KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå"

Transkript

1 KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå Mellan Jernhusen Underhållshallar AB, org. nr , ( Jernhusen ), och, org. nr, ( Kunden ) har denna dag avtal träffats avseende rätt att boka tider för nyttjande av Saneringshallen i Hagalunds Depå för sanering av spårfordon ( Avtalet ). Jernhusen och Kunden benämns nedan var för sig som Part och gemensamt som Parterna. 1 Bakgrund 1.1 Jernhusen är ett av Jernhusen AB helägt bolag i fastighetsbranschen som tillhandahåller diverse fastighetsrelaterade tjänster. Jernhusen-koncernen äger, förvaltar och utvecklar fastighetsbestånd av stationer, kontor och verkstäder längs den svenska järnvägen. 1.2 Kunden har behov av utrymme och utrustning för sanering av spårfordon. 1.3 Jernhusen tillhandahåller i Hagalunds Depå en så kallad saneringshall ( Saneringshallen ) där Kunden och andra avtalsbundna underhållsentreprenörer eller järnvägsföretag ( Kunderna ) får disponera hallen under begränsad tid. I Saneringshallen tillhandahåller Jernhusen Kunderna diverse tjänster och viss utrustning för sanering av spårfordon. Bokning av Saneringshallen sker via ett av Jernhusen upprättat bokningssystem ( Bokningssystemet ). I Saneringshallen kan Kunderna, under vissa villkor och i enlighet med den vid var tid gällande och särskilt framtagna Användaranvisning Saneringshallen i Hagalunds Depå ( Användaranvisningen ) utföra sanering av spårfordon. Därutöver tillhandahålls diverse service- och underhållstjänster i Saneringshallen. 1.4 Mot bakgrund av ovanstående önskar Parterna ingå avtal på de villkor som anges i det följande. 2 Omfattning 2.1 Avtalet omfattar huvudsakligen följande: Kunden registrerar sig och hyr Saneringshallen via Bokningssystemet och i enlighet med den av Jernhusen upprättade Användaranvisning Bokningssystem för Gör-detsjälv-hallar och Saneringshallar ( Bokningsanvisningen ). Bokningsanvisningen finns tillgänglig på Jernhusens hemsida. Kunden får disponera Saneringshallen under en sammanhängande period om minst två timmar och högst 24 timmar ( Hyresperioden ). Bokningssystemet indikerar vilka tider som är lediga och tillgängliga för Kunden att boka Teknisk specifikation av Saneringshallen, d.v.s. den fasta utrustningen och de ytor samt spår och växlar som omfattas framgår av Användaranvisningen. Dessa ytor är fria att nyttjas av Kunden under den tid Kunden disponerar Saneringshallen. 1(8) Kundavtal_Saneringshall_Hagalunds_Depå-B

2 2.1.3 Saneringshallen tillhandahålls för att användas till sanering av spårfordon. Kundernas bokning samt nyttjande av Saneringshallen regleras närmare av den ovan nämnda Användaranvisningen, som finns tillgänglig på Jernhusens hemsida. I upplåtelsen ingår även, som framgår av punkt ovan, tillhandahållande av för verksamheten avsedd utrustning enligt Användaranvisningen, som löpande underhålls av Jernhusen eller en av Jernhusen anlitad underentreprenör. Därutöver erbjuds Kunderna diverse tjänster, t.ex. godsmottagning, etc. Se nedan punkterna 4.6 samt En förutsättning för Avtalet är att Kunden ansvarar för säkerställande av möjlighet till tillträde till och från Saneringshallen, se närmare punkt Bokningssystemet 3.1 Efter tecknande av Avtalet samt den i punkten 6.2 angivna dokumentationen får Kunden av Jernhusen ett unikt och till Kunden anknutet användarkonto och lösenord till Bokningssystemet. Kunden kan därefter, genom en för Bokningssystemet ansvarig administratör, utse och registrera de användare som skall ha möjlighet att genomföra bokningar i Bokningssystemet för Kundens räkning. Administratörens kontaktuppgifter framgår av såväl Bokningssystemet som Bilaga 1, Kontaktpersoner. 3.2 I Bokningssystemet finns namn och kontaktuppgifter för varje kund som bokat hyresperiod/er. Vid varje avbokning, försening eller liknande som påverkar någon annan kund skall kontakt i första hand tas med denne eller dessa, se även punkten 4.2. Det åligger Kunden att hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade. Kunden samtycker till att kontaktuppgifterna publiceras och tillgängliggörs för övriga kunder som registrerats i Bokningssystemet. 4 Saneringshallen; verksamhet, ansvar och förhållandet till övriga Kunder 4.1 Avbokning av Hyresperiod sker i enlighet med Användaranvisningen och senast 72 timmar, eller annan i Användaranvisningen angiven tid, innan påbörjad Hyresperiod. Bokade men ej använda, alternativt försent avbokade, hyresperioder (under förutsättning att Kunden ej kunnat överlåta sin Hyresperiod till annan i Bokningssystemet registrerad kund), ( Bom ) debiteras Kunden. Debitering av bokningar och nyttjande sker i enlighet med punkten 7 i Avtalet. 4.2 Kunden åtar sig att omgående underrätta andra kunder i syfte att till exempel få till stånd en godtagbar omstrukturering av hyresperioderna eller på annat sätt begränsa eventuella negativa följder som kan tänkas uppstå för de aktuella kunderna på grund av Kundens eventuella avbokning av Hyresperioden, förseningar och annat som kan antas vara av vikt för kunderna. Kunden skall dessutom rapportera eventuella avvikelser från i tågplan och trafikeringsavtal fastställt utnyttjande av infrastrukturen till relevant infrastrukturförvaltare. Ytterligare information om rutiner m.m. avseende underrättelse och kundernas skyldighet att i samråd med varandra nå godtagbara lösningar avseende nyttjandet m.m., framgår av Användaranvisningen. 2(8) Kundavtal_Saneringshall_Hagalunds_Depå-B

3 4.3 Saneringshallen skall vid utgången av Hyresperioden ha lämnats i röjt och städat skick så att nästkommande kund kan påbörja sitt arbete. Detta åtagande omfattar även ansvar för avlägsnande av samtlig till Kunden tillhörande utrustning samt eget avfall. Järnvägsinfrastruktur som nyttjas för åtkomst av Saneringshallen skall vara fri och farbar för annan senast vid Hyresperiodens slut. För det fall Kunden brister i dessa skyldigheter skall Kunden erlägga ett vite, som närmare anges i Användaranvisningen. Upprepade brister kan medföra väsentligt avtalsbrott, se punkten 10 i Avtalet. 4.4 Kundens verksamhet i Saneringshallen skall bedrivas med iakttagande av Användaranvisningen. Kunden skall bland annat iaktta de inskränkningar som framgår av Användaranvisningen vad gäller verksamheten som utförs i Saneringshallen. 4.5 Utöver vad som följer av 12:24 jordabalken (1970:994) svarar Kunden fullt ut för alla skador inom Saneringshallen som uppkommer under, eller kan härröras till, Hyresperioden genom vårdslöshet eller försummelse av Kundens personal och kunder, någon som gästar Kunden, annan som Kunden inrymt i Saneringshallen, den som för Kundens räkning transporterar varor eller som inom Saneringshallen utför arbeten för Kundens räkning. Kunden svarar även för skador på Saneringshallen som uppkommer under, eller kan härröras till, Hyresperioden på grund av, eller som direkt följd av, brottsligt angrepp mot Kunden, Kundens verksamhet eller Saneringshallen samt Kundens personal. 4.6 Utöver Saneringshallens funktioner och utrustning, som framgår av detta Avtal med bilagor, tillhandahåller Jernhusen diverse tjänster till Kunden i enlighet med en av Jernhusen upprättad och vid var tid gällande prislista. Dessa tjänster specificeras i Användaranvisningen ( Tjänsterna ). Beställning av Tjänsterna görs i enlighet med Användaranvisningen. Jernhusen har rätt att för Tjänsternas utförande anlita underentreprenör. Debitering av Tjänsterna sker i enlighet med punkten 7 i Avtalet. 4.7 Felanmälningar som avser Saneringshallens skick, funktioner och utrustning skall anmälas omgående efter det att felet upptäckts till Jernhusen. För det fall sådan underentreprenör som nämns ovan i punkt 4.6 anlitats att för Jernhusens räkning tillhandahålla Tjänsterna, skall istället sådana felanmälningar anmälas direkt till underentreprenören. 5 Jernhusens åtaganden 5.1 Jernhusen tillhandahåller den i Användaranvisningen förtecknade utrustningen samt, antingen själv eller genom underentreprenör, löpande underhåll och service av Saneringshallens funktioner och utrustning. Kunden ansvarar för föremål och utrustning som Kunden själv medtar till Saneringshallen. Jernhusen, eller sådan underentreprenör som nämns ovan, tillhandahåller dessutom Tjänsterna i Saneringshallen. 3(8) Kundavtal_Saneringshall_Hagalunds_Depå-B

4 5.2 Jernhusen skapar och upprätthåller, antingen själv eller genom underentreprenör, Bokningssystemet. Jernhusen svarar endast för eventuella fel i Bokningssystemet som direkt har orsakats av och kan härröras till Jernhusen. 5.3 Jernhusens ansvar för skador som Kunden drabbas av är begränsat till direkta skador och förluster. Jernhusen skall således inte svara för indirekta skador och förluster såsom produktionsbortfall, utebliven vinst, utebliven förväntad besparing, förlorad goodwill, eller följdskador som uppstår hos Kunden. 5.4 Jernhusen åtar sig att, i samband med faktureringen, månadsvis i efterskott avrapportera hur många timmar per månad Saneringshallen hyrts av Kunden samt ange kostnaderna för de av Kunden beställda Tjänsterna. 5.5 Jernhusen står för kostnaderna för el, värme och vatten. Kunden är dock medveten om att Jernhusen inte kan ansvara för fel i leverans av energi och/eller vatten som uppstått utom Jernhusens kontroll. Drabbas Kunden av skada på grund av fel eller avbrott i leverans av energi och/eller vatten åtar sig dock Jernhusen att på Kundens begäran framföra Kundens krav på ersättning till leverantören. 5.6 Skulle fel uppstå på Saneringshallens funktioner eller utrustning som hindrar Kunden från att nyttja bokade tider skall Jernhusen utan dröjsmål efter kännedom om felet underrätta berörd Kund om att felet uppstått och ange hur lång tid de felavhjälpande åtgärderna förväntas ta. Tider som inte kunnat nyttjas på grund av fel på Saneringshallens funktioner eller utrustning, och som inte orsakats av Kunden, skall inte debiteras Kunden. 5.7 Jernhusen AB, eller annan som från tid till annan utses och anvisas av Jernhusen AB, svarar för arbetsmiljösamordningsansvaret i Saneringshallen i enlighet med arbetsmiljölagen (1977:1160). 6 Kundens åtaganden 6.1 Kunden skall inneha erforderlig ansvarsförsäkring. Kunden skall dessutom ha samtliga erforderliga tillstånd för Kundens verksamhet. Tillstånd omfattar även sådana tillstånd som är nödvändiga för Kundens möjlighet till kapacitetstilldelning, se nedan p En under avtalstiden indragen ansvarsförsäkring eller tillstånd medför rätt för Jernhusen att med 14 dagars varsel säga upp Avtalet. 6.2 Kunden ansvarar för säkerställande av spårkapacitet som medger det trafikerande järnvägsföretaget (d.v.s. Kunden eller dennes uppdragsgivare) tillträde till och från Saneringshallen, bland annat genom att Nyttjanderätts- och Trafikeringsavtal ( TRAV ) med Jernhusen Verkstäder AB och andra berörda infrastrukturförvaltare tecknats. Detta gäller även för det fall förändringar i järnvägsnätsbeskrivningen skulle medföra att nya avtal avseende tillträde till och trafikering av infrastrukturförvaltares järnvägsinfrastruktur måste tecknas med Jernhusen Verkstäder AB eller annan infrastrukturförvaltare eller part. Det åligger även Kunden att i förekommande fall säkerställa kapacitet avseende tillfällig uppställning av fordon i väntan på tillträde till Saneringshallen. Avtal och tillstånd som krävs av Jernhusen, framgår av Användaranvisningen. Kunden ansvarar själv för uppfyllelse av krav som ställs av berörda infrastrukturförvaltare. 4(8) Kundavtal_Saneringshall_Hagalunds_Depå-B

5 6.3 Kunden och dess personal skall iaktta de från tid till annan gällande regler och säkerhetsföreskrifter som följer av vistelse och arbete invid spår- och elanläggningar. Kunden och dess personal skall även innan påbörjat arbete skaffa sig behörighet för vistelse och arbete i/invid spår- och elanläggning enligt de krav som berörda infrastrukturförvaltare ställer. Denna behörighet är en förutsättning för Avtalet och Kundens möjlighet att boka Saneringshallen. 6.4 Kunden utövar verksamhet i Saneringshallen. Kunden har således en skyldighet att iaktta bestämmelserna i miljöbalken (1998:808). Bedriver Kunden eller av denne anlitad underhållsentreprenör miljöfarlig verksamhet är denne skyldig att inneha samtliga från Jernhusen, myndigheter, domstol eller annat beslutande organ utfärdade och nödvändiga tillstånd för verksamhetens bedrivande. Kunden eller av denne anlitad underhållsentreprenör är dessutom skyldig att iaktta tillämpliga bestämmelser om anmälningsplikt för miljöfarlig verksamhet. Därutöver skall Kunden informera Jernhusen om iakttagelser rörande Saneringshallen som kan vara av betydelse för miljö eller hälsa. Kundens ansvar, i egenskap av verksamhetsutövare, regleras i enlighet med miljöbalkens bestämmelser. 6.5 Kunden ansvarar för arbetsmiljön för egen personal och arbete i enlighet med arbetsmiljölagen (1977:1160). Det åligger dessutom Kunden att rapportera incidenter till Jernhusens kontaktperson, se punkten Kunden åtar sig dessutom att följa tillämplig lag och föreskrifter samt villkor, som bland annat framgår av: (a) Järnvägslag (2004:519); (b) Användaranvisningen; (c) Bokningsanvisningen; (d) TRAV; (e) Övrig av Jernhusen upprättad och anvisad dokumentation. 7 Priser, fakturering och betalningsvillkor 7.1 Jernhusen skall månadsvis i efterskott, och i enlighet med en vid var tid gällande prislista, fakturera de under föregående månad av Kunden bokade Hyresperioderna samt beställda och utförda Tjänsterna. S.k. Bom skall även debiteras Kunden, se ovan punkt Jernhusen skall i fakturan specificera de av Kunden bokade och debiterade Hyresperioderna samt beställda och utförda Tjänsterna. 7.3 Betalning av fakturan skall ske inom 30 dagar från fakturadatum. 7.4 Till angivna priser tillkommer vid var tid gällande mervärdesskatt. 5(8) Kundavtal_Saneringshall_Hagalunds_Depå-B

6 8 Kundens ansvar 8.1 Kunden skall ersätta och hålla Jernhusen skadeslöst för skador som Jernhusen drabbas av, inklusive eventuella krav från tredje man (med tredje man avses även övriga kunder), till följd av Kundens vårdslöshet eller bristande uppfyllelse av Kundens skyldigheter enligt detta Avtal. 8.2 Kunden skall vid Avtalets ingående, och därefter årligen under avtalstiden, uppvisa gällande bevis om tecknad ansvarsförsäkring om ett belopp som vid var tid anvisas av Jernhusen. 9 Meddelanden och kontaktpersoner 9.1 Kunden skall utse en ytterst ansvarig kontaktperson som har den dagliga kontakten med övriga avtalsbundna kunder samt med den av Jernhusen anvisade kontaktpersonen. Kontaktuppgifter framgår av Bilaga Part äger rätt att utbyta och ersätta sina uppgivna kontaktpersoner enligt Bilaga 1. Det åligger part som ändrar i kontaktpersoner att skriftligen underrätta den andra parten snarast. Bilaga 1 skall därefter ändras i enlighet härmed. 9.3 Meddelanden och fakturor skall skickas till ansvariga kontaktpersoner på de adresser som framgår av Bilaga Avtalstid och uppsägning 10.1 Detta Avtal träder i kraft i och med att Avtalet undertecknas av båda parter och löper tillsvidare med tre månaders ömsesidig uppsägningstid. Uppsägning skall ske skriftligen Jernhusen äger rätt att under avtalstiden justera avtalsvillkoren, inklusive villkor som anges i bilagor och instruktioner, i syfte att iaktta Kundernas och marknadens behov. Sådana justeringar skall gälla för samtliga kunder i deras kundavtal med Jernhusen avseende Saneringshallen För det fall Part begår väsentligt avtalsbrott och inte vidtar rättelse senast fjorton dagar efter det att andra Parten skriftligen till avtalsbrytande part anmodat om rättelse, får icke-avtalsbrytande Part säga upp Avtalet till upphörande fjorton dagar efter rättelseperiodens utgång Part får även utan iakttagande av i detta Avtal föreskriven uppsägningstid omgående säga upp Avtalet till upphörande om den andra Parten sätts i konkurs, inställer betalningarna, blir föremål för företagsrekonstruktion, träffar ackorduppgörelse med sina borgenärer eller på annat sätt kan antas ha kommit på obestånd Jernhusen äger även rätt att säga upp detta Avtal med omedelbar verkan om Kunden hamnar i annan ägo som inte skäligen kan accepteras av Jernhusen. 6(8) Kundavtal_Saneringshall_Hagalunds_Depå-B

7 11 Sekretess Part får inte för tredje man yppa sådana uppgifter av kommersiell eller teknisk natur om Parts eller Parts kunders affärsförhållanden som han får kännedom om i samband med detta Avtals ingående eller uppfyllelse. Part skall iaktta den ålagda sekretessen under avtalstiden och även därefter till dess att uppgifterna blivit allmänt kända på annat sätt än genom brott mot denna sekretessklausul. 12 Övriga bestämmelser 12.1 Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg till detta Avtal måste avtalas skriftligen och undertecknas av båda Parter för att bli gällande Överlåtelse Part får inte utan den andre partens skriftliga medgivande överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta Avtal på annan. Parterna har dock rätt att överlåta samtliga eller delar av sina rättigheter och skyldigheter till annat bolag inom samma koncern Force Majeure Jernhusen friskriver sig från skyldighet att fullgöra sin del av Avtalet och från sin skyldighet att erlägga skadestånd om Jernhusens åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, på grund av sådan arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som Jernhusen inte råder över och inte heller kunnat förutse Tillämplig lag och tvister Svensk lag skall tillämpas på detta Avtal. Tvist i anledning av detta Avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande. Skiljenämnden skall bestå av en skiljeman. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm. Det svenska språket skall användas i förfarandet. 7(8) Kundavtal_Saneringshall_Hagalunds_Depå-B

8 13 Bilageförteckning Bilaga 1, Kontaktpersoner Detta avtal har upprättats i två exemplar, av vilka vardera parten erhållit var sitt. Ort: Stockholm Datum: Ort: Datum: JERNHUSEN UNDERHÅLLSHALLAR AB Firma Firmatecknare Namnförtydligande 8(8) Kundavtal_Saneringshall_Hagalunds_Depå-B

9 Bilaga 1 Kontaktpersoner Saneringshallen Hagalunds Depå Kunden Företag: Org.nr: Adress: Telefon: Fax: E-post: Faktura (referens/fakturamärkning) Kontaktpersoner Bokningssystemet - administratör Namn: Telefon: E-post: Saneringshallen arbetsmiljö Namn: Telefon: E-post: 1(2) Bilaga_1_Kontaktpers_Saneringshall_Hgl-A

10 Annan/andra kontaktpersoner Namn: Telefon: E-post: Jernhusen Underhållshallar AB Företag: Jernhusen Underhållshallar AB Org nr: Adress: Box Stockholm Kontaktperson Mattias Lindén (Saneringshallen) Telefon: Fax: E-post: 2(2) Bilaga_1_Kontaktpers_Saneringshall_Hgl-A

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

<Company.Name> <Company.VAT number> Avtal avseende Jetshop mini DIBS betaltjänst START 1 Avtalsparter Merchantid, anges av DIBS 1.1, org. nr. 556629-3956 ( JETSHOP ) 1.2 ( Kunden ) Företagsnamn: Organisationsnr: Adress:

Läs mer

UTKAST GYM FRANCHISEAVTAL. En svensk klassiker och underliggande lopp MELLAN PT- SCHOOL OCH FRANCHISETAGARE

UTKAST GYM FRANCHISEAVTAL. En svensk klassiker och underliggande lopp MELLAN PT- SCHOOL OCH FRANCHISETAGARE UTKAST GYM FRANCHISEAVTAL En svensk klassiker och underliggande lopp MELLAN PT- SCHOOL OCH FRANCHISETAGARE Innehåll 1. Bakgrund 2. Franchiserätt 3. Skyldigheter för Franchisegivaren 4. Skyldigheter för

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Version 1.0, 12-10-07

Version 1.0, 12-10-07 Ramavtal avtalspaket avseende svartfiber och andra tjänster som kan tillhandahållas av stadsnät tillhörande Svenska Stadsnätsföreningen Detta ramavtal ( Ramavtalet ) har ingåtts mellan (1) Svenska Stadsnätsföreningen

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1. Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.2 ( Capiting Group ) och fysisk person som hyr en eller flera av

Läs mer

Sommar-OS i London 2012 årets största sporthändelse!

Sommar-OS i London 2012 årets största sporthändelse! Sommar-OS i London 2012 årets största sporthändelse! Erbjud dina gäster förstklassig underhållning visa SVTs sändningar från Sommar-OS i London! För att få visa SVTs OS-sändningar i offentliga miljöer

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING

Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING v 1.1 maj 2012 1. Bakgrund 1.1 AFA Försäkring är samlingsnamnet för de tre bolagen AFA Sjukförsäkrings aktiebolag,

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se Sida 1av 6 KONTRAKT Detta avtal har träffats mellan å ena sidan Företagsnamn, Org. Nr:, Adress, nedan kallad Fastighetsägaren. och å andra sidan Gotlands Energi AB, 556008-2157, Box 1095, 621 21 Visby,

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

B Ä R G N I N G o c h A S S I S T A N S A V T A L S V I L L K O R

B Ä R G N I N G o c h A S S I S T A N S A V T A L S V I L L K O R Allmänt Följande villkor reglerar FALCK:s serviceåtagande gällande assistans och väghjälp för kundens vagnpark enligt pkt. 2 och pkt. Hjälp kan tillkallas vid alla typer av fordonshaverier samt för däckbyten

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

Avtal om tillhandahållande av information ur Lantmäteriets digitala arkiv - Arken

Avtal om tillhandahållande av information ur Lantmäteriets digitala arkiv - Arken L A N T M Ä T E R I E T 1 (5) AVTAL Arken 20 - Dnr Avtal om tillhandahållande av information ur Lantmäteriets digitala arkiv - Arken Mellan Staten genom Lantmäteriverket (org.nr 202100-4888), 801 82 Gävle,

Läs mer

Allmänna villkor. Cision 2014

Allmänna villkor. Cision 2014 Allmänna villkor Cision 2014 juni 2014 ALLMÄNNA VILLKOR 1. Allmänt 1.1. Dessa Allmänna villkor gäller tjänster som Kunden abonnerar på (Tjänsten) från Cision Sverige AB (Cision). Genom Tjänsten kommer

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Helgbevakningsavtal om snöskottning av tak

Helgbevakningsavtal om snöskottning av tak Helgbevakningsavtal om snöskottning av tak PARTER Beställare Leverantör JP SCHWEITZ AB Danderydsgatan 28 114 26 STOCKHOLM Organisationsnummer Kontaktperson 1 (hos Beställare) Kontaktperson 2 (hos Beställare)

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion DNR SVENSKA KRAFTNÄT [Klicka och skriv] BILAGA 3 AVTAL NR [KLICKA OCH SKRIV] Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion 1/7 Innehåll

Läs mer

Fullserviceavtal om snöskottning av tak

Fullserviceavtal om snöskottning av tak Fullserviceavtal om snöskottning av tak PARTER Beställare Leverantör JP SCHWEITZ AB Danderydsgatan 28 114 26 STOCKHOLM Organisationsnummer Kontaktperson 1 (hos Beställare) Kontaktperson 2 (hos Beställare)

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Allmänna villkor för Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Gäller fr.o.m 2009-10-01 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och juridisk person nedan kallad

Läs mer

2.2 Kunden skall anses ha gjort en beställning av vara/tjänst;

2.2 Kunden skall anses ha gjort en beställning av vara/tjänst; Global Network Solution Allmänna Villkor 2006-10-05 1 Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller från och med den 5 Oktober 2006 och ersätter tidigare allmänna villkor. Dessa villkor reglerar förhållandet

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

Användarinstruktion för nyttjande av GDS-hall i Hagalund

Användarinstruktion för nyttjande av GDS-hall i Hagalund Användarinstruktion för nyttjande av GDS-hall i Hagalund Beskrivning av anläggningen GDS-hallen i Hagalund är en anläggning som avtalsbundna kunder, under vissa förutsättningar, får disponera under begränsad

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Avropsavtal om snöskottning av tak

Avropsavtal om snöskottning av tak Avropsavtal om snöskottning av tak PARTER Beställare Leverantör JP SCHWEITZ AB Danderydsgatan 28 114 26 STOCKHOLM Organisationsnummer Kontaktperson 1 (hos Beställare) Kontaktperson 2 (hos Beställare) Namn

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

221.082 14 04. Samarbetsavtal. mellan AMF och försäkringsförmedlare.

221.082 14 04. Samarbetsavtal. mellan AMF och försäkringsförmedlare. 221.082 14 04 Samarbetsavtal mellan AMF och försäkringsförmedlare. Samarbetsavtal mellan AMF och försäkringsförmedlare. Försäkringsförmedlaren... org nr/pnr:... Adress:... härefter benämnd Förmedlaren

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

Hyrestagaren har ej rätt att själv reparera utrustningen utan Star Audios tillåtelse.

Hyrestagaren har ej rätt att själv reparera utrustningen utan Star Audios tillåtelse. Allmänna villkor 1. Om Star Audio AB Star Audio AB hyr ut, säljer och reparerar utrustning för ljud, ljus, bild mm samt tillhandahåller personal för transport, installation och handhavande av event-utrustningen.

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Kundavtal avseende betaltjänst

Kundavtal avseende betaltjänst DIBS Payment Services AB (publ) Box 165, 101 23 Stockholm Besöksadress: Kungsbroplan 2 Växel: 08-527 525 00, Fax: 08-527 525 99 Hemsida: www.dibs.se Kundavtal avseende betaltjänst Kundnummer (anges av

Läs mer

8 Mbit 325:-/mån 10/10 Mbit 295:-/mån 1 Mbit 259:-/mån

8 Mbit 325:-/mån 10/10 Mbit 295:-/mån 1 Mbit 259:-/mån Beställning av ADSL / LAN TJÄNST PRIVAT i Laholms Stadsnät, 18 mån bindningstid, 3 mån uppsägningstid. Hastighet kan variera på grund av tekniska hinder såsom kvalitet på telekabel samt längd från telestation

Läs mer

Licenskostnad för användande av systemet: - Inkluderar en kalender/kollega och en plats.

Licenskostnad för användande av systemet: - Inkluderar en kalender/kollega och en plats. Baraboka.se Priser och villkor En internetbaserad tidsbokningstjänst från Staircase AB Prislista 2014-01-01, alla priser anges exklusive moms. Vi reserverar oss för prisjusteringar. Baraboka är en tidsbokningstjänst

Läs mer

Avtal för konsultinsats

Avtal för konsultinsats Mottagare: 2003- Dnr Avtal för konsultinsats Avtalsparter Statens kulturråd [Leverantören ] Box 7843 [Postadress och Postnummer] 103 98 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 [Organisationsnummer] Detta

Läs mer

BILAGA 1 AVTALSUTKAST

BILAGA 1 AVTALSUTKAST Sid 1(7) BILAGA 1 AVTALSUTKAST Mellan Regionalt CancerCentrum, (nedan kallad RCC), med organisationsnummer 232100-0016, och XXXXX (nedan kallat Företaget), med organisationsnummer XXXXXX, har följande

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats.

Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats. 2013-05-14 Leveransavtal nr Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats. Leverantören åtar sig att leverera på villkoren

Läs mer

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM 1 Avtalet och parterna 1.1 Tjänsten och villkoren 1.2 Avtalet Infocell AB ( Infocell ) tillhandahåller som onlinetjänst en möjlighet för användare (

Läs mer

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr).

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr). November 2012 AVTAL med förslag till uppdateringar (uppdateringar angivna med understruken text, tidigare gällande text är angivna med kursiv stil) Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats

Läs mer

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Tjänsten: Leverantör: Avtalet: Företrädesordning: Avtalstid: Tjänsten består i att aktivera bredbandsanslutningen till stadsnätet

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGh begär härmed in anbud på byte av 39 fönster. Anbudsbegäran gäller hela arbetet, d.v.s. såväl borttagande av befintliga fönster, montering

Läs mer

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget Detta dokument är indelat i tre avsnitt: 1. Omfattning 2. Ekonomiska villkor 3. Överlåtelse och underleverantörer 4. Ansvar, tystnadsplikt och insyn 5. Kris och extra ordinär händelse samt befrielsegrunder

Läs mer

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8 Sida 1/8 TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande SAMTRAFIKAVTAL mellan TeliaSonera Mobile Networks AB och Operatören AB Sida 2/8 TeliaSonera Mobile Networks AB, org.nr 556025-7932, 123 86 Farsta,

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Nätägarens Särskilda Avtalsvillkor för anläggningen ansluten till högspänning.

Nätägarens Särskilda Avtalsvillkor för anläggningen ansluten till högspänning. Nätägarens Särskilda Avtalsvillkor för anläggningen ansluten till högspänning. Gällande från och med 2015-06-01 Inledning Dessa villkor utgör ett komplement till och förtydliganden av de av Svensk Energi

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby Allmänna villkor för privata bredbandstjänster gällande fiber & ADSL. 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken Bredband tillhandahåller

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

FO nummer/org. nummer Adress E-post Telefon Vardera part förbinder sig att utan dröjsmål skriftligen meddela om förändrade kontaktuppgifter.

FO nummer/org. nummer Adress E-post Telefon Vardera part förbinder sig att utan dröjsmål skriftligen meddela om förändrade kontaktuppgifter. Bilaga 4 Avtalsutkast 1 AVTAL 1.1 Omfattning och ekonomiska villkor 1.1.1 Ombud för avtal Kontaktpersoner under avtalstiden är: För Åda Ab Namn Anette Korpi FO Nummer 2652001-2 Adress Elverksgatan 10 22

Läs mer

Följande avtal gäller mellan brf Bränneriet (org nr 716416-4944) och boende i brf Bränneriet som ansluter sig till brf Bränneriets datornätverk.

Följande avtal gäller mellan brf Bränneriet (org nr 716416-4944) och boende i brf Bränneriet som ansluter sig till brf Bränneriets datornätverk. Avtal för anslutning till Brf Bränneriets datornätverk 2014-06-18 rev.c ALLMÄNT Följande avtal gäller mellan brf Bränneriet (org nr 716416-4944) och boende i brf Bränneriet som ansluter sig till brf Bränneriets

Läs mer

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun Bilaga 1 Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun 1. Parter Ale kommun, 212000-1439 (kommunen) (utföraren) 2. Avtalsperiod Avtalet börjar gälla den dag avtalet undertecknas.

Läs mer

1. Allmänt 2. Avtal 3. Tjänsten 4. Start av Tjänst 4.1 4.2 5. Avgifter och betalning 6. Behandling av personuppgifter m.m.

1. Allmänt 2. Avtal 3. Tjänsten 4. Start av Tjänst 4.1 4.2 5. Avgifter och betalning 6. Behandling av personuppgifter m.m. 1. Allmänt På nedanstående villkor tillhandahåller Åtvid.net höghastighetsanslutning mot Internet. Utöver nämnda tjänster kan abonnenten teckna avtal om tilläggstjänster. För dessa betalar abonnenten särskilda

Läs mer

Urval till ortodontibehandling

Urval till ortodontibehandling Koncernkontoret Avd Koncerninköp Enhet Medicinskt material Karin Forsberg Strategisk inköpare Telefon: 040-675 35 08 E-post: karin.l.forsberg@skane.se Datum 2011-11-18 Diarienr 1100709 1 (8) Urval till

Läs mer

Avtalsvillkor rörande tillhandahållande av webbhotelltjänster ( Avtalet )

Avtalsvillkor rörande tillhandahållande av webbhotelltjänster ( Avtalet ) Avtalsvillkor rörande tillhandahållande av webbhotelltjänster ( Avtalet ) 1. ALLMÄNT 1.1 Detta Avtal reglerar förhållandet mellan kund ( Kunden ) och Netupdate Sverige AB, org.nr. 556836-0092 ( Netupdate

Läs mer

Avtal avseende servicetjänster inom hemvården i Kävlinge kommun enligt lagen om valfrihetssystem (LOV)

Avtal avseende servicetjänster inom hemvården i Kävlinge kommun enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Socialtjänsten 1(6) Avtal avseende servicetjänster inom hemvården i enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Parter Detta avtal har tecknats mellan (nedan kallad kommunen) och NN (nedan kallad utföraren)

Läs mer

1.2 I punkterna 19-24 finns särskilda villkor för Tjänsten Telefoni.

1.2 I punkterna 19-24 finns särskilda villkor för Tjänsten Telefoni. 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Rätt Internetkapacitet i Sverige AB (Riksnet)och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster som parternaträffar avtal om (Tjänsten). 1.2 I punkterna

Läs mer

Allmänna villkor för One Stop Curriculum Vitae AB's tjänst: One Stop CV

Allmänna villkor för One Stop Curriculum Vitae AB's tjänst: One Stop CV Allmänna villkor för One Stop Curriculum Vitae AB's tjänst: One Stop CV 1. Avtalets syften, Dessa villkor reglerar förhållandet mellan One Stop Curriculum Vitae AB, nedan benämnd Leverantören, och licensierad

Läs mer

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor.

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Information om Redeye AB Redeye AB, org nr 556581-2954, är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och

Läs mer

Användaranvisning Gör-det-själv-hallen i Hagalunds Depå

Användaranvisning Gör-det-själv-hallen i Hagalunds Depå Användaranvisning Gör-det-själv-hallen i Hagalunds Depå Gör-det-själv-hallen (GDS-hallen) i Hagalunds Depå är en anläggning som avtalsbundna kunder kan disponera under begränsad tid. Tidsbokning sker via

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE

AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE 5163964-v1 AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE NORTH SWEDEN DATACENTER LOCATIONS AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND 2 2 BOLAGET 3 3 BOLAGSORDNING 3 4 STYRELSE M.M. 3 5 ÖVERLÅTELSE AV AKTIER 3 6 SEKRETESS 4 7 AVTALSBROTT

Läs mer

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem KONTRAKT Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Mellan Katrineholms kommun (nedan kallad Kommunen ), och. (nedan kallad Utföraren ), har följande kontrakt, (nedan kallat Kontraktet ), träffats.

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning Avtalsmall MA/070028 mellan Region Skåne och NN om IT-utbildning Avtalet skall innehålla minst nedanstående punkter, vilka ej är förhandlingsbara. Samtliga överenskommelser med utgångspunkt från Förfrågningsunderlaget

Läs mer

Avtal. Region Skåne. Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) IT-utbildning

Avtal. Region Skåne. Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) IT-utbildning Avtal MA/070028 mellan Region Skåne och Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) om IT-utbildning AVTALSPARTER Leverantör: Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) Box 1023 251 10 HELSINGBORG

Läs mer

1. Gäller fr.o.m 2011-11-15 Allmänna villkor för Ljungby Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15)

1. Gäller fr.o.m 2011-11-15 Allmänna villkor för Ljungby Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15) Allmänna villkor för Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15) 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor

Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor DACAPO STAINLESS AB Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor 1. INLEDNING Dessa Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor gäller för samtliga leveranser av produkter och/eller tjänster från Dacapo Stainless

Läs mer