Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen."

Transkript

1 Trivselregler Dethärbörduvetaomföreningenstrivselregler Ansvar för ordningen Allaärskyldigaatträttasigefterordningsreglerna.Attboibostadsrättinnebärett gemensamtansvar.sommedlemiföreningenharduintebararättentillenbostadi föreningens hus utan Du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar/boende!styrelsensuppgiftäratttahandomdenlöpandeförvaltningen avföreningenochverkställadebeslutsomföreningsstämmanfattar.idenlöpande förvaltningeningårocksåordningsfrågorna. Dettainnebärattstyrelsenharansvaretförattdetärordningochredabådeioch utanförhusen. För vem gäller reglerna Ordningsreglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättsinnehavare. Även övriga familjemedlemmaromfattasliksomgäster,inneboendeellerhantverkaresomutför arbeteåtdigilägenheten.ordningsreglernagällerocksåförandrahandshyresgäster. Omföreningenharegnahyresgästergällerreglernaävendem. Vad händer om trivselreglerna inte följs OmordningsreglernainteföljskanstyrelseniallvarligarefallifrågasättaomDuskall få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Innan styrelsen kan agera mot den som bryter mot reglerna måste styrelsen alltid först uppmana medlemmen att följa reglerna.förstdärefterochommedlemmentrotsuppmaningeninteföljerreglerna kandetblifrågaomuppsägning. Har Du frågor HarDufunderingarövernågotsomtasuppidessareglerärDualltidvälkommenatt kontaktastyrelsenviavårbrevlådaiuppgång26c.

2 1. Om allmän aktsamhet a) Tänk på att vara aktsam om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhållochreparationerbetalasavallagemensamt. b) Om akut skada inträffar i huset tag kontakt med fastighetsskötarfirman enligt anslagiporten. 2. Om säkerhet a)kontrolleraattytterportenifastighetengårilåsefterin ochutpassering. b)släppinteinnågonokändpersonifastigheten.varsärskiltvaksamnärduöppnar viaporttelefonen. c)lämnaintevinds ellerkällardörrarolåsta. d)varförsiktigmedeld. e)dinlägenhetskallvarautrustadmedbrandvarnare.närmareinformationlämnas avstyrelsen. f) Meddela grannar eller styrelsen om Du under en längre tid är borta från Din lägenhet. 3. Om gemensamma kostnader Iaktta sparsamhet vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Byt kranpackningnärvattenstårochdroppar. Kostnader för vatten och värme samt el i gemensamma utrymmen betalas av alla bostadsrättsinnehavaregemensamt. 4. Mattpiskning Förpiskningochvädringavmattor,sängkläderm.m.finnspiskställningpågården. 5. Matning av fåglar Matningavfåglarärintetillåteninomfastighetenpågrundavattmatresterriskerar attlockatillsigråttorellerandraskadedjur. 6. Tvättstuga Föreningenhartotalt3sttvättstugor,belägnapåSnoilskygatan2,Räntmästaregatan 26 A och 28 C. Bokningsschema och särskilda ordningsregler finns anslagna i tvättstugan.setillattduföljerreglerna! OBS! Mattor får inte tvättas i tvättmaskiner avsedda för hushållstvätt (matttvätt finnspå26c).

3 7. Cyklar, mopeder, barnvagnar, rollatorer Cyklar skall förvaras i cykelrummen eller i källarförråd. Allt som förvaras i cykelrummenskallmärkasmedlägenhetsnummer.ochvaraisåskickattdomgår attanvända. Tillmopederkanmanhyraettlåstutrymme,frågastyrelsen. Mankanävenhyraegenförvaringavcykelochbarnvagn,frågastyrelsen Itrapphusetfårendastrollatorerplaceras,dockpåsådantsättattdeintehindrarfri passage. Cyklarfårinteställasutanförportarna. 8. Gården a)gårdenskahållasrenochsnygg.varochenmåstetaredapåcigarettfimparoch annatskräp. b)gårdenfårinteanvändasförpermanentförvaringavdiversebohagsomintehör tillbostadsrättsföreningensgemensammautemöblering. c) Förälder ansvarar för att tex. barnens leksaker, cyklar m.m. samlas ihop efter dagensslutochförvarasprivatellerpåanvisadplats. d) Marschaller skall placeras så att de inte ger upphov till sotfläckar eller på annat sättskadarfasaden.tagsjälvbortutbrunnamarschallburkar,eventuellastearin och sotfläckar. e)grillningfårendastskedärdetintestörövrigaboendeochinteutgörenfaraför fastigheten. 9. Avfallshantering, el-avfall, kemiska produkter a) Föreningen källsorterar avfallet. Markerade kärl för hushållsavfall, kompost, metall och tidningar finns placerade i soprummet (bara på 28:an kan man slänga glas,hårdplast,kartongochwellpapp).vänligenrespekteraindelningsordningenav miljöhänsyn. b) Övriga avfallsprodukter hänvisas till Renovas återvinningsplatser. Den närmaste finnspåkärralundsgatan3, c)grovsoporfårmansjälvbekostabortforslandetav.renovasåtervinningscentraler tar exempelvis emot elektronikavfall, farligt avfall (lösningsmedel, färg och kemikalier) och kyl och frysmöbler. Behöver du hjälp, kontakta fastighetsskötaren ellerrenova,närmastefinnsisävenäs.

4 10. Källare Påkällarefårpersonligatillhörigheterförvarasendastienskiltförrådsomskallvara låst.gångarnaochandragemensammautrymmenskallhållasfriafrånsakerochfår intebelamrasavbrandsäkerhetsskäl. 11. Parabolantenn Detärintetillåtetattsättauppparabolantennellerannanutomhusantennpåfasad ellertakutanstyrelsensmedgivande. 12. Husdjur Innehavare av husdjur är skyldig att övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastighetenochintehellerrastasiplanteringarellerpåbarnenslekytor.plockaupp djuretsspillning. 13. Störningar För att alla skall trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse kan bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t.ex. i trappa, tvättstugaochpågård. Någraexempelpåvadlagenmenar: a)ljudstörningarärintetillåtna.manfårintestöragenomattföraoväsensomtex att tala för högt eller skrika. Man får inte spela högt på musikanläggning eller musikinstrumentellerhapåtvalltförhögt. b) Grannarna får inte heller störas av oväsen i trappan på grund av besökare till lägenheten. c)hundarfårinteskällaellerylasåattomkringboendestörs. d) Trapphus, tvättstuga och andra föreningsgemensamma utrymmen räknas som allmänplatsochdärmedärdetintetillåtetattrökaellertändasincigarettdär. Reglernagällerdygnetruntmenärextraangelägnaattföljafrånkl22:00påkvällen tillkl7:00påmorgonen.tvätt ochdiskmaskinerskallintekörasunderdennatid. 14. Bastu och övernattningsrum I26cliggervårfinabastuoövernattningsrumsommanbokarvidbehov. Instruktionerfinnsutanförbastunochövernattningsrummet.

5 15. Andrahandsuthyrning Upplåtelseiandrahandkräverstyrelsenssamtycke.Begäranomsamtyckeskallvara skriftlig och skall innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som skall hyra lägenheten. Om uthyrningen skall pågå längre tid än två år skall hyresgästen avstå från besittningsskydd. Besittningsskyddet för andrahandshyresgäst avtalas bort genom ansökan till hyresnämnden, som har särskild blankett för detta. Nycklar överlämnastillandrahandshyresgästgenomseparatparagrafiandrahandsavtalet. 16. Lägenhetsunderhåll Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som skall underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum,glasochbågarifönstersamtinner ochytterdörrar.omnågotgårsönderär Duskyldigattsetillattdetrepareras. Det är särskilt viktigt att Du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den somdrabbas. Duskallhaensärskildbostadsrättförsäkringsomkomplementtilldinhemförsäkring, omolyckanärframme. 17. Förändringar i lägenheten Mindreförändringarfårgörasilägenheten.Dufårtexlägganyagolv,sättauppnya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om Du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Iblandkandetocksåbehövasbygganmälanförattutföravissaåtgärderilägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan Du sätter igång! Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboendenärduutförbullerstörandearbeteilägenheten. 18. Städdag Städag har vi två gånger om året en på våren och en på hösten, då finns det möjlighetattslängasådantsominteärlämpligtattslängaisoprummen. 19. Om Du tänker flytta Frågastyrelsenvilkarutinersomgällervidöverlåtelse.Tänkpåattdensomövertar Din lägenhet också skall godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får ägarum.tagdärförredapåvadsomkrävsförattfåmedlemskap.tillsammansmed enansökanommedlemskapskallävenettexemplaravöverlåtelseavtaletlämnastill styrelsen. Nycklar överlämnas till nyckelansvarig eller överlåtes till ny lägenhetsinnehavare genomseparatparagrafiöverlåtelseavtalet. GlöminteattlämnakvardessaordningsreglertilldensomövertarDinlägenhet. Utöverdessaordningsreglergällerföreningensstadgar. Dessaordningsreglerharbeslutatsavstyrelsenden9/32003attgällafromden22/32003 Dessaordningsreglerharbeslutatsavföreningsstämmanden6/42004attgällafromden

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

REVIDERADE ORDNINGSREGLER GENOM STYRELSEN 2011-08-16

REVIDERADE ORDNINGSREGLER GENOM STYRELSEN 2011-08-16 REVIDERADE ORDNINGSREGLER GENOM STYRELSEN 2011-08-16 för Bostadsrättsföreningen Bjuvshus Nr. 2 Ordningsreglerna finns även att läsa på föreningens hemsida, www.bjuvshus2.se Version 1.1 Det här bör Du veta

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Ejdern Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för. BRF Isprinsessan

ORDNINGSREGLER. för. BRF Isprinsessan ORDNINGSREGLER för BRF Isprinsessan Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! :

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : TRIVSELREGLER för Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1 Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9. Ordningsregler

Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9. Ordningsregler Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9 Ordningsregler Ordningsregler Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är

Läs mer

ORDNINGSREGLER. Ansvar för ordningen. För vem gäller reglerna. Vad händer om ordningsreglerna inte följs

ORDNINGSREGLER. Ansvar för ordningen. För vem gäller reglerna. Vad händer om ordningsreglerna inte följs ORDNINGSREGLER För Bostadsrättsföreningen Askungen Fredhällsgatan 5 7 Stockholm Ordningsreglerna är reviderade 2010 06 31 för att anpassas till verkligheten samt mindre detaljerat styra över oss som bor

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BRF BÅTSMANNEN. Beslutade vid årsstämma 2011-04-11

ORDNINGSREGLER FÖR BRF BÅTSMANNEN. Beslutade vid årsstämma 2011-04-11 ORDNINGSREGLER FÖR BRF BÅTSMANNEN Beslutade vid årsstämma 2011-04-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ansvar för ordningen 1 För vem gäller reglerna 1 Vad händer om ordningsreglerna inte följs? 1 Har Du frågor? 1

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN. Kallad Brf Nordosten

Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN. Kallad Brf Nordosten Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN Kallad Brf Nordosten Vi önskar dig välkommen till Bostadsrättsföreningen Nordosten, kallad Brf Nordosten. Fastigheterna uppfördes 1967. Föreningen bildades

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas!

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! TRIVSELREGLER för Brf Postiljonen 4 Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER BRF STENTORGET

ORDNINGSREGLER BRF STENTORGET ORDNINGSREGLER BRF STENTORGET Som medlem i BRF Stentorget samt med din påskrift på sista sidan bekräftar du att du har tagit del av, och kommer att följa, föreningens ordningsregler. För vem gäller ordningsreglerna

Läs mer

ORDNINGSREGLER för brf Domartornet, org.nr.: 769616-0006

ORDNINGSREGLER för brf Domartornet, org.nr.: 769616-0006 ORDNINGSREGLER för brf Domartornet, org.nr.: 769616-0006 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande

Läs mer

Bostadsrättsföreningen ÖrebroHus 44 Brf Örebrohus 44 Org nr 716453-1084. Välkommen till. Bostadsrättsföreningen ÖrebroHus 44

Bostadsrättsföreningen ÖrebroHus 44 Brf Örebrohus 44 Org nr 716453-1084. Välkommen till. Bostadsrättsföreningen ÖrebroHus 44 Välkommen till Bostadsrättsföreningen ÖrebroHus 44 Vi i föreningen har nära till naturen och centrum T.ex. Buss nr. 11 som går varje halvtimme till centrum t.o.r I Ladugårdsängen finns: Bankomat Närbutik

Läs mer

TRIVSELREGLER. för oss på Kungs 25

TRIVSELREGLER. för oss på Kungs 25 TRIVSELREGLER för oss på Kungs 25 TRIVSELREGLER för oss på Kungs 25 Förutom hyreslagen gäller följande trivselregler för att alla boende, affärsinnehavare och kontorsarbetande ska trivas på Kungsgatan

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Furan 7

Bostadsrättsföreningen Furan 7 Bstadsrättsföreningen Furan 7 Det här bör du veta m föreningens benderegler Ansvar Styrelsens uppgift är att se till att föreningens löpande förvaltning tas m hand ch att verkställa de beslut sm föreningsstämman

Läs mer

Brf. Vapensmeden 5. Ordningsregler. för Bostadsrättsföreningen Vapensmeden 5 Beslutade av styrelsen 2012-09-18

Brf. Vapensmeden 5. Ordningsregler. för Bostadsrättsföreningen Vapensmeden 5 Beslutade av styrelsen 2012-09-18 Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Vapensmeden 5 Beslutade av styrelsen 2012-09-18 Dessa ordningsregler grundar sig dels på föreningens stadgar, dels på den grannsämjerätt och det hänsynstagande

Läs mer

Ordningsreglerna skall ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler och Miljö- och Hälsoskyddslagen.

Ordningsreglerna skall ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler och Miljö- och Hälsoskyddslagen. Ordningsregler För att vi skall få ett trevligt boende finns en del saker som vi bör tänka på för oss som bor inom brf. Teleskopet. Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor

Läs mer

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9)

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9) Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9) TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett Styrelsen för Brf Skvadronen Ett vill önska dig välkommen som boende och medlem. Vi

Läs mer

BRF Ritaren 5 & 12 ORDNINGSREGLER/TRIVSELREGLER

BRF Ritaren 5 & 12 ORDNINGSREGLER/TRIVSELREGLER BRF Ritaren 5 & 12 ORDNINGSREGLER/TRIVSELREGLER Styrelsen har skapat ordningsregler för att öka trivseln för alla medlemmar och boende i vår förening. Ordningsreglerna är ett komplement till våra stadgar!

Läs mer

Autogiro (A) Avgift (B)

Autogiro (A) Avgift (B) Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro varje månad. Telefon 08-775 72 60, telefontid 09-12.

Läs mer