KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå"

Transkript

1 KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå Mellan Jernhusen Underhållshallar AB, org. nr , ( Jernhusen ), och, org. nr, ( Kunden ) har denna dag avtal träffats avseende rätt att boka tider för nyttjande av Saneringshallen i Hagalunds Depå för sanering av spårfordon ( Avtalet ). Jernhusen och Kunden benämns nedan var för sig som Part och gemensamt som Parterna. 1 Bakgrund 1.1 Jernhusen är ett av Jernhusen AB helägt bolag i fastighetsbranschen som tillhandahåller diverse fastighetsrelaterade tjänster. Jernhusen-koncernen äger, förvaltar och utvecklar fastighetsbestånd av stationer, kontor och verkstäder längs den svenska järnvägen. 1.2 Kunden har behov av utrymme och utrustning för sanering av spårfordon. 1.3 Jernhusen tillhandahåller i Hagalunds Depå en så kallad saneringshall ( Saneringshallen ) där Kunden och andra avtalsbundna underhållsentreprenörer eller järnvägsföretag ( Kunderna ) får disponera hallen under begränsad tid. I Saneringshallen tillhandahåller Jernhusen Kunderna diverse tjänster och viss utrustning för sanering av spårfordon. Bokning av Saneringshallen sker via ett av Jernhusen upprättat bokningssystem ( Bokningssystemet ). I Saneringshallen kan Kunderna, under vissa villkor och i enlighet med den vid var tid gällande och särskilt framtagna Användaranvisning Saneringshallen i Hagalunds Depå ( Användaranvisningen ) utföra sanering av spårfordon. Därutöver tillhandahålls diverse service- och underhållstjänster i Saneringshallen. 1.4 Mot bakgrund av ovanstående önskar Parterna ingå avtal på de villkor som anges i det följande. 2 Omfattning 2.1 Avtalet omfattar huvudsakligen följande: Kunden registrerar sig och hyr Saneringshallen via Bokningssystemet och i enlighet med den av Jernhusen upprättade Användaranvisning Bokningssystem för Gör-detsjälv-hallar och Saneringshallar ( Bokningsanvisningen ). Bokningsanvisningen finns tillgänglig på Jernhusens hemsida. Kunden får disponera Saneringshallen under en sammanhängande period om minst två timmar och högst 24 timmar ( Hyresperioden ). Bokningssystemet indikerar vilka tider som är lediga och tillgängliga för Kunden att boka Teknisk specifikation av Saneringshallen, d.v.s. den fasta utrustningen och de ytor samt spår och växlar som omfattas framgår av Användaranvisningen. Dessa ytor är fria att nyttjas av Kunden under den tid Kunden disponerar Saneringshallen. 1(8) Kundavtal_Saneringshall_Hagalunds_Depå-B

2 2.1.3 Saneringshallen tillhandahålls för att användas till sanering av spårfordon. Kundernas bokning samt nyttjande av Saneringshallen regleras närmare av den ovan nämnda Användaranvisningen, som finns tillgänglig på Jernhusens hemsida. I upplåtelsen ingår även, som framgår av punkt ovan, tillhandahållande av för verksamheten avsedd utrustning enligt Användaranvisningen, som löpande underhålls av Jernhusen eller en av Jernhusen anlitad underentreprenör. Därutöver erbjuds Kunderna diverse tjänster, t.ex. godsmottagning, etc. Se nedan punkterna 4.6 samt En förutsättning för Avtalet är att Kunden ansvarar för säkerställande av möjlighet till tillträde till och från Saneringshallen, se närmare punkt Bokningssystemet 3.1 Efter tecknande av Avtalet samt den i punkten 6.2 angivna dokumentationen får Kunden av Jernhusen ett unikt och till Kunden anknutet användarkonto och lösenord till Bokningssystemet. Kunden kan därefter, genom en för Bokningssystemet ansvarig administratör, utse och registrera de användare som skall ha möjlighet att genomföra bokningar i Bokningssystemet för Kundens räkning. Administratörens kontaktuppgifter framgår av såväl Bokningssystemet som Bilaga 1, Kontaktpersoner. 3.2 I Bokningssystemet finns namn och kontaktuppgifter för varje kund som bokat hyresperiod/er. Vid varje avbokning, försening eller liknande som påverkar någon annan kund skall kontakt i första hand tas med denne eller dessa, se även punkten 4.2. Det åligger Kunden att hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade. Kunden samtycker till att kontaktuppgifterna publiceras och tillgängliggörs för övriga kunder som registrerats i Bokningssystemet. 4 Saneringshallen; verksamhet, ansvar och förhållandet till övriga Kunder 4.1 Avbokning av Hyresperiod sker i enlighet med Användaranvisningen och senast 72 timmar, eller annan i Användaranvisningen angiven tid, innan påbörjad Hyresperiod. Bokade men ej använda, alternativt försent avbokade, hyresperioder (under förutsättning att Kunden ej kunnat överlåta sin Hyresperiod till annan i Bokningssystemet registrerad kund), ( Bom ) debiteras Kunden. Debitering av bokningar och nyttjande sker i enlighet med punkten 7 i Avtalet. 4.2 Kunden åtar sig att omgående underrätta andra kunder i syfte att till exempel få till stånd en godtagbar omstrukturering av hyresperioderna eller på annat sätt begränsa eventuella negativa följder som kan tänkas uppstå för de aktuella kunderna på grund av Kundens eventuella avbokning av Hyresperioden, förseningar och annat som kan antas vara av vikt för kunderna. Kunden skall dessutom rapportera eventuella avvikelser från i tågplan och trafikeringsavtal fastställt utnyttjande av infrastrukturen till relevant infrastrukturförvaltare. Ytterligare information om rutiner m.m. avseende underrättelse och kundernas skyldighet att i samråd med varandra nå godtagbara lösningar avseende nyttjandet m.m., framgår av Användaranvisningen. 2(8) Kundavtal_Saneringshall_Hagalunds_Depå-B

3 4.3 Saneringshallen skall vid utgången av Hyresperioden ha lämnats i röjt och städat skick så att nästkommande kund kan påbörja sitt arbete. Detta åtagande omfattar även ansvar för avlägsnande av samtlig till Kunden tillhörande utrustning samt eget avfall. Järnvägsinfrastruktur som nyttjas för åtkomst av Saneringshallen skall vara fri och farbar för annan senast vid Hyresperiodens slut. För det fall Kunden brister i dessa skyldigheter skall Kunden erlägga ett vite, som närmare anges i Användaranvisningen. Upprepade brister kan medföra väsentligt avtalsbrott, se punkten 10 i Avtalet. 4.4 Kundens verksamhet i Saneringshallen skall bedrivas med iakttagande av Användaranvisningen. Kunden skall bland annat iaktta de inskränkningar som framgår av Användaranvisningen vad gäller verksamheten som utförs i Saneringshallen. 4.5 Utöver vad som följer av 12:24 jordabalken (1970:994) svarar Kunden fullt ut för alla skador inom Saneringshallen som uppkommer under, eller kan härröras till, Hyresperioden genom vårdslöshet eller försummelse av Kundens personal och kunder, någon som gästar Kunden, annan som Kunden inrymt i Saneringshallen, den som för Kundens räkning transporterar varor eller som inom Saneringshallen utför arbeten för Kundens räkning. Kunden svarar även för skador på Saneringshallen som uppkommer under, eller kan härröras till, Hyresperioden på grund av, eller som direkt följd av, brottsligt angrepp mot Kunden, Kundens verksamhet eller Saneringshallen samt Kundens personal. 4.6 Utöver Saneringshallens funktioner och utrustning, som framgår av detta Avtal med bilagor, tillhandahåller Jernhusen diverse tjänster till Kunden i enlighet med en av Jernhusen upprättad och vid var tid gällande prislista. Dessa tjänster specificeras i Användaranvisningen ( Tjänsterna ). Beställning av Tjänsterna görs i enlighet med Användaranvisningen. Jernhusen har rätt att för Tjänsternas utförande anlita underentreprenör. Debitering av Tjänsterna sker i enlighet med punkten 7 i Avtalet. 4.7 Felanmälningar som avser Saneringshallens skick, funktioner och utrustning skall anmälas omgående efter det att felet upptäckts till Jernhusen. För det fall sådan underentreprenör som nämns ovan i punkt 4.6 anlitats att för Jernhusens räkning tillhandahålla Tjänsterna, skall istället sådana felanmälningar anmälas direkt till underentreprenören. 5 Jernhusens åtaganden 5.1 Jernhusen tillhandahåller den i Användaranvisningen förtecknade utrustningen samt, antingen själv eller genom underentreprenör, löpande underhåll och service av Saneringshallens funktioner och utrustning. Kunden ansvarar för föremål och utrustning som Kunden själv medtar till Saneringshallen. Jernhusen, eller sådan underentreprenör som nämns ovan, tillhandahåller dessutom Tjänsterna i Saneringshallen. 3(8) Kundavtal_Saneringshall_Hagalunds_Depå-B

4 5.2 Jernhusen skapar och upprätthåller, antingen själv eller genom underentreprenör, Bokningssystemet. Jernhusen svarar endast för eventuella fel i Bokningssystemet som direkt har orsakats av och kan härröras till Jernhusen. 5.3 Jernhusens ansvar för skador som Kunden drabbas av är begränsat till direkta skador och förluster. Jernhusen skall således inte svara för indirekta skador och förluster såsom produktionsbortfall, utebliven vinst, utebliven förväntad besparing, förlorad goodwill, eller följdskador som uppstår hos Kunden. 5.4 Jernhusen åtar sig att, i samband med faktureringen, månadsvis i efterskott avrapportera hur många timmar per månad Saneringshallen hyrts av Kunden samt ange kostnaderna för de av Kunden beställda Tjänsterna. 5.5 Jernhusen står för kostnaderna för el, värme och vatten. Kunden är dock medveten om att Jernhusen inte kan ansvara för fel i leverans av energi och/eller vatten som uppstått utom Jernhusens kontroll. Drabbas Kunden av skada på grund av fel eller avbrott i leverans av energi och/eller vatten åtar sig dock Jernhusen att på Kundens begäran framföra Kundens krav på ersättning till leverantören. 5.6 Skulle fel uppstå på Saneringshallens funktioner eller utrustning som hindrar Kunden från att nyttja bokade tider skall Jernhusen utan dröjsmål efter kännedom om felet underrätta berörd Kund om att felet uppstått och ange hur lång tid de felavhjälpande åtgärderna förväntas ta. Tider som inte kunnat nyttjas på grund av fel på Saneringshallens funktioner eller utrustning, och som inte orsakats av Kunden, skall inte debiteras Kunden. 5.7 Jernhusen AB, eller annan som från tid till annan utses och anvisas av Jernhusen AB, svarar för arbetsmiljösamordningsansvaret i Saneringshallen i enlighet med arbetsmiljölagen (1977:1160). 6 Kundens åtaganden 6.1 Kunden skall inneha erforderlig ansvarsförsäkring. Kunden skall dessutom ha samtliga erforderliga tillstånd för Kundens verksamhet. Tillstånd omfattar även sådana tillstånd som är nödvändiga för Kundens möjlighet till kapacitetstilldelning, se nedan p En under avtalstiden indragen ansvarsförsäkring eller tillstånd medför rätt för Jernhusen att med 14 dagars varsel säga upp Avtalet. 6.2 Kunden ansvarar för säkerställande av spårkapacitet som medger det trafikerande järnvägsföretaget (d.v.s. Kunden eller dennes uppdragsgivare) tillträde till och från Saneringshallen, bland annat genom att Nyttjanderätts- och Trafikeringsavtal ( TRAV ) med Jernhusen Verkstäder AB och andra berörda infrastrukturförvaltare tecknats. Detta gäller även för det fall förändringar i järnvägsnätsbeskrivningen skulle medföra att nya avtal avseende tillträde till och trafikering av infrastrukturförvaltares järnvägsinfrastruktur måste tecknas med Jernhusen Verkstäder AB eller annan infrastrukturförvaltare eller part. Det åligger även Kunden att i förekommande fall säkerställa kapacitet avseende tillfällig uppställning av fordon i väntan på tillträde till Saneringshallen. Avtal och tillstånd som krävs av Jernhusen, framgår av Användaranvisningen. Kunden ansvarar själv för uppfyllelse av krav som ställs av berörda infrastrukturförvaltare. 4(8) Kundavtal_Saneringshall_Hagalunds_Depå-B

5 6.3 Kunden och dess personal skall iaktta de från tid till annan gällande regler och säkerhetsföreskrifter som följer av vistelse och arbete invid spår- och elanläggningar. Kunden och dess personal skall även innan påbörjat arbete skaffa sig behörighet för vistelse och arbete i/invid spår- och elanläggning enligt de krav som berörda infrastrukturförvaltare ställer. Denna behörighet är en förutsättning för Avtalet och Kundens möjlighet att boka Saneringshallen. 6.4 Kunden utövar verksamhet i Saneringshallen. Kunden har således en skyldighet att iaktta bestämmelserna i miljöbalken (1998:808). Bedriver Kunden eller av denne anlitad underhållsentreprenör miljöfarlig verksamhet är denne skyldig att inneha samtliga från Jernhusen, myndigheter, domstol eller annat beslutande organ utfärdade och nödvändiga tillstånd för verksamhetens bedrivande. Kunden eller av denne anlitad underhållsentreprenör är dessutom skyldig att iaktta tillämpliga bestämmelser om anmälningsplikt för miljöfarlig verksamhet. Därutöver skall Kunden informera Jernhusen om iakttagelser rörande Saneringshallen som kan vara av betydelse för miljö eller hälsa. Kundens ansvar, i egenskap av verksamhetsutövare, regleras i enlighet med miljöbalkens bestämmelser. 6.5 Kunden ansvarar för arbetsmiljön för egen personal och arbete i enlighet med arbetsmiljölagen (1977:1160). Det åligger dessutom Kunden att rapportera incidenter till Jernhusens kontaktperson, se punkten Kunden åtar sig dessutom att följa tillämplig lag och föreskrifter samt villkor, som bland annat framgår av: (a) Järnvägslag (2004:519); (b) Användaranvisningen; (c) Bokningsanvisningen; (d) TRAV; (e) Övrig av Jernhusen upprättad och anvisad dokumentation. 7 Priser, fakturering och betalningsvillkor 7.1 Jernhusen skall månadsvis i efterskott, och i enlighet med en vid var tid gällande prislista, fakturera de under föregående månad av Kunden bokade Hyresperioderna samt beställda och utförda Tjänsterna. S.k. Bom skall även debiteras Kunden, se ovan punkt Jernhusen skall i fakturan specificera de av Kunden bokade och debiterade Hyresperioderna samt beställda och utförda Tjänsterna. 7.3 Betalning av fakturan skall ske inom 30 dagar från fakturadatum. 7.4 Till angivna priser tillkommer vid var tid gällande mervärdesskatt. 5(8) Kundavtal_Saneringshall_Hagalunds_Depå-B

6 8 Kundens ansvar 8.1 Kunden skall ersätta och hålla Jernhusen skadeslöst för skador som Jernhusen drabbas av, inklusive eventuella krav från tredje man (med tredje man avses även övriga kunder), till följd av Kundens vårdslöshet eller bristande uppfyllelse av Kundens skyldigheter enligt detta Avtal. 8.2 Kunden skall vid Avtalets ingående, och därefter årligen under avtalstiden, uppvisa gällande bevis om tecknad ansvarsförsäkring om ett belopp som vid var tid anvisas av Jernhusen. 9 Meddelanden och kontaktpersoner 9.1 Kunden skall utse en ytterst ansvarig kontaktperson som har den dagliga kontakten med övriga avtalsbundna kunder samt med den av Jernhusen anvisade kontaktpersonen. Kontaktuppgifter framgår av Bilaga Part äger rätt att utbyta och ersätta sina uppgivna kontaktpersoner enligt Bilaga 1. Det åligger part som ändrar i kontaktpersoner att skriftligen underrätta den andra parten snarast. Bilaga 1 skall därefter ändras i enlighet härmed. 9.3 Meddelanden och fakturor skall skickas till ansvariga kontaktpersoner på de adresser som framgår av Bilaga Avtalstid och uppsägning 10.1 Detta Avtal träder i kraft i och med att Avtalet undertecknas av båda parter och löper tillsvidare med tre månaders ömsesidig uppsägningstid. Uppsägning skall ske skriftligen Jernhusen äger rätt att under avtalstiden justera avtalsvillkoren, inklusive villkor som anges i bilagor och instruktioner, i syfte att iaktta Kundernas och marknadens behov. Sådana justeringar skall gälla för samtliga kunder i deras kundavtal med Jernhusen avseende Saneringshallen För det fall Part begår väsentligt avtalsbrott och inte vidtar rättelse senast fjorton dagar efter det att andra Parten skriftligen till avtalsbrytande part anmodat om rättelse, får icke-avtalsbrytande Part säga upp Avtalet till upphörande fjorton dagar efter rättelseperiodens utgång Part får även utan iakttagande av i detta Avtal föreskriven uppsägningstid omgående säga upp Avtalet till upphörande om den andra Parten sätts i konkurs, inställer betalningarna, blir föremål för företagsrekonstruktion, träffar ackorduppgörelse med sina borgenärer eller på annat sätt kan antas ha kommit på obestånd Jernhusen äger även rätt att säga upp detta Avtal med omedelbar verkan om Kunden hamnar i annan ägo som inte skäligen kan accepteras av Jernhusen. 6(8) Kundavtal_Saneringshall_Hagalunds_Depå-B

7 11 Sekretess Part får inte för tredje man yppa sådana uppgifter av kommersiell eller teknisk natur om Parts eller Parts kunders affärsförhållanden som han får kännedom om i samband med detta Avtals ingående eller uppfyllelse. Part skall iaktta den ålagda sekretessen under avtalstiden och även därefter till dess att uppgifterna blivit allmänt kända på annat sätt än genom brott mot denna sekretessklausul. 12 Övriga bestämmelser 12.1 Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg till detta Avtal måste avtalas skriftligen och undertecknas av båda Parter för att bli gällande Överlåtelse Part får inte utan den andre partens skriftliga medgivande överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta Avtal på annan. Parterna har dock rätt att överlåta samtliga eller delar av sina rättigheter och skyldigheter till annat bolag inom samma koncern Force Majeure Jernhusen friskriver sig från skyldighet att fullgöra sin del av Avtalet och från sin skyldighet att erlägga skadestånd om Jernhusens åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, på grund av sådan arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som Jernhusen inte råder över och inte heller kunnat förutse Tillämplig lag och tvister Svensk lag skall tillämpas på detta Avtal. Tvist i anledning av detta Avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande. Skiljenämnden skall bestå av en skiljeman. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm. Det svenska språket skall användas i förfarandet. 7(8) Kundavtal_Saneringshall_Hagalunds_Depå-B

8 13 Bilageförteckning Bilaga 1, Kontaktpersoner Detta avtal har upprättats i två exemplar, av vilka vardera parten erhållit var sitt. Ort: Stockholm Datum: Ort: Datum: JERNHUSEN UNDERHÅLLSHALLAR AB Firma Firmatecknare Namnförtydligande 8(8) Kundavtal_Saneringshall_Hagalunds_Depå-B

9 Bilaga 1 Kontaktpersoner Saneringshallen Hagalunds Depå Kunden Företag: Org.nr: Adress: Telefon: Fax: E-post: Faktura (referens/fakturamärkning) Kontaktpersoner Bokningssystemet - administratör Namn: Telefon: E-post: Saneringshallen arbetsmiljö Namn: Telefon: E-post: 1(2) Bilaga_1_Kontaktpers_Saneringshall_Hgl-A

10 Annan/andra kontaktpersoner Namn: Telefon: E-post: Jernhusen Underhållshallar AB Företag: Jernhusen Underhållshallar AB Org nr: Adress: Box Stockholm Kontaktperson Mattias Lindén (Saneringshallen) Telefon: Fax: E-post: 2(2) Bilaga_1_Kontaktpers_Saneringshall_Hgl-A

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009)

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Ownit Broadband AB Org 556608-9933 ( Ownit ) till en Fastighetsägare

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

<Company.Name> <Company.VAT number> Avtal avseende Jetshop mini DIBS betaltjänst START 1 Avtalsparter Merchantid, anges av DIBS 1.1, org. nr. 556629-3956 ( JETSHOP ) 1.2 ( Kunden ) Företagsnamn: Organisationsnr: Adress:

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst Allmänna villkor Gällande fr.o.m. 2015-09-20 Allmänna villkor En del av Avtre AB 1 Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Avtre AB org nr 556598-1023, ( Avtre ) och juridisk person eller fysisk

Läs mer

Bilaga A. Avtal om. Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst

Bilaga A. Avtal om. Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst Bilaga A Avtal om Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst Bankgirot tillhandahåller betalningsförmedlingstjänster, Bankgiroprodukterna, inom ramen för Bankgirosystemet. Den som uppfyller deltagandekraven

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i Avtalet och som tillhandahålls av Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN (

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

SNI-kod. Bankkonto/BG/PG. Säljare Svea

SNI-kod. Bankkonto/BG/PG. Säljare Svea Avtal nr Samarbetsavtal SveaWebPay Mellan Svea Ekonomi AB, 556489-2924 (Svea) och nedan angivna Leverantör har följande samarbetsavtal tecknats enligt villkor i detta avtal,med bilagor. Fält markerade

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part.

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part. BAMBORA ONE ALLMÄNNA VILLKOR 1 Bakgrund, definitioner m.m. 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) utgör del av det avtal ( Avtalet ) som har ingåtts mellan Euroline AB, 556233-9423, ( Bambora

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB (Barret) och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-03-16)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-03-16) ALLMÄNNA VILLKOR Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes tolkning mellan Abonnemangsvillkor,

Läs mer

Användning sker därefter genom inloggning via den

Användning sker därefter genom inloggning via den Peter Afzelius 2014-01-22 6 30209 1 of 5 Point and click avtal CABAS Bakgrund Consulting AB Lennermark & Andersson, 556131 2223, ( CAB ) har utvecklat ett databaserat kalkylsystem för kalkylering av skadereparationer

Läs mer

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni m Bredband via Datauttaget, Stadsnät, Bredband Kabel m Hemtelefoni via Bredbandet Överlåtelsen avser följande kund- och telefonnummer Kundnummer Telefonnummer Överlåtelsen

Läs mer

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 1. Definitioner 1.1. Administratörsanvändare. Användare med särskilda behörigheter, t.ex. att ändra Medlems organisationsuppgifter, ge nya Användare tillgång till

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes

Läs mer

REGISTRY REGISTRARAVTAL

REGISTRY REGISTRARAVTAL REGISTRY REGISTRARAVTAL Gällande toppdomänen.nu 1 PARTER 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur, organisationsnummer 802405-0190, Box 7399, 103 91 STOCKHOLM. 1.2 [FÖRETAGETS/ORGANISATIONENS NAMN], [ORG.

Läs mer

2.2 Eventuella ändringar i Avtal aviseras (i) via Hemsidan och (ii) per E-post eller brevledes per post minst 30 dagar innan de träder i kraft.

2.2 Eventuella ändringar i Avtal aviseras (i) via Hemsidan och (ii) per E-post eller brevledes per post minst 30 dagar innan de träder i kraft. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

I dessa villkor används följande termer i nedan angivna betydelser.

I dessa villkor används följande termer i nedan angivna betydelser. Användarvillkor & Fullmakt för digitalpost (Dgtlpost AB) 1. Vår tjänst Tack för att ni använder vår webbtjänst. Dgtlpost AB tillhandahåller digitalpost webbtjänsten för att samla all post (papper, email,

Läs mer

1.1 Ikasp Nätverkslösningar AB, organisationsnummer 556641-2762, Box 147, 135 23 TYRESÖ, nedan benämnd IKASP

1.1 Ikasp Nätverkslösningar AB, organisationsnummer 556641-2762, Box 147, 135 23 TYRESÖ, nedan benämnd IKASP Återförsäljaravtal 1 PARTER 1.1 Ikasp Nätverkslösningar AB, organisationsnummer 556641-2762, Box 147, 135 23 TYRESÖ, nedan benämnd IKASP 1.2 [FÖRETAGETS/ORGANISATIONENS NAMN], [ORG. NR], [ADRESS], nedan

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

1.2 I punkterna 19-24 finns särskilda villkor för Tjänsten Telefoni.

1.2 I punkterna 19-24 finns särskilda villkor för Tjänsten Telefoni. 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Rätt Internetkapacitet i Sverige AB (Riksnet)och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster som parternaträffar avtal om (Tjänsten). 1.2 I punkterna

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem

Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem Sidan 1 av 7 Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem DETTA AVTAL ERSÄTTER TIDIGARE AVTAL MELLAN PARTERNA. Gäller fr om 2007-03-26. DEFINITIONER SBS avser företaget Scandinavia Booking

Läs mer

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument:

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument: Fyll i samtliga fält och bifoga efterfrågade dokument och sänd därefter till: Fakturabörsen EFX Grev Turegatan 21 114 38 STOCKHOLM Ansökningsformulär VÄNLIGEN TEXTA MED VERSALER! Företagsnamn Organisationsnummer

Läs mer

Allmänna villkor om redovisningstjänster

Allmänna villkor om redovisningstjänster Allmänna villkor om redovisningstjänster version 2010:1 mars 2010 1 Allmänt Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende redovisningstjänster som Redovisningsbyrån alt. Revisionsbyrån (Uppdragstagaren)

Läs mer