Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat"

Transkript

1 Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, mars 2012 Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat

2

3 Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 7 Bakgrund... 7 Syfte, mål och målgrupp... 7 Organisation och arbetssätt... 8 Information och marknadsföring... 8 Genomförande av en kontaktmässa... 9 Informatörer/ ambassadörer och rekryterare Resultat Indikatorer Vad tycker deltagarna? Tidigare genomförda utvärderingar Jämställdhet och integration Miljö Framtiden Analysenhetens kommentarer... 14

4

5 Sammanfattning En djupare uppföljning har genomförts av Gränskommitténs kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat perioden Den djupare uppföljningen har genomförts av regionutvecklingssekretariatets enhet för analys och uppföljning (nedan benämnd analysenheten ). Den 17 oktober 2011 besöktes Gränskommittén AB där samtal fördes med Annika Daisley, projektledare, och Yvonne Samuelsson, kommittésekreterare Gränskommittén. Från regionutvecklingssekretariatet deltog Monica Emanuelsson. Syftet med en djupare uppföljning är att få aktuell kunskap om insatsen, hur insatsen har utvecklats och vad som har skett med anledning av insatsen. Analysenhetens kommentarer Projektet bedöms ligga väl i linje med syftet att underlätta för företag i regionen Østfold- Västra Götaland att utveckla nya affärskontakter genom att skapa attraktiva mötesplatser för affärer och nätverksbyggande. I tabellen nedan sammanfattas resultat och måluppfyllelse för beslut Kontaktmässa Mål Att årligen arrangera en svensk-norsk kontaktmässa Att 150 företag/organisationer deltar på respektive kontaktmässa Att bygga varumärket svensknorsk kontaktmässa Att kontaktmässan på sikt blir självfinansierad Att sprida kunskap om möjligheterna av denna typ av mötesform som kontaktmässor innebär Kommentar Mässor har ägt rum sedan Detta innebär att fram till 2010 genomfördes, med undantag av år 2001 och 2004, en mässa varje år. Beslut har nu tagits att inte någon kontaktmässa ska äga rum framöver. Det senaste projektbeslutet från RUN avsåg år och målet har därmed uppnåtts. Sammanlagt för år 2009 och 2010 deltog 204 företag. Av dessa var det 90 företag och organisationer som deltog år Antalet företag och organisationer har i princip minskat från Projektet nådde alltså inte ända upp till det mål som var satt. Svensk-norsk kontaktmässa har genomgående använts i material m.m. Det finns enligt projektledningen en kunskap om mässan bland företag och andra aktörer. Projektet bedöms ha arbetat med att få en tydlig profil. Detta gäller även om de nu har börjat lansera namnet svensk-norsk mötesplats Enligt projektledningen är själva mässan idag självfinansierat. Däremot är de aktiviteter som äger rum före och efter eventet, till exempel matchning inte självfinansierat och projektledningen anser att detta kommer att vara svårt att nå. Då aktiviteter före och efter själva eventet är en del av verksamheten är inte målet helt uppnått. Projektledningen lyfter att det finns ett intresse från andra att höra hur Gränskommittén har arbetat. Till exempel kommer de att ta emot en delegation från Öresund. Vidare har till exempel Sjuhärad hört av sig att för att få reda på hur de arbetat. Det kan finnas olika orsaker till varför projektet inte nådde upp till planerat antal deltagare. Några orsaker som projektledningen nämner är till exempel att de uppfattade att företagen inte ha tid att åka på denna typ av event år 2009 samt att de också höjde deltagaravgiften. Det har dock så att projektet har haft en nedåtgående trend av deltagande företag sedan i princip år Eventuellt kan det minskade antalet företag och organisationer tyda på en mättnad. 1 Tre beslut: RUN (avser år 2007), RUN (avser år 2008) och RUN (avser åren ) 5

6 Principen som projektet har arbetat efter att få in nya företag skulle i så fall vara bra. Som angavs ovan är målet om kontaktmässan på sikt ska bli självfinansierad inte heller helt uppnått. Det hade utifrån finansieringsbilden varit intressant att veta hur mycket de företag och organisationer som har deltagit är villiga att betala. Då eventet i sig är finansierat av nuvarande anmälningsavgifter handlar det om vilken ambitionsnivå som projektet vill ligga på vad gäller t.ex. förberedelser och rekrytering av företag. Projektet bedöms dock även om inte alla uppsatta mål är uppnådda att de har arbetat enligt plan. En genomgång av enkäterna som deltagarna har besvarat tyder på att företag och organisationer anser att mässan är värdefull. I år 2009 års enkätsvar svarade till exempel nästan 70 procent av deltagarna att det var bra eller mycket bra affärsnytta. Det var dock något mindre, cirka 55 procent, som svarade detta år Vidare svarade cirka 42 procent såväl år 2009 som 2010 att de önskar delta på kontaktmässan även nästa år medan cirka 50 procent svarar att de inte vet. Resterande andel (6-8 procent) svarar att de inte vill delta. Det är även 64 respektive 69 procent av dem som svarade på enkäten som vill rekommendera mässan till andra företag. Av dem som svarat på enkäten för både 2009 och 2010 har 20 procent angett att de kommer från kommun eller organisation. I sammanställningen över enkätsvaren framgår dock inte om det är företag eller kommun/organisation som svarat. Vidare är det personer som svarat på enkäten inte deltagande företag och organisation. Det hade varit intressant om det snarare än deltagare gick att få uppfattning per organisationstyp. 6

7 Inledning En djupare uppföljning har genomförts av Gränskommitténs kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat perioden Den djupare uppföljningen har genomförts av regionutvecklingssekretariatets enhet för analys och uppföljning (nedan benämnd analysenheten ). Den 17 oktober 2011 besöktes Gränskommittén AB där samtal fördes med Annika Daisley, projektledare, och Yvonne Samuelsson, kommittésekreterare Gränskommittén. Från regionutvecklingssekretariatet deltog Monica Emanuelsson. Syftet med en djupare uppföljning är att få aktuell kunskap om insatsen, hur insatsen har utvecklats och vad som har skett med anledning av insatsen. Den djupare uppföljningen har, vad gäller mål och resultat, fokus på det senaste beslutet, Kontakt (dnr RUN ). Bakgrund Sammanlagt under perioden har regionutvecklingsnämnden (RUN) beviljat projektet kronor. Projekten är avslutade och drygt kronor betalades ut. Den totala projektkostnaden uppgick för besluten till drygt 9,8 miljoner kronor. Övriga medfinansiärer var Gränskommittén, Fyrbodals kommunalförbund, kommunerna i Fyrbodal med en specifik insats från aktuell arrangörskommun, Västsvenska Industri- och handelskammaren samt från Norge: kommuner, Østfolds fylkeskommune och Innovasjon Norge. Projekten har även privata sponsorer och tar ut en deltagaravgift. Kostnadsslagen är enligt det senaste beslutet till största del egen personal (47%). Projektägare är Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland som är ett av elva samarbetsområden som ingår i Nordiska ministerrådets regionalpolitiska samarbete över riksgränserna i Norden. Gränskommittén består av 22 svenska och norska kommuner samt Østfold fylkeskommune och Västra Götalandsregionen. De svenska kommunerna är Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil, Munkedal, Orust, Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg, Färgelanda, Mellerud, Åmål, Dals-Ed och Bengtsfors. Gränskommitténs vision är medverka till att utveckla gränsområdet Østfold-Bohuslän/Dalsland utifrån regionens förutsättningar till en attraktiv gränsregion att verka och bo i för människor, företag och organisationer. Beslutande organ är styrelsen och arbetsutskottet. I Gränskommittén ingår 1-2 utsedda representanter från samtliga medlemskommuner och regioner. Syfte, mål och målgrupp Kontaktmässan har genomförts tio gånger sedan starten år Syftet är att underlätta för företag i regionen Østfold-Västra Götaland att utveckla nya affärskontakter genom att skapa attraktiva mötesplatser för affärer och nätverksbyggande. Det handlar enligt projektledningen om att generera tillväxt i regionen genom att få företag att samverka. Mässorna har under åren utvecklats och anpassats med syfte att få till affärer mellan de som deltar vid mässan. Nu används framförallt begreppet svensk-norsk mötesplats. Målen för verksamheten som angavs för var: att årligen arrangera en svensk-norsk kontaktmässa 2 Tre beslut: RUN (avser år 2007), RUN (avser år 2008) och RUN (avser åren ) 7

8 att 150 företag/organisationer deltar på respektive kontaktmässa att bygga varumärket svensk-norsk kontaktmässa att kontaktmässan på sikt blir självfinansierad att sprida kunskap om möjligheterna av denna typ av mötesform som kontaktmässor innebär Målgruppen är teknik- och tillverkande företag samt tjänsteföretag som är kopplade till dessa branscher i regionen Østfold-Västra Götaland. Även företag från andra delar av Sverige samt andra länder har varit välkomna att delta. Enligt projektets hemsida är företagen främst kopplade till mekanik, plast, kemi, trä, elektronik och el/automation. De första åren deltog även företag inom till exempel handel och turism, men dessa företag har under senaste åren valts bort om det inte handlar om dessa företag vill genomföra affärer inom t.ex. elektronik och el/automation. När projektet startade 1999 och fram till 2002 var det enligt projektledningen i stort sett bara företag från Fyrbodal och Østfold som deltog. Projektet har haft en målsättning de senaste åren som deltagande företag till cirka 30 procent är företag som inte deltagit tidigare. Organisation och arbetssätt När det gäller genomförandet av kontaktmässan har projektet valt att alternera runt hos kommunerna. Projektledningen säger att det har varit populärt att ha mässan då det innebär att många företag samlas. I Norge har mässan alternerat mellan Sarpsborg (1999, 2006, 2010) och Fredrikstad (2002, 2008). De västsvenska kommuner som har haft kontaktmässan är Strömstad (2000), Grebbestad (2003), Trollhättan (2007) och Uddevalla (2009). År 2005 ägde kontaktmässan rum vid nya Svinesundsbron. Arbetet med kontaktmässan består i huvudsak av följande aktiviteter: Information och marknadsföring Det handlar här om både om att utveckla och att upprätthålla kontakter som etablerades under tidigare kontaktmässor samt att inventera och sprida information till nya företag. Projektledningen poängterar att uppdraget inte handlar om att skicka ut en inbjudan. De ser sitt uppdrag till att få företagen att göra affärer. Därför är enligt projektledningen processen före själva genomförandet av eventen mycket tidskrävande och förarbetet påbörjas i princip direkt efter en avslutad mässa. Projektledningen börjar med att använda cirka 5-10 företag som lock-bete för att få andra företag att delta. Detta anser projektledningen är viktigt då företag som har varit med återkommer men nya kan vara svåra att locka. Nästa steg i processen är att hitta företag som har behov att köpa tjänster, produkter eller som vill inleda ett samarbete med andra företag. Det handlar till största del om större norska företag även om det finns såväl köpande företag från Sverige som mindre företag. Det som projektledningen betonar är att värdföretag inte bara ska vilja sälja sig och sina produkter. De norska företagen anses ha haft ett annat behov än de svenska företagen att skapa kontakt utifrån att vi har lägre priser och att svenska företag är kända för att ha en kompetent verkstadsindustri. När det gäller de köpande företagen handlar det enligt projektet om att se på företagens behov för att senare kunna matcha dessa med säljande företag. 8

9 Cirka köpande företag (även kallade värdföretag) finns på en mässa. Projektledningen bedömer att arbetet med att skaffa värdar pågår från november/december till februari. Därefter fokuserar projektet på att finna de säljande företagen, det vill säga företag som kan matcha de köpande företagen. Denna grupp av företag kallas även gästföretag. Projektledningen lyfter att det är viktigt att få till en bra matchning. De anser att deras modell har varit lyckad just på grund av att de har lagt ner mycket förarbete. Gränskommittén arbetar med en kunddatabas tillsammans med Västsvenska handelskammaren. Det är handelskammaren som bland annat kontaktar företag för att få till nya besök. Projektledningen uppskattar att Västsvenska handelskammaren kontaktar cirka företag inför en mässa. De uppskattar även att projektet genomför cirka 120 nybesök och 40 återbesök till företag för att få dem att delta. Enligt projektledningen deltar allt från enmansföretag till företag med 3-4 tusen anställda. De har inga krav på företag av en viss storlek. Projektet brukar även delta på mässor som till exempel ELMIA. Där har de möjlighet att skapa kontakter, sprida information om mässan och pratat med företag. Arbetet med att finna gästföretag sker enligt projektledning pro-aktivt under perioden mars till augusti/september. Utöver att rekrytera företag till kontaktmässan handlar projektarbetet enligt projektledningen om att paketera mässan. Varumärket är viktigt och som tidigare angetts används nu framförallt begreppet svensk-norsk mötesplats. Genomförande av en kontaktmässa Kontaktmässorna genomförs under två dagar och är strukturerad med förhandsbokade möten för att skapa samhandel och samarbete. Företagsmötena är reglerade till 25 minuter och därefter är det 5 minuter för att finna nästa möte. Senaste mässans deltagaravgift för ett värdföretag var 9000 kronor. Priset anpassades år 2008 och innan dess var avgiften 6000 kronor. Projektledningen anser inte att anmälningsavgiften är hög om matchning m.m. fungerar. Någon uppföljning kring företagens betalningsvilja har dock inte genomförts. Idag är själva genomförandet av eventet självfinansierat men inte föroch efterarbetet till exempel att få företag att delta och att genomföra matchningen. Utöver anmälningsavgiften får projektet finansiering från sponsorer, t.ex. i form av marknadsföring. Projektledningen tror inte att det är möjligt att eventet inklusive rekryteringsfasen kan komma att bli helt självfinansierat. De menar att det behövs någon som håller i det och inte minst eftersom det handlar om gränshandel. Anmälan att delta vid eventet skickas in via projektets hemsida. En utmaning är att få företagen att beskriva vad de är bra på och vad de söker. Företagen vill ofta lyfta fram flera saker men projektledningen vill att företagen fokuserar på några få saker som de är riktigt bra på. När alla företagen är anmälda tas en katalog fram. Den är klar ungefär en månad före mässan. Företagen går själva in med hjälp av ett lösenord på projektets hemsida och letar de företag man vill träffa på mässan. I vissa fall krävs flera påminnelser, först via e-post och slutligen på telefon innan alla företag som anmält sig bokar de företag som de vill träffa. När företagen har gjort sina önskemål om möten använder projektet ett matchningsprogram som tar fram ett förslag på match-making. Därefter sker en manuell hantering då det kan till exempel kan vara så att vissa företag får för många träffar. Projektledningen försöker då få företaget att skicka en person till. Det kan även behöva flyttas möten för att få ihop alla träffar. De privata företagen matchas först, sedan lägger de in kommuner och organisationer. Själva mötesschemat får deltagarna vid mötet. 9

10 Vid de två senaste tillfällena genomfördes mässan med ett specifikt tema som år 2009 var miljö- och energiteknik och år 2010 var innovation och design. Tema väljs utifrån att det ska vara något som hela målgruppen kan vara intresserad av. Det handlar inte om att få dit företag inom ett specifikt område. Ungefär 10 personer arbetar för projektet under den helgen som själva eventet genomförs. Informatörer/ ambassadörer och rekryterare Kommunernas näringslivsansvariga, näringslivsorganisationer, företag och företagsgrupper engageras som informatörer/ ambassadörer och rekryterare av företag. Kommunerna deltar genom att dela ut broschyrer samt att marknadsföra projektet. Projektledningen hade önskat att kommunerna hade haft en än tydligare roll. Alla kommuner i området deltar inte aktivt. Handelskammaren är medarrangör och deras arbete har nämnts ovan. Andra samarbetspartners som projektledning nämner är Networking Companies, Ungt entreprenörskap och Fyrbodals kommunalförbund. På norsk sida är det t.ex. Halden industriförening, Innovasion Norge, Företagarna. Resultat På hemsidan framgår att antal företag har minskat de senaste åren. Toppåret var 2003 då 160 företag och 35 organisationer deltog. År 2001 och 2004 genomfördes inga mässor Företag och organisationer Källa: Kontaktmässans hemsida ( Orsaken till att antal företag och organisationer har minskat kan enligt projektledningen vara flera. År 2003 hade flest antal deltagare. Projektledningen menar dock att år 2007 var ett bra år om man enbart tittar på deltagande företag från tillverkningsindustrin. Under 2009 minskade antalet norska företag. Från projektet uppfattade man det som att företagen gav positivt besked från början men valde sedan att hoppa av p.g.a. lågkonjunkturen. Vidare 10

11 höjdes anmälningsavgiften År 2010 har projektledningen uppfattningen att många företag inte hade tid att åka på ett event. Antal förbokade möten ligger för enligt uppgift på ca möten per företag och organisation. I 2010 års katalog anges uppgifter om 84 företag och organisationer 3. Av dessa har 20 postadress i Norge och 60 postadress i Västra Götaland varav hälften i Fyrbodal. I katalogen har deltagande företag och organisation kategoriserats utifrån område. Det är denna kategorisering som även används i tabellerna nedan. Tabell: Fördelning för år 2010 av företag och organisationer utifrån angiven postadress Postadress i VG Postadress i Norge Postadress utanför VG och Norge Energi och miljöteknik Mekanisk Plast och kemi Annan industri Automation, IT, elektronik och telekom Teknik, rådgivning, konsulter Media och Kommunikation Övrigt Kommuner och organisationer Summa Källa: Katalog 2010 Vad gäller fördelningen mellan Sverige och Norge utifrån värd- och gästföretag var 13 av de 37 värdföretagen och 7 av den 47 gästföretagen från Norge i den senaste katalogen. Tabell: Fördelning för år 2010 av värd- respektive gästföretag per Total varav värdföretag varav gästföretag Energi och miljöteknik 4 2 Mekanisk 13 6 Plast och kemi 5 0 Annan industri 2 0 Automation, IT, elektronik och telekom 2 3 Teknik, rådgivning, konsulter 7 5 Media och Kommunikation Enligt uppgift var det totalt 90 företag och organisationer som deltog. 4 Utöver Fyrbodals kommunalförbund deltog sju kommuner från Västra Götaland. Dessa var Bengtsfors, Lysekil, Strömstad, Tanum, Uddevalla, Vänersborg och Åmål. 11

12 Övrigt 2 9 Kommuner och organisationer Summa Källa: Katalog 2010 Indikatorer Till besluten från regionutvecklingsnämnden finns ett antal indikatorer angivna. Nedan anges det förväntade resultat samt utfall för Kontakt Tabell: Indikatorer förväntat resultat och utfall för Kontakt Förväntat resultat Redovisat resultat Kv M Tot Kv M Tot Antal kvinnor och män som deltagit i kompetenshöjande aktiviteter Antal företag och organisationer som deltagit i kompetenshöjande aktiviteter Antal seminarier 2 3 Antal konferenser 2 2 Antal möte mellan företag Antal företag som varit nöjda med arrangemanget 80% 92% Källa: Projektets slutrapport Utfallet av indikatorerna visar klart lägre antal av såväl kvinnor och män som företag som deltagit i kompetenshöjande aktiviteter. Andelen kvinnor är dock något högre än förväntat (22% jämfört med 17%). Likaså ägde färre antal möten mellan företag rum än planerat. Indikatorn antal företag som varit nöjda med arrangemanget var dock bättre än förväntat. Vad tycker deltagarna? Som tidigare angetts har Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland efter genomförda kontaktmässor skickat ut enkäter till deltagarna. Det är även viktigt att ha i åtanke att det är deltagande personer inte företag som svarar på enkäten. Vidare kan svaren variera utifrån om det är till exempel ett företag eller en organisation som svarar. Svaren är dock inte fördelade på typ av organisation. Nedan beskrivs kortfattat resultat 7 från de två senaste enkäterna. Enkäten för 2010 års mässa gick ut till 125 mottagare och 99 svarade (79 procents svarsandel). För år 2009 svarade 137 personer av 166 mottagare (83 procents svarsandel). Resultatet visar på ett positivt intresse, till exempel cirka 90 procent av dem som svarade på enkäten såväl 2009 som 2010 ansåg att helhetsintrycket av kontaktmässan var mycket bra eller bra. När det gäller frågan en fråga om affärsnytta svarade nästan 70 procent av deltagarna år 2009 att det var bra eller mycket bra affärsnytta. År 2010 var det något lägre andel, cirka 55 procent. En fråga som avser hur många nya affärskontakter som skapades under 2010 års 5 Utöver Fyrbodals kommunalförbund deltog sju kommuner från Västra Götaland. Dessa var Bengtsfors, Lysekil, Strömstad, Tanum, Uddevalla, Vänersborg och Åmål. 6 I stapeldiagram angavs Enkätresultaten återfinns i sin helhet på 12

13 mässa angav 82 procent två eller flera kontakter 8. Därutöver svarade elva procent 0-1 kontakter och sju procent vet inte. Svaren för 2009 års enkät låg i princip på samma nivåer. Vid frågan om arrangemanget väckt nya tankar och idéer som kommer att vara nytta till svarande och svarandes verksamhet svarade 61 procent ja, 9 procent nej och 29 procent vet inte år För år 2009 var det en något lägre andel, 53 procent, som svarade ja. Huruvida deltagarna tänker delta på nästa års kontaktmässa svarade cirka 42 procent såväl år 2009 som 2010 att de önskar delta på kontaktmässan även nästa år medan cirka 50 procent svarar att de inte vet. Resterande andel (6-8 procent) svarar att de inte vill delta. Det är dock 64 respektive 69 procent av de som svarade på enkäten som vill rekommendera mässan till andra företag. Tidigare genomförda utvärderingar Projektet har inte genomfört någon egen extern utvärdering. I den utvärdering som gjordes av det delregionala tillväxtprogrammet i Fyrbodal av Empiricus Utvärdering AB bedöms dock projektet Kontaktmässa ha goda förutsättningar att i framtid genomföras utan offentlig finansiering. Mässan bedöms även vara till nytta för Fyrbodal, i form av tillväxt och ett ökat samarbete över gränserna. Projektets bedömdes ha bidragit till det då aktuella delregionala tillväxtprogrammet genom att stimulera inom området marknadsutveckling. Enligt utvärderingen genomfördes en telefonuppföljning en tid efter mässorna som genomfördes 2002 och Uppföljningen gav att 40 procent av de medverkande företagen åtminstone hade gjort en affär som direkt följd av de kontakter som skapats under mässorna. Utvärderingen i sin helhet återfinns på Jämställdhet och integration Projektledningen anger att de har försökt att arbeta med att hitta företagsledare och marknadschefer som är kvinnor och uppmuntrat dessa att delta. De föredragshållare som deltar på mässan har projektet försökt att ha en jämn könsfördelning på. Projektet har även en kvinna som projektledare. Som tidigare angetts så även om antalet kvinnor som deltog i kompetenshöjande aktiviteter under 2009 och 2010 var lägre än förväntat var andelen dock något högre (22 procent) jämfört med förväntat (17 procent) 9. Miljö Som angavs tidigare hade mässan ett tema på miljö och teknik under Vidare arbetar projektet med att ha katalog mm digitalt, även om en antal trycks upp. Projektet anger även att de använder mejl och webb (nyhetsbrev). Framtiden Ett beslut om någon fortsättning finns inte idag. En anledning till detta är enligt projektledningen att det finns en uppfattning att många företag kommer utanför Fyrbodal och 8 44 procent svarade 2-4 affärskontakter. 9 Förväntat resultat 100 kvinnor av 600 kvinnor och män totalt. Utfall 84 kvinnor av 378 kvinnor och män totalt. 13

14 att det är dags för näringslivet att själva ta hand om mässan. Före beslutet om att inte genomföra några mässor var ambitionen från projektledningen att mässan skulle bli en fast verksamhet och inte något projekt. Projektledningen genomförde en uppföljning av de större norska företagen för att se på intresset och engagemanget. Det fanns då enligt projektledningen ett intresse från företagen att vara delaktiga. Analysenhetens kommentarer Projektet bedöms ligga väl i linje med syftet att underlätta för företag i regionen Østfold- Västra Götaland att utveckla nya affärskontakter genom att skapa attraktiva mötesplatser för affärer och nätverksbyggande. I tabellen nedan sammanfattas resultat och måluppfyllelse för beslut Kontaktmässa Mål Att årligen arrangera en svensk-norsk kontaktmässa Att 150 företag/organisationer deltar på respektive kontaktmässa Att bygga varumärket svensknorsk kontaktmässa Att kontaktmässan på sikt blir självfinansierad Att sprida kunskap om möjligheterna av denna typ av mötesform som kontaktmässor innebär Kommentar Mässor har ägt rum sedan Detta innebär att fram till 2010 genomfördes, med undantag av år 2001 och 2004, en mässa varje år. Beslut har nu tagits att inte någon kontaktmässa ska äga rum framöver. Det senaste projektbeslutet från RUN avsåg år och målet har därmed uppnåtts. Sammanlagt för år 2009 och 2010 deltog 204 företag. Av dessa var det 90 företag och organisationer som deltog år Antalet företag och organisationer har i princip minskat från Projektet nådde alltså inte ända upp till det mål som var satt. Svensk-norsk kontaktmässa har genomgående använts i material m.m. Det finns enligt projektledningen en kunskap om mässan bland företag och andra aktörer. Projektet bedöms ha arbetat med att få en tydlig profil. Detta gäller även om de nu har börjat lansera namnet svensk-norsk mötesplats Enligt projektledningen är själva mässan idag självfinansierat. Däremot är de aktiviteter som äger rum före och efter eventet, till exempel matchning inte självfinansierat och projektledningen anser att detta kommer att vara svårt att nå. Då aktiviteter före och efter själva eventet är en del av verksamheten är inte målet helt uppnått. Projektledningen lyfter att det finns ett intresse från andra att höra hur Gränskommittén har arbetat. Till exempel kommer de att ta emot en delegation från Öresund. Vidare har till exempel Sjuhärad hört av sig att för att få reda på hur de arbetat. Det kan finnas olika orsaker till varför projektet inte nådde upp till planerat antal deltagare. Några orsaker som projektledningen nämner är till exempel att de uppfattade att företagen inte ha tid att åka på denna typ av event år 2009 samt att de också höjde deltagaravgiften. Det har dock så att projektet har haft en nedåtgående trend av deltagande företag sedan i princip år Eventuellt kan det minskade antalet företag och organisationer tyda på en mättnad. Principen som projektet har arbetat efter att få in nya företag skulle i så fall vara bra. Som angavs ovan är målet om kontaktmässan på sikt ska bli självfinansierad inte heller helt uppnått. Det hade utifrån finansieringsbilden varit intressant att veta hur mycket de företag och organisationer som har deltagit är villiga att betala. Då eventet i sig är finansierat av nuvarande anmälningsavgifter handlar det om vilken ambitionsnivå som projektet vill ligga på vad gäller t.ex. förberedelser och rekrytering av företag. Projektet bedöms dock även om inte alla uppsatta mål är uppnådda att de har arbetat enligt plan. 14

15 En genomgång av enkäterna som deltagarna har besvarat tyder på att företag och organisationer anser att mässan är värdefull. I år 2009 års enkätsvar svarade till exempel nästan 70 procent av deltagarna att det var bra eller mycket bra affärsnytta. Det var dock något mindre, cirka 55 procent, som svarade detta år Vidare svarade cirka 42 procent såväl år 2009 som 2010 att de önskar delta på kontaktmässan även nästa år medan cirka 50 procent svarar att de inte vet. Resterande andel (6-8 procent) svarar att de inte vill delta. Det är även 64 respektive 69 procent av dem som svarade på enkäten som vill rekommendera mässan till andra företag. Av dem som svarat på enkäten för både 2009 och 2010 har 20 procent angett att de kommer från kommun eller organisation. I sammanställningen över enkätsvaren framgår dock inte om det är företag eller kommun/organisation som svarat. Vidare är det personer som svarat på enkäten inte deltagande företag och organisation. Det hade varit intressant om det snarare än deltagare gick att få uppfattning per organisationstyp. 15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 12 juni, 2009

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 12 juni, 2009 Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 12 juni, 2009 Plats och tid Stadshuset, Strömstads kommun, 12 juni, 2009 kl. 09.30 11.30 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Inger-Lise

Läs mer

Utvärdering av Projekt Växthus Bjäre

Utvärdering av Projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av Projekt Växthus Bjäre Erik Aspeqvist, Emma Jarbo, Oskar Foldevi, Fredric Malmros och Hanna Stapleton 2011-11-11 Bakgrund Om utvärderingen Växthus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 18 april, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 18 april, 2008 Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 18 april, 2008 Plats och tid Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla 18 april, 2008 10.00 13.00 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Plats och tid Folkets Hus i Hamburgsund, Sverige, kl. 09.00-13.00 ) Datum 10 december 2010 1(13) ande Se deltagarförteckning s. 13 Övriga deltagande Tom Granquist GO-samarbetet Lennart Larson Tanums kommun

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2005 Kvartalsstatistik okt-dec 2005

Inkvarteringsstatistik december 2005 Kvartalsstatistik okt-dec 2005 Inkvarteringsstatistik december 2005 Kvartalsstatistik okt-dec 2005 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid ande Støtvig Hotell, Larkollen, kommune Se deltagarförteckning s. 5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 4 oktober 2002 Sida 1(5) Övriga deltagande Utses att justera Espen A Brustad, kommune Christian

Läs mer

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar 2010-04-06 Tid Tisdagen den 6 april 2010 Plats: Riverside, Fyrbodal Deltagare: Peter Hemlin, Trollhättan Martin Carling, Dals-Ed Alf Sifversson, Munkedal Essam

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-21-11

DIARIENUMMER G30441-21-11 BESLUT SMÅPROJEKT 2011-03-18 DIARIENUMMER G30441-21-11 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland/ Fyrbodals kommunalförbund Att: Yvonne

Läs mer

Datum: 20091123. Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se

Datum: 20091123. Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se Datum: 20091123 Diarienummer: SLUTRAPPORT Journalnr: 2008-4651 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan och

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2009

Inkvarteringsstatistik januari 2009 Inkvarteringsstatistik januari 2009 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND STOCKHOLM NORD

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND STOCKHOLM NORD 0 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND STOCKHOLM NORD Innehåll SAMMANFATTNING... 1 SAMARBETE med RÖDA KORSET... 1 MEDLEMMAR... 1 STYRELSEN... 2 FÖRTROENDEVALDA... 2 STYRELSENS ARBETE...

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2005 inklusive kvartalsrapport

Inkvarteringsstatistik mars 2005 inklusive kvartalsrapport Inkvarteringsstatistik mars 2005 inklusive kvartalsrapport Kvartalsanalys Varje kvartal redovisas lite fler statistikvariabler, dels för länet som helhet och dels för länets fyra tillväxtområden. Denna

Läs mer

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Region Blekinge 2014-12-15 Catharina Rosenquist 0455-305029 Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser

Läs mer

Lokalt brukarråd Hörselverksamheten Fyrbodal 151014

Lokalt brukarråd Hörselverksamheten Fyrbodal 151014 Hörselverksamheten Fyrbodal 1 (5) Lokalt brukarråd Hörselverksamheten Fyrbodal 151014 Närvarande: Marianne Schewenius Hans Carlsson Bo Strandqvist Berit Swärd Bo Josefsson Ingemar Wilhelmsson Inger Andersson

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

EU-programmet Interreg Sverige-Norge 2014-2020

EU-programmet Interreg Sverige-Norge 2014-2020 EU-programmet Interreg Sverige-Norge 2014-2020 - ett medel för den regionala utvecklingen Foto Tina Stafrén Programgeografi Nordens Gröna Bälte som består av Jämtlands och Västernorrlands län i Sverige

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2012

Gästnattsrapport februari 2012 Gästnattsrapport februari 2012 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Dnr RUN 612-0936-12. Detta beslut har fattats av Regionutvecklingsnämnden.

Dnr RUN 612-0936-12. Detta beslut har fattats av Regionutvecklingsnämnden. REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET BESLUT FoUU-enheten 2012-02-01 Till Göteborgs Tekniska College AB Webbadress: www.gtc.com e-postadress till kontaktperson hos sökanden: johan.bengtsson@gtc.com Medel till

Läs mer

Gästnattsrapport juni 2012

Gästnattsrapport juni 2012 Gästnattsrapport juni 2012 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Företagskompassen, 10 mars 2010: Svenskt företagsklimat behöver bli bättre

Företagskompassen, 10 mars 2010: Svenskt företagsklimat behöver bli bättre Företagskompassen, 10 mars 2010: Svenskt företagsklimat behöver bli bättre Jobs and Society NyföretagarCentrum och SEB har låtit 3 000 personer svara på frågor om hur de ser på det svenska företagsklimatet.

Läs mer

DIARIENUMMER R30441-61-11 DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER R30441-61-11 DELOMRÅDE GS BESLUT PROJEKT 2011-10-21 DIARIENUMMER R30441-61-11 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland/ Fyrbodals kommunalförbund Att: Yvonne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum 8 februari 2008 Sida 1(6) Plats och tid Borregaard huvudgård, Sarpsborg, Norge kl. 10.00-13.30 ande Se deltagarförteckning s. 6 Övriga deltagande Anne Enger Fylkesmannen i Østfold Siv Bergström Mette

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

455 61 Dingle. Hotel Lab

455 61 Dingle. Hotel Lab Datum: 20120524 SLUTRAPPORT När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan och jämför den med det slutliga resultatet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Plats och tid Kommandantboligen, Festningen i Halden 14 december, 2007 09.30-12.30 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun

Läs mer

En hjälp på vägen. Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra. Elin Törner. Slutversion 2013-12-20

En hjälp på vägen. Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra. Elin Törner. Slutversion 2013-12-20 En hjälp på vägen Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra Slutversion 2013-12-20 Elin Törner 1 1. Inledning I denna PM redovisas en uppföljning av projektledarutbildningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008 Plats och tid Copenhagen Admiral Hotel, Köpenhamn 21 augusti, 2008 16.30 18.30 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads kommun

Läs mer

Slutrapport för delprojekt PCB-tillsyn 2009

Slutrapport för delprojekt PCB-tillsyn 2009 Slutrapport för delprojekt PCB-tillsyn 2009 Om rapporten... 2 Sammanfattning, slutsatser och rekommendationer... 2 Om projektet... 2 Syfte... 2 Resurser och underlag... 3 Vad som blev gjort... 3 Miljökontorens

Läs mer

Slutrapport: Act Art for Tourism

Slutrapport: Act Art for Tourism Slutrapport: Act Art for Tourism 1. Projektfakta. Projektnamn: Hotspot Kölleröd 2.0. Act Art for Tourism Leaderområde: MittSkåne Projektägare: Coompanion Jordbruksverkets journalnummer 2013 4929 Kontaktperson:

Läs mer

Länsbygderådet Sjuhärad SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Arbetsutskott

Länsbygderådet Sjuhärad SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Arbetsutskott 2004-01-08 1(7) Plats och tid: Borås, kl. 17.00 19.15 Beslutande: Övriga Deltagare: Sassi Wemmer Eva Johansson Sven-Olof Carlsson Jan Vinkvist Ted Öjbro Utses att justera: Jan Vinkvist Paragrafer: 1-9

Läs mer

Connect Green. För tillväxt i svensk miljöteknik

Connect Green. För tillväxt i svensk miljöteknik Connect Green För tillväxt i svensk miljöteknik En arena för svensk miljöteknik 107 68 miljöteknikföretag deltog i satsningen under 2013-14. av dessa presenterade för investerare. Connect Green är en långsiktig

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 7 november, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 7 november, 2008 Plats och tid Folkets Hus i Halden, 7 november, 2008 09.00 11.30 Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 7 november, 2008 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun Martin Carling,

Läs mer

Medfinansiering till YHM 2015, kompetensutveckling

Medfinansiering till YHM 2015, kompetensutveckling TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr KS/2015:126-141 Näringslivskontoret 2015-02-27 1/2 KS 14:1 Handläggare Gunilla Malm Tel. 0722-269 125 Kommunstyrelsen Medfinansiering till YHM 2015, kompetensutveckling Förslag till

Läs mer

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 1. Förbundets ändamål och uppgifter Förbundets ändamål anges i förbundsordningen 4. Förbundets ändamål är att inom Trelleborgs kommun svara för

Läs mer

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 EU-program och finansiering, Trollhättan 10 nov, 2015 Annika Nordenstam 1 Gränsöverskridande samarbeten EU:s sammanhållningspolitik (ERUF, ESF, SF): 1/3 av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 23 januari, 2009

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 23 januari, 2009 Plats och tid Tingshuset i Tanumshede, 23 januari, 2009 kl. 09.00 11.30 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 23 januari, 2009 ande Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Inger-Lise Skartlien, Rygge kommune Clas-Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 19 januari, 2007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 19 januari, 2007 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 19 januari, 2007 Plats och tid Hotell Laholmen, Strömstads kommun 19 januari, 2007 08.30 11.30 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun Per

Läs mer

Slutrapport. Telefon: 0733-323325 E-post: Fredrik_ljungberg@telia.com. Namn: Ulf Alderborn Roll i projektet: Ekonomiansvarig

Slutrapport. Telefon: 0733-323325 E-post: Fredrik_ljungberg@telia.com. Namn: Ulf Alderborn Roll i projektet: Ekonomiansvarig Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2011-12-22 Projektnamn Motocross i nya banor Journalnummer 2009-7367 Diarienummer TM047 Stödmottagare/projektägare BMK Uddevalla

Läs mer

Utvärdering av kampanjen om bilskrotar 2004

Utvärdering av kampanjen om bilskrotar 2004 2004-10-13 Foto Hans Zetterling Utvärdering av kampanjen om bilskrotar 2004 Inledning Miljösamverkan har under våren 2004 genomfört ett delprojekt om bilskrotar, vars övergripande syfte varit att genom

Läs mer

Nordiska måltidsberättelser

Nordiska måltidsberättelser 2009-05-07 Nordiska måltidsberättelser 1. Projektledare, e-post och telefon Tomas Carlsson, tomas.carlsson@hellefors.se, 070-2122591, 0591-64136 2. Projektstart och slut samt erhållna medel från NNM Tiden

Läs mer

Inkvarteringsstatistik februari 2008

Inkvarteringsstatistik februari 2008 Inkvarteringsstatistik februari 2008 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 24 februari, 2006

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 24 februari, 2006 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 24 februari, 2006 Plats och tid Rasta Nordby, Strömstads kommun 24 februari, 2006 09.30 13.00 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Erland Lundqvist, Strömstads kommun Clas-Åke

Läs mer

Slutrapport minfritid.nu 2013

Slutrapport minfritid.nu 2013 Slutrapport minfritid.nu 2013 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNIGNEN Kulturavdelningen 2013 Uppdrag och bakgrund Bakgrund 2011 genomförde sex kommuner och Habilitering & Hälsa inom Stockholms läns landsting

Läs mer

Slutrapport. Införande NPÖ för kommunerna i Västra Götaland. 1.00 Utgåva (1)8. Projektdokument 1405 Dokumentbeskrivning: Slutrapport Insatsområde NPÖ

Slutrapport. Införande NPÖ för kommunerna i Västra Götaland. 1.00 Utgåva (1)8. Projektdokument 1405 Dokumentbeskrivning: Slutrapport Insatsområde NPÖ 1.00 Utgåva (1)8 Dokumenttyp: Projekt: Projektdokument 1405 Dokumentbeskrivning: Slutrapport Insatsområde NPÖ Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Carina Arvidsson, Karl Fors Slutrapport Införande

Läs mer

Tid och plats Tisdagen den 27 februari 2007 kl 09.30 14.30, Hotell Dalia, Bengtsfors.

Tid och plats Tisdagen den 27 februari 2007 kl 09.30 14.30, Hotell Dalia, Bengtsfors. STYRELSEN 2007-02-27 1 (10) Tid och plats Tisdagen den 27 februari 2007 kl 09.30 14.30, Hotell Dalia, Bengtsfors. Beslutande Anders Johansson, Uddevalla ordförande 1-8 Bengt Mattsson, Tanum ordförande

Läs mer

Västerbottens Skidförbund har vid Skidtinget 2012 i Umeå arbetat med de strategiska områden SSF pekat ut för att nå visionen.

Västerbottens Skidförbund har vid Skidtinget 2012 i Umeå arbetat med de strategiska områden SSF pekat ut för att nå visionen. För kommande verksamhetsår, 2012-2013, föreslås att skall arbeta med huvudinriktning enligt denna verksamhetsplan. Förbundets båda kommittéer, alpint och längd, är de delar av förbundets organisation som

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum 9 november 2007 Sida 1(6) Plats och tid Utvecklingscenter i Ed, kl. 10.00-14.00 ande Se deltagarförteckning s. 6 Övriga deltagande Lars Lindén Fyrbodals kommunalförbund Maria Zandfeldt Jenny Martinsson

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Verksamhetsrapport 2001

Verksamhetsrapport 2001 Verksamhetsrapport 2001 Hälso- och sjukvårdsberedning Mitt Hälso- och sjukvårdsberedningarna har i och med år 2001 funnits och verkat enligt landstingets nya organisation för ledning och styrning i ett

Läs mer

48-72 En fyrpartssamverkan för sammanhållen vård och omsorg.

48-72 En fyrpartssamverkan för sammanhållen vård och omsorg. 48-72 En fyrpartssamverkan för sammanhållen vård och omsorg. Anders Hansson PhD, DL, FoUU-centrum i Fyrbodal. Koordinatorer Vårdsamverkan Fyrbodal: Pia Lago, sjuksköterskesamordnare, Trollhättans stad,

Läs mer

Lägesrapport. Kontaktperson Eva Wiberg

Lägesrapport. Kontaktperson Eva Wiberg Lägesrapport Kommun Lycksele kommun Kontaktperson Eva Wiberg Tidsperiod 2009-04-01--2009-06-30 1. Periodens verksamhet och kostnader Tidsplan Redogör för hur projektet fortlöper såväl kostnadsmässigt som

Läs mer

Upphandlingsunderlag av projektledningsgrupp för genomförandefasen i LiA, januari 2012 juni 2013

Upphandlingsunderlag av projektledningsgrupp för genomförandefasen i LiA, januari 2012 juni 2013 Upphandlingsunderlag av projektledningsgrupp för genomförandefasen i LiA, januari 2012 juni 2013 Inledning Ljungskile folkhögskola är projektägare och inbjuder intresserade företag och organisationer att

Läs mer

TAG PLATS I PLÅTBRANSCHENS NYA FORUM DEN 28 30 MAJ 2013 GÖTEBORG

TAG PLATS I PLÅTBRANSCHENS NYA FORUM DEN 28 30 MAJ 2013 GÖTEBORG TAG PLATS I PLÅTBRANSCHENS NYA FORUM DEN 28 30 MAJ 2013 GÖTEBORG FOR A SMARTER SHEET METAL WORLD SCANPLÅT FÖR ALLA PROFFS I PLÅTVÄRLDEN! Plåt- och plåtmaskinsmässa i Göteborg! Det är nu dags att återetablera

Läs mer

Utvecklingsstrategi för ett attraktivt Upplands Väsby 2007 2015

Utvecklingsstrategi för ett attraktivt Upplands Väsby 2007 2015 Utvecklingsstrategi för ett attraktivt Upplands Väsby 2007 2015 Viljeyttring och inriktning för att stärka näringslivets förutsättningar Programmet har diskuterats fram och fastställts av ett 30-tal representanter

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Marie Härstedt Personalstrateg 4-675 3 46 Marie.Harstedt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 22--27 Dnr 692 (4) Personal- och arbetsgivarutskottet Studentmedarbetare i Region

Läs mer

Gästnattsrapport januari 2013. Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet

Gästnattsrapport januari 2013. Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Gästnattsrapport januari 2013 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet 1 Nyckeltal i Västra Götaland, januari 2013 Hotell, stugbyar och vandrarhem Antal gästnätter Januari 300

Läs mer

Feriejobb en chans att bryta könsmönster!

Feriejobb en chans att bryta könsmönster! FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Feriejobb en chans att bryta könsmönster! LÄRANDE EXEMPEL FRÅN FEM KOMMUNER Feriejobb en chans att bryta könsmönster! 1 Innehåll Bakgrund... 3 Feriejobb som en strategi

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 21 september 2010 Revidering, avseende endast budgetens intäktsdel, fastställd av styrgruppen på sammanträde

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Protokoll 150423: Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala

Protokoll 150423: Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Protokoll 150423: Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Louise Lundmark, Frida Torstensson, Rosanna Norman, Fredrica Werner, Sara Stuguland, Linus Hagander, Kornelia Johansson Närvarande: Louise

Läs mer

Jönköpings län. In business Nätverk för kvinnliga företagare

Jönköpings län. In business Nätverk för kvinnliga företagare Jönköpings län Här ser du affärs- och innovationsutvecklings i Jönköpings län som drivs inom delprogrammet 1:1, Främja kvinnors företagande 2007 2009. Sammanställningen omfattar inrapporterade fram till

Läs mer

Kommunernas användning av vetot mot vindkraft. Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag

Kommunernas användning av vetot mot vindkraft. Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag Kommunernas användning av vetot mot vindkraft Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag December 2010 Förord Våren 2009 presenterade regeringen en rad förändringar i syfte att förenkla

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL #4av5jobb Skapas i små företag. FYRBODAL Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Ett nationellt tillsynsprojekt 2009 - resultat från 28 kommuner i Västra Götaland

Ett nationellt tillsynsprojekt 2009 - resultat från 28 kommuner i Västra Götaland Hygien i förskolan Ett nationellt tillsynsprojekt 2009 - resultat från 28 kommuner i Västra Götaland Oktober 2010 Hygien i förskolan Ett nationellt tillsynsprojekt 2009 - resultat från 28 kommuner i Västra

Läs mer

Uddevalla är centrum

Uddevalla är centrum Uddevalla Fyrbodal Uddevallas historia 1998 firade Uddevalla 500 år som stad. Det har varit 500 dramatiska år. En ansenlig ålder för en stad som både bitit i nederlagets äpple och smakat framgångens sötma,

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND. Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011

HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND. Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011 HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND 2012 2014 Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011 1 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Vision.. 3 3. Detta vill vi Övergripande mål.... 3 4. Roll/uppgift..

Läs mer

Länsrapport 2012 Västra Götalands län exklusive Göteborgs stad. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Västra Götalands län exklusive Göteborgs stad. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Västra Götalands län exklusive Göteborgs stad Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Ale Alingsås Åmål Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping

Läs mer

Utvärdering av landsbygdsstöd till häst-, turist- och livsmedelsföretag i Västra Götaland.

Utvärdering av landsbygdsstöd till häst-, turist- och livsmedelsföretag i Västra Götaland. 2011-11-21 Eva Olsson Landsbygdsenheten 031-60 59 82 eva.olsson@lansstyrelsen.se Utvärdering av landsbygdsstöd till häst-, turist- och livsmedelsföretag i Västra Götaland. SAMMANFATTNING. Omsättningen

Läs mer

Centrala Älvstaden. Slutrapport till delegationen för Hållbara städer 2012-11-13

Centrala Älvstaden. Slutrapport till delegationen för Hållbara städer 2012-11-13 Centrala Älvstaden Slutrapport till delegationen för Hållbara städer 2012-11-13 sammanfattning Vision Älvstaden, antagen av kommunfullmäktige i Göteborg den 11 oktober 2011. Se bilaga. Vision Älvstaden

Läs mer

Adelöv - LIVET PÅ LANDET

Adelöv - LIVET PÅ LANDET 2010-02-23 Projekt Adelöv - LIVET PÅ LANDET Projektägare Adelövs Framtidsgrupp Kontaktperson. Ingemar Karlsson, ordf Adelövs Framtidsgrupp Telefon 0140-730 30 Mobil 070-632 61 60 ingemarslantbruksredovisning@hotmail.com

Läs mer

BLI EN AV OSS. En presentation om tjänster, produkter och avtal

BLI EN AV OSS. En presentation om tjänster, produkter och avtal BLI EN AV OSS En presentation om tjänster, produkter och avtal TILLSAMMANS ÄR VI STARKA! Vi är Sveriges äldsta fackhandelskedja men med ett nytt och ungt gemensamt varumärke, Happy Homes. Detta fyller

Läs mer

Projektbeskrivning och Utvecklingsplan

Projektbeskrivning och Utvecklingsplan Projektbeskrivning och Utvecklingsplan Löparakademins tioveckorsprogram 2016 Om Löparakademin Löparakademin är en ideell organisation vars övergripande ändamål är att öka samhörighet och integration genom

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-1-10

DIARIENUMMER N30441-1-10 BESLUT SMÅPROJEKT 2010-02-16 DIARIENUMMER N30441-1-10 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Handelskammaren Mittsverige Att: Dick Jansson Kyrkogatan 26 852 32 Sundsvall

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Lägesrapport. Utveckling av Kustvägen 117302. Kustvägens ekonomiska förening 769618-5243. Redovisningsperiod Total projektperiod Lägesrapport nr.

Lägesrapport. Utveckling av Kustvägen 117302. Kustvägens ekonomiska förening 769618-5243. Redovisningsperiod Total projektperiod Lägesrapport nr. Lägesrapport Version 2.0 090911 Projektnamn Ärende-ID Utveckling av Kustvägen 117302 Stödmottagare Organisationsnummer Kustvägens ekonomiska förening 769618-5243 Redovisningsperiod Total projektperiod

Läs mer

Plats och tid: Riverside i Uddevalla 2006-09-07

Plats och tid: Riverside i Uddevalla 2006-09-07 Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-09-07 Plats och tid: Riverside i Uddevalla 2006-09-07 Beslutande Gert-Inge Andersson Trollhättan Anne Sophie Aronsson Vänersborg Peter Hemlin Trollhättan Lars-Göran

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT 2011-06-30

DELÅRSBOKSLUT 2011-06-30 2011 DELÅRSBOKSLUT 2011-06-30 Samordningsförbundet i Sollefteå presenterar här verksamhet och ekonomi för perioden 1/1 30/6 2011 2 Innehållsförteckning Förbundets verksamhet. Styrelsen... 3 Finansierade

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-08-21 AN-2013/60.730 1 (3) HANDLÄGGARE Werner, Anna 08-535 312 03 Anna.Werner@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi

Läs mer

2016 P R O G R A M B L A D

2016 P R O G R A M B L A D 2016 PROGRAMBLAD Ställ ut på HR-Dagarna 2016 När ni deltar som utställare på HR-Dagarna 2016 når ni personalchefer, HR-Chefer och VD på företag på de orter där ni vill öka er marknadsföring och försäljning.

Läs mer

Mentorguide. Handledning för mentorer i mentorprogram på Chalmers

Mentorguide. Handledning för mentorer i mentorprogram på Chalmers Mentorguide Handledning för mentorer i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 2 Så här används guiden... 4 3 Översikt över mentorprogrammet... 5 3.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 3.2 Mentorprogrammets

Läs mer

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG 1 Handledning till Sök arrangörsbidrag inom Globala Västerbotten och SEE Västerbottens hållbarhetsvecka 1. INLEDNING Vad är SEE Västerbottens hållbarhetsvecka? SEE

Läs mer

Överflyttning av ärenden mellan kommuner reglerades tidigare i 16 kap 1 SoL. I och med lagändringen återfinns motsvarande regler i 2 a kap 10-12 SoL.

Överflyttning av ärenden mellan kommuner reglerades tidigare i 16 kap 1 SoL. I och med lagändringen återfinns motsvarande regler i 2 a kap 10-12 SoL. 2013-04-17 SN-2013/1727.112 1 (4) HANDLÄGGARE Jon Niklasson 08-535 378 69 Jon.Niklasson@huddinge.se Socialnämnden Ändringar i delegationsordning Socialnämnden Lista D: Biståndskansliet - Del 3 Förslag

Läs mer

Projektplan Landsbygdsinspiratör i Vi Unga under perioden 1 februari 2010 till 31 oktober 2010

Projektplan Landsbygdsinspiratör i Vi Unga under perioden 1 februari 2010 till 31 oktober 2010 Projektplan Landsbygdsinspiratör i Vi Unga under perioden 1 februari 2010 till 31 oktober 2010 Vi Unga Vi Unga är en partipolitiskt och religiöst obunden ungdomsorganisation. Vi baserar all vår verksamhet

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Coaching för landsbygdsföretag Journalnummer: 2007-6632 Kontaktperson,

Läs mer

Inköpsrapportering för Strängnäs kommun 2014

Inköpsrapportering för Strängnäs kommun 2014 Ekonomiavdelningen Dnr KS/2015:105-0061 Inköpsenheten 2015-02-13 1/6 Inköpsrapportering för Strängnäs kommun 2014 Bakgrund Kommunfullmäktige gav i samband med beslutet om årsplan för 2014 nämnderna och

Läs mer

Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Betänkande SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i (dnr N2015/06917/PUB)

Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Betänkande SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i (dnr N2015/06917/PUB) 1(7) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Betänkande SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i (dnr N2015/06917/PUB) Länsstyrelsen i Västra Götalands län yttrar sig här över betänkandet Bostäder

Läs mer

Volontärbarometern. - en undersökning om volontärer och deras

Volontärbarometern. - en undersökning om volontärer och deras Volontärbarometern - en undersökning om volontärer och deras ideella engagemang under 2015 Innehåll Förord 3 Höjdpunkter 4 Vem har engagerat sig 5 Om att börja engagera sig 6 Att vara engagerad 10 Engagemangets

Läs mer

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2 Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2 Kontaktperson Enhetschef Leif Jarlebring Box 24156 1054 51 Stockholm Telefon; direkt 508 10 345, mobil 070/45 10 345 E-post:

Läs mer

Projektplan Industriell Dynamik

Projektplan Industriell Dynamik Projektplan Industriell Dynamik Innehåll 1. Information om projektet... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Avgränsning och utveckling... 2 1.3 Projektets syfte... 3 1.4 Projekt tid... 3 2. Projektets mål... 4 2.1

Läs mer

Konferensrum Dalsland, Fyrbodals kansli, Uddevalla

Konferensrum Dalsland, Fyrbodals kansli, Uddevalla Förbundsdirektionen Kallelse 2015-10-08 Tid: Torsdagen den 8 oktober 2015 kl. 09.00 12.00 Plats: Konferensrum Dalsland, Fyrbodals kansli, Uddevalla Kontakt: Någon anmälan om deltagande i mötet erfordras

Läs mer

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-02-22 2012-00657 Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 Stärkt konkurrenskraft hos företag samt ökad innovationskraft inom hälso- och sjukvård och

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL FÖR UTVECKLING AV E- TJÄNSTER

ANSÖKAN OM MEDEL FÖR UTVECKLING AV E- TJÄNSTER SHMF101 v 1.0 2007-03-19, \\web02\inetpub\insyn.stockholm.se\work\miljo\2009-03-12\dagordning\tjänsteutlåtande\7.doc MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr 2008-013248-112 SID 1 (6) 2009-02-17 Verksamhetsstöd

Läs mer

X-MaTs populärversion av slutrapporten 2010

X-MaTs populärversion av slutrapporten 2010 X-MaTs populärversion av slutrapporten 2010 1 X-MaTs populärversion av slutrapporten 2010 X-MaTs i korta drag... 4 X-MaTs w siffror... 6 X-MaTs mål och framtid... 8 X-MaTs inventerar länet...16 Målgrupp

Läs mer

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2012-11-20 DNR SN 2011.069 DAVID MATSCHECK SID 1/1 UTREDARE 08/587 854 60 DAVID.MATSCHECK@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Slutrapport till

Läs mer

Slutrapport för projektstöd

Slutrapport för projektstöd Slutrapport för projektstöd Ympade gurkplantor Journalnummer 2010-593 Hushållningssällskapet Väst Sida 1 1. Redovisning av följande projekt Ympade gurkplantor Journalnummer 2010-593 Stödmottagare Hushållningssällskapet

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2015-06-25. Familjestödsgruppen AB Öppenvård. Öppenvård, handläggare

Kvalitetsindex. Rapport 2015-06-25. Familjestödsgruppen AB Öppenvård. Öppenvård, handläggare Kvalitetsindex Öppenvård, handläggare Rapport 20150625 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal Genomförda intervjuer SSIL

Läs mer

Lärarförbundet. Arboga U10. Verksamhetsberättelse

Lärarförbundet. Arboga U10. Verksamhetsberättelse Lärarförbundet Arboga U10 Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse för år 2015 Styrelsen för 2015 och andra funktioner Ordförande Helena Kindberg 2015 V. ordförande Susanne Skyllkvist 2015-2016

Läs mer