KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå"

Transkript

1 KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå Mellan Jernhusen Underhållshallar AB, org. nr , ( Jernhusen ), och, org. nr, ( Kunden ) har denna dag avtal träffats avseende rätt att boka tider för nyttjande av Saneringshallen i Hagalunds Depå för sanering av spårfordon ( Avtalet ). Jernhusen och Kunden benämns nedan var för sig som Part och gemensamt som Parterna. 1 Bakgrund 1.1 Jernhusen är ett av Jernhusen AB helägt bolag i fastighetsbranschen som tillhandahåller diverse fastighetsrelaterade tjänster. Jernhusen-koncernen äger, förvaltar och utvecklar fastighetsbestånd av stationer, kontor och verkstäder längs den svenska järnvägen. 1.2 Kunden har behov av utrymme och utrustning för sanering av spårfordon. 1.3 Jernhusen tillhandahåller i Hagalunds Depå en så kallad saneringshall ( Saneringshallen ) där Kunden och andra avtalsbundna underhållsentreprenörer eller järnvägsföretag ( Kunderna ) får disponera hallen under begränsad tid. I Saneringshallen tillhandahåller Jernhusen Kunderna diverse tjänster och viss utrustning för sanering av spårfordon. Bokning av Saneringshallen sker via ett av Jernhusen upprättat bokningssystem ( Bokningssystemet ). I Saneringshallen kan Kunderna, under vissa villkor och i enlighet med den vid var tid gällande och särskilt framtagna Användaranvisning Saneringshallen i Hagalunds Depå ( Användaranvisningen ) utföra sanering av spårfordon. Därutöver tillhandahålls diverse service- och underhållstjänster i Saneringshallen. 1.4 Mot bakgrund av ovanstående önskar Parterna ingå avtal på de villkor som anges i det följande. 2 Omfattning 2.1 Avtalet omfattar huvudsakligen följande: Kunden registrerar sig och hyr Saneringshallen via Bokningssystemet och i enlighet med den av Jernhusen upprättade Användaranvisning Bokningssystem för Gör-detsjälv-hallar och Saneringshallar ( Bokningsanvisningen ). Bokningsanvisningen finns tillgänglig på Jernhusens hemsida. Kunden får disponera Saneringshallen under en sammanhängande period om minst två timmar och högst 24 timmar ( Hyresperioden ). Bokningssystemet indikerar vilka tider som är lediga och tillgängliga för Kunden att boka Teknisk specifikation av Saneringshallen, d.v.s. den fasta utrustningen och de ytor samt spår och växlar som omfattas framgår av Användaranvisningen. Dessa ytor är fria att nyttjas av Kunden under den tid Kunden disponerar Saneringshallen. 1(8) Kundavtal_Saneringshall_Hagalunds_Depå-B

2 2.1.3 Saneringshallen tillhandahålls för att användas till sanering av spårfordon. Kundernas bokning samt nyttjande av Saneringshallen regleras närmare av den ovan nämnda Användaranvisningen, som finns tillgänglig på Jernhusens hemsida. I upplåtelsen ingår även, som framgår av punkt ovan, tillhandahållande av för verksamheten avsedd utrustning enligt Användaranvisningen, som löpande underhålls av Jernhusen eller en av Jernhusen anlitad underentreprenör. Därutöver erbjuds Kunderna diverse tjänster, t.ex. godsmottagning, etc. Se nedan punkterna 4.6 samt En förutsättning för Avtalet är att Kunden ansvarar för säkerställande av möjlighet till tillträde till och från Saneringshallen, se närmare punkt Bokningssystemet 3.1 Efter tecknande av Avtalet samt den i punkten 6.2 angivna dokumentationen får Kunden av Jernhusen ett unikt och till Kunden anknutet användarkonto och lösenord till Bokningssystemet. Kunden kan därefter, genom en för Bokningssystemet ansvarig administratör, utse och registrera de användare som skall ha möjlighet att genomföra bokningar i Bokningssystemet för Kundens räkning. Administratörens kontaktuppgifter framgår av såväl Bokningssystemet som Bilaga 1, Kontaktpersoner. 3.2 I Bokningssystemet finns namn och kontaktuppgifter för varje kund som bokat hyresperiod/er. Vid varje avbokning, försening eller liknande som påverkar någon annan kund skall kontakt i första hand tas med denne eller dessa, se även punkten 4.2. Det åligger Kunden att hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade. Kunden samtycker till att kontaktuppgifterna publiceras och tillgängliggörs för övriga kunder som registrerats i Bokningssystemet. 4 Saneringshallen; verksamhet, ansvar och förhållandet till övriga Kunder 4.1 Avbokning av Hyresperiod sker i enlighet med Användaranvisningen och senast 72 timmar, eller annan i Användaranvisningen angiven tid, innan påbörjad Hyresperiod. Bokade men ej använda, alternativt försent avbokade, hyresperioder (under förutsättning att Kunden ej kunnat överlåta sin Hyresperiod till annan i Bokningssystemet registrerad kund), ( Bom ) debiteras Kunden. Debitering av bokningar och nyttjande sker i enlighet med punkten 7 i Avtalet. 4.2 Kunden åtar sig att omgående underrätta andra kunder i syfte att till exempel få till stånd en godtagbar omstrukturering av hyresperioderna eller på annat sätt begränsa eventuella negativa följder som kan tänkas uppstå för de aktuella kunderna på grund av Kundens eventuella avbokning av Hyresperioden, förseningar och annat som kan antas vara av vikt för kunderna. Kunden skall dessutom rapportera eventuella avvikelser från i tågplan och trafikeringsavtal fastställt utnyttjande av infrastrukturen till relevant infrastrukturförvaltare. Ytterligare information om rutiner m.m. avseende underrättelse och kundernas skyldighet att i samråd med varandra nå godtagbara lösningar avseende nyttjandet m.m., framgår av Användaranvisningen. 2(8) Kundavtal_Saneringshall_Hagalunds_Depå-B

3 4.3 Saneringshallen skall vid utgången av Hyresperioden ha lämnats i röjt och städat skick så att nästkommande kund kan påbörja sitt arbete. Detta åtagande omfattar även ansvar för avlägsnande av samtlig till Kunden tillhörande utrustning samt eget avfall. Järnvägsinfrastruktur som nyttjas för åtkomst av Saneringshallen skall vara fri och farbar för annan senast vid Hyresperiodens slut. För det fall Kunden brister i dessa skyldigheter skall Kunden erlägga ett vite, som närmare anges i Användaranvisningen. Upprepade brister kan medföra väsentligt avtalsbrott, se punkten 10 i Avtalet. 4.4 Kundens verksamhet i Saneringshallen skall bedrivas med iakttagande av Användaranvisningen. Kunden skall bland annat iaktta de inskränkningar som framgår av Användaranvisningen vad gäller verksamheten som utförs i Saneringshallen. 4.5 Utöver vad som följer av 12:24 jordabalken (1970:994) svarar Kunden fullt ut för alla skador inom Saneringshallen som uppkommer under, eller kan härröras till, Hyresperioden genom vårdslöshet eller försummelse av Kundens personal och kunder, någon som gästar Kunden, annan som Kunden inrymt i Saneringshallen, den som för Kundens räkning transporterar varor eller som inom Saneringshallen utför arbeten för Kundens räkning. Kunden svarar även för skador på Saneringshallen som uppkommer under, eller kan härröras till, Hyresperioden på grund av, eller som direkt följd av, brottsligt angrepp mot Kunden, Kundens verksamhet eller Saneringshallen samt Kundens personal. 4.6 Utöver Saneringshallens funktioner och utrustning, som framgår av detta Avtal med bilagor, tillhandahåller Jernhusen diverse tjänster till Kunden i enlighet med en av Jernhusen upprättad och vid var tid gällande prislista. Dessa tjänster specificeras i Användaranvisningen ( Tjänsterna ). Beställning av Tjänsterna görs i enlighet med Användaranvisningen. Jernhusen har rätt att för Tjänsternas utförande anlita underentreprenör. Debitering av Tjänsterna sker i enlighet med punkten 7 i Avtalet. 4.7 Felanmälningar som avser Saneringshallens skick, funktioner och utrustning skall anmälas omgående efter det att felet upptäckts till Jernhusen. För det fall sådan underentreprenör som nämns ovan i punkt 4.6 anlitats att för Jernhusens räkning tillhandahålla Tjänsterna, skall istället sådana felanmälningar anmälas direkt till underentreprenören. 5 Jernhusens åtaganden 5.1 Jernhusen tillhandahåller den i Användaranvisningen förtecknade utrustningen samt, antingen själv eller genom underentreprenör, löpande underhåll och service av Saneringshallens funktioner och utrustning. Kunden ansvarar för föremål och utrustning som Kunden själv medtar till Saneringshallen. Jernhusen, eller sådan underentreprenör som nämns ovan, tillhandahåller dessutom Tjänsterna i Saneringshallen. 3(8) Kundavtal_Saneringshall_Hagalunds_Depå-B

4 5.2 Jernhusen skapar och upprätthåller, antingen själv eller genom underentreprenör, Bokningssystemet. Jernhusen svarar endast för eventuella fel i Bokningssystemet som direkt har orsakats av och kan härröras till Jernhusen. 5.3 Jernhusens ansvar för skador som Kunden drabbas av är begränsat till direkta skador och förluster. Jernhusen skall således inte svara för indirekta skador och förluster såsom produktionsbortfall, utebliven vinst, utebliven förväntad besparing, förlorad goodwill, eller följdskador som uppstår hos Kunden. 5.4 Jernhusen åtar sig att, i samband med faktureringen, månadsvis i efterskott avrapportera hur många timmar per månad Saneringshallen hyrts av Kunden samt ange kostnaderna för de av Kunden beställda Tjänsterna. 5.5 Jernhusen står för kostnaderna för el, värme och vatten. Kunden är dock medveten om att Jernhusen inte kan ansvara för fel i leverans av energi och/eller vatten som uppstått utom Jernhusens kontroll. Drabbas Kunden av skada på grund av fel eller avbrott i leverans av energi och/eller vatten åtar sig dock Jernhusen att på Kundens begäran framföra Kundens krav på ersättning till leverantören. 5.6 Skulle fel uppstå på Saneringshallens funktioner eller utrustning som hindrar Kunden från att nyttja bokade tider skall Jernhusen utan dröjsmål efter kännedom om felet underrätta berörd Kund om att felet uppstått och ange hur lång tid de felavhjälpande åtgärderna förväntas ta. Tider som inte kunnat nyttjas på grund av fel på Saneringshallens funktioner eller utrustning, och som inte orsakats av Kunden, skall inte debiteras Kunden. 5.7 Jernhusen AB, eller annan som från tid till annan utses och anvisas av Jernhusen AB, svarar för arbetsmiljösamordningsansvaret i Saneringshallen i enlighet med arbetsmiljölagen (1977:1160). 6 Kundens åtaganden 6.1 Kunden skall inneha erforderlig ansvarsförsäkring. Kunden skall dessutom ha samtliga erforderliga tillstånd för Kundens verksamhet. Tillstånd omfattar även sådana tillstånd som är nödvändiga för Kundens möjlighet till kapacitetstilldelning, se nedan p En under avtalstiden indragen ansvarsförsäkring eller tillstånd medför rätt för Jernhusen att med 14 dagars varsel säga upp Avtalet. 6.2 Kunden ansvarar för säkerställande av spårkapacitet som medger det trafikerande järnvägsföretaget (d.v.s. Kunden eller dennes uppdragsgivare) tillträde till och från Saneringshallen, bland annat genom att Nyttjanderätts- och Trafikeringsavtal ( TRAV ) med Jernhusen Verkstäder AB och andra berörda infrastrukturförvaltare tecknats. Detta gäller även för det fall förändringar i järnvägsnätsbeskrivningen skulle medföra att nya avtal avseende tillträde till och trafikering av infrastrukturförvaltares järnvägsinfrastruktur måste tecknas med Jernhusen Verkstäder AB eller annan infrastrukturförvaltare eller part. Det åligger även Kunden att i förekommande fall säkerställa kapacitet avseende tillfällig uppställning av fordon i väntan på tillträde till Saneringshallen. Avtal och tillstånd som krävs av Jernhusen, framgår av Användaranvisningen. Kunden ansvarar själv för uppfyllelse av krav som ställs av berörda infrastrukturförvaltare. 4(8) Kundavtal_Saneringshall_Hagalunds_Depå-B

5 6.3 Kunden och dess personal skall iaktta de från tid till annan gällande regler och säkerhetsföreskrifter som följer av vistelse och arbete invid spår- och elanläggningar. Kunden och dess personal skall även innan påbörjat arbete skaffa sig behörighet för vistelse och arbete i/invid spår- och elanläggning enligt de krav som berörda infrastrukturförvaltare ställer. Denna behörighet är en förutsättning för Avtalet och Kundens möjlighet att boka Saneringshallen. 6.4 Kunden utövar verksamhet i Saneringshallen. Kunden har således en skyldighet att iaktta bestämmelserna i miljöbalken (1998:808). Bedriver Kunden eller av denne anlitad underhållsentreprenör miljöfarlig verksamhet är denne skyldig att inneha samtliga från Jernhusen, myndigheter, domstol eller annat beslutande organ utfärdade och nödvändiga tillstånd för verksamhetens bedrivande. Kunden eller av denne anlitad underhållsentreprenör är dessutom skyldig att iaktta tillämpliga bestämmelser om anmälningsplikt för miljöfarlig verksamhet. Därutöver skall Kunden informera Jernhusen om iakttagelser rörande Saneringshallen som kan vara av betydelse för miljö eller hälsa. Kundens ansvar, i egenskap av verksamhetsutövare, regleras i enlighet med miljöbalkens bestämmelser. 6.5 Kunden ansvarar för arbetsmiljön för egen personal och arbete i enlighet med arbetsmiljölagen (1977:1160). Det åligger dessutom Kunden att rapportera incidenter till Jernhusens kontaktperson, se punkten Kunden åtar sig dessutom att följa tillämplig lag och föreskrifter samt villkor, som bland annat framgår av: (a) Järnvägslag (2004:519); (b) Användaranvisningen; (c) Bokningsanvisningen; (d) TRAV; (e) Övrig av Jernhusen upprättad och anvisad dokumentation. 7 Priser, fakturering och betalningsvillkor 7.1 Jernhusen skall månadsvis i efterskott, och i enlighet med en vid var tid gällande prislista, fakturera de under föregående månad av Kunden bokade Hyresperioderna samt beställda och utförda Tjänsterna. S.k. Bom skall även debiteras Kunden, se ovan punkt Jernhusen skall i fakturan specificera de av Kunden bokade och debiterade Hyresperioderna samt beställda och utförda Tjänsterna. 7.3 Betalning av fakturan skall ske inom 30 dagar från fakturadatum. 7.4 Till angivna priser tillkommer vid var tid gällande mervärdesskatt. 5(8) Kundavtal_Saneringshall_Hagalunds_Depå-B

6 8 Kundens ansvar 8.1 Kunden skall ersätta och hålla Jernhusen skadeslöst för skador som Jernhusen drabbas av, inklusive eventuella krav från tredje man (med tredje man avses även övriga kunder), till följd av Kundens vårdslöshet eller bristande uppfyllelse av Kundens skyldigheter enligt detta Avtal. 8.2 Kunden skall vid Avtalets ingående, och därefter årligen under avtalstiden, uppvisa gällande bevis om tecknad ansvarsförsäkring om ett belopp som vid var tid anvisas av Jernhusen. 9 Meddelanden och kontaktpersoner 9.1 Kunden skall utse en ytterst ansvarig kontaktperson som har den dagliga kontakten med övriga avtalsbundna kunder samt med den av Jernhusen anvisade kontaktpersonen. Kontaktuppgifter framgår av Bilaga Part äger rätt att utbyta och ersätta sina uppgivna kontaktpersoner enligt Bilaga 1. Det åligger part som ändrar i kontaktpersoner att skriftligen underrätta den andra parten snarast. Bilaga 1 skall därefter ändras i enlighet härmed. 9.3 Meddelanden och fakturor skall skickas till ansvariga kontaktpersoner på de adresser som framgår av Bilaga Avtalstid och uppsägning 10.1 Detta Avtal träder i kraft i och med att Avtalet undertecknas av båda parter och löper tillsvidare med tre månaders ömsesidig uppsägningstid. Uppsägning skall ske skriftligen Jernhusen äger rätt att under avtalstiden justera avtalsvillkoren, inklusive villkor som anges i bilagor och instruktioner, i syfte att iaktta Kundernas och marknadens behov. Sådana justeringar skall gälla för samtliga kunder i deras kundavtal med Jernhusen avseende Saneringshallen För det fall Part begår väsentligt avtalsbrott och inte vidtar rättelse senast fjorton dagar efter det att andra Parten skriftligen till avtalsbrytande part anmodat om rättelse, får icke-avtalsbrytande Part säga upp Avtalet till upphörande fjorton dagar efter rättelseperiodens utgång Part får även utan iakttagande av i detta Avtal föreskriven uppsägningstid omgående säga upp Avtalet till upphörande om den andra Parten sätts i konkurs, inställer betalningarna, blir föremål för företagsrekonstruktion, träffar ackorduppgörelse med sina borgenärer eller på annat sätt kan antas ha kommit på obestånd Jernhusen äger även rätt att säga upp detta Avtal med omedelbar verkan om Kunden hamnar i annan ägo som inte skäligen kan accepteras av Jernhusen. 6(8) Kundavtal_Saneringshall_Hagalunds_Depå-B

7 11 Sekretess Part får inte för tredje man yppa sådana uppgifter av kommersiell eller teknisk natur om Parts eller Parts kunders affärsförhållanden som han får kännedom om i samband med detta Avtals ingående eller uppfyllelse. Part skall iaktta den ålagda sekretessen under avtalstiden och även därefter till dess att uppgifterna blivit allmänt kända på annat sätt än genom brott mot denna sekretessklausul. 12 Övriga bestämmelser 12.1 Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg till detta Avtal måste avtalas skriftligen och undertecknas av båda Parter för att bli gällande Överlåtelse Part får inte utan den andre partens skriftliga medgivande överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta Avtal på annan. Parterna har dock rätt att överlåta samtliga eller delar av sina rättigheter och skyldigheter till annat bolag inom samma koncern Force Majeure Jernhusen friskriver sig från skyldighet att fullgöra sin del av Avtalet och från sin skyldighet att erlägga skadestånd om Jernhusens åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, på grund av sådan arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som Jernhusen inte råder över och inte heller kunnat förutse Tillämplig lag och tvister Svensk lag skall tillämpas på detta Avtal. Tvist i anledning av detta Avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande. Skiljenämnden skall bestå av en skiljeman. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm. Det svenska språket skall användas i förfarandet. 7(8) Kundavtal_Saneringshall_Hagalunds_Depå-B

8 13 Bilageförteckning Bilaga 1, Kontaktpersoner Detta avtal har upprättats i två exemplar, av vilka vardera parten erhållit var sitt. Ort: Stockholm Datum: Ort: Datum: JERNHUSEN UNDERHÅLLSHALLAR AB Firma Firmatecknare Namnförtydligande 8(8) Kundavtal_Saneringshall_Hagalunds_Depå-B

9 Bilaga 1 Kontaktpersoner Saneringshallen Hagalunds Depå Kunden Företag: Org.nr: Adress: Telefon: Fax: E-post: Faktura (referens/fakturamärkning) Kontaktpersoner Bokningssystemet - administratör Namn: Telefon: E-post: Saneringshallen arbetsmiljö Namn: Telefon: E-post: 1(2) Bilaga_1_Kontaktpers_Saneringshall_Hgl-A

10 Annan/andra kontaktpersoner Namn: Telefon: E-post: Jernhusen Underhållshallar AB Företag: Jernhusen Underhållshallar AB Org nr: Adress: Box Stockholm Kontaktperson Mattias Lindén (Saneringshallen) Telefon: Fax: E-post: 2(2) Bilaga_1_Kontaktpers_Saneringshall_Hgl-A

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna AVTAL Ramavtal, 108-05, Bårtransporter av avlidna Parter Mellan Åhlbergs Begravningsbyrå AB, Storgatan 4, 620 12 HEMSE, nedan kallad entreprenören och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621

Läs mer

Allmänna villkor IS/IT uppdrag.

Allmänna villkor IS/IT uppdrag. Detta är Prima Pictura:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Prima Pictura så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen om

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur.

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur. Grandeur Sweden AB, 556885-4367 Dessa gäller för samtliga tjänster som Grandeur Sweden AB tillhandahåller sina kunder. Genom att teckna avtal om medlemskap med Grandeur Sweden AB godkänner Kunden dessa.

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Allmänna villkor. 1. Tillämplighet. 2. Nyttjanderätt. 3. Avhämtning och återlämnande. För uthyrning av maskiner m.m.

Allmänna villkor. 1. Tillämplighet. 2. Nyttjanderätt. 3. Avhämtning och återlämnande. För uthyrning av maskiner m.m. Allmänna villkor För uthyrning av maskiner m.m. 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller vid uthyrning av maskiner och annan utrustning eller liknande som Uthyraren tillhandahåller Hyrestagaren.

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk

Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk LOGGO AVTAL Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk Avtal 1. ALLMÄNT 1.1. Avtalsparter Detta avtal upprättas av?? vattenvårdsförbund. Beställare?? vattenvårdsförbund Adress:??

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

<Company.Name> <Company.VAT number> Avtal avseende Jetshop mini DIBS betaltjänst START 1 Avtalsparter Merchantid, anges av DIBS 1.1, org. nr. 556629-3956 ( JETSHOP ) 1.2 ( Kunden ) Företagsnamn: Organisationsnr: Adress:

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Version 1.0, 12-10-07

Version 1.0, 12-10-07 Ramavtal avtalspaket avseende svartfiber och andra tjänster som kan tillhandahållas av stadsnät tillhörande Svenska Stadsnätsföreningen Detta ramavtal ( Ramavtalet ) har ingåtts mellan (1) Svenska Stadsnätsföreningen

Läs mer

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren.

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren. Användarvillkor för BASTA Projekthanteraren A. Allmänt 1. Definitioner I dessa Användarvillkor skall nedan nämnda termer ha följande betydelser. Användarvillkor: Dessa Användarvillkor. Användare: Den som

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag AVTALSVILLKOR 1(8) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag Gäller från och med 2013-11-01. 1 Allmänt 1.1, 556016-2561, nedan Skellefteå Kraft, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst 1 (2) Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst Avtal avser behörighetsansvarig för företaget eller företagsgruppen och måste undertecknas av behörig firmatecknare på respektive företag eller annan person

Läs mer

UTKAST GYM FRANCHISEAVTAL. En svensk klassiker och underliggande lopp MELLAN PT- SCHOOL OCH FRANCHISETAGARE

UTKAST GYM FRANCHISEAVTAL. En svensk klassiker och underliggande lopp MELLAN PT- SCHOOL OCH FRANCHISETAGARE UTKAST GYM FRANCHISEAVTAL En svensk klassiker och underliggande lopp MELLAN PT- SCHOOL OCH FRANCHISETAGARE Innehåll 1. Bakgrund 2. Franchiserätt 3. Skyldigheter för Franchisegivaren 4. Skyldigheter för

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION 1. Inledning Detta dokument innehåller villkoren för Validoo AB:s ( VALIDOO ) tillhandahållande

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Trafikeringsavtal med Järnvägsföretag/Auktoriserad Sökande/ Sökande Tillträdestjänster Ad hoc 20XX

Trafikeringsavtal med Järnvägsföretag/Auktoriserad Sökande/ Sökande Tillträdestjänster Ad hoc 20XX Trafikeringsavtal med Järnvägsföretag/Auktoriserad Sökande/ Sökande Tillträdestjänster Ad hoc 20XX PARTER Trafikverket Samhälle XXX Adress 781 89 BORLÄNGE Post nr Ort Org.nr: 202100-6297 Nedan Trafikverket

Läs mer

2. Avtalsvillkor - tjänster

2. Avtalsvillkor - tjänster Förfrågningsunderlag 2014-03-10 Upphandlande organisation Telge Inköp AB Ann-Christin Lindberg Upphandling TI 2013-1008 Hemtjänst TI 2013-1008 Hemtjänst Sista anbudsdag: 2014-04-13 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Avtal om tillhandahållande av information ur Lantmäteriets digitala arkiv - Arken

Avtal om tillhandahållande av information ur Lantmäteriets digitala arkiv - Arken L A N T M Ä T E R I E T 1 (5) AVTAL Arken 20 - Dnr Avtal om tillhandahållande av information ur Lantmäteriets digitala arkiv - Arken Mellan Staten genom Lantmäteriverket (org.nr 202100-4888), 801 82 Gävle,

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

(2) Socialnämnden ("Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL

(2) Socialnämnden (Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL Mellan (1) Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm ("Socialstyrelsen") Telefax: 075-247 31 62 Kontaktperson: Katarina Munier E-postadress:katarina.munier@socialstyrelsen.se (2) Socialnämnden ("Licenstagaren

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Jill Trafikförvaltningen S^^C STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(5)

Jill Trafikförvaltningen S^^C STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(5) Jill Trafikförvaltningen S^^C STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(5) Pendeltågsverksamheten i Stockholmsregionen AVTAL (E24) 2015-12-04 infosäk klass c E24 Bilaga 6B Trafikeringsavtal för depåområde ( Trafikförvaltningen

Läs mer

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION. För Användarorganisation

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION. För Användarorganisation 1 av 6 Part AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION Stiftelsen för Internetinfrastruktur Box 7399 103 91 Stockholm Org nr 802405-0190 För Användarorganisation (i det följande kallad IIS ) (i det följande

Läs mer

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster:

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: (gäller från och med den 1 december 2014) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fält Communications AB ( Fältcom ) tillhandahåller tjänster

Läs mer

Hemnets allmänna annonsvillkor kund

Hemnets allmänna annonsvillkor kund Hemnets allmänna annonsvillkor kund Fastställda av Hemnets styrelse juni 2014. Dessa allmänna villkor ingår som en del av ditt annonsavtal med Hemnet. De beskriver bland annat: Vad det kostar att annonsera

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan).

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan). 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller när du som husägare ( Fastighetsägaren ) tecknar avtal med Satellithuset i limmared ab, org nr 556180-4583, med adress Fabriksgatan 2, 51442 Limmared,

Läs mer

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1. Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.2 ( Capiting Group ) och fysisk person som hyr en eller flera av

Läs mer

Sommar-OS i London 2012 årets största sporthändelse!

Sommar-OS i London 2012 årets största sporthändelse! Sommar-OS i London 2012 årets största sporthändelse! Erbjud dina gäster förstklassig underhållning visa SVTs sändningar från Sommar-OS i London! För att få visa SVTs OS-sändningar i offentliga miljöer

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion DNR SVENSKA KRAFTNÄT [Klicka och skriv] BILAGA 3 AVTAL NR [KLICKA OCH SKRIV] Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion 1/7 Innehåll

Läs mer

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus.

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus. 1 Parter Leverantör: Företagsnamn Organisationsnummer Beställaren: Organisation: Organisationsnummer: Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats. 2 Omfattning Dalslandskommunerna

Läs mer

Utförande av tjänster inom Knivsta kommuns valfrihetssystem inom hemtjänsten

Utförande av tjänster inom Knivsta kommuns valfrihetssystem inom hemtjänsten AVTAL Bilaga 5 SN-2014/259 Utförande av tjänster inom Knivsta kommuns valfrihetssystem inom hemtjänsten ALLMÄNNA KONTRAKTSVILLKOR 1.1 Parter och kontaktpersoner Beställare Knivsta kommun, socialnämnden

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL Inledning Detta avtal för Advitums dokumentportal, ( Avtalet ), har slutits mellan Advitum AB, 556671-9448, Kraftvägen 2, 382 36 Nybro, ( Advitum ), och organisationen

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

2.1 Reflectus AB, org nr , nedan kallad Reflectus eller Leverantören.

2.1 Reflectus AB, org nr , nedan kallad Reflectus eller Leverantören. 1(5) Allmänna villkor Anido provkonto 1 Inledning 1.1 Dessa Allmänna villkor beskriver rättigheter och skyldigheter avseende nyttjande av Anido projektstyrning efter registrering av provkonto på https://system.anido.se/signup.

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät.

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät. MOLNTJÄNSTAVTAL MALL 1 PARTER # (nedan kallat Kunden ), organisationsnummer #, med adress # och # (nedan kallat Leverantören ), organisationsnummer #, med adress # (gemensamt benämnda Parterna ) har denna

Läs mer

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Leasingform. 4 Avtalstyp. 5 Avtalsperiod. 6 Priser. 1.1 Kontakt under avtalstiden. 6.1 Ersättning till leverantören

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Leasingform. 4 Avtalstyp. 5 Avtalsperiod. 6 Priser. 1.1 Kontakt under avtalstiden. 6.1 Ersättning till leverantören 1 Parter Leverantör: Företagsnamn Adress Postadress Organisationsnummer Beställaren: Dals-Eds kommun Box 31 668 21 Ed 212000-1413 Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats.

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m 1 september 2010

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m 1 september 2010 Allmänna Villkor Gällande fr.o.m 1 september 2010 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av Ballou Internet Services AB, härefter kallad

Läs mer

Helgbevakningsavtal om snöskottning av tak

Helgbevakningsavtal om snöskottning av tak Helgbevakningsavtal om snöskottning av tak PARTER Beställare Leverantör JP SCHWEITZ AB Danderydsgatan 28 114 26 STOCKHOLM Organisationsnummer Kontaktperson 1 (hos Beställare) Kontaktperson 2 (hos Beställare)

Läs mer

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna.

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna. DETTA PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL ( Personuppgiftsbiträdesavtalet ) är dag som nedan träffat mellan: (1) Lomma kommun, organisationsnummer 212000-1066 ( Kommunen ); och (2) [ ], organisationsnummer [ ]

Läs mer

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst 1 (7) Anslutningsavtal för Leverantör av eid-tjänst inom Identitetsfederationen för offentlig sektor 2 (7) 1. Avtalsparter Detta anslutningsavtal ( Avtalet ) har träffats mellan 1. E-legitimationsnämnden,

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

AVTAL om stöd av mindre betydelse

AVTAL om stöd av mindre betydelse AVTAL om stöd av mindre betydelse Detta Avtal gäller från dess undertecknande och har ingåtts mellan Post- och telestyrelsen (org nr 202100-4359), nedan kallad PTS, och Q (org nr xxxxxx-xxx), nedan kallad

Läs mer

2.2 Kunden skall anses ha gjort en beställning av vara/tjänst;

2.2 Kunden skall anses ha gjort en beställning av vara/tjänst; Global Network Solution Allmänna Villkor 2006-10-05 1 Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller från och med den 5 Oktober 2006 och ersätter tidigare allmänna villkor. Dessa villkor reglerar förhållandet

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

Fullserviceavtal om snöskottning av tak

Fullserviceavtal om snöskottning av tak Fullserviceavtal om snöskottning av tak PARTER Beställare Leverantör JP SCHWEITZ AB Danderydsgatan 28 114 26 STOCKHOLM Organisationsnummer Kontaktperson 1 (hos Beställare) Kontaktperson 2 (hos Beställare)

Läs mer

ALLMÄNNA HYRESVILLKOR

ALLMÄNNA HYRESVILLKOR ALLMÄNNA HYRESVILLKOR - vid hyra av container 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor skall gälla för hyresavtalet mellan table uthyrning och catering i Stockholm AB, 556811-5645, ( table.se ) och

Läs mer

AVTAL nr 2011/43-01:01

AVTAL nr 2011/43-01:01 Mellan Sveriges Television AB, org nr 556033-4285, 105 10 Stockholm (nedan kallat SVT ) och [ ], org nr [ ], [ ] (nedan kallad Uppdragstagaren ) har träffats följande AVTAL nr 2011/43-01:01 1. Bakgrund

Läs mer

Trafikeringsavtal Tågplan 2016

Trafikeringsavtal Tågplan 2016 Trafikeringsavtal Tågplan 2016 Mellan Öresundsbro Konsortiet (ÖSB) och JFs namn (JF XX) är följande avtal upprättat. Öresundsbro Konsortiet JFs namn c/o Trafikverket Samhälle Adress 781 89 BORLÄNGE Post

Läs mer

Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING

Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING v 1.1 maj 2012 1. Bakgrund 1.1 AFA Försäkring är samlingsnamnet för de tre bolagen AFA Sjukförsäkrings aktiebolag,

Läs mer

Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för

Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för Dnr LiU-2008/00527 Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för Linköpings universitet Sida 2(19) Mellan Linköpings universitet, organisationsnummer 202100-3096, (nedan Beställaren eller LiU) å ena

Läs mer

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal )

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal ) Bilaga 2 1 Mellan Hallandstrafiken AB, org. nr 556225-2998, Box 269, 311 23 Falkenberg ( Hallandstrafiken ) och [ ], org. nr [ ], [adress] ( Leverantören ) har denna dag ingåtts nedanstående AVTAL AVSEENDE

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

UPPHANDLINGSKONTRAKT gällande upphandling Bevakningstjänster

UPPHANDLINGSKONTRAKT gällande upphandling Bevakningstjänster Upphandlingskontrakt Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Securitas Bevakning AB (556108-6082), Lundbygatan 6 B, 621 41 VISBY, nedan kallad

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Avropsavtal om snöskottning av tak

Avropsavtal om snöskottning av tak Avropsavtal om snöskottning av tak PARTER Beställare Leverantör JP SCHWEITZ AB Danderydsgatan 28 114 26 STOCKHOLM Organisationsnummer Kontaktperson 1 (hos Beställare) Kontaktperson 2 (hos Beställare) Namn

Läs mer

Allmänna villkor. Cision 2014

Allmänna villkor. Cision 2014 Allmänna villkor Cision 2014 juni 2014 ALLMÄNNA VILLKOR 1. Allmänt 1.1. Dessa Allmänna villkor gäller tjänster som Kunden abonnerar på (Tjänsten) från Cision Sverige AB (Cision). Genom Tjänsten kommer

Läs mer

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se Sida 1av 6 KONTRAKT Detta avtal har träffats mellan å ena sidan Företagsnamn, Org. Nr:, Adress, nedan kallad Fastighetsägaren. och å andra sidan Gotlands Energi AB, 556008-2157, Box 1095, 621 21 Visby,

Läs mer

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING LS xxxxx Sid 1 (5) Mellan 1. Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom Hälso- och sjukvårdsnämnden ( Beställaren ); och 2. [**], organisationsnummer [**] ( Vårdgivaren ), har slutits

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

KGH:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER

KGH:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER KGH:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor för tillhandahållande av tjänster ( Villkoren ) ska gälla för alla tjänster KGH utför åt Kunden såvida KGH

Läs mer

Se också "Kommentarer till Stockholms Handelskammares Modellavtal 2014". Vid frågor, vänligen kontakta Handelskammaren via escrow@chamber.se.

Se också Kommentarer till Stockholms Handelskammares Modellavtal 2014. Vid frågor, vänligen kontakta Handelskammaren via escrow@chamber.se. 1 STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES MODELLAVTAL 2014 INSTRUKTIONER STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES MODELLAVTAL 2014 Detta är ett modellavtal, vilket innebär att parterna ska anpassa tillämpningen av villkoren i detta

Läs mer

AVTAL 1 (5) Adressuppgifter institutionen. Mobiltelefon alternativt e-post. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO

AVTAL 1 (5) Adressuppgifter institutionen. Mobiltelefon alternativt e-post. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO AVTAL 1 (5) Avtal Mellan nedanstående parter, benämnda uppdragsgivare (köpare) respektive uppdragstagare (säljare) har följande avtal träffats. Placeringsavtalet omfattar nedanstående avtalsvillkor. Parter

Läs mer

Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats.

Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats. 2013-05-14 Leveransavtal nr Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats. Leverantören åtar sig att leverera på villkoren

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

Användarinstruktion för nyttjande av GDS-hall i Hagalund

Användarinstruktion för nyttjande av GDS-hall i Hagalund Användarinstruktion för nyttjande av GDS-hall i Hagalund Beskrivning av anläggningen GDS-hallen i Hagalund är en anläggning som avtalsbundna kunder, under vissa förutsättningar, får disponera under begränsad

Läs mer