusen är infrastrukturförvaltare enligt Järnvägslagen oavsett anledningen till aktiviteten i spårområdet. en skall därmed t.ex. åberopas vid upphandling av arbeten inom spårområde. en gäller: - Jernhusens egen verksamhet - Entreprenad- och konsultverksamhet som är upphandlad av Jernhusen en gäller även för järnvägsföretag vilka har trafikeringsavtal (TRAV) med Jernhusen. För personal vilka verkar inom Jernhusens verksamhet som infrastrukturförvaltare gäller: vid ansvarar för att besluta om undantag respektive tillämpningsregler till denna instruktion. 2. Beskrivning 2.1. Definitioner A-skydd Skyddsform som innebär att en sträcka eller ett område disponeras för arbeten som av säkerhetsskäl m.m. kräver att inga eller bara vissa fordonsrörelse får ske över arbetsplatsen.

3 3 (19) Aktivitet Arbete Arbetsplats Arbetsredskap Arbetsplats Driftrum Egenförflyttning Överordnat begrepp för alla typer av aktiviteter inom spårområdet. Begreppet aktivitet delas upp i arbeten, studiebesök och egenförflyttning. Utförande av arbetsuppgift inom spårområdet. Arbete kräver bl.a. skydds- och säkerhetsplanering (SoS-planering) Begränsat område inom spårområde där minst en person arbetar. Maskiner och redskap som inte är klassade som fordon eller småfordon (enligt Jernhusens eller järnvägsföretagets bestämmelser). Arbetsredskap kan vara spårgående. Arbetsredskap indelas i lätta och tunga arbetsredskap. Lätt arbetsredskap väger högst 120 kg och ska dessutom med lätthet kunna flyttas/tippas ut ur säkerhetszonen. Begränsat område inom spårområde där minst en person arbetar. Utrymme som i huvudsak används för elektrisk utrustning och som under normala förhållanden endast är tillgängligt för instruerad personal. Enskild förflyttning till fots inom spårområdet (t.ex. till eller från fordon eller för att passera ett spår). Elarbetsansvarig Person som har fått uppgiften att ansvara för elsäkerheten vid ett arbetes utförande Elbevakare Eldriftledare Gemensamt Arbetsställe Person som av den elarbetsansvarige utsetts att utföra bevakning och jordning av arbetsmaskiner samt utföra spänningslöshetskontroll och arbetsplatsjordning av kontaktledningar på en plats som den elarbetsansvarige anvisat. Person som övervakar och manövrerar anordningar för elförsörjning av trafiken. Plats där två eller flera juridiska personer bedriver verksamhet. Kopplingsledare Person som utsetts att leda kopplingsarbete

4 4 (19) Närområde el Riskområde Samordningsansvar Samordningsansvarig Skydds- och säkerhetsledare SoS-planering Spårområde Ett definierat område som omger riskområdet (närområdet för 15 kv är 1,4 m). Ett definierat område omkring spänningsförande delar där den isolationsnivå som skall förhindra elektrisk risk inte är säkerställd vid intrång i området utan skyddsåtgärder (riskområdet för 15 kv är 0,4 m). Ansvar för samordningen av arbetsmiljö- och säkerhetsåtgärder på ett gemensamt arbetsställe. Anläggningsinnehavare, eller av denne utsedd arbetsgivare, då fler än en arbetsgivare bedriver verksamhet på ett gemensamt arbetsställe. Har ansvaret för samordningen av arbetsmiljö- och säkerhetsåtgärderna på det gemensamma arbetsstället. Av arbetsgivaren utsedd person som kontrollerar och slutför skyddsoch säkerhetsplaneringen för ett arbete. Även benämnd SoS-ledare. Skydds- och säkerhetsplanering Område på eller invid statens järnvägsnät inom vilket särskilda trafik och elsäkerhetsföreskrifter ska beaktas. Spårområdet utgörs minst av säkerhetszonen samt ett område som i sidled sträcker sig minst 4 m från närmaste del av kontaktledningsanläggningen. Utökning av spårområdet kan ske genom lokal information. Studiebesök Tillfälligt besök i spårområdet av en eller flera personer som saknar behörighet att vistas i spårområdet. Vid studiebesök ska en person utsedd av Jernhusen och med särskild behörighet för detta närvara. Systematiskt arbetsmiljöarbete Arbetsgivarens (järnvägsföretagets) arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås enligt AFS 2001:1 Säkerhetsbedömning Bedömning av risker som genomförs av behörig person innan egenförflyttning eller studiebesök påbörjas. Säkerhetszon Utrymme som skall vara hinderfritt för spårbunden trafik. Säkerhetszonen sträcker sig minst 2,20 meter ut från närmaste räl.

5 5 (19) Jernhusen kan besluta om utökning av säkerhetszonen. Om så sker ska berörda verksamhetsutövare underrättas. Tillsyningsman Tågvarnare Den som övergripande ansvarar för säkerhetsåtgärder vid A-arbete Utsedd person som skall varna personalen vid aktivitet i eller invid ett trafikerat spår Tillträde till spårområde Av säkerhetsskäl får endast den som har tillstånd av Jernhusen eller ett järnvägsföretag som har trafikeringsavtal med Jernhusen, vistas inom spårområde där Jernhusen är infrastrukturförvaltare. Undantag gäller för plankorsningar, plattformar och andra platser där allmänheten har tillträde enligt gällande regler. Aktiviteter som utförs inom spårområdet och enligt denna föreskrift kräver särskild behörighet och kompetens som ska beslutas av respektive part (Jernhusen för den egna verksamheten, respektive Järnvägsföretag för dennes verksamhet). För aktiviteterna gäller i förekommande fall även de lokala anvisningar som utfärdats av Jernhusen och de villkor som angivits i avtalet med respektive entreprenör eller järnvägsföretag. För personal som verkar inom Jernhusens verksamhet som infrastrukturförvaltare gäller: Tillstånd erhålls genom att man innehar behörighet utfärdad av Jernhusen Verkstäder. Behörighet erhålls automatiskt om man med godkänt resultat genomgått någon av följande utbildningar: - Jernhusens utbildning för vistelse inom spårområde/egenskydd - Banverkets utbildning BASÄVISTA (motsv.) - Annan utbildning godkänd av vid. För att bibehålla behörigheten gäller att man aktivt underhåller sina kunskaper. T.ex. ansvarar respektive person med behörighet för att ta del av uppdateringar av denna instruktion. Vistelse inom spårområde ska generellt sett endast ske när anledning till detta finns varför det för personer som sällan vistas inom spårområde kan finnas anledning till att behöva repetera sina kunskaper vid en s.k. repetitionsutbildning. Kontakta vid för information.

6 6 (19) För aktiviteter inom eller precis t ställs någon form av krav på information eller utbildning, kontakta vid för ev. rådfrågning Informations- och kompetenskrav För att få vistas inom spårområdet (inklusive leda studiebesök) där Jernhusen är infrastrukturförvaltare krävs behörighet fastställd och dokumenterad av respektive part (Jernhusen för den egna verksamheten, respektive Järnvägsföretag för dennes verksamhet). För att få genomföra ett arbete inom spårområdet krävs att detta sker under överinseende av en skydds- och säkerhetsledare. Personer som skall arbeta under SoS-ledarens överinseende skall dessutom ha fått information om de viktigaste skydds- och säkerhetsbestämmelserna Varselklädsel Alla personer som vistas inom spårområdet skall bära varselkläder eller varselväst med reflexer. Reflexytan och reflexplaceringen skall följa standard EN 471, lägst klass 2. Syftet med varselklädsel är att individen ska vara väl synlig vid vistelse inom spårområdet. För personal som verkar inom Jernhusens verksamhet som infrastrukturförvaltare gäller: Syftet med varselkläder är att man ska synas. Om anläggningen är så beskaffad att det finns risk att t.ex. endast överkroppen är synlig, t.ex. på grund av plank eller andra anläggningsdetaljer etc., ska varselkläder bäras på just överkroppen (dvs, det räcker i ett sådant fall inte med enbart byxor) Säkerhetszon I samband med aktiviteter i eller invid trafikerat spår tillämpas en säkerhetszon. Det innebär att ingen får vistas inom säkerhetszonen då en rörelse passerar. Säkerhetszonen sträcker sig normalt 2,20 meter ut från närmaste räl, Med hänsyn till bedömda risker kan Jernhusen besluta att säkerhetszonen skall utökas. Berörda verksamhetsutövare ska i så fall underrättas. Endast lätta arbetsredskap får användas inom säkerhetszonen. Lätta arbetsredskap skall dessutom kunna flyttas eller tippas ur spår om situationen så kräver.

7 7 (19) Inom säkerhetszonen får det endast finnas den mängd av brandfarliga varor som absolut behövs för att utföra arbetet. Behållare som innehåller mer än 20 liter brandfarlig vätska, gasbehållare eller explosiva varor får inte finnas inom säkerhetszonen. Om det är svårt att bedöma var gränsen för säkerhetszonen går, skall den märkas ut tydligt på arbetsplatsen. Fig: säkerhetszonens normala utsträckning 2.6. Arbetsmiljöplan Beställaren av ett bygg- och anläggningsarbete inom ett spårområde skall se till att en arbetsmiljöplan upprättas och finns tillgänglig på arbetsplatsen. Arbetsmiljöplanen skall innehålla de regler som skall tillämpas på arbetsplatsen och en beskrivning av hur arbetsmiljöarbetet skall organiseras. Arbetsmiljöplanen skall också beskriva de särskilda åtgärder som skall vidtas under byggskedet för att arbetsmiljön skall uppfylla kraven i arbetsmiljölagen och de föreskrifter från Arbetsmiljöverket som är tillämpliga på arbetet. På ett arbetsställe där två eller flera arbetsgivare bedriver verksamhet samtidigt skall samordningsansvarig utses. Om inte annat är överenskommet är den som låter utföra byggnads- och anläggningsarbeten samordningsansvarig för åtgärder till skydd mot ohälsa och olycksfall på ett arbetsställe.

8 8 (19) 2.7. Skydds- och säkerhetsledare (SoS-ledare) För varje arbete som utförs inom ett spårområde skall det finnas en SoS-ledare utsedd. Det är SoS-ledarens ansvar att kontrollera och slutföra den samordnade skydds- och säkerhetsplaneringen för avsedd aktivitet. SoS-ledarfunktionen innefattar inte att ta över ansvaret för den specialistkompetens som finns beträffande trafiksäkerhet, elsäkerhet eller andra funktioner med säkerhetsuppgifter. SoS-ledaren kan dock ha andra säkerhetsfunktioner på arbetsplatsen, om detta bedöms lämpligt utifrån säkerhetssynpunkt Rutiner för skydds- och säkerhetsplanering (SoS-planering) En SoS-planering skall vara genomförd inför varje arbete inom spårområdet. Om förhållandena har förändrats skall planen kompletteras eller en ny skydds- och säkerhetsplanering genomföras. Skydds- och säkerhetsplanen skall innehålla de av nedanstående punkter som är relevanta för aktiviteten ifråga. Vissa aktiviteter kan kräva ytterligare uppgifter. Skydds- och säkerhetsfunktioner på platsen för aktiviteten Elarbetsansvarig Kopplingsledare Elbevakare Tillsyningsman för A-arbete Tågvarnare Skydds- och säkerhetsledare Vägvakt Besiktningsman eller kontrollant Tydliggörande av säkerhetszonen Område som skall märkas ut Typ av gränsmarkering Vid avstängt spår Datum, starttid och sluttid Sträcka, spår, område Typ av anordning Begränsningspunkter för arbetet Särskilda skyddsåtgärder Särskilda åtgärder vid korsningar mellan väg och järnväg

9 9 (19) Vid aktiviteter nära en spänningssatt kontaktledning Datum, tid Arbetsområde Vilka risker som finns Vidtagna elsäkerhetsåtgärder 2.8. Skyddsnivåer för aktiviteter i eller invid trafikerat spår För aktiviteter inom spårområde finns generellt sett 3 skyddsnivåer: - Egenskydd (lägsta skyddsnivån) Egenskydd innebär att respektive person själv svarar för sin säkerhet i form av uppmärksamhet (säkerhetsbedömning) etc - Tågvarning (medium skyddsnivå) Vid tågvarning finns en (eller flera) särskilt utsedda att svara för varning om ett fordon närmar sig platsen. - A arbete/a-skydd (JTF-term) (högsta skyddsnivån) Skyddsform som innebär att en sträcka eller ett område disponeras för arbeten som av säkerhetsskäl m.m. kräver att inga eller bara vissa fordonsrörelse får ske över arbetsplatsen. Vilken skyddsform/-nivå som krävs är beroende på aktivitetens art. Resultaten från utförda säkerhetsbedömningar samt SoS-planering etc är exempel på underlag till beslut om skyddsnivå Egenförflyttning i säkerhetszonen Egenförflyttning i säkerhetszonen får endast göras av personer med behörighet för detta. Behöriga personer ska ha kompetens att bedöma risker vid egenförflyttning i säkerhetszonen och att anpassa egenförflyttningen till det aktuella riskläget. Vid egenförflyttning i säkerhetszonen ska uppsikt hållas och riskerna kontinuerligt bedömas. En säkerhetsbedömning ska således göras inför egenförflyttningen samt kontinuerligt under egenförflyttningen. Egenförflyttningen i säkerhetszonen ska anpassas efter aktuella risker och vid behov avbrytas. Den som gör egenförflyttningen ska kunna förflytta sig ut ur den trafikerade säkerhetszonen i god tid innan ett fordonssätt kan komma fram till platsen. För att en utrymning skall betraktas som säker

10 10 (19) skall den utan stress kunna genomföras till en plats utanför säkerhetszonen för det spår som trafikeras. Det är viktigt att utrymningsvägen inte hindras av exempelvis staket, upplag, trånga partier eller trafik i omgivande spår. Vid egenförflyttning i säkerhetszonen får inga arbeten utföras, utöver vad som normalt ingår i arbetsuppgifterna för järnvägsföretagens personal i spårmiljö. Om riskerna bedöms vara för stora, efter genomförd säkerhetsbedömning, får inte egenförflyttningen genomföras på den aktuella platsen Studiebesök i spårområdet Om en eller flera personer ska vistas i spårområdet, utan att de har behörighet för detta, ska det ske i form av ett studiebesök. Detta gäller även om personer utan behörighet behöver passera spåret. Studiebesök ska ske under ledning av en person med särskild behörighet för detta. Denna person ska ansvara för och bedöma säkerheten för samtliga som deltar i studiebesöket. Innan ett studiebesök genomförs i spårområdet ska en säkerhetsbedömning genomföras och dokumenteras. Den som är ansvarig för säkerheten vid studiebesöket ska informera berörda deltagare om utfallet av säkerhetsbedömningen, inklusive utrymningsväg, hur varning sker samt vilken förflyttningsväg som är planerad. Den som är ansvarig för säkerheten vid studiebesöket ska hålla uppsikt och beordra utrymning så snart ett fordonssätt närmar sig platsen. För att en utrymning skall betraktas som säker skall den utan stress kunna genomföras till en plats utanför säkerhetszonen för det spår som trafikeras. Det är viktigt att utrymningsvägen inte hindras av exempelvis staket, upplag, trånga partier eller trafik i omgivande spår. Om förhållandena så kräver ska den som ansvarar för säkerheten avdela ytterligare en eller flera personer som håller uppsikt och varnar ifall ett fordonssätt närmar sig platsen. Dessa personer ska vara behöriga samt koncentrera sig på sin uppgift och inte göra något annat samtidigt. Den som ansvarar för säkerheten vid studiebesöket ska kontinuerligt bedöma riskerna. Om riskförhållandena ändras jämfört med säkerhetsbedömningen skall studiebesöket avbrytas och en ny säkerhetsbedömning genomföras. Detsamma gäller om den ansvarige inte kan fullgöra sin funktion. Om riskerna bedöms vara för stora, efter genomförd säkerhetsbedömning, ska studiebesöket utföras med A-skydd eller tågvarning.

11 11 (19) Säkerhetsbedömning vid egenförflyttning och studiebesök i säkerhetszonen Innan egenförflyttning eller studiebesök får utföras i säkerhetszonen ska en säkerhetsbedömning göras av en person som har behörighet för detta. Aktiviteten ska sedan anpassas efter denna säkerhetsbedömning. Säkerhetsbedömningen ska innefatta en bedömning av vilka risker som den aktuella aktiviteten innebär, varvid minst följande punkter ska beaktas: - Största tillåtna hastighet (sth) på berörda spår - Planerad utrymningsväg - Utrymningstid ur säkerhetszonen - Behövlig minsta siktsträcka (åt båda håll) - Trafikering på intilliggande spår - Under aktiviteten ska den person som ansvarar för aktivitetens säkerhet hålla god uppsikt och kontinuerligt bedöma aktuella risker. Om riskläget förändras ska aktiviteten anpassas därefter och vid behov avbrytas. Det kan t.ex. röra sig om försämrade siktförhållanden (regn, dimma, snöfall etc.). En ny säkerhetsbedömning skall då göras Arbeten Arbeten som normalt utförs av järnvägsföretagets personal i spårmiljö får utföras enligt reglerna för egenförflyttning i detta dokument. Detta gäller exempelvis förare och bangårdspersonal som utför växling, klargöring, kontroll av fordon och liknande rutinuppgifter. A-skydd som föranleds av arbete på fordon ska genomföras enligt järnvägsföretagets säkerhetsbestämmelser Arbete med lätta arbetsredskap i säkerhetszonen Arbetsredskap får endast användas enligt Jernhusens och entreprenörens bestämmelser. Arbetsredskap kan i vissa fall vara spårgående. Lätta arbetsredskap får väga högst 120 kg, och ska kunna flyttas eller tippas ur säkerhetszonen om situationen så kräver. Lätta arbetsredskap får användas inom säkerhetszon för trafikerat spår vid tågvarning.

12 12 (19) Exempel på lätta arbetsredskap är bärbara redskap, trampdressin och lättare utrustning för mätning eller ultraljudskontroll. Inom säkerhetszonen får det endast finnas den mängd av brandfarliga varor som absolut behövs för att utföra arbetet. Behållare som innehåller mer än 20 liter brandfarlig vätska, samt gasbehållare och explosiva varor får inte finnas inom säkerhetszonen till ett trafikerat spår Arbete med tunga arbetsredskap i säkerhetszonen Tunga arbetsredskap är redskap eller maskiner som väger över 120 kg och som inte är klassade som fordon eller småfordon. Tunga arbetsredskap kan exempelvis vara vägfordon, grävmaskiner, entreprenadmaskiner eller kranar. Arbetsredskap kan även vara spårgående Arbete med tunga arbetsredskap inom säkerhetszonen ska genomföras med skyddsformen A-skydd, även om arbetsredskapet endast kortvarigt riskerar att komma in i säkerhetszonen. Även vid lyft över spår ska A-skydd anordnas. För kranar och hängande last ovanför en spänningssatt kontaktledningsanläggning gäller ett säkerhetsavstånd på minst 4 m till den närmaste spänningssatta anläggningsdelen. Tunga arbetsredskap får inte passera säkerhetszonen, förutom vid en plankorsning, utan att A-skydd anordnats. Då en plankorsning passeras i samband med arbetet gäller signalerna i vägskyddsanläggningen på samma sätt som för övrig vägtrafik. En obevakad plankorsning får inte passeras då järnvägsfordon närmar sig. Passagen ska ske skyndsamt samt med hänsyn till siktsträcka och banans största tillåtna hastighet (sth). Uppställning av tunga arbetsredskap eller parkering av vägfordon får inte ske i säkerhetszonen eller inom 4 m från kontaktledningsanläggningen. Då arbete med tunga arbetsredskap sker i närheten av säkerhetszonen ska arbetet planeras så att arbetsredskapet inte i någon stund riskerar att komma in i säkerhetszonen. Arbetsledningen ansvarar för att föraren av redskapet instruerats om förhållande på arbetsplatsen, föraren ansvarar för att arbetsredskapet inte kommer in i säkerhetszonen i något ögonblick Tågvarning Varning till arbetande personal i säkerhetszonen eller i dess närhet kan utgöras av manuell tågvarning eller av automatisk tågvarning. Kombinerad tågvarning utgörs av både manuell

13 13 (19) och automatisk tågvarning. Tågvarning innebär att spåret inte är avspärrat för trafik, vilket kräver omfattande säkerhetsarrangemang och stor försiktighet. Innan ett arbete med tågvarning får inledas ska SoS-ledaren kontrollera att tågvarningen är: - tillförlitlig och fungerar - effektiv (dvs. når alla) - funktionskontrollerad (och att provutrymning är genomförd) Tågvarning ska planeras redan i SoS-planeringen. Arbete i ett trafikerat spår får ske under formen tågvarning endast om personal och arbetsredskap säkert kan vara säkert avlägsnade ur säkerhetszonen 10 sekunder innan en rörelse komma fram till platsen Manuell tågvarning Manuell tågvarning kan bestå av: - en eller flera tågvarnare vid platsen för aktiviteten som direkt varnar personalen (= innertågvarnare) - en eller flera tågvarnare längre bort från aktiviteten (=yttertågvarnare) med uppgift att varna personalen via innertågvarnare. Vid manuell tågvarning ska det tydligt framgå för arbetslaget vem eller vilka som är tågvarnare. Det kan behövas såväl innertågvarnare som yttertågvarnare. Vid bedömning av hur många tågvarnare som behövs ska hänsyn tas till bland annat: - siktförhållanden (även väderleken ska beaktas) - banans sth (största tillåtna hastighet) - arbetsstyrkans spridning - buller från maskin eller från fordon på andra spår - nödvändig tid för att utrymma säkerhetszonen - varningshjälpmedel som används Uppdraget som tågvarnare fordrar skärpt uppmärksamhet. Tågvarnare ska därför efter viss tid få rast eller avlösning. Tiden för uppdraget som tågvarnare kan variera beroende på omständigheterna, men bör normalt inte överstiga 2 timmar. Vid manuell tågvarning ansvarar SoS-ledaren för att tågvarnare finns på plats. Tågvarnare ska:

14 14 (19) - bära varselväst med beteckningen TÅGVARNARE - alltid vara utrustad med de i SoS-planen angivna akustiska och visuella varningshjälpmedel - helt ägna sig åt sin arbetsuppgift och inte åt något annat som kan avleda uppmärksamheten - inte avlägsna sig från anvisad plats utan tillstånd av SoS-ledaren - vid försämrade siktförhållanden, t.ex. på grund av dimma, snöyra, kraftigt regn eller tät rök, setill att spåret utryms och därefter kontakta SoS-ledaren - använda de varningsmetoder som anges i SoS-planen. Varningssignal ska ges av tågvarnare med tillrop och/eller signalhorn, flagga eller lykta, se figur nedan. Vid arbete i hög bullernivå kan varning genom beröring vara nödvändig. Dagsignal Nattsignal Fig: Tågvarnarens visuella signal som betyder utrym spåret Upprepade ljudsignaler "tåg kommer" ska ges med signalhorn, tyfon eller vissla när tågvarnaren ser ett fordon nalkas arbetsplatsen. Varje signal ska vara ca 3 sekunder och signaleringen upphör först när tågvarnaren försäkrat sig om att utrymningen är klar. Innan manuell tågvarning får inledas ska SoS-ledaren instruera tågvarnaren om: - att uppdraget kräver full uppmärksamhet - tidsintervall (hur länge tågvarningen ska pågå) - vilket eller vilka spår som tågvarningen gäller

15 15 (19) - tågvarnarens placering - varningsmetod - kommunikation med andra tågvarnare (i förekommande fall) - att utrymma arbetsplatsen från personal och utrustning vid försämrad sikt! Innan manuell tågvarning får inledas ska SoS-ledaren informera alla på arbetsplatsen om: - tågvarnarens placering och igenkänningstecken - varningsmetod - hur utrymning ska ske Automatisk tågvarning Det ska tydligt framgå för arbetslaget hur varningsmetoden fungerar samt vilken typ av varningssignalering som används och var denna är placerad. Den automatiska tågvarningsanläggningen ska vara så utformad och upprättad att den arbetande personalen ovillkorligen och på ett säkert sätt varnas när ett fordonssätt närmar sig. Om ett tekniskt fel uppstår på den automatiska tågvarningsanläggningen ska anläggningen larma och spåret utrymmas innan felsökning får påbörjas. Om förutsättningar eller förhållanden för användande av automatisk tågvarningsanläggning förändras ska SoS-ledaren beordra utrymning av spåret genom att aktivera tågvarningsanläggningen. En ny skydds- och säkerhetsplanering ska därefter göras. Vid bedömning av hur den automatiska tågvarningsanläggningen ska utformas och upprättas ska hänsyn tas till bland annat: - siktförhållanden och väderlek - spårens största tillåtna hastighet - arbetsstyrkans spridning - buller från maskin eller från fordon på andra spår - nödvändig tid för att utrymma säkerhetszonen - varningshjälpmedel som används Innan automatisk tågvarning får inledas ska SoS-ledaren: - kontrollera att den automatiska tågvarningsanläggningen är upprättad och fungerar enligt planering - kontrollera att förutsättningar och förhållanden tillåter användning av automatisk tågvarning Innan automatisk tågvarning får inledas ska SoS-ledaren informera alla på arbetsplatsen om: - varningssystem och varningsmetod

16 16 (19) - vilka spår som tågvarningen gäller för - placering av varningssignalering - hur utrymning ska ske Aktiviteter vid elektrifierat spår Vid aktiviteter i eller intill elektrifierade spår kan det uppstå en elektrisk fara eftersom kontaktledningar, andra högspänningsledningar och tågvärmeanläggningar finns inom spårområdet. Banverket har enligt Elsäkerhetsverkets krav utarbetat särskilda anvisningar som även skall tillämpas vid arbete på eller nära Jernhusens elanläggningar. Vid arbete på eller nära Jernhusens kontaktlednings- och tågvärmeanläggningar ska bl.a. BVF 1921 tillämpas. Vid allt arbete där det finns risk att komma in i närområdet föreligger det en elektrisk fara, vilket innebär att arbetet ska ske under ledning av en elarbetsansvarig. Arbeten definierade som normala skötselåtgärder enligt BVF 1921 får dock utföras utan krav på att det finns en elarbetsansvarig närvarande. Allt arbete med en arbetsmaskin (kran, grävmaskin, lastmaskin e.d.) som med någon del av maskinen eller dess last kommer närmare en spänningssatt anläggningsdel än 4 meter i sidled kräver särskilda elsäkerhetsåtgärder enligt BVF Närområde el Närområdet är ett avgränsat område intill en spänningssatt anläggningsdel. För Jernhusens (samt Banverkets) kontaktledningsanläggningar är avståndet i luft 1,4 m från närområdets yttre gräns till närmaste spänningssatta anläggningsdel. Högspänning kan ge överslag utan att man kommer i direkt kontakt med en spänningssatt ledning. Även en sluten vattenstråle som riktas mot högspänningsledningen kan leda elektrisk ström och förorsaka skada. Isolatorer ska betraktas som spänningssatta anläggningsdelar i hela sin längd. Om ett arbete behöver bedrivas så att arbetare riskerar att komma inom närområdet med kroppsdel, verktyg eller något annat föremål ska arbetsledningen utse en elarbetsansvarig. Det krävs då också en elsäkerhetsplanering som bl.a. anger vilken arbetsmetod som ska användas och vilka elsäkerhetsåtgärder som krävs.

17 17 (19) Fig: Närområde 1,4 m Nedfallen högspänningsledning En nedfallen högspänningsledning och andra föremål i dess närhet ska alltid betraktas som spänningssatta och därmed livsfarliga. En person ska placeras ut som vakt för att varna andra personer att komma i närheten av den nedfallna ledningen. Eldriftledare eller SOS Alarm (tfn 112) ska omgående larmas. Vakten ska stanna kvar till dess att en elarbetsansvarig eller räddningsledare kommit på plats och tagit över ansvaret Urspårat fordon under spänning På ett urspårat spårfordon ska strömavtagaren sänkas ner eller tågvärmen frånkopplas. Om detta inte kan göras ska eldriftledaren omedelbart kontaktas för frånkoppling av spänningen. Ett urspårat fordon som har uppfälld strömavtagare eller är anslutet till tågvärmespänning kan vara livsfarligt att beröra. Faran består i att fordonet inte längre ingår i en sluten strömkrets när kontakt med räl saknas. En spänningsskillnad uppstår då mellan fordonet och marken Aktiviteter på eller nära högspänningsanläggningar Innan den elarbetsansvarige gett besked om att arbetet får inledas är det förbjudet att: - arbeta i närheten av högspänningsledningar på ett sådant sätt att man riskerar att komma in i närområdet med en kroppsdel, verktyg eller något annat föremål - klättra på lok, annat än vid in- och utpassering till förarhytten - utföra åtgärder på lok och vagnar annat än från markplanet - klättra i kontaktledningsstolpar - lasta och lossa gods under spänningssatta ledningar - spola vatten under eller intill spänningssatta ledningar.

18 18 (19) Jernhusen eller järnvägsföretaget kan besluta om regler för hur spolning av t.ex. lok och vagnar får ske Behörighet att manövrera frånskiljare Endast fackkunnig eller instruerad personal får manövrera kopplingsapparater, exempelvis frånskiljare Stegar och andra långa föremål Elektriskt ledande föremål får inte hanteras så att det finns risk att de kommer inom närområdet. En flyttbar stege som är längre än 2 meter och som hanteras inom 4 meter från en högspänningsanläggning ska vara av icke-ledande material samt vara försedd med en varningsskylt avseende elfaran. Varningsskylten ska utformas enligt kraven i ELSÄK-FS 2008:2 (allmän varning för elektrisk fara) och placeras ca 2 meter från stegens rotända. Fig: Stege märkt med varning för elfara Arbetsplattformar, saxliftar och dylikt får användas vid elektrifierade spår endast efter medgivande av Jernhusen. För sådana utrustningar gäller också reglerna för arbetsmaskiner i BVF Om risk finns att komma inom närområdet med mätutrustning ska måttband och avvägningsstänger vara av icke-ledande material.

19 19 (19) Tillträde till driftrum För att någon ska få vistas i ett driftrum på egen hand krävs att personen är tillräckligt instruerad för att undgå de faror som elektriciteten kan medföra. Personal som inte är instruerad får endast vistas i driftrum under uppsikt av fackkunnig person. Övriga regler för driftrum finns i ELSÄK-FS 2008: Upplag Ett utrymme som disponeras för upplag, förråd eller liknande skall planeras så att det inte sträcker sig in i säkerhetszonen. Vid upplag i närheten av ett elektrifierat spår skall avståndet till spänningsförande anläggningsdelar vara minst 4 meter.

Regler för arbetsmiljö och säkerhet för järnvägsföretag vid aktiviteter i spårområde

Regler för arbetsmiljö och säkerhet för järnvägsföretag vid aktiviteter i spårområde Gäller för Version Föreskrift BV Koncern 3.0 BVF 924 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2009-05-31 t.v. 1 Diarienummer Ansvarig enhet Fastställd av F08-7541/TR25 Leveransdivisionen Jörgen Nicklasson,

Läs mer

Råd och. skyddsanvisningar

Råd och. skyddsanvisningar Råd och skydds- Råd anvisningar och skyddsanvisningar för dig som ska arbeta inom Banverkets spårområde för dig som ska arbeta inom Banverkets spårområde Arbetsmiljölagen Utdrag ur arbetsmiljölagen 3 kapitlet

Läs mer

RIKTLINJE 1 (14) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer

RIKTLINJE 1 (14) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer RIKTLINJE 1 (14) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Nilsson, Sven-Erik, UHass TDOK 2013:0289 TRV 2011/29265 Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Samhälle 2013-06-01 2.0

Läs mer

Se upp! Råd och anvisningar till dig som arbetar på spårområde

Se upp! Råd och anvisningar till dig som arbetar på spårområde Se upp! Råd och anvisningar till dig som arbetar på spårområde 1 Säkerheten kommer först! Jernhusen sätter säkerheten främst i alla avseenden. Säkerheten är alltid prioriterad, även framför att färdigställa

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) För sidospår Luleå Hamn AB

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) För sidospår Luleå Hamn AB Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) För sidospår Luleå Hamn AB Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Spåranläggningens omfattning... 3 3 Trafikledning av spåranläggningar... 3 4 Största tillåtna hastighet... 3 5 Största

Läs mer

Råd och skyddsanvisningar. För dig som ska arbeta inom Trafikverkets spårområde

Råd och skyddsanvisningar. För dig som ska arbeta inom Trafikverkets spårområde Råd och skyddsanvisningar För dig som ska arbeta inom Trafikverkets spårområde Arbetsmiljölagen Utdrag ur arbetsmiljölagen 3 kapitlet 2 Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion för Industrispår Rågåker

Trafiksäkerhetsinstruktion för Industrispår Rågåker Trafiksäkerhetsinstruktion för Industrispår Rågåker Spårägare: Infrastrukturförvaltare: Borlänge kommun AB Borlänge Energi Box 834, 781 28 Borlänge Hid 1(9) Dokumenthistorik Datum Författare Beslutande

Läs mer

FU 2000 Generella trafik- och elsäkerhetskrav

FU 2000 Generella trafik- och elsäkerhetskrav Handling 05.3 Giltig från Versionsnummer Antal sidor 2004-11-01 Utgåva F 7 Diarienummer V04-2866/IN10 0 Antal bilagor Beslutsfattare CB Handläggande enhet, Handläggare B, Nils Eriksson Ersätter Utgåva

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion:

Trafiksäkerhetsinstruktion: förvaltning 1 (8) spåranläggning i Malmö förvaltning 2 (8) 1. Introduktion Detta är en del av trafiksäkerhetsinstruktionen (TRI) för sidospår vid Jernhusens godsvagnsverkstaden. 2. Beskrivning 2.1. sinstruktionens

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion för Eslövs kommuns spåranläggning Komplettering till JvSFS 2008:7 Bilaga 20 Sidospår

Trafiksäkerhetsinstruktion för Eslövs kommuns spåranläggning Komplettering till JvSFS 2008:7 Bilaga 20 Sidospår 1 Trafiksäkerhetsinstruktion för Eslövs kommuns spåranläggning Komplettering till JvSFS 2008:7 Bilaga 20 Sidospår Utgåva 4 -gäller fr.o.m. 2012-02-20 Kontaktfunktioner Ansvarig funktion hos infrastrukturförvaltaren:

Läs mer

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 1 JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING För tågplan med början 2006-12-10 Reviderad dec 2007 Reviderad maj 2008 Reviderad sept 2008 Reviderad 2009 Reviderad 2011 JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 2006, vers. 6 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion för Borlänge Energis industrispår

Trafiksäkerhetsinstruktion för Borlänge Energis industrispår 1(11) Trafiksäkerhetsinstruktion för Borlänge Energis industrispår Spårägare: Infrastrukturförvaltare: Borlänge kommun AB Borlänge Energi Box 834, 781 28 Borlänge 2(11) Dokumenthistorik Datum Författare

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion:

Trafiksäkerhetsinstruktion: förvaltning 1 (6) förvaltning 2 (6) 1. Introduktion Detta är en del av trafiksäkerhetsinstruktionen (TRI) för Elon AB sidospårsanläggning I. 2. Beskrivning 2.1. sinstruktionens omfattning sinstruktionen

Läs mer

Säkerhet vid aktiviteter i spårområdet

Säkerhet vid aktiviteter i spårområdet TRAFIKSÄKERHETSBESTÄMMELSE 1 (17) DokumentID Dokumentdatum TDOK 2016:0289 2016-02-22 1.0 Fastställt av Gäller från Chef VO Planering 2016-06-01 Skapat av Sven-Erik Nilsson, UHvesä Säkerhet vid aktiviteter

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion spåranläggning

Trafiksäkerhetsinstruktion spåranläggning STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DRIFT OCH UNDERHÅLL TRI Trafiksäkerhetsinstruktion spåranläggning Version 2.0 Giltig från 2014-07-01 Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Telefon 042-10 50

Läs mer

FU 2000 Generella trafik- och elsäkerhetskrav

FU 2000 Generella trafik- och elsäkerhetskrav Handling 7.4 Giltig från Versionsnummer Antal sidor 2010-03-31 Utgåva J 9 Diarienummer Utgivningsdatum Antal bilagor F10-3435/IN10 2010-03-31 0 Beslutsfattare Ingemar Frej, XS Handläggande enhet, Handläggare

Läs mer

3. Samordningsansvar enligt arbetsmiljölagen

3. Samordningsansvar enligt arbetsmiljölagen RIKTLINJE 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Sven-Erik Nilsson TDOK 2013:0657 [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Underhåll 2014-08-01 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSINSTRUKTION FÖR JÄRNVÄG

TRAFIKSÄKERHETSINSTRUKTION FÖR JÄRNVÄG TRAFIKSÄKERHETSINSTRUKTION FÖR JÄRNVÄG Utgåva 6 gällande fr.o.m. 2013-06-30 Infrastrukturanläggning: Landskrona stads industrispår Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för industrispår inom Landskrona stad

Läs mer

Boden kommuns järnvägsanläggning:

Boden kommuns järnvägsanläggning: Bodens kommun Järnvägsnätsbeskrivning 070101 Boden kommuns järnvägsanläggning: Moråsen Torpgärdan Avdelningschef Gatuavdelningen: Mats Elgcrona mats.elgcrona@boden.se 0921-62326 Bodens kommun, 961 86 Boden.

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion:

Trafiksäkerhetsinstruktion: förvaltning 1 (7) spåranläggning i förvaltning 2 (7) 1. Introduktion Detta är en del av trafiksäkerhetsinstruktionen (TRI) för sidospår vid Jernhusens Gunsen. 2. Beskrivning 2.1. sinstruktionens omfattning

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion:

Trafiksäkerhetsinstruktion: förvaltning 1 (8) spåranläggning i Helsingborg (Godsvagnsverkstad) förvaltning 2 (8) 1. Introduktion Detta är en del av trafiksäkerhetsinstruktionen (TRI) för sidospår vid Jernhusens Helsingborg, godsvagnsverkstaden.

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår inkl nödvändiga kompletterande bestämmelser samt övriga säkerhetsupplysningar Utgåva 3, 2015-05-01 Infrastrukturanläggning: Stockarydsterminalen Infrastrukturförvaltare:

Läs mer

Trafikverket. Utbildningar, kompetenskrav och behörigheter

Trafikverket. Utbildningar, kompetenskrav och behörigheter Trafikverket Utbildningar, kompetenskrav och behörigheter Järnvägslagen om spårbeträdande 9 kap. Ordning 1 Utan infrastrukturförvaltarens eller ett järnvägsföretags tillstånd får inte någon beträda spårområdet

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (Tri) för Västerviks kommuns spåranläggning i Västervik

Trafiksäkerhetsinstruktion (Tri) för Västerviks kommuns spåranläggning i Västervik Trafiksäkerhetsinstruktion (Tri) för Västerviks kommuns spåranläggning i Västervik Utgåva 4 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Förteckning över ändringstryck Nr Gäller fr.o.m. den Infört av datum 1 2011-01-01 Jennifer

Läs mer

Allmänna skyddsregler TILLBERGA depå

Allmänna skyddsregler TILLBERGA depå Dokumenttyp Instruktion Verksamhetsområde 1 (9) Upprättad av Kristina Blomqvist Tfn: 08 40 84 75, kristina.blomqvist@jernhusen.se Ansvarig utgivare Per Rastbäck Giltig från 014-11-01 (9) Tillberga är en

Läs mer

Arbetsplatskontroll järnväg

Arbetsplatskontroll järnväg CHECKLISTA 1 (9) Dokumentdatum TD 2015:0446 2016-04-25 1.0 Fastställt av Gäller från Ersätter Engdahl Stefan [Gäller från NY] [Ersätter NY] Skapat av Boode Cernerud Anna Arbetsplatskontroll järnväg Ersatt

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETS- INSTRUKTION

TRAFIKSÄKERHETS- INSTRUKTION Sidan 1 av 6 7.5 AB-TE 06 Infrastrukturförvaltarens Säkerhetsupplysningar TRAFIKSÄKERHETS- INSTRUKTION Gäller fr.o.m. 2012-05-02 Sidan 2 av 6 7.5 AB-TE 06 Trafiksäkerhetsinstruktion Utgåva 6 gäller fr.o.m.

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion:

Trafiksäkerhetsinstruktion: förvaltning 1 (6) spåranläggning i Älmhult förvaltning 2 (6) 1. Introduktion Detta är en del av trafiksäkerhetsinstruktionen (TRI) för sidospår vid Jernhusens. 2. Beskrivning 2.1. sinstruktionens omfattning

Läs mer

Allmänna skyddsregler RAUS depå, Helsingborg

Allmänna skyddsregler RAUS depå, Helsingborg Dokumenttyp Instruktion Verksamhetsområde 1 (9) Upprättad av Kristina Blomqvist Tfn: 08 40 84 75, kristina.blomqvist@jernhusen.se Ansvarig utgivare Caesar Jongmans Giltig från 014-11-01, Helsingborg (9)

Läs mer

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Örebro

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Örebro Dokumentnamn Process Sida TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Örebro 1(7) Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Giltig t o m Ersätter Driftsplats/Driftsplatsdel C-02-00-28 5.0 2012-11-02 EM 41-121

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI)

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) Sidan 1 av 9 Utgåva: 5 Gällande fr. o m: 2016-06-01 Handläggare: Stefan Åhman Sweco Rail AB Utgivare: Karl-Johan Svärd Karlskrona kommun Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) För sidospår Karlskrona kommun

Läs mer

Skanska Sverige. Arbete med eller nära spänning skall utföras av, eller under ledning av, en för arbetet ansvarig person, se kompetenskrav.

Skanska Sverige. Arbete med eller nära spänning skall utföras av, eller under ledning av, en för arbetet ansvarig person, se kompetenskrav. 1 (6) 1. Allmänt Arbete i närheten av och med elledningar är en vanlig och farlig situation för oss, endera väl synlig luftledning eller som ledning under mark. Nedan finns beskrivet arbetssättet som ska

Läs mer

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Borlänge

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Borlänge Dokumentnamn Process Sida TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Borlänge 1(10) Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Giltig t o m Ersätter Driftsplats/Driftsplatsdel C-02-00-15 4.0 2012-11-02 EM

Läs mer

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg Arbetsmiljö och ansvar Anna Varg Arbetsmiljöverket 11-11-16 1 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över bl a arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter Utfärda föreskrifter med stöd

Läs mer

Arbetsplatskontroll järnväg

Arbetsplatskontroll järnväg 3 CHECKLISTA 1 (8) Dokumentdatum TD 2015:0446 2017-01-30 4.0 Fastställt av Gäller från Ersätter Engdahl Stefan 2017-02-01 [Ersätter NY] Skapat av Boode Cernerud Anna Arbetsplatskontroll järnväg Ersatt

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion Sidospår vid Jernhusens Infrastruktur, Helsingborg, Raus

Trafiksäkerhetsinstruktion Sidospår vid Jernhusens Infrastruktur, Helsingborg, Raus Dokumenttyp Trafiksäkerhetsinstruktion Verksamhetsområde Jernhusens Infrastruktur (7) Upprättad av Jimmy Ahl Ansvarig utgivare Lennart Forslin Beslutsdatum 200-07-02 jimmy.ahl@jernhusen.se 08-40 032 2

Läs mer

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 6 Fara och Olycka

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 6 Fara och Olycka Trafikbestämmelser för järnväg Modul 6 Fara och Olycka TDOK 2015:0309 Giltig från och med 1 mars 2016 2 6 Fara och Olycka TDOK 2016:0044-6 Fara och olycka 3 Detta är modul 6 Fara och olycka i Trafikverkets

Läs mer

Jernhusen AB (publ) Hagalunds depå. Instruktion 1 (10) 2015-03-06. John Boldt-Christmas. Stefan Halldén Tfn: 08-4100 3263. Sid.

Jernhusen AB (publ) Hagalunds depå. Instruktion 1 (10) 2015-03-06. John Boldt-Christmas. Stefan Halldén Tfn: 08-4100 3263. Sid. Dokumenttyp Verksamhetsområde Instruktion 1 (10) Upprättad av Ansvarig utgivare Giltig från Stefan Halldén Tfn: 08-4100 26 John Boldt-Christmas 2015-0-06 2 (10) 1. Inledning Hagalund är Sveriges största

Läs mer

A-skydd - System E

A-skydd - System E A-skydd - System E2 2008 09 15 Innehåll Innehåll Inledning 5 1 Planera A-skydd 6 1.1 A-SKYDDETS ARBETSPLAN 6 1.2 A-SKYDDETS TILLSYNINGSMAN 7 1.3 A-SKYDDSOMRÅDETS GRÄNSPUNKTER 7 1.4 SKYDDSÅTGÄRDER 7 1.5

Läs mer

KAPITEL 7 TRAFIKSÄKERHETSINSTRUKTION TRI

KAPITEL 7 TRAFIKSÄKERHETSINSTRUKTION TRI Utgåva 2 Datum 2016-10-12 Sida 1 (7) KAPITEL 7 TRAFIKSÄKERHETSINSTRUKTION TRI Trafikverkets Trafikbestämmelser för järnväg TDOK 2015:0309 gäller med följande tillägg. Specifika regler avseende huvudspår

Läs mer

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen 10 Även de som medverkar vid planeringen och projekteringen ska, inom ramen för sina uppdrag, i tillämpliga delar följa det som

Läs mer

Locum-ESA Entreprenör 3 Säkerhetsanvisningar för entreprenörsarbete avseende annat än elektriskt arbete i driftrum

Locum-ESA Entreprenör 3 Säkerhetsanvisningar för entreprenörsarbete avseende annat än elektriskt arbete i driftrum Locum-ESA Entreprenör 3 Säkerhetsanvisningar för entreprenörsarbete avseende annat än elektriskt arbete i driftrum Skapad: 2008-10-10 Senast ändrad: 2010-09-13 R.10 Lars Eliasson/Börje Hjorth Karin Sjöndin

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion:

Trafiksäkerhetsinstruktion: förvaltning 1 (6) spåranläggning i Skövde förvaltning 2 (6) 1. Introduktion Detta är en del av trafiksäkerhetsinstruktionen (TRI) för sidospår vid Jernhusens. 2. Beskrivning 2.1. sinstruktionens omfattning

Läs mer

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Åmål

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Åmål Dokumentnamn Process Sida TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Åmål 1(7) Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Giltig t o m Ersätter Driftsplats/Driftsplatsdel C-02-00-27 5.0 2012-11-02 EM 41-119

Läs mer

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning 2014-06-18 1/5 Innehåll Syfte/bakgrund... 3 Omfattning... 3 Ansvar och Genomförande... 3 Renodlad BAS med sjävständig entreprenör... 3 Renodlad BAS med egen

Läs mer

Vägledning vid elolycka

Vägledning vid elolycka Vägledning vid elolycka 2? I den här broschyren finns information om vad du behöver tänka på om en elolycka inträffar. Du får övergripande vägledning i hur du ska agera om du plötsligt befinner dig i en

Läs mer

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Malmö Östervärn

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Malmö Östervärn Dokumentnamn Process Sida TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Malmö Östervärn 1(7) Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Giltig t o m Ersätter Driftsplats/Driftsplatsdel C-02-00-22 3.0 2011-10-01

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion. för. Luleå kommuns. spåranläggningar. vid. Notviken och Storheden

Trafiksäkerhetsinstruktion. för. Luleå kommuns. spåranläggningar. vid. Notviken och Storheden Trafiksäkerhetsinstruktion för Luleå kommuns spåranläggningar vid Notviken och Storheden Innehållsförteckning 1 Begreppsförklaring... 1 2 Spåranläggningarnas omfattning... 2 3 Trafikledning... 2 4 Största

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion sidospår(tri) Essinge Railport, Frövi

Trafiksäkerhetsinstruktion sidospår(tri) Essinge Railport, Frövi sidospår(tri) Essinge Railport, Frövi Version 1:0 2012-11-30 Essinge Rail AB Terud / Grahn Innehåll 1 Introduktion... 3 1.1 Kontaktpersoner vid Essinge Railport... 3 2 Beskrivning... 3 2.1 Trafiksäkerhetsinstruktionens

Läs mer

Allmänna skyddsregler RAUS depå, Helsingborg

Allmänna skyddsregler RAUS depå, Helsingborg Dokumenttyp Instruktion Verksamhetsområde 1 (9) Upprättad av Maria Andreasson Ansvarig utgivare Chef Region Syd- Väst Giltig från 2017-01-09, Helsingborg 2 (9) Raus är en depå för service och underhåll

Läs mer

ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014

ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014 ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014 Ansvar enligt Arbetsmiljölagen - Arbetsgivarens huvudansvar - Arbetstagarens ansvar - Rådighetsansvar och ansvar för inhyrda - Samordningsansvar

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion

Trafiksäkerhetsinstruktion Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (7) Upprättad av Kristina Blomqvist, 08 402 84 75, kristina.blomqvist@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize

Läs mer

Hela dokumentet omarbetat för att harmonisera med arbetsmiljöplan.

Hela dokumentet omarbetat för att harmonisera med arbetsmiljöplan. Strategiskt Dokumentnummer 2885 Version 5.0 Fastställt: 2015-11-01 Fastställd av: Nyström-Hedvall Kerstin, SHC Granskad av: Fredriksson Ronny, SHT Handläggare: Linhammar Sofia, SHT Förändringar från senaste

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Utgåva: 7 Gäller fr.o.m. 2014-05-20 Infrastrukturanläggning: Terminaler vid Brogärdet/Marjarp Infrastrukturförvaltare: Falköpings kommun Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Utgåva: 2012-B, Gäller fr.o.m. 2012-12-20 Infrastrukturanläggning: Industrispår Kristinehamns kommun Infrastrukturförvaltare: Tekniska förvaltningen Kristinehamns

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Konsoliderad version Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare Kim Reenaas Observera att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. Lydelse per den 15 april 2016. ELSÄK-FS

Läs mer

Användaranvisning Saneringshallen i Hagalunds Depå

Användaranvisning Saneringshallen i Hagalunds Depå Användaranvisning Saneringshallen i Hagalunds Depå Saneringshallen i Hagalunds Depå är en anläggning sm avtalsbundna kunder kan dispnera under begränsad tid. Bkning sker via Jernhusens hemsida. På hemsidan

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Carina Larsson Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om varselmärkning vid elektriska starkströmsanläggningar; beslutade den 31

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens Infrastruktur, Göteborg, Olskroken skötselhall

Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens Infrastruktur, Göteborg, Olskroken skötselhall Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens Infrastruktur (6) Upprättad av Ansvarig utgivare Giltig från Jimmy Ahl Lennart Forslin 20-0-25 Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens

Läs mer

Grunduppgifter. Banarbete Plats Bandel Stråk. Kontrakt. Kontroll utförd. Kontakter. Sändlista. Koordinater(SWEREF 99) KONTROLL

Grunduppgifter. Banarbete Plats Bandel Stråk. Kontrakt. Kontroll utförd. Kontakter. Sändlista. Koordinater(SWEREF 99) KONTROLL Grunduppgifter Kontrollant Medföljande kontrollant Kontrollid BUP-nr Projektnummer Arbetets ärendenummer Kontrollens ärendenummer Huvudentreprenör Banarbete Plats Bandel Stråk Län Bevakningssträcka/driftplats

Läs mer

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur BORLÄNGE GODSVAGNSVERKSTAD GODSTERMINAL OCH VERKSTAD LOKVERKSTAD

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur BORLÄNGE GODSVAGNSVERKSTAD GODSTERMINAL OCH VERKSTAD LOKVERKSTAD Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (6) Upprättad av Stefan Halldén, 08-4100 3263, stefan.hallden@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize Giltigt

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Ring alltid 112. Snabbaste sättet att slå larm är att ringa 112. Därifrån får du hjälp med att bli kopplad till rätt person.

Ring alltid 112. Snabbaste sättet att slå larm är att ringa 112. Därifrån får du hjälp med att bli kopplad till rätt person. Räddning på järnväg Järnvägen är ett säkert och miljövänligt transportmedel. Men de olyckor som ändå inträffar är ofta allvarliga. Att göra räddningsinsatser på eller vid ett järnvägsspår innebär dessutom

Läs mer

Järnvägsnätbeskrivning

Järnvägsnätbeskrivning Järnvägsnätbeskrivning Domsjö Fabriker AB Örnsköldsvik För tågplan med början 2011-11-01 ALLMÄN INFORMATION Inledning Domsjö Fabriker AB har utvecklas till ett bioraffinaderi Ansvarar Giltighetstid Publicering

Läs mer

Järnvägsnätbeskrivning. för Luleå kommuns spåranläggningar

Järnvägsnätbeskrivning. för Luleå kommuns spåranläggningar 1 Järnvägsnätbeskrivning för Luleå kommuns spåranläggningar Notvikens industrispår Storhedens industrispår Luleå kommun 2007-07-01 2 Innehållsförteckning 1 Allmän information... 1 1.1 Inledning... 1 1.2

Läs mer

Locum-ESA Entreprenör 2 Säkerhetsanvisningar för entreprenörsarbete i driftrum

Locum-ESA Entreprenör 2 Säkerhetsanvisningar för entreprenörsarbete i driftrum Locum-ESA Entreprenör 2 Säkerhetsanvisningar för entreprenörsarbete i driftrum 2008-10-10 Rev 2010-09-13 Doknr. R.9 Lars Eliasson/Börje Hjorth Karin Sjöndin Lars Eliasson 2010-09-13 2(6) Innehållsförteckning

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens Infrastruktur, Malmö, Tvättanläggning

Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens Infrastruktur, Malmö, Tvättanläggning Dokumenttyp Verksamhetsområde Jernhusens Infrastruktur (5) Upprättad av Ansvarig utgivare Giltig från Jimmy Ahl Lennart Forslin 20-0-0 Jernhusens Infrastruktur, Malmö, Tvättanläggning 2 (5). Introduktion

Läs mer

Ansvarsregler och Ansvarsfördelning

Ansvarsregler och Ansvarsfördelning Ansvarsregler och Ansvarsfördelning SveMin-seminarium i Luleå 2015-11-18 Maria Hagberg Forss Hagberg Forss Juridik AB 1 Arbetsmiljölagens regler om ansvar - Arbetsgivarens huvudansvar - Arbetstagarens

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion Sidospår Södergårdens industriområde

Trafiksäkerhetsinstruktion Sidospår Södergårdens industriområde Trafiksäkerhetsinstruktion Sidospår Södergårdens industriområde Utgåva 4, gäller fr.o.m. 2012-11-01, utgiven av Nässjö kommun, tekniska serviceförvaltningen Denna TRI ansluter JvSFS 2008:7. 1. Giltighetsområde

Läs mer

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur NÄSSJÖ GODSVAGNSVERKSTAD CIRKELLOKSTALL OCH DRIFTVERKSTAD LOKUPPSTÄLLNING GAMLARP

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur NÄSSJÖ GODSVAGNSVERKSTAD CIRKELLOKSTALL OCH DRIFTVERKSTAD LOKUPPSTÄLLNING GAMLARP Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (6) Upprättad av Kristina Blomqvist, 08 40 84 75, kristina.blomqvist@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize

Läs mer

SE UPP FÖR ELEKTRICITETEN VID JÄRNVÄGEN!

SE UPP FÖR ELEKTRICITETEN VID JÄRNVÄGEN! Lektionsplanering 5 SE UPP FÖR ELEKTRICITETEN VID JÄRNVÄGEN! SE UPP FÖR ELEKTRICITETEN VID JÄRNVÄGEN! Läroämnen och lektioner där man gå igenom materialet Fysik och kemi (klass 5 6) Miljö- och naturkunskap

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR JÄRNVÄGSSPÅR INOM TRELLEBORGS HAMN AB ANLÄGGNING

TRAFIKSÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR JÄRNVÄGSSPÅR INOM TRELLEBORGS HAMN AB ANLÄGGNING Trelleborgs Hamn AB Trafiksäkerhetsinstruktion 1/11 TRELLEBORGS HAMN AB 2011-08-05 Handläggare Ansvarig Krister Jonsson. TRAFIKSÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR JÄRNVÄGSSPÅR INOM TRELLEBORGS HAMN AB ANLÄGGNING

Läs mer

JvSFS 2008:7 bilaga 16 Utkom från trycket den 11 juli Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter. Bilaga 16. D-skydd

JvSFS 2008:7 bilaga 16 Utkom från trycket den 11 juli Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter. Bilaga 16. D-skydd JvSFS 2008:7 bilaga 16 Utkom från trycket den 11 juli 2008 Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter Bilaga 16 D-skydd JvSFS 2008:7 bilaga 16 D-skydd 3 Innehåll Inledning 5 D-skydd i system H 7 1 Planera

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön?

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 Viktigt

Läs mer

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur ÖREBRO CV-OMRÅDET

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur ÖREBRO CV-OMRÅDET Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (5) Upprättad av Stefan Halldén, 08-4100 26, stefan.hallden@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize Giltigt

Läs mer

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Gävle

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Gävle Dokumentnamn Process Sida TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Gävle 1(8) Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Giltig t o m Ersätter Driftsplats/Driftsplatsdel C-02-00-16 5.0 2012-11-02 EM 41-104

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160); SFS 2008:934 Utkom från trycket den 2 december 2008 utfärdad den 20 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

SSÄ INS-0080 Säkerhetsinstruktion för utbyggnad av Roslagsbanan Visinge Täby Kyrkby och Kragstalund Vallentuna 2014

SSÄ INS-0080 Säkerhetsinstruktion för utbyggnad av Roslagsbanan Visinge Täby Kyrkby och Kragstalund Vallentuna 2014 1(15) Upprättat av: Arne Grundberg Granskat av: Gun Eriksson Fastställd av: Lars H Ericsson Gäller fr o m 2014-09-01 Tom 2014-12-13 sinstruktion för utbyggnad av Roslagsbanan Visinge Täby Kyrkby och Kragstalund

Läs mer

vem har arbetsmiljöansvaret?

vem har arbetsmiljöansvaret? vem har arbetsmiljöansvaret? Både uthyraren o Arbetstagare som hyrs ut har en speciell situation genom att arbetsgivaren har svårt att påverka arbetsmiljön hos inhyraren. Det är viktigt att såväl uthyraren

Läs mer

Vägvakt - System E

Vägvakt - System E Vägvakt - System E2 2008 09 15 Innehåll Innehåll Inledning 5 1 Vägvakter och vägskyddanläggningar 6 1.1 FELAKTIG VÄGSKYDDSANLÄGGNING 6 1.2 ARBETE SOM PÅVERKAR VÄGSKYDDSANLÄGGNING 6 1.3 VÄGVAKTENS ANMÄLAN

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Utgåva: 2 Gäller fr.o.m. 2011-11-15 Infrastrukturanläggning: Terminal vid Brogärdet/Marjarp Infrastrukturförvaltare: Falköpings kommun Innehåll 1.Inledning...

Läs mer

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 091216 AITIK BANGÅRD/STATION

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 091216 AITIK BANGÅRD/STATION Järnvägsnätsbeskrivning Aitik Bangård/station Version 1 091215 BOLIDEN AB JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 091216 AITIK BANGÅRD/STATION Anrikningschef Martin Sandin, tfn 0970-735 12 Martin.Sandin@boliden.com Järnvägsnätsbeskrivning

Läs mer

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Linköping

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Linköping Dokumentnamn Process Sida TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Linköping 1(8) Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Giltig t o m Ersätter Driftsplats/Driftsplatsdel C-02-00-20 7.0 2012-11-02 EM

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

Jernhusens Infrastruktur BORLÄNGE GODSVAGNSVERKSTAD GODSTERMINAL OCH VERKSTAD LOKVERKSTAD

Jernhusens Infrastruktur BORLÄNGE GODSVAGNSVERKSTAD GODSTERMINAL OCH VERKSTAD LOKVERKSTAD Dokumenttyp Lokal instruktion och vägledning Verksamhetsområde Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (6) Upprättad av Maria Andréasson Beslutas av Chef affärsområde depåer och godsterminaler Giltigt fr o m 2017-07-03

Läs mer

Utrymme för vård och omsorgsarbete

Utrymme för vård och omsorgsarbete Utrymme för vård och omsorgsarbete Arbetsutrymme Arbetsutrymme Utrymme som behövs för hjälpmedel. Utrymme som behövs för hjälpmedel. DET ÄR VIKTIGT att det finns tillräckligt med plats för vårdarbete.

Läs mer

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur GÄVLE Godsterminalen Lokverkstaden, Näringen Motorvagnsverkstad, Sörby Urfjäll

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur GÄVLE Godsterminalen Lokverkstaden, Näringen Motorvagnsverkstad, Sörby Urfjäll Dokumenttyp Trafiksäkerhetsinstruktion Verksamhetsområde Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (6) Upprättad av Stefan Halldén, 08-100 3263, stefan.hallden@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize Giltigt

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår inkl nödvändiga kompletterande bestämmelser samt övriga säkerhetsupplysningar Utgåva 10, 2015-11-09 Infrastrukturanläggning: Östra hamnen och Västra hamnen

Läs mer

Handbok JTF. 13. L-skydd

Handbok JTF. 13. L-skydd Handbok JTF 13. L-skydd 2 L-skydd 13 Referens Giltigt from datum TSFS 2010:163 2010-12-12 Datum Signatur 13 L-skydd 3 Detta är en handbok till motsvarande bilaga i Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter

Läs mer

SSÄ INS-0509 Säkerhetsinstruktion för om- och tillbyggnad av Högdalsdepån

SSÄ INS-0509 Säkerhetsinstruktion för om- och tillbyggnad av Högdalsdepån 1(11) Upprättat av: Åke Filubelli Granskat av: Harald Schaffhauser Fastställd av: Gun Eriksson Gäller fr o m 2016-03-21 Tom 2017-08-31 sinstruktion för om- och tillbyggnad av Högdalsdepån 2(11) Versionshistorik

Läs mer

Förord Ellagstiftningen en översikt Elsäkerhet vid arbete ELSÄK-FS 2008:3. Utförande av elektriska starkströmsanläggningar

Förord Ellagstiftningen en översikt Elsäkerhet vid arbete ELSÄK-FS 2008:3. Utförande av elektriska starkströmsanläggningar Innehåll Förord 5 7 Elsäkerhet vid arbete 10 ELSÄK-FS 2006:1 12 Utförande av elektriska starkströmsanläggningar 17 ELSÄK-FS 2008:1 23 ELSÄK-FS 2008:2 52 Innehavarens kontroll 63 Starkströmsförordning (2009:22)

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI)

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) TRI Nybro kommun. 2016-06-01 Sidan 1 av 13 Gällande fr. o m: 2016-06-01 Handläggare: Stefan Åhman, SWECO RAIL AB Utgivare: Karin Thyberg, Nybro Kommun Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) För industrispår

Läs mer

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt www.byggledarskap.se Arbetsmiljörutiner i byggprojekt 1(5) Arbetsmiljörutiner i byggprojekt Arbetsmiljöarbetet i ett byggprojekt styrs via lagstiftning och de arbetsmiljöregler som tas fram av Arbetsmiljöverket.

Läs mer

SSÄ-INS-0507 Säkerhetsinformation Lidingöbanans upprustning

SSÄ-INS-0507 Säkerhetsinformation Lidingöbanans upprustning Ledningsstaben Säkerhet Upprättat av: Håkan Eriksson Granskad: Arne Grundberg Fastställd av: Gun Eriksson Instruktion 2015-03-25 Version 4.0 1(15) Diarienummer Infosäk. klass K1 (Öppen) SSÄ-INS-0507 Säkerhetsinformation

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning NLC Terminal Umeå

Järnvägsnätsbeskrivning NLC Terminal Umeå 1 (7) Järnvägsnätsbeskrivning NLC Terminal Umeå Gäller fr.o.m 2015-08-31 2 (7) Senast införda ändring Datum Omfattning Sida 2010-08-03 Nytt dokument Alla 2012-09-01 Ändring Alla 2014-05-12 Nya kontaktuppgifter,

Läs mer

SÄO blir JTF. Nya trafikföreskrifter gäller från och med

SÄO blir JTF. Nya trafikföreskrifter gäller från och med SÄO blir JTF Nya trafikföreskrifter gäller från och med 2009-05-31 Historik, varför göra om säkerhetsreglerna? Järnvägens säkerhetsregelverk har sitt ursprung i 1800-talets säkerhetssystem. Det nuvarande

Läs mer

REGLER OCH HANDLÄGGNINGSORDNING RÖRANDE NATTARBETE, ENSAMARBETE SAMT ÖVERNATTNING I GÖTEBORGS UNIVERSITETS LOKALER

REGLER OCH HANDLÄGGNINGSORDNING RÖRANDE NATTARBETE, ENSAMARBETE SAMT ÖVERNATTNING I GÖTEBORGS UNIVERSITETS LOKALER STYRDOKUMENT Dnr V 2016/294 REGLER OCH HANDLÄGGNINGSORDNING RÖRANDE NATTARBETE, ENSAMARBETE SAMT ÖVERNATTNING I GÖTEBORGS UNIVERSITETS LOKALER Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion Beslutsdatum Giltighetstid

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion

Trafiksäkerhetsinstruktion Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (8) Upprättad av Kristina Blomqvist, 08 402 84 75, kristina.blomqvist@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize

Läs mer

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Uppgiftsfördelning och kunskaper 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö

Läs mer