Användaranvisning Gör-det-själv-hallen i Hagalunds Depå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användaranvisning Gör-det-själv-hallen i Hagalunds Depå"

Transkript

1 Användaranvisning Gör-det-själv-hallen i Hagalunds Depå Gör-det-själv-hallen (GDS-hallen) i Hagalunds Depå är en anläggning som avtalsbundna kunder kan disponera under begränsad tid. Tidsbokning sker via Jernhusens hemsida (www.jernhusen.se). På hemsidan kan även det avtal som krävs för nyttjandet laddas ned. I detta dokument kallas de kunder som tecknat avtal om användning av GDS-hallen för användare. Bilparkering GDS-hall Anläggningen består av en 48 m lång hall med anslutande spåranläggning. Ritning över hallen finns i bilaga 1, Översiktsritning, GDS-hall Hagalunds Depå. Hallen nås via spår 16B. Framför hallen kan fordon på upp till 58 m ställas upp. 1(10)

2 Innehåll 1. Beskrivning av anläggningen Aktiviteter som kan utföras Funktioner i anläggningen Förråd och kontorsutrymme Tillgängliga tjänster Arbetsmiljö Miljöskydd Hur får jag tillträde till anläggningen? Avtal Priser och betalningsvillkor Övriga villkor för användning Tidsbokning Vite Instruktioner för användning av anläggningen Inpassering Parkering och leveranser Arbeten Brand Inkörning i GDS-hallen Portstyrning Arbete med dieseldrivet fordon Magnetventiler spolvatten Arbete på fordonets tak Städning Avfallshantering Heta arbeten Avisning Uppställning av järnvägsfordon Fel på anläggning Kontaktuppgifter Bilagor (10)

3 1. Beskrivning av anläggningen 1.1 Aktiviteter som kan utföras Utgångspunkten är att en så stor mängd olika aktiviteter som möjligt skall kunna utföras i anläggningen, trots att byggnadens storlek och konstruktion sätter vissa begränsningar. Lokalen är t ex för liten för att ge plats för lyftbockar, vilket gör att boggi- eller axelbyten inte kan utföras. Det följande är exempel på underhållsåtgärder som kan utföras i GDS-hallen: Service Grund/vändstädning Frontvätt Handtvätt av fordon Vattentryckning Avisning med kallvatten (från spolpost) Underhåll Säkerhetssyn Tillsyn Felsökning Reparation av inredning Byte av fönsterrutor Komfortreparationer invändigt Hjulmätning Dörreparationer Dekaler/skyltning på fordon Bromsreparationer o Beläggbyte o Blockbyte o Styrventilsbyte Stöt och drag Takarbete Kontroll/reparation av strömavtagare AC/ventilation Enklare svets/riktningsarbeten (t ex rikta gardjärn) Bättringsmålning 1.2 Funktioner i anläggningen För att möjliggöra ovan nämnda arbeten finns följande funktioner i anläggningen: Ett 48 m långt spår inne i hallen med frånskiljbar kontaktledning Grav i hela hallens längd Utrustning för takarbete o Takstege o Fallskydd för två personer Eluttag o 1 fas o 3 fas (16, 32 och 63 A) Fyra uttag med slangrulle för tryckluft från egen kompressor utrustad med lufttork 3(10)

4 Utsug för avgaser från dieselfordon Spolpost för tvätt och avisning Vattenpost med varmt och kallt vatten på två platser i hallen Två mindre verkstadsutrymmen för bänkarbete Låsbara förråd för tillfällig förvaring av t ex reservdelar Personal- och omklädningsutrymme med dusch Avfallsstation för återvinning utanför den norra porten Uppställning av fordon i väntan på tillträde till anläggning sker på spåret framför hallen. 1.3 Förråd och kontorsutrymme Det finns fem förråd att disponera i anslutning till bokad hall genom kontaktpersonens försorg. Fyra av dessa är på 3 m 2 och ett är på 10 m 2. Förråden är avsedda för verktyg och reservdelar mm som skall användas i direkt samband med verksamheten i hallen. Inga brand- eller miljöfarliga ämnen får förvaras i förråden. Det finns även ett kontorsutrymme med en arbetsplats att tillgå under tiden hallen är bokad. Önskas förråd för längre tid, kontakta Jernhusens kontaktperson för förvaltning. Kontaktuppgifter finns i tabellen sist i dokumentet. 1.4 Tillgängliga tjänster Jernhusen förvaltning utför genom sin kontaktperson tillsyn av lokalen. Kontaktpersonen tillhandahåller även nycklar, sköter uthyrning av förrådslokaler, tar emot felanmälningar mm. Kontaktpersonen tillhandahåller efter särskild överenskommelse dessutom ett antal tjänster som: Godsmottagning (Jernhusen förvarar gods och levererar det till hallen) Städning Extra vaktmästartjänster Upplåtelse av förråd och kontorsutrymme Jernhusen kan även via kontaktpersonen förmedla kontakter med andra som kan leverera tjänster i samband med hyran av hallen. Kontaktuppgifter till kontaktpersonen för förvaltning finns i tabellen sist i dokumentet. 1.5 Arbetsmiljö Jernhusen AB har samordningsansvar för arbetsmiljön på hela Hagalunds Depå. Jernhusen Skötsel AB ansvarar arbetsmiljömässigt för de fasta installationerna i GDS-hallen. Varje användare som hyr anläggningen ansvarar själv för arbetsmiljön för sitt eget arbete på platsen. Användaren har skyldighet att rapportera incidenter till kontaktpersonen för arbetsmiljöfrågor på Jernhusen. För kontaktuppgift se tabellen sist i dokumentet. 1.6 Miljöskydd Anläggningen är avsedd för lättare underhåll av järnvägsfordon. Användaren har skyldighet att följa gällande miljölagstiftning och de regler som Jernhusen utfärdar. Det är uttryckligen förbjudet att: - Hälla spillolja i avloppet - Använda anläggningen för kadaversanering. Kadaversanering kan utföras i Jernhusens saneringshall i Hagalunds Depå. 4(10)

5 Användaren är miljöansvarig för sin verksamhet i hallen och skall själv hantera akuta åtgärder och anmälningar som krävs vid t ex utsläpp. Alla incidenter skall omgående anmälas till Jernhusens kontaktperson för miljöfrågor. För kontaktuppgifter, se tabellen sist i dokumentet. 2. Hur får jag tillträde till anläggningen? 2.1 Avtal Innan bokning av anläggning kan ske måste användaren ingå ett kundavtal avseende GDS-hallen med Jernhusen. Avtalet kan laddas ned på Jernhusens hemsida, Detsamma gäller för ett Nyttjanderätts- och Trafikeringsavtal (TRAV), som ger rätt till tillträde och trafikering på spåranläggningen för det trafikerande järnvägsföretaget (d v s användaren eller dennes uppdragstagare). TRAV skall tecknas med Jernhusen Verkstäder AB. Avtalet finns tillgängligt på Jernhusens hemsida. Avtalen skall undertecknas och skickas till adressen i tabellen sist i dokumentet. Observera att den som tecknar TRAV skall vara firmatecknare för ett av Transportstyrelsen godkänt järnvägsföretag. Tillsammans med de undertecknade avtalen skall också en vidimerad kopia av ett försäkringsbrev för en gällande ansvarsförsäkring, till det belopp som anges i kundavtalet, bifogas. När dessa avtal undertecknats och skickats till Jernhusen får användaren inloggningsuppgifter till bokningssystemet i retur till den angivna e-postadressen. För all trafikering inom Hagalunds Depå krävs att järnvägsföretaget har tecknat ett avtal med operatören av ställverket. För uppgift om aktuell ställverksoperatör, se bilaga 4 Järnvägsnätbeskrivning. Detta krav är tillämpligt även för trafik till och från GDS-hallen. Det är ett övergripande krav att all personal som vistas i anläggningen har relevant utbildning för vistelse i eller invid spår. För detaljer och krav, se bilaga 6 Instruktion för aktiviteter inom och invid spårområdet. 2.2 Priser och betalningsvillkor Priset för att använda GDS-hallen är SEK per timme eller SEK dygn, exklusive moms. Bokade tider faktureras månadsvis i efterskott med 30 dagars betalningstermin. 2.3 Övriga villkor för användning På Jernhusens hemsida, och som bilagor till detta dokument, finns ytterligare beskrivningar och säkerhetsinstruktioner som innehåller krav som skall beaktas vid användning av anläggningen. Järnvägsnätbeskrivningen (JNB), bilaga 4 Trafiksäkerhetsinstruktion, Jernhusens infrastruktur Hagalunds Depå, bilaga 5 Instruktion för aktiviteter inom och invid spårområdet, bilaga 6 Hagalunds Depå Allmänna skyddsregler, bilaga 7. 5(10)

6 2.4 Tidsbokning Tidsbokning sker via Jernhusens hemsida. För beskrivning av hur bokningssystemet fungerar, se bilaga 8, Användaranvisning, Bokningssystem för GDS-hallar och Saneringshallar som även den finns på Jernhusens hemsida. Bokning får ske av ett tillfälle i taget. Kortaste bokningsbara tid är tre timmar och längsta sammanhängande bokningsbara tid är sju dygn. Eventuell avbokning skall ske senast 72 timmar innan påbörjad hyresperiod, i annat fall debiteras den outnyttjade tiden. Upptäcker användaren att arbetet inte kan avslutas i tid för att lokalen skall hinna utrymmas och städas innan hyrestiden går ut skall hyrestiden förlängas i bokningssystemet. Om detta inkräktar på annans bokning skall hyrestagaren kontakta nästkommande användare för överenskommelse. Kontaktinformation till användarna finns i bokningssystemet som nås via Jernhusens hemsida. Observera att järnvägsföretaget får beställa tågläge, växling och uppställningsplats i särskild ordning hos Trafikverket. 2.5 Vite Enligt kontraktet regleras i denna instruktion i vilka situationer och till vilka belopp vite kan utgå. Följande gäller: Är anläggningen inte städad enligt avtalet samt de instruktioner som återfinns i detta dokument efter avslutad hyresperiod, debiteras detta med SEK per tillfälle. Om järnvägsinfrastrukturen som nyttjas för tillträde till och från GDS-hallen inte är fri och farbar för annan senast vid hyresperiodens slut debiteras detta med SEK per tillfälle. Erläggande av vite innebär dock inte att Jernhusen fråntas sin rätt till ersättning för skada i enlighet med avtalets punkt Instruktioner för användning av anläggningen En översiktsritning över anläggningen finns i bilaga 1. Den visar huvudmåtten och placeringen av de olika funktionerna. 3.1 Inpassering För passering av grinden på Hagalunds Depå krävs passerkort och för inpassering i GDS-hallen krävs nyckel. Både passerkort och nyckel erhålls efter kontakt med kontaktpersonen för förvaltning efter bokningen. Passerkort och nyckel skall återlämnas till kontaktpersonen efter hyresperiodens slut. 3.2 Parkering och leveranser Parkering sker utanför depåområdet. Leveranser av verktyg och material får ske med bil till anvisad plats inne på depåområdet. Jernhusens kontaktperson för förvaltning ger anvisningar om hur tillträde skall ske. 6(10)

7 3.3 Arbeten Om inte hela fordonet ryms inne i hallen måste arbetet skyddas. Enligt lokal överenskommelse görs detta genom att hindertavlor sätts upp framför och bakom fordonet. Hindertavlorna skall märkas med namn på den person som satt upp tavlan och med ett telefonnummer där denne kan nås. Denna person ansvarar också för att tavlan avlägsnas efter avslutat arbete. Hindertavlor finns i hallen, en i vardera änden vid respektive port. För fordon med traktionsutrustning krävs dessutom ett anslag med skriften Arbete pågår och samma information som för hindertavlan läggs vid fordonets körkontroller. Observera att det endast är spåret från växel 16B genom hallen till vägen framför lokhallen som får utnyttjas, övriga spår trafikeras av andra. Användaren uppmanas därför respektera detta och inte hindra verksamheten på övriga spårområden. 3.4 Brand Det är användarens skyldighet att utföra en riskbedömning/analys innan heta arbeten påbörjas och vidta de åtgärder som krävs för att förhindra att brand uppstår. Lokalen saknar brandlarm. Brandsläckare finns vid gångdörrarna till hallen. Uppstår brand, ring alternativt 112 För hantering av övriga olyckor och tillbud, se avsnittet Åtgärder vid olycka i bilaga 7. För larm om järnvägsolyckor finns ett särskilt telefonnummer i tabellen sist i dokumentet. 3.5 Inkörning i GDS-hallen Utanför hallens södra port finns gul elspärrsignal med indikeringsljus. Blått ljus indikerar att den invändiga kontaktledning är inkopplad, fordon med uppfälld strömavtagare får då passera signalen. Vitt ljus indikerar att kontaktledningen i hallen inte är inkopplad, fordon med uppfälld strömavtagare får då inte passera signalen. Instruktion för in- och urkopplingen av kontaktledningen finns i bilaga 2. Vid inkörning av dieselfordon skall indikeringsljuset utanför södra porten visa vitt sken som betyder att kontaktledningen inte är inkopplad. När dieselfordon passerar porten och innan inkörning i hallen skall avgasutsugen anslutas till fordonets avgassystem och detta kräver att kontaktledningen inte är spänningssatt Portstyrning Vid porten samt på apparatskåpet finns tryckknappar ÖPPNA-STOPP-STÄNG som kan manövrera porten oberoende av varandra Arbete med dieseldrivet fordon Innan man kör in dieseldrivet fordon skall urkoppling av kontaktledning genomföras (se bilaga 2). 7(10)

8 När ett dieseldrivet fordon körs in i hallen skall avgasutsuget anslutas till fordonets avgassystem, enligt följande: Nyckeln JFGDS från jordningsfrånskiljaren sätts i nyckelboxen Nyckeln AGDS sätts i låset för avgasslangen Avgasslangen frigörs och huven sätts på fordonets avgassystem Starta avgasfläkten med omkopplaren på dörren till manöverskåpet. Drift indikeras genom att lampan i Till -knappen tänds. Om avgasfläkten är i drift när kontaktledningen spänningssätts slås fläkten av automatiskt. 3.6 Magnetventiler spolvatten När kontaktledningen har varit spänningslös i 60 sekunder öppnas ventiler för spolvatten. Dessa stängs när kontaktledningen spänningssätts. 3.7 Arbete på fordonets tak För att arbeta på fordonets tak måste urkoppling av kontaktledningen genomföras enligt bilaga 2. För att komma upp på fordonets tak skall den fasta stegen i hallen användas, enligt följande. Nyckel JFGDS från jordningsfrånskiljaren sätts i nyckelbox, som frigör nyckel SGDS för insättning i stativ för stege. Stegen kan läggas mot fordonet. Därefter jordas fordonets enligt tillverkarens krav. Under arbete på tågets tak skall fallskydd med sele användas. Instruktion hur fallskyddet hanteras finns i bilaga 3. Efter avslutat arbete skall all utrustning återställas i låst läge och kontaktledningen inkopplas enligt instruktionen i bilaga Städning Lokalen skall alltid städas efter avslutat arbete. Enligt kontraktet debiteras användaren en särskild avgift om lokalen inte städas. Golven i alla använda utrymmen i hallen och i graven skall sopas och allt skräp avlägsnas. Avfallet lämnas i soptunnorna eller i avfallskärlet. Städutrustning finns i verkstadsutrymmet. Saknas utrustning anmäls detta till Jernhusens kontaktperson på plats. 3.9 Avfallshantering Avfall läggs i återvinningsanläggningen vid den norra porten. Här skall även hushållsavfall slängas. Skrot mm som inte ryms i avfallskärlen i avfallsanläggningen tas om hand av kontaktpersonen efter överenskommelse. Observera att inget avfall får lämnas kvar i hallen utan att kontaktpersonen kontaktats! 3.10 Heta arbeten Mindre svetsarbeten är tillåtna att utföras i anläggningen. Större arbeten får inte utföras då separat rökgasutsug saknas. 8(10)

9 Det är användarens ansvar att utföra en riskbedömning innan arbetet startar och att vidta tillräckliga åtgärder för att inte brand skall uppstå samt att personalen har utbildning i heta arbeten. Brandsläckare finns vid gångdörrarna till hallen Avisning Avisning kan ske med hjälp av de spolposter som finns i anläggningen. Observera att avisning sker med kallt vatten vilket begränsar kapaciteten. Nedfallen is skall avlägsnas innan nästa användare anländer. 4. Uppställning av järnvägsfordon Framför hallens södra port finns plats för 58 m fordon hinderfritt. Är hallen upptagen kan detta spår inte utnyttjas för uppställning i väntan på infart till hallen då fordonet i så fall kommer att blockera utpasserande fordon. 5. Fel på anläggning Upptäcks fel på lokaler eller utrustning skall dessa fel omedelbart anmälas till kontaktpersonen för förvaltning. Fel på spår, kontaktledning eller signaler skall omedelbart anmälas till Ställverksoperatören. Se kontaktuppgifter i tabellen sist i dokumentet. Fel får inte åtgärdas av användaren! 6. Kontaktuppgifter Adress för avtal Jernhusen GDS-hallen Box Stockholm Kontaktperson för förvaltning Telefon: E-post: Kontaktperson för arbetsmiljö Mikael Borg Telefon: Mobil: E-post: Kontaktperson för miljö Annika Magnusson Telefon: Mobil: E-post: Adress till GDS-hall Hagalunds Depå Växlarevägen Solna Ställverksoperatör Hagalunds Depå Larm om järnvägsolycka (10)

10 7. Bilagor 1) Översiktsritning, GDS-hall Hagalunds Depå 2) Instruktion, In- och urkoppling av kontaktledning, GDS-hall Hagalunds Depå 3) Instruktion, Hantering av fallskydd, GDS-hall Hagalunds Depå 4) Järnvägsnätbeskrivningen (JNB) 5) Trafiksäkerhetsinstruktion, Jernhusens infrastruktur Hagalunds Depå 6) Instruktion för aktiviteter inom och invid spårområdet 7) Hagalunds Depå Allmänna skyddsregler 8) Användaranvisning, Bokningssystem för GDS-hallar och Saneringshallar 10(10)

KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå

KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå Mellan Jernhusen Underhållshallar AB, org. nr 556794-9218, ( Jernhusen ), och, org. nr, ( Kunden ) har denna dag avtal träffats avseende rätt att boka tider för

Läs mer

Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015

Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015 SID 1 (6) 2014-01-01 Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015 Lokalhyra För närvarande utgår ingen moms på lokalhyra. Blå Hallen 60 000:- Gyllene Salen 60 000:- Båda lokalerna 110 000:- Tillkommande

Läs mer

Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21

Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21 Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21 Detta dokument har tagits fram i syfte att informera dig som medlem i Brf Verdandigården om vår förening, fastigheten och de regler som finns. Dokumentet

Läs mer

Säkerhetsregler för entreprenörer vid SSAB EMEA i Oxelösund

Säkerhetsregler för entreprenörer vid SSAB EMEA i Oxelösund Instruktion 31414/1.0 Företagsintern 1 av 15 Författare Datum Arkiveringstid Lundbergh, Klas 2012-11-21 5 år Fastställare Giltigt fr o m Giltigt t o m Lundbergh, Klas 2012-11-20 2015-11-20 Säkerhetsregler

Läs mer

Instruktion för aktiviteter inom och invid spårområde

Instruktion för aktiviteter inom och invid spårområde 1 (19) invid spårområde 2 (19) 1. Introduktion Denna instruktion beskriver regler och rutiner inklusive villkor för aktiviteter inom samt. Syftet med instruktionen är att förebygga olyckor och tillbud

Läs mer

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur HAGALUNDS DEPÅ

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur HAGALUNDS DEPÅ Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (9) Upprättad av Stefan Halldén, 08-100 3263, stefan.hallden@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize Giltigt

Läs mer

Brf Pennteckningen 3. Handbok. Tips, regler och bestämmelser

Brf Pennteckningen 3. Handbok. Tips, regler och bestämmelser Brf Pennteckningen 3 Handbok Tips, regler och bestämmelser Januari 2013 Innehållsförteckning 1. En handbok för föreningsmedlemmar och hyresgäster... 3 2. Om föreningen och huset... 3 3. Föreningsstämma...

Läs mer

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0 REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0 Reglerna är framtagna av styrelsen för Bestorps Båtklubb enligt 5 Medlems skyldigheter i stadgarna för båtklubben. Reglerna har utformats för att underlätta och

Läs mer

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 1.9. Innehåll. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet.

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 1.9. Innehåll. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet. Reglerna är framtagna av styrelsen för Bestorps Båtklubb enligt 5 Medlems skyldigheter i stadgarna för båtklubben. Reglerna har utformats för att underlätta

Läs mer

UTHYRNINGSMANUAL NYTTJANDERÄTTSVILLKOR KÅRHUS ÖRATS

UTHYRNINGSMANUAL NYTTJANDERÄTTSVILLKOR KÅRHUS ÖRATS UTHYRNINGSMANUAL NYTTJANDERÄTTSVILLKOR KÅRHUS ÖRATS FESTLOKAL DRIFTCHEF: DC@ORAT.NU 0733 45 59 31 1 Före festen 1:1 Bokning 1:1:1 Vem kan boka? 1:1:2 Kostnader 1:1:3 Kontrakt 1:1:4 Avbokning 1:2 Incheckning

Läs mer

TRIVSELREGLER för Brf Vildmannen

TRIVSELREGLER för Brf Vildmannen TRIVSELREGLER för Brf Vildmannen Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Att bo i Brf Järngården

Att bo i Brf Järngården Att bo i Brf Järngården Inledning Du har valt att bo i bostadsrättsföreningen Järngården. Ett klokt val, men vad betyder det egentligen? Vad finns det för möjligheter inom föreningen? Vilka ordningsregler

Läs mer

Nedan finns den detaljerade avtalstexten som kunden ska sätta sig in i.

Nedan finns den detaljerade avtalstexten som kunden ska sätta sig in i. FLYTTSTÄDNINGSAVTAL Version 2010630 1 (8) Allmänna villkor Allmänna villkor samt tecknande av flyttstädning mellan privatkund och Handelsbolaget Mer egentid Följande avtal gäller mellan Handelsbolaget

Läs mer

2014-11-07. Ändringar sedan föregående utgåva: Punkt 3.3.2: Försäkringsbelopp ändrat.

2014-11-07. Ändringar sedan föregående utgåva: Punkt 3.3.2: Försäkringsbelopp ändrat. Innehåll 1. Omfattning 2. Syfte 3. Ansvar 4. Utbildningskrav 5. Sekretess 6. Kontroll av efterlevnad 7. Sanktioner 8. Allmänna Säkerhets- och Miljöinstruktioner Ändringar sedan föregående utgåva: Punkt

Läs mer

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Ansvar... 3 3. Anslutning... 4 4. Organisation vid larm... 4

Läs mer

LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING

LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING Allmänt Medlemskapet i vår samfällighetsförening följer med ägandet av ditt hus i området. Det är således obligatoriskt av vara medlem. Vi förvaltar själva den samfällda

Läs mer

Ingarö Varvs allmänna villkor (rev 2015-06-07)

Ingarö Varvs allmänna villkor (rev 2015-06-07) Ingarö Varvs allmänna villkor (rev 2015-06-07) Beställningar Alla beställningar skall vara skriftliga för att var giltiga. Muntlig beställning godkänns inte som underlag för överenskommelse mellan kund

Läs mer

Söderköpings Båtklubb (SBK). Ordningsregler gällande klubbens varvsområde, utrustning och materiel antagna vid årsmöte 24 mars 2011

Söderköpings Båtklubb (SBK). Ordningsregler gällande klubbens varvsområde, utrustning och materiel antagna vid årsmöte 24 mars 2011 Söderköpings Båtklubb (SBK). Ordningsregler gällande klubbens varvsområde, utrustning och materiel antagna vid årsmöte 24 mars 2011 1. Inledning... 2 2. Allmänna ordningsregler... 2 3. Arbetsplikt... 3

Läs mer

2014 reviderad 2014-03-11

2014 reviderad 2014-03-11 ABC 2014 reviderad 2014-03-11 Regler och information för medlemmarna i BRF Göteborgshus nr 13. Allmänna utrymmen På grund av brandrisk får ej material t ex möbler, lådor, skräp, cyklar etc. ställas i föreningens

Läs mer

Försäljning av utsorterat träavfall prisförfrågan

Försäljning av utsorterat träavfall prisförfrågan Försäljning av utsorterat träavfall prisförfrågan Kort beskrivning av Uppsala Vatten och Avfall AB Uppsala Vatten och Avfall AB är ett kommunalt bolag med cirka 180 medarbetare som arbetar med dricksvatten,

Läs mer

Säkerhet & arbetsmiljö. vid Högdalenverket

Säkerhet & arbetsmiljö. vid Högdalenverket Säkerhet & arbetsmiljö vid Högdalenverket Områdeskarta Maxhastighet på anläggningen är 20 km/h Rökning endast tillåtet på angivna platser utomhus Sopbunker Upplagsyta Lager 1 Lager 2 Panna 6 Pumphus Rökgasrening

Läs mer

Ordningsregler för Brf Blåkulla nr 248 i Solna

Ordningsregler för Brf Blåkulla nr 248 i Solna Ordningsregler för Brf Blåkulla nr 248 i Solna Avlopp och vattenledningar Renoverings- och I följande finns regler och anvisningar som komplement och förtydligande av föreningens stadgar. Avsikten är att

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GREV TURE 1 HUSGUIDE

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GREV TURE 1 HUSGUIDE BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GREV TURE 1 HUSGUIDE Uppdaterad mars 2012 BRF Grev Ture 1 Innehållsförteckning Fakta om huset... 3 Reparation och ombyggnad samt yttre och inre underhåll..... 3 Försäkringar och

Läs mer

SÄKERHETSINFORMATION FÖR ENTREPRENÖRER

SÄKERHETSINFORMATION FÖR ENTREPRENÖRER SÄKERHETSINFORMATION FÖR ENTREPRENÖRER Version: 2014-03-21 2(9) GENERELLT I HAMNEN Oxelösunds Hamn ska vara en trygg och säker arbetsplats för anställda, besökare, entreprenörer och underleverantörer.

Läs mer

Allmänna villkor: gällande från 2013-06-01

Allmänna villkor: gällande från 2013-06-01 Allmänna villkor: gällande från 2013-06-01 Allmänna villkor: gällande från 2013-06- 01 Nedan följer de villkor under vilka avtal träffats mellan Bilpoolen AB - Org.nr. 556734-8825 nedan kallad Bilpoolen

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

ENTREPRENÖRSHANDBOK. Finspångs Tekniska Verk utvecklar stabila mervärden för framtida generationer. vår vision

ENTREPRENÖRSHANDBOK. Finspångs Tekniska Verk utvecklar stabila mervärden för framtida generationer. vår vision ENTREPRENÖRSHANDBOK Vi vill i denna med denna skrift göra dig uppmärksam på vilka regler som gäller på våra anläggningar. Detta för att säkerställa en god arbetsmiljö och minimera vår miljöpåverkan. Handboken

Läs mer

FLUNDRAN Information och ordningsregler 2014

FLUNDRAN Information och ordningsregler 2014 FLUNDRAN Information och ordningsregler 2014 1 Ordningsregler för BRF FLUNDRAN Akuta skador och fel. Vid akuta skador, fel eller problem som inte kan vänta tills ordinarie kontaktperson eller fastighetsskötare

Läs mer

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer