FU 2000 Generella trafik- och elsäkerhetskrav

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FU 2000 Generella trafik- och elsäkerhetskrav"

Transkript

1 Handling 7.4 Giltig från Versionsnummer Antal sidor Utgåva J 9 Diarienummer Utgivningsdatum Antal bilagor F /IN Beslutsfattare Ingemar Frej, XS Handläggande enhet, Handläggare XQ, Nils Eriksson Ersätter Utgåva I FU 2000 Generella trafik- och elsäkerhetskrav

2 Utgåva J 2 (9) Innehållsförteckning 1 Allmänt Avgränsning och tillträde till arbetsplatsen Information till personal Ansvar Operativa funktionärer för trafik- och elsäkerhet Förutsättningar med hänsyn till trafik- och el-säkerheten Tekniska arbetsuppgifter av betydelse för trafik- och elsäkerheten Tillstånd för järnvägsverksamhet Uppställning av spårfordon Sprängning Skyddskläder/Varselväst Olyckor och tillbud Arbetsplatskontroller...9 Innehållsförteckning

3 Utgåva J 3 (9) 1 Allmänt Detta dokument ingår i Modell/System FU 2000 och anger generella trafik- och elsäkerhetskrav vid upphandling av entreprenader och konsulttjänster där aktiviteter (arbete, vistelse och studiebesök) i eller i närhet av spårmiljö ingår. Generella krav är lika med minimikrav som ska vara uppfyllda beroende på arten av entreprenaden/uppdraget. Objektspecifika trafik- och elsäkerhetskrav framgår av övriga kontraktshandlingar. Systemkrav återfinns i kravdokument Generella systemkrav. En uppdragsanpassad säkerhetsplan ska upprättas av leverantören och delges beställaren enligt kontrakt. Den ska förutom systemkraven innehålla en redovisning av hur nedanstående trafik- och elsäkerhetskrav och eventuella objektspecifika krav enligt AF/UB hanteras, samt granskas och godkännas av beställaren före påbörjande av arbetena. Säkerhetsplanen ska kunna verifieras i samband med revision och arbetsplatskontroll. 2 Avgränsning och tillträde till arbetsplatsen Enligt Järnvägslagen (2004:519) får endast den som har tillstånd av infrastrukturförvaltare eller järnvägsföretag vistas inom ett spårområde. Tillgängligheten till arbetsområdet är till stora delar begränsad. Beställaren tillhandahåller uppgifter över när och under vilka villkor de trafikerade spåren kan göras tillgängliga för arbete. Detta gäller även vid långvariga eller funktionsinriktade entreprenader även om planen då kommer att uppdateras fortlöpande. Då framgår även hur och med vilken framförhållning leverantören ska ange behov inför sådan förändring. Beställaren anger hur arbetet får bedrivas invid beställarens högspänningsledningar. Denne ska tillhandahålla uppgifter över vilka spår som är försedda med kontaktledning och när dessa kan göras tillgängliga för arbete. Leverantören får upplysningar om uppställning av fordon på spårområden av beställaren, se kap. 9 3 Information till personal Arbete i närhet av järnvägsdrift är förenat med stora risker. Leverantören ska kunna visa att berörd personal utan säkerhetstjänst informerats om Råd och skyddsanvisningar för den som ska arbeta på eller nära Banverkets spårområde samt att berörd personal sett Banverkets video Varning för fart och spänning

4 Utgåva J 4 (9) Informationen ska hållas av person/lärare som har genomgått Banverkets utbildning giltig för detta. För leverantörens egen personal och personal anlitad av leverantören, som är behörig att vistas i spårområdet, krävs lokal information enligt BVF 1920 Råd och skyddsanvisningar samt krav på lokal information 4 Ansvar Leverantören ansvarar för egen personal och av leverantören anlitad personal. 5 Operativa funktionärer för trafik- och elsäkerhet Den personal leverantören använder som el- och trafiksäkerhetsfunktionärer, ska uppfylla de utbildningskrav, kompetenskrav och de krav på personlig lämplighet som ställs i: BVF 906 Trafiksäkerhetsfunktioner. Uppgifter och kompetenskrav. BVF 913 Kompetenskrav för personal som arbetar på och nära Banverkets starkströmsanläggningar BVF 926 Kompetens och behörighet - Generella regler för funktioner med betydelse för säkerheten Av leverantörens säkerhetsplan ska framgå hur kraven ovan säkras och hur beställaren ges information om vilka personer som kommer att vara säkerhetsfunktionärer. Beställaren ska ha denna information innan arbetet får starta. Av leverantörens säkerhetsplan ska även framgå hur behovet av nödvändig säkerhetskompetens säkrats, så att arbetet är genomförbart i förhållande till tillämpbara krav i föreskrifterna som är uppräknade i kapitel 6. All personal som vistas inom järnvägsområdet ska vid begäran kunna uppvisa giltig behörighet/intyg eller JP behörighetsbevis (Järnvägarnas funktion för personcertifiering) och legitimation. JP registrerar trafiksäkerhets- och elsäkerhetsbehörigheter och vissa andra behörigheter. För personal som är registrerade i JP ersätter denna registrering kravet på att till beställaren överlämna kompetensoch behörighetsbevis. Länk till JP:

5 Utgåva J 5 (9) Registrering av personers kompetenser och behörigheter för andra funktioner görs i andra Banverkssystem. 6 Förutsättningar med hänsyn till trafik- och elsäkerheten Vilka säkerhetsåtgärder som behöver vidtas avgörs i första hand av närheten till trafikerat spår, kontaktledning eller andra spänningssatta delar. Storleken på själva arbetet är därför inte den avgörande faktorn. Innan trafik- eller elsäkerhetsarbete på eller intill järnväg påbörjas, genomförs eller avslutas ska kraven uppfyllas och erforderliga åtgärder beroende på trafikeringssystem vidtas enligt: I trafikeringssystem H, M och S: Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter JvSFS 2008:7 (med tillhörande bilagor) I trafikeringssystem R: Trafikverksamheter System R I trafikeringssystem F: Trafikverksamheter System F I trafikeringssystem E2: Banverkets trafiksäkerhetsinstruktion E2 (med tillhörande bilagor) Järnvägsstyrelsens föreskrifter om godkännande av delsystem inom järnväg m.m JvSFS 2006:1 och senare tillkomna föreskrifter av Transportstyrelsen samt Banverkets rutin BVR 1509 Godkännande av anläggning. Övriga föreskrifter: BVF 1920 Råd och skyddsanvisningar samt krav på lokal information BVF 1921 Elsäkerhetsföreskrifter för arbete på eller nära kontaktlednings- och tågvärmeanläggningar (se även ESA, Elsäkerhetsanvisningar utgiven av Svensk Energi)

6 Utgåva J 6 (9) BVF 922 Elsäkerhetsföreskrifter för trafikplatser BVF 923 Regler för arbetsmiljö och säkerhet vid aktiviteter i spårområde BVF 925 Trafiksäkerhetskrav vid användning av GSM-R telefon BVF 929 Regler för handhavande och framförande av spårgående arbetsredskap BVF 053 Särskilda elskyddsföreskrifter för fordons- och verkstadstjänsten. BVF Banverkets krav vid användning av automatiskt tågvarningssystem BVF 1906, BVH 1906, BVS 1906 "Hantering av olyckor och tillbud samt avvikelser som medfört risker, Händelsekategori, händelsetyp och klassificering BVR 1934 Arbete på väg Följande föreskrifter ska beaktas vid användande av spårfordon gällande säkerhetsbesiktningar, funktionskontroll och underhåll: BVF Kontrollbesiktning av spårgående fordon BVH Manual för kontrollbesiktning av spårgående fordon BVF Tekniska krav. Spårgående fordon. Stöt- och draginrättningar BVF Kranar och liftar på spårgående fordon BVF Märkning och färgsättning på spårgående fordon BVF Tekniska krav på bromsar för Banverkets självgående fordon BVF Tekniska krav. Spårgående fordon. Säkerhetsteknisk utrustning BVF Framförande av spårgående kombinationer Trafik- och elsäkerhetsföreskrifterna ska tillämpas i adekvat omfattning, beroende på vilken typ av arbete det gäller. Eventuella ytterligare föreskrifter som är aktuella anges i den objektspecifika upphandlingen. Hur kraven uppfylls och vilka åtgärder som vidtas ska framgå av leverantörens säkerhetsplan. Kravet på att säkerhetsfunktionärerna ska uppfylla kompetenskraven enligt kapitel 5 medför att nödvändig kännedom om dessa regler finns. Denna kompetens ska finnas tillgänglig redan på planeringsstadiet och därmed säkrar det att planen är genomförbar i förhållande till reglerna. Samråd ska ske mellan beställare och leverantör om eventuellt tillkomna/slopade/förändrade trafik- och elsäkerhetsföreskrifter som ska gälla under entreprenadtiden. Leverantörspersonal som bryter mot säkerhetsföreskrifterna eller visar brister i attityden till säkerheten, kan utan föregående varning avvisas och avstängas från arbetsplatsen av beställaren eller beställarens ombud.

7 Utgåva J 7 (9) 7 Tekniska arbetsuppgifter av betydelse för trafikoch elsäkerheten Leverantör som utför tekniskt arbete på Banverkets spåranläggningar ska vara yrkesman och inneha erforderliga kunskaper för det aktuella arbetet. Av leverantörens säkerhetsplan ska framgå hur nödvändig kompetens säkras och hur beställaren ges information om vilka personer som kommer att utföra arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten. Beställaren ska ha denna information innan arbetet får starta. Av säkerhetsplanen ska även framgå hur behovet av nödvändig kompetens säkrats, så att arbetet är genomförbart i förhållande till tillämpbara krav beroende på vilken typ av arbete det gäller enligt: BVS Ibruktagandebesiktning av spåranläggning. Krav på besiktning/kontroll innan arbete i avstängt spår avslutas BVF Säkerhetsbesiktning av fasta anläggningar Teknisk säkerhetsstyrning. Arbete med signalanläggningar BVS Utbildningskrav för genomförande av stabilitetspåverkande arbeten i spår och spårområde BVF Behörighetskrav för BVF Säkerhetsbesiktning av fasta anläggningar BVS Behörighet för signalteknisk säkerhetsgranskare BVS Behörighet. Signalsäkerhetskontrollant och fortbildare för signalsäkerhetskontrollant BVS Behörighet. Ibruktagningsbesiktningsman signalteknik BVS Behörighet. Växelkontrollant BVF Behörighet för granskare och besiktningsman Elkraftanläggningar För att tillgodose krav på teknisk säkerhet krävs att berörd personal hos leverantören har tillräcklig teknisk kompetens för att veta vilka åtgärder som ska vidtas i förhållande till kraven i detta kapitel. Åtgärderna ska framgå av leverantörens säkerhetsplan. Kravet på att berörd personal ska uppfylla kompetenskraven, medför att nödvändig kännedom om dessa regler ska finnas. Att denna kompetens finns tillgänglig redan på planeringsstadiet ska säkerställas så att arbetet är genomförbart i förhållande till reglerna.

8 Utgåva J 8 (9) Företag som åtar sig uppdrag såsom projektering, säkerhetsgranskning, och ibruktagandebesiktning av signaltekniska anläggningar ska ha ett system för att upprätthålla och sprida kunskaper om teknisk säkerhetsstyrning inom företaget utvärdera att personal med arbetsuppgifter inom området signalteknik och teknisk säkerhetsstyrning har rätt kompetens för uppdraget hantera åtgärder enligt teknisk säkerhetsstyrning inom företaget bevaka att genomförda åtgärder fungerat enligt kraven på teknisk säkerhetsstyrning, kvalitetskrav och övriga krav inom området Med teknisk säkerhetsstyrning avses de regler och förfaranden som beskrivs i BVF Teknisk säkerhetsstyrning. Arbete med signalanläggningar och de dokument som refereras till från denna föreskrift 8 Tillstånd för järnvägsverksamhet Då ett arbete är av sådan art att tillstånd enligt järnvägslagen (2004:519) erfordras (exempelvis då spårfordon används) måste leverantören eller av denne anlitad underleverantör till beställaren uppvisa säkerhetsintyg eller särskilt tillstånd utfärdat av tillståndsgivande myndighet. 9 Uppställning av spårfordon För uppställning av spårfordon som är klättringsbara gäller särskilda regler. Reglerna i sin helhet finns beskrivna i BVF 922 Elsäkerhetsföreskrifter för trafikplatser. För att inte riskera skador eller överbelastning på anläggningen eller fordonen finns vissa tekniska krav på fordonen för att få stå uppställda med uppfälld strömavtagare, enligt BVS Uppställning av fordon med uppfälld strömavtagare, Tekniska krav på fordon. 10 Sprängning Finns det risker för järnvägstrafik och infrastruktur ska sprängning medges endast vid avstängt spår. Finns mer än ett spår ska samtliga spår vara avstängda. Järnvägens anläggningar på marken och i luften samt inkopplade högspänningsanläggningar ska vid behov skyddas för nedfallande sprängsten. Se även AFS 2007:1.

9 Utgåva J 9 (9) 11 Skyddskläder/Varselväst Alla personer som vistas inom spårområdet ska bära varselkläder eller varselväst med reflexer enligt BVF 923 Regler för arbetsmiljö och säkerhet vid aktiviteter i spårområde 12 Olyckor och tillbud Leverantören ska till beställaren omedelbart anmäla tillbud och olyckor enligt BVF Hur anmälan ska ske samt övriga åtgärder leverantören ska vidta i samband med olyckan eller tillbudet ska framgå av leverantörens säkerhetsplan. Leverantören ska bistå beställaren med fakta vid inträffat tillbud eller olycka. 13 Arbetsplatskontroller Arbetsplatskontroll utförs löpande genom att beställaren utför kontroll av trafik- och elsäkerheten med avseende på skydds- och säkerhetsplanering, skyddsåtgärder, dokumentation, kompetens och fordon. Syftet med arbetsplatskontroller är att kvalitetssäkra säkerhetsarbetet samt ge möjlighet till återkoppling och diskussioner med entreprenören. Arbetsplatskontroller omfattar alla typer av arbete i spårmiljö. Efter utförd arbetsplatskontroll sker muntlig rapport till entreprenörens arbetsledning och skriftlig rapport till beställare och entreprenör.

Instruktion för aktiviteter inom och invid spårområde

Instruktion för aktiviteter inom och invid spårområde 1 (19) invid spårområde 2 (19) 1. Introduktion Denna instruktion beskriver regler och rutiner inklusive villkor för aktiviteter inom samt. Syftet med instruktionen är att förebygga olyckor och tillbud

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning Yta för en liten undertext Järnvägsnätsbeskrivning 2014 Kapitel 2 Villkor för tillträde och trafikering Yta för bild Broschyrnamns exempel Denna yta för rubrik vid behov Uppdateringar Denna utgåva innehåller

Läs mer

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Innehåll 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 2 Författningsförslag... 9 2.1 Förslag till lag om behörighet för lokförare...9 1 kap. Allmänna bestämmelser...9 2 kap. Förarbehörighet...11 3 kap. Utbildning,

Läs mer

Järnvägsnäts- beskrivning

Järnvägsnäts- beskrivning Järnvägsnäts- Yta beskrivning för en liten undertext 2015 Utgåva 2013-12-13 För leveranser under tidsperioden 2014-12-14 till 2015-12-12 Yta för bild Broschyrnamns exempel Denna yta för rubrik vid behov

Läs mer

Specialtransporter på statens spåranläggningar

Specialtransporter på statens spåranläggningar Föreskrift BVF 813 Utgivare Besluts-/Utgivningsdatum Bilagor CM 2001-03-09 Handläggare Giltighetstid Sidor Håkan Dahlqvist, Marknadsavdelningen 2001-03-15 och tills vidare 32 Sändlista CU Specialtransporter

Läs mer

En rapport om elsäkerhetsoch arbetsmiljöansvar inom energibranschen

En rapport om elsäkerhetsoch arbetsmiljöansvar inom energibranschen En rapport om elsäkerhetsoch arbetsmiljöansvar inom energibranschen Reviderad juni 2012 ANSVAR En rapport om elsäkerhetsoch arbetsmiljöansvar inom energibranschen 3 EnergiFöretagens Arbetsgivareförening

Läs mer

Skanska Sverige. Allmänna ordnings- och skyddsregler

Skanska Sverige. Allmänna ordnings- och skyddsregler 1 (8) Innehåll Vår arbetsmiljö 2 Risker i arbetet 2 Säkert beteende 3 Information och kompetens 3 Arbetsplatsens utformning 4 Personlig skyddsutrustning 5 Skyddsanordningar 5 Fallskydd 6 Damm 6 Bullrande

Läs mer

Utan hinder av första stycket får elinstallationsarbete utföras av den som genomgår utbildning eller fullgör praktik i syfte att få behörighet.

Utan hinder av första stycket får elinstallationsarbete utföras av den som genomgår utbildning eller fullgör praktik i syfte att få behörighet. Bilaga 1 1 (6) Förslag till Elinstallatörslag 1 Syftet med denna lag är att förebygga person- eller sakskada till följd av felaktigt eller bristfälligt elinstallationsarbete på elektriska anläggningar

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETS- INSTRUKTION

TRAFIKSÄKERHETS- INSTRUKTION Redaktion: SL Säkerhet AB Storstockholms Lokaltrafik Tri Bygg Utgåva 2 Gäller fr o m 2011-02-01 TRAFIKSÄKERHETS- INSTRUKTION för SL Byggspår (Tri Bygg) Detta exemplar tillhör: Namn:... Född:... 1 Nr 1

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

Utförandeskedet 3. Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg. (Blå Boken) 2013-04-08

Utförandeskedet 3. Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg. (Blå Boken) 2013-04-08 Utförandeskedet 3 Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg (Blå Boken) 2013-04-08 1 Förord Dessa bestämmelser har utarbetats för att trafikkontoret som väghållare och spår ägare

Läs mer

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning Produktion: Säkerhetspolisen, april 2009. Reviderad januari 2010 Grafisk formgivning: Jerhammar & Co Reklambyrå AB Typografi: Eurostile och Swift s ä k e r h

Läs mer

Krav vid Gruppcertifiering

Krav vid Gruppcertifiering Svenska PEFC ek för Krav vid Gruppcertifiering PEFC SWE 004:3 Innehåll 1. Introduktion... 3 2 Omfattning... 4 3 Skogsbrukscertifiering i grupp... 4 3.1 Paraplyorganisation för skogsbrukscertifiering i

Läs mer

FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER

FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER Obs! Särskilda riktlinjer finns för miljökrav och sociala hänsyn vid upphandlingar av varor och tjänster! Dessa riktlinjer

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

TRAFIKFÖRESKRIFT OCH MILJÖKRAV

TRAFIKFÖRESKRIFT OCH MILJÖKRAV Trafikföreskrift & Miljö 1(9) /, LKAB 2010 TRAFIKFÖRESKRIFT OCH MILJÖKRAV Utfärdad av: Per-Erik Hjerpe cpiv 2010-06-21 (reviderad ) Godkänd av: LKABs skyddskommitté Ersätter: Transporter, miljökrav/föreskrifter

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Granskningsrapport. Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid. Tekniska nämnden och Servicenämnden. Hösten 2011. Granskning utförd av

Granskningsrapport. Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid. Tekniska nämnden och Servicenämnden. Hösten 2011. Granskning utförd av Granskningsrapport Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid Tekniska nämnden och Servicenämnden Hösten 2011 Granskning utförd av AffärsConcept i Stockholm AB på uppdrag av Stadsrevisionen, Malmö Stad

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-27 69 Dnr 2014/149.050 POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 1 Allmänt Kommunens inköp/upphandlingar

Läs mer

DIARIENR: 2009:79. Ansökan. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende)

DIARIENR: 2009:79. Ansökan. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende) DIARIENR: 2009:79 Ansökan Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende) Anvisningar Ansökan för att bli utförare inom hemtjänst i Partille kommun

Läs mer

TSFS 2014:87 LUFTFART. Serie SEC

TSFS 2014:87 LUFTFART. Serie SEC LUFTFART Serie SEC Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2014:18) om säkerhetsprövning, kompetenskrav samt certifiering av instruktörer och validerare luftfartsskydd

Läs mer

Information om sanktionsavgifter

Information om sanktionsavgifter Information om sanktionsavgifter Här får du som arbetsgivare översiktlig information om sanktionsavgifter, vad som kan hända om du inte följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och vad som gäller om du blir

Läs mer

Tre spår mot förändrad behörighet!

Tre spår mot förändrad behörighet! Tre spår mot förändrad behörighet! Tre spår mot förändrad behörighet! Elsäkerhetsverkets uppdrag är att bygga, upprätthålla och utveckla en god säkerhetsnivå för elektriska anläggningar och produkter.

Läs mer

Kronobergs län. Handbok. Arbete på väg. Uppvidinge. Alvesta Växjö Lessebo. Ljungby. Älmhult. Markaryd. Tingsryd

Kronobergs län. Handbok. Arbete på väg. Uppvidinge. Alvesta Växjö Lessebo. Ljungby. Älmhult. Markaryd. Tingsryd Kronobergs län Handbok Arbete på väg Uppvidinge Ljungby Alvesta Växjö Lessebo Markaryd Älmhult Tingsryd Ett Stort Tack och Erkännande Denna handbok är från början framtagen av en arbetsgrupp från nedanstående

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 SSMFS 2008:1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i kärntekniska anläggningar Konsoliderad version med ändringar

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

INSTRUKTION. Entreprenör / Leverantör. Beställarens produktionsställen. för. avseende arbeten vid. Utgivare IGGESUND PAPERBOARD AB Inköp 2009-03-10

INSTRUKTION. Entreprenör / Leverantör. Beställarens produktionsställen. för. avseende arbeten vid. Utgivare IGGESUND PAPERBOARD AB Inköp 2009-03-10 INSTRUKTION för Entreprenör / Leverantör avseende arbeten vid Beställarens produktionsställen Utgivare IGGESUND PAPERBOARD AB Inköp 2009-03-10 INSTRUKTION FÖR ENTREPRENÖR/LEVERANTÖR AVSEENDE ARBETEN VID

Läs mer

iljokrav vid bygg-, anläggnings- och underhållsarbeten

iljokrav vid bygg-, anläggnings- och underhållsarbeten "~ SVENSKA t KRAFTNÄT ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE VAR BETECKNING SM, Miljö och Icvalitet TR 13-01 DATUM _ A SAMRID" (TT? 2013-11-13 -W N NS k,nl NT.,AFS, n TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA TT T - T^1 ^kk 3 Td /?

Läs mer

2015-02-09 M2015/283/Ee

2015-02-09 M2015/283/Ee ------ --------- R E G E R l N G S KAN S L l E T Remiss 2015-02-09 M2015/283/Ee Miljö- och energidepartementet Remiss av SOU 2014:89 slutbetänkande från Elbehörighetsutredningen - E/säkerhet- en ledningsfråga

Läs mer