Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län"

Transkript

1 Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Kalmar län har startat en process som syftar till att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Nedan beskrivs vad ett Vård- och omsorgscollege innebär samt var Kalmar län befinner sig i processen för att nå en certifiering. Vad är ett Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samarbetar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Arbetet med VO-College ska leda till: Att vård- och omsorgstagaren får en vård och omsorg med hög kvalitet. Att arbetsgivarna får personal med den kompetens de behöver. Att de studerande får en modern och attraktiv utbildning med kvalitet som ger anställningsbarhet och en god grund för vidare studier. Att utbildningsanordnare får större efterfrågan på sina utbildningar och kan uppnå samordningsvinster genom samarbete med andra utbildare. Att utbildningsanordnare får tillgång till arbetsplatsförlagt lärande (APL) av god kvalitet med kompetenta handledare. Att anställda kan utvecklas i sina arbeten genom att utbildnings- och utvecklingsinsatser snabbt kan anpassas efter behov. Samarbetspartners Konceptet med VO-College bygger på samverkan. Några viktiga aktörer i denna samverkan är: Kommuner och landsting Privata arbetsgivare Fackförbund Offentliga och privata utbildningsaktörer Regionförbund Högskolor och universitet Arbetsförmedlingen Utbildning på flera nivåer VO-College omfattar utbildning på flera olika nivåer, exempelvis: Ungdomsgymnasium Vuxengymnasium Yrkeshögskola Högskola och universitet Certifiering För att få använda namnet Vård- och omsorgscollege och logotypen ska ett antal kvalitetskriterier vara uppfyllda och samverkan certifieras via den nationella organisationen för Vård- och omsorgscollege. Du kan läsa mer om

2 VO-College och den nationella organisationen på Kvalitetskriterier Certifieringsprocessen fokuserar på tio kvalitetskriterier. Samma kriterier gäller för regionala och lokala college, förutom nr 6-8 som endast gäller för lokala college. 1. Analys/Mål 2. Samverkan 3. Infrastruktur för utbildningarna 4. Regionalt och lokalt perspektiv 5. Hälsoperspektivet 6. Kreativ och stimulerande arbets- och lärmiljö 7. Lärformer och arbetssätt 8. Lärande i arbete 9. Kvalitetsarbete/Uppföljning 10. Samarbetsavtal och avtal om arbetsplatsförlagt lärande Föreningen Vård- och omsorgscollege På nationell nivå finns föreningen Vård- och omsorgscollege som ansvarar för kvalitetskriterierna och genomför certifieringar. Föreningen består av en styrelse där Sveriges Kommuner och Landsting, Kommunal, Vårdföretagarna, Arbetsgivarföreningen KFO och PACTA ingår. Det operativa arbetet sköts av ett kansli. Regional och lokal samverkan Konceptet Vård- och omsorgscollege bygger på att man ska arbeta och samarbeta utifrån regionala och lokala förutsättningar. Regionalt VO-College Ett regionalt college kan bildas av minst tre kommuner och ett landsting eller en region. Uppdraget för ett regionalt college är bland annat att inventera kompetensbehov inom vård och omsorg, omvärldsbevaka och skapa samordningsvinster. Det regionala colleget har också det övergripande ansvaret för kvalitetsuppföljning av de lokala college som ingår. Lokalt VO-College I ett regionalt college ingår flera lokala college. Lokala college bygger sin verksamhet kring Vård- och omsorgsprogrammet. Det vanligaste är att det finns ett ungdomsgymnasium och en eller flera vuxenutbildare. Vanligt är också att yrkeshögskoleutbildningar ingår. En eller flera kommuner hör till ett lokalt college. Vart befinner sig Kalmar län i arbetet med att inrätta ett VO-College? Bakgrund Västerviks kommun tog i slutet av 2013 initiativ till att genomföra en förstudie som syftade till att botanisera

3 möjligheterna att arbeta för att inrätta ett VO-College i Kalmar län. Intresset hos de tillfrågade organisationerna var stort och bedömningen var att det finns goda förutsättningar för att påbörja en samverkan. De tillfrågade organisationerna var länets kommuner, landstinget, kommunal och Kalmarsunds gymnasieförbund. Att intresset är stort har flera orsaker men inte minst den utmaning arbetsgivarna inom vård och omsorg står inför när det gäller framtida rekryteringar. Sveriges befolkning kommer fortsätta att öka, samtidigt sker omfattande förändring av den demografiska strukturen. Nedan ser vi två stycken diagram som illustrerar denna förändring. I det högra diagrammet ser vi utvecklingen (i tusental) för de olika åldersgrupperna från 1960 och fram till idag. De streckade linjerna visar prognosen för hur åldersgrupperna kommer att utvecklas fram till Det vänstra diagrammet visar att samtliga grupper ökar i antal även att gruppen 65+ ökar kraftigast. Tittar vi på det högra diagrammet ser vi hur denna utveckling förhåller sig som andel av befolkningen. Prognosen visar att gruppen år kommer att minska kraftigt i relation till gruppen 65+ som ökar kraftigt. Denna demografiska förändring får många konskevenser exempelvis: Försörjningskvoten ökar. Allt färre personer i arbetsför ålders ska försörja fler personer. Livslängden ökar och andelen av befolkningen blir allt äldre vilket leder till ett ökat behov av vård och omsorg. Många personer i arbetsför ålder står inför pensionering vilket innebär att arbetsgivarna inom vård och omsorgssektorn står inför ett omfattande rekryteringsbehov. Denna demografiska förändring påverkar givetvis många andra sektorer och branscher vilket innebär att arbetsgivarna i stor utsträckning framöver kommer att konkurera om samma arbetskraft. Beskrivningen gäller för hela Sverige men inte minst i vår region. Arbetet med att säkerställa det framtida rekryteringsbehovet är därför en mycket strategisk viktigt fråga för regionen. Detta tydliggörs också i den regionala utvecklingsstrategin (RUS). VO-College är en framgångsrik strategi för att möta dessa utmaningar. Styrgrupper I den formella förfrågan kring samverkan som gick ut till berörda organisationer i länet var förslaget att arbeta för att

4 inrätta ett regionalt VO-College samt tre lokala VO-College. Nedanstående fyra bilder visar hur dessa styrgrupper är sammansatta. De lokala VO-collegen i länet är uppdelade i tre delar, NORR, MITT och SÖDER. I dagsläget är ca 95 procent av representanterna i styrgrupperna utsedda. Det är 11 av 12 kommuner som har fattat

5 ett politiskt beslut om att delta i samverkan. Kommunal, Regionförbundet Kalmar län och Lanstinget i Kalmar län och har ställt sig positiva till samverkan. Kalmarsunds gymnasieförbund är positiva till arbetet men har inte fattat något formellt beslut i styrelsen. Den 18 december kommer den regionala styrgruppen att sammanträda för första gången. Det kommer att vara ett introducerande styrgruppsmöte där huvudfokus kommer att vara att få lära sig mer om konceptet kring VO-College genom föredrag och möjligheter att ställa frågor. På styrgruppsmötet har det nationella kansliet för Vård- och omsorgscollege bjudits in samt två stycken processledare för VO-College i andra regioner. Dagordningen för mötet är ännu inte fastställt men utöver den mer introducerande delen kommer de övergripande strategierna kring det fortsatta arbetet att behandlas, fastställande av datum för kommande styrgruppsmöten, tidsplan, informationshantering etc. Sommaren 2014 fanns det 19 nationella och drygt 70 lokala VO-College i Sverige. Detta är en möjlighet för Kalmar län i den fortsatta processen. Nätverk för samverkan mellan regionerna har redan etablerats. Finansiering I den formella förfrågan kring samverkan som gick ut till berörda organisationer i länet var förslaget att tillsätta en processledare under tre år för att driva processen. Förslaget var att tjänsten skulle finansieras genom att Landstinget står för en tredjedel av kostnaden, Regionförbundet för en tredjedel och att deltagande kommuner står för resterande del. Processledare I förstudien var förslaget att en processledare skulle vara på plats från och med augusti 2014 men rekryteringsprocessen drog ut på tiden och Esbjörn Grandalen blev anställd som processledare från och med den 1 november Arbetet kommer att vara tydligt processbetonat med en hög delaktighet från alla deltagande organisationer. Målen kring en certifiering är klara och likaså de beslutande strukturerna genom den regionala och de lokala styrgrupperna, men det är arbetet på väg mot målet som kommer att vara avgörande för hur samverkan utvecklas. Mål och syfte Målet för arbetet under dessa tre år är att: Certifiera ett regionalt och tre lokala Vård- och omsorgscollege i Kalmar län. Det övergripande målet eller syftet med arbetet kan sammanfattas med nedanstående punkter: Att vård- och omsorgstagaren får en vård och omsorg med hög kvalitet. Att arbetsgivarna får personal med den kompetens de behöver. Att de studerande får en modern och attraktiv utbildning med kvalitet som ger anställningsbarhet och en god grund för vidare studier. Att utbildningsanordnare får större efterfrågan på sina utbildningar och kan uppnå samordningsvinster genom samarbete med andra utbildare. Att utbildningsanordnare får tillgång till arbetsplatsförlagt lärande (APL) av god kvalitet med kompetenta handledare. Att anställda kan utvecklas i sina arbeten genom att utbildnings- och utvecklingsinsatser snabbt kan anpassas efter behov. Hemsida Det har skapats en hemsida för arbetet med inrättandet av ett VO-College. För tillfället ligger den under Västerviks kommuns hemsida, då Västerviks kommun är projektägare för arbetet. Om hemsidan framöver ska vara mer fristående från befintliga organisationer får den regionala styrgruppen besluta om. Tanken är att hemsidan ska fungera för att lämna information om arbetet både externt och internt i deltagande organisationer. Hemsidan ska hållas

6 uppdaterad för att alla ska kunna ta del om var i processen arbetet befinner sig, för att hitta aktuella dokument, för att kommunicera kring pågående process och för att anmäla sig till det nyhetsbrev som kommer att skapas kontinuerligt under arbetet. MindView - verktyg för tankekartor MindView ett verktyg för att skapa tankekartor som gör det möjligt för användaren att brainstorma och att visualisera idéer och processer snabbt och enkelt. MindView kommer att användas i detta arbete både för att informera och visualisera det pågående arbetet. För att kunna öppna dessa filer krävs att man laddar hem en tittar-version av programmet. Det gör man genom att klicka på nedanstående länk och välja Download MindView 5 PC Viewer (28.5MB) följ sedan instruktionerna för installation. Nyhetsbrev Ambitionen är att skapa ett nyhetsbrev ca 1 gång i månaden. Nyhetsbrevet kommer främst att beskriva vart arbetet befinner sig i processen. Vad har hänt och vad är på gång? Det kommer att finnas en funktion för att anmäla sig till nyhetsbrevet på hemsidan. Microsoft OneDrive OneDrive ett webbhotell för fillagring som tillåter användare att ladda upp och synkronisera filer till en moln lagring. Användare kan sedan komma åt filerna från en webbläsare eller deras lokala enhet. Filerna kan både hållas privata eller offentliggöras. OneDrive kommer att användas av processledaren för att dela ut aktuella filer/dokument till berörda personer i processen. Kontakt Har ni frågor, funderingar eller vill boka ett möte så tveka inte att kontakta mig. Se kontaktuppgifter nedan. Vid pennan / Esbjörn Grandalen Processledare VO-College Kalmar län Campus Västervik tfn

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20 Ansökan Vård och omsorgscollege Malmö och Lund 2012 02 20 Gymnasieskolan Vipan Komvux Lund Rönnens gymnasium 1 Kontaktperson lokal projektarbetgrupp Malmö /Lund : Projektledare: Kristina Ekelund Utbildningsledare,

Läs mer

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt?

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vård och omsorgscollege; är en samverkansform för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling mellan utbildningsanordnare, arbetslivet och de fackliga

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

KAMPEN OM KOMPETENSEN

KAMPEN OM KOMPETENSEN NYA vägar för flexibilitet i högre utbildning Hur kan vi säkra kompetensförsörjningen i mindre städer och på landsbygden? KAMPEN OM KOMPETENSEN Ett samarbetsprojekt med Nitus, nätverket för kommunala lärcentra.

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Granskning av personal- och kompetensförsörjningen Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Syfte och sammanfattande bedömning 1 2.

Läs mer

Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser

Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser Ärende 1 (8) Datum 2014-10-06 Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser 1. Bakgrund Vid mötet i e-delegationens styrgrupp den 5 juni 2013 fick avdelningen för strategi och kommunikation

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprojekt inom Kompetensstegen i Hedemora kommun Rehabiliterande syn- och arbetssätt i vård- och omsorgsarbetet Etik och bemötande frågor inom vård och omsorg Utveckla system för

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

Teknikcollege. Där alla är vinnare

Teknikcollege. Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare förord Teknikcollege skapar bra förutsättningar Ägare av varumärket Teknikcollege är Industrirådet som består av ledande företrädare

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

Utvärdering av ETG Partner

Utvärdering av ETG Partner 1 2 Utvärdering av ETG Partner. 3. Sammanfattning ETG Partner ett utvecklingsprojekt inom EUU och syftar till att sprida utbildningskonceptet med en integrerad lärlingsutbildning i den 3-åriga elteknikutbildningen

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer