Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet"

Transkript

1 Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Datum: 20 mars 2013 Tid: Plats: Hotell Dalsland i Ed Deltagare: Helena Raunegger, Strömstads kommun Gunnar Oleniusson, Tullverket Steinar Kløverød, Aremark kommune Pege Schelander, Gränskommittén Kjell Olsén, Grensetjänsten Kikki Lindset, Grensetjänsten Böret Segolsson - Knutsson, ARKO Bernt Erik Larsen. Hvaler kommune Linus Magnusson, KGH Customs Services Maria Derner, Företagarna Anna Ellmarker, Gränskommittén Trine Moe Stokstad, Østfold fylkeskommune Niclas Gustafsson, Fyrbodals kommunalförbund Yvonne Samuelsson, Gränskommittén, sekreterare Annika Daisley, Gränskommittén, projektledare Frånvarande: Karin Kempe, Tanums kommun Peter Jacobsson, Ecus AB Per Olav Johansen, Tollregion Øst-Norge Grete Astad, Tollkonsult AS Espen Sørås/ Egil A. Schjerverud, Halden kommune Annette Palmqvist, Dals-Eds kommun Jan Schreil, Företagarna Västra Götaland Johan Englund, Nordic Innovation Lars Erik Sletner, Bedriftsforbundet 1. Mötet öppnas Annika Daisley, ordförande, hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet. 2. Godkännande av dagordningen Dagordningen har skickats ut i samband med kallelsen. Dagordningen godkändes. 3. Närvarolista Deltagarna presenterade sig kort och en närvarolista upprättades. 1

2 4. Föregående anteckningar från arbetsgruppen den 28 november 2012 Minnesanteckningar från arbetsgruppsmöte den 28 november 2012 har skickats ut i samband med kallelsen och delades även ut på mötet. Yvonne Samuelsson gick igenom anteckningarna. Datumet för seminariet Gränshinder en genusfråga? har flyttats från den 18 april till den 23 april. Minnesanteckningarna från 28 november 2012 godkändes och lades till handlingarna. 5. Statusrapportering från projektledningen Yvonne Samuelsson informerade om att projektledningen träffas varannan vecka för att gå igenom och stämma av frågor i projektet. Nedan framgår exempel på vad projektledningen jobbat med sedan arbetsgruppens möte i november 2012; Projektledningen har haft ett möte den 11 januari med Interreg Gränslöst samarbete angående önskan om förlängning av projektiden samt ändring/komplettering av aktivitetsplan gällande seminarier/utbildningar. En anhållan om förlängning av projektiden från till samt ändring/komplettering av aktivitetsplan har lämnats in till Interreg som också har godkänts. En lägesrapport för tiden har inlämnats till Interreg, som innan har förankrats i styrgruppen. Projektledningen har även tagit fram ett förslag till samarbetsavtal mellan Eda kommun, Länsstyrelsen i Värmland och Arbetsförmedlingen som reglerar Grensetjänstens medverkan i projektet Gränshinder för näringslivet. En lägesrapport för tiden har inlämnats till Nordic Innovation. Arbetet med att ta fram lägesrapporter till Västra Götalandsregionen och Fyrbodals kommunalförbund för tiden pågår. För genomförande av seminariet Gränshinder en genusfråga? den 23 april i Uddevalla har Inger Schalander timanställts. Temagruppernas ordförande och projektledningen har träffats den 28 januari i Ed. Vid mötet beslutades att nästa möte skulle vara den 12 juni. Önskemål finns om att flytta mötet till den 10 juni. Yvonne avslutade med att informera om att styrgruppen haft möte den 22 februari i Sarpsborg. Vid mötet beslutades att nästa möte flyttas från den 29 augusti till den 27 augusti 2013, plats Vänersborg. Möten/arrangemang Annika informerade om några exempel på möten/arrangemang som projektet deltagit på; Innovasjon Norge 12 december 2012, Luftburen ambulanssjukvård 28 januari 2013, Posten AS/Bring 30 januari 2013, KUSK-styrgrupp 30 januari 2013, NHO/LT och Gränshinderforum Norge 5 februari 2013, Öresunddirekt och Företagarna Norrbotten 6 februari 2013, Gränskommitténs styrelsemöte 14 december 2012 och 1 mars 2013, NCE (Norwegian Center of Expertise seminarie) 6 mars 2013 och IF metall 14 mars

3 Seminarier/aktiviteter Annika informerade också om några exempel på seminarier/aktiviteter som projektet deltagit på; imedtech-dagen 5 december 2012, Ewa Björling - kick-off Sverige ordförande i Nordiska ministerrådet 12 december 2012, Gränslös näringslivsutveckling 17 januari 2013, Østfoldkonferensen januari 2013, Norsk svenska Handelskammaren/Johannes Science Park 30 januari 2013, Nordiska ministerrådet/ Gränshinderforum 6-7 februari 2013, Halden näringslivsråd 6 mars 2013, Exportseminariet i Värmland 14 mars 2013 och Handelskammaren 19 mars Vad planeras Annika berättade även vilka möten/aktiviteter som planeras; Tull, skatt och moms (utbildning Handelkammaren) 25 mars, Handelslunch - Norge 27 mars, Statens Vegvesen, Jernbaneverket och Trafikverket 9 april, Norska dagen 16 april, Norsk-svenska handelskammaren/företagarna Att göra affärer i Norge 24 april, Logistikkdagen Østfold 25 april, Industridagen IF Metall 13 maj, Export/import Livsmedelsdagar i Oslo maj samt Grenserådet maj. Uppdrag 6. Ekonomi Flytta mötet mellan temagruppernas ordförande och projektledningen från den 12 juni till den 10 juni, start med lunch på Tanumstrand, Grebbestad. Ekonomisk status Niclas Gustafsson redogör för det ekonomiska läget i projektet. Alla projektets samarbetspartners har rapporterat in tid som utlöser medel (50%) till projektet. Under 2012 har projektet upparbetat 81 % likvida medel och från och med start har projektet (efter halva projekttiden) upparbetat 38 % av budgeten, vilket innebär att det släpar efter lite beroende på försenad uppstart av projektet. Den ekonomiska statusen är god i projektet. Tidredovisning Tidredovisningen har fungerat mycket bra och Annika gav en eloge till samtliga projektets samarbetspartners. 7. Information Annika Daisley informerade om vilka informationsaktiviteter som genomförts; artikel i Min bedrift Bedre forretningsmuligheter mellom Sverige og Norge, Gränshinder för Näringslivet nyhetsbrev november och december 2012, Gränskommittén - nyhetsbrev december 2012 och Fyrbodals kommunalförbund - nyhetsbrev december Annika informerade om att projektet skapat en egen ingång på Gränskommitténs webb, Annika visade också vilken information som lagts på webben. För bred spridning om projektet och dess resultat är det viktigt att projektets samarbetspartners lägger ut en webbtext med länk till projektets webbsida. Annika avslutade med att informera om planerade arrangemang; Gränshinder en genusfråga? den 23 april och uppmanade deltagarna att anmäla sig, Deklarationshjälp för gränsgångare som ska arrangeras med hjälp av Grensetjänsten i Strömstad den 19 och 26 april, Ta steget ut på den 3

4 svenska markanden den 22 maj i Oslo samt planering av ministermöte den 21 augusti i Strömstad. Uppdrag Projektledningen kommer att skicka ut ett förslag till webbtext samt länk till projektets webb (www.granskommitten.com). 8. Statusrapportering från temagrupperna Näringsliv Maria Derner/Anna Ellmarker. Maria Derner berättar att Företagarna inte har jobbat så mycket med handel och export tidigare utan satsat på att driva näringspolitik och att kompetensutveckla medlemmarna. Maria informerade om att Företagarna behöver samarbetspartners för att tillsammans kunna lyfta och driva frågor om export och handel. Ett närmare samarbete har inletts med norsk-svenska handelskammaren, ALMI och Business Region Göteborg. Företagarna har satt upp en tvåårsplan med startskott 24 april med satsning mot tyska- och nordiska marknaden. Anna Ellmarker berättade att temagruppen Näringsliv har fått förstärkning av en central representant från Bedriftforbundet, Lars Eric Sletner, Adm Dir./Senior Manager, Anna Ellmarker redovisade kort vilka gränshinder som hittills kartlagts av temagruppen; 1. Fritidsbåtssektorn; garantitider under konsumentköpslagen olika i respektive land samt vinterförvaring och service av norska båtar dubbla momsbudskap. 2. Besöks- och turistnäringen; momshantering vid försäljning till utländska konferensköpare (omvänd beskattning till utländska näringsidkare, ny regel 2010), transporthinder mellan olika turistdestinationer samt informations- och marknadsföringshinder - både möten och leisure. 3. IT-branschen; olika lagstadga på IT-säkerhet mellan länderna samt olika mognadsgrad, vilket kan vändas till möjligheter - samarbeten och affärsmöjligheter. 4. Försvars industri; olika regelverk vad gäller sekretess. 5. Administrativa hinder; regelverk/lagar för hantering av administrativa rutiner olika som exempel påminnelser, räntefakturering, krav, överklagning samt varumärkesregistrering som gäller för samtliga EU-länder, men för att komma in på den norska markanden måste ytterligare ansökan göras. 6. Lantbruk; maskinflytt mellan länderna (olika krav beträffande rengöring (Salmonellatester) och tullsatser), skogsavdrag med olika förutsättningar för skatteavdrag vid avverkning av skog. Enligt representanter från tullverket är detta hinder löst. Anna avslutade med att informera om att ytterligare enkätarbete pågår genom Bedriftsforbundet (2 700), Företagarna i Värmland (800), Fredrikstad Utveckling (800) och Østfold Moss, Sarpsborg, Halden, Inre Östfold (550). Totalt kommer enkäter att skickas ut. Tull och skatt Gunnar Oleniusson Gunnar Oleniusson informerade om att temagruppen haft möte den 9 januari och jobbar med att ta fram en gränsöverskridande tullutbildning samt en utredning beträffande varuförsändelser med tåg. 4

5 Gunnar berättade även kort om nya hinder som temagruppen identifierat; - returer av e-handelsvaror, - AFS för tullfria varor, - GPS med replacement; - gränspassage Import till Norge samt - transportörens last klassas som smuggling, otakt med administration. Gunnar avslutade med att informera om de identifierade hinder som tremagruppen jobbar vidare med; - Temporär införsel av hästar över gränsen. - Trafiktillstånd för att korsa gränsen utanför tullstation - Varuförsändelse med tåg - Höga tullavgifter för gränsöverskridande kulturutbyte och tävlingar - Export av avfall - Spannmålsexport Gränspassage av jordbruksmaskiner samt - Gränshinder för mindre passagerarfartyg Arbetstagare och organisationer Kikki Lindset Kikki Lindset informerade om att temagrupp arbetstagare och organisationer har haft fyra möten och kommer att träffas efter arbetsgruppens möte. Kikki berättade att gruppen identifierat två eventuella nya gränshinder inom arbetslöshetsförsäkringen som nu är under utredning. Kicki informerade även om att hon deltagit dels på förmöte med norska representanter i Gränshinderforum i Oslo samt ett gemensamt stormöte med Gränshinderforum kring informationstjänsternas framtid i Köpenhamn. Kikki avslutade med att berätta att Grensetjänsten jobbar med att förbereda vårens Grenseråd som kommer att hållas på Voksenåsen i Oslo den maj. Samarbete och information Pege Schelander Pege Schelander informerade om att temagruppen har haft sitt andra möte den 23 januari i Sarpsborg och planerar sitt nästa möte i anslutning till seminariet Gränshinder en genusfråga den 23 april i Uddevalla. Gruppen har påbörjat arbete med dels en tänkt hantering av inkomna/anmälda gränshinder, dels en framtida organisation som bygger på att befintliga organisationer nyttas så långt möjligt. Pege Schelander avslutade med att trycka på vikten att deltagarna anmäler sig till projektets seminarie Gränshinder en genusfråga? den 23 april på Bohusgården i Uddevalla. 9. Övriga frågor Inga övriga frågor har anmälts. 5

6 10. Nästa möte Arbetsgruppen sammanträder den 4 september Vi träffas på Grand Hotel (Best Western) i Halden mellan Mötet avslutas Projektledare Annika Daisley tackar de närvarande för ett givande mötet och förklarar mötet avslutat. Annika Daisley Ordförande Yvonne Samuelsson Sekreterare 6

Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet

Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Datum: 27 augusti 2013 Tid: 09.30 12.00 Plats: Regionens hus, Norra Hamngatan 14 Göteborg Deltagare: Agneta Mårdsjö, Västra Götalandsregionen

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Plats och tid Fiskeauktionen, Smögen, Sverige, kl. 09.30-13.00 ) Datum 21 maj 2010 1(11) ande Se deltagarförteckning s. 11 Övriga deltagande Mats Abrahamsson Sotenäs kommun Madeleine Johansson GO - samarbetet

Läs mer

Pilotprojekt Kompetensmäklarfunktioner i Fyrbodal. Uppstartsmöte - Pilotprojekt kompetensmäklarfunktioner i Fyrbodal

Pilotprojekt Kompetensmäklarfunktioner i Fyrbodal. Uppstartsmöte - Pilotprojekt kompetensmäklarfunktioner i Fyrbodal Pilotprojekt Kompetensmäklarfunktioner i Fyrbodal Uppstartsmöte - Pilotprojekt kompetensmäklarfunktioner i Fyrbodal Tid: 2014-12-09 kl. 09.00 16.00 Plats: Bohusgårdens Hotell och konferens, Uddevalla Deltagare:

Läs mer

Rapport från konferens i Svinesundskommittén

Rapport från konferens i Svinesundskommittén Rapport från konferens i Svinesundskommittén 16 17 april 2015, Halden Torsdag 16 april Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, Svinesundskommitténs

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Gränskommittén Sida 1(5) Plats och tid Rådhuset, Hvaler kommune den 21 september 2001 kl. 10.00 12.00 Beslutande Se deltagarförteckning Övriga deltagande Christian Martins, Gränskommittén Yvonne Samuelsson,

Läs mer

GO-samarbetet Kommunikationsgruppen

GO-samarbetet Kommunikationsgruppen GO-samarbetet Kommunikationsgruppen MÖTESPROTOKOLL NR 1:2008 Tid och plats för mötet Onsdagen den 27 februari kl. 12.00-15.30 hos Banverket, Göteborg Närvarande Ing-Cristine Ericson Samferdselsetaten Oslo

Läs mer

RAPPORT. KGH Presentation June 14, 2011

RAPPORT. KGH Presentation June 14, 2011 Page 1 (11) RAPPORT Förstudie 2 Gränshinder 57: Utredning om momsproblematik på förädling av produkter KGH Presentation June 14, 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Page 2 (11) 1. SAMMANFATTNING KGH Consulting

Läs mer

Tid och plats för mötet Tisdagen den 16 november kl. 12.00-15.30 hos Statens Vegvesen, Oslo

Tid och plats för mötet Tisdagen den 16 november kl. 12.00-15.30 hos Statens Vegvesen, Oslo MÖTESPROTOKOLL 4:2010 Tid och plats för mötet Tisdagen den 16 november kl. 12.00-15.30 hos Statens Vegvesen, Oslo Närvarande Lars-Bertil Ekman Stadskansliet Göteborg ordförande Solweig Adolfsson Trafikverket

Läs mer

Minnesanteckningar. Plats och tid Riverside, Uddevalla den 13 nov kl 09.00-13.30. Essam El-Nagger, Uddevalla. Sekreterare Lisbeth Möller

Minnesanteckningar. Plats och tid Riverside, Uddevalla den 13 nov kl 09.00-13.30. Essam El-Nagger, Uddevalla. Sekreterare Lisbeth Möller Beredningsgrupp Näringsliv Minnesanteckningar Plats och tid Riverside, Uddevalla den 13 nov kl 09.00-13.30 Ledamöter Övriga deltagande ledamöter Ej närvarande ledamöter Övriga deltagande Peter Hemlin,

Läs mer

Referensgrupp möte 2010:1

Referensgrupp möte 2010:1 Kallade: Roger Fredriksson, Karin Steen, Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Folke Göransson, Gunnar Lennermo,, och Maj-Liz Hedendahl Närvarande: Karin Steen, Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Jonas Wedebrand,

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Interreg Sverige-Norge

Interreg Sverige-Norge Förvaltande myndighets dnr F30440-25-10 Interreg Sverige-Norge 2009 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Kortversion av Interreg Sverige-Norges årsrapport för 2009 Inledning En förkortad

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv Årsredovisning verksamheter 2013 Näringsliv Näringsliv, Årsredovisning verksamheter 2013 2(8) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetområdet för näringslivseneheten omfattar till största delen stöd till befintliga

Läs mer

51 Föregående mötes protokoll Inga anmärkningar på föregående mötes protokoll. Protokollet läggs till handlingarna.

51 Föregående mötes protokoll Inga anmärkningar på föregående mötes protokoll. Protokollet läggs till handlingarna. Protokoll fört vid Hållbar Utveckling Skånes styrelsemöte 091001 Närvarande ledamöter: Åsa Abrahamsson, Torrid Bengtsson, Lotta Hauksson (tom 58) Lotte Melin, Birthe Müller, Katarina Skalare, Magnus Thelaus,

Läs mer

Bilaga 2 Projektbeskrivning Kosterhavet-Ytre Hvaler, 2008-09-17. Kosterhavet-Ytre Hvaler Vårt gemensamma arv

Bilaga 2 Projektbeskrivning Kosterhavet-Ytre Hvaler, 2008-09-17. Kosterhavet-Ytre Hvaler Vårt gemensamma arv Kosterhavet-Ytre Hvaler Vårt gemensamma arv 1 1. BAKGRUND Gränsområdet Norge-Sverige som omfattar vattenområden och öar i Hvaler, Fredrikstad, Strömstad och Tanums kommuner är unikt ur flera olika avseende.

Läs mer

Madeleine Nazak Haghighat. Sverige-Norge-samarbetet; en samverkan på frammarsch

Madeleine Nazak Haghighat. Sverige-Norge-samarbetet; en samverkan på frammarsch Madeleine Nazak Haghighat Sverige-Norge-samarbetet; en samverkan på frammarsch Bo Hamrå (Sekretariat, VGR/Interreg Sverige-Norge): På gamla Svinesundsbron finns en röd och en grön lampa för att ange styrbord

Läs mer

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 PROTOKOLL 2-2013 Tid: Plats: Närvarande: fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 Gudhems IF:s klubbstuga Agneta Berlin Morgan Bodin

Läs mer

KGH Presentation June 14, 2011

KGH Presentation June 14, 2011 Gränshinder 37: Utredning om moms på tjänster utförda i Norge av svenskt företag Page 1 (20) RAPPORT Förstudie 1 Gränshinder 37: Utredning om moms på tjänster utförda i Norge av svenskt företag KGH Presentation

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Programmets namn: Interreg Sverige-Norge

Programmets namn: Interreg Sverige-Norge Förvaltande myndighets dnr F30440-30-11 Programmets namn: Interreg Sverige-Norge Mål: Europeiskt territoriellt samarbete, gränsöverskridande samarbete Stödberättigande område: Sverige i samarbete med Norge

Läs mer

10 april 2006 kl. 10.15 12.30. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening. Mellanskärgårdens Intresseförening. Södra Skärgårdens Intresseförening

10 april 2006 kl. 10.15 12.30. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening. Mellanskärgårdens Intresseförening. Södra Skärgårdens Intresseförening Protokoll fört vid styrelsesammanträde med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) i rum Blåsippan på länsstyrelsen 10 april 2006 kl. 10.15 12.30 Närvarande: Sune Fogelström Barbro Nordstedt

Läs mer

Gränskommittén Østfold-Bohuslän har under år 1997 haft följande sammansättning: Kommun/Landsting/ Ledamöter Suppleanter Fylkeskommune

Gränskommittén Østfold-Bohuslän har under år 1997 haft följande sammansättning: Kommun/Landsting/ Ledamöter Suppleanter Fylkeskommune 1 GRÄNSKOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING Gränskommittén Østfold-Bohuslän har under år 1997 haft följande sammansättning: Kommun/Landsting/ Ledamöter Suppleanter Fylkeskommune Fredrikstad Ordfører Varaordfører

Läs mer

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg.

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Närvarande Jan Magnusson Ordförande Åsa Lewau Johansson Kassör

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2013 2013-08-30 68-85

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2013 2013-08-30 68-85 Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet 68-85 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd fredagen den 30 augusti 2013. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf), Angela

Läs mer

Nationella referensgruppen 18 november 2010

Nationella referensgruppen 18 november 2010 Nationella referensgruppen 18 november 2010 Närvarande, referensgruppen: Lars Björnshauge, Margaretha Eriksson, Jette Guldborg Petersen, Kjell Jonsson, Gunnar Lager, Gunilla Lilie Bauer, Kerstin Norén,

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Minnesanteckningar från styrelsemöte Tid: 2010-01-20--21 Plats: Närvarande: Ej närvarande:

Läs mer

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting 1(7) Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting Tid: torsdagen den 4 december 2014, klockan 15.00 17.00 Plats: Regionförbundet, FoUrum, Västra Storgatan 18 A i Jönköping, Solstickan Närvarande: Ann-Marie

Läs mer