Pilotprojekt Kompetensmäklarfunktioner i Fyrbodal. Uppstartsmöte - Pilotprojekt kompetensmäklarfunktioner i Fyrbodal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pilotprojekt Kompetensmäklarfunktioner i Fyrbodal. Uppstartsmöte - Pilotprojekt kompetensmäklarfunktioner i Fyrbodal"

Transkript

1 Pilotprojekt Kompetensmäklarfunktioner i Fyrbodal Uppstartsmöte - Pilotprojekt kompetensmäklarfunktioner i Fyrbodal Tid: kl Plats: Bohusgårdens Hotell och konferens, Uddevalla Deltagare: Anders Brunberg, Uddevalla kommun Angelica Isaksson, Tanums kommun Anna Röden, Kunskapsförbundet Väst Anneli van Roijen, Tanums kommun Annette Palmqvist, Dals-Eds kommun Cecilia Berg, Bengtsfors kommun Inger Schalander, Fyrbodals kommunalförbund Karin Jansson, Fyrbodals kommunalförbund Margareta Andersson, Uddevalla kommun Nadja Johansson, Uddevalla kommun Niclas Gustafsson, Fyrbodals kommunalförbund Peder Koldeus, Dals-Eds kommun Titti Eklund, Kunskapsförbundet Väst Yvonne Samuelsson, Fyrbodals kommunalförbund 1. Inledning Karin hälsade deltagarna varmt välkomna och deltagarna presenterade sig kort. 2. Bakgrund Karin informerade om bakgrunden till arbetet med kompetensplattformarbetet. Arbetet startade 2009 med att Västra Götalandsregionen (VGR) uppmanade kommunalförbunden att söka medel till arbete med kompetensutveckling. Fyrbodals kommunalförbund lämnade in en ansökan på 13 miljoner kronor, där det lokala arbetet i kommunerna lyftes fram och prioriterades. I samband med detta kom direktiv från regeringen gällande kompetensplattformsarbetet, vilket innebar att de projektansökningar som lämnats in från kommunalförbunden lades på is. Västra Götalandsregionen valde efter det att lägga ut en stor del av kompetensplattformarbetet på kommunalförbunden. Fyrbodals kommunalförbund i sin tur valde att prioritera arbetet lokalt/kommunalt med lokala kompetensplattformar samt att varje kommun utsåg en lokal kontaktperson startade arbetet med förslag på kompetensmäklarfunktioner (L-dokumentet) och juni 2014 inlämnades en ansökan till VGR på 10 miljoner som gällde samtliga kommuner i Fyrbodal. VGR:s politiker uppmanade Fyrbodals kommunalförbund att omarbeta ansökan till ett pilotprojekt med färre antal kommuner och med kontant finansiering. En ny pilotansökan inlämnades till VGR som godkändes i slutet av november Karin visade en film från VGR, se film

2 3. Pilotprojekt kompetensmäklare Fyrbodal Ansökan/beslut Inger gick igenom programmet för dagen och fortsatte med att redovisa pilotprojektets syfte och mål. Pilotprojektet startade den 1 december 2014 och avslutas den 30 november Fyrbodals kommunalförbund är projektägare och huvudansvarig för ekonomin i projektet. Tanum, Dals-Ed, Bengtsfors, Uddevalla och Kunskapsförbundet Väst (Trollhättan och Vänersborgs kommuner) är deltagare i projektet. Syftet med pilotprojektet är att testa framarbetade modeller i några pilotkommuner/ kommunkluster. Resultatet kommer att ligga till grund för kommande projektansökningar. Målsättningarna i projektet är; Hitta och pröva olika former av modeller för plattformsarbetet i de 6 deltagande kommunerna i Fyrbodal. Testa de olika kommunmodellerna som bildats, utifrån kommunernas lokala förutsättningar och behov. Testa kommunkluster mellan kommunerna. Testa ett ökat samarbete mellan lokal och delregional nivå. Sprida och öka kunskapen om stödverktyg som ex. REKAS, SYV Online, Validering Väst och övriga regionövergripande verktyg. Anders informerade om att förstudien Viden til vækst, som har sitt ursprung av projektet SkanKomp, jobbar med att ta fram ett huvudprojekt i KASK-programmet. Förstudien, där Westum är svensk lead partner, har tagit fram ett förslag till nytt INTERREG-projekt. En del i förslaget handlar om kompetensförsörjning gällande analys, kompetensmäkleri samt att göra utbildningar mer tillgängliga. Karin informerade om att det pågår diskussioner om hur de kommuner som inte är medlemmar i Westum kan medverka i projektet. 4. Styrgrupp och projektledning. Projektledning - Fyrbodals kommunalförbund Karin Jansson, utbildningsansvarig, Tel: , Mobil: Yvonne Samuelsson, projektledare, Tel: , Mobil: Inger Schalander, delregional kompetensmäklare, Mobil: Niclas Gustafsson, projektekonom, Tel: , Mobil: Styrgrupp = Delregionala kompetensplattformen (DKP) Peder Koldeus, ordförande, Dals-Eds kommun, Kent Andreasson, Företagarna Väst, Niclas Pettersson, Arbetsförmedlingen, Andreas, Sülau, IUC Väst, Jörgen Sörensen, Teknikcollege, Jan Theliander, Högskolan Väst,

3 Anders Adler, Västra Götalandsregionen, Vakant, Vård- och omsorgscollege Inger lyfte önskan om att få in en ung person i styrgruppen och bad om förslag från deltagarna. Frågan diskuterades och mötet föreslog att två unga företagare från olika branscher samt från olika delar av Fyrbodalsregionen borde finnas med i styrgruppen. Inger/Karin önskade förslag på personer från deltagarna. 5. Projektaktiviteter med ansvarsfördelningar kommunalt och delregionalt Inger redovisade förslag till ansvarsfördelning kommunalt och delregionalt, se nedan; Aktivitet Tidplan Ansvarig Delregionalt Kommunalt ansvarig Rekryteringsprocess, projektledare, mäklarfunktioner Karin Lokal kontaktperson Etablera organisation och styrgrupp Yvonne Lokal kontaktperson Tid- och projektplan Yvonne Lokal kontaktperson Följeforskare upphandlas Yvonne Processhandledning för mäklare 1 träff/mån Lokala mäklaruppdrag (uppdelning strategi/operativt) Inger Inger Yvonne Mäklarfunktionen Spridningsaktiviteter, 3 tillfällen Yvonne/Inger Mäklarfunktionen Utvärdering och slutredovisning Yvonne Lokal kontaktperson 6. Kommunala prioriteringar med handlingsplaner Inger redovisade vad kommunerna i avsiktsförklaringen i ursprungsförslaget till projekt prioriterat för punkter. Deltagarna samlades sedan kommunvis och diskuterade vilka punkter de önskar prioritera i pilotprojektet och redovisade sedan i plenum prioriteringarna. Se nedan; Uddevalla: L1, L2, L3, L6, L7, L9, L10, L12 (frågetecken gällande L8 och L11) Tanum: L1, L2, L3. L5, L8, L9, L10, L11, L12 (prioriterar L1 och L2 först) Dals-Ed/Bengtsfors: L1, L3, L9, L10 (L8 om möjligt) Vänersborg/Trollhättan: L1, L2, L6, L8, L9, L10, L11, L12 (frågetecken gällande L3) Vid mötet diskuterades och delades erfarenheter mellan deltagarna hur respektive kommun arbetar med berörda frågor och hur de planerar att arbeta i pilotprojektet. Deltagarna fick i uppdrag att bryta ner prioriteringarna i lokala handlings- och tidsplaner inför nästa möte den 19 januari Lokala mäklarfunktioner Deltagarna redovisade hur långt respektive kommun kommit i rekrytering av lokal

4 kompetensmäklare, se nedan; Uddevalla Margareta Andersson utsedd som Kompetensmäklare på ca 75 %. Trollhättan/Vänersborg Rekrytering pågår av en kompetensmäklare på 100 %. Tanum Utbildnings- och näringslivsförvaltningen delar på en tjänst på ca 50 %. Bengtsfors/Dals-Ed Sven-Bertil Nilsson är utsedd som kompetensmäklare. Deltagande kommuner lämnar namn och kontaktuppgifter på sina lokala kompetensmäklare så snabbt som möjligt till Yvonne. 8. Ekonomi/rutiner Niclas redovisade intäkts- och kostnadsbudgeten för pilotprojektet. Niclas informerade vidare vilka krav och rutiner som behövs i pilotprojektet enligt nedan; Fyrbodals kommunalförbund upprättar uppdragsavtal med samtliga kommunala finansiärer. Niclas kommer att maila ut ett förslag på uppdragsavtal till de lokala kontaktpersonerna/ekonomerna. Uppdragsavtalet undertecknas av firmatecknare i Fyrbodals kommunalförbund och deltagande kommun. Niclas önskar namn på firmatecknare för respektive deltagande kommunal part. Kommunerna fakturerar Fyrbodals kommunalförbund månadsvis för tid och resekostnader, upp till 200 % av insatt kapital. Beställning av varor/tjänster görs av kommunalförbundet via projektledaren (Yvonne). Niclas mailar ut ett förslag på tidredovisningsblankett som de som önskar kan använda som underlag. Kommunalförbundet kommer att fakturera respektive medfinansiär det belopp som de förbundit sig att medfinansiera. Niclas önskar svar från respektive kommunal part hur de önskar att kommunalförbundet fakturerar/rekvirerar medfinansieringen ex. allt under 2014, uppdelat mellan 2014 och Niclas önskar vidare namn och kontaktuppgifter på ansvarig ekonom i Dals-Ed respektive Bengtsfors kommuner. Niclas tillsammans med deltagande ekonomer samlades för närmare redovisning/diskussion gällande ekonomi och rutiner. 9. Kommande mäklarträffar Inger informerade om att pilotprojektet kommer att ha kommande träffar med mäklarfunktionerna 1 gång i månaden. Inger inbjöd även de lokala kontaktpersonerna och andra berörda i kommunerna att medverka på de möten som de ser som intressanta. Styrgruppen för projektet har också inbjudits att delta på de möten som de önskar. Inger berättade också att pilotprojektet planerar att genomföra tre spridningsaktiviteter. Inger redovisade förslag på teman som på mötet kompletterades se nedan; - Mäklarfunktionens uppdrag och operativa genomförande - Utbildning i stödfunktioner som ex. REKAS, Validering Väst, SYV Online, Praktikplatsen.se - Kompetensanalyser i företag och offentlig verksamhet - Jämställdhet, mångfald, tillgänglighet - Arbetsmarknad Sverige/Norge

5 - Hur man på bästa sätt paketerar resultaten - Kunskaper om utbildningssystemet, vad kan levereras och i vilken form. Kompetensförsörjningskarta - Kunskaper om näringslivets kompetensförsörjningsplaner - Coachande förhållningssätt gemensamma frågeställningar Vid mötet enades om att vid första mötet den 19 januari 2015 är det viktigt att alla utsedda kompetensmäklare deltar och att temat handlar om mäklarfunktionens roll, uppdrag och det operativa genomförandet. Vid första mötet är det också viktigt att ha med temat om ett coachande förhållningssätt. Där Annette som utbildad företagscoach skulle vara lämplig som föredragshållare samt Titti med erfarenhet av kompetensmäklarfunktionen. Inger jobbar vidare med ett förslag till program till den 19 januari i enlighet med gruppens önskan. Teman för mötena framöver diskuteras och bestäms på nästa möte. På nästa möte diskuteras även frågor som; Vad ska vi göra? Vad ska vi använda resultaten till? Och vem är mottagare? 10. Marknadsföring/spridning/intranet Karin gick tillsammans med deltagarna igenom vilken typ av spridning och marknadsföring som projektet önskar genomföra samt vad som bör ingå i ett Intranet. Se nedan; - Webbplats; Presentation, Kontakt, Info blad, Power Point, Nyheter, Data, Blogg, Twitter, Face Book, Film etc. - Intranet; Kontaktpersoner, Mallar, Rutiner, Dokument, Kalendarium, Möten interna och externa, Information, Företagsregister (kontakt + kommentar), Länklista, Frågor etc. - Övrigt : Giwe avay Karin och Yvonne tittar närmare på vad som kan vara möjligt till nästa möte. 11. Förslag datum för tematräffar 2015 Inger redovisade ett förslag till datum för tematräffar 1 gång per månad under Mötet enades om att första träffen blir den 19 januari 2015 och vid detta tillfälle, då förhoppningsvis samtliga kompetensmäklare närvar beslutas om mötestider för resterande tiden av pilotprojektet. 12. Nästa möte Inger hade som förslag att vi under pilotprojektet förlägger de månatliga mötena hos de olika deltagande partners. Första mötet förläggs till Bengtsfors kommun. Cecilia bokar lokal och meddelar Yvonne plats snarast möjligt. Datum: 19 januari 2015 Tid: Plats: Bengtsfors kommun 13. Avslutning Karin, Inger och Yvonne tackade deltagarna för deras engagemang och avslutade mötet. Vid pennan/ Yvonne Samuelsson

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Sammanträde Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2013-04-26 kl 9:30-15:00 NÄRVARANDE Ledamöter: Ulrika Frick, VGR ordförande Per Pellby, VGR Lars Jusonius,

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015 Analys och uppföljning Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats under

Läs mer

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Anna Steinwall PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Entreprenörskap (Skolverkets definition) Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet lika mycket som det är

Läs mer

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Kalmar län har startat en process som syftar till att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Nedan beskrivs vad ett Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, oktober 2014 Uppföljningsrapport Företagsakuten Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 6 Organisation...

Läs mer

Länsbygderådet Sjuhärad SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Arbetsutskott

Länsbygderådet Sjuhärad SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Arbetsutskott 2003-06-12 1(11) Plats och tid: Tostared, kl. 16.30 20.00 ande: Sassi Wemmer Eva Johansson Sven-Olof Carlsson Jan Vinkvist Utses att justera: Sven-Olof Carlsson Underskrifter: Sekreterare:.. Sassi Wemmer

Läs mer

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting 1(7) Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting Tid: torsdagen den 4 december 2014, klockan 15.00 17.00 Plats: Regionförbundet, FoUrum, Västra Storgatan 18 A i Jönköping, Solstickan Närvarande: Ann-Marie

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(9) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april-juni 2011

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med kapitalförsörjningsgruppen på Ekobanken i Gamla Stan, Stockholm den 10 april 2013.

Minnesanteckningar från möte med kapitalförsörjningsgruppen på Ekobanken i Gamla Stan, Stockholm den 10 april 2013. Minnesanteckningar från möte med kapitalförsörjningsgruppen på Ekobanken i Gamla Stan, Stockholm den 10 april 2013. Närvarande: Anders Johansson Rebecca Källström Andreas Heimbrandt Ulla Herlitz Oscar

Läs mer

Ökad attraktivitet och marknadsföring av Kalmar län

Ökad attraktivitet och marknadsföring av Kalmar län Ökad attraktivitet och marknadsföring av Kalmar län Förslag till handlingsplan för ökad inflyttning till länet och ett gott mottagande av de som flyttar hit. Bakgrund Lokal/regional attraktivitet Förslag

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 25 juni 2015 1 (6) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 25 juni 2015 Plats: Gullbergsvass Konferens, Vita Huset, Göteborg

Läs mer

INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013. Programmanual Version 5 2011-02-01

INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013. Programmanual Version 5 2011-02-01 Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013 www.interreg-sverige-norge.com INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013 Programmanual Version 5 2011-02-01 Programmanual 2011-02-01 Version 5 Innehållsförteckning

Läs mer

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Matchning Södertörn Utvärdering/följeforskning Delrapport 2 Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Innehåll Inledning... 3 Komplext projekt i en föränderlig värld... 9 Projektets utveckling och nuläge...

Läs mer

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011 GENERALDIREKTÖREN 2012-07-10 NKC 2009/20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd Redovisning för åren 2010-2011 Statens folkhälsoinstitut

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i Dokumentation från GRo-workshop på Radisson Blu Hotell 19 september 2011 Hur går vi vidare? Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i genomförandefasen av projektet och ytterligare nästan femton månader

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg Följeforskning av FIVE Slutrapport Elisabeth Ahnberg Dalarnas forskningsråd, september 2011 2 FIVE:s bakgrund och organisation 4 Följeforskning av FIVE 5 Deltagarnas väg genom projektet 5 Resultat från

Läs mer

Bilagor Delrapport Ny i Västerås Delrapport Etableringsspåret

Bilagor Delrapport Ny i Västerås Delrapport Etableringsspåret TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-12 Dnr: 2013/842-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Åsa Sundgren Häggberg Jonas Boman Individ-

Läs mer

Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013. Fyrbodals kommunalförbund

Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013. Fyrbodals kommunalförbund Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Fyrbodals kommunalförbund 2 Innehållsförteckning Förbundsdirektören har ordet 4 Organisationsschema, ekonomi, personal, 5 lokalisering, kansli, administration, den

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Empowerment och delaktighet hos Romer i Västsverige.

Empowerment och delaktighet hos Romer i Västsverige. Utvärdering av sociala investeringar Empowerment och delaktighet hos Romer i Västsverige. En samhällsekonomisk utvärdering Östersund 2012-06-21 payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer