Boden kommuns järnvägsanläggning:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Boden kommuns järnvägsanläggning:"

Transkript

1 Bodens kommun Järnvägsnätsbeskrivning Boden kommuns järnvägsanläggning: Moråsen Torpgärdan Avdelningschef Gatuavdelningen: Mats Elgcrona Bodens kommun, Boden. Kommunens telefonväxel har nummer

2 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Allmän beskrivning Övergripande beskrivning av verksamhet och anläggning Ansvar Giltighetstid Publicering Kontakter för mer detaljerad information Kapacitetstilldelning Trafikeringsrätt Trafikeringsavtal Infrastruktur Järnvägsnätets omfattning Anslutande järnvägsnät Geografisk anläggningsöversikt Trafikledningssystem Egenskaper ( anläggning ) Spåranläggningens tillgänglighet Kapacitetstilldelning... 5 Järnvägsföretag som har trafikeringsrätt i enlighet med järnvägslagen 22 kap.6 har rätt att ansöka om kapacitet på Bodens Kommuns spåranläggningar, i enlighet med villkoren i detta dokument. Kapacitetsansökan ska innehålla beräknad volym ( antal vagnar), typ av dragfordon ( littera), samt tider och veckodagar för trafikens utförande Tidplan för ansökan och tilldelning av kapacitet Banarbeten Tjänster Växling Avgifter Bilagor

3 Järnvägsnätsbeskrivning Bodens kommun Version 2. Datum : Allmän beskrivning Tekniska förvaltningen Förvaltningens uppgift är att ge medborgare och övriga förvaltningar service inom områdena vatten och avlopp, avfallshantering, gator, trafiksäkerhet, fastigheter, parker, kollektivtrafik och transporter samt produktion av måltider till skola och äldreomsorg. Den tekniska verksamheten berör varje kommunmedborgare och ska bidra till en god livsmiljö som är långsiktigt hållbar ur såväl ekologisk som ekonomisk synpunkt. Förvaltningens arbete är en viktig del i samhällsutvecklingen och bidrar till den livskraft och utvecklingsvilja som kännetecknar Bodens kommun. 2.1 Övergripande beskrivning av verksamhet och anläggning Anläggningen är kommunalt industrispår med anslutning till industrier och industriområde. Ändamålet med anläggningen är att befordra gods med järnväg. Anläggningen är öppen för alla järnvägsföretag med trafikeringsrätt och trafikeringsavtal samt övriga villkor enligt detta dokument. 2.2 Ansvar För uppgifterna i detta dokument ansvarar Gatuchef vid tekniska kontoret 2.3 Giltighetstid Detta dokument gäller från och med och omfattar villkoren för tidtabellsperioden T Publicering Järnvägsnätsbeskrivning finns publicerad på Banverkets hemsida och Bodens kommuns hemsida. 2.5 Kontakter för mer detaljerad information Arbetsledare Karl Erik Bergdahl: Växel: Telefon: Mobil: Kapacitetstilldelning För att tilldela kapacitet på Bodens Kommuns järnvägsanläggningar krävs järnvägsstyrelsens godkännande som järnvägsföretag. 3

4 2.7 Trafikeringsrätt Tillträde till Bodens Kommuns spåranläggningar får endast den eller de som på uppdrag utför järnvägstransporter till och från Bodens Kommuns spåranläggning. 2.8 Trafikeringsavtal Parterna upprättar trafikeringsavtal när kapacitet har tilldelats den som reglerar den trafik som skall utföras på Bodens Kommuns spåranläggning. Tider, växlingsrörelser med mera ska inkluderas i avtalet. I övrigt hänvisas till detta dokument om förutsättningar för trafiken. 3 Infrastruktur 3.1 Järnvägsnätets omfattning. Järnvägsnätet omfattar industrispår vid Torpgärdan och Moråsen, från Banverkets spåranläggning. Spåranläggning Moråsen Från Banverkets växel 666, hinderklart framför främre stödrälsskarv in på Bodens kommuns spåranläggning ( Tavla för gränsmarkering mellan Banverket och Bodens kommun finns framför främre stödrälsskarv på växel 666). Anläggningens omfattning: Växel a 11.Enkel växel, SJ :9 ( klovad växel) Spårlängd: Mellan växel 666 och vägövergång = 151 m Mellan vägövergång och växel a 11 = 299 m Mellan växel a11 och stoppbock = 100 m 4

5 Spåranläggning Torpgärdan Från Banverkets växel 698 vid främre stödrälsskarv in på Boden kommuns spåranläggning ( Tavla för gränsmarkering mellan Banverket och Bodens kommun finns ). Anläggningens omfattning: Spårlängd: Från växel 698 till vägövergång = 262 m Från vägövergång till stopp bock = 480 m 3.2 Anslutande järnvägsnät Spåranläggningarna ansluter till Banverkets infrastrukturförvaltning. Se spårskisser enligt bilaga Geografisk anläggningsöversikt Se spårskisser enligt bilaga Trafikledningssystem Trafiken utförs som växlingsrörelse på sidospår 3.5 Egenskaper ( anläggning ) Anläggningens egenskaper framgår av Tri. 3.6 Spåranläggningens tillgänglighet. Anläggningarnas tillgänglighet i trafikeringsavtal. 4 Kapacitetstilldelning Järnvägsföretag som har trafikeringsrätt i enlighet med järnvägslagen 22 kap.6 har rätt att ansöka om kapacitet på Bodens Kommuns spåranläggningar, i enlighet med villkoren i detta dokument. Kapacitetsansökan ska innehålla beräknad volym ( antal vagnar), typ av dragfordon ( littera), samt tider och veckodagar för trafikens utförande. 4.1 Tidplan för ansökan och tilldelning av kapacitet Tidplanen följer Banverkets angivna process för tilldelning. 5

6 4.2 Banarbeten Överenskommelse om genomförande av Banarbete träffas i förekommande fall genom trafikeringsavtal mellan parterna. 5 Tjänster. 5.1 Växling Vid växling ansvarar kontrakterat järnvägsföretag för samtliga egna växlingsrörelser på anläggningen. 6 Avgifter I avtal med Bodens Kommun. 7 Bilagor Bilaga 1. Trafiksäkerhetsinstruktion på spåranläggning Moråsen och Torpgärdan Bilaga 2. Spåranläggning 6

7 Bilaga 1. Trafiksäkerhetsinstruktion för Bodens kommun. Utgåva 2, gäller fr.o.m Spåranläggningens omfattning Moråsen Moråsen industrispår ( se bilaga 2 ), Största tillåtna hastighet Största tillåtna hastighet inom spåranläggningen är 30 km/tim. Hastighetstavla enligt figur 1 skall finnas vid spåranläggningsgränsen. Fig Största Tillåtna axellast inom spåranläggningen är 25 ton. Spår ofarbart eller i försvagat skick Den som upptäcker sådant fel på spår som gör spåret ofarbart skall genast underrätta: Arbetsledare Karl Erik Bergdahl: Växel: Telefon: Mobil: Arbetsledaren ombesörjer att trafikutövare blir underrättad. Säkerhetszon för trafikerat spår Längs varje spår skall det finnas ett fritt utrymme för att trygga säkerheten för spårtrafiken. I samband med arbeten med mera tillämpas en säkerhetszon. Säkerhetszonen sträcker sig 2,20 meter ut från närmaste räl. Se fig 2. 7

8 Fig.2. Upplag av lösa föremål Upplag får inte anordnas inom säkerhetszonen. Arbete i spår Arbete kan vara av den arten att det kräver avstängning av spår ( A arbete ), dels sådant att det kan fortgå även när spåret trafikeras. Följande arbeten skall alltid hänföras till A-arbete: Arbete som omöjliggör fordonsrörelse över arbetsplatsen ( till exempel byte av spår, grävning över spårområde, arbete med redskap med hög bullernivå. ) Arbete som kräver att spåret är avstängt, A arbete. A-arbete innebär att en sträcka eller ett område disponeras för arbeten som av säkerhetsskäl med mera kräver att inga eller bara vissa fordonsrörelser får ske över arbetsplatsen. Tillsyningsman ( Tsm) För varje A-arbete skall en tillsyningsman finnas utsedd. Tillsyningsmannen ansvarar för trafiksäkerhetsåtgärder för A-arbetet. A-arbete samtidigt med växling Växling får ske inom A-arbetsområdet bara efter samråd mellan tillsyningsmannen och växlingsledaren. Planering och beviljande A-arbetet planeras hos och beviljas av: Arbetsledare Karl Erik Bergdahl: Växel: Telefon: Mobil: Som kontaktar trafikutövare 8

9 Tillsyningsmannens skyddsåtgärder Tillsyningsmannen skall innan A-arbetet börjar ombesörja att spåret stängs av med hindertavlor. Se fig 3. Fig 3. Avslutat A-arbete Innan A-arbete anmäls avslutat skall tillsyningsmannen 1. kontrollera att föreskrivna besiktningar och åtgärder efter arbete är slutförda 2. kontrollera att spåret förbi arbetsplatsen är fritt 3. ombesörja att hindertavlor tas bort 4. anmäl att A-arbetet är avslutat till den som beviljat A-arbetet Arbete som inte kräver avstängning av spår Ledaren för arbetslaget informerar: Arbetsledare Karl Erik Bergdahl: Växel: Telefon: Mobil: Som informerar om vilka rörelser som beräknas framgå över platsen. I vissa fall kan bevakning för att varna dem som arbetar i spåret behövas. Detta avgörs av arbetsledare Karl Henrik Bergdahl som i sin tur skall informera trafikutövare. I samband med att arbetet planeras tas hänsyn till vägar inom spårområdet. Växling vid vägkorsning utan bommar eller ljud ljus signal: Vakt går före. En vakt skall gå strax framför växlingssättet och varna trafikanter med en röd flagga eller en lykta med rött sken

10 Trafiksäkerhetsinstruktion för Bodens kommun. Utgåva 2, gäller fr.o.m Spåranläggningens omfattning Torpgärdan ( se bilaga 2 ), Största tillåtna hastighet Största tillåtna hastighet inom spåranläggningen är 30 km/tim. Hastighetstavla enligt figur 1 skall finnas vid spåranläggningsgränsen. Fig Största Tillåtna axellast inom spåranläggningen är 25 ton. Spår ofarbart eller i försvagat skick Den som upptäcker sådant fel på spår som gör spåret ofarbart skall genast underrätta: Arbetsledare Karl Erik Bergdahl: Växel: Telefon: Mobil: Arbetsledaren ombesörjer att trafikutövare blir underrättad. Säkerhetszon för trafikerat spår Längs varje spår skall det finnas ett fritt utrymme för att trygga säkerheten för spårtrafiken. I samband med arbeten med mera tillämpas en säkerhetszon. Säkerhetszonen sträcker sig 2,20 meter ut från närmaste räl. Se fig 2. 10

11 Fig.2. Upplag av lösa föremål Upplag får inte anordnas inom säkerhetszonen. Arbete i spår Arbete kan vara av den arten att det kräver avstängning av spår ( A arbete ), dels sådant att det kan fortgå även när spåret trafikeras. Följande arbeten skall alltid hänföras till A-arbete: Arbete som omöjliggör fordonsrörelse över arbetsplatsen ( till exempel byte av spår, grävning över spårområde, arbete med redskap med hög bullernivå. ) Arbete som kräver att spåret är avstängt, A arbete. A-arbete innebär att en sträcka eller ett område disponeras för arbeten som av säkerhetsskäl med mera kräver att inga eller bara vissa fordonsrörelser får ske över arbetsplatsen. Tillsyningsman ( Tsm) För varje A-arbete skall en tillsyningsman finnas utsedd. Tillsyningsmannen ansvarar för trafiksäkerhetsåtgärder för A-arbetet. A-arbete samtidigt med växling Växling får ske inom A-arbetsområdet bara efter samråd mellan tillsyningsmannen och växlingsledaren. Planering och beviljande A-arbetet planeras hos och beviljas av: Arbetsledare Karl Erik Bergdahl: Växel: Telefon: Mobil: Som kontaktar trafikutövare 11

12 Tillsyningsmannens skyddsåtgärder Tillsyningsmannen skall innan A-arbetet börjar ombesörja att spåret stängs av med hindertavlor. Se fig 3. Fig 3. Avslutat A-arbete Innan A-arbete anmäls avslutat skall tillsyningsmannen 5. kontrollera att föreskrivna besiktningar och åtgärder efter arbete är slutförda 6. kontrollera att spåret förbi arbetsplatsen är fritt 7. ombesörja att hindertavlor tas bort 8. anmäl att A-arbetet är avslutat till den som beviljat A-arbetet Arbete som inte kräver avstängning av spår Ledaren för arbetslaget informerar: Arbetsledare Karl Erik Bergdahl: Växel: Telefon: Mobil: Som informerar om vilka rörelser som beräknas framgå över platsen. I vissa fall kan bevakning för att varna dem som arbetar i spåret behövas. Detta avgörs av arbetsledare Karl Henrik Bergdahl som i sin tur skall informera trafikutövare. I samband med att arbetet planeras tas hänsyn till vägar inom spårområdet. Växling vid vägkorsning utan bommar eller ljud ljus signal: Vakt går före. En vakt skall gå strax framför växlingssättet och varna trafikanter med en röd flagga eller en lykta med rött sken 12

13 Bilaga 2 Boden Kommun Moråsen Mot Holmfors Växel 666 Spår 9 Gräns BV Bodens kommun Mot Sävast Vägövergång, kryssmärken Växel a 11, klovad i rakläge Lastkaj 13

14 Boden Kommun Torpgärdan Boden C Växel 697 Växel 698 Gräns BV, Bodens kommun Vägövergång, kryssmärken Sävast 14

15 15

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) för. Jönköpings kommun. Utgåva 2

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) för. Jönköpings kommun. Utgåva 2 Sidan 1 av 11 Gällande fr. o m: 2014-10-01 Utgåva: 2 Handläggare: Stefan Åhman Sweco Rail AB Utgivare: Mathias Johansson Tekniska kontoret Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) för Jönköpings kommun Utgåva 2 Sidan

Läs mer

Instruktion för aktiviteter inom och invid spårområde

Instruktion för aktiviteter inom och invid spårområde 1 (19) invid spårområde 2 (19) 1. Introduktion Denna instruktion beskriver regler och rutiner inklusive villkor för aktiviteter inom samt. Syftet med instruktionen är att förebygga olyckor och tillbud

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETS- INSTRUKTION

TRAFIKSÄKERHETS- INSTRUKTION Redaktion: SL Säkerhet AB Storstockholms Lokaltrafik Tri Bygg Utgåva 2 Gäller fr o m 2011-02-01 TRAFIKSÄKERHETS- INSTRUKTION för SL Byggspår (Tri Bygg) Detta exemplar tillhör: Namn:... Född:... 1 Nr 1

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning Yta för en liten undertext Järnvägsnätsbeskrivning 2014 Kapitel 2 Villkor för tillträde och trafikering Yta för bild Broschyrnamns exempel Denna yta för rubrik vid behov Uppdateringar Denna utgåva innehåller

Läs mer

Järnvägsnäts- beskrivning

Järnvägsnäts- beskrivning Järnvägsnäts- Yta beskrivning för en liten undertext 2015 Utgåva 2013-12-13 För leveranser under tidsperioden 2014-12-14 till 2015-12-12 Yta för bild Broschyrnamns exempel Denna yta för rubrik vid behov

Läs mer

Utförandeskedet 3. Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg. (Blå Boken) 2013-04-08

Utförandeskedet 3. Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg. (Blå Boken) 2013-04-08 Utförandeskedet 3 Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg (Blå Boken) 2013-04-08 1 Förord Dessa bestämmelser har utarbetats för att trafikkontoret som väghållare och spår ägare

Läs mer

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 Dokumenttitel: TRVÖK DokumentID: TDOK 2012:1151 Dokumenttyp: Anläggningsstyrning övergripande krav Version:

Läs mer

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Innehåll 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 2 Författningsförslag... 9 2.1 Förslag till lag om behörighet för lokförare...9 1 kap. Allmänna bestämmelser...9 2 kap. Förarbehörighet...11 3 kap. Utbildning,

Läs mer

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet 1 (6) INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet För att få en ökad trafiksäkerhet är det viktigt att vi alla börjar prata om

Läs mer

Slutredovisning för projektet

Slutredovisning för projektet 2014-04-29 Johanna Törnquist Krasemann, Blekinge Tekniska Högskola Slutredovisning för projektet FUKS Förstudie Uppföljning, Kapacitetsplanering, Simulering och Trafikstyrning FUD-id 5510 Syfte med projektet

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Information till båtplatsinnehavare i Askrike Segelsällskap

Information till båtplatsinnehavare i Askrike Segelsällskap INFORMATION 1 (5) Information till båtplatsinnehavare i genomför nu en modernisering av hamnen i enlighet med årsmötesbeslutet från februari 2014. Beslutet innebär att de gamla pontonerna byts ut till

Läs mer

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0 Rapport Planläggning av vägar och järnvägar Version 1.0 Dokumenttitel: Planläggning av vägar och järnvägar Version: 1.0 Diarienummer: TRV 2012/85426 Utgivningsdatum: 2014-09 Utgivare: Trafikverket Kontaktperson:

Läs mer

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Samrådshandling Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i Avtalet och som tillhandahålls av Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN (

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Lag (2007:1091) om offentlig upphandling 1 kap. Lagens innehåll och tillämpningsområde samt allmänna bestämmelser Lagens innehåll 1 I denna lag finns föreskrifter om - lagens innehåll och tillämpningsområde

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst. Enköpings kommun

Riktlinjer för färdtjänst. Enköpings kommun Riktlinjer för färdtjänst Enköpings kommun LAGEN OM FÄRDTJÄNST De grundläggande förutsättningarna för tillstånd anges i Lag om färdtjänst (SFS 1997:736). Färdtjänst är till för dem som på grund av funktionshinder

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

Polismyndigheten i Uppsala län

Polismyndigheten i Uppsala län Polismyndigheten i Uppsala län Säkerhetsskyddsavtal Datum Diarienummer 2012-04-10 PVS-913-5969/11 AA 913-2081/12 Handläggare Siv Forsberg Er referens 1 SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (NIVÅ 3) mellan Polismyndigheten

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-29 Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Handlingsprogram Dokumentansvarig Risk- o säkerhetssamordnaren

Läs mer

RUTINER VID OLYCKOR OCH TILLBUD

RUTINER VID OLYCKOR OCH TILLBUD 4 SkLJF 03 SkLJ Dokumentation i form av journaler etc förvaras i SkLJ:s bankfack. Intyg på genomförda hälsoundersökningar förvaras i utbildningsregistret hos SkLJ säo/utb-enhet. SkLJF 03 Utgåva IV Gäller:

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för såväl direktansluten vårdgivare som Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 Personuppgiftslagen (1998:204) Modellavtal 2 riktar sig till

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Epizootihandboken_Del II 01 Afrikask hästpest20110315

Epizootihandboken_Del II 01 Afrikask hästpest20110315 1 DEL II KAPITEL 1 AFRIKANSK HÄSTPEST....3 A. Åtgärder vid misstanke om afrikansk hästpest... 3 B. Åtgärder då afrikansk hästpest har konstaterats... 6 C. Skyddsområde och övervakningsområde... 8 D. Vaccination...

Läs mer

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedag gogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun REGLER FÖR GODKÄNNANDE AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRILIGGANDE FRITIDSHEM (ej ansluten till

Läs mer