JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING"

Transkript

1 1 JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING För tågplan med början Reviderad dec 2007 Reviderad maj 2008 Reviderad sept 2008 Reviderad 2009 Reviderad 2011 JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 2006, vers. 6

2 2 Innehållsförteckning 1. Allmän information 2. Villkor för tillträde och trafikering 3. Infrastruktur 4. Kapacitetstilldelning 5. Tjänster 6. Avgifter 1. Allmän information 1.1 Inledning Timrå kommun förvaltar ett industrispår som finns tillgängligt för de företag och industrier som behöver järnvägstransporter till och från industriområdet i Timrå Ansvar Timrå kommun ansvarar för innehållet i detta dokument Giltighetstid Innehållet i dokumentet gäller för den tågplan som träder i kraft den 10 december 2006 och tills vidare. 1.4 Publicering Järnvägsnätsbeskrivningen och TRI finns tillgänglig på Timrå kommuns hemsida, Järnvägsnätsbeskrivningen finns på Trafikverkets hemsida 1.5 Kontakter för mer detaljerad information Kontakta Timrå kommun, Kultur och teknik, Stig Ödling, tel för ytterligare upplysningar. 1.6 Samarbete mellan infrastrukturförvaltare Timrå kommun samarbetar med Trafikverket i samband med kapacitetstilldelningen av såväl nationell som internationell trafik. JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 2006, vers. 6

3 3 2 Villkor för dem som vill trafikera infrastrukturen 2.2 Allmänna tillträdesvillkor För att få tillträde till anläggningen krävs att verksamhetsutövare eller järnvägsföretag har giltiga tillstånd från Transportstyrelsen att bedriva tågtrafik Trafikeringsrätt Tillträde till Timrå kommuns infrastruktur får endast den eller de som utför järnvägstransporter till och från Timrå industriområde, eller enligt överenskommelse. 2.3 Ansökan om tågläge Sker i samråd med berörda parter Trafikeringsavtal Innan tillträde till infrastrukturen, skall mellan parterna finnas ett trafikeringsavtal. Upprättat trafikeringsavtal, när tågläget är tilldelat, ska reglera den trafik som skall utföras på Timrå kommuns anläggningar. Tider, växlingsrörelser och avgifter, mm skall inkluderas i avtalet. I övrigt hänvisas till detta dokument om förutsättningar för trafiken. Uppgift på hur många vagnar som trafikerar spåren skall lämnas av utövaren, en gång per månad, till Timrå kommun, Kultur och teknik Operativa regler Trafiksäkerhetsinstruktionen, TRI, för Timrå kommun kan erhållas av Kultur och teknik, Stig Ödling, tel Infrastruktur 3.1 Inledning Spåranläggningarna omfattar i Timrå 2,3 km spår, 2 st enkelväxlar. 3.2 Järnvägsnätets omfattning Se bilaga 2 och bilaga 2A som är kartor över spåranläggningarna Anslutande järnvägsnät Punkt 1 i bilaga 2 ansluter till järnvägsnätet som förvaltas av staten (Trafikverket). JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 2006, vers. 6

4 Geografisk anläggning Spårvidden är 1435 mm. Geografiskt järnvägsnät se punkt Egenskaper Största tillåtna axellast (STAX) är 22,5 ton. Lutningar: på Solbackaspåret = 5 promille. Största tillåtna hastighet är 20 km/h. Vid vägkorsningar är största tillåtna hastighet 10 km/h. Maximala tåglängder är 500 m Farligt gods Det är tillåtet att frakta farligt gods på anläggningen. 3.5 Infrastrukturens tillgänglighet Spåret är öppet under hela året. 3.6 Platser där tjänster tillhandahålls På Stavrevikens bangård finns uppställningsspår, 3 st, som tillhandahålls av Trafikverket. 4 Kapacitetstilldelning 4.1 Inledning Med tanke på den begränsning som finns i punkt behövs ingen kapacitetstilldelning. Tilldelning sker i samråd med berörda parter. 5 Tjänster Sidospår för uppställning Se punkt 3.6 JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 2006, vers. 6

5 5 6 Avgifter 6.1 Avgiftsprinciper Timrå kommun upplåter Solbackaspåret mot en ersättning 210 kr/vagn. JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 2006, vers. 6

6 6 JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 2006, vers. 6

7 7 JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 2006, vers. 6

8 1 Trafiksäkerhetsinstruktion Timrå Kommun Industrispår till Timrå industriområde. Utgåva 9 gäller fr.o.m Reviderat innehåll: Telefonlista Spåranläggningens omfattning Plankorsningar Telefonlista Kartor Telefonlista Plankorsningar o bilaga 2

9 2 Trafiksäkerhetsinstruktion för Timrå Kommun Utgåva 9 gäller fr.o.m Spåranläggningen omfattning Timrå Kommuns spåranläggning består av spåren enligt nedan. Spåranläggningens omfattning och gränser regleras i bilaga 2. * Från Trafikverkets spår ut mot stoppbock i Timrå industriområde (se karta som bilaga 2). Enligt bilaga 2. Trafikverkets spår (punkt 1 på kartan) Gräns vid 1 markeras med tavla enligt figur 3 (se bilaga 1). A på kartskissen avser plankorsning. Bilagor - Bilaga 1: Figurer. - Bilaga 2: Kartskiss över Timrå industriområde.

10 3 Fordon Högsta tillåtna hastighet Högsta tillåtna hastigheten inom spåranläggningen är 20 km/tim, om inte en lägre hastighet anges med hastighetstavlor. Plankorsningar har alltid lägre hastighet och andra förutsättningar, se sid. 6 om plankorsningar. Hastigheten markeras med hastighetstavla enligt figur 2. (Enligt bilaga 1). Växlar Innan tåget passerar växlar skall växelläge kontrolleras, p g a att vissa växlar är klovade. Uppställning av fordon Vid uppställning av fordon inom infrastrukturanläggningen skall det alltid säkerställas att fordonen inte kommer i rullning. Detta sker enligt trafikutövarens föreskrifter och enligt lutningsförhållandena på spåren enligt infrastrukturförvaltarens uppgifter. Lutningsförhållanden Solbackaspåret: 5 promille Högsta tillåtna axellast Högsta tillåtna axellast på spåranläggningen är 22,5 ton. Spår ofarbart eller i försvagat skick Trafikutövarna har ett stort ansvar att meddela om sådant som på sikt kan ge trafiksvårigheter. Den som upptäcker sådant fel som gör spåret ofarbart, t ex is i spår, eller sådant som kräver hastighetsnedsättning, skall genast underrätta Timrå kommun,,

11 4 avdelningschef Stig Ödling, som i sin tur informerar trafikutövaren. Trafikutövaren samordnar med andra utövare. Säkerhetszon för trafikerat spår Längs varje spår skall det finnas ett fritt utrymme för att trygga säkerheten för spårtrafiken. I samband med arbeten mm, tillämpas en säkerhetszon. Säkerhetszonen sträcker sig 2,20 meter ut från närmaste räls se figur 4 (se bilaga 1). Upplag av lösa föremål Upplag får inte anordnas inom säkerhetszonen. För lastning, lossning samt upplag utanför säkerhetszon, men intill trafikerat spår, skall medgivande lämnas av Timrå kommun,, avdelningschef Stig Ödling. Detta skall ske bl. a. för att undanröja försämrade siktförhållanden m.m. Uppställning av vägfordon och arbetsmaskiner får bara ske utanför säkerhetszonen. Arbete i spår Arbete kan dels vara sådant som kräver avstängning av spår (A-arbete), dels vara sådant att det kan fortgå även när spåret trafikeras. Följande arbeten skall alltid hänföras till A-arbete: Arbete som omöjliggör fordonsrörelse över arbetsplatsen (till exempel byte av spår, grävning över spårområde) Arbete med grävmaskin, lastmaskin, kran eller liknande inom säkerhetszonen, om det inte sker på plats upplåten för vägtrafik och i övrigt inte inkräktar på säkerheten. Följande arbeten skall i regel hänföras till A-arbete: Arbete med redskap med hög bullernivå.

12 5 Arbete som utförs under besvärliga förhållanden, bl a när sikten eller utrymmet utanför spåret är begränsat. Arbete som kräver att spåret är avstängt, A-arbete A-arbete innebär att en sträcka eller ett område disponeras för arbete som av säkerhetsskäl m m, kräver att inga eller bara vissa fordonsrörelser får ske över arbetsplatsen. Tillsyningsman (Tsm) För varje A-arbete skall en tillsyningsman utses. Tillsyningsmannen ansvarar för trafiksäkerhetsåtgärder för A-arbetet. Skydds- och Säkerhetsledare (SOS-Ledare) För varje arbete skall en skydds- och säkerhetsledare utses. Innan arbetet påbörjas skall en riskbedömning samt en skydds- och säkerhetsplanering utföras. Skydds- och säkerhetsledaren avgör vilken arbetsform och vilket skydd som skall vidtagas samt informerar personalen. Skydds- och säkerhetsledaren och tillsyningsmannen kan vara samma person. A-arbete samtidigt med växling Växling får ske inom A-arbetsområdet bara efter samråd mellan tillsyningsmannen och växlingsledaren. Planering och beviljande A-arbetet planeras hos och beviljas av Timrå kommun,, avdelningschef Stig Ödling i samråd med trafikutövare. Trafikutövaren samordnar med andra utövare. Tillsyningsmannens skyddsåtgärder Innan A-arbetet börjar skall tillsyningsmannen ombesörja att spåret stängs av med hindertavlor fig.1 (bilaga 1) eller genom att växlar låses (klovas) i skyddande läge med lås vars nyckel innehas av tillsyningsmannen.

13 6 Timrå kommuns kontaktpersons åtgärder, avdelningschef Stig Ödling meddelar trafikutövare att A-arbete förekommer samt vart geografiskt (anger plats). Avslutat A-arbete Innan A-arbetet anmäls som avslutat skall tillsyningsmannen: 1 Kontrollera att föreskrivna besiktningar och åtgärder efter arbetet är slutförda. 2 Kontrollera att spåret förbi arbetsplatsen är fritt. 3 Ombesörja att hindertavlor och låsning (klovning) av växlar tas bort. 4 Anmäla att arbetet är avslutat till Timrå Kommun,, avdelningschef Stig Ödling som i sin tur informerar trafikutövare. Trafikutövaren informerar andra utövare. Arbete som inte kräver avstängning av spår Ledaren för arbetslaget informerar Timrå kommun,, avdelningschef Stig Ödling som tar kontakt med trafikutövaren. Därefter kontaktas ledaren för arbetslaget igen och informeras om vilka rörelser som beräknas att framgå över platsen. I vissa fall kan det behövas bevakning för att varna dem som arbetar i spåret. Detta avgörs av s avdelningschef Stig Ödling i samband med att arbetet planeras. Plankorsningar (Bokstav hänvisar till motsvarande på kartskissen enligt bilaga 2.) Bilaga 2 Vägkorsningar Åtgärd Anmärkning A Vakt bevakar Obevakad Vakt bevakar Korsningen bevakas av en vakt som skall varna vägtrafiken med en uppsträckt arm med röd flagga eller lykta med rött sken. Vakt ska också varna tåget (fordonet) om spåret är ofarbart.

14 7 För vissa vägkorsningar kan det vara föreskrivet att det skall finnas vakter på bägge sidor om vägen. Rörelsen får inte ha högre hastighet än 10 km/tim över korsningen. Det främsta fordonet skall vara bemannat. Telefonlista Timrå kommun, Stig Ödling: mobil Trafikutövare: Green Cargo: Anders Lindström mobil Trafikutövare: Stena Recycling AB Michael Carlsson mobil Nödtelefon Trafikutövare: Peterson Rail AB Thomas Blidér Jour Trafikverket (dygnet runt) Driftledningscentralen i Ånge Driftledningscentralen i Gävle: Trafikverket Produktion Mitt Vid olyckshändelse SOS 112 Bandriftcentralen Ånge: Bandriftcentralen Gävle:

15 8

16 9 INDUSTRISPÅR VIVSTA IND OMRÅDE BILAGA 2

Boden kommuns järnvägsanläggning:

Boden kommuns järnvägsanläggning: Bodens kommun Järnvägsnätsbeskrivning 070101 Boden kommuns järnvägsanläggning: Moråsen Torpgärdan Avdelningschef Gatuavdelningen: Mats Elgcrona mats.elgcrona@boden.se 0921-62326 Bodens kommun, 961 86 Boden.

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion spåranläggning

Trafiksäkerhetsinstruktion spåranläggning STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DRIFT OCH UNDERHÅLL TRI Trafiksäkerhetsinstruktion spåranläggning Version 2.0 Giltig från 2014-07-01 Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Telefon 042-10 50

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning för järnvägsnät som förvaltas av Eskilstuna kommunfastigheter AB, affärsområde logistik.

Järnvägsnätsbeskrivning för järnvägsnät som förvaltas av Eskilstuna kommunfastigheter AB, affärsområde logistik. Tågplan 2012 Sidan (1 av 15) Innehåll 1 Allmän information... 2 2 Villkor för den som vill trafikera infrastrukturen... 5 3 Infrastruktur... 8 4 Kapacitetstilldelning... 10 5 Tjänster... 10 6 Avgifter...

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) för. Jönköpings kommun. Utgåva 2

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) för. Jönköpings kommun. Utgåva 2 Sidan 1 av 11 Gällande fr. o m: 2014-10-01 Utgåva: 2 Handläggare: Stefan Åhman Sweco Rail AB Utgivare: Mathias Johansson Tekniska kontoret Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) för Jönköpings kommun Utgåva 2 Sidan

Läs mer

Copenhagen Malmö Port AB

Copenhagen Malmö Port AB Sid 1 av 9 Copenhagen Malmö Port AB JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING (JNB) 2012 Upprättad 2011-11-15 Sid 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Allmän information sid 3 2. Villkor för tillträde och trafikering sid 4 3.

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning för sidospår som förvaltas av Eskilstuna kommunfastigheter AB, affärsområde logistik.

Järnvägsnätsbeskrivning för sidospår som förvaltas av Eskilstuna kommunfastigheter AB, affärsområde logistik. Tågplan 2011 och 2012 Sidan (1 av 11) Innehåll 1 Allmän information... 2 2 Villkor för tillträde och trafikering av infrastrukturen... 5 3 Infrastruktur... 6 4 Kapacitetstilldelning... 7 5 Tjänster...

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning för järnvägsnät som förvaltas av Eskilstuna kommunfastigheter AB, affärsområde logistik.

Järnvägsnätsbeskrivning för järnvägsnät som förvaltas av Eskilstuna kommunfastigheter AB, affärsområde logistik. Tågplan 2015 sidan (1 av 20) Innehåll 1 Allmän information... 3 2 Villkor för den som vill trafikera infrastrukturen... 6 3 Infrastruktur... 11 4 Kapacitetstilldelning... 13 5 Tjänster... 14 6 Avgifter...

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETS- INSTRUKTION

TRAFIKSÄKERHETS- INSTRUKTION Redaktion: SL Säkerhet AB Storstockholms Lokaltrafik Tri Bygg Utgåva 2 Gäller fr o m 2011-02-01 TRAFIKSÄKERHETS- INSTRUKTION för SL Byggspår (Tri Bygg) Detta exemplar tillhör: Namn:... Född:... 1 Nr 1

Läs mer

Instruktion för aktiviteter inom och invid spårområde

Instruktion för aktiviteter inom och invid spårområde 1 (19) invid spårområde 2 (19) 1. Introduktion Denna instruktion beskriver regler och rutiner inklusive villkor för aktiviteter inom samt. Syftet med instruktionen är att förebygga olyckor och tillbud

Läs mer

Beskrivning av Järnvägsnät

Beskrivning av Järnvägsnät Beskrivning av Järnvägsnät Förteckning över produkter och tjänster i och kring Jernhusens depåer Version 2014-12-12 Allmän information... 3 Jernhusen Verkstäder AB... 3 Allmänt... 3 Ansvar för Järnvägsnätsbeskrivningen...

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning 2012 Del 1 Kapitel 1 - Allmän information Utgåva 2011-04-04

Järnvägsnätsbeskrivning 2012 Del 1 Kapitel 1 - Allmän information Utgåva 2011-04-04 Järnvägsnätsbeskrivning 2012 Del 1 Kapitel 1 - Allmän information Uppdateringar Denna utgåva innehåller revideringar och uppdateringar enligt nedan och ersätter tidigare utgåvor. Uppdatering Infört Avvikelsemeddelande

Läs mer

Järnvägsnäts- beskrivning

Järnvägsnäts- beskrivning Järnvägsnäts- Yta beskrivning för en liten undertext 2015 Utgåva 2013-12-13 För leveranser under tidsperioden 2014-12-14 till 2015-12-12 Yta för bild Broschyrnamns exempel Denna yta för rubrik vid behov

Läs mer

Specialtransporter på statens spåranläggningar

Specialtransporter på statens spåranläggningar Föreskrift BVF 813 Utgivare Besluts-/Utgivningsdatum Bilagor CM 2001-03-09 Handläggare Giltighetstid Sidor Håkan Dahlqvist, Marknadsavdelningen 2001-03-15 och tills vidare 32 Sändlista CU Specialtransporter

Läs mer

Regler för arbetsmiljö och säkerhet för järnvägsföretag vid aktiviteter i spårområde

Regler för arbetsmiljö och säkerhet för järnvägsföretag vid aktiviteter i spårområde Gäller för Version Föreskrift BV Koncern 3.0 BVF 924 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2009-05-31 t.v. 1 Diarienummer Ansvarig enhet Fastställd av F08-7541/TR25 Leveransdivisionen Jörgen Nicklasson,

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning Yta för en liten undertext Järnvägsnätsbeskrivning 2014 Kapitel 2 Villkor för tillträde och trafikering Yta för bild Broschyrnamns exempel Denna yta för rubrik vid behov Uppdateringar Denna utgåva innehåller

Läs mer

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur HAGALUNDS DEPÅ

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur HAGALUNDS DEPÅ Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (9) Upprättad av Stefan Halldén, 08-100 3263, stefan.hallden@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize Giltigt

Läs mer

Yttrande från MTR Nordic AB... 9

Yttrande från MTR Nordic AB... 9 Sändlista Hector Rail AB Mälardalstrafik AB MTR Nordic AB SJ AB X-trafik/Landstinget Gävleborg LKAB Malmtrafik AB Real Rail AB Stockholms läns landsting Svenska Tågkompaniet AB Green Cargo AB Trafikverkets

Läs mer

Användaranvisning Saneringshallen i Hagalunds Depå

Användaranvisning Saneringshallen i Hagalunds Depå Användaranvisning Saneringshallen i Hagalunds Depå Saneringshallen i Hagalunds Depå är en anläggning sm avtalsbundna kunder kan dispnera under begränsad tid. Bkning sker via Jernhusens hemsida. På hemsidan

Läs mer

SAMVERKAN FÖREN BRA ARB. Byggbranschens. arbetsmiljö MARK-VÄG-BAN. Påbyggnadsutbildning

SAMVERKAN FÖREN BRA ARB. Byggbranschens. arbetsmiljö MARK-VÄG-BAN. Påbyggnadsutbildning BYGGBRANSCHENS PARTER OCH FÖRETAG I SAMVERKAN FÖREN BRA ARB ETSMILJÖ MED MÄNNISKAN I CENTRUM Byggbranschens arbetsmiljö MARK-VÄG-BAN Påbyggnadsutbildning EN UTBILDNINGSSERIE FÖR ARBETSLEDANDE PERSONAL

Läs mer

KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå

KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå Mellan Jernhusen Underhållshallar AB, org. nr 556794-9218, ( Jernhusen ), och, org. nr, ( Kunden ) har denna dag avtal träffats avseende rätt att boka tider för

Läs mer

Användaranvisning Gör-det-själv-hallen i Hagalunds Depå

Användaranvisning Gör-det-själv-hallen i Hagalunds Depå Användaranvisning Gör-det-själv-hallen i Hagalunds Depå Gör-det-själv-hallen (GDS-hallen) i Hagalunds Depå är en anläggning som avtalsbundna kunder kan disponera under begränsad tid. Tidsbokning sker via

Läs mer

Mark- och ledningskorsningsavtal (el och opto) - tillkommande järnväg och befintlig ledning

Mark- och ledningskorsningsavtal (el och opto) - tillkommande järnväg och befintlig ledning Mark- och ledningskorsningsavtal (el och opto) - tillkommande järnväg och befintlig ledning 1 Parter Trafikverket org.nr: 202100-6297) 781 89 Borlänge Nedan kallad Trafikverket Ledningshavaren Gata/box

Läs mer

Slutredovisning för projektet

Slutredovisning för projektet 2014-04-29 Johanna Törnquist Krasemann, Blekinge Tekniska Högskola Slutredovisning för projektet FUKS Förstudie Uppföljning, Kapacitetsplanering, Simulering och Trafikstyrning FUD-id 5510 Syfte med projektet

Läs mer

Etablering av verksamhet på den svenska marknaden för järnvägstransporter

Etablering av verksamhet på den svenska marknaden för järnvägstransporter November 2013 ISBN Etablering av verksamhet på den svenska marknaden för järnvägstransporter - En översikt Transportstyrelsen Väg- och järnvägsavdelningen Enhet marknad, kvalitet och strategi Rapporten

Läs mer

Säkerhetsregler för entreprenörer vid SSAB EMEA i Oxelösund

Säkerhetsregler för entreprenörer vid SSAB EMEA i Oxelösund Instruktion 31414/1.0 Företagsintern 1 av 15 Författare Datum Arkiveringstid Lundbergh, Klas 2012-11-21 5 år Fastställare Giltigt fr o m Giltigt t o m Lundbergh, Klas 2012-11-20 2015-11-20 Säkerhetsregler

Läs mer

Utförandeskedet 3. Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg. (Blå Boken) 2013-04-08

Utförandeskedet 3. Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg. (Blå Boken) 2013-04-08 Utförandeskedet 3 Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg (Blå Boken) 2013-04-08 1 Förord Dessa bestämmelser har utarbetats för att trafikkontoret som väghållare och spår ägare

Läs mer

Beskrivning av Finlands bannät 2009 F 4/2007

Beskrivning av Finlands bannät 2009 F 4/2007 Beskrivning av Finlands bannät 2009 F 4/2007 Banförvaltningscentralen Beskrivning av Finlands bannät 2009 ISBN 978-952-445-203-8 ISBN 978-952-445-204-5 (pdf) ISSN 1459-3831 Layout: Proinno Design Oy, Sodankylä

Läs mer

En sammanfattning av Trafikverkets process för kapacitetstilldelning samt prioriteringskriterier

En sammanfattning av Trafikverkets process för kapacitetstilldelning samt prioriteringskriterier 0(6) September 2013 Bilaga ärende 4 En sammanfattning av Trafikverkets process för kapacitetstilldelning samt prioriteringskriterier Detta PM har tagits fram av MÄLAB med stöd av Bengt Hultin, Järnvägshuset

Läs mer

HANDBOK. Trafikreglering. vid arbete på kommunal mark. Ett regelverk för allt arbete på Jönköpings kommuns gator och vägar

HANDBOK. Trafikreglering. vid arbete på kommunal mark. Ett regelverk för allt arbete på Jönköpings kommuns gator och vägar HANDBOK Trafikreglering vid arbete på kommunal mark Ett regelverk för allt arbete på Jönköpings kommuns gator och vägar TEKNISKA KONTORET Februari 2014 18 Förord Tanken med detta dokument är att det ska

Läs mer

Beskrivning av Finlands bannät 2008 F3/2006

Beskrivning av Finlands bannät 2008 F3/2006 Beskrivning av Finlands bannät 2008 F3/2006 Banförvaltningscentralen Beskrivning av Finlands bannät 2008 ISBN 952-445-172-7 ISSN 1459-3831 Omslagslayout: Proinno Design Oy, Sodankylä Omslagsbild: Olavi

Läs mer