BRF GJUTAREN 28 RÖRSTRANDSGATAN 8/ BIRKAGATAN 14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRF GJUTAREN 28 RÖRSTRANDSGATAN 8/ BIRKAGATAN 14"

Transkript

1 BRF GJUTAREN 28 RÖRSTRANDSGATAN 8/ BIRKAGATAN 14 Välkmmen till vår trevliga bstadsrättsförening! Fastigheten, sm är en hörnfastighet, har två huvudentréer med separata trapphus. Med adresserna Rörstrandsgatan 8 ch Birkagatan 14, samt en gemensam innergård. Gemensamhetsutrymmen är sprum, cykel- /barnvagnsrum, duschrum/talett i källaren samt trapphusbalknger. I grannfastigheten finns en tvättstuga, sm föreningen dispnerar. INFORMATION FÖR MÄKLARE OCH KOMMANDE BOSTADSRÄTTSINNEHAVARE Fakta m föreningen/fastigheten Org nr : Föreningen bildades redan år ch återupplivades år Föreningen är en äkta bstadsrättsförening Eknmisk plan registrerades hs PRV Föreningens första stadgar registrerades hs PRV ch reviderade stadgar Föreningen köpte fastigheten Det ttala antalet lägenheter i föreningen är 32, varav två är etagelägenheter, antalet lkaler är 5 (7 kntrakt). Kvarvarande hyreslägenheter är fn 2 st Föreningen har ingen överlåtelse- eller pantsättningsavgift Föreningen accepterar inte juridisk persn, sm medlem Föreningen är medlem i Bstadsrätterna (fd SBC)

2 Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hs If Skadeförsäkring AB. Ansvarsförsäkring för styrelsen ingår Eknmisk förvaltare är Kanld Redvisning AB, Årdalavägen 113, Älvsjö Teknisk förvaltare/fastighetsskötare är Birkagårdens fastighetsförvaltning AB, Segelbåtsvägen 2, Stckhlm Trappstädning ch trapphusfönsterputs utförs av JNC Fastighetsservice AB Fastigheten är uppförd 1913/1914 ch ttalrenverad 1938, 1974/1976 (Birkagatan 14) ch 1982/1984 (Rörstrandsgatan 8) Ttal bendeyta uppgår till kvm fördelade på 32 lägenheter, varav 10 st 1 rk, 10 st 2 rk, 4 st 3 rk, 1 st 3,5 rk, 6 st 4,5 rk ch 1 st 5 rk Taxeringsvärdet år 2011 uppgick till SEK Föreningens eknmi är fn mycket gd. De två kvarvarande lånen uppgår till 3,5 mnkr resp. 2,14 mnkr ( ). Månadsavgifterna har sänkts sedan startåret 2003 med 55 prcent. Under tidig höst 2012 kmmer föreningen att sälja en fd hyreslägenhet m 2 rk ch får då möjligheter att ytterligare amrtera på befintliga lån I månadsavgiften ingår värme, vatten, anslutning till CmHems basutbud samt tillgång till mdern tvättstuga, gård ch gemensamhetsutrymmen Uppvärmning sker via fjärrvärme Årlig driftbudget upprättas ch årligen revideras en 10 årig underhållsplan Föreningen äger marken på vilken fastigheten är belägen Medlemsansökan för en köpare skickas alltid först till styrelsen Genmförda förbättringar/renveringar 1938 mderniserades hela fastigheten, centralvärme installerades (enstaka kakelugnar lämnades kvar) ch badrum byggdes ttalrenverades fastighetsdelen Birkagatan 14, byte av vatten- /avlppsstammar genmfördes samt byte av elstigare mm ttalrenverades fastighetsdelen Rörstrandsgatan 8 på mtsvarande sätt. I samband med denna renvering byggdes även fastighetens värmeundercentral m ch fasaden mt såväl gatusida sm gårdssida renverades. Fönstren i Rörstrandgatan 8 byttes mt gatusidan till 3-glasfönster båda trapphusen renverades 2003 plåttaket målades vindslägenheter ch 2 etagelägenheter byggdes med ttalt 4 takterrasser. I samband med detta bygge lades hela plåttaket m på fastigheten 2006 byggdes 14 balknger på gårdssidan. 2 trapphusbalknger behölls sedan tidigare 2007 byttes undercentralen för fjärrvärme ch varmvatten ut 2007 lades nya trkmattr in i entréerna (sk KÅBE mattr, sm är nedfällda i marmrglven ch på yttertrapprna) nya hissar installeras i båda trapphusen 2008 byttes samtliga stuprör ut målades ch renverades samtliga fönster utvändigt. Nya tätningslister sattes in 2008 målades ch renverades båda trapphusen. Viss armatur byttes ut samt nya anslagstavlr hängdes upp ch knstnärlig utsmyckning utfördes av en knstnär enligt ursprungligt mönster

3 genmfördes en genmgripande OVK-besiktning med efterföljande åtgärder i hela ventilatinssystemet, sm är mekaniskt med fläktar på taket byttes samtliga tre tvättmaskiner ut ch den ena trktumlaren 2010 bättringsmålades trapphusen ch samtliga småskadr åtgärdades 2011 renverades samtliga skärmtak över dörrarna ut mt gården, skadr efter takskttning åtgärdades 2011 byggdes innergården m ch helt ny dränering installerades, gården belades med granit, en statinär pergla byggdes ch belysning installerades ch växter planterades 2011 genmförde staren en besiktning av samtliga stningskanaler till de eldstäder sm finns i fastigheten 2012 har garantimålning genmförts på samtliga fönster utvändigt i söderläge 2012 har ytterligare en skrstensplattfrm installerats på taket samt en smärre avrinningsförbättring skapats 2012 planeras renverings/målningsarbeten utföras i utgången mt gården från Rörstrandsgatan 8 samt mmålning av samtliga dörrar mm mt gården. Även bättringsarbeten i trapphusen kmmer att genmföras. Planerade förbättringar/förnyelseplaner 2010 arbete påbörjat med att undersöka lönsamhet/möjligheter till att installera ett eget fastighetsnät. Möjligheterna till detta bevakas successivt med hänsyn tagen till lönsamheten En sk husnd har redan installerats i fastigheten Gemensamma utrymmen Tvättstuga finns i grannfastigheten Rörstrandsgatan 6, sm föreningen dispnerar enligt avtal. Tvättstugan har 3 stra maskiner, 2 trktumlare ch ett trkskåp ch en mangel. Tvättstugan är belägen i markplan med två stra fönster Cykel-/barnvagnsrum finns i Rörstrandsgatan 8, gemensamt för alla Sprum med kärl för hushållsspr, grvspr (ej byggavfall, el-/elektrnikavfall ch kem- /teknisktavfall) samt returpapper finns Skyddsmattr till båda hissarna finns, att användas vid flyttningar ch andra större transprter Gemensam innergård, nymbyggd 2011, med planteringar, pergla, trädgårdsmöbler ch grill I källaren finns ett duschrum med talett, sm kan användas vid tex renveringar av badrum i lägenheterna På gården kmmer ett nytt cykelstall att byggas 2012 Uppgifter för enskilda lägenheter Till varje lägenhet hör ett källarförråd, sm tillkm i samband med bygget av vindslägenheter Lägenheternas andelstal samt förmögenhetsvärde tillhandahålls genm föreningens eknmiske förvaltare Martin Kanld. Hänsyn till m lägenheten har balkng eller inte har tagits i andelstalsberäkningen Föreningen tillhandahåller inga garage- eller parkeringsplatser Nycklar erhålls av förre bstadsrättsinnehavaren, lägenhetsnycklar enligt lås på ytterdörr, 1 nyckel till cykel-/barnvagnsrum (m ytterligare nycklar behövs, krävs intyg från nyckelansvarig i styrelsen för att kpiera flera nycklar), 1-3 nycklar till

4 prt, källare ch sprum. Vidare skall bkningscylinder till tvättstugan med 2 tillhörande nycklar överlämnas vid nytillträde Namn på ytterdörr/anslagstavla i entré mbesörjs av föreningens sekreterare via fastighetsförvaltaren Prttelefnen kpplas in så snart föreningens sekreterare erhåller uppgift m önskat telefnnummer, helst fast telefni Den bende skall ha en hemförsäkring med bstadsrättstillägg Vid mbyggnad av kök får endast klfilterfläkt eller spiskåpa anslutas. Fast skrstensansluten fläkt gdkänns inte Föreningens styrdkument Föreningens stadgar ch senaste årsredvisning tillhandahålls på föreningens mäklarsida hs Kanld Redvisning AB eller via styrelsens sekreterare Ordningsregler, skötselanvisningar för balknger samt mbyggnadsregler för lägenheter i föreningens fastighet tillhandahålls av föreningens sekreterare Övrig infrmatin Kmmundel: Nrrmalm Församling: Matteus församling Stadsdel: Vasastan /Birkastan Avisering av månadsavgift sker kvartalsvis genm föreningens eknmiske förvaltare Kanld Redvisning AB. Tre avier skickas ut samtidigt, men kan betalas månadsvis Säkerhetsdörr eller säkerhetsgrind. Styrelsen skall alltid kntaktas innan någn åtgärd får vidtas Föreningens bank är SHB, S:t Eriksplan Andrahandsuthyrning medges efter styrelsebeslut Medlemmarna inbjuds till höst-/ch vårstädning av gården ch även till julglögg. Styrelsen ser att så många sm möjligt deltar

5 VIKTIGT ATT VETA Vem är eknmiskt ansvarig vid upprustning/ renvering i den egna lägenheten, du sm bstadsrättsinnehavare eller bstadsrättsföreningen? Se speciellt 5 i föreningens stadgar. Det finns regler ch riktlinjer för vad man sm bstadsrättsinnehavare får göra vid en invändig renvering av lägenheten. Se speciellt 7-9 i föreningens stadgar samt föreningens regler för mbyggnad. Föreningen eller av föreningen utsedd persn/företag har rätt att kmma in i allas lägenheter. Se speciellt 11 i föreningens stadgar. Sm bstadsrättsinnehavare kan du förlra nyttjanderätten av din bstadsrätt. Se speciellt 14 i föreningens stadgar. Är du säker på vad föreningens stadgar betyder, kntakta alltid styrelsen för att få rätt svar! BOSTADSRÄTTSFÖRENINGENS STYRELSE Bstadsrättsföreningen leds av en styrelse m 4 ledamöter ch två suppleanter, sm utses av medlemmarna. Detta efter förslag av en valberedning på föreningsstämman varje år. Ledamöterna väljs två ch två på 2 år vardera ch suppleanterna på 1 år. Detta för att värna m kntinuiteten ch kunskapsöverföringen. På anslagstavlan i varje entré framgår vilka sm ingår i styrelsen. Styrelsens uppgifter regleras i föreningens stadgar, främst i Detta innebär att styrelsen löpande skall förvalta föreningens angelägenheter. Styrelsen skall ckså frtlöpande bedöma föreningens eknmiska läge ch i övrigt tillse att föreningens eknmiska förhållanden kntrlleras på ett betryggande sätt. Viktigt är att styrelsen ansvarar för att medlems- ch lägenhetsförteckning förs på ett betryggande sätt. Ordförande Ordförande har huvudansvaret inm styrelsen

6 Skall tillse att övriga ledamöter får tillräckliga upplysningar, för att kunna sköta sina uppdrag på ett riktigt sätt Skall tillse att sammanträden hålls regelbundet ch vid behv Har nrmalt utslagsröst vid dödläge inm styrelsen Kassör Kassören har löpande kntakt med föreningens eknmiske förvaltare samt kntrllerar föreningens fakturr ch attesterar dessa tillsammans med rdförande Kassören följer den löpande bkföringen ch rapprterar det eknmiska läget vid varje styrelsemöte Sekreterare Dkumenterar styrelsemöten ch andra möten genm att skriva prtkll ch minnesanteckningar. Sköter även övrig krrespndens samt utskrift/utfrmande av infrmatin till de bende ch andra administrativa görmål Tekniskt ansvarig Svarar för framtagande av underhållsplan samt förslag till årlig revidering av denna Handhar tekniska frågr, sm rör fastigheten inm föreningen Svarar för framtagande av förslag till hyreskntrakt beträffande lkaluthyrningen Deltar, tillsammans med rdföranden, i föreningens hyresförhandlingar med lkalhyresgästerna Ansvarar för de löpande kntakterna med lkalhyresgästerna Suppleanter Ersättare för rdinarie styrelseledamt vid behv samt deltar i alla styrelsemöten för att vara uppdaterad i alla frågr Arbetsgrupper En fast arbetsgrupp finns, Trädgårdsgruppen. Vid behv kan styrelsen upprätta arbetsgrupper för specifika prjekt. I en sådan arbetsgrupp kan andra medlemmar ch/eller externa specialister ingå. Arbetsgrupperna rapprterar till styrelsen. Större frågr skall beslutas av föreningsstämman eller enligt delegatinsbeslut från stämman. KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR Om vanstående beskrivning inte ger svar på alla frågr vänligen kntakta i första hand styrelsens sekreterare, i andra hand rdförande. År 2012 till maj 2013 Ordförande David Melin-Högrell tel.: , mbil , e-pst Sekreterare Margareta Ljungblm tel.: , mbil , e-pst

7

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Tid: 2015 05 21 kl 18:30 Plats: Helmia. Gå in via stora entren 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Val av protokollförare 4. Upprättande av förteckning

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

VAD ÄR EN BRA BOSTADSRÄTTSFÖRENING?

VAD ÄR EN BRA BOSTADSRÄTTSFÖRENING? VAD ÄR EN BRA BOSTADSRÄTTSFÖRENING? Informationsmaterial för dig som vill veta mer om vad som kännetecknar en bra bostadsrättsförening utifrån ett investeringsperspektiv. För att du ska göra ett mer genomtänkt

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Så här går det till att bilda en bostadsrättsförening

Så här går det till att bilda en bostadsrättsförening 2013-06- 27 1 (3) Så här går det till att bilda en bostadsrättsförening Att ombilda hyresrätter till bostadsrätter är en ganska lång process som kräver en hel del tid och engagemang, men många delar kan

Läs mer

Kraftringens prisändringsmodell för fjärrvärme

Kraftringens prisändringsmodell för fjärrvärme Innehåll Kraftringens prisändringsmdell för fjärrvärme... 1 1. Prisändringsplicy... 1 2. Åtagande m prisförändringar för 2015-2017 för näringsidkare... 2 2.1. Pris för 2015... 2 2.2. Indikatin för 2016...

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Välkommen som hyresgäst

Välkommen som hyresgäst Välkommen som hyresgäst Råd & tips från Fastighetsägarna Reviderad maj 2012 2 Innehåll Välkommen! 4 När du ska flytta in 4 Vilka regler har en hyresvärd och en hyresgäst att rätta sig efter? 6 Om något

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

sbcdirekt När två lägenheter blir en Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se Det är vanligt att en bostadsrättshavare

sbcdirekt När två lägenheter blir en Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se Det är vanligt att en bostadsrättshavare sbcdirekt Nummer 10 november 2006 Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se När två lägenheter blir en Det är vanligt att en bostadsrättshavare också köper grannens lägenhet i syfte

Läs mer

Anmälda brott. Preliminär statistik för första halvåret 2014

Anmälda brott. Preliminär statistik för första halvåret 2014 Anmälda brtt Preliminär statistik för första halvåret 2014 Brttsförebyggande rådet Bx 1386 111 93 Stckhlm Tel 08-401 87 00 inf@bra.se www.bra.se 2(25) Reprted Sammanfattning ffences Samtliga brtt Under

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 och framåt

Forskningsstrategi 2015 och framåt Bilaga, 24 Sammanträdesdatum: 2015-03-17 Dnr: 2015/86-1.1 Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Frskningsstrategi 2015 ch framåt Bakgrund Frskningsstrategin för 2015 ch framåt består av tre delar: Inför

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

NYCKELN TILL DITT HELT NYA HEM

NYCKELN TILL DITT HELT NYA HEM NYCKELN TILL DITT HELT NYA HEM Ditt nya hem är bara ditt Doften av nybyggt. Känslan av att flytta in där ingen annan har bott. Att kunna sätta din egen prägel på hemmet, redan innan du flyttat in. Stora

Läs mer

Översikt av de viktigaste ändringarna av stadgarna

Översikt av de viktigaste ändringarna av stadgarna Översikt av de viktigaste ändringarna av stadgarna Föreningens firma ( 1) Genitiv-s:et på Riksbyggen har tagits bort. Firman har ändrats från Riksbyggens bostadsrättsförening till Riksbyggen bostadsrättsförening

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Att få hyra ut i andra hand eller inte det är frågan

Att få hyra ut i andra hand eller inte det är frågan INNEHÅLL Håll koll på hyreshöjningarna Om väljarna får tycka Nya avskrivningsregelverk behövs Utnyttja medlemsförmåner Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

En trygg bostadsaffär bostadsrätt

En trygg bostadsaffär bostadsrätt En trygg bostadsaffär bostadsrätt sid 1 (4) Juridisk information till dig som köper eller säljer en bostadsrätt Avtalet är bindande För att köpet ska vara giltigt måste vissa formkrav i lagen följas. Avtalet

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

Något krav på ålder finns inte men det krävs i många sammanhang att majoriteten av styrelsens medlemmar är myndiga.

Något krav på ålder finns inte men det krävs i många sammanhang att majoriteten av styrelsens medlemmar är myndiga. Att bilda förening Varför bilda en förening Skälet till att bilda en förening bör i första hand vara ett gemensamt behov att samverka i organiserad form om ett gemensamt intresse. Att man önskar få bidrag

Läs mer

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer

Havsnära familjevilla! Kungsvägen 30

Havsnära familjevilla! Kungsvägen 30 Havsnära familjevilla! Kungsvägen 30 Husfakta PRIS 2 875 000 kr ADRESS Kungsvägen 30, 302 70 Halmstad FASTIGHETSBETECKNING Frösakull 1:46 BOSTADSTYP Friliggande villa BYGGNADSTYP 1 ½-plans villa BYGGÅR

Läs mer

saftig faktura Stulet SIM-kort gav Innehåll

saftig faktura Stulet SIM-kort gav Innehåll Innehåll Nya sätt att ta betalt för värmen Nu är Bostadsrätterna här! Andrahandsuthyrning Bostadsrätterna håller seminarier Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se

Läs mer