Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 1999-1"

Transkript

1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datum: november, Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 23 november, 2012 kl ande m tum Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun Martin Carling, Dals-Eds kommun Thor Edqvist, Halden kommune Siv Jacobsen, Østfold fylkeskommune 1 1 Övriga deltagande Uno Nilsson, Västra Götalandsregionen Yvonne Samuelsson, Gränskommittén Mailis Cavalli Björkman 8 Utses att justera Ronnie Brorsson Sekreterare Ordförande Justerande Organ... Yvonne Samuelsson... Thor Edqvist... Ronnie Brorsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Paragrafer 1-11 m Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet...

2 Arbetsutskottet 2(6 1 Sammanträdet öppnas m Sammanträdet öppnas 2 Val av justerare 2 Ronnie Brorsson väljs till justerare 3 Förslag till handlingsplan 2013 Ett förslag till handlingsplan för år 2013 har tagits fram av sekretariatet. Inför ansökan om nordiskt stöd för år 2013 krävs att det finns en handlingsplan för år Även om Gränskommittén har för avsikt att se över verksamheten så behövs en handlingsplan för 2013 dels för verksamheten in till dess Gränskommittén beslutat om hur verksamheten ska se ut i framtiden, dels för att erhålla stöd från Nordiska ministerrådet. Förslag till handlingsplan för år 2013 har bifogats kallelsen. Yvonne Samuelsson går igenom förslag till handlingsplan för år Arbetsutskottet diskuterar förslag till handlingsplan för år 2013 och föreslår att under hälsa/miljö punkt Medverka till att projektförslag/arrangemang kan realiseras genom ex. att hitta samarbetspartners och finansiärer: komplettera med EM/VM i orientering 2016 samt Halden kanalen/dalslands kanal. att förslag till handlingsplan 2013 kompletteras enligt ovan, att föreslå styrelsen att godkänna förslag till handlingsplan för år Ansökan om stöd från Nordiska ministerrådet till gränsregionalt samarbete för år 2013 Gränskommittéerna är inte en del av det officiella nordiska samarbetet, men Nordiska ministerrådet har beslutat att bidra med ekonomiskt stöd med utgångspunkt i att det gränsregionala samarbetet i Norden utgör en viktig nordisk nytta. För att säkerställa och trygga det fortsatta arbetet i kommittéerna under 2013 har ämbetsmannakommittén för regionalpolitik beslutat att Gränskommittéerna erhåller samma ekonomiska stöd från Nordiska ministerrådet under 2013 som 2012 förutsatt att en handlingsplan för verksamheten 2013 motsvarande en reguljär ansökan inlämnas till Nordiska ministerådets sekretariat senast den 30 november 2012 som underlag för utbetalning av medel.

3 Arbetsutskottet 3(6 De nordiska ministrarna för regionalpolitik godkände den 11 oktober ett regionalpolitiskt samarbetsprogram för m Utgångspunkten för programmet är att den nordiska regionalpolitiken ska hjälpa regionerna att bättre utnyttja sin potential, stärka konkurrenskraften och öka sysselsättningen. Målet med samarbetsprogrammet är en hållbar regional tillväxt i hela Norden, att lokala, Kommunstyrelsen regionala och centrala myndigheter i Norden ska bli inspirerade av goda lösningar som ska ge ökad kunskap och underlag för vidareutveckling 3 av regionalpolitiska perspektiv och initiativ. Programmet fokuserar på tre huvudsinsatsområden: En regionalt hållbar välfärdsutveckling (inklusive stödjande insatser för den demografiska utvecklingen, En hållbar näringslivsutveckling i Arktis, samt Grön tillväxt i alla regioner. I samband med utarbetandet av det nya samarbetsprogrammet har ämbetsmannakommittén för regionalpolitik inlett diskussioner om nya riktlinjer för finansering till Gränskommittéerna via den nordiska budgeten. Det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2013 kommer att ta fram nya riktlinjer som träder ikraft från och med Sekretariatet har tagit fram ett förslag till ansökan om nordiska medel som bifogats kallelsen. Yvonne Samuelsson går igenom förslag till ansökan om nordiskt stöd för Gränskommitténs verksamhet för år att föreslå styrelsen att godkänna förslag till ansökan om nordiskt stöd till Gränskommitténs verksamhet Interreg Sverige-Norge programperiod Gränskommitténs sekretariat har av Västra Götalandsregionen erbjudits att medverka i programskrivning av Sverige-Norge programmet Sekretariatet har deltagit på ett första introduktionsmöte i Karlstad den 19 november Sekretariatet informerar om hur arbetet kommer att organiseras, tidplaner samt EU:s 11 tematiska mål där respektive program ska välja ut 4 prioriterade programområden; 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på IT- teknik. 3. Öka konkurrenskraften för små och medelstora företag. 4. Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer. 5. Främja anpassning, riskförebyggande och riskhantering i samband med klimatförändringar. 6. Skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser. 7. Främja hållbara transporter och bygga bort flaskhalsar. 8. Främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet. 9. Främja social inkludering och bekämpa fattigdom.

4 Arbetsutskottet 4(6 10. Investera i utbildning, kunskap och livslångt lärande. 11. Förbättra den institutionella m kapaciteten i den offentliga förvaltningen. att godkänna att sekretariatet medverkar i programskrivningen av Sverige-Norge programmet Information/rapportering Sekretariatet har tagit fram en lista på vad sekretariatet gjort och vad som planeras, vilken bifogats kallelsen. Sekretariatet informerar bl.a. om att projektet Gränshinder för näringslivet fått positivt respons av nationell kontrollant som noggrant gått igenom projektet den 17 oktober, sekretariatet har blivit inbjuden och medverkat på Bedriftsforbundets 20 års jubileum den 26 oktober i Oslo där Gränskommitténs synliggjorts både med loga och artikel i forbundets tidning, sekretariatet har informerat om Gränskommittén och projektet Gränshinder för näringslivet vid en konferens Norska företagsetableringar i Västsverige på Handelshögsskolan i Göteborg den 13 november, sekretariatet planerar att besöka näringsliv-/industriföreningar i Østfold under vecka 47 och 48, sekretariatet planerar att medverka på en konferens om Gränslös näringslivsutveckling den 17 januari 2014 i Halden samt på Østfoldkonferensen den januari Arbetsutskottet diskuterade deltagande på Østfoldkonferensen samt önskade mer information om konferensen Gränslös näringslivsutveckling den 17 januari 2013 i Halden. att de ledamöter och ersättare i Gränskommitténs arbetsutskott som önskar beredes möjlighet att medverka på Østfoldkonferensen den januari 2013, att ge sekretariatet i uppdrag att sända ut information om konferensen Gränslös näringslivsutveckling samt Østfoldkonferensen, att i övrigt notera informationen till protokollet. 7 Gränskommitténs möte i Strömstads kommun den 14 december 2012 Nästa möte med styrelsen kommer att hållas i Strömstads kommun kl Sekretariatet förslår att följande punkter tas upp på mötet;

5 - Information Moss Lufthavn Rygge airport - Information GO:s kommunikationsgrupp m - Förslag Handlingsplan Ansökan om stöd från Nordiska ministerrådet - Interreg Sverige-Norge programperiod status Arbetsutskottet 5(6 - Gränskommitténs juridiska status och framtida uppdrag - status - Information från sekretariatet - Övriga frågor - Nästa möte Clas-Åke Sörkvist önskar även information från projektet DOFT - Destinationsutveckling Østfold-Fyrbodal fokus tillgänglighet. 5 att kompletterat med information från projektet DOFT Destinationsutveckling Østfold-Fyrbodal fokus tillgänglighet i övrigt godkänna förslag till ärenden till kommitténs möte den 14 december 2012 i Strömstad. 8 Gränskommitténs juridiska status och framtida uppdrag Gränskommitténs arbetsutskott har av Gränskommittén den 12 oktober fått i uppdrag att genomföra en utredning beträffande Gränskommitténs framtid som skall vara genomförd och presenteras på Gränskommitténs styrelsemöte 1 mars Styrelsen har också gett arbetsutskottet i mandat att anlita en extern person för att utreda hur en framtida Gränskommitté skulle kunna utformas med fokus på; politiskorganisation, tjänstemannaorganisation, projektorganisation, arbetssätt, ekonomi finansiering medlemsavgifter, antal kommuner, sekretariatets placering, juridisk person, Gränskommitténs roll i förhållande till GO-samarbetet och hur Gränskommitténs status kan höjas. Arbetsutskottet har bjudit in Mailis Cavalli Björkman, Fyrbodals kommunalförbund för att diskutera ett eventuellt uppdrag. Arbetsutskottet redovisar uppdraget från Gränskommittén och tillsammans med Mailis Cavalli Björkman och sekretariatet diskuteras hur en eventuell utredning kan se ut. Mailis Cavalli Björkman återkommer med svar på om hon kan åta sig uppdraget. Om hon åtar sig hela eller delar av uppdraget i nära samarbete med sekretariatet redovisas ett förslag på arbetets struktur. att notera informationen till protokollet

6 Arbetsutskottet 6(6 9 Övriga frågor m Inga övriga frågor från arbetsutskott eller sekretariat Nästa möte Nästa möte i arbetsutskottet är fredagen den 15 februari 2013 kl i Strömstad. 11 Mötet avslutas Ordföranden avslutar mötet

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Plats och tid Fiskeauktionen, Smögen, Sverige, kl. 09.30-13.00 ) Datum 21 maj 2010 1(11) ande Se deltagarförteckning s. 11 Övriga deltagande Mats Abrahamsson Sotenäs kommun Madeleine Johansson GO - samarbetet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Plats och tid Kommandantboligen, Festningen i Halden 14 december, 2007 09.30-12.30 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Datum 25 maj 2012 1(14) Plats och tid Bohusgården Hotell & konferens, Uddevalla, Sverige kl. 09.30-14.00 ande Se deltagarförteckning s. 14 Övriga deltagande Hans-Inge Sältenberg Västra Götalandsregionen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Gränskommittén Sida 1(5) Plats och tid Rådhuset, Hvaler kommune den 21 september 2001 kl. 10.00 12.00 Beslutande Se deltagarförteckning Övriga deltagande Christian Martins, Gränskommittén Yvonne Samuelsson,

Läs mer

Rapport från konferens i Svinesundskommittén

Rapport från konferens i Svinesundskommittén Rapport från konferens i Svinesundskommittén 16 17 april 2015, Halden Torsdag 16 april Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, Svinesundskommitténs

Läs mer

Protokoll 2013-04-12 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott

Protokoll 2013-04-12 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott 53 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Ekerum Golf & Resort, Öland Fredagen den 12 april 2013, kl 09.00-15.05 ande Lars Blomberg ordförande Akko Karlsson vice ordförande Ulf Nilsson Mona

Läs mer

Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet

Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Datum: 27 augusti 2013 Tid: 09.30 12.00 Plats: Regionens hus, Norra Hamngatan 14 Göteborg Deltagare: Agneta Mårdsjö, Västra Götalandsregionen

Läs mer

INTERREG SVERIGE-NORGE 2014-2020 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Ett gränsregionalt

INTERREG SVERIGE-NORGE 2014-2020 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Ett gränsregionalt INTERREG SVERIGE-NORGE 2014-2020 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Ett gränsregionalt samarbetsprogram - för en ekonomiskt stark region med

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33) 2008-06-04 1 (33) Plats och tid Onsdag den 4 juni kl. 08.30 12.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-09-10

Kommunstyrelsen 2013-09-10 Kommunstyrelsen 2013-09-10 Ks 134 Detaljplan Skönvik 1:10... 2 Ks 135 Detaljplan Storhaga 7:4... 3 Ks 136 Besök från Räddningstjänsten Dala Mitt... 4 Ks 137 Begäran om utökad kommunal borgen... 6 Ks 138

Läs mer

Madeleine Nazak Haghighat. Sverige-Norge-samarbetet; en samverkan på frammarsch

Madeleine Nazak Haghighat. Sverige-Norge-samarbetet; en samverkan på frammarsch Madeleine Nazak Haghighat Sverige-Norge-samarbetet; en samverkan på frammarsch Bo Hamrå (Sekretariat, VGR/Interreg Sverige-Norge): På gamla Svinesundsbron finns en röd och en grön lampa för att ange styrbord

Läs mer

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com 27-23 Läges/statusrapport Rapporten avser projekt som är (endast ett alternativ) Nordens Gröna Bälte Inre Skandinavien Gränslöst Samarbete Regionöverskridande (flera delområden) Projektets namn Gränsregional

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2008-01-23 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, FöretagarCentrum, Järnvägsgatan 12, Ånge onsdag 23 januari 2008 kl 08.00-12.10. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09 1 Plats och tid för sammanträde Beslutande Ej beslutande Övriga deltagande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 januari 2007, kl. 10.00 14.00. Ajournering 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Ledamöter: Kristina Klempt (FP), ordf. Per-Erik Kanström (M) Leif Berglund (S) Lars Valtersson (MP) Ibrahim Abdallah (S), tj.

Ledamöter: Kristina Klempt (FP), ordf. Per-Erik Kanström (M) Leif Berglund (S) Lars Valtersson (MP) Ibrahim Abdallah (S), tj. Kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-03-19 1 Plats och tid Skimmeln, Drabanten, Drabantvägen 9 Onsdagen den 19 mars 2014, klockan 8:30-9:50 Beslutande Ledamöter: Kristina Klempt (FP), ordf. Per-Erik

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Protokoll 2010-09-02 Arbetsutskottet

Protokoll 2010-09-02 Arbetsutskottet 102 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Stufvenäs Gästgiveri Torsdagen den 2 september 2010, kl 09.00-12.30 ande Leif Larsson ordförande 146-156 Akko Karlsson vice ordförande Eddie Forsman

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖR PROGRAMMET FÖR EUROPEISKT TERRITORIELLT SAMARBETE INTERREG ÖRESUND-KATTEGAT-SKAGERRAK (ÖKS) 2014-2020

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖR PROGRAMMET FÖR EUROPEISKT TERRITORIELLT SAMARBETE INTERREG ÖRESUND-KATTEGAT-SKAGERRAK (ÖKS) 2014-2020 TILLVÄXTVERKET Miljöbedömning ÖKS MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖR PROGRAMMET FÖR EUROPEISKT TERRITORIELLT SAMARBETE INTERREG ÖRESUND-KATTEGAT-SKAGERRAK (ÖKS) 2014-2020 STOCKHOLM SWECO 1 (40) S w e co Gjörwellsgatan

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-144-08. Projekt: Framtidens tillgång på kapacitet och kompetens i äldreomsorgen-förstudie

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-144-08. Projekt: Framtidens tillgång på kapacitet och kompetens i äldreomsorgen-förstudie BESLUT SMÅPROJEKT 2009-03-26 DIARIENUMMER S30441-144-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Årjäng kommun Att:Gränskommittén Värmland-Östfold Box 906 672 29 Årjäng Projekt:

Läs mer

Interreg Sverige-Norge

Interreg Sverige-Norge Förvaltande myndighets dnr F30440-25-10 Interreg Sverige-Norge 2009 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Kortversion av Interreg Sverige-Norges årsrapport för 2009 Inledning En förkortad

Läs mer

Programmets namn: Interreg Sverige-Norge

Programmets namn: Interreg Sverige-Norge Förvaltande myndighets dnr F30440-30-11 Programmets namn: Interreg Sverige-Norge Mål: Europeiskt territoriellt samarbete, gränsöverskridande samarbete Stödberättigande område: Sverige i samarbete med Norge

Läs mer

Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet

Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Datum: 20 mars 2013 Tid: 09.30 13.30 Plats: Hotell Dalsland i Ed Deltagare: Helena Raunegger, Strömstads kommun Gunnar Oleniusson, Tullverket

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2007-10-03 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl 08.00-12.00. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-11 1. Eva Johansson (C) Rune Peterson (C)

Kommunstyrelsen 2011-05-11 1. Eva Johansson (C) Rune Peterson (C) SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-05-11 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14,00 17,15 (Ajournering 16.50 17.05) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2011 KOM(2011) 607 slutlig 2011/0268 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG)

Läs mer

Gränskommittén har under perioden 1/1-1999 7/12-1999 haft följande sammansättning:

Gränskommittén har under perioden 1/1-1999 7/12-1999 haft följande sammansättning: GRÄNSKOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING 1 Gränskommittén har under perioden 1/1-1999 7/12-1999 haft följande sammansättning: Kommun/landsting Ledamöter Ersättare Fylkeskommun Fredrikstad Ordfører Varaordfører kommune

Läs mer

INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013. Programmanual Version 5 2011-02-01

INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013. Programmanual Version 5 2011-02-01 Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013 www.interreg-sverige-norge.com INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013 Programmanual Version 5 2011-02-01 Programmanual 2011-02-01 Version 5 Innehållsförteckning

Läs mer