Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår"

Transkript

1 Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår inkl nödvändiga kompletterande bestämmelser samt övriga säkerhetsupplysningar Utgåva 3, Infrastrukturanläggning: Stockarydsterminalen Infrastrukturförvaltare: Stockarydsterminalen AB

2 Innehåll 1. Inledning Planering och samordning av trafik och arbeten på infrastrukturanl Information om infrastrukturen Största tillåtna hastighet Största tillåtna axellast Lutningsförhållande inom infrastrukturanläggningen Plankorsningar Säkerhetszon Upplag Fara, tillbud eller olycka Allmänna bestämmelser Säkerhetsåtgärder Högsta säkerhet gäller Genomförande av säkerhetsåtgärder Termer Signaler och tavlor Bestämmelser för trafik och arbeten Trafik Trafikledning och trafiksamordning Ankommande/Avgående tåg Lokalfrigivning av växel Planera, anordna Genomföra Arbete i spår Planera, anordna Elsäkerhet kontaktledning Avsluta...9 Bilagor: Bilaga 1 Kartskiss Bilaga 2 Kontaktvägar mm

3 1. Inledning Ansvarig för denna trafiksäkerhetsinstruktion är Infrastrukturansvarig. Detta dokument är en komplettering till JvSFS 2008:7 och gäller tillsammans med Handbok 20 Sidospår. Uppgifter om kontaktvägar till kontaktpersoner och funktioner som anges i denna trafiksäkerhetsinstruktion framgår av bilaga Planering och samordning av trafik och arbeten på infrastrukturanläggningen Infrastrukturansvarig ansvarar för planering och samordning av trafik och arbeten på infrastrukturanläggningen. 1.2 Information om infrastrukturen I järnvägsnätet ingår spår 11 vilket är ett avvikande huvudspår samt sidospåren 20, 21 och 24. Spår 11 börjar vid mellansignal (Msi) 24, gräns för Trafikverkets järnvägsnät och slutar vid stoppbock vid stopplykta 73. Trafikverket, Fjärrtågklareraren Malmö, (Fjtkl M) trafikleder spår 11 som är avvikande huvudspår. Spår 24 börjar vid stoppbock, via spår 21 och 20 till mellansignal, Msi 28 och dvärgsignal, Dvsi 89 där gräns till Trafikverkets järnvägsnät går. Spår 21 gränsar även till Trätåg AB:s järnvägsnät som består av sidospår 22. Trätåg AB har separat upprättad TRI avseende sidospår 22. Gräns till anslutande infrastrukturförvaltare, Trafikverket och Trätåg AB, samt annan information finns i kartan, bilaga 1. INGET av spåren är parkeringsspår. 1.3 Största tillåtna hastighet Den största tillåtna hastigheten för järnvägsnätets sidospår är 30 km/h.

4 1.4 Största tillåtna axellast Den största tillåtna axellasten inom infrastrukturanläggningen är 25 ton. 1.5 Lutningsförhållande inom infrastrukturanläggningen Största lutningen är: Spår 11: 0 Spår 20: -6,0 Spår 21: 5,0 Spår 24: -1,4 INGET av spåren är parkeringsspår. 1.6 Plankorsningar 2 plankorsningar enligt karta i bilaga Säkerhetszon Längs varje spår ska det finnas ett fritt utrymme för att säkerställa säkerheten för trafikverksamheter på och invid spåret. I samband med arbeten, upplag m.m. tillämpas en säkerhetszon där det inte utan vidare får förekomma hindrande verksamhet. Säkerhetszonen sträcker sig 2,20 meter ut från närmaste räl. 1.8 Upplag Ett utrymme som disponeras för upplag, förråd eller liknande får inte sträcka sig in i säkerhetszonen. Ett upplag eller andra föremål som läggs upp intill järnvägen får inte komma närmare en spänningssatt anläggningsdel än 5 meter.

5 1.9 Fara, tillbud eller olycka Den som upptäcker ett fel på spåret som gör det ofarbart ska genast underrätta Trafiksamordnaren Stockaryd. Trafiksamordnaren Stockaryd svarar för att anmäla förhållandet till berörda järnvägsföretag vilka trafikerar infrastrukturanläggningen samt ombesörjer att felavhjälpande åtgärder vidtas efter samråd med Infrastrukturansvarig. Upptäckt av annan fara, inträffat tillbud eller olycka på infrastrukturen ska anmälas till Trafiksamordnaren Stockaryd som i sin tur informerar Infrastrukturansvarig. Olyckor, tillbud och andra avvikelser som är anmälningspliktiga enl. TSFS 2011:86 ska omedelbart anmälas till Transportstyrelsen, vilket görs av Infrastrukturansvarig. Material eller annan egendom som antas vara av betydelse för undersökning av inträffad olycka får inte rubbas utan att inblandade och undersökande parter lämnat röjningsmedgivande. Förbudet mot att rubba föremål gäller inte åtgärder som måste vidtas för att rädda liv, släcka brand eller stoppa miljöfarligt utsläpp. Inblandat järnvägsföretag och/eller spårentreprenör ska lämna röjningsmedgivande till Infrastrukturansvarig som i sin tur lämna röjningstillstånd till den som svarar för röjningen. 2. Allmänna bestämmelser 2.1 Säkerhetsåtgärder Säkerhetsåtgärder ska planeras och genomföras i så god tid att tidsbrist inte uppstår. Om det ändå uppstår tidsbrist får säkerhetsåtgärderna inte åsidosättas. 2.2 Högsta säkerhet gäller Om det är oklart vilken av flera regler som gäller i ett visst fall ska den bestämmelse som bedöms ge högst säkerhet följas. 2.3 Genomförande av säkerhetsåtgärder I vissa fall anger bestämmelserna vem som ansvarar för att en åtgärd utförs men inte vem som faktiskt utför åtgärden. Den som ansvarar för åtgärden ska då kontrollera att åtgärden har utförts.

6 3. Termer Stockarydsterminalen AB använder sig av de termer som anges i JvSFS 2008:7 Handbok 20 Sidospår. 4. Signaler och tavlor Stockarydsterminalen AB använder sig av de signaler och tavlor som anges i JvSFS 2008:7 Handbok 20 Sidospår. 5. Bestämmelser för trafik och arbeten 5.1 Trafik Trafikledning och trafiksamordning Trafikledning spår 11, tågspår. Trafikverket, Fjärrtågklareraren Malmö (Fjkl M) trafikleder spår 11 som är avvikande huvudspår och ingår i Trafikverkets signalsäkerhetsanläggning. Beskrivs i Trafikverkets dokument Malmös linjebok, linjebeskrivning 007 Nässjö Pederholm. Trafiksamordning sidospår 20, 21 och 24. Trafiksamordning av Stockarydsterminalen AB:s sidospår 20, 21 och 24 utförs av lokal trafiksamordning på Stockarydsterminalen. Begäran om starttillstånd för växling på Stockarydsterminalen AB:s sidospår ska ske till Trafiksamordnare Stockaryd, telefonnummer se bilaga Ankommande/Avgående tåg Ankommande tåg via spår 11 Föraren/Tsm på ankommande tåg/vut ska vid mellansignal, msi 24 kontakta Trafiksamordnare Stockaryd och begära starttillstånd för växling till Stockarydsterminalen AB:s spår. När starttillstånd erhållits av Trafiksamordnaren ska Föraren/Tsm kontakta Fjtkl M för att få rörelse tillåten i mellansignal, msi 24. När växlingsrörelsen har passerat trafikeringsgräns vid gränstavlan Här slutar Trafikverkets spår ska Föraren/Tsm anmäla att så skett till Fjtkl M. När växlingsrörelsen är uppställd på anvisat spår ska växlingen anmälas avslutad till Trafiksamordnare Stockaryd.

7 Avgående tåg via spår 11 Föraren/Tsm kontaktar Trafiksamordnare Stockaryd för starttillstånd till växling fram till dvärgsignal, dvsi 89 på Stockarydsterminalen AB:s spår. Vid dvärgsignal, dvsi 89 ska Föraren/Tsm på avgående tåg/vut kontakta Fjtkl M och inhämta tillstånd för fortsatt färd ut på Trafikverkets järnvägsnät via Stockarydsterminalen AB:s avvikande huvudspår, spår 11. Efter passage av dvärgsignal, dvsi 89 ska växlingen anmälas avslutad till Trafiksamordnare Stockaryd. Ankommande tåg via spår 20 Föraren/Tsm på ankommande tåg/vut ska kontakta Trafiksamordnare Stockaryd och begära startillstånd till växling på Stockarydsterminalen AB:s spår. När starttillstånd erhållits av Trafiksamordnaren ska Föraren/Tsm kontakta Fjtkl M för att få rörelse tillåten i dvärgsignal, dvsi 85. När växlingsrörelsen har passerat trafikeringsgräns vid gränstavlan Här slutar Trafikverkets spår ska Föraren/Tsm anmäla att så skett till Fjtkl M. När växlingsrörelsen är uppställd på anvisat spår ska växlingen anmälas avslutad till Trafiksamordnare Stockaryd. Avgående tåg via spår 20 Föraren/Tsm kontaktar Trafiksamordnare Stockaryd för starttillstånd till växling fram till mellansignal, msi 28 på Stockarydsterminalen AB:s spår. Vid mellansignal, msi 28 ska Föraren/Tsm på avgående tåg/vut kontakta Fjtkl M och inhämta tillstånd för fortsatt färd ut på Trafikverkets järnvägsnät. Efter passage av mellansignal, msi 28 ska växlingen anmälas avslutad till Trafiksamordnare Stockaryd. Övrig växling Tillsyningsmannen för växlingen kontaktar Trafiksamordnare Stockaryd om behov föreligger om övrig växling, exempelvis mellan spår 24 och 22. När växlingsrörelsen är uppställd på anvisat spår ska växlingen anmälas avslutad till Trafiksamordnare Stockaryd Lokalfrigivning av växel För att lokalfrigiva växlarna 11 & 12 behövs en fyrkantsnyckel till lokalställare som finns i anslutning till växlarna. Vrid om fyrkantslåset på lokalställaren och växlarna kommer att vara upplåsta och lokala i 5 min, därefter avaktiveras ställaren igen och växlarna blir låsta i senast inställt växelläge. Det spelar ingen roll vid vilken lokalställare man vrider om fyrkantslåset på för att få växlarna lokala.

8 5.1.4 Planera, anordna Infrastrukturansvarig ansvarar för planering och samordning av trafik och arbeten på infrastrukturanläggningen. Planering och samordning sker enligt JvSFS 2008:7 Handbok 20 Sidospår Genomföra Tillåten hastighet Sth 30 km/h Uppsikt i rörelseriktningen Alla fordonsrörelser inom området ska ha uppsikt i rörelseriktningen. Passage av plankorsningar Plankorsning Plankorsning 1 Plankorsning 2 Åtgärd Sth 10, främsta fordonet bemannat Sth 10, främsta fordonet bemannat Skjutsning och släppning Är inte tillåtet. Uppställning och säkrande av fordon Maximala lutningen är: Spår 11: 0 Spår 20: -6,0 Spår 21: 5,0 Spår 24: -1,4 Om uppställning ska ske ska Järnvägsföretaget säkra att uppställda fordon inte kommer i rullning genom att förstänga med bromsskor eller bromssläde. 5.2 Arbete i spår Ett arbete kan dels vara av den arten att det kräver att spåret är avstängt, del vara sådant att arbete kan utföras även när spåret är trafikerat. Allt arbete med tunga arbetsredskap (över 120 kilo)

9 innanför säkerhetszonen ska ske med spåret avstängt. Arbete utan arbetsredskap eller med lätta arbetsredskap (max 120 kilo) kan i vissa fall ske i trafikerat spår. Planering av vilken arbetsform som är tillämpbar i varje enskilt fall avgörs av ansvarig funktion hos spårentreprenören Planera, anordna Infrastrukturansvarig ansvarar för planering och samordning av trafik och arbeten på infrastrukturanläggningen. Planering och samordning sker enligt JvSFS 2008:7 Handbok Sidospår Elsäkerhet kontaktledning Sektioneringsfrånskiljaren till kontaktledningsnätet är fjärrstyrd. Frånskiljaren är belägen 1200 m. söder om teknikhus med beteckning: E 1 och finns placerad i stolpe 390-8a. Ledaren för arbetet planerar tidpunkt för arbetet med Infrastrukturansvarig. Om akut arbete föreligger kontaktas Trafiksamordnaren Stockaryd som sedan informerar Infrastrukturansvarig. Begäran om spänningslös kontaktledning görs hos Trafikverket Driftledningscentral, Malmö Avsluta Avslutningsanmälan ska göras till Trafiksamordnaren Stockaryd.

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår inkl nödvändiga kompletterande bestämmelser samt övriga säkerhetsupplysningar Infrastrukturanläggning: Mörby industriområde Infrastrukturförvaltare: Nykvarns

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI)

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) avvikande huvudspår och sidospår i anslutning till Mörby industriområde Infrastrukturförvaltare: Nykvarns kommun Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Planering och samordning

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Utgåva: 8 Gäller fr.o.m. 2017-05-16 Infrastrukturanläggning: Halmstad fragmentering, Kistinge industriområde, Halmstad Infrastrukturförvaltare: Stena Recycling

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSINSTRUKTION STOCKARYDSTERMINALEN UTGÅVA 4 GILTIG FROM TILLSVIDARE

TRAFIKSÄKERHETSINSTRUKTION STOCKARYDSTERMINALEN UTGÅVA 4 GILTIG FROM TILLSVIDARE TRAFIKSÄKERHETSINSTRUKTION STOCKARYDSTERMINALEN UTGÅVA 4 GILTIG FROM 2017-08-01 TILLSVIDARE SAMMANFATTNING beskriver spåranläggningens säkerhet, omfattning och gränspunkter. Per-Henrik Sida: 1 (9) Säkerhetsdokumentation

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Utgåva: 2 Gäller fr.o.m. 2011-11-15 Infrastrukturanläggning: Terminal vid Brogärdet/Marjarp Infrastrukturförvaltare: Falköpings kommun Innehåll 1.Inledning...

Läs mer

Versionsnummer 5.0. Giltigt fr.o.m Dokumenttyp Instruktion. Dokumentägare TSS. Beslutad av CAODK 1 (6)

Versionsnummer 5.0. Giltigt fr.o.m Dokumenttyp Instruktion. Dokumentägare TSS. Beslutad av CAODK 1 (6) 1 (6) 1 Inledning Ansvarig för denna trafiksäkerhetsinstruktion är Chef Affärsområde Depå & Kombiterminaler (). Detta dokument är en komplettering till och gäller tillsammans med Trafikverkets Trafikbestämmelser

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Utgåva: 7 Gäller fr.o.m. 2014-05-20 Infrastrukturanläggning: Terminaler vid Brogärdet/Marjarp Infrastrukturförvaltare: Falköpings kommun Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion för Eslövs kommuns spåranläggning Komplettering till JvSFS 2008:7 Bilaga 20 Sidospår

Trafiksäkerhetsinstruktion för Eslövs kommuns spåranläggning Komplettering till JvSFS 2008:7 Bilaga 20 Sidospår 1 Trafiksäkerhetsinstruktion för Eslövs kommuns spåranläggning Komplettering till JvSFS 2008:7 Bilaga 20 Sidospår Utgåva 4 -gäller fr.o.m. 2012-02-20 Kontaktfunktioner Ansvarig funktion hos infrastrukturförvaltaren:

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår inkl nödvändiga kompletterande bestämmelser samt övriga säkerhetsupplysningar Utgåva 10, 2015-11-09 Infrastrukturanläggning: Östra hamnen och Västra hamnen

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Utgåva: 8 Gäller fr.o.m. 2018-09-06 Infrastrukturanläggning: Halmstad Kommun Infrastrukturförvaltare: Halmstad Kommun Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Planering

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Utgåva: 8 Gäller fr.o.m. 2017-06-14 Infrastrukturanläggning: Halmstad Hamn Infrastrukturförvaltare: Hallands Hamnar Halmstad AB Innehåll 1. Inledning... 3

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI för Falköpings kommun

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI för Falköpings kommun Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI för Falköpings kommun Utgåva: 11 Gäller fr.o.m. 2018-01-10 Infrastrukturanläggning: Terminaler vid Brogärdet/Marjarp Infrastrukturförvaltare: Falköpings kommun 1 Innehåll

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Utgåva: 10 Gäller fr.o.m. 2016-05-24 Infrastrukturanläggning: Terminaler vid Brogärdet/Marjarp Infrastrukturförvaltare: Falköpings kommun Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI)

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) Utgåva: 9 Gällande fr.o.m.: 2017-07-03 Handläggare: Stefan Åhman SWECO RAIL AB Utgivare: Johan Eriksson Uddevalla Hamn AB Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) För sidospår Uddevalla Hamnterminal AB Sida 1

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI)

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) Utgåva: 8 Gällande fr.o.m.: 2017-03-01 Handläggare: Stefan Åhman SWECO RAIL AB Utgivare: Johan Eriksson Uddevalla Hamn AB Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) För sidospår Uddevalla Hamnterminal AB Sida 1

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion Sidospår Norrboda industriområde

Trafiksäkerhetsinstruktion Sidospår Norrboda industriområde Trafiksäkerhetsinstruktion Sidospår Norrboda industriområde Gäller fr.o.m. 2012-12-05, utgiven av Nässjö kommun, tekniska serviceförvaltningen Denna TRI ansluter JvSFS 2008:7. 1. Giltighetsområde Denna

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) För sidospår Luleå Hamn AB

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) För sidospår Luleå Hamn AB Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) För sidospår Luleå Hamn AB Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Spåranläggningens omfattning... 3 3 Trafikledning av spåranläggningar... 3 4 Största tillåtna hastighet... 3 5 Största

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI)

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) Sidan 1 av 9 Utgåva: 5 Gällande fr. o m: 2016-06-01 Handläggare: Stefan Åhman Sweco Rail AB Utgivare: Karl-Johan Svärd Karlskrona kommun Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) För sidospår Karlskrona kommun

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETS- INSTRUKTION

TRAFIKSÄKERHETS- INSTRUKTION Sidan 1 av 6 7.5 AB-TE 06 Infrastrukturförvaltarens Säkerhetsupplysningar TRAFIKSÄKERHETS- INSTRUKTION Gäller fr.o.m. 2012-05-02 Sidan 2 av 6 7.5 AB-TE 06 Trafiksäkerhetsinstruktion Utgåva 6 gäller fr.o.m.

Läs mer

Järnvägsnätbeskrivning

Järnvägsnätbeskrivning Järnvägsnätbeskrivning Boden kommuns järnvägsanläggningar: Industrispår Moråsen Industrispår Torpgärdan 2 Version Datum Beskrivning av ärendet Skapad/ändrad Fastställd av 03 2008-03-10 Ny järnvägsnätsbeskrivning

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning för Falköpings kommuns järnvägsnät i Brogärdet/Marjarp och tills vidare

Järnvägsnätsbeskrivning för Falköpings kommuns järnvägsnät i Brogärdet/Marjarp och tills vidare Datum: Falköpings kommun 2012-10-01 Järnvägsbeskrivning Sidan 1 av 7 2012 Järnvägsnätsbeskrivning för Falköpings kommuns järnvägsnät i Brogärdet/Marjarp 2012-10-01 och tills vidare Bild: Kontaktledning

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSINSTRUKTION FÖR JÄRNVÄG

TRAFIKSÄKERHETSINSTRUKTION FÖR JÄRNVÄG TRAFIKSÄKERHETSINSTRUKTION FÖR JÄRNVÄG Utgåva 6 gällande fr.o.m. 2013-06-30 Infrastrukturanläggning: Landskrona stads industrispår Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för industrispår inom Landskrona stad

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Komplettering till JvSFS 2008:7 Moduler 1,2,3,4,10,11,12

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Komplettering till JvSFS 2008:7 Moduler 1,2,3,4,10,11,12 Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Komplettering till JvSFS 2008:7 Moduler 1,2,3,4,10,11,12 Utgåva: 1 Gäller fr.o.m.2012-01-23 Infrastrukturanläggning: Vagnverkstad Umeå Infrastrukturförvaltare:

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion för Coop Logistik AB, Broterminalen Utgåva 3 - gäller fr.o.m

Trafiksäkerhetsinstruktion för Coop Logistik AB, Broterminalen Utgåva 3 - gäller fr.o.m Trafiksäkerhetsinstruktion för Coop Logistik AB, Broterminalen Utgåva 3 - gäller fr.o.m. 2011-04-01 1. Inledning Denna lokala trafiksäkerhetsinstruktion, TRI för Coop Logistik AB, Broterminalen innehåller

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI)

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) TRI Nybro kommun. 2017-04-01 Sidan 1 av 10 Gällande fr. o m: 2017-04-01 Handläggare: Stefan Åhman, SWECO RAIL AB Utgivare: Karin Thyberg, Nybro Kommun Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) För industrispår

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) För sidospår Luleå Hamn AB

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) För sidospår Luleå Hamn AB Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) För sidospår Luleå Hamn AB Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Spåranläggningens omfattning... 3 3 Trafikledning av spåranläggningar... 3 4 Största tillåtna hastighet... 3 5 Största

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Utgåva: 2012-B, Gäller fr.o.m. 2012-12-20 Infrastrukturanläggning: Industrispår Kristinehamns kommun Infrastrukturförvaltare: Tekniska förvaltningen Kristinehamns

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion för Industrispår Rågåker

Trafiksäkerhetsinstruktion för Industrispår Rågåker Trafiksäkerhetsinstruktion för Industrispår Rågåker Spårägare: Infrastrukturförvaltare: Borlänge kommun AB Borlänge Energi Box 834, 781 28 Borlänge Hid 1(9) Dokumenthistorik Datum Författare Beslutande

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion för sidospår (TRI)

Trafiksäkerhetsinstruktion för sidospår (TRI) Trafiksäkerhetsinstruktion för sidospår (TRI) Upprättad 2009-06-18 Rev 2018-03-19 Innehåll Sid Postadress: Trollhättans stad,ksf Produktion&service, Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Telefon 0520-49 50

Läs mer

Järnvägsnätbeskrivning (JNB)

Järnvägsnätbeskrivning (JNB) JNB Nybro kommun. 2016-06-01 Sidan 1 av 9 Gällande fr. o m: 2016-06-01 Handläggare: Stefan Åhman, SWECO RAIL AB Utgivare: Karin Thyberg, Nybro Kommun Järnvägsnätbeskrivning (JNB) För industrispår Nybro

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (Tri) för Västerviks kommuns spåranläggning i Västervik

Trafiksäkerhetsinstruktion (Tri) för Västerviks kommuns spåranläggning i Västervik Trafiksäkerhetsinstruktion (Tri) för Västerviks kommuns spåranläggning i Västervik Utgåva 4 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Förteckning över ändringstryck Nr Gäller fr.o.m. den Infört av datum 1 2011-01-01 Jennifer

Läs mer

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur NÄSSJÖ CIRKELLOKSTALL OCH DRIFTVERKSTAD LOKUPPSTÄLLNING GAMLARP

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur NÄSSJÖ CIRKELLOKSTALL OCH DRIFTVERKSTAD LOKUPPSTÄLLNING GAMLARP Jernhusens Infrastruktur NÄSSJÖ CIRKELLOKSTALL OCH DRIFTVERKSTAD LOKUPPSTÄLLNING GAMLARP Jernhusen AB (publ) 1 (6) 1. Introduktion Detta dokument är en komplettering till trafiksäkerhetsinstruktionen (TRI)

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion sidospår(tri) Essinge Railport, Frövi

Trafiksäkerhetsinstruktion sidospår(tri) Essinge Railport, Frövi sidospår(tri) Essinge Railport, Frövi Version 1:0 2012-11-30 Essinge Rail AB Terud / Grahn Innehåll 1 Introduktion... 3 1.1 Kontaktpersoner vid Essinge Railport... 3 2 Beskrivning... 3 2.1 Trafiksäkerhetsinstruktionens

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens Infrastruktur, Malmö, Tvättanläggning

Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens Infrastruktur, Malmö, Tvättanläggning Dokumenttyp Verksamhetsområde Jernhusens Infrastruktur (5) Upprättad av Ansvarig utgivare Giltig från Jimmy Ahl Lennart Forslin 20-0-0 Jernhusens Infrastruktur, Malmö, Tvättanläggning 2 (5). Introduktion

Läs mer

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 1 JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING För tågplan med början 2006-12-10 Reviderad dec 2007 Reviderad maj 2008 Reviderad sept 2008 Reviderad 2009 Reviderad 2011 JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 2006, vers. 6 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion för Borlänge Energis industrispår

Trafiksäkerhetsinstruktion för Borlänge Energis industrispår 1(11) Trafiksäkerhetsinstruktion för Borlänge Energis industrispår Spårägare: Infrastrukturförvaltare: Borlänge kommun AB Borlänge Energi Box 834, 781 28 Borlänge 2(11) Dokumenthistorik Datum Författare

Läs mer

Lokal instruktion och vägledning NÄSSJÖ CIRKELLOKSTALL OCH DRIFTVERKSTAD LOKUPPSTÄLLNING GAMLARP

Lokal instruktion och vägledning NÄSSJÖ CIRKELLOKSTALL OCH DRIFTVERKSTAD LOKUPPSTÄLLNING GAMLARP NÄSSJÖ CIRKELLOKSTALL OCH DRIFTVERKSTAD LOKUPPSTÄLLNING GAMLARP Innehåll 1. INTRODUKTION... 3 1.1. Kontaktpersoner hos infrastrukturförvaltaren... 3 1.2. Omfattning... 3 2. ÖVERSIKT ÖVER SPÅRANLÄGGNINGEN...

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Hallsberg Rala

Järnvägsnätsbeskrivning Hallsberg Rala Dokumentnamn Tillhör process/delprocess Sida Järnvägsnätsbeskrivning Hallsberg Rala 1(6) Dokumentbeteckning Utgåva Giltig fr o m Ersätter TA-05-01-001 1 2017-12-22 Författare Granskad och godkänd av Fastställd

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion:

Trafiksäkerhetsinstruktion: förvaltning 1 (8) spåranläggning i Helsingborg (Godsvagnsverkstad) förvaltning 2 (8) 1. Introduktion Detta är en del av trafiksäkerhetsinstruktionen (TRI) för sidospår vid Jernhusens Helsingborg, godsvagnsverkstaden.

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI)

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) Utgåva: 15 Gällande fr. o m: 2017-12-11 Utgivare: Carl Johan Andersson Göteborgs Hamn AB Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) För sidospår Göteborgs Hamns Järnvägsterminaler Sida 1 av 13 Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI)

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) TRI Nybro kommun. 2016-06-01 Sidan 1 av 13 Gällande fr. o m: 2016-06-01 Handläggare: Stefan Åhman, SWECO RAIL AB Utgivare: Karin Thyberg, Nybro Kommun Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) För industrispår

Läs mer

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur HELSINGBORG RAUS DEPÅ GODSVAGNSVERKSTAD GODSTERMINAL GODSVAGNSVERKSTAD

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur HELSINGBORG RAUS DEPÅ GODSVAGNSVERKSTAD GODSTERMINAL GODSVAGNSVERKSTAD Jernhusens Infrastruktur HELSINGBORG RAUS DEPÅ GODSVAGNSVERKSTAD GODSTERMINAL GODSVAGNSVERKSTAD Jernhusen AB (publ) 1 (6) 1 Introduktion Detta dokument är en komplettering till trafiksäkerhetsinstruktionen

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI)

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) Utgåva: 9 Gällande fr. o m: 2018-10-05 Handläggare: Stefan Åhman SWECO RAIL AB Utgivare: Hans Karström Chef Hamntrafikkontoret Gävle Hamn AB Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) För sidospår Gävle Hamn AB

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår 1(9) Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Utgåva: 1 Gäller fr.o.m.2015-08-31 Infrastrukturanläggning: NLC Terminal i Umeå Infrastrukturförvaltare: Infrastruktur I Umeå AB Utgåva nr Revidering

Läs mer

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur NÄSSJÖ GODSVAGNSVERKSTAD CIRKELLOKSTALL OCH DRIFTVERKSTAD LOKUPPSTÄLLNING GAMLARP

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur NÄSSJÖ GODSVAGNSVERKSTAD CIRKELLOKSTALL OCH DRIFTVERKSTAD LOKUPPSTÄLLNING GAMLARP Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (6) Upprättad av Kristina Blomqvist, 08 40 84 75, kristina.blomqvist@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion:

Trafiksäkerhetsinstruktion: förvaltning 1 (8) spåranläggning i Malmö förvaltning 2 (8) 1. Introduktion Detta är en del av trafiksäkerhetsinstruktionen (TRI) för sidospår vid Jernhusens godsvagnsverkstaden. 2. Beskrivning 2.1. sinstruktionens

Läs mer

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 091216 AITIK BANGÅRD/STATION

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 091216 AITIK BANGÅRD/STATION Järnvägsnätsbeskrivning Aitik Bangård/station Version 1 091215 BOLIDEN AB JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 091216 AITIK BANGÅRD/STATION Anrikningschef Martin Sandin, tfn 0970-735 12 Martin.Sandin@boliden.com Järnvägsnätsbeskrivning

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Malmö

Järnvägsnätsbeskrivning Malmö Dokumentnamn Tillhör process/delprocess Sida Järnvägsnätsbeskrivning Malmö Styrande dokument 1(6) Dokumentbeteckning Utgåva Giltig fr o m Ersätter TA-05-02-001 1 2018-11-20 Författare Granskad och godkänd

Läs mer

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Borlänge

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Borlänge Dokumentnamn Process Sida TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Borlänge 1(10) Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Giltig t o m Ersätter Driftsplats/Driftsplatsdel C-02-00-15 4.0 2012-11-02 EM

Läs mer

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur ÖREBRO CV-OMRÅDET

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur ÖREBRO CV-OMRÅDET Jernhusens Infrastruktur ÖREBRO CV-OMRÅDET Jernhusen AB (publ) 1 (5) 1 Introduktion Detta dokument är en komplettering till trafiksäkerhetsinstruktionen (TRI) för Jernhusens infrastruktur, och beskriver

Läs mer

KAPITEL 7 TRAFIKSÄKERHETSINSTRUKTION TRI

KAPITEL 7 TRAFIKSÄKERHETSINSTRUKTION TRI Utgåva 2 Datum 2016-10-12 Sida 1 (7) KAPITEL 7 TRAFIKSÄKERHETSINSTRUKTION TRI Trafikverkets Trafikbestämmelser för järnväg TDOK 2015:0309 gäller med följande tillägg. Specifika regler avseende huvudspår

Läs mer

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur GÄVLE Godsterminalen Lokverkstaden, Näringen Motorvagnsverkstad, Sörby Urfjäll

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur GÄVLE Godsterminalen Lokverkstaden, Näringen Motorvagnsverkstad, Sörby Urfjäll Jernhusens Infrastruktur GÄVLE Godsterminalen Lokverkstaden, Näringen Motorvagnsverkstad, Sörby Urfjäll Jernhusen AB (publ) 1 (6) 1 Introduktion Detta dokument är en komplettering till Trafiksäkerhetsinstruktionen

Läs mer

Järnvägsnätbeskrivning

Järnvägsnätbeskrivning Järnvägsnätbeskrivning Domsjö Fabriker AB Örnsköldsvik För tågplan med början 2011-11-01 ALLMÄN INFORMATION Inledning Domsjö Fabriker AB har utvecklas till ett bioraffinaderi Ansvarar Giltighetstid Publicering

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion

Trafiksäkerhetsinstruktion Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (7) Upprättad av Kristina Blomqvist, 08 402 84 75, kristina.blomqvist@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion Sidospår vid Jernhusens Infrastruktur, Helsingborg, Raus

Trafiksäkerhetsinstruktion Sidospår vid Jernhusens Infrastruktur, Helsingborg, Raus Dokumenttyp Trafiksäkerhetsinstruktion Verksamhetsområde Jernhusens Infrastruktur (7) Upprättad av Jimmy Ahl Ansvarig utgivare Lennart Forslin Beslutsdatum 200-07-02 jimmy.ahl@jernhusen.se 08-40 032 2

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens Infrastruktur, Göteborg, Olskroken skötselhall

Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens Infrastruktur, Göteborg, Olskroken skötselhall Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens Infrastruktur (6) Upprättad av Ansvarig utgivare Giltig från Jimmy Ahl Lennart Forslin 20-0-25 Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens

Läs mer

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Örebro

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Örebro Dokumentnamn Process Sida TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Örebro 1(7) Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Giltig t o m Ersätter Driftsplats/Driftsplatsdel C-02-00-28 5.0 2012-11-02 EM 41-121

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Inkl nödvändiga kompletterande bestämmelser samt övriga säkerhetsupplysningar

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Inkl nödvändiga kompletterande bestämmelser samt övriga säkerhetsupplysningar Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Inkl nödvändiga kompletterande bestämmelser samt övriga säkerhetsupplysningar Utgåva: 14 Gäller fr.o.m. 2014-06-04 Infrastrukturanläggning: Malmö Hamnbanor,

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion:

Trafiksäkerhetsinstruktion: förvaltning 1 (7) spåranläggning i förvaltning 2 (7) 1. Introduktion Detta är en del av trafiksäkerhetsinstruktionen (TRI) för sidospår vid Jernhusens Gunsen. 2. Beskrivning 2.1. sinstruktionens omfattning

Läs mer

Jernhusens Infrastruktur GÄVLE Godsterminalen Lokverkstaden, Näringen Motorvagnsverkstad, Sörby Urfjäll

Jernhusens Infrastruktur GÄVLE Godsterminalen Lokverkstaden, Näringen Motorvagnsverkstad, Sörby Urfjäll Dokumenttyp Verksamhetsområde Lokal instruktion och vägledning Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (7) Upprättad av Maria Andreasson Beslutas av Chef affärsområde depåer och godsterminaler Giltigt fr o m 2017-01-27

Läs mer

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur HELSINGBORG RAUS DEPÅ GODSVAGNSVERKSTAD GODSTERMINAL GODSVAGNSVERKSTAD

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur HELSINGBORG RAUS DEPÅ GODSVAGNSVERKSTAD GODSTERMINAL GODSVAGNSVERKSTAD Jernhusens Infrastruktur HELSINGBORG RAUS DEPÅ GODSVAGNSVERKSTAD GODSTERMINAL GODSVAGNSVERKSTAD Jernhusen AB (publ) 1 (6) 1 Introduktion Detta dokument är en komplettering till trafiksäkerhetsinstruktionen

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI Hallsberg)

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI Hallsberg) Dokumentnamn Tillhör process/delprocess Sida TRI Hallsberg 1(6) Dokumentbeteckning Utgåva Giltig fr o m Ersätter TA-05-01-002 2 2018-08-13 Författare Granskad och godkänd av Fastställd av Joakim Weijmer

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSINSTRUKTION FÖR ÅNGE KOMMUNS JÄRNVÄGSINFRASTRUKTUR

TRAFIKSÄKERHETSINSTRUKTION FÖR ÅNGE KOMMUNS JÄRNVÄGSINFRASTRUKTUR TRAFIKSÄKERHETSINSTRUKTION FÖR ÅNGE KOMMUNS JÄRNVÄGSINFRASTRUKTUR Följande trafiksäkerhetsinstruktion ska användas i samband med växling och arbeten på Ånge Kommuns spåranläggning. en är reviderad utifrån

Läs mer

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Malmö Östervärn

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Malmö Östervärn Dokumentnamn Process Sida TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Malmö Östervärn 1(7) Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Giltig t o m Ersätter Driftsplats/Driftsplatsdel C-02-00-22 3.0 2011-10-01

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) för Umeå Vagnverkstad

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) för Umeå Vagnverkstad Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) för Umeå Vagnverkstad Gäller fr.o.m.2016-08-20 Sida 2 av 8 Införda ändringar Datum Omfattning Sida 20/8 Ny verkstadsoperatör Euromaint Rail AB, kontaktuppgifter m.m till 3-7

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion:

Trafiksäkerhetsinstruktion: förvaltning 1 (6) spåranläggning i Älmhult förvaltning 2 (6) 1. Introduktion Detta är en del av trafiksäkerhetsinstruktionen (TRI) för sidospår vid Jernhusens. 2. Beskrivning 2.1. sinstruktionens omfattning

Läs mer

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur BOXHOLM DEPÅ

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur BOXHOLM DEPÅ Jernhusens Infrastruktur BOXHOLM DEPÅ Innehåll 1 INTRODUKTION... 2 2 ÖVERSIKT ÖVER SPÅRANLÄGGNINGEN... 2 2.1 OMRÅDESÖVERSIKT... 2 3 SÄRSKILDA INSTRUKTIONER... 2 3.1 BESKRIVNING AV INFRASTRUKTUREN... 2

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion spåranläggning

Trafiksäkerhetsinstruktion spåranläggning STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DRIFT OCH UNDERHÅLL TRI Trafiksäkerhetsinstruktion spåranläggning Version 2.0 Giltig från 2014-07-01 Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Telefon 042-10 50

Läs mer

Järnvägsnätbeskrivning

Järnvägsnätbeskrivning Järnvägsnätbeskrivning Domsjö Fabriker AB Örnsköldsvik För tågplan med början 2011-11-01 ALLMÄN INFORMATION 3 Inledning 3 Domsjö Fabriker AB har utvecklas till ett bioraffinaderi 3 Ansvarar 3 Giltighetstid

Läs mer

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Åmål

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Åmål Dokumentnamn Process Sida TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Åmål 1(7) Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Giltig t o m Ersätter Driftsplats/Driftsplatsdel C-02-00-27 5.0 2012-11-02 EM 41-119

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning Järnvägsnätsbeskrivning Innehållsförteckning 1. Allmän information 2. Villkor för tillträde och trafikering 3. Infrastruktur 4. Kapacitetstilldelning 5. Tjänster 6. Avgifter 7. Övrigt Bilaga 1 - Telefonnummer

Läs mer

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING AITIK BANGÅRD/STATION

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING AITIK BANGÅRD/STATION Järnvägsnätsbeskrivning Aitik Bangård/station Version 2 100615 BOLIDEN AB JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 100615 AITIK BANGÅRD/STATION Anrikningschef Martin Sandin, tfn 0970-735 12 Martin.Sandin@boliden.com Järnvägsnätsbeskrivning

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion:

Trafiksäkerhetsinstruktion: förvaltning 1 (6) förvaltning 2 (6) 1. Introduktion Detta är en del av trafiksäkerhetsinstruktionen (TRI) för Elon AB sidospårsanläggning I. 2. Beskrivning 2.1. sinstruktionens omfattning sinstruktionen

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB)

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) JNB2016 2016-06-20 Sida 1 av 5 Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) JNB2016 2016-06-20 Sida 2 av 5 Innehållsförteckning 1. Allmän information 2. Villkor för tillträde och trafikering 3. Infrastruktur 4. Kapacitetstilldelning

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion för Borlänge Energis industrispår

Trafiksäkerhetsinstruktion för Borlänge Energis industrispår 1(11) Trafiksäkerhetsinstruktion för Borlänge Energis industrispår Spårägare: Infrastrukturförvaltare: Borlänge kommun AB Borlänge Energi Box 834, 781 28 Borlänge 2(11) Dokumenthistorik Datum Författare

Läs mer

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur GÄVLE Godsterminalen Lokverkstaden, Näringen Motorvagnsverkstad, Sörby Urfjäll

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur GÄVLE Godsterminalen Lokverkstaden, Näringen Motorvagnsverkstad, Sörby Urfjäll Dokumenttyp Trafiksäkerhetsinstruktion Verksamhetsområde Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (6) Upprättad av Stefan Halldén, 08-100 3263, stefan.hallden@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize Giltigt

Läs mer

Boden kommuns järnvägsanläggning:

Boden kommuns järnvägsanläggning: Bodens kommun Järnvägsnätsbeskrivning 070101 Boden kommuns järnvägsanläggning: Moråsen Torpgärdan Avdelningschef Gatuavdelningen: Mats Elgcrona mats.elgcrona@boden.se 0921-62326 Bodens kommun, 961 86 Boden.

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning för Falköpings kommuns järnvägsnät i Brogärdet/Marjarp 2014-05-13 och tills vidare

Järnvägsnätsbeskrivning för Falköpings kommuns järnvägsnät i Brogärdet/Marjarp 2014-05-13 och tills vidare Sidan 1 av 7 2014 Järnvägsnätsbeskrivning för s järnvägsnät i Brogärdet/Marjarp 2014-05-13 och tills vidare Bild: Kombiterminalen vid Marjarp Innehållsförteckning 1 Allmän information 2 Villkor för trafikering

Läs mer

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur ÖREBRO CV-OMRÅDET

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur ÖREBRO CV-OMRÅDET Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (5) Upprättad av Stefan Halldén, 08-4100 26, stefan.hallden@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize Giltigt

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning NLC Terminal Umeå

Järnvägsnätsbeskrivning NLC Terminal Umeå 1 (7) Järnvägsnätsbeskrivning NLC Terminal Umeå Gäller fr.o.m 2015-08-31 2 (7) Senast införda ändring Datum Omfattning Sida 2010-08-03 Nytt dokument Alla 2012-09-01 Ändring Alla 2014-05-12 Nya kontaktuppgifter,

Läs mer

Jernhusens Infrastruktur LULEÅ NOTVIKEN SVARTÖN

Jernhusens Infrastruktur LULEÅ NOTVIKEN SVARTÖN Dokumenttyp Verksamhetsområde Lokal instruktion och vägledning Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (7) Upprättad av Maria Andréasson Beslutas av Chef affärsområde depåer Giltigt fr o m 201-08-15 Jernhusens

Läs mer

Dokumenttyp Lokal instruktion och vägledning

Dokumenttyp Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur VÄSTERÅS VÄSTERÅS VÄSTRA (Motorvagnsverkstaden) VÄSTERÅS VÄSTRA (Hackstaterminalen) TILLBERGA DEPÅ Jernhusen AB (publ) 1 (7) 1 Introduktion Detta dokument är en komplettering till

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion Sidospår Södergårdens industriområde

Trafiksäkerhetsinstruktion Sidospår Södergårdens industriområde Trafiksäkerhetsinstruktion Sidospår Södergårdens industriområde Utgåva 4, gäller fr.o.m. 2012-11-01, utgiven av Nässjö kommun, tekniska serviceförvaltningen Denna TRI ansluter JvSFS 2008:7. 1. Giltighetsområde

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI)

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) Sidan 1 av 9 Utgåva: 3 Gällande fr. o m: 2016-03-14 Handläggare: Stefan Åhman Sweco Rail AB Utgivare: Mikael Martinsson Oskarshamns Hamn AB Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) För sidospår Oskarshamns Hamn

Läs mer

Järnvägsnätbeskrivning. för. Norrköpings kommuns. Hamn- och industrispår. Sidan 1 av 13

Järnvägsnätbeskrivning. för. Norrköpings kommuns. Hamn- och industrispår. Sidan 1 av 13 Sidan 1 av 13 Gällande fr. o m: 2006-12-10 Ändrad: 2013-05-29 Handläggare: lexander Johansson Utgivare: Leif Lindberg Järnvägsnätbeskrivning för Norrköpings kommuns Hamn- och industrispår Sidan 2 av 13

Läs mer

Särskilda bestämmelser vid växling och i spårhallen Essinge Railport Frövi (TRI) Bilaga till Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) Version 1

Särskilda bestämmelser vid växling och i spårhallen Essinge Railport Frövi (TRI) Bilaga till Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) Version 1 Särskilda bestämmelser vid växling och i spårhallen (TRI) Bilaga till Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) Version 1 2012-11-30 Essinge Rail AB Terud / Grahn Innehåll 1 Allmänt... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Avgränsning...

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Logent Hallsbergsterminalen

Järnvägsnätsbeskrivning Logent Hallsbergsterminalen Järnvägsnätsbeskrivning Logent Hallsbergsterminalen Innehållsförteckning 1. Allmän information. 2. Villkor för tillträde och trafikering. 3. Infrastruktur. 4. Tjänster. 5. Avgifter. 6. Övrigt. Bilaga Karta

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI)

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) Utgåva: 2 Gällande fr. o m: 2016-04-01 Handläggare: Stefan Åhman SWECO RAIL AB Utgivare: Ulf Boogh Trafikchef och säkerhetschef Gävle Hamn AB Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) För sidospår Gävle Hamn AB

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning. Ansvarig Kontakt Datum Sidor Anders Holm. Emmeline Lundström

Järnvägsnätsbeskrivning. Ansvarig Kontakt Datum Sidor Anders Holm. Emmeline Lundström 2015-01-01 1 av 7 PostNord Sverige ABs Järnvägsanläggningar Järnvägsnätsbeskrivning Alvesta Magasinet 8 Göteborg Gullbergsvass 703:57 Hallsberg Tomta 1:17 Helsingborg Gamla staden 2 Malmö Kv Kläppen 4

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning ELON GROUP AB MATHIAS CARLSON UTGÅVA

Järnvägsnätsbeskrivning ELON GROUP AB MATHIAS CARLSON UTGÅVA Järnvägsnätsbeskrivning ELON GROUP AB MATHIAS CARLSON UTGÅVA 2 2018-11-29 Innehåll 1 Allmän information... 2 1.1 Inledning... 2 1.2 Juridisk status... 2 1.2.1 Ansvar... 2 1.3 Giltighetstid och ändringar...

Läs mer

Jernhusens Infrastruktur BORLÄNGE GODSVAGNSVERKSTAD GODSTERMINAL OCH VERKSTAD LOKVERKSTAD

Jernhusens Infrastruktur BORLÄNGE GODSVAGNSVERKSTAD GODSTERMINAL OCH VERKSTAD LOKVERKSTAD Dokumenttyp Lokal instruktion och vägledning Verksamhetsområde Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (6) Upprättad av Maria Andréasson Beslutas av Chef affärsområde depåer och godsterminaler Giltigt fr o m 2017-07-03

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Lycksele kommun

Järnvägsnätsbeskrivning Lycksele kommun Järnvägsnätsbeskrivning Lycksele kommun Verksamhet Teknik Karin Gottfridsson Järnvägsnätsbeskrivning Lycksele kommun Allmän information Detta dokument är upprättat utifrån Transportstyrelsens exempel och

Läs mer