Kommunstyrelsen 1999-

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 1999-"

Transkript

1 Plats och tid Fiskeauktionen, Smögen, Sverige, kl ) Datum 21 maj (11) ande Se deltagarförteckning s. 11 Övriga deltagande Mats Abrahamsson Sotenäs kommun Madeleine Johansson GO - samarbetet Trond Rønningen Fylkesmannen i Østfold Lennart Larson Tanums kommun Annika Daisley Lars Brække Yvonne Samuelsson 1 Utses att justera Uno Nilsson (S), Inger-Lise Skartlien (N) Sekreterare Ordförande Yvonne Samuelsson... Per-Kristian Dahl... Paragrafer 1-17 Justerande Uno Nilsson Inger-Lise Skartlien.... ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet Underskrift...

2 1 Sammanträdet öppnas Sammanträdet öppnas ) Datum 21 maj (11) 2 Val av två justerare Uno Nilsson och Inger-Lise Skartlien utses att justera protokollet 2 3 Godkännande av dagordningen Dagordningen godkänns. 4 Information Göteborg och Oslo samarbetet (GO) Madeleine Johansson informerar om GO-samarbetet som initierades 1995 och som bygger på samverkan mellan län, fylken, kommuner, organisationer och statliga verk mellan städerna Oslo och Göteborg. Samarbetet startade som svar på bildandet av Öresundsregionen/Öresundsbron. Visionen för samarbetet är Göteborg-Oslo-regionen ska vara en hållbar och attraktiv region i Europa med gränslösa möjligheter, dit människor och företag söker sig för att uppleva, bo, verka och utvecklas. GO jobbar inom fyra fokusområden; kommunikationer, kultur/turism, näringsliv och utbildning. En interregional arbetsgrupp är kopplad till respektive fokusområde och som en röd tråd genom hela samarbetet är en väl utbyggd infrastruktur. beslutar att tacka Madeleine Johansson för information och ser fram emot ett ökat samarbete mellan GO och. 5 Statusrapportering KONTAKT 2010 Projektledare Annika Daisley informerar om status i projektet KONTAKT Rekrytering av sponsorer och företag till KONTAKT 2010 den oktober 2010 på Quality Hotel & Resort i Sarpsborg, Norge pågår för fullt. Ett nyhetsbrev och inbjudan har skickats ut till ett stort antal företag i Norge och Sverige. Annika informerar om årets tema för kickoffen Design, innovation och trender. Clas-Åke Sörkvist meddelar att Fyrbodals kommunalförbund har beviljat medfinansiering med kr till KONTAKT 2010.

3 Datum 21 maj (11) beslutar att notera informationen till protokollet. 6 s framtida verksamhet strategimöte har beslutat att avsätta den 30 september för strategidiskussion med efterföljande styrelsemöte. Sekretariatet har fått i uppdrag att hitta lämplig plats för kommitténs strategidiskussion och efterföljande styrelsemöte. Arbetsutskottets förslag till beslut att s strategimöte den 30 september förläggs till Hotell Dalsland i Ed att flytta s styrelsemöte den 1 oktober 2010 från Råde kommune till Hotell Dalsland i Ed med Dals-Eds kommun som värd. beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag 7 Ändring i s stadgar/vedtekter Bilaga 1. har godkänt enskilt medlemskap för Bengtsfors kommun och för Dals-Eds kommun. I bilaga 1 till s stadgar/vedtekter finns kommitténs medlemmar registrerade. Arbetsutskottet diskuterade ökat samarbete med GO och föreslår att sekretariaten ges observationsstatus i s styrelse respektive GO-rådet. Arbetsutskottet föreslår också att landshövdingen i Västra Götalands län liksom fylkesmannen i Østfold har en observationsstatus i s styrelse. Arbetsutskottets förslag till beslut att komplettera bilaga 1 i s stadgar/vedtekter med Bengtsfors och Dals-Eds kommun som medlemmar. att landshövdingen i Västra Götalands län innehar observationsstatus på s styrelsemöten, att representant från GO -samarbetet innehar observationsstatus på s styrelsemöten.

4 Datum 21 maj (11) att föreslå styrelsen att till GO-samarbetet göra en förfrågan om att s Sammanträdes- sekretariat ges möjlighet datum till en observationsplats i GO-rådet. beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag 4 8 Studieresa till Åland 9-12 maj 2010 s arbetsutskott och sekretariatet har genomfört en studieresa till Åland den 9-12 maj Sekretariatet har tagit fram en rapport från studieresan som redovisas på sammanträdet. beslutar att notera informationen till protokollet. 9 Lägesrapport - Gränsregional tågtrafik i samarbete med Fyrbodals kommunalförbund, Västra Götalandsregionen, Østfold fylkeskommune och Dals-Eds kommun har arrangerat en tågkonferens den 15 april 2010 i Ed som samlade närmare 50 deltagare. Syftet med konferensen var att dels få kännedom om vad som är på gång i regionen mellan Oslo-Göteborg, dels etablera kontakt mellan berörda parter för att tillsammans driva frågan om en utvecklad gränsregional tågtrafik. Vid konferensen fick i uppdrag att tillsammans med GO-samarbetet, Västra Götalandsregionen och Østfold fylkeskommune arrangera ett möte med infrastrukturminister Åsa Torstensson och samferdselminister Magnhild Meltveit Kleppa. fick även i uppdrag att tillsammans med Västra Götalandsregionen och Østfold fylkeskommune ta fram en arbetsgrupp som kan jobba med frågan tillsammans med GO-samarbetet. Arbetsutskottet har 2010 gett sekretariatet i uppdrag att tillsammans med representanter från Västra Götalandsregionen, Østfold fylkeskommune och GOsamarbetet ta fram förslag på hur ärendet skall drivas vidare. I första fasen av arbetet har Per-Kristian Dahl och Martin Carling utsetts som representanter för. Sekretariatet informerar om vad som gjorts och hur långt frågan kommit.

5 beslutar ) att notera informationen till protokollet. Datum 21 maj (11) 10 Årligt pris Gränsregional insats har beslutat om att instifta ett årligt pris för den bästa gränsöverskridande insatsen. Sekretariatet har tagit fram förslag till riktlinjer för årligt pris för den bästa gränsregionala insatsen som bifogats kallelsen. 5 Arbetsutskottets förslag till beslut att godkänna förslag till riktlinjer för årligt pris för den bästa gränsregionala insatsen. beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag 11 Ansökan om representation i GO-rådet För ett närmare samarbete mellan och GO-samarbetet har beslutat om att erbjuda GO-samarbetet observationsstatus i styrelsen samt önskat att s sekretariat ges möjlighet till en observationsplats i GO-rådet. Arbetsutskottet har diskuterat framtida samarbete med GO och önskar ett utökat samarbete även politiskt och föreslår att söker medlemskap i GOsamarbetet. Sekretariatet har varit i kontakt med GO sekretariatet som föreslår att ansöker om representation i GO-rådet på samma sätt som Västsvenska Industri- och Handelskammaren, Göteborgs Universitet mfl. beslutar att ansöka om representation i GO-rådet med två platser, en norsk och en svensk representant.

6 Datum 21 maj (11) 12 Ansökan om partnerskap i Norsk Svenska Handelskammaren Norsk- Svenska Handelskammaren har etablerat sig i Göteborg och erbjuder sina medlemmar nätverk, seminarier, studiebesök, lunchträffar med mera. Sekretariatet föreslår att ansöker om medlemskap i Norsk- Svenska Handelskammaren. 6 Peter Hemlin föreslår att ansöker om partnerskap i Norsk- Svenska Handelskammaren på samma sätt som Business Region Göteborg, Norges Ambassad, Chalmers Tekniska Högskola, DnB Nor, Göteborgs Universitet, Norges generalkonsulat och GO samarbetet. beslutar att ansöka om partnerskap i Norsk- Svenska Handelskammaren 13 Information/rapportering Yvonne Samuelsson och Lars Brække informerar om vad sekretariatet gjort; Sekretariatet har deltagit på arbetsgruppsmöte Globalisering och gränsregionalt samarbete i Stockholm den 8 mars Sekretariatet har varit behjälplig med kontakter mellan Sverige och Norge beträffande teknikutbildning Teknik Collage Fyrbodal Østfold samt arrangerat ett uppskattat studiebesök till Innovatum i Trollhättan den 12 mars Sekretariatet har tillsammans med Interreg-sekretariatet i delområde Gränslöst Samarbete haft en genomgång och diskussion om vad som är på gång, vad planeras och vad som kan göras tillsammans den 7 april i Uddevalla. Styrgruppen för KONTAKT 2010 har haft möte i Uddevalla den 12 april Projektledarskapet på norsk sida har från och med 1 april tagits över av Borg Innovasjon. tillsammans med Fyrbodals kommunalförbund och Dals-Eds kommun har arrangerat en konferens En utvecklad gränsregional tågtrafik den 15 april 2010 i Ed. En interregional abetsgrupp för kartläggning, uppföljning och lösning av gränshinder för näringslivet och invånnarna i Østfold/Fyrbodal har bildats. Arbetsgruppen hade sitt första möte den 16 april i Strömstad. Arbetsgruppen kommer att starta arbetet med att inventera aktuella gränshinder.

7 Datum 21 maj (11) Sekretariatet har medverkat och informerat om s verksamhet på RPP:s Partnerskap) den april 2010 i Strömstad. möte (Regionala Prioriterande Sekretariatet har deltagit på Grenserådet den 22 april 2010 på Voksenåsen i Oslo. Sekretariatet har deltagit på Industri- och Handelskammardagen den 28 april 2010 i Göteborg. 7 Sekretariatet har varit behjälplig med kontakter på svenska och norska sidan för ett utökat samarbete inom besöksnäringen samt arrangerat ett möte på Moss Lufthavn Rygge den 5 maj Sekretariatet har i samarbete med Østfold fylkeskommune och Fyrbodals kommunalförbund den 5 maj 2010 arrangerat ett temamöte i Halden om intermodale terminaler/kombiterminaler. Sekretariatet har deltagit och informerat om s verksamhet på ett frukostmöte angående affärsmöjligheter i Norge den 5 maj i Uddevalla. Sekretariatet har arrangerat en studieresa till Åland för arbetsutskottet den 9-12 maj Sekretariatet har informerat om s verksamhet för NHO i Østfold den 18 maj 2010 i Moss. s arbetsutskott har avslagit ansökan om medfinansiering av projektet Industrisamverkan Dalsland Østfold. En ansökan om tillväxtmedel för KONTAKT 2010 på SEK har inlämnats till Fyrbodals kommunalförbund som beviljat ansökan. Sekretariatet har tagit fram en redaktionell annons om och KONTAKT 2010 till Fokus Fyrstads juni nummer. Sekretariatet har varit behjälplig med kontakter i Norge beträffande projektförslag om social ekonomi som tillväxtfaktor för regioner i omställning. Sekretariatet informerar kort om vad som är på gång; Sekretariatet kommer att delta och vara behjälplig på projekledarträff som arrangeras av Interreg Gränslöst Samarbete i Strömstad den maj 2010 i Strömstad.

8 Datum 21 maj (11) Uno Nilsson kommer att representera på seminariet Kunskap för gränsregionen Norge-Sverige den 27 maj 2010 i Ed. näringslivsutveckling i Sekretariatet kommer att delta på ett förmöte inför Gränshinderforum den 27 maj 2010 i Malmö. 8 Sekretariatet kommer att delta på Øresundstinget/Öresundsregionens 10-årsjubiléum den 28 maj i Malmö. Sekretariatet kommer att delta på Norsk Svenska Handelskammarens informationsmöte den 2 juni i Göteborg. Sekretariatet kommer att delta på en kontrollresa (Interreg) den 11 juni 2010, till Kosterhavet Ytre Hvaler. representeras av Clas-Åke Sörkvist och Ronnie Brorsson på styrgruppsmötet för Kosterhavet Ytre Hvaler den 15 juni Sekretariatet kommer att medverka på ett arbetsgruppsmöte Globalisering och gränsregionalt samarbete i Örnsköldsvik den 15 juni Sekretariatet kommer att delta på Gränsregionalt Forum i Örnsköldsvik den juni Sekretariatet kommer att arrangerar ett möte med den interregional abetsgruppen för kartläggning, uppföljning och lösning av gränshinder den 17 juni Sekretariatet tillsammans med Interreg-sekretariatet i delområde Gränslöst Samarbete kommer att ha ett arbets- och planeringsmöte den 21 juni i Tanumshede. Sekretariatet kommer att arrangera och delta på KONTAKT 2010 styrgruppsmöte den 22 juni 2010 i Uddevalla. Sekretariatet har påbörjat arbetet med att se över och förbättra kommitténs webbsida samt ta fram ett nyhetsbrev. ISPS och certifieringssystemet SOLAS ett gränshinder som uppkom under invigningen och som kommer att bli ett stort problem för att kunna utveckla besöksnäringen inom nationalparkerna Kosterhavet Ytre Hvaler. s sekretariat har tillsammans med Anders Tysklind, nationalparkschef Kosterhavet och Bernt Larsen, Hvaler kommune fått i uppdrag att ta fram strategier på hur frågan ska drivas vidare. Sekretariatet har varit behjälplig med att ta fram ett förslag till projektbeskrivning för en Projektkontaktmässa för besöksnäringen 2011, som först kommer att behandlas av

9 Datum 21 maj (11) Fyrbodals kommunalförbund innan medfinansärer och samarbetspartners kontaktas. Sekretariatet planerar för s 30 års jubileum den 11 november Tillsammans med Västra Götalandsregionen, Østfold fylkeskommune, Fyrbodals kommunalförbund och GO-samarbetet driva frågan om utökad tågtrafik samt dubbelspår 9 mellan Oslo och Göteborg. beslutar att tacka sekretariatet för väl utfört arbete att notera informationen till protokollet. 14 Vad händer i vår region? En kort muntlig rapport från ledamöterna i styrelsen om vad som händer i kommunen/regionen som kan ha av intresse för övriga i. Siv Jacobsen, Østfold fylkeskommune, informerar om att nya sjukhus i Østfold planeras vara klart 2015 med byggstart Siv har efterhört möjligheterna att brädda upptagningsområdet till norra Bohuslän och Dalsland. Det officiella svaret är att det nya sjukhuset erbjuder som idag akutsjukvård och förlossning. Ingrid J Willoch, Fredrikstad kommune, berättar att de driver frågan om bompengar. Uno Nilsson, Västra Götalandsregionen, konstaterar att ett det finns ett större intresse från svensk sida till ett utökat sjukhussamarbete. Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun, informerar om att arbetet med E6:an genom Tanum pågår för fullt med en gemensam invigning av sträckan Rabbalshede-Hud och Lugnet Skee den 5 juli 2010 samt att sträckningen förbi världsarvet planeras bli klart i slutet av 2013/början av Clas-Åke berättar också att det är val i Sverige den 19 september Peter Hemlin, Trollhättans Stad, ser ljust på framtiden för både Trollhättan och övriga fordonskommuner efter försäljningen av SAAB. Peter meddelar att han från och med den 1 september blir Bohuslänning. Lars-Göran Ljungren, Vänersborgs kommun, informerar att man jobbar med att stärka Fyrbodalssamarbetet. I Vänersborgs kommun har ansvarsfrihetsfrågan aktualiserats då en nämnd (barn & undgdom) inte fått ansvarsfrihet, vilket lätt till att hälften av ledamöterna

10 Datum 21 maj (11) avgått. Jon-Ivar Nygård Nygård, Fredrikstad kommune, berättar att kommunen ansökt om att få arrangera Tall Ship Race. Eivind Borge, Hvaler kommune, delar ut information om vilka arrangemang som sker 10 på Hvaler sommaren Eivind berättar att många aktiviteter/projekt sker inom samarbetet Kosterhavet Ytre Hvaler. Enpositiv nyhet är att färjan mellan Hvaler och Strömstad går igen med fasta turer. Eivind föreslår att information om vad som föregår i kommuner/ regioner läggs in på s hemsida. Ronnie Brorsson, Strömstads kommun, understryker vikten av Moss Rygge lufthavn som en potential för gränsregionen. Ronnie poängterar att det sker mycket, men att det finns många stora möjligheter i gränsregionen. Per-Erik Norlen, Dals-Eds kommun, ser en fratidstro bland företagen i Dals-Ed som börjar nyanställa igen. Tågstopp och utökad tågtrafik i Ed en viktig fråga för kommunen. En annan viktig fråga är samarbetet mellan företag i Halden och Dalsland. Øivind Holt, Halden kommune, berättar att järnvägsfrågan är en aktuell och viktig fråga för kommunen. Øivind informerar om att Idefjordens inre kommer att bli naturvärnat. Øivind avslutar med att informera om aktiviteter i Halden som ex- Allsång på gränsen, med möjligheter till VIP-plats den 11 augusti, mat och träbåtsfestival samt Grenseritten Trond Rønningen, Fylkesmannen i Østfold, informerar om att det kommer att genomföras en stor biogas konferens den 27 maj i Østfold. Per Jonsson, Bengtsfors kommun, berättar om ett industriområde som varit tungt förorenat och som har sanerats för 270 miljoner (Naturvårdsverket) och är idag en turistattraktion. För Bengts fors kommun är besöksnäringen och infrastrukturfrågorna viktiga, där förbättrad tågtrafik mellan Halden och Trollhättan skulle stärka hela Dalsland. Per informerar om att en utredning om en kombiterminal vid Bäckefors har tagits fram samt att kommunen ser högskolan i Østfold som en resurs. Vindkraftsparker är en aktuell fråga där det finns många planer för etablering i Dalsland avslutar Per. Inger-Lise Skartlien, Rygge kommune, informerar om att Visit Moss kommer att öppna ett stand på Moss-Rygge lufthavn samt att Drottning Beatrice kommer till Rygge kommune. Georg Fiane, Moss kommune, informerar om att medel har beviljats för dubbelspår genom Moss och järnvägsspår till hamnen. Georg berättar att lukten från industrin i Moss i stort är borta samt att området runt forsen utvecklas. Kommunen har börjat planeringen av 200 års firande av grundlagen beslutar att notera informationen i protokollet.

11 Datum 21 maj (11) 15 Övriga frågor Inga övriga frågor 16 Nästa möte 11 Nästa möte genomförs den 30 september kl oktober kl i Ed, Sverige 17 Mötet avslutas Ordförande avslutar mötet.

12 Datum 21 maj (11) ande Jon-Ivar Nygård Ingrid J. Willoch Per-Kristian Dahl Øivind Holt Eivind Borge Georg Fiane Inger-Lise Skartlien Siv H. Jacobsen Clas-Åke Sörkvist Gerd Melin Ronnie Brorsson Per-Erik Norlin Jan-Gunnar Eliasson Per Jonsson Lars-Göran Ljunggren Peter Hemlin Jan Gunnarsson Uno Nilsson Jan Gabrielsson Sammanträdes- datum Fredrikstad kommune 12 Fredrikstad kommune Halden kommune Halden kommune Hvaler kommune Moss kommune Rygge kommune Østfold fylkeskommune Tanums kommun Tanums kommun Strömstads kommun Dals-Eds kommun Dals-Eds kommun Bengtsfors kommun Fyrbodals kommunalförbund/vänersborgs kommun Fyrbodals kommunalförbund/trollhättans Stad Fyrbodals kommunalförbund/uddevalla kommun Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionen Övriga Mats Abrahamsson Lennart Larson Trond Rønningen Madeleine Johansson Lars Brække Annika Daisley Yvonne Samuelsson Sotenäs kommun Tanums kommun Fylkesmannen i Østfold GO-samarbetet

Rapport från konferens i Svinesundskommittén

Rapport från konferens i Svinesundskommittén Rapport från konferens i Svinesundskommittén 16 17 april 2015, Halden Torsdag 16 april Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, Svinesundskommitténs

Läs mer

Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013. Fyrbodals kommunalförbund

Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013. Fyrbodals kommunalförbund Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Fyrbodals kommunalförbund 2 Innehållsförteckning Förbundsdirektören har ordet 4 Organisationsschema, ekonomi, personal, 5 lokalisering, kansli, administration, den

Läs mer

Interreg Sverige-Norge

Interreg Sverige-Norge Förvaltande myndighets dnr F30440-25-10 Interreg Sverige-Norge 2009 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Kortversion av Interreg Sverige-Norges årsrapport för 2009 Inledning En förkortad

Läs mer

Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd

Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd 1 (27) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndagen den 3 januari 2011 kl. 10.00 14.30, ajournering 12.00-13.00 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund,

Läs mer

Pilotprojekt Kompetensmäklarfunktioner i Fyrbodal. Uppstartsmöte - Pilotprojekt kompetensmäklarfunktioner i Fyrbodal

Pilotprojekt Kompetensmäklarfunktioner i Fyrbodal. Uppstartsmöte - Pilotprojekt kompetensmäklarfunktioner i Fyrbodal Pilotprojekt Kompetensmäklarfunktioner i Fyrbodal Uppstartsmöte - Pilotprojekt kompetensmäklarfunktioner i Fyrbodal Tid: 2014-12-09 kl. 09.00 16.00 Plats: Bohusgårdens Hotell och konferens, Uddevalla Deltagare:

Läs mer

Protokoll 2013-04-12 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott

Protokoll 2013-04-12 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott 53 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Ekerum Golf & Resort, Öland Fredagen den 12 april 2013, kl 09.00-15.05 ande Lars Blomberg ordförande Akko Karlsson vice ordförande Ulf Nilsson Mona

Läs mer

Norra Västmanlands Samordningsförbund

Norra Västmanlands Samordningsförbund Sida Sammanträdesdatum 2013-09-09 1 Plats och tid Hallstahammars kommun kl 09.00-16.30 ande Linnéa Landerstedt, ordförande, Landstinget Västmanland Hans Söderström, tjänstgörande ersättare, Försäkringskassan

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2008-01-23 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, FöretagarCentrum, Järnvägsgatan 12, Ånge onsdag 23 januari 2008 kl 08.00-12.10. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena

Läs mer

Beredningsgrupp Näringsliv

Beredningsgrupp Näringsliv Beredningsgrupp Näringsliv Minnesanteckningar Plats och tid Sjögården, Ellös på Orust den 16 oktober 2008 kl 15.00-17.30. Ledamöter Övriga deltagande ledamöter Ej närvarande ledamöter Övriga deltagande

Läs mer

Tillväxtgrupp Delårsboende Med fokus på utveckling av offentlig och kommersiell service i norra Bohuslän

Tillväxtgrupp Delårsboende Med fokus på utveckling av offentlig och kommersiell service i norra Bohuslän Tillväxtgrupp Delårsboende Med fokus på utveckling av offentlig och kommersiell service i norra Bohuslän Foto: Jenny Mårtensson Projekttid: 2011-11-01 t.o.m. 2013-10-31 Berörda kommuner: Lysekil, Sotenäs,

Läs mer

INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013. Programmanual Version 5 2011-02-01

INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013. Programmanual Version 5 2011-02-01 Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013 www.interreg-sverige-norge.com INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013 Programmanual Version 5 2011-02-01 Programmanual 2011-02-01 Version 5 Innehållsförteckning

Läs mer

Göteborg Oslo-samarbetet

Göteborg Oslo-samarbetet Årsberättelse Göteborg Oslo-samarbetet Verksamhetsåret 2011 "Göteborg-Oslo-regionen ska vara en hållbar och attraktiv region i Europa med gränslösa möjligheter, dit människor och företag söker sig för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund Årsberättelse 2009 (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund 1 Riksförbundet år 2009 Riksförbundets beskyddare Hennes Majestät Drottningen är Riksförbundets beskyddare. Medlemskap Riksförbundet är medlem

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

Protokoll 2010-03-04 Styrelsen

Protokoll 2010-03-04 Styrelsen 22 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 4 mars 2010, kl 10.00-14.50 ande Eddie Forsman ordförande Akko Karlsson vice ordförande 28-45 Monica Bengtsson

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2009. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening Verksamhetsberättelse 2009 BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening INLEDNING...4 VISION OCH STRATEGI...5 VÄRDEGRUND...5 VERKSAMHET...5 KUNSKAPSLEDANDE I SAMHÄLLSOMSTÄLLNING...5 AVSIKTSFÖRKLARINGAR...5

Läs mer

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Sida Sammanträdesdatum 2007-08-31 1 Plats och tid ande Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Pratima Åslund, Norbergs kommun, ordförande Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland,

Läs mer

Möte med Forum för Regional Utvecklingspolitik

Möte med Forum för Regional Utvecklingspolitik MINNESANTECKNINGAR Forum för Regional Utvecklingspolitik Avsändarens tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Ledningsstaben 2009-11-19 1 Jan Sahlén Regional utveckling Mottagarens tjänsteställe, handläggare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (9) Kommunala handikapp- och pensionärsråden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (9) Kommunala handikapp- och pensionärsråden Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (9) Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 09.00 12.00 Beslutare KPR KHR Karin Lindahl Stig Johansson Hans Olsson Anna Mattsson Johan Hedvard Roland

Läs mer

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Plats och tid Tullbackagården, 2012-06-12 kl. 17:30-19:10 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Britt Spiik, DHR Stig Broms, DHR Birgitta Wahlund, SRF Gunbritt

Läs mer

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015 Analys och uppföljning Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats under

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33) 2008-06-04 1 (33) Plats och tid Onsdag den 4 juni kl. 08.30 12.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider

Läs mer

Driva arbetet med den regionala utvecklingsstrategin

Driva arbetet med den regionala utvecklingsstrategin Regionala utvecklingsnämnden Karin Swensson Utvecklingsstrateg 044-309 32 09 Karin.Swensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-09 Dnr 1500175 1 (16) Regionala utvecklingsnämnden Verksamhetsinformation

Läs mer

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 RAPPORTERING Datum: 2014-09-01 Projektbenämning Socialt företag- fortsättning Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 Rapportförfattare Reidun Andersson Sammanfattning Denna period har

Läs mer

Johan Gotthardsson (FP) ledamot Morgan Forsberg (KD) ledamot Marianne Kjellquist (S) ledamot. Fredrik Marcusson (S) adjungerad

Johan Gotthardsson (FP) ledamot Morgan Forsberg (KD) ledamot Marianne Kjellquist (S) ledamot. Fredrik Marcusson (S) adjungerad Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Konferenslokal Hovden, Stadshuset, klockan 13.15 15.20 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Ida Ekeroth (S) vice ordförande Johan Gotthardsson

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011-01-01 2011-12-31

Verksamhetsberättelse 2011-01-01 2011-12-31 Verksamhetsberättelse 2011-01-01 2011-12-31 Innhåll sid. 1. Bakgrund och initiativ 3 2. Vision, syfte & mål 4 3. Medlemmar 4 4. Ledningsgrupp 5 5. Administration 5 6. Möten 6 7. Föredragningar 6 8. Verksamhet/projekt

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm 1/29 2/29 KT:s 111:e ordinarie årskongress Plats: Stockholmsmässan,

Läs mer