Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget"

Transkript

1 BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad till det inre hålla lägenheten med tillhörande övriga utrymmen i gott skick. Enligt 14 i föreningens stadgar gäller: Avsevärd förändring får dock företas endast efter tillstånd av styrelsen och under förutsättning att den inte medför men för förening eller annan medlem. Som avsevärd förändring räknas alltid förändring som kräver byggnadslov. För att förtydliga ansvaret mellan bostadsrättsinnehavaren och föreningen har en gränsdragningslista upprättats, se bilaga 1. I denna lista redovisas även hur bostadsrättsinnehavaren ska agera om renovering eller underhåll utförs inom bostadsrätten: Förening Ansvar Innehavare Ansvar Innehavare Anmälan Innehavare Tillstånd Bostadsrättsföreningen genomför all renovering och underhåll. Bostadsrättsinnehavaren får ej utföra åtgärder på dessa anläggningar. Om bostadsrättsinnehavaren genomför renovering och detta påverkar dessa byggnadsdelar ska tillstånd ansökas för att genomföra åtgärder. Bostadsrättsinnehavaren genomför renovering eller underhåll utan att föreningen behöver meddelas. Bostadsrättsinnehavaren genomför renovering eller underhåll, men anmäler till föreningen 14 dagar innan det genomförs. Renovering eller underhåll ska genomföras fackmannamässigt och enligt gällande krav. Föreningen kan komma att inspektera lägenheten efter arbetet är klart. Bostadsrättsinnehavaren måste begära om tillstånd av föreningen för att genomföra renovering och underhåll. Renovering och underhåll kan endast genomföras om föreningen godkänt föreslagna åtgärder. Om föreningen meddelar att föreslagna åtgärder kan genomföras, ska arbete utföras fackmannamässigt och enligt gällande krav. I förekommande fall ansöker bostadsrättsinnehavaren om bygglov och redovisar godkänt bygglov för föreningen innan arbete påbörjas. Föreningen kan komma att inspektera genomförda åtgärder. För alla åtgärder som utförs på ytterväggar och utanför dessa krävs tillstånd. För anmälan och tillstånd finns en särskild blankett upprättad, se bilaga 2.

2 BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 2(6) Löpande skötsel av lägenhet I nedanstående beskrivning anges endast de skötselåtgärder som bostadsrättsinnehavaren ansvarar för. Övriga åtgärder utförs av föreningen, men bostadsrättsinnehavare anmäler till fastighetsskötaren om problem uppmärksammas. Förutom nedan beskrivna skötselåtgärder utför bostadsrättsinnehavaren löpande underhåll såsom städning, reparationer, målning, etc. inom bostadsrätten, förråd och tillhörande utrymmen. 1. VVS-installationer (Värme, Vatten, Sanitet) Kontroll av läckage från värme, avlopps- och vattenledningar och radiatorer genomförs löpande av bostadsrättsinnehavaren. Återkommande luktproblem från golvbrunnar och avlopp anmäls till fastighetsskötaren. o Värmeledningar och radiatorer (element) Element ska luftas om missljud uppstår eller elementet ej är varmt. Detta anmäls till fastighetsskötaren. o Vattenledningar och blandare (kranar) Packningar i blandare byts vid läckage. o Avloppsledningar, vattenlås och golvbrunn Vattenlås och golvbrunnar bör rensas minst en gång i månaden. Läckage i avloppsledningar under tvättställ och diskbänk kontrolleras löpande och åtgärdas vid behov. 2. El-installationer o Säkringar och belysning Säkringar och glödlampor byts av bostadsrättsinnehavaren. 3. Ventilation o Springventiler (tilluftsventiler under fönster) Springventiler bör rengöras minst en gång i månaden och alltid vara öppna för att ventilationen ska fungera tillfredsställande. o Frånluftsventiler i badrum, WC och kök Ventiler bör rengöras minst en gång i månaden och alltid vara öppna för att ventilationen ska fungera tillfredsställande. Ventilinställningen får inte ändras eftersom den är optimerat för hela fastigheten.

3 BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 3(6) 4. Dörrar och fönster o Tätningslister Tätningslister i fönster och dörrar kontrolleras regelbundet och byts när läckage uppmärksammas. o Målning och beslag Målarfärg på fönster och dörrar kontrolleras regelbundet och ommålning utförs senast när färg börjar flagna. Målning utförs med vit oljefärg avsedd för fönster och dörrar. Reparation utförs på skador som uppkommer på lås, gångjärn, karmar, fönsterglas, el dyl. 5. Badrum o Golvbrunnar och vattenlås bör rensas minst en gång per månad. o Kontroll av att avloppens funktion genomförs löpande. Om avlopp ej fungerar trots att golvbrunn och vattenlås rensats anmäls detta till fastighetsskötaren. o Missfärgningar på grund av fukt eller fuktig flagnande färg i tak i badrum anmäls till fastighetsskötaren. 6. Kök o Vattenlås bör rensas minst en gång per månad. o Kontroll av att avloppens funktion genomförs löpande. Om avlopp ej fungerar trots att vattenlås rensats ska detta anmälas till fastighetsskötaren. o Köksfläktens filter bör rengöras minst en gång per månad. o TIPS: För att sänka elförbrukningen bör kylskåp och frys dammsugas på baksidan minst en gång i halvåret. Avfrostning av frys bör utföras regelbundet och minst en gång per halvår. 7. Balkong och uteplats Städning och snöskottning genomförs löpande.

4 BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 4(6) Renovering av lägenhet Vid renovering av lägenheten gäller följande regler för bostadsrättsinnehavaren. Se även gränsdragningslistan. 1. VVS-installationer VVS-installationer (värme, vatten och avlopp) ska utföras av behörig fackman enligt gällande föreskrifter och med godkänt installationsmaterial. Detta avser exempelvis installation av nya blandare, diskbänk, sanitetsporslin, disk- och tvättmaskin. Diskmaskin ska ha egen vattenkran som stängs då maskinen ej används. Åtgärder som påverkar tätskikt i badrum kräver tillstånd av föreningen. o Värmeledningar och radiatorer (element) Värmeledningar och radiatorer målas med vit värmebeständig radiatorfärg. Övriga åtgärder på värmeledningar kräver tillstånd av föreningen. o Vattenledningar Åtgärder på vattenledningar kräver tillstånd av föreningen. o Avloppsledningar och golvbrunn Åtgärder på avloppsledningar och golvbrunn kräver tillstånd av föreningen. 2. El-installationer Installation av nytt elskåp/elcentral, av nya ledningar inom lägenheten och av golvvärme ska anmälas detta till föreningen. El-installationer skall utföras av behörig fackman enligt gällande föreskrifter och med godkänt installationsmaterial. Alla apparater, strömbrytare, vägguttag, etc. ska vara CEmärkta. o Badrum Vid nya elinstallationer i badrum ska en jordfelsbrytare (max 30mA) installeras vid lägenhetens säkringsskåp. o Kök Vid nya elinstallationer i kök ska jordade eluttag monteras. Dessutom rekommenderas att jordfelsbrytare (max 30mA) installeras vid lägenhetens säkringsskåp. o Strömbrytare och vägguttag Vid omfattande renovering ska jordade uttag monteras, eftersom det är ett myndighetskrav vid nyinstallation. Rådfråga behörig elinstallatör vid osäkerhet. o Elledningar Vid installation av nya ledningar ska jordledning monteras, eftersom det är ett myndighetskrav vid nyinstallation. Rådfråga behörig elinstallatör vid osäkerhet.

5 BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 5(6) 3. Ventilation Alla åtgärder på ventilationen i lägenheten kräver tillstånd från föreningen. Observera att alla luckor för rensning av ventilation ska finnas tillgängliga för inspektion. 4. Dörrar och fönster o Dörrar och fönster Målning utförs med vit oljefärg avsedd för fönster och dörrar. Utbyte av ytterdörrar och fönster kräver tillstånd av föreningen. 5. Badrum Felaktigt utfört tätskikt i badrum kan medföra kostnader för föreningen vid vattenskada, därför behövs tillstånd från föreningen för renovering av badrum. o Utbyte av ytskikt (kakel, klinker, våtrumsmatta) på golv och väggar kräver tillstånd av föreningen. Detsamma gäller åtgärder på golvbrunn. Tätskikt skall utföras av behörig fackman enligt gällande föreskrifter och med godkänt material. Efter genomfört arbete ska intyg om egenkontroll för vattentäta beklädnader och beläggningar överlämnas. o Målning utförs med färg avsedd för våtrum. o Montage av skåp eller liknande som kräver håltagning/borrning ska utföras fackmannamässigt så att fukt ej kan passera tätskiktet i väggar och golv. 6. Kök Köksfläkten är en viktig del av ventilationen för hela fastigheten och förändringar kan påverka grannarna, därför behövs tillstånd från föreningen för att utföra dessa åtgärder vid byte av fläkt. o Köksfläkt Köksfläkt utan motor får bytas efter tillstånd från föreningen. Köksfläkt med motor får ej kopplas till ventilationssystemet. Kolfilterfläkt får dock användas efter tillstånd från föreningen. Observera att tvättmaskin ej får installeras i kök, eftersom köket inte är ett våtrum. Vid vattenskada gäller normalt inte hemförsäkringen. 7. Balkong och uteplats All ombyggnad på balkong och uteplats kräver tillstånd från föreningen.

6 BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 6(6) 8. Väggar Rivning av väggar eller öppning av dörrhål kan påverka hela fastigheten och även grannarna. Därför behövs anmälan till eller tillstånd av föreningen för dessa åtgärder. o Rivning av icke bärande väggar och öppning av dörrhål Detta kräver anmälan till föreningen, vilken ska innehålla ritning/skiss som redovisar föreslagna åtgärder på plan- och sektionsritning. o Rivning av bärande väggar och öppning av dörrhål Detta kräver tillstånd av föreningen, vilken ska innehålla ritning/skiss som redovisar föreslagna åtgärder på plan- och sektionsritning. Föreningens anlitade konstruktör granskar föreslagna åtgärder och upprättar konstruktionsritningar, vilket bekostas av bostadsrättsinnehavaren. Bostadsrättsinnehavaren ansöker själv om bygglov och redovisar godkänt bygglov för föreningen innan arbete påbörjas. Samtliga åtgärder skall utföras av behörig fackman enligt gällande föreskrifter, bygglov och konstruktionsritningar. 9. Golv o Golvvärme Golvvärme kräver anmälan till föreningen. Endast eluppvärmd golvvärme får installeras. 10. Sammanslagning av lägenheter Sammanslagning av flera bostadsrätter till en bostadsrätt kräver tillstånd från föreningen. Bostadsrättsinnehavaren står för alla kostnader som uppkommer i samband med sammanslagningen. Andelstal för den nya bostadsrätten är summan av andelstalen för de bostadsrätter som ingår i sammanslagningen.

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Brf Naturvetaren 1. Inre underhåll

Brf Naturvetaren 1. Inre underhåll Brf Naturvetaren 1 Inre underhåll Gäller från 1 november 2009 Inre underhåll Vem skall underhålla vad i din lägenhet? I bostadsrättsföreningen NATURVETAREN 1 gäller med några få undantag att bostadsrättshavaren

Läs mer

Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten

Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren (brh) ansvarar för att underhålla lägenhetens inre, med undantag för ledningar

Läs mer

Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003

Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003 Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003 I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla

Läs mer

Vem skall underhålla vad i din lägenhet?

Vem skall underhålla vad i din lägenhet? Vem skall underhålla vad i din lägenhet? För innehavare till en bostadsrättslägenhet i Brf Bläckhornet gäller att, med några få undantag, det inre underhållet svarar innehavare för medan föreningen gemensamt

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Tre Björnar. Tolkning av fördelningen av underhållsskyldighet enligt föreningens stadgar och bostadsrättslagen

Bostadsrättsföreningen Tre Björnar. Tolkning av fördelningen av underhållsskyldighet enligt föreningens stadgar och bostadsrättslagen Bostadsrättsföreningen Tre Björnar Tolkning av fördelningen av underhållsskyldighet enligt föreningens stadgar och bostadsrättslagen Bostadsrättsföreningen Tre Björnar Revision 1.2 Revisionshistoria Revision

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

Gränsdragningslista för bostadsrätter i Vimpeln 20

Gränsdragningslista för bostadsrätter i Vimpeln 20 Gränsdragningslista för bostadsrätter i Vimpeln 20 Brf = bostadsrättsföreningen Brh = bostadsrättshavaren Uppdaterad i januari 2012 1. Fasader Eventuell rengörning och utvändig målning Gäller vid normalt

Läs mer

BRF Ritaren 5 & 12 ORDNINGSREGLER/TRIVSELREGLER

BRF Ritaren 5 & 12 ORDNINGSREGLER/TRIVSELREGLER BRF Ritaren 5 & 12 ORDNINGSREGLER/TRIVSELREGLER Styrelsen har skapat ordningsregler för att öka trivseln för alla medlemmar och boende i vår förening. Ordningsreglerna är ett komplement till våra stadgar!

Läs mer

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om?

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om? Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Då kanske du undrar om du själv måste laga det eller om föreningen kan stå för kostnaderna? Börja med att titta i den bifogade listan vem som ansvarar

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen TORSBORG

STADGAR för Bostadsrättsföreningen TORSBORG STADGAR för Bostadsrättsföreningen TORSBORG Antagna vid föreningsstämma 24 april 2010 och 17 april 2011. 1 Firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Torsborg. Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Victoria Park i Limhamn Paviljongen.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Victoria Park i Limhamn Paviljongen. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Victoria Park i Limhamn Paviljongen. Registrerade av Bolagsverket 2010-06-01 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Victoria Park

Läs mer

Information Brf Arméfördelningen 2 Rindögatan 5-13

Information Brf Arméfördelningen 2 Rindögatan 5-13 Information Brf Arméfördelningen 2 Rindögatan 5-13 Det är viktigt att du som bostadsrättsinnehavare tar del av denna information om fastigheten så att du vet vad som gäller i föreningen. Som bostadsrättsinnehavare

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. Mars 2007. www.fabriken32.se

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. Mars 2007. www.fabriken32.se Handbok Tips, regler och bestämmelser Mars 2007 www.fabriken32.se Innehåll En handbok för föreningsmedlemmar 5 Om föreningen och huset 5 Allmänna ordningsregler 6 Förvaltning 6 Att renovera 6 För vilka

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser 2007-06-11. www.fabriken32.se

Handbok. Tips, regler och bestämmelser 2007-06-11. www.fabriken32.se Handbok Tips, regler och bestämmelser 2007-06-11 www.fabriken32.se Innehåll En handbok för föreningsmedlemmar 5 Om föreningen och huset 5 Allmänna ordningsregler 6 Förvaltning 6 Att renovera 6 För vilka

Läs mer

Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan

Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan Uppdaterad 2014-04-18 Sida 1 av 12 Akuta fel Vid akuta fel, exempelvis vattenläckage, avloppsstopp eller hissfel, ringer man dagtid

Läs mer

Informationsblad för BRF L21

Informationsblad för BRF L21 Informationsblad för BRF L21 Nr. 2 Juni 2008 L 21 Infobladet Infobladet planeras att komma ut ca 3 gånger per år. Vi tar gärna emot tips och idéer från våra medlemmar om det är något som ni vill få med

Läs mer

Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN. Kallad Brf Nordosten

Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN. Kallad Brf Nordosten Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN Kallad Brf Nordosten Vi önskar dig välkommen till Bostadsrättsföreningen Nordosten, kallad Brf Nordosten. Fastigheterna uppfördes 1967. Föreningen bildades

Läs mer

Hemförsäkring. Vara behjälplig vid storskada. Trygghet för Bostadsrättsföreningen 20 40% saknar hemförsäkring Trygghet för den boende

Hemförsäkring. Vara behjälplig vid storskada. Trygghet för Bostadsrättsföreningen 20 40% saknar hemförsäkring Trygghet för den boende Information angående Hemförsäkring samt Bostadsrättsförsäkring- Skadeförebyggande Denna information hade försäkringsmäklarna Kent Nilsson och Robert Carlsson, Willis på Boende informationen den 3 december

Läs mer

Så vårdar vi vårt hus

Så vårdar vi vårt hus Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nummer 37 Så vårdar vi vårt hus Information till boende I denna skrift har vi i styrelsen sammanställt värdefull och viktig information till boende i föreningens

Läs mer

Vem ska underhålla bostadsrättslägenheten?

Vem ska underhålla bostadsrättslägenheten? Vem ska underhålla bostadsrättslägenheten? HSB 1 Vägledning för underhållsansvaret I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla lägenhetens inre, med

Läs mer

Om att underhålla bostadsrätten

Om att underhålla bostadsrätten Om att underhålla bostadsrätten Vems är underhållsansvaret? Brf Jakob i Järfälla Viktig information om underhållsansvaret i samband med införandet av HSB:s Normalstadgar 2003 inom föreningen som träder

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. Minnet 15. Januari 2011. Bostadsrättsföreningen. Organisationsnummer 769621-1460

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. Minnet 15. Januari 2011. Bostadsrättsföreningen. Organisationsnummer 769621-1460 Handbok Tips, regler och bestämmelser Januari 2011 Bostadsrättsföreningen Minnet 15 Organisationsnummer 769621-1460 Innehåll 1 En handbok för föreningsmedlemmar... 3 2 Om föreningen och huset... 3 3 Allmänna

Läs mer

STADGAR Bostadsrättsföreningen Mandarinen i Örebro

STADGAR Bostadsrättsföreningen Mandarinen i Örebro STADGAR Bostadsrättsföreningen Mandarinen i Örebro FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Mandarinen i Örebro. Styrelse har sitt säte i Örebro (Örebro kommun). Föreningen

Läs mer

FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE

FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE Stadgar Brf Garm FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Garm. Organisationsnummer är 757200-6620 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt.

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Tillhör lägenhet nr: Från A till Ö Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Uppdaterad 2015-02-07 Anna Georgiadis 1 Inledning

Läs mer

Allmänna regler och råd för ombyggnad, renovering och skötsel av lägenheter inom Brf Snickarbacken

Allmänna regler och råd för ombyggnad, renovering och skötsel av lägenheter inom Brf Snickarbacken INFORMATION 1 (10) 2015-01-21 Dokumentnr 2015-001 Till: Bostadsrättshavare vid Brf Snickarbacken Handläggare: Brf Snickarbacken, Tekniska gruppen 1 Allmänt Allmänna regler och råd för ombyggnad, renovering

Läs mer

at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll?

at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll? at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll? I en bostadsrättsförening delas ansvaret för underhåll mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren. På följande sidor kan du se vem

Läs mer

STADGAR Bostadsrättsföreningen Officeren i Örebro

STADGAR Bostadsrättsföreningen Officeren i Örebro STADGAR Bostadsrättsföreningen Officeren i Örebro FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Officeren i Örebro. Styrelse har sitt säte i Örebro (Örebros kommun). Föreningen

Läs mer