Ordningsföreskrifter för Brf. Flamingo Fastställda på styrelsemötet den 10/

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordningsföreskrifter för Brf. Flamingo Fastställda på styrelsemötet den 10/10-2012"

Transkript

1 Ordningsföreskrifter för Brf. Flaming Fastställda på styrelsemötet den 10/ Anmärkning: Brättshavarens ansvar för skötsel ch nrmalt underhåll av den egna lägenheten framgår av stadgarna. Dessa Ordningsföreskrifter behandlar ansvar ch skötsel av föreningens gemensamma utrymmen, hänsynstagande till grannar, samt frågr rörande renveringar, mbyggnatiner eller större ingrepp i den egna lägenheten. ALLMÄNT - Föremål i trapphus Inga föremål får placeras i trapphus eller entréer Dessa är utrymningsvägar ch får aldrig blckeras (brandsäkerhetsskäl) Inga dörrmattr är tillåtna utanför lägenheterna p g a att: De försvårar städningen Vid eldsvåda utgör de adderat bränsle - Grilla på balkngen Enbart el-grill bör användas - Blmmr på balkngen Blmsterlådr skall mnteras på insidan av balkngräcket. Inga föremål får mnteras så att de sticker ut utanför räcket med mer än 1 dm Vattna med mdöme så att inte balknger eller människr sm befinner sig nedanför drabbas. - Buller ch störande ljud Buller ch störande ljud får inte förekmma på vardagar efter kl 2100 eller före kl På veckslut ch helgdagar gäller att detta inte får förekmma efter kl 1900 eller före kl Skadegörelse ch nedskräpning Den sm förstör eller skadar gemensamma utrymmen ska återställa skadan ch betala eventuellt utbyte eller reparatin. Om fastighetseller hissjur har aktiverats ska även juravgiften betalas av den sm rsakat skadan. Den sm skräpar ner eller förrenar gemensamma utrymmen ska själv återställa ch rengöra utrymmet efter sig. Om jurstädning måste tillkallas ska den sm rsakat insatsen ckså stå för kstnaden härför. 1

2 Vad van sagts m gemensamma utrymmen gäller även för skadr eller förrening på annan lägenhet än den egna. - Testa brandvarnare Det åligger varje lägenhetsinnehavare att en gång per år testa brandvarnaren i lägenheten. Felanmälan skall göras till styrelsen sm därvid sätter upp en ny på föreningens bekstnad. TVÄTTSTUGA - Tvättstugan får endast användas av de bende i föreningens lägenheter - Tvättstugan är utrustad med bkningscylindrar. Varje hushåll får bara förfga över en bkningscylinder. - Bkad tid sm inte utnyttjas kan tas i anspråk av någn annan bende, m en timme har gått sedan den bkade tvätttiden skulle ha börjat. - Bkad tvätttid får överskridas med 45 minuter, dck enbart för trkning av tvätt. Tvättmaskinerna skall vara tillgängliga senast när den bkade tvätttiden är slut. - Efter användning skall maskinerna trkas av utvändigt. Filter i trktumlare ch trkskåp ska rengöras. Glvet ska trkas av. Städutrustning skall ställas tillbaka på sin plats. - Den sm använt tvättstugan ansvarar för att den ställs i rdning för nästa tvättande. Det innebär t ex att allt tvättgds ska tas ur maskinerna ch plckas brt ifrån bänkar ch förvaringsytr, i så gd tid att nästa tvätt kan börja på utsatt tid. - Om tvättstugan lämnas tm ska ljuset släckas (även på taletten) ch dörren stängas så att den går i lås. Även fönstret skall vara stängt, m ingen vistas i tvättstugan. - Ingen tvätt får förekmma efter kl 2300 eller före kl Maskinerna ch den övriga utrustningen skall hanteras varsamt ch enligt de instruktiner sm finns. VINDSFÖRRÅD - Inga brandfarliga, illaluktande eller explsiva ämnen får förvaras i förråden. Det är heller inte tillåtet att förvara livsmedel där. - Inga föremål får placeras utanför vindsförråden. Gångarna ska hållas fria för passage. Föremål sm lämnats utanför förråden kan mhändertas på ägarens bekstnad. - Vad här har sagts gäller även förråd på andra ställen än på vinden, sm föreningen ansvarar för. HISSAR - Hissen ska användas på så sätt att den blir så tillgänglig sm möjligt Det är inte tillåtet att ställa upp hissdörren mer än tillfälligt i samband med i- ch urlastning. Med tillfälligt menas högst en minut. Om dörröppnare är mnterad på hissen skall denna användas endast m det medför betydande svårighet att öppna på annat sätt. Detta för att undvika nödigt slitage ch spara energi Dörröppnare gör att hissen blir upptagen längre tid än m man öppnar på vanligt sätt 2

3 Efter att hissen har använts skall passagerarna kntrllera att hissdörren stängts rdentligt Gds ska nrmalt inte fraktas i hissarna. Om så sker ska högsta försiktighet iakttas, med tanke på att de saknas innerdörrar. Hissarna skall trafikeras på det sätt de ar avsedda, d v s transprt från ett våningsplan till ett annat. Det är inte tillåtet att leka i hissarna eller i nödan ta dem i anspråk. SOPHANTERING - Hushållsspr ska depneras i anvisat spkärl. Efter depnering skall luckan till spkärlet, eller i förekmmande fall spnedkastet, stängas rdentligt Om man spiller eller tappar någt i samband med depnering är man skyldig att själv ta upp ch rengöra efter sig, efter vad sm framgår av Skadegörelse ch nedskräpning i dessa Ordningsföreskrifter. Hushållsspr sm slängs i spnedkast skall vara rdentligt förseglade, t ex i ihpknutna plastpåsar För att undvika lyckr, skadr ch nedsmutsning i sprum etc. - Byggskrt, vitvarr, möbler, husgerård, frätande eller illaluktande ämnen eller miljöfarligt avfall får inte kastas i föreningens spkärl eller depneras i föreningens anläggninar. Sådant avfall skall istället lägenhetsinnehavaren själv frakta till miljöstatin eller liknande Sådant avfall får inte heller ställas på eller i närheten av ytr sm föreningen förfgar över Slna stad sätter upp cntainer på trget vid fntänen varje trsdag mellan 17:00 ch 19:30, där grvspr (ej miljöfarligt avfall) kan depneras utan kstnad FELANMÄLAN - Upptäcks fel eller skada i föreningens gemensamma utrymmen ska felanmälan göras enligt anslag från styrelesen. Vid allvarligt fel, t ex fuktskada, vattenläcka, brtt på el-ledningar etc skall felanmälan göras mgående TA ANSVAR FÖR FÖRENINGENS EKONOMI - Spara energi Se till att ytterdörren i prten är stängd - Betalningar Hyra, avgift ch annan ersättning till föreningen skall betalas med rätt belpp ch i rätt tid - Säkerhet ch trygghet Se till att dörrar till gemensamma utrymmen (t ex tvättstugan) är stängda ch låsta, m ingen befinner sig där Anmäl mgående m risk för lycka, eller allvarlig egendmsskada, föreligger i, eller direkt anslutning till, föreningens fastighet Nödnummer 112 Hissmntör Jurstädning Snöskttning ch takskttning (istappar) 3

4 BYGGA OM OCH RENOVERA - För alla ingrepp, ändringar, utbyte, reparatiner eller underhåll av lägenheten måste ett gdkännande i förväg inhämtas från föreningens styrelse. - Undantag: tapetsering, mmålning eller byte till likvärdig glvbeläggning (för dessa undantagna ingrepp behövs inte gdkännande från styrelsen). - Observera att buller, rsakat av man t ex brrar, slipar, spikar s v, endast får ske på de tider sm anges under Buller ch störande ljud i dessa rdningsföreskrifter. - Anmäla i förväg Anmälan görs per brev eller epst till styrelsen i gd tid innan det planerade ingreppet skall börja. Beskriv vad sm ska göras Ange när arbetet beräknas starta Ange när arbetet beräknas vara avslutat Beskriv hur byggskrt, utrangerade vitvarr etc skall tas m hand Om extern fackman skall utföra arbetet anges vilken (företag etc.) - Gdkännande från styrelsen i förväg För att gå vidare med ingreppet måste styrelsen gdkänna åtgärden samt i förekmmande fall den entreprenör sm anlitas Gdkännande ska vara skriftligt ch mfatta allt sm får / ska åtgärdas samt på vilket sätt, i förekmmande fall ckså vem (t ex auktriserad byggfirma) sm ska utföra arbetet. Gdkännande är tidsbegränsat. Om åtgärden inte påbörjats inm angiven tid krävs nytt gdkännande. Arbetets ska vara avslutat det datum sm framgår av gdkännandet. - Besiktning före ingreppet Nrmalt sker en besiktning av lägenheten före ingreppet. Besiktning kan utföras av styrelsen eller den sm styrelsen anlitar. - Brtfrsling av byggskrt eller utrangerade vitvarr etc. Byggsäckar Om lägenhetsinnehavaren beställer byggsäckar för brtfrsling av byggskrt etc ansvarar denne för att dessa placeras på lämplig plats, att de brtfrslas snarast möjligt samt inte utgör någn fara för människr eller miljö Om störande byggavfall inte brtfrslas inm rimlig tid äger styrelsen rätt att beställa brtfrsling på lägenhetsinnehavarens bekstnad - Städning i samband med renvering etc. Städa hiss, tvättstuga ch trapphus efteråt m dessa blivit nedsmutsade till följd av ingreppet ( t ex gipsdamm, färgfläckar, skavtryck) Städning skall ske direkt efter arbetets avslutande eller, m arbetet pågår under flera dagar, kntinuerligt 4

5 - Hiss-stpp p g a överbelastning i samband med ingreppet betalas av lägenhetsinnehavaren. Betalning ska ske m föreningen belastats av kstnader för åtgärd från hiss-firma, ch / eller myndighet, t ex återställning, reparatin, utrymning, besiktning, kntrll, städning mm av hissen, liksm för eventuell utryckningsavgift ch skadr på tredje man. - Besiktning efteråt Styrelsen kan besluta m besiktning efter avslutad reparatin, renvering, eller annat ingrepp i lägenhet. - Kök ch badrum Enbart auktriserade företag tillåts utföra VVS-arbete. Branschregler Säker Vatteninstallatin ska tillämpas fullt ut Orderbekräftelse ch faktura ska kunna visas upp för styrelsen Vad gäller spisfläktar, se bilaga 1, på s. 7 i detta dkument. - Sptlights i taket Många bygger in sptlights sm belysning. Görs detta felaktigt kan detta medföra en brandrisk. Därför måste en behörig elektriker utföra arbetet. - Fastighetens utsida Enbart auktriserade företag tillåts utföra arbete sm berör fastighetens utsida. Detta gäller exempelvis uppsättning av markiser, belysning eller annat sm innebär ingrepp i fasaden Inglasning av balknger får endast utföras av auktriserade företag. Anm: Inglasning av balkng kräver byggnadslv från kmmunen - Ansvar ch ersättningskyldighet Om renvering eller annat ingrepp i lägenheten eller i husfasaden resulterat i skada på annan lägenhet, på gemensamma utrymmen eller på huskrppen, eller på tredje man, eller m ingreppet bryter mt föreningens regler, kan reparatin ch återställning ske på lägenhetsinnehavarens bekstnad Kmplettering / återställning Åtgärder i lägenheten eller på husfasaden, sm utförts i strid med vanstående, kan resultera i att styrelsen begär återställning, liksm åtgärdande av följdeffekter mm, på lägenhetsinnehavarens bekstnad. TILLTRÄDE TILL LÄGENHETEN - Styrelsen, eller den sm styrelsen ger uppdrag till, har rätt att få tilträde till samtliga lägenheter. - Lägenhetsinnehavaren skall medge tillträde till lägenheten ch vara behjälplig med att detta kan göras (t ex lämna nyckel eller att någn är tillgänglig för att öppna), under förutsättning att tillträde har begärts i skälig tid före tillträdet Med skälig tid avses en eller två dagar I aktuta fall kan styrelsen, eller den sm styrelsen ger uppdrag till, skaffa sig tillträde utan föregående anmälan 5

6 Om lägenhetsinnehavaren vägrar, försinkar eller fördröjer tillträde till lägenheten kan lägenheten öppnas med hjälp av låssmed på lägenhetsinnehavarens bekstnad. VID FÖRSÄLJNING - Det åligger medlemmen att infrmera styrelsen inför en försäljning av bstadsrätten - Vid en försäljning måste medlemmen tillse att de särskilda villkr sm finns inskrivna i Upplåtelseavtalet skrivs in i överlåtelseavtalet. I annat fall kmmer inte köparen att gdkännas sm ny medlem i föreningen. Dessa särskilda villkr finns i Upplåtelseavtalet men även på föreningens hemsida, längst ner till höger under rubriken Till mäklare. VID ELDSVÅDA Om eldsvåda inte uppstått i den egna lägenheten är det ftast bäst att stanna kvar där. Stäng dörren till trapphuset, stäng fönster, balkngdörr ch ventiler, eftersm det ftast är den giftiga brandröken sm rsakar dödsfall. Behövs det, så kmmer brandkåren att evakuera lägenheten. Larma räddningstjänsten på tel nr 112. Vid eldsvåda i den egna lägenheten är de allmänna råden följande: - Försök släcka OBS m brand uppstår i het lja eller annat lättflytande ämne skall elden kvävas med t ex kastrull-lck eller en filt. Det går inte att släcka med vatten. - Larma på tel nr Evakuera Vid evakuering gäller att så mycket sm möjligt undvika att andas in den giftiga brandröken. Närmare glvet är röken mindre ch temperaturen lägre. Stäng ytterdörren till lägenheten så att röken inte släpps ut i trapphuset. Använd inte hissen SKYDDA BOSTADSRÄTTEN Ur Bstadsrättsföreningen Flamings stadgar: 49 Nyttjanderätten till en lägenhet sm innehas med bstadsrätt kan förverkas ch föreningen således bli berättigad att säga upp bstadsrättshavaren till avflyttning i bland annat följande fall: 6. bstadsrättshavaren inte rättar sig efter de särskilda rdningsregler sm föreningen meddelar 7. bstadsrättsinnehavaren inte lämnar tillträde till lägenheten 51 Om föreningen säger upp bstadsrättshavaren till avflyttning har föreningen rätt till skadestånd 6

7 Bilaga 1 - Spiskåpr ch spisfläktar Fastighetens ventilatin är av typen mekanisk frånluftsventilatin. Det betyder att friskluft tas in via ventiler vid lägenhetens fönster. Via fläktar på vinden sugs luften ut genm ventilerna i badrum, wc, klädkammare ch kök (spiskåpan). I spiskåpan finns ingen fläkt. I stället finns ett spjäll sm styrs av en timer, dvs en anrdning sm gör att man kan öka utsuget vid behv. Vill man byta spiskåpa finns två alternativ. Alternativ 1. Man byter den befintliga spiskåpan till en ny av samma typ, dvs. kåpa utan fläkt, med ett spjäll sm kan öppnas (frceras). Det finns vad vi vet två lika fabrikat av frånluftsfläktar: Franke -> Fjäråskupan -> Finns flera fabrikat, vänligen meddela styrelsen. Alternativ 2. Man installerar en spiskåpa med klfilterfläkt. För att detta ska vara tillåtet finns två krav. a) Fläkten får abslut inte anslutas direkt till ventilatinsröret. b) Ett 'begränsnings-dn' måste mnteras på ventilatinsrörets mynning (av samma typ sm finns i badrum, klädkammare, wc, etc.). Om man ansluter en fläkt direkt till ventilatinsröret rubbar det balansen. Detta leder till att mats sprids till andra lägenheter genm ventilatinsrören. 7