Beredningsgrupp Näringsliv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beredningsgrupp Näringsliv"

Transkript

1 Beredningsgrupp Näringsliv Minnesanteckningar Plats och tid Sjögården, Ellös på Orust den 16 oktober 2008 kl Ledamöter Övriga deltagande ledamöter Ej närvarande ledamöter Övriga deltagande Peter Hemlin, ordförande Trollhättan Ronnie Brorsson, Strömstad Per Jonsson, Bengtsfors Essam El-Nagger, Uddevalla Pär Eriksson, Bengtsfors Alf Sifversson Karin Stenlund Elsie Hellström Lisbeth Möller Underskrifter Sekreterare. Lisbeth Möller Dagordning 1. Energiprogrammet, Karin Stenlund 2. Tillvätprogram Fyrbodal. Lägesbeskrivning 3. Ärendeberedning - IFS Affärsrådgivning Fyrbodal - Bioenergikombinat - BMK, Uddevalla Forum - FöretagsAcceleratorn 4. Lägesrapporter - metod för uppföljning och utvärdering - Automotive Sweden, Företagsdatabas - Hållbart byggande

2 1 A. Rapport från dagens möte med beredningen Peter Hemlin inleder med att informera om Beredningens möte den 13 oktober. Företrädare för bl.a. näringslivet inbjöds att diskutera åtgärder med anledning av den finansiella krisen. Med på mötet var Patric Westdahl, Anna Ellmarker, Tore Helmersson, Karin Stenlund, Pär Löwenlid, Martin Carling, Per Jonsson samt Lisbeth Möller. Deltagarna kom fram till en lista på åtgärder som redovisats i Beredningens Rapport till dagens direktionssammanträde. Vid dagens direktionssammanträde har en gemensam struktur diskuterats för att möta näringslivets behov i det uppkomna krislägen. Arbetsgrupper föreslås inom fordonsindustrin/verkstad, trä och papper samt maritima sektorn. I arbetsgrupperna ska ingå tjänstemän och politiker inom kommunerna. 1 B. Karin Stenlund, Innovatum redogör för de åtgärder som föreslagits vid dagens direktionssammanträde. Ett antal tänkbara åtgärder i ett kort- & långt perspektiv. Ett tiotal förstudier ska genomföras med Tillvätmedel. 2. Tillvätprogram Fyrbodal. Genomgång av beviljade projekt och kopplingen till prioriterade tillvätområden. Listan på beviljade projekt blir allt längre. Fler projekt söker driftsbidrag snarare än projekt. Synpunkter som framkom vid diskussion p 2. - Attraktivitet/handel ska diskuteras vid kommande möten - Ang projekt som söker medel för 3 år är det ingen självklarhet att projektet beviljas medel för sökt period - Elsie Hellström vill ha direktionens uppmärksamhet om Besöksnäringen vid lämpligt sammanträde - Elsie Hellström inbjuder Beredningen till ett möte den 19 nov ang förstudien Gränslösa upplevelser Beredningen Näringsliv är styrgrupp. - Ronnie Brorsson har synpunkter på förfrågningar som lyfts vid sammanträden. Förfrågningar har inkommit från KanotMaraton, Dalsland samt Åmåls Bluesfestival ang ärende som ev kan kopplas till vårt tillvätprogram. I likhet med projektansökningar ska förfrågningar från aktörer vara skriftliga och delges beredningen i god tid före möten. Brorsson önskar att denna synpunkt ska föras till minnesanteckningar. 3. Ärendeberednng Ärende Projektsökande IFS Affärsutveckling Fyrbodal, ALMI-IFS Väst Söker kr Bioenergikombinat Åmåls kommun Söker kr. Tillstyrkan Avstyrkan Synpunkter Tillstyrker ansökan. Nära samverkan med NyföretagarCentrum. Ett medskick till ALMI Väst att gå in med mer finansiering för att göra det möjligt för projektledaren att tjänstgöra flera dagar i veckan inom Fyrbodsal. Tillstyrker ansökan. BMK, Uddevalla Forum Söker kr Tillstyrker ansökan för år Engångsbelopp. Fortsättningsvis får BMK finna finansiering på annat sätt. Diskuterar medfinansiering till event utifrån Attraktivitetsprogrammet. Event är viktigt för att öka lönsamheten i turistanläggningar m fl företag Följande kriterier för vilka evenemang som Fyrbodal kan stödja med tillvätmedel är: 1. event som genomförts på andra tider

3 FöretagsAcceleratorn Fyrbodal Förlängning Pilotprojekt t o m än juni-juli-aug, och har 2) inriktningen produktutveckling samt event med e. 3) VM-status. De synpunkter som framkommer är bl.a. att det är en hög medfinansiering,, att effekterna i utvärderingen av projektet är få samt att vi ska samordna våra projekt! Ett ev regionövergripande EU-projekt ska bedömas utifrån tydliga effekter av pilotprojektet. Motvilligt tillstyrker beredningen en förlängning av pilotprojekt i 6 månader för att ta fram ett EU-projekt. Projektets förlängning gäller Trollhättan/ Uddevalla/Vänersborg/Orust,. Beslutsunderlag bifogas till projektet. 4. Lägesrapporter A. Automotive Sweden. En företagsdatabas är nu klar för Trollhättan/Vänersborg. Näringslivscheferna i Fyrbodal kommer nu att inventera underleverantörer till fordonsindustrin i sina resp kommuner. B. Västra Götalandsregionen satsar nu på Hållbart Byggande. Ett seminarium planeras i Fyrbodal för att informera politiker och tjänstemän om Hållbart Bygga, bl.a. nya konstruktioner, goda eempel, finansiering och partnerskap.

4 Beslutsunderlag och beslutsprotokoll PROJEKT Tillvätmedel Fyrbodal Projektets namn Sökande Projektperiod FöretagsAcceleratorn Fyrbodal Föreningen Connect Väst, Stena Center AB, Göteborg = 6 mån Förlängning av pilotprojekt som pågått i kommunerna Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Orust. Connect Väst arbetar nu med en regionövergripande Mål 2-ansökan. Projektbudget Projektets anknytning till Fyrbodals tillvätprogram Huvuduppgift Syfte Mål Målgrupper Aktiviteter (Affärsidé) Total budget kronor kr Sökt belopp för 1/ /2 2009= kr. Övrig finansiering Sparbanksstiftelsen Väst, Företagspartners i fyrbodal, m.fl kr Entreprenörskapsprogrammet/Tillvätbranscher Starka företag som utvecklas väl är en grund för vår regions välstånd. För att hantera en tillvätfas i ett företag ställs nya krav på företagsledningar. En process som i många fall kan vara mycket mödosam för den enskilde företagaren. Genom Företagsacceleratorn kommer behovsanpassat stöd att ges till personer i ledande ställning inom det lokala näringslivet i Skaraborg för att de bättre ska kunna hantera en tillvätfas i företaget. - att erbjuda personer i ledande ställning inom det lokala näringslivet behovsanpassat stöd för att de bättre ska kunna hantera en tillvätfas i företaget. - antal företag i projektet vid projektperiodens utgång 20 företag (i dag 16) SME-företag Metod Analysfasen (Sprängbräda). Företaget får en etern belysning i form av paneldeltagare och fokuserade behovsanalyser av kompetenspartners. Fasen pågår mellan 1-5 månader. Behovsanalysen vänder sig till företag som inte genomgått en Sprängbräda. En panel på ca 4-5 personer bedömer företaget utifrån företagets presentation. Syftet är att företaget ska få en etern belysning från en affärspanel med fokus på att finna strategiskt viktiga punkter att föra in i handlingsplanen. Kompetenspartners från näringslivet har valt att engagera sig djupare i processerna med sin kompetens och erfarenhet. Dessa återfinns inom bank, revision, Marknad, sälj, affärsjuridik, reklam/media, IT/web och Kompetens/rekrytering. Åtgärdsfasen. Med resultaten från Analysfasen bestämmer Åtgärdsfasen ett flertal skräddarsydda produkter att erbjuda Mentorskap, skräddarsydda program, Språngbräda.

5 Tillvätfas. Bl.a. kan utnyttjas Connect Västs styrelsenätverk för rekrytering av eterna ledamöter eller söka pengar via våra affärsänglar. Resultatindikatorer Tidigare projekt, förstudier mm 8 ytterligare företag i FöretagsAcceleratorn (förutom de 15 företag som nu ingår i projektet från Fyrbodal. Empiricus Utvärdering AB har utvärderat pilotprojektet för genomförd period och kommit fram till följande: - 6 företag är tillverkande och - 6 tjänsteföretag, varav 3 inom upplevelsenäringen - företagen varierar i storlek, från 1-enmans företag till 50 anställda - branscher är teknik ftg, företag med marina kopplingar samt upplevelseföretag - av 9 företag är 8 helnöjda med projektet - de intervjuade företagsledarna anser att projektet innebär en Ökad och snabbare tillvät i små och medelstora företag. - projektledaren i Fyrbodal får mycket ros och har byggt förtroende - det är högst troligt att de företag som deltagit i projektet inom en period av tre till fyra år i genomsnitt kommer att nyanställa åtminstone två medarbetare. Utredaren avslutar med två spontana citat från intervjuerna Proffsigt väldigt god grundidé ingen hake Hoppas det inte förändrar sig riktigt positivt Sammanfattningsvis konstatera utvärderaren att så gott som samtliga av de företagare han intervjuat anser att projektet har inneburit eller innebär en Ökad tillgänglighet till rådgivning och stöd (framför allt de minsta och yngsta företagen). På samma sätt anser man att projektet innebär att förmågan att Bättre hantera en tillvätfas i bolaget har ökat genom att delta i projektet samt projektet innebär en Ökad och snabbare tillvät i små och medelstora företag. Kommunalförbundet i Skaraborg har deltagit i FöretagsAcceleratorn sedan 2005 med gott resultat. Enligt utvärderingen av Skaraborgs Tillvätprogram t o m 2007 har över 80 % av företagen bedömt att tack vare projektet har man bättre hanterat en tillvätfas, att de fått en ökad kompetens i de frågor som varit aktuella för företaget samt att deltagandet bidragit till en förnyelse av företaget. Sjuhärads kommunalförbund är också positiva till projektets genomförande efter ett år. Delregionerna har haft kontakt med Fyrbodal och diskuterat ett gemensamt Mål 2-projekt bl.a. för att få ner medfinansieringen i projektet. Delregionerna har framfört följande: - bra koncept utifrån utvärderingar men dyrt! - ett regionövergripande Mål 2-projekt som innebär samverkan och nätverksbyggande mellan delregionerna och företagen - ett Mål 2-projekt ger möjlighet att få ner kostnaderna - företagens kostnad för medverkan i projektet (ev utifrån omsättning och anställda) bör ses över - fokus tillvätföretag - samverka med organisationer, plattformar, företagarna, föreningar och andra aktörer för att delta vid planerade företagsmöten m m - företagen ska söka upp Connect. Rätt företag ger bästa effekter och resultat Uppföljning och Uppföljning av deltagande företag från 1/7-28/2-09.

6 utvärdering Horisontella mål Gemensamt Fyrbodal Jämställdhet Integration I uppföljning ska ingå uppgifter om företaget, e bransch, anställda. Företag i tillvätfas kan delta i projektet i hela Fyrbodal. Fokus i detta projekt är att sprida projektet geografiskt. Integration: Det naturliga steget i projektet är att fokusera på såväl mångfaldsfrågor/jämställdhet och hållbarhetsfrågor. Nyskapande i projektet Beredning av ärendet Synpunkter från Näringslivsgruppen Synpunkter från Beredningen Näringsliv Förslag till beslut Projektet är nyskapande för Fyrbodal. ska lösa flaskhalsar i tillvätföretag så att de har möjlighet att ta tillvara den fulla tillvätpotentialen, såväl kommersiellt som avseende produktutveckling och produktion. De kommuner som deltagit i projekt har varit positiva. Att det är ett dyrt projekt har man varit överens om men att ett ev Mål 2-projekt skulle kunna minska kostnaderna. I Beredningen Näringsliv har projektet diskuterats. De synpunkter som framkommit har varit dels att det är för dyrt, dels att få effekter har presenterats i utvärderingen samt att vi ska samordna våra projekt! Motvilligt har beredningen gått med på en förlängning av pilotprojektet i 6 månader. Av 5 ledamöter är det två som varit negativa till projektet, bl.a. en kommun som inte är med i projektet. Tillstyrkan kr. - utvärdering av effekter i företagen - en strategi för samverkan med andra aktörer som vänder sig till samma målgrupp - att projektägaren ser över kostnadsbudget och finansieringsupplägg, då projektkostnaderna bedöms höga i förhållande till antal medverkande företag.

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, oktober 2014 Uppföljningsrapport Företagsakuten Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 6 Organisation...

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 25 juni 2015 1 (6) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 25 juni 2015 Plats: Gullbergsvass Konferens, Vita Huset, Göteborg

Läs mer

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 RAPPORTERING Datum: 2014-09-01 Projektbenämning Socialt företag- fortsättning Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 Rapportförfattare Reidun Andersson Sammanfattning Denna period har

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV PROJEKT DRIVA Författare: Fredrik Johansson och Sven Ladenvall, F A J F A J Consulting Konsultrapport maj 2013 www.fajconsulting.se SAMMANFATTNING Projekt Driva initierades

Läs mer

Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013. Fyrbodals kommunalförbund

Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013. Fyrbodals kommunalförbund Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Fyrbodals kommunalförbund 2 Innehållsförteckning Förbundsdirektören har ordet 4 Organisationsschema, ekonomi, personal, 5 lokalisering, kansli, administration, den

Läs mer

Uppföljning av SamInvest

Uppföljning av SamInvest Uppföljning av SamInvest Intervjuundersökning bland samarbetspartners och portföljföretag 2007-06-19 Gun From Consult AB INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING... 2 2. SLUTSATSER... 3 3. ÖVERVÄGANDEN... 4 4. BAKGRUND...

Läs mer

Borås 2010-11-11. Direktionen för. Sjuhärads Kommunalförbund. Tid: Torsdag 18 november kl. 13,15-17. Olovholmsgatan 32, Borås

Borås 2010-11-11. Direktionen för. Sjuhärads Kommunalförbund. Tid: Torsdag 18 november kl. 13,15-17. Olovholmsgatan 32, Borås KALLELSE Borås 2010-11-11 Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund Härmed kallas till sammanträde Tid: Torsdag 18 november kl. 13,15-17 Plats: Sjuhärads Kommunalförbund Olovholmsgatan 32, Borås Sammanträdesrum;

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014

Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014 Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014 Länsstyrelsen Västernorrland Monica Westberg, projektledare Innehåll Inledning /Bakgrund:... 3 Syfte... 3 Projektmål... 3 1 Effektmål - Deltagande

Läs mer

Utvärderingsrapporter 2012:01 Regional utveckling. Följeforskning såddlån, slutrapport Följeforskningen är genomförd av Sweco Eurofuturs AB

Utvärderingsrapporter 2012:01 Regional utveckling. Följeforskning såddlån, slutrapport Följeforskningen är genomförd av Sweco Eurofuturs AB Utvärderingsrapporter 2012:01 Regional utveckling Följeforskning såddlån, slutrapport Följeforskningen är genomförd av Sweco Eurofuturs AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 4 1.1 Bakgrund 4 1.2 Tidigare

Läs mer

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015 Analys och uppföljning Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats under

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Sammanträde Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2013-04-26 kl 9:30-15:00 NÄRVARANDE Ledamöter: Ulrika Frick, VGR ordförande Per Pellby, VGR Lars Jusonius,

Läs mer

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Från förstudie till slutkonferens KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Bo Eriksson 2006-02-18 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr i Sverige Verksamhetsberättelse 2012 1 Index 5 6 8 Godkänd affärsplan, mentor Presentationsträning Kompetenspanel Uppföljning Riskkapital, kompetensforum SPRÅNGBRÄDAN

Läs mer

Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län. Förslag till. Åtgärdsdokument. Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige

Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län. Förslag till. Åtgärdsdokument. Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län Förslag till Åtgärdsdokument Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige Åtgärdsdokument avseende förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

KTU - Kompetens för til växt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne! " Bo Eriksson

KTU - Kompetens för til växt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne!  Bo Eriksson KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne! " Bo Eriksson Utvärderingens förutsättningar och genomförande Förutsättningarna för vad som ska utvärderas och hur det ska gå till

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

Utvärdering av ETG Partner

Utvärdering av ETG Partner 1 2 Utvärdering av ETG Partner. 3. Sammanfattning ETG Partner ett utvecklingsprojekt inom EUU och syftar till att sprida utbildningskonceptet med en integrerad lärlingsutbildning i den 3-åriga elteknikutbildningen

Läs mer

Lägesrapport angående förslag och beslutade insatser i samband med Samordningsuppdraget i Västra Götaland

Lägesrapport angående förslag och beslutade insatser i samband med Samordningsuppdraget i Västra Götaland Lägesrapport angående förslag och beslutade insatser i samband med Samordningsuppdraget i Västra Götaland Regeringens uppdrag till Samordningsmännen i Västra Götaland har pågått under ca tolv månader.

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 CD På CD-skivan finns kompletta metodredovisningar inklusive bilagor från de 24 projekt som i sammandrag

Läs mer

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Matchning Södertörn Utvärdering/följeforskning Delrapport 2 Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Innehåll Inledning... 3 Komplext projekt i en föränderlig värld... 9 Projektets utveckling och nuläge...

Läs mer