Bostadsrättsföreningen Furan 7

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsrättsföreningen Furan 7"

Transkript

1 Bstadsrättsföreningen Furan 7 Det här bör du veta m föreningens benderegler Ansvar Styrelsens uppgift är att se till att föreningens löpande förvaltning tas m hand ch att verkställa de beslut sm föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår ckså rdningsfrågrna. Detta innebär att styrelsen har det yttersta ansvaret för att rdningen upprätthålls både i ch utanför huset/husen. Alla är skyldiga att rätta sig efter bendereglerna. Att b i bstadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Sm medlem i föreningen har du inte bara rätt till en bstad i föreningens hus utan ckså skyldigheter mt föreningen ch övriga medlemmar. Syftet är att vi tillsammans skall skapa en så trivsam ch trygg bendemiljö sm möjligt. För vem gäller reglerna Bendereglerna gäller inte bara dig sm bstadsrättshavare. Alla familjemedlemmar mfattas liksm gäster, innebende eller hantverkare sm utför arbete åt dig i lägenheten. Bendereglerna gäller ckså för hyresgäster ch andrahandshyresgäster. Vad händer m bendereglerna inte följs Om bendereglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta m du skall få b kvar. Förseelser sm är av liten betydelse för föreningen ch övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Styrelsen uppmanar först skriftligen den sm bryter mt reglerna att följa dessa. Därefter kan det bli fråga m uppsägning m medlemmen eller hyresgästen trts detta inte följer reglerna. Har du frågr? Har du funderingar över någt sm tas upp här är du alltid välkmmen att kntakta styrelsen per tel.: eller per e-pst:

2 1. Om allmän aktsamhet Tänk på att vara rädd m föreningens egendm ch hjälpa till med att vårda den. Kstnader för underhåll ch reparatiner betalas av dig själv ch andra medlemmar. Var sparsam med varmvatten. Lämna inte vatten rinnande i nödan ch byt packning när kranen läcker. Var ckså sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Kstnader för vatten ch el betalas ju gemensamt via årsavgiften. Om akut skada inträffar i huset tag i första hand kntakt med fastighetsskötaren enligt anslag i trapphuset. Denne har i uppdrag att ta hand m förvaltningsfrågr. Under jurtid kntakta fastighetsjuren. Kntaktuppgifter finns i trapphusen ch på hemsidan Bstadsrättshavarens skyldigheter framgår av bilaga 1 2. Om säkerhet Kntrllera att ytterprten i fastigheten går i lås efter in- ch utpassering. Hjälp gärna dem sm inte hittar, men släpp inte in någn känd i fastigheten. Lämna inte vinds- eller källardörrar låsta. Var försiktig med eld. Din lägenhet skall vara utrustad med brandvarnare. Närmare infrmatin lämnas av styrelsen. Meddela grannar eller styrelsen m du är brtrest under en längre tid. 3. Balknger, altaner ch fasader För balknger gäller följande regler: Permanent förvaring endast av föremål sm hör till nrmal balkngmöblering. För skakning av mattr, sängkläder m.m. hänvisas till piskställningarna. Blmlådr ch liknande får endast placeras innanför balkngräcket. Snöskttning av balkng skall ske genm den bendes försrg, vilken ckså har ansvar för att att tillse att vattenavrinning kan ske. Se till att balkng-/altandörren är rdentligt stängd för att undvika att vatten tränger in i lägenheten vid kraftig nederbörd ch/eller snösmältning. Om du vill göra ett ingrepp i fasaden krävs tillstånd av föreningen samt eventuellt även bygglv. Det är inte tillåtet att göra hål i fasaden, detta är för att undvika vattenskadr ch fuktskadr i fastigheten sm kan bli mycket kstsamma att åtgärda. Föreningen ansvarar för yttre underhåll d.v.s. fasader, tak, fönstrens utsida, balknger, altaner ch entréer samt trapphus, källare ch vindar.

3 4. Mattpiskning För piskning ch vädring av mattr, sängkläder m.m. finns piskställning inm mrådet. 5. Matning av fåglar Matning av fåglar ch annat småvilt är inte tillåten inm mrådet (mfattar även balknger, altaner ch entréer). Detta främst på grund av att matrester kan lcka till sig råttr ch andra skadedjur, men ckså för att matrester ch djurspillning förrenar hs grannarna. 6. Tvättstuga Föreningen har 2 tvättstugr. Bkningsschema ch särskilda rdningsregler finns anslagna i tvättstugrna. Bkning av tvättid får endast ske med ett gdkänt tvättstugelås. TVÄTTIDER Tvättider alla dagar 07:00-21:00. Markera med tvättstugelås när du vill reservera tid, ch tänk på att ta brt det efter avslutat pass. Den sm inte påbörjat sin tvätt en timme efter utsatt tid får räkna med att någn annan tar över. Självklart skall var ch en göra rent efter sig, trka av maskinerna, ta brt damm från trktumlaren, se till att glvet är rent ch avlägsna sin tvätt. Trkrum ch trktumlare kan nyttjas en timma efter avslutad tvättid, undantaget sista tvättiden på kvällen. Buller ch maskinljud från tvättstugan efter kl är inte tillåtet. OBS! Mattr får inte tvättas i tvättmaskiner avsedda för hushållstvätt. 7. Cyklar, mpeder, barnvagnar, rllatrer Cyklar ska ställas i cykelställ. Cyklar, barnvagnar, pulkr, rllatrer ch dylikt får av säkerhetsskäl inte placeras så att de hindrar in- ch utpassering i entréer, trapphus, eller källare.

4 8. Utmhus Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, pulkr, cyklar m.m. samlas ihp ch tas m hand vid dagens slut. Marschaller får endast placeras utmhus ch skall ställas så att de inte ger upphv till stearin- eller stfläckar eller på annat sätt skadar t.ex. fasader ch entréer. Tag själv brt utbrunna marschallburkar ch eventuella stearin- ch stfläckar, 9. Avfallshantering, el-avfall, kemiska prdukter Enligt lag ska el- ch elektrnikavfall ch annat miljöfarligt avfall samlas in särskilt ch får därför inte lämnas i sprna. Du ansvarar själv för att transprtera sådant avfall till närmaste miljöstatin. Spr från mbyggnader ch reparatiner får inte läggas bland hushållssprna utan skall av bende transprteras till miljöstatin. Begagnade julgranar skall du själv transprtera till miljöstatin Vik samman ch platta till kartnger ch andra förpackningar innan de läggs i behållaren för pappersförpackningar 10. Källare ch vind På vind ch i källare får persnliga tillhörigheter endast förvaras på avsedd plats. Gångarna ska av säkerhetsskäl hållas fria från saker ch får inte belamras. Fastighetsskötarna har rätt att slänga det sm står utanför själva förråden. Undvik att förvara stöldbegärlig egendm på vind ch i källare. Rätt förråd skall höra till rätt lägenhet d.v.s. numret på förrådet skall överensstämma med lägenhetsnumret. Det är inte tillåtet att ta sig ett extra förråd. 11. TV, telefni, bredband Det är inte tillåtet att utan styrelsens tillstånd sätta upp parablantenn eller annan utmhusantenn på fasad eller balkngräcke. Föreningen har kabel-tv genm Tele Husdjur Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förrenar i husen, på gångvägar, trttarer, trappr ch får heller inte rastas på innergården. Plcka upp djurets spillning.

5 13. Störningar För att alla ska trivas är det viktigt att du inte stör mkringbende grannar i nödan. Alla bende är skyldiga att visa hänsyn till sina grannar. Den sm stör ch inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall kmma att bli uppsagd. Skyldigheten gäller i lägenheten ch tillhörande förråd men ckså i gemensamma utrymmen sm t.ex. trapphus, hissar, tvättstugr samt uteplatser. Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa vardagar från klckan 22 på kvällen till klckan 7 på mrgnen. Man bör därför undvika att använda tvätt- ch diskmaskiner under denna tid. Har du fest så infrmera gärna grannarna i gd tid innan, m du trr att det kan störa dem. Prata med dina grannar m vad de tycker är bra, ch känner du dig störd, kntakta i första hand din granne. Föreningens trapphus ch anslagstavlr är endast till för infrmatin från bstadsrättsföreningen via styrelsen ch från hyresgästföreningen. All annan infrmatin sm exempelvis "önskas köpa/sälja", lägenhetsbyten eller reklam ch dylikt är inte tillåten. Rökning i trapphus, källar-, vinds- eller andra gemensamma utrymmen är inte tillåten. 14. Andrahandsuthyrning Uthyrning av bstadsrätt ch hyresrätt i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran m samtycke ska vara skriftlig ch innehålla skälet för begäran, tidsperid ch vem sm ska hyra lägenheten. Styrelsen gdkänner en ansökan m andrahandsuthyrning för högst ett år i taget, önskar man frtsätta att hyra ut sin lägenhet i andra hand så får man lämna in en ny ansökan till styrelsen för prövning. Styrelsen vill pängtera att det inte är tillåtet att hyra ut sin lägenhet i andra hand utan styrelsens gdkännande. Om uthyrningen planeras pågå längre tid än sammanlagt två år till samma hyresgäst ska hyresgästen avstå från besittningsskyddet. Det är lägenhetsinnehavaren sm ansvarar för att så sker.

6 15. Lägenhetsunderhåll Bstadsrättshavare ansvarar för lägenhetens underhåll. Vad sm ingår i lägenheten ch sm ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas nrmalt lägenhetens glv, väggar ch tak, inredning i kök ch badrum, glas ch bågar i fönster samt innerdörrar ch ytterdörrarnas insida. Om någt går sönder måste du se till att det repareras. Se även bilaga 1. Föreningen ansvarar för värmerör (radiatrer), vatten- ch elstammar men bstadsrättshavaren har skyldighet att meddela föreningen m någn läcka eller dylik skada uppstår i lägenheten. Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen ch förhindrar stpp i avlpp sm kan leda till översvämningar. Läckageskadr kstar stra pengar ch leder i allmänhet till strt behag för den sm drabbas. Det är inte tillåtet att utan styrelsens hörande byta ut befintlig köksfläkt eftersm detta kan rsaka prblem med ventilatinen för mkringbende. Det förutsätts att bende har en gällande hemförsäkring, men bstadsrättstillägget är tecknat kllektivt hs Länsförsäkringar. 16. Förändringar i lägenheten Mindre förändringar får göras inne i lägenheten. Du får t.ex. lägga nya glv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvarr i köket. Mer mfattande förändringar kräver dck styrelsens tillstånd, t.ex. m du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök ch badrum eller byta ut ytterdörren. Ibland kan det ckså behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kntakta alltid styrelsen innan du sätter igång! Dessa förändringsarbeten bör utföras under dagtid, såväl vardagar sm helger, för att undvika störningar. 17. Om du tänker flytta Fråga styrelsen vilka rutiner sm gäller vid överlåtelse av bstadsrätten. Tänk på att den sm övertar din bstadsrätt ckså ska gdkännas sm medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Ta därför reda på vad sm krävs för att få medlemskap. Tillsammans med en ansökan m medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen. Lämna kvar dessa benderegler till den sm övertar din bstadsrätt! Önskar du få utförligare infrmatin m uppsägning av hyresrätt, dödsb m.m. kntakta styrelsen.

7 18. Parkering, garage ch bilkörning Trafik med ch parkering av mtrfrdn på gården är inte tillåten annat än vid in ch avflyttning. Parkering kan ske på Bremer-, Oden- ch Vegagatan, men det kan vara svårt att hitta plats. Var därför snäll mt din granne ch lämna inte alltför mycket plats mellan bilen framför eller bakm dig när du parkerar längs med gatan. Utnyttja parkeringsutrymmet effektivt! Utöver dessa regler gäller föreningens stadgar.

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN. Kallad Brf Nordosten

Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN. Kallad Brf Nordosten Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN Kallad Brf Nordosten Vi önskar dig välkommen till Bostadsrättsföreningen Nordosten, kallad Brf Nordosten. Fastigheterna uppfördes 1967. Föreningen bildades

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas!

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! TRIVSELREGLER för Brf Postiljonen 4 Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ravalen. Av styrelsen antagna ordningsregler 2013-01-21

Bostadsrättsföreningen Ravalen. Av styrelsen antagna ordningsregler 2013-01-21 Bostadsrättsföreningen Ravalen Av styrelsen antagna ordningsregler 2013-01-21 1 (10) 1. Inledning... 3 1.1 Ansvar för ordningen... 3 1.2 För vem gäller reglerna... 3 1.3 Information... 3 2. Innanför bostaden...

Läs mer

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Välkommen som medlem och granne! Följande skrift talar om vad du ska känna till om föreningen. 1. Allmänt 2. Andrahandsuthyrning 3. Badrum/Badrumsrenovering

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

B rf REGATTAN 5. Ordningsregler. Juni 2011 REGATTAN 5 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

B rf REGATTAN 5. Ordningsregler. Juni 2011 REGATTAN 5 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN B rf REGATTAN 5 BOSTADSRÄTTSÖRENINGEN REGATTAN 5 5 31 5 33 5 35 5 37 5 39 L I D 1954 I N G Ö Ordningsregler Juni 2011 Innehåll Inledning... 3 Bostadsrättsföreningen Regattan 5... 4 akta om fastigheten...

Läs mer

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Innehåll Trivselregler - Varför det? 2 Andrahandsuthyrning 3 Balkong 3 Barnvagnar & Cyklar 3 Brandvarnare

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING FÖR BRF. HOLLYWOOD 2011

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING FÖR BRF. HOLLYWOOD 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING FÖR BRF. HOLLYWOOD 2011 Brf Hollywood Org.nr. 716438-9137 2011-12-31 Förvaltningsberättelse 2011 för Brf. Hollywood, fastigheten Andréelund 1 Kontaktpersoner:

Läs mer

BRF Valhallavägen 22

BRF Valhallavägen 22 BRF Valhallavägen 22 Information och trivselregler Innehåll BRF Valhallavägen 22... 1 Husets och föreningens historia... 3 Generellt om att bo i bostadsrätt... 3 Inflytt... 3 Årsavgift... 3 Stadgar...

Läs mer

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade!

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas att du skall trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL LILL-JANS PLAN

VÄLKOMMEN TILL LILL-JANS PLAN VÄLKOMMEN TILL LILL-JANS PLAN Kära medlemmar, Denna folder vänder sig till nya såväl som befintliga medlemmar i Brf Lill-Jansplan 3. Att förfoga över en bostadsrätt i vår förening innebär både rättigheter

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

HANDBOK för. Version 090907

HANDBOK för. Version 090907 HANDBOK för Version 090907 Inledning... 3 Brf Färdknäppen 2... 4 Bostadsrätt och bostadsrättsförening... 4 Hur föreningen styrs... 4 Föreningsstämman... 4 Styrelsen... 4 Styrelsens arbetssätt... 5 Valberedningens

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning Välkommen...till din nya lägenhet och som hyresgäst hos Vänersborgsbostäder. Vi är glada för att du har valt oss som hyresvärd och vi hoppas att du kommer trivas i din lägenhet! Vi har en vision att vara

Läs mer

Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21

Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21 Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21 Detta dokument har tagits fram i syfte att informera dig som medlem i Brf Verdandigården om vår förening, fastigheten och de regler som finns. Dokumentet

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

Vanliga frågor A-Ö. Brf Infanteristen 20

Vanliga frågor A-Ö. Brf Infanteristen 20 Vanliga frågor A-Ö Brf Infanteristen 20 Syftet med denna handledning är att erbjuda uppdaterad information om frågor som rör bostadsrättsföreningen, samt att bidra till att hålla nere kostnaderna för bostadsrättsföreningens

Läs mer

Välkommen till BRF Malmgården

Välkommen till BRF Malmgården Välkommen till BRF Malmgården Vi är en familjär förening med ett stort hus, 13 trappuppgångar, 281 lägenheter. Ett 10-tal butikslokaler, ett 30 -tal vinds- och källarlokaler. Föreningen har även ett underjordiskt

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORSHAMMAREN 1-4 HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN Gemensamt boende är gemensam trevnad Rev 081118 1( 6) Innehåll: 1. Inledning 2. Styrelsen 3. Gemensamma utrymmen Tvättstugor Vindar

Läs mer

Trivsel- & Ordningsregler. För samtliga boende i Brf Riddarsporren 24

Trivsel- & Ordningsregler. För samtliga boende i Brf Riddarsporren 24 Trivsel- & Ordningsregler För samtliga boende i Brf Riddarsporren 24 Hagagatan 15-17 Det senast uppdaterade regeldokumentet finns på vår hemsida eller i föreningspärmen i tvättstugan 15c www.riddaren24.se

Läs mer

Brf Husby. Basinformation 2012. Stockholm 2011-12-01

Brf Husby. Basinformation 2012. Stockholm 2011-12-01 Brf Husby Basinformation 2012 Stockholm 2011-12-01 Välkommen till vår bostadsrättsförening! Bostadsrättsföreningen Husby nr 1 är en ekonomisk förening som tillhör HSBrörelsen, där vi bildar en egen ekonomisk

Läs mer

Välkommen till. brf MASTEN

Välkommen till. brf MASTEN Välkommen till brf MASTEN Denna informationsmapp innehåller: - Information för nyinflyttade till HSB brf Masten - Aptusinformation - Information gällande hyresavgiften - Trivselregler för brf Masten -

Läs mer

Välkommen som hyresgäst

Välkommen som hyresgäst Välkommen som hyresgäst Råd & tips från Fastighetsägarna Reviderad maj 2012 2 Innehåll Välkommen! 4 När du ska flytta in 4 Vilka regler har en hyresvärd och en hyresgäst att rätta sig efter? 6 Om något

Läs mer

Brf Kedjebacken från A till Ö

Brf Kedjebacken från A till Ö Brf Kedjebacken från A till Ö Att bo i Brf Kedjebacken Du har valt att bo med bostadsrätt. Det innebär att du har valt att bo i en lägenhet som ägs av bostadsrättsföreningen Kedjebacken gemensamt. Du har

Läs mer

Anvisningar och allmänna ordningsregler

Anvisningar och allmänna ordningsregler Anvisningar och allmänna ordningsregler För allas trivsel, tänk på följande: att väl akta och vårda föreningens egendom, bostadshus och utemiljö. att när du använder lägenheten se till att bevara vad som

Läs mer