Kommunstyrelsen 1999-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 1999-"

Transkript

1 Plats och tid Fiskeauktionen, Smögen, Sverige, kl ) Datum 21 maj (11) ande Se deltagarförteckning s. 11 Övriga deltagande Mats Abrahamsson Sotenäs kommun Madeleine Johansson GO - samarbetet Trond Rønningen Fylkesmannen i Østfold Lennart Larson Tanums kommun Annika Daisley Lars Brække Yvonne Samuelsson 1 Utses att justera Uno Nilsson (S), Inger-Lise Skartlien (N) Sekreterare Ordförande Yvonne Samuelsson... Per-Kristian Dahl... Paragrafer 1-17 Justerande Uno Nilsson Inger-Lise Skartlien.... ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet Underskrift...

2 1 Sammanträdet öppnas Sammanträdet öppnas ) Datum 21 maj (11) 2 Val av två justerare Uno Nilsson och Inger-Lise Skartlien utses att justera protokollet 2 3 Godkännande av dagordningen Dagordningen godkänns. 4 Information Göteborg och Oslo samarbetet (GO) Madeleine Johansson informerar om GO-samarbetet som initierades 1995 och som bygger på samverkan mellan län, fylken, kommuner, organisationer och statliga verk mellan städerna Oslo och Göteborg. Samarbetet startade som svar på bildandet av Öresundsregionen/Öresundsbron. Visionen för samarbetet är Göteborg-Oslo-regionen ska vara en hållbar och attraktiv region i Europa med gränslösa möjligheter, dit människor och företag söker sig för att uppleva, bo, verka och utvecklas. GO jobbar inom fyra fokusområden; kommunikationer, kultur/turism, näringsliv och utbildning. En interregional arbetsgrupp är kopplad till respektive fokusområde och som en röd tråd genom hela samarbetet är en väl utbyggd infrastruktur. beslutar att tacka Madeleine Johansson för information och ser fram emot ett ökat samarbete mellan GO och. 5 Statusrapportering KONTAKT 2010 Projektledare Annika Daisley informerar om status i projektet KONTAKT Rekrytering av sponsorer och företag till KONTAKT 2010 den oktober 2010 på Quality Hotel & Resort i Sarpsborg, Norge pågår för fullt. Ett nyhetsbrev och inbjudan har skickats ut till ett stort antal företag i Norge och Sverige. Annika informerar om årets tema för kickoffen Design, innovation och trender. Clas-Åke Sörkvist meddelar att Fyrbodals kommunalförbund har beviljat medfinansiering med kr till KONTAKT 2010.

3 Datum 21 maj (11) beslutar att notera informationen till protokollet. 6 s framtida verksamhet strategimöte har beslutat att avsätta den 30 september för strategidiskussion med efterföljande styrelsemöte. Sekretariatet har fått i uppdrag att hitta lämplig plats för kommitténs strategidiskussion och efterföljande styrelsemöte. Arbetsutskottets förslag till beslut att s strategimöte den 30 september förläggs till Hotell Dalsland i Ed att flytta s styrelsemöte den 1 oktober 2010 från Råde kommune till Hotell Dalsland i Ed med Dals-Eds kommun som värd. beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag 7 Ändring i s stadgar/vedtekter Bilaga 1. har godkänt enskilt medlemskap för Bengtsfors kommun och för Dals-Eds kommun. I bilaga 1 till s stadgar/vedtekter finns kommitténs medlemmar registrerade. Arbetsutskottet diskuterade ökat samarbete med GO och föreslår att sekretariaten ges observationsstatus i s styrelse respektive GO-rådet. Arbetsutskottet föreslår också att landshövdingen i Västra Götalands län liksom fylkesmannen i Østfold har en observationsstatus i s styrelse. Arbetsutskottets förslag till beslut att komplettera bilaga 1 i s stadgar/vedtekter med Bengtsfors och Dals-Eds kommun som medlemmar. att landshövdingen i Västra Götalands län innehar observationsstatus på s styrelsemöten, att representant från GO -samarbetet innehar observationsstatus på s styrelsemöten.

4 Datum 21 maj (11) att föreslå styrelsen att till GO-samarbetet göra en förfrågan om att s Sammanträdes- sekretariat ges möjlighet datum till en observationsplats i GO-rådet. beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag 4 8 Studieresa till Åland 9-12 maj 2010 s arbetsutskott och sekretariatet har genomfört en studieresa till Åland den 9-12 maj Sekretariatet har tagit fram en rapport från studieresan som redovisas på sammanträdet. beslutar att notera informationen till protokollet. 9 Lägesrapport - Gränsregional tågtrafik i samarbete med Fyrbodals kommunalförbund, Västra Götalandsregionen, Østfold fylkeskommune och Dals-Eds kommun har arrangerat en tågkonferens den 15 april 2010 i Ed som samlade närmare 50 deltagare. Syftet med konferensen var att dels få kännedom om vad som är på gång i regionen mellan Oslo-Göteborg, dels etablera kontakt mellan berörda parter för att tillsammans driva frågan om en utvecklad gränsregional tågtrafik. Vid konferensen fick i uppdrag att tillsammans med GO-samarbetet, Västra Götalandsregionen och Østfold fylkeskommune arrangera ett möte med infrastrukturminister Åsa Torstensson och samferdselminister Magnhild Meltveit Kleppa. fick även i uppdrag att tillsammans med Västra Götalandsregionen och Østfold fylkeskommune ta fram en arbetsgrupp som kan jobba med frågan tillsammans med GO-samarbetet. Arbetsutskottet har 2010 gett sekretariatet i uppdrag att tillsammans med representanter från Västra Götalandsregionen, Østfold fylkeskommune och GOsamarbetet ta fram förslag på hur ärendet skall drivas vidare. I första fasen av arbetet har Per-Kristian Dahl och Martin Carling utsetts som representanter för. Sekretariatet informerar om vad som gjorts och hur långt frågan kommit.

5 beslutar ) att notera informationen till protokollet. Datum 21 maj (11) 10 Årligt pris Gränsregional insats har beslutat om att instifta ett årligt pris för den bästa gränsöverskridande insatsen. Sekretariatet har tagit fram förslag till riktlinjer för årligt pris för den bästa gränsregionala insatsen som bifogats kallelsen. 5 Arbetsutskottets förslag till beslut att godkänna förslag till riktlinjer för årligt pris för den bästa gränsregionala insatsen. beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag 11 Ansökan om representation i GO-rådet För ett närmare samarbete mellan och GO-samarbetet har beslutat om att erbjuda GO-samarbetet observationsstatus i styrelsen samt önskat att s sekretariat ges möjlighet till en observationsplats i GO-rådet. Arbetsutskottet har diskuterat framtida samarbete med GO och önskar ett utökat samarbete även politiskt och föreslår att söker medlemskap i GOsamarbetet. Sekretariatet har varit i kontakt med GO sekretariatet som föreslår att ansöker om representation i GO-rådet på samma sätt som Västsvenska Industri- och Handelskammaren, Göteborgs Universitet mfl. beslutar att ansöka om representation i GO-rådet med två platser, en norsk och en svensk representant.

6 Datum 21 maj (11) 12 Ansökan om partnerskap i Norsk Svenska Handelskammaren Norsk- Svenska Handelskammaren har etablerat sig i Göteborg och erbjuder sina medlemmar nätverk, seminarier, studiebesök, lunchträffar med mera. Sekretariatet föreslår att ansöker om medlemskap i Norsk- Svenska Handelskammaren. 6 Peter Hemlin föreslår att ansöker om partnerskap i Norsk- Svenska Handelskammaren på samma sätt som Business Region Göteborg, Norges Ambassad, Chalmers Tekniska Högskola, DnB Nor, Göteborgs Universitet, Norges generalkonsulat och GO samarbetet. beslutar att ansöka om partnerskap i Norsk- Svenska Handelskammaren 13 Information/rapportering Yvonne Samuelsson och Lars Brække informerar om vad sekretariatet gjort; Sekretariatet har deltagit på arbetsgruppsmöte Globalisering och gränsregionalt samarbete i Stockholm den 8 mars Sekretariatet har varit behjälplig med kontakter mellan Sverige och Norge beträffande teknikutbildning Teknik Collage Fyrbodal Østfold samt arrangerat ett uppskattat studiebesök till Innovatum i Trollhättan den 12 mars Sekretariatet har tillsammans med Interreg-sekretariatet i delområde Gränslöst Samarbete haft en genomgång och diskussion om vad som är på gång, vad planeras och vad som kan göras tillsammans den 7 april i Uddevalla. Styrgruppen för KONTAKT 2010 har haft möte i Uddevalla den 12 april Projektledarskapet på norsk sida har från och med 1 april tagits över av Borg Innovasjon. tillsammans med Fyrbodals kommunalförbund och Dals-Eds kommun har arrangerat en konferens En utvecklad gränsregional tågtrafik den 15 april 2010 i Ed. En interregional abetsgrupp för kartläggning, uppföljning och lösning av gränshinder för näringslivet och invånnarna i Østfold/Fyrbodal har bildats. Arbetsgruppen hade sitt första möte den 16 april i Strömstad. Arbetsgruppen kommer att starta arbetet med att inventera aktuella gränshinder.

7 Datum 21 maj (11) Sekretariatet har medverkat och informerat om s verksamhet på RPP:s Partnerskap) den april 2010 i Strömstad. möte (Regionala Prioriterande Sekretariatet har deltagit på Grenserådet den 22 april 2010 på Voksenåsen i Oslo. Sekretariatet har deltagit på Industri- och Handelskammardagen den 28 april 2010 i Göteborg. 7 Sekretariatet har varit behjälplig med kontakter på svenska och norska sidan för ett utökat samarbete inom besöksnäringen samt arrangerat ett möte på Moss Lufthavn Rygge den 5 maj Sekretariatet har i samarbete med Østfold fylkeskommune och Fyrbodals kommunalförbund den 5 maj 2010 arrangerat ett temamöte i Halden om intermodale terminaler/kombiterminaler. Sekretariatet har deltagit och informerat om s verksamhet på ett frukostmöte angående affärsmöjligheter i Norge den 5 maj i Uddevalla. Sekretariatet har arrangerat en studieresa till Åland för arbetsutskottet den 9-12 maj Sekretariatet har informerat om s verksamhet för NHO i Østfold den 18 maj 2010 i Moss. s arbetsutskott har avslagit ansökan om medfinansiering av projektet Industrisamverkan Dalsland Østfold. En ansökan om tillväxtmedel för KONTAKT 2010 på SEK har inlämnats till Fyrbodals kommunalförbund som beviljat ansökan. Sekretariatet har tagit fram en redaktionell annons om och KONTAKT 2010 till Fokus Fyrstads juni nummer. Sekretariatet har varit behjälplig med kontakter i Norge beträffande projektförslag om social ekonomi som tillväxtfaktor för regioner i omställning. Sekretariatet informerar kort om vad som är på gång; Sekretariatet kommer att delta och vara behjälplig på projekledarträff som arrangeras av Interreg Gränslöst Samarbete i Strömstad den maj 2010 i Strömstad.

8 Datum 21 maj (11) Uno Nilsson kommer att representera på seminariet Kunskap för gränsregionen Norge-Sverige den 27 maj 2010 i Ed. näringslivsutveckling i Sekretariatet kommer att delta på ett förmöte inför Gränshinderforum den 27 maj 2010 i Malmö. 8 Sekretariatet kommer att delta på Øresundstinget/Öresundsregionens 10-årsjubiléum den 28 maj i Malmö. Sekretariatet kommer att delta på Norsk Svenska Handelskammarens informationsmöte den 2 juni i Göteborg. Sekretariatet kommer att delta på en kontrollresa (Interreg) den 11 juni 2010, till Kosterhavet Ytre Hvaler. representeras av Clas-Åke Sörkvist och Ronnie Brorsson på styrgruppsmötet för Kosterhavet Ytre Hvaler den 15 juni Sekretariatet kommer att medverka på ett arbetsgruppsmöte Globalisering och gränsregionalt samarbete i Örnsköldsvik den 15 juni Sekretariatet kommer att delta på Gränsregionalt Forum i Örnsköldsvik den juni Sekretariatet kommer att arrangerar ett möte med den interregional abetsgruppen för kartläggning, uppföljning och lösning av gränshinder den 17 juni Sekretariatet tillsammans med Interreg-sekretariatet i delområde Gränslöst Samarbete kommer att ha ett arbets- och planeringsmöte den 21 juni i Tanumshede. Sekretariatet kommer att arrangera och delta på KONTAKT 2010 styrgruppsmöte den 22 juni 2010 i Uddevalla. Sekretariatet har påbörjat arbetet med att se över och förbättra kommitténs webbsida samt ta fram ett nyhetsbrev. ISPS och certifieringssystemet SOLAS ett gränshinder som uppkom under invigningen och som kommer att bli ett stort problem för att kunna utveckla besöksnäringen inom nationalparkerna Kosterhavet Ytre Hvaler. s sekretariat har tillsammans med Anders Tysklind, nationalparkschef Kosterhavet och Bernt Larsen, Hvaler kommune fått i uppdrag att ta fram strategier på hur frågan ska drivas vidare. Sekretariatet har varit behjälplig med att ta fram ett förslag till projektbeskrivning för en Projektkontaktmässa för besöksnäringen 2011, som först kommer att behandlas av

9 Datum 21 maj (11) Fyrbodals kommunalförbund innan medfinansärer och samarbetspartners kontaktas. Sekretariatet planerar för s 30 års jubileum den 11 november Tillsammans med Västra Götalandsregionen, Østfold fylkeskommune, Fyrbodals kommunalförbund och GO-samarbetet driva frågan om utökad tågtrafik samt dubbelspår 9 mellan Oslo och Göteborg. beslutar att tacka sekretariatet för väl utfört arbete att notera informationen till protokollet. 14 Vad händer i vår region? En kort muntlig rapport från ledamöterna i styrelsen om vad som händer i kommunen/regionen som kan ha av intresse för övriga i. Siv Jacobsen, Østfold fylkeskommune, informerar om att nya sjukhus i Østfold planeras vara klart 2015 med byggstart Siv har efterhört möjligheterna att brädda upptagningsområdet till norra Bohuslän och Dalsland. Det officiella svaret är att det nya sjukhuset erbjuder som idag akutsjukvård och förlossning. Ingrid J Willoch, Fredrikstad kommune, berättar att de driver frågan om bompengar. Uno Nilsson, Västra Götalandsregionen, konstaterar att ett det finns ett större intresse från svensk sida till ett utökat sjukhussamarbete. Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun, informerar om att arbetet med E6:an genom Tanum pågår för fullt med en gemensam invigning av sträckan Rabbalshede-Hud och Lugnet Skee den 5 juli 2010 samt att sträckningen förbi världsarvet planeras bli klart i slutet av 2013/början av Clas-Åke berättar också att det är val i Sverige den 19 september Peter Hemlin, Trollhättans Stad, ser ljust på framtiden för både Trollhättan och övriga fordonskommuner efter försäljningen av SAAB. Peter meddelar att han från och med den 1 september blir Bohuslänning. Lars-Göran Ljungren, Vänersborgs kommun, informerar att man jobbar med att stärka Fyrbodalssamarbetet. I Vänersborgs kommun har ansvarsfrihetsfrågan aktualiserats då en nämnd (barn & undgdom) inte fått ansvarsfrihet, vilket lätt till att hälften av ledamöterna

10 Datum 21 maj (11) avgått. Jon-Ivar Nygård Nygård, Fredrikstad kommune, berättar att kommunen ansökt om att få arrangera Tall Ship Race. Eivind Borge, Hvaler kommune, delar ut information om vilka arrangemang som sker 10 på Hvaler sommaren Eivind berättar att många aktiviteter/projekt sker inom samarbetet Kosterhavet Ytre Hvaler. Enpositiv nyhet är att färjan mellan Hvaler och Strömstad går igen med fasta turer. Eivind föreslår att information om vad som föregår i kommuner/ regioner läggs in på s hemsida. Ronnie Brorsson, Strömstads kommun, understryker vikten av Moss Rygge lufthavn som en potential för gränsregionen. Ronnie poängterar att det sker mycket, men att det finns många stora möjligheter i gränsregionen. Per-Erik Norlen, Dals-Eds kommun, ser en fratidstro bland företagen i Dals-Ed som börjar nyanställa igen. Tågstopp och utökad tågtrafik i Ed en viktig fråga för kommunen. En annan viktig fråga är samarbetet mellan företag i Halden och Dalsland. Øivind Holt, Halden kommune, berättar att järnvägsfrågan är en aktuell och viktig fråga för kommunen. Øivind informerar om att Idefjordens inre kommer att bli naturvärnat. Øivind avslutar med att informera om aktiviteter i Halden som ex- Allsång på gränsen, med möjligheter till VIP-plats den 11 augusti, mat och träbåtsfestival samt Grenseritten Trond Rønningen, Fylkesmannen i Østfold, informerar om att det kommer att genomföras en stor biogas konferens den 27 maj i Østfold. Per Jonsson, Bengtsfors kommun, berättar om ett industriområde som varit tungt förorenat och som har sanerats för 270 miljoner (Naturvårdsverket) och är idag en turistattraktion. För Bengts fors kommun är besöksnäringen och infrastrukturfrågorna viktiga, där förbättrad tågtrafik mellan Halden och Trollhättan skulle stärka hela Dalsland. Per informerar om att en utredning om en kombiterminal vid Bäckefors har tagits fram samt att kommunen ser högskolan i Østfold som en resurs. Vindkraftsparker är en aktuell fråga där det finns många planer för etablering i Dalsland avslutar Per. Inger-Lise Skartlien, Rygge kommune, informerar om att Visit Moss kommer att öppna ett stand på Moss-Rygge lufthavn samt att Drottning Beatrice kommer till Rygge kommune. Georg Fiane, Moss kommune, informerar om att medel har beviljats för dubbelspår genom Moss och järnvägsspår till hamnen. Georg berättar att lukten från industrin i Moss i stort är borta samt att området runt forsen utvecklas. Kommunen har börjat planeringen av 200 års firande av grundlagen beslutar att notera informationen i protokollet.

11 Datum 21 maj (11) 15 Övriga frågor Inga övriga frågor 16 Nästa möte 11 Nästa möte genomförs den 30 september kl oktober kl i Ed, Sverige 17 Mötet avslutas Ordförande avslutar mötet.

12 Datum 21 maj (11) ande Jon-Ivar Nygård Ingrid J. Willoch Per-Kristian Dahl Øivind Holt Eivind Borge Georg Fiane Inger-Lise Skartlien Siv H. Jacobsen Clas-Åke Sörkvist Gerd Melin Ronnie Brorsson Per-Erik Norlin Jan-Gunnar Eliasson Per Jonsson Lars-Göran Ljunggren Peter Hemlin Jan Gunnarsson Uno Nilsson Jan Gabrielsson Sammanträdes- datum Fredrikstad kommune 12 Fredrikstad kommune Halden kommune Halden kommune Hvaler kommune Moss kommune Rygge kommune Østfold fylkeskommune Tanums kommun Tanums kommun Strömstads kommun Dals-Eds kommun Dals-Eds kommun Bengtsfors kommun Fyrbodals kommunalförbund/vänersborgs kommun Fyrbodals kommunalförbund/trollhättans Stad Fyrbodals kommunalförbund/uddevalla kommun Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionen Övriga Mats Abrahamsson Lennart Larson Trond Rønningen Madeleine Johansson Lars Brække Annika Daisley Yvonne Samuelsson Sotenäs kommun Tanums kommun Fylkesmannen i Østfold GO-samarbetet

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gränskommittén. Se deltagarförteckning s.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gränskommittén. Se deltagarförteckning s. Datum 25 september 2009 Sida 1(7) Plats och tid Konventions-gården, Moss, Norge kl. 09.30-13.30 ande Se deltagarförteckning s. 7 Övriga deltagande Poul Erik Krogsvold Moss kommune Lennart Larson Kjell

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Plats och tid Rådhuset, Rygge kommune, 17 april, 2009 kl. 09.00 11.15 ande tum Arbetsutskottet 1(5 Datum 17 april, 2009 Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Inger-Lise Skartlien, Rygge kommune Martin Carling,

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(1 1(1 Datu: 23 23 april, noveber, 2010 2009 Plats och tid Folketshus i Halden, 23 april, 2010 kl. 09.00 12.30 ande tu Per-Kristian Dahl, Halden koune Ronnie Brorsson, Ströstads koun Siv

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida Sida 1(1) 1(1) Datum: 123 november,

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida Sida 1(1) 1(1) Datum: 123 november, Arbetsutskottet Sida Sida 1(1) 1(1) Datum: 123 november, 2010 2009 Plats och tid Quality Spa och Resort, Strömstad, 12 november, 2010 kl. 09.00 12.00 ande Per-Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum 9 maj 2008 Sida 1(6) Plats och tid Lysekils Högskolecentrum, Lysekil, Sverige kl. 09.30-13.00 ande Se deltagarförteckning s. 6 Övriga deltagande Anne Enger Fylkesmannen i Østfold Siv Bergström Lennart

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Plats och tid Park Hotel Halden, Halden, Norge, kl. 09.30-14.00 ) Datum 5 mars 2010 1(11) ande Se deltagarförteckning s.11 Övriga deltagande Elsie Hellström Fyrbodals kommunalförbund Anne Enger Fylkesmannen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 19 augusti, 2009

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 19 augusti, 2009 Plats och tid Quality Hotel, Luleå, 19 augusti, 2009 kl. 18.00 20.00 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 19 augusti, 2009 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Inger-Lise

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum 8 maj 2009 Sida 1(7) Plats och tid Stadshuset, Strömstad, Sverige kl. 09.30-13.30 ande Se deltagarförteckning s. 7 Övriga deltagande Sven Moosberg Strömstads kommun Anders Tysklind Länsstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Plats och tid ARENA Vänersborg, Vänersborg, Sverige kl. 09.30-14.00 Datum 11 december 2009 1(10) ande Se deltagarförteckning s.10 Övriga deltagande Leif Bigsten Falköpings kommun Siv Bergström Tanums kommun

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Plats och tid Folkets Hus i Hamburgsund, Sverige, kl. 09.00-13.00 ) Datum 10 december 2010 1(13) ande Se deltagarförteckning s. 13 Övriga deltagande Tom Granquist GO-samarbetet Lennart Larson Tanums kommun

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum 8 februari 2008 Sida 1(6) Plats och tid Borregaard huvudgård, Sarpsborg, Norge kl. 10.00-13.30 ande Se deltagarförteckning s. 6 Övriga deltagande Anne Enger Fylkesmannen i Østfold Siv Bergström Mette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 23 januari, 2009

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 23 januari, 2009 Plats och tid Tingshuset i Tanumshede, 23 januari, 2009 kl. 09.00 11.30 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 23 januari, 2009 ande Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Inger-Lise Skartlien, Rygge kommune Clas-Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 18 april, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 18 april, 2008 Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 18 april, 2008 Plats och tid Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla 18 april, 2008 10.00 13.00 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida Sida 1(7) 1(7) Datum: 23 23 november, 2009

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida Sida 1(7) 1(7) Datum: 23 23 november, 2009 Arbetsutskottet Sida Sida 1(7) 1(7) Datum: 23 23 november, 2009 Plats och tid Industriprodukter AS, Halden kommune, 23 november, 2009 kl. 09.00-11.30 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 7 november, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 7 november, 2008 Plats och tid Folkets Hus i Halden, 7 november, 2008 09.00 11.30 Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 7 november, 2008 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun Martin Carling,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum 9 november 2007 Sida 1(6) Plats och tid Utvecklingscenter i Ed, kl. 10.00-14.00 ande Se deltagarförteckning s. 6 Övriga deltagande Lars Lindén Fyrbodals kommunalförbund Maria Zandfeldt Jenny Martinsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 12 juni, 2009

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 12 juni, 2009 Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 12 juni, 2009 Plats och tid Stadshuset, Strömstads kommun, 12 juni, 2009 kl. 09.30 11.30 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Inger-Lise

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Plats och tid Hotell Dalsland, Ed, Sverige, kl. 09.00-13.00 ) Datum 1 oktober 2010 1(13) ande Se deltagarförteckning s. 13 Övriga deltagande Ingemar Ung Rabbalshede Kraft AB Emma Askengren Rabbalshede

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datum: 23 23 november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 23 november, 2012 kl. 09.00 12.00 ande m tum Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida Sida 1(1) 1(1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida Sida 1(1) 1(1) Arbetsutskottet Sida Sida 1(1) 1(1) Datum: 223 januari, november, 20102009 Plats och tid Tingshuset i Tanumshede, 22 januari, 2010 kl. 09.00 12.00 ande Per-Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum 26 september 2008 Sida 1(6) Plats och tid Moss Lufthavn Rygge, Rygge kommune, Norge kl. 09.30-13.30 ande Se deltagarförteckning s. 6 Övriga deltagande Anne Enger Fylkesmannen i Østfold Silje Thuresen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008 Plats och tid Copenhagen Admiral Hotel, Köpenhamn 21 augusti, 2008 16.30 18.30 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads kommun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Plats och tid Kommandantboligen, Festningen i Halden 14 december, 2007 09.30-12.30 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 30 maj, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 30 maj, 2008 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 30 maj, 2008 Plats och tid Strömstads kommun, Stadshuset, Strömstad 30 Maj, 2008 09.00 12.00 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Plats och tid Stadshuset i Åmål, Åmåls kommun, Sverige, kl. 09.30-13.00 Datum 7 oktober 2011 1(13) ande Se deltagarförteckning s.13 Övriga deltagande Helge Stene Johansson Sykehuset Østfold Magnus Engelbrektsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Datum 1 mars 2013 1(9) Plats och tid Dagsholms Hotell Konferens, Färgelanda kommun, Sverige, kl. 09.30-14.00 ande Se deltagarförteckning s. 9 Övriga deltagande Mailis Cavalli-Björkman Fyrbodals kommunalförbund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Gränskommittén Sida 1(5) Plats och tid Rådhuset, Hvaler kommune den 21 september 2001 kl. 10.00 12.00 Beslutande Se deltagarförteckning Övriga deltagande Christian Martins, Gränskommittén Yvonne Samuelsson,

Läs mer

Pege Schelander, Fyrbodals kommunalförbund 3 Yvonne Samuelsson, Gränskommittén.... Thor Edqvist 1-4 Ronnie Brorsson 4-11

Pege Schelander, Fyrbodals kommunalförbund 3 Yvonne Samuelsson, Gränskommittén.... Thor Edqvist 1-4 Ronnie Brorsson 4-11 Arbetsutskottet Sida Sida 1(5) 1(5) Datum: 1923 april november, 2013 2009 Plats och tid Strömstadsbyggen AB i Strömstad, Sverige, 19 april, 2013 kl. 09.00 12.00 ande Ronnie Brorsson, Strömstads kommun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 15 mars, 2007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 15 mars, 2007 Plats och tid Börshuset i Malmö 15 mars 2007 08.30 11.30 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 15 mars, 2007 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun Per Kristian Dahl, Halden kommune

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 januari, 2006

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 januari, 2006 Plats och tid Svinesundsparken 3 januari, 09.30 13.00 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 januari, 2006 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Erland Lundqvist, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist, Tanums

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum 8 december, 2006 Sida 1(7) Plats och tid Furulund, Aremark kommune kl. 10.00-13.30 ande Se deltagarförteckning s. 7 Övriga deltagande Allan Josefsson, Jan Robert Danielsen, Moss lufthamn Rygge Annika

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(1 1(1 Datu: 2723 augusti, noveber, 20102009 Plats och tid Rådhuset i Rygge koune, tu 27 august, 2010 kl. 09.00 12.00 ande Per-Kristian Dahl, Halden koune Ronnie Brorsson, Ströstads koun

Läs mer

Martin Carling, Fyrbodals kommunalförbund/dals-eds kommun Uno Nilsson, Västra Götalandsregionen Yvonne Samuelsson, Gränskommittén

Martin Carling, Fyrbodals kommunalförbund/dals-eds kommun Uno Nilsson, Västra Götalandsregionen Yvonne Samuelsson, Gränskommittén Arbetsutskottet Sida Sida 1(1) 1(1) Datum: 1823 februari, november, 2011 2009 Plats och tid Rådhuset i Halden, 18 februari, 2011 kl. 09.00 12.00 ande Per-Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 november, 2006

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 november, 2006 Plats och tid Rasta Nordby, 3 november, 09.30 13.00 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 november, 2006 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun Per Kristian Dahl, Halden kommune

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Plats och tid Park Hotel Halden, Halden kommune, Norge, kl. 09.30-13.00 Datum 10 juni 2011 1(13) ande Se deltagarförteckning s.13 Övriga deltagande Tom Granquist Akershus fylkeskommune Lennart Larson Tanums

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Datum 24 maj 2013 1(9) Plats och tid Rådhuset, Skjærhalden, Hvaler kommune, Norge, kl. 10.00-14.00 ande Se deltagarförteckning s. 9 Övriga deltagande Tage Pettersen Moss kommune, Jubileumskommittén 2014

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 24 februari, 2006

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 24 februari, 2006 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 24 februari, 2006 Plats och tid Rasta Nordby, Strömstads kommun 24 februari, 2006 09.30 13.00 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Erland Lundqvist, Strömstads kommun Clas-Åke

Läs mer

Handlingsplan Antagen av Gränskommittén

Handlingsplan Antagen av Gränskommittén Handlingsplan 2012 Antagen av Gränskommittén 2011-12-09 10 1 INLEDNING Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland är ett gemensamt samarbetsorgan belägen mellan Oslo och Göteborg i sydvästra Sverige och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 1 september, 2006

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 1 september, 2006 Plats och tid Rasta Nordby 1 september, 09.30 13.00 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 1 september, 2006 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun Arne Øren, Østfold fylkeskommune

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum 23 september 2005 Sida 1(5) Plats och tid Bohusläns Museum, Uddevalla kommun kl. 10.00-14.00 ande Se deltagarförteckning s. 5 Övriga deltagande Lennart Larsson, Christian Martins, Fyrbodals kommunalförbund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Gränskommittén. Se deltagarförteckning s. 5

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Gränskommittén. Se deltagarförteckning s. 5 Datum 8 april 2005 Sida 1(5) Plats och tid Rådahallen, Melleruds kommun kl. 10.00-14.00 ande Se deltagarförteckning s. 5 Övriga deltagande Utses att justera Robert Svensson, Melleruds kommun Anne Charlotte

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Datum 12 oktober 2012 1(13) Plats och tid Best Western plus Grand Hotel i Halden, Norge, kl. 09.30-14.00 ande Se deltagarförteckning s.13 Övriga deltagande Hans-Inge Sältenberg Västra Götalandsregionen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida Sida 1(9) 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida Sida 1(9) 1(9) Arbetsutskottet Sida Sida 1(9) 1(9) Datum: 2023 april, november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 20 april, 2012 kl. 09.00 12.00 ande Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Marin Carling,

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(1 1(1 Datu: 2823 oktober, noveber, 20112009 Plats och tid Kounhuset i Tanus koun, 28 oktober, 2011 kl. 09.00 12.00 ande tu Per-Kristian Dahl, Halden koune Ronnie Brorsson, Ströstads koune

Läs mer

Handlingsplan Antagen av Gränskommittén

Handlingsplan Antagen av Gränskommittén Handlingsplan 2013 Antagen av Gränskommittén 2012-12-14 7 1 INLEDNING Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland är ett gemensamt samarbetsorgan belägen mellan Oslo och Göteborg i sydvästra Sverige och sydöstra

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Plats och tid Stadshuset, Strömstad kommun, Sverige, kl. 09.30-14.00 ) Datum 14 december 2012 1(10) ande Se deltagarförteckning s.10 Övriga deltagande Hans-Inge Sältenberg Västra Götalandsregionen Lennart

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Datum 2 mars 2012 1(14) Plats och tid Nye Victoria Hotel, Fredrikstad kommune, Norge, kl. 09.30-13.30 ande Se deltagarförteckning s.14 Kommunstyrelsen 1999- Övriga deltagande Hans-Inge Sältenberg Västra

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 19 januari, 2007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 19 januari, 2007 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 19 januari, 2007 Plats och tid Hotell Laholmen, Strömstads kommun 19 januari, 2007 08.30 11.30 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun Per

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Arbetsutskottet 1(9 1(9 Datu: 1023 februari, noveber, 2012009 Plats och tid Stadshuset i Ströstads koun, 10 februari, 2012 kl. 09.00 12.00 ande tu Thor Edquist, Halden koune Ronnie Brorsson, Ströstads

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Gränskommittén. Se deltagarförteckning s. 5

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Gränskommittén. Se deltagarförteckning s. 5 S SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 10 december 2004 Sida 1(5) Plats och tid Haldens kommune, Fredrikstens Festning kl. 10.00-12.00 ande Se deltagarförteckning s. 5 Övriga deltagande Utses att justera Christina

Läs mer

Minnesanteckningar En utvecklad gränsregional tågtrafik i Ed 2010-04-15

Minnesanteckningar En utvecklad gränsregional tågtrafik i Ed 2010-04-15 Minnesanteckningar En utvecklad gränsregional tågtrafik i Ed 2010-04-15 På initiativ av Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland och i samarbete med Fyrbodals kommunalförbund och Dals-Eds kommun har en

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Datum 25 maj 2012 1(14) Plats och tid Bohusgården Hotell & konferens, Uddevalla, Sverige kl. 09.30-14.00 ande Se deltagarförteckning s. 14 Övriga deltagande Hans-Inge Sältenberg Västra Götalandsregionen

Läs mer

Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet

Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Datum: 27 mars 2012 Tid: 09.30 12.00 Plats: Grand Hotell, Halden, Norge Deltagare: Johan Englund, Nordic Innovation Peter Jacobsson, Ecus

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 200 Gränskommittén Østfold Bohuslän - Dalsland Fastställd av styrelsen 20-03-25 Innehåll. Inledning 2 2. Vision.. 2 3. Övergripande mål.. 2 4. Roll/uppgift.... 2 5. Strategi.. 2 6.

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND. Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011

HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND. Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011 HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND 2012 2014 Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011 1 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Vision.. 3 3. Detta vill vi Övergripande mål.... 3 4. Roll/uppgift..

Läs mer

Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet

Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Datum: 22 februari 2013 Tid: 12.00 14.00 Plats: Østfold fylkeskommune, Sarpsborg Deltagare: Anne K. Wold, Østfold fylkeskommune Agneta Mårdsjö,

Läs mer

Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet

Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Datum: 20 mars 2013 Tid: 09.30 13.30 Plats: Hotell Dalsland i Ed Deltagare: Helena Raunegger, Strömstads kommun Gunnar Oleniusson, Tullverket

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid ande Støtvig Hotell, Larkollen, kommune Se deltagarförteckning s. 5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 4 oktober 2002 Sida 1(5) Övriga deltagande Utses att justera Espen A Brustad, kommune Christian

Läs mer

Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet

Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Datum: 27 augusti 2013 Tid: 09.30 12.00 Plats: Regionens hus, Norra Hamngatan 14 Göteborg Deltagare: Agneta Mårdsjö, Västra Götalandsregionen

Läs mer

Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet

Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Datum: 5 september 2012 Tid: 09.30 12.30 Plats: Laholmen, Strömstad Deltagare: Peter Jacobsson, Ecus AB Grete A. Stad, Tollkonsult AS Annette

Läs mer

GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN 1 (5) 8/12 1995

GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN 1 (5) 8/12 1995 GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN 1 (5) "Restaurang Skagerack", Strömstad Fredagen den 8 december 1995 kl 11.30-14.30 Carsten Dybevig, Halden kommune Nils Vekar, Halden kommune Åsa Torstensson, Strömstads

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum 9 december 2011 Sida 1(14) Plats och tid Kynnefjälls natur, Munkedals kommun, Sverige kl. 09.30-13.30 ande Se deltagarförteckning s.14 Övriga deltagande Lennart Larson Tanums kommun Hans-Inge Sältenberg

Läs mer

Gränsregionens arbetsmarknad

Gränsregionens arbetsmarknad Gränsregionens arbetsmarknad Fyrbodal Östfold 2017-11-24 Intensivkurs i förutsättningarna för gränsregionen Fyrbodal-Östfold En särprägel för Fyrbodals arbetsmarknad i Västra Götaland är närheten till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum: 8 februari 2002

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum: 8 februari 2002 Plats och tid Svinesund, 8 februari 2002 kl. 09.30 11.30 Arbetsutskottet Sida 1(5) ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Erland Lundqvist, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun Susan Holm

Läs mer

Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare

Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare Delfinansieras av Europeiska Unionen,, Interreg IVA Sverige-Norge 2007-2013. Allmänna uppgifter Delområde: Prioriterat

Läs mer

Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat

Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, mars 2012 Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26 Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Beslutande Gert-Inge Andersson Trollhättan Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson

Läs mer

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 - ett medel för den regionala utvecklingen Foto Tina Stafrén Programgeografi Nordens Gröna Bälte som består av Jämtlands och Västernorrlands län

Läs mer

KALLELSE TILL SVINESUNDSKOMMITTÉNS ÅRSMÖTE 21 OKTOBER 2016

KALLELSE TILL SVINESUNDSKOMMITTÉNS ÅRSMÖTE 21 OKTOBER 2016 KALLELSE TILL SVINESUNDSKOMMITTÉNS ÅRSMÖTE 21 OKTOBER 2016 Till Svinesundskommitténs medlemmar; kommuner, region/ fylke, kommunalförbund och ombud Kommuner: Region/Fylke: Aremark, Bengtsfors, Dals-Ed,

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datu: 1523 februari noveber, 20132009 Plats och tid Ströstadsbyggen AB i Ströstad, Sverige, 15 februari, 2013 kl. 09.00 12.30 ande tu Ronnie Brorsson, Ströstads koun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet

Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Datum: 28 november 2012 Tid: 09.30 13.30 Plats: Tollvesenet i Svinesund Deltagare: Gunnar Oleniusson, Tullverket Annette Palmqvist, Dals-Eds

Läs mer

Arena Vänersborg, konferensrum, plan 2, Vänersborg

Arena Vänersborg, konferensrum, plan 2, Vänersborg Förbundsdirektionen Kallelse 2013-03-21 Tid: Torsdagen den 21 mars kl. 09.00 11.50 Plats: Arena Vänersborg, konferensrum, plan 2, Vänersborg Kontakt: Någon anmälan om deltagande i mötet erfordras ej. Ombud

Läs mer

Slutrapport för småprojekt Gränshinder för näringslivet Diarienummer: G30441-21-11 2011-08-29

Slutrapport för småprojekt Gränshinder för näringslivet Diarienummer: G30441-21-11 2011-08-29 Slutrapport för småprojekt Gränshinder för näringslivet Diarienummer: G30441-21-11 2011-08-29 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 3 2.

Läs mer

Rapport från konferens i Svinesundskommittén

Rapport från konferens i Svinesundskommittén Rapport från konferens i Svinesundskommittén 16 17 april 2015, Halden Torsdag 16 april Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, Svinesundskommitténs

Läs mer

GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN 1 (9) Arbetsutskottet 12/1 1996

GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN 1 (9) Arbetsutskottet 12/1 1996 GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN 1 (9) Veikroer, Svinesund Fredagen den 12 januari 1996 kl 13.00-15.00 Carsten Dybevig, ordf, Halden kommune Åsa Torstensson, v.ordf., Strömstads kommun Arne Øren, Østfold

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson Sotenäs Rune Forsdahl Dals Ed Erland Lundqvist Strömstad

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2009 Gränskommittén Østfold Bohuslän - Dalsland Fastställd av styrelsen 200-03-05 6 Innehåll. Gränskommitténs sammansättning 2. Styrelsen. 2.2 Arbetsutskottet... 2.3 Ordförande och

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 ) ) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida Sida 1(7) 1(7) Datum: 6 23 september november, 2013 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstad, Sverige, 6 september, 2013 kl. 09.00 13.00 Beslutande m tum

Läs mer

DIARIENUMMER G

DIARIENUMMER G BESLUT SMÅPROJEKT 2010-12-30 DIARIENUMMER G30441-69-10 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränskommittén Østfold/Fyrbodal Att: Yvonne Samuelsson Box 305 451 18 UDDEVALLA

Läs mer

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: 2014-11-11 Tid: Tisdagen den 11 november 2014, kl. 13.00-16.00 Plats: Närvarande: Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla Peter Heie,

Läs mer

Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet

Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Datum: 4 september 2013 Tid: 09.30 13.30 Plats: Hotell Best Western, Halden Deltagare: Frånvarande: Annika Daisley, Gränskommittén, projektledare

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 212 Gränskommittén Østfold Bohuslän - Dalsland Fastställd av styrelsen 213-3-1 6 Innehåll 1. Inledning. 2 2. Vision... 2 3. Övergripande mål 2 4. Roll, uppgift. 2 5. Strategi... 2

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 84. Birgitta Ratcovich, tf verksamhetschef Åsa Karlsson, socialsekreterare 63 ANSLAG/BEVIS

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 84. Birgitta Ratcovich, tf verksamhetschef Åsa Karlsson, socialsekreterare 63 ANSLAG/BEVIS 84 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.45 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Läs mer

Konferensrum Dalsland, Fyrbodals kansli, Uddevalla

Konferensrum Dalsland, Fyrbodals kansli, Uddevalla Förbundsdirektionen Kallelse 2015-10-08 Tid: Torsdagen den 8 oktober 2015 kl. 09.00 12.00 Plats: Konferensrum Dalsland, Fyrbodals kansli, Uddevalla Kontakt: Någon anmälan om deltagande i mötet erfordras

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Nämndsekreterare Anders Svensson IFO-chef Charlotta Magnusson Socialsekreterare Caroline Jonsson. Christer Unosson. Anders Svensson.

Nämndsekreterare Anders Svensson IFO-chef Charlotta Magnusson Socialsekreterare Caroline Jonsson. Christer Unosson. Anders Svensson. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, måndagen den 28 september 2015, klockan 13.00 13.35 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 Gränskommittén Østfold Bohuslän - Dalsland Fastställd av styrelsen 2012-03-02 5 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Vision. 2 3. Övergripande mål 2 4. Roll, uppgift... 2 5. Strategi..

Läs mer

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: 2015-10-16 Tid: Fredagen den 16 oktober 2015, kl 09.00-12.00 Plats: Närvarande: Fyrbodals kommunalförbunds kansli, Uddevalla Peter Heie, Strömstad

Läs mer

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Tid: Fredagen den 18 oktober 2013, kl. 09:00 15:15 Plats: Närvarande: Förhindrade: Ordförande: Sekreterare: Innovatum hus 74 och företagsbesök

Läs mer

Peder Koldeus, kommunchef ( 26) Jonas Olsson, kommunsekr

Peder Koldeus, kommunchef ( 26) Jonas Olsson, kommunsekr DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2010-03-03 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 3 mars 2010, klockan 8.30 11.45 Beslutande Martin Carling (C) ordf Elisabeth Forsdahl (C) Gösta Schagerholm (C) Eva

Läs mer

Företag ser nya möjligheter och hot. Arbetstillfällen och skatteintäkter skapas, någonstans

Företag ser nya möjligheter och hot. Arbetstillfällen och skatteintäkter skapas, någonstans Företag ser nya möjligheter och hot Ständiga förändringar i omvärlden Beslut om investeringar och etableringar Arbetstillfällen och skatteintäkter skapas, någonstans Ständiga förändringar i omvärlden Företag

Läs mer

>>> Martin Carling :06 >>> Ytterligare ett ärende för Ksau i nästa vecka. /Martin. Skickat från min ipad

>>> Martin Carling :06 >>> Ytterligare ett ärende för Ksau i nästa vecka. /Martin. Skickat från min ipad Från: Jonas Olsson Till: Christina Kleventorp Datum: 2016-03-01 09:30 Ärende: Vd: Fwd: Inför årsmötet i Svinesundskommittén Bifogade filer: Ombud och ledamöter inför Årsmöte 2016.pdf; Sammanställning av

Läs mer

Fyrbodals kommunalförbund

Fyrbodals kommunalförbund Fyrbodals kommunalförbund Protokoll Samhällsorientering 2014-02-26 Tid: onsdag den 26 februari 2014 kl. 13:00-16:00 Plats: Närvarande: Förhindrade: Fyrbodals kommunalförbund K-G Elf Trollhättan Jan Annebjörk

Läs mer

KUSK. Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland

KUSK. Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland KUSK Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland Projektinnehåll Syfte - Kreativt arbete med vision och strategi Mål - Identifiera framgångsfaktorer Målgrupper

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20110222 Plats och tid Bengtsfors 13.00-15.30 Beslutade Ordf. Björn Smith Försäkringskassan Vice ordf. Lennart Jonasson Christina

Läs mer

Kommunhuset, 212 våning 2, trapphuset

Kommunhuset, 212 våning 2, trapphuset 2012-09-10 1 (10) Plats Kommunhuset, 212 våning 2, trapphuset Tid Måndagen den 10 september 2012, kl. 13.00 16.30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Samordningsförbundet Norra Dalsland

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Samordningsförbundet Norra Dalsland Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20110124 Plats och tid Beslutade Bengtsfors 9.00-12.30 samt 13.30-16.00 LLG Ordf. Björn Smith Försäkringskassan Vice ordf.

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-97-08

DIARIENUMMER G30441-97-08 BESLUT SMÅPROJEKT 2008-05-22 DIARIENUMMER G30441-97-08 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen Västra Götalands län Att: Arne Kroon 462 82 VÄNERSBORG Projekt:

Läs mer

(6) Ragnar Sandberg (M)

(6) Ragnar Sandberg (M) 2010-06-07 1 (6) Plats Vargön Holmen Paper AB, Huvudkontoret Tid Måndag den 7 juni kl. 13.30 15.30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista,

Läs mer

Tommy Edenholm ANSLAG/BEVIS

Tommy Edenholm ANSLAG/BEVIS Omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-01-15 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen Kl. 15.00-15.55 Gunnel Johansson (S) ordförande Wiveca Norén (SPI) Tommy Edenholm (KV) Övriga deltagare Cecilia Harley,

Läs mer