Minnesanteckningar gemensamt styr- och arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar gemensamt styr- och arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet"

Transkript

1 Minnesanteckningar gemensamt styr- och arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Datum: 2 december 2011 Tid: Plats: Bohusgården i Uddevalla Deltagare: Yvonne Samuelsson, Gränskommittén Anne Wold, Østfold fylkeskommune Paul Nemes, Länsstyrelsen i Värmland Böret Segolsson-Knutsson, ARKO Kjell Olsén, Grensetjänsten Thomas Steffensen ÖresundDirekt Grete Astad, Tollkonsult AS Gunnar Oleniusson, Tullverket Peter Jacobsson, Ecus AB Martin Andersson, KGH Customs Kikki Lindset, Grensetjänsten, Karin Kempe, Tanums Kommun Annette Palmqvist, Dals-Eds kommun Espen Sørås, Halden kommune Bernt-Erik Larsen, Hvaler kommune Steinar Kløverø,d Aremark kommune Johan Lindblad, Nordiska Ministerrådet Anna Bolander, ÖresundDirekt Ingela Skärström, Företagarna Ragnar R. Halvorsen, Bedriftsforbundet Lars Brække, Gränskommittén Annika Daisley, projektledare, Gränskommittén Kick-off av projektet Gränshinder för näringslivet - den 1 december 2011 Kick-offen den 1 december genomfördes enligt följande: Annika Daisley hälsade samtliga deltagare varmt välkomna och inledde kick-offen med en presentation av projektet. Kick-offen innehöll många intressanta nordiska aktörer som på olika sätt är involverad i gränshinderarbetet och deltagarna såväl som talarna representerade olika verksamheter och regioner från Köpenhamn, Oslo, Östfold, Västra Götaland, Värmland och Dalarna. Eftermiddagen gav en bra bild av det nordiska gränshinderarbetet och speglade också hur det är att göra affärer över gränsen. Nordiska Ministerrådet, gränskommittéerna, informationstjänsterna, tullen och Ecus AB berättade om sitt arbete och företagarna om sina utmaningar i en paneldebatt. Se bifogat programblad. 1

2 Gemensamt arbets- och styrgruppsmöte den 2 december Inledning den 2 december 2011 Annika Daisley hälsade samtliga deltagare välkomna till det gemensamma styr- och arbetsgruppsmötet. Presentation av deltagarna. 2. Företagarna Ingela Skärström ansvarig för Företagarna i delregion Fyrbodal, berättade om Företagarnas verksamhet och deras uppdrag. 3. Bedriftsforbundet Ragnar R.Halvorsen från Bedriftsforbundet informerade om förbundets uppdrag och verksamhet. Ragnar berättade även om ett gränshindercase som han drivit. 4. ØresundDirekt ØresundDirekt berättade om hur Öresundskomiteen jobbat med Öresundsmodellen i gränshinderarbetet för att identifiera och lyft hinder kopplat till både näringslivet och den enskilde. 5. Projektorganisation och styrgruppens uppgift/roll Yvonne Samuelsson går igenom projektorganisation, styrgruppen och projektledarens roll, vilket finns beskrivet i projektbeskrivningen sid 13. Beskrivning av Grenserådet och dess roll saknas och ska skrivas in i projektbeskrivningen. Projektägare Projektägare i Interreg-projektet är Gränskommittén och Østfold fylkeskommune. Projektägare i Nordic Innovation-projektet är Gränskommittén. Styrgrupp Styrgruppen är ansvarig för både Interreg och Nordic Innovation. Styrgruppens roll är att; - Styra och leda arbetet efter syfte och mål - Ansvara för budgeten och redovisningar till Interreg och Nordic Innovation - Bollplank och ambassadörer för projektet - Prioritera frågor som ska lyftas till Grenserådet för vidare åtgärd - Förankra förslag på drift och finansiering av verksamheten efter projekttidens slut. Projektledare Annika Daisley är projektledare och har det operativa ansvaret för projektets genomförande samt för medarbetare i projektet. Arbetsgrupp Arbetsgruppens roll är att vara bollplank, idéeforum och kontaktskapare. Gruppens storlek har föranlett förslag på att bryta ner arbetet i mindre temagrupper. 2

3 Temagrupper Styrgruppen har till mötet tagit fram förslag på fyra temagrupper; 1. Skatt och moms 2. Samarbete, organisation och information 3. Näringsliv Inventering av gränshinder 4. Arbetstagare Grensetjänsten Gruppen var enig att föreslagna grupper matchade behoven och var BRA. Greneserråd Projektorganisationen kompletteras med att Gränserådet. Uppkomna gränshinder som prioriterats av arbetsgrupp/styrgrupp i projektet lyfts till Grenserådet för vidare åtgärder 6. REDOVISNIMG AV GRUPPARBETEN Redovisning 1 TEMAGRUPP: SKATT & MOMS Deltagare: Grete Astad Tollkonsult AS, Gunnar Oleniusson Tullverket, Peter Jacobsson Ecus AB, Martin Andersson KGH Customs och Annika Daisley Gränskommittén. 1. Vilka bör företag/organisationer/ personer bör ingå i temagruppen? Gruppen hade förslag på att komplettera gruppen med; Skattemyndigheten i Åmål, Skatteetaten, KGH Redovisning (Marie Svahn), KPMG i Oslo (Kerstin). 2. Förslag på organisation och roller? Gruppledare Gunnar Oleniusson Tullverket Deltagare Utsedd grupp med ovan nämnda deltagare Antal möten per år Förslagsvis 4 ggr/år Redovisning/information Motfråga; VAD VILL STYRGRUPPEN ATT VI SKA RAPPORTERA? Därefter kan arbetsgruppen göra en plan. Budget Euro/år 3. Inventering av gränshinder? På vilket sätt? Reda ut först - Vilka av de identifierade gränshindren är ett HINDER. Därefter stämma av med branschorganisationerna: Företagarna, Bedriftsforbundet, NHO/Svenskt näringsliv, Handelskammaren om de har gjort en inventering eller om vi kan via en webbenkät göra en inventering tillsammans. Utredningar? Frågan diskuterades inte. 4. Övriga funderingar & förslag Flera av företagarna uttryckte att det var viktigt att bjuda myndigheterna till event för att förankra problematiken. 3

4 Redovisning 2 TEMAGRUPP; ARBETSTAGARE/ORGANISATIONER Deltagare: Kikki Lindset, Grensetjänsten, Karin Kempe Tanums Kommun, Annette Palmqvist, Dals-Eds kommun, Espen Sørås, Halden kommune, Bernt-Erik Larsen, Hvaler kommune, Steinar Kløverød, Aremark kommune 1)Vilka bör ingå i temagruppen? Gruppen kunde inte i riktigt avgöra vilka som borde ingå temagruppen, däremot såg de som viktigt att projektledaren deltar för att styra upp och få en bra uppstart på en temagrupp. Gruppen konstaterade vidare att de tror att grupperna kanske inte kommer att vara konstanta under hela projektperioden, kanske finns det behov att bilda flera arbetsgrupper efter behov. Gruppen trycket på avsaknaden av en temagrupp som arbetar med problem runt den offentliga sektorn ex. närmare samarbete och utbyte av tjänster över gränsen. 2) Förslag på organisation och roller? Som gruppledare till temagruppen ses naturligt att GT (Grensetjänsten) tar på sig rollen som arrbetet/arbetar med frågan. Vilka övriga deltagare som bör ingå i gruppen förutom projektledaren, antal möten/år, redovisning och budget kom gruppen inte fram till något förslag, utan bör utredas vidare. 3) Grensetjänstens roll i regionen Østfold-Västra Götaland? Ta fram ett gemensamt informationsmaterial? Gemensam webb som speglar samma profil som exempelvis Öresunddirekt och Öresunddirekt Business. Webb och informationsmaterialet ska vara igenkännande Kanske köpa tjänsten extern för att ta fram gemensamt marknadsföringsmaterial? 4) Inventering av gränshinder i regionen Østfold-Västra Götaland? Frågan disskuterades inte pga. tidsbrist, men gruppen konstaterade GT har identifierat och jobbar med att identifiera gränshinder kopplade till arbetstagare. Dessa gränshinder är internationella och drabbar även denna region. REDOVISNING 3 Temagrupp: NÆRINGSLIV Deltakere: Johan Lindblad, Anna Bolander, Ingela Skärström, Ragnar R. Halvorsen og Lars Brække 1. Foreslåtte fire temagrupper Skal oppdeling av temagrupper være en del av arbeidsgruppens organisering? Hva skal temagruppe Arbeidstakere og organisasjoner ha ansvaret for? 2. Hvilke foretak/organisasjoner/personer/bør inngå i temagruppen? Prioritering av representanter for grenseoverskridende organisasjoner, handelskamre, bransje- /interesseorganisasjoner (handel, håndverk, industri osv.), rådgivningsorgan (advokat, revisor, regnskap, bedriftsrådgivning osv.). Eventuelt også representanter for offentlig virksomhet (kommuner, fylkeskommunen/ VG-regionen osv.) 4

5 3. Forslag på organisasjon og roller? Gruppeleder: dyktig prosessleder, tillitvekkende, kommunikatør, relasjonsbygger, kunnskap om/erfaring fra/kontakter til næringslivet. Deltakere: I tillegg til representanter nevnt i punkt B-1 også temporære deltakere basert på valg av temaer som skal behandles i møtene. 4. Antall møter pr. år: Etter behov i samarbeid med prosjektleder har gruppeleder ansvaret for innkalling Rapportering/informasjon: Internt med møtereferat til deltakerne i temagruppen, prosjektleder og/eller andre temagrupper, eksternt med informasjon til prosjektets nyhetsbrev og/eller egen hjemmeside og via samarbeidspartneres hjemmesider og informasjonsarbeid Budsjett: Enkelte deltakere i temagruppen har arbeidsgivere som dekker lønn og reise i forbindelse med møtene (offentlig og privat ansatte). Øvrige deltakere bør få møte- og reisegodtgjørelse (selvstendige næringsdrivende o.a.) 5. Kartlegging av grensehindre? Framgangsmåte: Spørreundersøkelse via samarbeidspartnere til medlemsbedrifter, spørreundersøkelse til næringslivets bransje-/interesseorganisasjoner i regionen (Fyrbodal/Østfold), spørreskjema på egen hjemmeside, informasjon på messer/konferanser/seminarer for næringslivet, besøk hos et utvalg små-/mellomstore importbedrifter og presseomtale basert på mediaplan Utredninger: Engasjere faste medarbeidere/ressurspersoner på timebasis med ansvar for å utrede godt definerte grensehindre Redovisning 4 TEMAGRUPP: Samarbete, organisation & information Deltagare: Yvonne Samuelsson Gränskommittén, Böret Segolsson-Knutsson ARKO, Kjell Olsén Grensetjänsten, Thomas Steffensen ÖresundDirekt, Anne K. Wold Østfold fylkeskommune och Paul Nemes Länsstyrelsen Värmland. A Föreslagna fyra temagrupper Gruppen hade inget att invända mot föreslagan temagrupper. B1. Vilka bör företag/organisationer/ personer bör ingå i temagruppen? Gruppen diskuterade mer brett om organisation och hur arbetet har föregått i Öresundsregionen och kom inte fram till vilka i framtiden bör ingå i gruppen. Huvudfinansiärerna och projektpartners ses dock som viktiga deltagare i en arbetsgrupp beträffande organisation och framtida samarbete. 2. Förslag på organisation och roller? Både projektets projektägare och Grensetjänsten kommer att spela viktiga roller och ska enligt gruppen ingå i en framtida arbetsgrupp. Hur Grenesetjänsten, Grenserådet och ev. framtida filialer kan organiseras ska utredas under projekttiden. Yvonne Samuelsson berättade för gruppen att i Fyrbodals organisation finns en mycket duktig 5

6 senior adviser, Pege Schelander, som vi ev. kan få loss till projektet för att titta närmare på organisation av de svensk-norska gränshinder arbetet. Paul Nemnes informerade om att även de har en person som ska se över framtida organisation av Grensetjänsten. Gruppen föreslår att Yvonne Samuelsson och Paul Nemes närmare diskuterat ett uppdrag och för samman Pege Schelander och utredaren i Värmland. 10. Mötestider 2012 Projektledaren har tagit fram förslag på mötestid för arbetsgruppens nästa möte. Beslut Gruppen beslutar att nästa arbetsgruppsmöte genomförs den 15 mars Annika Daisley återkommer om tid och plats. 11. Avslutning Yvonne Samuelsson och projektledare Annika Daisley tackar för ett givande möte och för många bra inspel på hur temagrupperna kan organiseras. En riktigt GOD JUL och GOTT NYTT ÅR önskas Er alla! Med vänlig hälsning Annika Daisley 6

Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet

Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Datum: 20 mars 2013 Tid: 09.30 13.30 Plats: Hotell Dalsland i Ed Deltagare: Helena Raunegger, Strömstads kommun Gunnar Oleniusson, Tullverket

Läs mer

Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet

Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Datum: 4 september 2013 Tid: 09.30 13.30 Plats: Hotell Best Western, Halden Deltagare: Frånvarande: Annika Daisley, Gränskommittén, projektledare

Läs mer

Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet

Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Datum: 27 augusti 2013 Tid: 09.30 12.00 Plats: Regionens hus, Norra Hamngatan 14 Göteborg Deltagare: Agneta Mårdsjö, Västra Götalandsregionen

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Datum 25 maj 2012 1(14) Plats och tid Bohusgården Hotell & konferens, Uddevalla, Sverige kl. 09.30-14.00 ande Se deltagarförteckning s. 14 Övriga deltagande Hans-Inge Sältenberg Västra Götalandsregionen

Läs mer

GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET

GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET Ole Norrback Ordförande, Gränshinderforum 2007-2013 Nordiskt samarbete är de outnyttjade möjligheternas samarbete. Om politikerna vill uppfylla visionen om ett gränslöst Norden

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datum: 23 23 november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 23 november, 2012 kl. 09.00 12.00 ande m tum Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

Pilotprojekt Kompetensmäklarfunktioner i Fyrbodal. Uppstartsmöte - Pilotprojekt kompetensmäklarfunktioner i Fyrbodal

Pilotprojekt Kompetensmäklarfunktioner i Fyrbodal. Uppstartsmöte - Pilotprojekt kompetensmäklarfunktioner i Fyrbodal Pilotprojekt Kompetensmäklarfunktioner i Fyrbodal Uppstartsmöte - Pilotprojekt kompetensmäklarfunktioner i Fyrbodal Tid: 2014-12-09 kl. 09.00 16.00 Plats: Bohusgårdens Hotell och konferens, Uddevalla Deltagare:

Läs mer

KUSK. Delrapport. Sammanfattning av rapporter från temagrupperna, december 2012

KUSK. Delrapport. Sammanfattning av rapporter från temagrupperna, december 2012 KUSK. Delrapport. Sammanfattning av rapporter från temagrupperna, december 2012 Förord Relationerna mellan Norge och Sverige är viktiga för båda ländernas utveckling. Exempel är arbetspendlingen främst

Läs mer

Projekthandbok Interreg

Projekthandbok Interreg Projekthandbok Interreg Version 28 augusti 2015 Endast kapitel Planera och Ansöka Sid 1 av 18 INNEHÅLL PLANERA... 3 INLEDNING... 3 MÅLET MED PROGRAMMET... 3 FRA IDÉ TIL SØKNAD... 4 Grenseregional merverdi...

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Plats och tid Fiskeauktionen, Smögen, Sverige, kl. 09.30-13.00 ) Datum 21 maj 2010 1(11) ande Se deltagarförteckning s. 11 Övriga deltagande Mats Abrahamsson Sotenäs kommun Madeleine Johansson GO - samarbetet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Plats och tid Kommandantboligen, Festningen i Halden 14 december, 2007 09.30-12.30 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET. Identifierade gränshinder mellan Sverige och Norge

GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET. Identifierade gränshinder mellan Sverige och Norge GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET Identifierade gränshinder mellan Sverige och Norge Författare: Stina Gottlieb, Fyrbodals kommunalförbund Framtagare av undersökning: Annika Daisley, Fyrbodals kommunalförbund

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011.

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Närvarande: Anders Johansson Rebecca Källberg Thomas Norrby Oscar Kjellberg Ulla Herlitz Nils

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Projekt Nationell Matchning Södertälje

Projekt Nationell Matchning Södertälje Sid: 1 (13) Projekt Nationell Matchning Södertälje Beställare: Karin Ericsson/Ulla-Marie Hellenberg Projektägare: Ingela Andersson/Margareta Tham Projektledare: Soledad Grafeuille/Helén Larsson Diarienummer:

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Minnesanteckningar EID:s samordningsgruppsmöte

Minnesanteckningar EID:s samordningsgruppsmöte Minnesanteckningar EID:s samordningsgruppsmöte Datum: Måndag den 18 maj 2015 Tid: 9.30 11.00 Plats: Online Lync möte Närvarande: Sara Skärhem Chris Bales Åke Persson Helena Hanno Enochsson Maria Saxe Stiftelsen

Läs mer

Edsvik Anette - Gävle Dala Energikontor 2013-06-19

Edsvik Anette - Gävle Dala Energikontor 2013-06-19 REGION GÄVLEBORG SMEEFFEN 2 Slutrapport Edsvik Anette - Gävle Dala Energikontor 2013-06-19 En slutrapport av projekt SMEEFFEN 2, projekttid 20101101-20130431. Projektet handlar främst om att konkretisera

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Handledning till metoderna som använts i Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv Årsredovisning verksamheter 2013 Näringsliv Näringsliv, Årsredovisning verksamheter 2013 2(8) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetområdet för näringslivseneheten omfattar till största delen stöd till befintliga

Läs mer

Projektstyrningsmodell. region halland

Projektstyrningsmodell. region halland Projektstyrningsmodell region halland Innehållsförteckning Fastställd av: Regiondirektör Utfärdare: Catarina Dahlöf Giltig fr o m: 2012-06-07 Dokumentnamn: Region Hallands Projektstyrningsmodell Utgåva:

Läs mer

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Inledning Enligt projektbeskrivningen för Brysselkontoret ska en halvtidsutvärdering genomföras våren 2015. Enligt tidigare diskussioner och

Läs mer

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965 Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus 2014:6 Sveriges mest gästvänliga stad är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Papper / Munken Polar 200

Läs mer

Projektplan för Vision 2025

Projektplan för Vision 2025 Projektplan för Vision 2025 1(4) 1 Inledning Projektet innebär att via ett processarbete ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter för att uppnå visionen 25 000 invånare år 2025. Faserna och målen

Läs mer

Rapport från konferens i Svinesundskommittén

Rapport från konferens i Svinesundskommittén Rapport från konferens i Svinesundskommittén 16 17 april 2015, Halden Torsdag 16 april Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, Svinesundskommitténs

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Minnesanteckningar. Plats och tid Riverside, Uddevalla den 13 nov kl 09.00-13.30. Essam El-Nagger, Uddevalla. Sekreterare Lisbeth Möller

Minnesanteckningar. Plats och tid Riverside, Uddevalla den 13 nov kl 09.00-13.30. Essam El-Nagger, Uddevalla. Sekreterare Lisbeth Möller Beredningsgrupp Näringsliv Minnesanteckningar Plats och tid Riverside, Uddevalla den 13 nov kl 09.00-13.30 Ledamöter Övriga deltagande ledamöter Ej närvarande ledamöter Övriga deltagande Peter Hemlin,

Läs mer

Slutrapport TRUST Hedmark Dalarna 2008-2012

Slutrapport TRUST Hedmark Dalarna 2008-2012 Slutrapport TRUST Hedmark Dalarna 2008-2012 Tillväxt och Regional Utveckling i Skandinavien Tillsammans Slutrapport 2012-06-25 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 1.1 Summary... 4 2. Projektets

Läs mer

11 PROJekt som HAR FÖRÄNDRAT SIN REGION

11 PROJekt som HAR FÖRÄNDRAT SIN REGION gränsöverskridande samarbeten I NORDEN 1 gränsöverskridande samarbeten I NORDEN 11 PROJekt som HAR FÖRÄNDRAT SIN REGION 2 gränsöverskridande samarbeten I NORDEN ISSN 1403-2511 Denna rapport är utgiven

Läs mer