Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget"

Transkript

1 POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad till det inre hålla lägenheten med tillhörande övriga utrymmen i gott skick. Enligt 15 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren inte får utföra åtgärder i lägenheten som innefattar väsentlig förändring, utan styrelsens tillstånd. Bostadsrättshavare som ej anmäler eller söker tillstånd enligt denna policy innan åtgärder, får stå för alla kostnader som uppkommer för att uppfylla Föreningens policy eller för återställning, inklusive Föreningens kostnader. För att förtydliga ansvaret mellan Bostadsrättshavaren och Föreningen har en gränsdragningslista upprättats, se bilaga 1. I denna lista redovisas även hur Bostadsrättshavaren ska agera om renovering eller underhåll utförs inom bostadsrätten: Föreningens Ansvar Innehavares Ansvar Anmälan Söka tillstånd Bostadsrättsföreningen genomför all renovering och underhåll. Bostadsrättshavaren får ej utföra åtgärder på dessa anläggningar. Om Bostadsrättshavaren genomför renovering och detta påverkar dessa byggnadsdelar ska tillstånd ansökas för att genomföra åtgärder. Bostadsrättshavaren genomför renovering eller underhåll utan att Föreningen behöver meddelas. Bostadsrättshavaren genomför renovering eller underhåll, men anmäler till Föreningen 14 dagar innan det genomförs. Renovering eller underhåll ska genomföras fackmannamässigt och enligt gällande krav. Föreningen kan komma att inspektera lägenheten efter arbetet är klart. Bostadsrättshavaren måste söka tillstånd av Föreningen för att genomföra renovering och underhåll. Renovering och underhåll kan endast genomföras om Föreningen godkänt föreslagna åtgärder. Om Föreningen meddelar att föreslagna åtgärder kan genomföras, ska arbete utföras fackmannamässigt och enligt gällande krav. I förekommande fall ansöker Bostadsrättshavaren om bygglov och redovisar godkänt bygglov för Föreningen innan arbete påbörjas. Föreningen kan komma att inspektera genomförda åtgärder. För alla åtgärder som utförs på ytterväggar och utanför dessa krävs tillstånd. För anmälan och tillstånd finns en särskild blankett upprättad, se bilaga 2.

2 POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 2(6) Löpande skötsel av lägenhet I nedanstående beskrivning anges endast de skötselåtgärder som Bostadsrättshavaren ansvarar för. Övriga åtgärder utförs av Föreningen, men Bostadsrättshavare anmäler till fastighetsskötaren om problem uppmärksammas. Förutom nedan beskrivna skötselåtgärder utför Bostadsrättshavaren löpande underhåll såsom städning, reparationer, målning, etc. inom bostadsrätten, förråd och tillhörande utrymmen. 1. VVS-installationer (Värme, Vatten, Sanitet) Kontroll av läckage från värme, avlopps- och vattenledningar och radiatorer genomförs löpande av Bostadsrättshavaren. Återkommande luktproblem från golvbrunnar och avlopp anmäls till fastighetsskötaren. o Värmeledningar och radiatorer (element) Element ska luftas om missljud uppstår eller elementet ej är varmt. Upprepade problem anmäls till fastighetsskötaren. o Vattenledningar och blandare (kranar) Packningar i blandare byts vid läckage. o Avloppsledningar, vattenlås och golvbrunn Vattenlås och golvbrunnar bör rensas minst en gång i månaden. Läckage i avloppsledningar under tvättställ och diskbänk kontrolleras löpande och åtgärdas vid behov. 2. El-installationer o Säkringar och belysning Säkringar och glödlampor byts av Bostadsrättshavaren. 3. Ventilation o Springventiler (tilluftsventiler under fönster) Springventiler bör rengöras minst en gång i månaden och alltid vara öppna för att ventilationen ska fungera tillfredsställande. o Frånluftsventiler i badrum, WC och kök Ventiler bör rengöras minst en gång i månaden och alltid vara öppna för att ventilationen ska fungera tillfredsställande. Ventilinställningen får inte ändras eftersom den är optimerat för hela fastigheten.

3 POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 3(6) 4. Dörrar och fönster o Tätningslister Tätningslister i fönster och dörrar kontrolleras regelbundet och byts när läckage uppmärksammas. o Målning och beslag Målarfärg på fönster och dörrar kontrolleras regelbundet och ommålning utförs senast när färg börjar flagna. Målning utförs med vit oljefärg avsedd för fönster och dörrar. Reparation utförs på skador som uppkommer på lås, gångjärn, karmar, fönsterglas, el dyl. 5. Badrum o Golvbrunnar och vattenlås bör rensas minst en gång per månad. o Kontroll av att avloppens funktion genomförs löpande. Om avlopp ej fungerar trots att golvbrunn och vattenlås rensats anmäls detta till fastighetsskötaren. o Missfärgningar på grund av fukt eller fuktig flagnande färg i tak i badrum anmäls till fastighetsskötaren. 6. Kök o Vattenlås bör rensas minst en gång per månad. o Kontroll av att avloppens funktion genomförs löpande. Om avlopp ej fungerar trots att vattenlås rensats ska detta anmälas till fastighetsskötaren. o Köksfläktens filter bör rengöras minst en gång per månad. o TIPS: För att sänka elförbrukningen bör kylskåp och frys dammsugas på baksidan minst en gång i halvåret. Avfrostning av frys bör utföras regelbundet och minst en gång per halvår. 7. Balkong och uteplats Städning och snöskottning genomförs löpande.

4 POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 4(6) Renovering av lägenhet Vid renovering av lägenheten gäller följande regler för Bostadsrättshavaren. Se även gränsdragningslistan. 1. VVS-installationer VVS-installationer (värme, vatten och avlopp) ska utföras av behörig fackman enligt gällande föreskrifter och med godkänt installationsmaterial. Detta avser exempelvis installation av nya blandare, diskbänk, sanitetsporslin, disk- och tvättmaskin. Diskmaskin ska ha egen vattenkran som stängs då maskinen ej används. Åtgärder som påverkar tätskikt i badrum kräver tillstånd av Föreningen. o Värmeledningar och radiatorer (element) Värmeledningar och radiatorer målas med vit värmebeständig radiatorfärg. Övriga åtgärder på värmeledningar kräver tillstånd av Föreningen. o Vattenledningar Åtgärder på vattenledningar kräver tillstånd av Föreningen. o Avloppsledningar och golvbrunn Åtgärder på avloppsledningar och golvbrunn kräver tillstånd av Föreningen. 2. El-installationer Installation av nytt elskåp/elcentral, av nya ledningar inom lägenheten och av golvvärme ska anmälas detta till Föreningen. El-installationer skall utföras av behörig fackman enligt gällande föreskrifter och med godkänt installationsmaterial. Alla apparater, strömbrytare, vägguttag, etc. ska vara CEmärkta. o Badrum Vid nya elinstallationer i badrum ska en jordfelsbrytare (max 30mA) installeras vid lägenhetens säkringsskåp. o Kök Vid nya elinstallationer i kök ska jordade eluttag monteras. Dessutom rekommenderas att jordfelsbrytare (max 30mA) installeras vid lägenhetens säkringsskåp. o Strömbrytare och vägguttag Vid omfattande renovering ska jordade uttag monteras, eftersom det är ett myndighetskrav vid nyinstallation. Rådfråga behörig elinstallatör vid osäkerhet. o Elledningar Vid installation av nya ledningar ska jordledning monteras, eftersom det är ett myndighetskrav vid nyinstallation. Rådfråga behörig elinstallatör vid osäkerhet.

5 POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 5(6) 3. Ventilation Alla åtgärder på ventilationen i lägenheten kräver tillstånd från Föreningen. Observera att alla luckor för rensning av ventilation ska finnas tillgängliga för inspektion. 4. Dörrar och fönster o Dörrar och fönster Målning utförs med vit oljefärg avsedd för fönster och dörrar. Utbyte av ytterdörrar och fönster kräver tillstånd av Föreningen. 5. Badrum Felaktigt utfört tätskikt i badrum kan medföra kostnader för Föreningen vid vattenskada, därför behövs tillstånd från Föreningen för renovering av badrum. o Utbyte av ytskikt (kakel, klinker, våtrumsmatta) på golv och väggar kräver tillstånd av Föreningen. Detsamma gäller åtgärder på golvbrunn. Tätskikt skall utföras av behörig fackman enligt gällande föreskrifter och med godkänt material. Efter genomfört arbete ska intyg om egenkontroll för vattentäta beklädnader och beläggningar överlämnas. o Målning utförs med färg avsedd för våtrum. o Montage av skåp eller liknande som kräver håltagning/borrning ska utföras fackmannamässigt så att fukt ej kan passera tätskiktet i väggar och golv. 6. Kök Köksfläkten är en viktig del av ventilationen för hela fastigheten och förändringar kan påverka grannarna, därför behövs tillstånd från Föreningen för att utföra dessa åtgärder vid byte av fläkt. o Köksfläkt Köksfläkt utan motor får bytas efter tillstånd från Föreningen. Köksfläkt med motor får ej kopplas till ventilationssystemet. Kolfilterfläkt får dock användas efter anmälan till Föreningen. Observera att tvättmaskin får installeras/användas i kök, men Bostadsrättshavaren måste då ha en hemförsäkring med bostadsrättstillägg. 7. Balkong och uteplats All ombyggnad på balkong och uteplats kräver tillstånd från Föreningen.

6 POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 6(6) 8. Väggar Rivning av väggar eller öppning av dörrhål kan påverka hela fastigheten och även grannarna. Därför behövs anmälan till eller tillstånd av Föreningen för dessa åtgärder. o Rivning av icke bärande väggar och öppning av dörrhål Detta kräver anmälan till Föreningen, vilken ska innehålla ritning/skiss som redovisar föreslagna åtgärder på plan- och sektionsritning. o Rivning av bärande väggar och öppning av dörrhål Detta kräver tillstånd av Föreningen, vilken ska innehålla ritning/skiss som redovisar föreslagna åtgärder på plan- och sektionsritning. Föreningens anlitade konstruktör granskar föreslagna åtgärder och upprättar konstruktionsritningar, vilket bekostas av Bostadsrättshavaren. Bostadsrättshavaren ansöker själv om bygglov och redovisar godkänt bygglov för Föreningen innan arbete påbörjas. Bostadsrättshavaren ansvarar för att alla åtgärder som är följd av bygglovet genomförs och dokumenteras till Föreningen. (Exempelvis bygganmälan, kvalitetsansvarig enligt PBL, etc.) Samtliga åtgärder skall utföras av behörig fackman enligt gällande föreskrifter, bygglov och konstruktionsritningar. 9. Golv o Golvvärme Eluppvärmd golvvärme kräver anmälan till Föreningen. Vattenburen golvvärme kräver tillstånd av Föreningen. Samtliga åtgärder skall utföras av behörig fackman enligt gällande föreskrifter, bygglov och konstruktionsritningar. 10. Sammanslagning av lägenheter Sammanslagning av flera bostadsrätter till en bostadsrätt kräver tillstånd från Föreningen. Bostadsrättshavaren står för alla kostnader som uppkommer i samband med sammanslagningen. Andelstal för den nya bostadsrätten är summan av andelstalen för de bostadsrätter som ingår i sammanslagningen. 11. Avtal mellan Bostadsrättshavare och Förening Vid större renoveringar och ombyggnader som kräver tillstånd upprättas ett särskilt avtal mellan Bostadsrättshavaren och Föreningen. Mall för detta gäller enligt bilaga 3.

Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003

Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003 Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003 I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö TAFFELBERGAREN A Ö OBS Uppgifter, t.ex. telefonnummer och entreprenörer, i denna skrift kan ändras efter hand. Senaste uppgifter finns alltid på www.taffelberget.se eller på anslagstavlorna i portarna.

Läs mer

Innehåll. Välkommen till din nya bostad! Områdets historia. 1. Om bostaden

Innehåll. Välkommen till din nya bostad! Områdets historia. 1. Om bostaden Innehåll Välkommen till din nya bostad! Områdets historia 1. Om bostaden 1:1 Att bo i bostadsrätt 1:2 Vem ska svara för underhållet av bostadsrätten? 1:3 Besiktning och säkerhetstänkande 1:4 Hemförsäkring

Läs mer

Hemförsäkring. Vara behjälplig vid storskada. Trygghet för Bostadsrättsföreningen 20 40% saknar hemförsäkring Trygghet för den boende

Hemförsäkring. Vara behjälplig vid storskada. Trygghet för Bostadsrättsföreningen 20 40% saknar hemförsäkring Trygghet för den boende Information angående Hemförsäkring samt Bostadsrättsförsäkring- Skadeförebyggande Denna information hade försäkringsmäklarna Kent Nilsson och Robert Carlsson, Willis på Boende informationen den 3 december

Läs mer

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan Information om att bo i bostadsrättsföreningen Entitan Innehåll Kort information om Brf Entitan sidan 3 Karta över fastigheterna och lokalerna sidan 4-5 Om att äga en bostadsrätt sidan 6 Tv-kanaler, Renovering,

Läs mer

Information om dokumentet:...2. Praktiska detaljer...2. Ventilation allmänt:...3. Värmesystem:...3. Vatten & Avlopp:...4. Badrum:...

Information om dokumentet:...2. Praktiska detaljer...2. Ventilation allmänt:...3. Värmesystem:...3. Vatten & Avlopp:...4. Badrum:... Rekommendationer, skyldigheter och rättigheter, samt status och framtidsplaner för renoveringsarbete i den egna lägenheten och på gemensamma system i BRF Bernstorp Version 0.94 Gällande från 2015-04-21

Läs mer

Viktigt att veta för medlemmar i Brf. Karl XV.s Port nr 3

Viktigt att veta för medlemmar i Brf. Karl XV.s Port nr 3 Viktigt att veta för medlemmar i Brf. Karl XV.s Port nr 3 Allmänt om föreningen Fastigheten har kvartersbeteckningen Karl XV.s Port nr 3 och ägs av Bostadsrättsföreningen KarlXV.s Port nr 3 med org nr

Läs mer

Vad händer nu? Din bostadsrättsförsäkring gäller för. Som bostadsrättsinnehavare är du underhållsskyldig

Vad händer nu? Din bostadsrättsförsäkring gäller för. Som bostadsrättsinnehavare är du underhållsskyldig emotive När du fått headline en skada på Brochure din descriptor bostadsrätt 2 Skada bostadsrätt Vad händer nu? Du har säkert en del funderingar i samband med skadan du drabbats av i din bostadsrätt. Med

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm. Föreningen har till ändamål att i föreningens

Läs mer

Sunt Förnuft i Brf. Fagotten

Sunt Förnuft i Brf. Fagotten Sunt förnuft i bostadsrättsföreningen Fagotten i Lund. Org- nr 716406-8129 www.fagotten.org Här följer en alfabetiskt ordnad sammanställning av det mesta man behöver veta för att bo i bostadsrättsföreningen

Läs mer

LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1

LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1 Sidan 1 av 14 LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1 För allas trivsel har vi i styrelsen beslutat att de regler, ordningsföreskrifter och råd som finns i föreningen ska finnas tillgängliga för alla medlemmar

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 Oktober 2007 1 Innehållsförteckning 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 2. Praktisk information - Elektricitet - Flyttstädning -

Läs mer

Brf Tegelladan 1 praktisk information och trivselregler

Brf Tegelladan 1 praktisk information och trivselregler Brf Tegelladan 1 praktisk information och trivselregler 1 Brf Tegelladan 1 praktisk information och trivselregler Föreningens hemsida: www.tegelladan.com E-post till styrelsen: styrelsen@tegelladan.com

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Välkommen som hyresgäst

Välkommen som hyresgäst Välkommen som hyresgäst Råd & tips från Fastighetsägarna Reviderad maj 2012 2 Innehåll Välkommen! 4 När du ska flytta in 4 Vilka regler har en hyresvärd och en hyresgäst att rätta sig efter? 6 Om något

Läs mer

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Innehåll Trivselregler - Varför det? 2 Andrahandsuthyrning 3 Balkong 3 Barnvagnar & Cyklar 3 Brandvarnare

Läs mer

med våtrums- renovering STAM- BYTE

med våtrums- renovering STAM- BYTE med våtrums- renovering STAM- BYTE Förord Med denna idéhandbok vill vi ge praktiska tips om stambyte, renovering och ombyggnad av våtrum. Vi vänder oss i första hand till fastighetsägare och förvaltare,

Läs mer

Välkommen till Galären

Välkommen till Galären Välkommen till Galären Vi sammanställt, information och regler och några goda råd som gäller ditt boende. Vi hoppas att du ska trivas som hyresgäst hos oss. Välkommen till Galären Innehåll: Att flytta

Läs mer

INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER

INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER 2013 REGISTER Sidan 2 3. Styrelseinformation. Sidan 4. TV, Bredband, Passagesystem. Sidan 5. Parkeringsinfo, Festlokal. Sidan 6. Träningslokal, Biljard/Bordtennis lokal,

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos Ikano Bostad. Kontakta oss gärna om du undrar över något. Våra telefonnummer och adresser finns anslagna i din trappuppgång.

Läs mer

Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom i ditt lägenhetsförråd i källaren!

Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom i ditt lägenhetsförråd i källaren! Hemförsäkring Vid inflyttningen är det viktigt att du har tecknat en hemförsäkring för ditt nya boende. I hemförsäkringen ingår en ansvarsdel som ersätter skador som du av vårdslöshet orsakar på annans

Läs mer

Välkommen! Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss.

Välkommen! Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss. Välkommen! Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss. Det är vår förhoppning att du ska trivas i din nya miljö. Vi försöker göra huset och de närmaste omgivningarna så trivsamma som möjligt och hoppas

Läs mer

Reviderad 2013-02-21. Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna

Reviderad 2013-02-21. Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om BRF Muraren 1 3 1.1. Organisation 3 1.2. Förvaltning 3 1.3. Vad är en bostadsrätt 3 1.4. Vad är en bostadsrättsförening

Läs mer

Det lilla företaget med stort personligt engagemang och ansvar

Det lilla företaget med stort personligt engagemang och ansvar Det lilla företaget med stort personligt engagemang och ansvar Välkommen! Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss. Att bo i hyresrätt har många fördelar och det är vår förhoppning att du ska trivas

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Från A till Ö Den här informationen är för dig som redan bor i Ordspråket 2 eller är nyinflyttad. Du kan använda informationen som ett

Läs mer

Kvarteret Mullvaden i Mölndal. Marielundsgatan 1 23, Gustavsbergsgatan 2 8 Fredåsgatan 28. Renovering och modernisering

Kvarteret Mullvaden i Mölndal. Marielundsgatan 1 23, Gustavsbergsgatan 2 8 Fredåsgatan 28. Renovering och modernisering Kvarteret Mullvaden i Mölndal Marielundsgatan 1 23, Gustavsbergsgatan 2 8 Fredåsgatan 28 Renovering och modernisering Planerad renovering och modernisering Innehåll Planerad renovering och 3 modernisering

Läs mer

FÖRENINGENS POLICYDOKUMENT

FÖRENINGENS POLICYDOKUMENT FÖRENINGENS POLICYDOKUMENT INNEHÅLLER POLICIES AVSEENDE: 1. - STÖRRE RENOVERINGAR I LÄGENHETER 2. - SÄKERHETSDÖRRAR/GALLERGRINDAR 3. VENTILATION OCH FÖNSTERTÄTNING 4. - UTHYRNING AV BOSTADSRÄTT I ANDRA

Läs mer

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00.

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00. För allas trivsel Visa hänsyn till dina grannar och anpassa ljudnivån på TV, stereo och musikinstrument till en nivå som ej stör dina grannar. Speciellt gäller detta nattetid mellan kl. 22.00-07.00. Ska

Läs mer