Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 1999-1"

Transkript

1 Plats och tid Folkets Hus i Hamburgsund, Sverige, kl ) Datum 10 december (13) ande Se deltagarförteckning s. 13 Övriga deltagande Tom Granquist GO-samarbetet Lennart Larson Tanums kommun Siv Bergström Tanums kommun Lars Brække Yvonne Samuelsson 1 Utses att justera Peter Hemlin (S), Kjell Løkke (N) Sekreterare Ordförande Yvonne Samuelsson... Per-Kristian Dahl... Paragrafer 1-20 Justerande Peter Hemlin Kjell Løkke.... ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet Underskrift...

2 1 Sammanträdet öppnas Sammanträdet öppnas ) Datum 10 december (13) 2 Val av två justerare Peter Hemlin och Kjell Løkke utses att justera protokollet 2 3 Godkännande av dagordningen Sekretariatet föreslår att slutredovisning av KONTAKT 2009 och KONTAKT 2010 tas upp på dagordningen under punkt statusrapportering KONTAKT beslutar att godkänna att ärendet slutredovisning av KONTAKT 2009 och KONTAKT 2010 tas upp på dagordningen att i övrigt godkänna dagordningen. 4 Information angående järnvägen mellan Oslo - Göteborg Tom Granquist från GO-samarbetet informerar om status i arbetet med järnvägen mellan Oslo och Göteborg. Järnvägen är en del av den nordiska triangeln och är prioriterat i TNTprogrammet. Det är mycket viktigt att även respektive nation prioriterar en utbyggnad av järnvägen till dubbelspår mellan Oslo-Göteborg, varför ett intentionsavtal behöver tas fram. GO-samarbetet har beslutat att ta på sig ledarskapet tillsammans med kommuner och regioner för att få fram ett undertecknat intentionsavtal mellan Sverige och Norge under GO:s kommunikationsgrupp kommer den 17 januari 2011 bereda ärendet till GOrådet den 11 februari Styrelsen diskuterar hur kan bidra i processen samt prioriteringar av utbyggnad och upprustning av järnvägar i regionen. På vilket sätt kan vara behjälplig i processen tas upp på nästa GO-råds möte den 11 februari 2011 i Göteborg. beslutar att tacka Tom Granquist för en mycket intressant och givande information.

3 Datum 10 december (13) Sammanträdes- 5 Statusrapportering KONTAKT 2010 Slutredovisning KONTAKT 2009 och KONTAKT 2010 datum Yvonne Samuelsson informerar om status i projektet KONTAKT Yvonne redogör också över den skriftliga delen Kommunstyrelsen av slutredovisning av KONTAKT 2009 och KONTAKT , den ekonomiska redovisningen tas fram under januari Indikatorer visar på 3 ett nollresultat eller ett mindre underskott beroende på färre företag än beräknat (främst på norsk sida). Slutredovisningen delas ut på mötet. Efter närmare ett års arbete med planering, marknadsföring och rekrytering av företag, sponsorer och samarbetspartners öppnades dörrarna till KONTAKT 2010 den oktober 2010 på Quality Hotel & Resort i Sarpsborg. Totalt deltog 170 personer från 90 företag/organisationer. En utvärdering har genomförts direkt efter kontaktmässan, som besvarats av 79, 2 %. Resultaten visar på mycket nöjda deltagare. Utvärderingen delas ut på mötet. beslutar att tacka projektledarna och sekretariatet för väl genomfört arbete, att godkänna slutredovisning av KONTAKT 2009 och KONTAKT Framtida kontaktmässor Kontaktmässan har genom åren varit ett mycket lyckat projekt. Många företag har gjort affärer och knutit kontakter över gränsen. Deltagarna har vid utvärderingarna gett kontaktmässan högsta betyg. Metoden har också spritt sig till andra områden i Sverige och Norge. Det viktigaste argumentet för att fortsätta att driva norsk-svenska kontaktmässor är att företagen från båda sidor gränsen deltar. Det har varit både kostsamt och svårt att rekrytera främst norska företag till fjolårets och årets kontaktmässa. Själva arrangemanget täcks av deltagaravgifter, medans rekryteringsarbetet i hög grad är beroende av offentliga medel. Erfarenheterna har visat att det krävs offentligt stöd för att stimulera affärer över gränsen. Då årets arrangemang troligen kommer att gå med ett mindre underskott, ser styrgruppen för KONTAKT det svårt att söka medel och genomföra en ny kontaktmässa 2011 utan garantier från företag på norsk sida om deltagande. Arbetsutskottets förslag till beslut att inte genomföra någon kontaktmässa under 2011, att ge sekretariatet och Nedre Glommaregionen uppdrag att utreda hur man kan ta vara på erfarenheterna från KONTAKT för att utveckla mötesplatser för att

4 Datum 10 december (13) stimulera kontakten mellan näringslivet på bägge sidor av gränsen, tillsammans Sammanträdes- med kommunernas näringslivsansvariga. datum att ge sekretariatet i uppdrag att se på möjligheterna att anordna ett svensk-norskt näringslivseminarie. beslutar 4 i enlighet med arbetsutskottets förslag 7 Representation i GO-rådet har beslutat om att göra en förfrågan till GO-samarbetet om att ge s sekretariat möjlighet till en observationsplats i GO-rådet samt att ansöka om representation i GO-rådet med två platser, en norsk och en svensk representant. Göteborg-Oslo-samarbetets rådsmöte den 26 augusti 2010 i Oslo har beslutat att preliminärt godkänna medlemsförfrågan från och att de inbjuds till nästa GOråds möte den 11 februari 2011 i Göteborg för slutgiltigt beslut. Styrelsen har gett arbetsutskottet i uppdrag att ta fram förslag på representanter till GO-rådet till styrelsemötet den 10 december Arbetsutskottets förslag till beslut att utse ordförande och vice ordförande som ordinarie representanter och Clas-Åke Sörkvist och Inger-Lise Skartlien som ersättare i GO-rådet beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag 8 s framtida verksamhet strategimöte 2011 har den 30 november 2010 påbörjat diskussionen om kommitténs framtida arbete. På mötet bestämdes att fokusera verksamheten på utveckling och tillväxt inom 5 områden; hälsa, näringsliv, naturmiljö, infrastruktur och kompetens med genomgående teman som gränshinder, nätverk och mötesplatser. Diskussion om s struktur och organisation påbörjades och behöver diskuteras vidare. En sammanfattning från strategimötet har bifogats kallelsen.

5 Datum 10 december (13) Arbetsutskottets förslag till beslut att tid avsätts i samband med styrelsens första möte 2011 för fortsatt diskussion beträffande s struktur, organisation och prioriteringar inom de fem områdena hälsa, näringsliv, naturmiljö, infrastruktur och kompetens. beslutar 5 i enlighet med arbetsutskottets förslag 9 Förslag Budget 2011 Sekretariatet har tagit fram ett förslag till budget 2011, vilken bifogats kallelsen. Budgetförslaget är beräknat utifrån att inte medel erhålls för ett planerat Interreg-projekt inom gränshinder. Skulle Interreg-medel erhållas minskas kostnaderna med ca kr. Arbetsutskottets förslag till beslut att godkänna förslag till budget beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag 10 Förslag Mötestider 2011 Arbetsutskottet har tagit fram förslag till mötestider 2011, vilket bifogats kallelsen. Arbetsutskottets förslag till beslut att godkänna förslag till mötestider beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag 11 Handlingsplan 2011

6 Datum 10 december (13) Yvonne Samuelsson redogör över förslag till handlingsplan för 2011, vilket bifogats diskuterats på arbetsutskottet och föreslagen studieresa för arbets- kallelsen. Förslaget har utskottet har stryks. Arbetsutskottets förslag till beslut att godkänna förslag till handlingsplan beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag 12 Projektförslag Gränshinder för näringslivet Sekretariatet har etablerat en interregional arbetsgrupp för kartläggning, uppföljning och lösning av gränshinder för näringslivet och invånarna i Østfold-Västra Götaland. Arbetsgruppen har föreslagit att i stället för ett förprojekt ta fram ett huvudprojekt i Interreg Sverige-Norge- programmet. Förslaget har förankrats hos sekretariatet i Interreg. Østfold fylkeskommune har muntligen bekräftat att de kan tänka sig att gå in som projektägare på norsk sida. har beslutat att gå in som projektägare samt att finansiera ett förprojekt Gränshinder för näringslivet med kr i medel och kr i tid. Sekretariatet föreslår att styrelsen ger sekretariatet i uppdrag att ta fram en projektansökan till Interreg samt att går in som projektägare och finansierar projektet med medel och egen tid. Lars Brække redogör över förslag till projekt Gränshinder för näringslivet, förslaget har bifogats kallelsen. beslutar att ge sekretariatet i uppdrag att ta fram en projektansökan till ett 3:årigt Interreg projekt Gränshinder för näringslivet att går in som projektägare och finansierar projektet Gränshinder för näringslivet med kr i medel ( kr/år) och kr i egen tid ( kr/år). 13 Ansökan om projektmedel Saltö Folkmusik Festival Studieförbundet Vuxenskolan ansöker om medfinansiering av projektet Saltö Folkmusik Festival med SEK för år Syftet är att lyfta fram gränsmusiken ur ett gräns-

7 Datum 10 december (13) löst perspektiv genom ungdomsverksamhet, kurser, konserter, berättande tradition, familje- dans och busk spel, ansökan har bifogats kallelsen. föreställningar, spel till har för år 2010 medfinansierat den nystartade festivalen med SEK. beslutar 7 att bevilja Studieförbundet Vuxenskolan SEK till projektet Saltö Folkmusik Festival 14 Proaktiv projektverksamhet Sekretariatet har tagit fram en ansökan om ett småprojekt Proaktiv projektverksamhet med syfte att undersöka möjligheterna till utvidgat gränsregionalt samarbete, inom områdena; gränshinder, infrastruktur, kompetens, näringsliv och arbetsmarknad, tillsammans med Østfold fylkeskommune. Detta ska ske genom att finna de rätta aktörena och koppla samman berörda organisationer för att lägga grunden till nya huvudprojekt i Interreg. beslutar att går in som projektägare och finansierar projektet Proaktiv projektverksamhet med kr i egen tid ( kr 2010 och kr 2011). 14 Fortsatt och utökat sjukhussamarbete Østfold/Västra Götaland Arbetsutskottet har diskuterat vikten av ett fast framtida sjukhussamarbete mellan Østfold och Västra Götaland. Siv Jacobsen har föreslagit att bör göra en formell hänvändelse till Østfold sjukhus beträffande ett fast sjukhussamarbete. diskuterar frågan och anser att frågan även bör lyftas till regionstyrelsen i Västra Götaland och hälso- och sjukvårdskansliet i Fyrbodal. Framtida samarbete mellan Østfold och Västra Götaland bör bygga vidare på befintliga avtal. beslutar att tillskriva Østfold sjukhus, Västra Götalandsregionen och hälso- och sjukvårdskansliet i Fyrbodal och påtala viken av att avtal upprättas mellan Østfold och Västra Götaland om fortsatt och framtida utvidgat sjukhussamarbete.

8 Datum 10 december (13) Sammanträdes- 16 Information/rapportering datum Yvonne Samuelsson och Lars Brække informerar om vad sekretariatet gjort; Sekretariatet tillsammans med Kommunstyrelsen sekretariatet i delområde Gränslöst Samarbete har haft ett arbets- och planeringsmöte den 13 oktober 2010 i Uddevalla. 8 Sekretariatet har tillsammans med Østfold fylkeskommune haft ett arbets- och planeringsmöte i Strömstad den 18 oktober 2010, med Radio Prime angående sändning av Gränsnytt/Grensenytt. Sekretariatet har tillsammans med Østfold fylkeskommune arrangera ett "stormøte" den 19 oktober 2010 i Sarpsborg angående Teknisk utdanning/kompetanseprosjekt. Sekretariatet har medverkat på ett arbetsmöte angående Gränsregionalt Industrisamverkan i Uddevalla den 20 oktober Sekretariatet har arrangerat och deltagit på KONTAKT 2010 kontaktmässa för näringslivet den oktober 2010 i Sarpsborg. Sekretariatet har haft ett arbetsmöte den 2 november 2010 angående möjligheterna att ta fram ett 3 årigt Interreg-projekt angående gränshinder. Sekretariatet har deltagit på ett möte i Tanumshede den 3 november 2010 angående projektförslaget Gränslös tillgänglighetsdatabas. Sekretariatet har deltagit på ett seminarie angående gränsregional statistik den 4 november 2010 i Göteborg. Sekretariatet har arrangerat och genomfört s 30-års jubileum den 11 november s arbetsutskott har den 12 november 2010 beviljat medfinansiering av projektet KUSK - kunskap, utveckling, statistik, kommunikation med NOK ( NOK per år ) och SEK i form av egen tid. s arbetsutskott har den 12 november 2010 gett sekretariatet i uppdrag har att arrangera ett "grenseregionalt vennskapsmøte" i regi av i anslutning till Opera Østfolds uppsättning av "Carmen" på Fredriksten Festning i Halden den 10 juni 2011.

9 Datum 10 december (13) Sekretariatet har besökt Tomb vidaregående skola den 12 november 2010 för diskussion om olika projektidéer. Sekretariatet har tillsammans med sekretariatet i delområde Gränslöst Samarbete haft ett arbets- och planeringsmöte den 17 november 2010 i Strömstad. 9 Sekretariatet och Interreg har tagit fram material till Radio Prime. Sändning kl den första onsdagen i varje månad med start onsdagen den 1 december 2010 (under 2011; onsdag 5 januari, onsdag 2 februari, onsdag 2 mars, onsdag 6 april, onsdag 4 maj och onsdag 1 juni). Sekretariatet har haft ett arbets- och planeringsmöte med näringslivsansvarig i Fyrbodals kommunalförbund beträffande framtida projekt den 23 november 2010 i Uddevalla. Sekretariatet har arrangerat och deltagit på ett möte med den interregionala abetsgruppen för kartläggning, uppföljning och lösning av gränshinder den 24 november i Strömstad. Sekretariatet har deltagit på Framtidsforum i Trollhättan den 25 november Sekretariatet har tagit fram ett projektförslag, små projekt, beträffande Proaktiv projektverksamhet Sekretariatet har arrangerat och deltagit på KONTAKT 2010 styrgruppsmöte den 30 november 2010 i Uddevalla. Sekretariatet har deltagit på ett möte med Moss 2014 den 1 december i Moss. Sekretariatet har deltagit och varit behjälplig på projektledarträff/mötesbörs som arrangeras av Interreg Gränslöst Samarbete i Ski den 2-3 december Sekretariatet har deltagit på FIN (Forum for Internasjonalt Nettverk )-seminar i regi av Østfold fylkeskommune den 6-7 december 2010 i Fjällbacka. Sekretariatet har deltagit på av Fyrbodals kommunalförbunds projektledarträff den 8 december 2010 i Uddevalla. Sekretariatet har deltagit på ett möte angående Moss Lufthavn Rygge den 8 december 2010 i Rygge. Sekretariatet informerar kort om vad som är på gång; Sekretariatet kommer att ha ett arbets- och planeringsmöte i Strömstad den 14 december 2010, med Radio Prime angående sändning av Gränsnytt/Grensenytt.

10 Datum 10 december (13) GO:s arbetsgrupp för kommunikationer möte den 17 januari Sekretariatet planerar att delta på Østfoldkonferensen den januari 2010 i Sarpsborg. Sekretariatet planerar att delta på styrgruppsmötet Kosterhavet-Ytre Hvaler den 28 januari Sekretariatet kommer att medverka på ett arbetsgruppsmöte för Globalisering och gränsregionalt samarbete i Stockholm den 12 januari GO-rådet kommer att ha sitt möte i Göteborg den 11 februari Sekretariatet kommer att arrangera ett "grenseregionalt vennskapsmøte" i regi av i anslutning till Opera Østfolds uppsättning av "Carmen" på Fredriksten Festning i Halden den 10 juni biljetter har reserverats. Sekretariatet kommer att ta fram ett förslag till ett 3: årigt Interreg-projekt angående Gränshinder för näringslivet. Sekretariatet kommer att påbörja arbetet med att se över och förbättra kommitténs webbsida. Övrigt: Exempel på projektförslag som sekretariatet är involverade i; grenseregionalt reiselivsprosjekt, gränsregionalt kompetensprojekt, arbetsplats förlagd utbildning, tillgänglighetsdatabas, närproducerat/kortreist mat, småskalig bioenergi. beslutar att de svenska ledamöter som så önskar ges möjlighet att delta på Østfoldkonferensen den januari 2010 i Sarpsborg som representanter för. att tacka sekretariatet för väl utfört arbete att notera informationen till protokollet. 17 Vad händer i vår region? En kort muntlig rapport från ledamöterna i styrelsen om vad som händer i kommunen/regionen som kan ha av intresse för övriga i. Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun, har i inledningen hälsat välkommen och informerat om Tanums kommun.

11 Datum 10 december (13) Øivind Holt, Halden kommune, lyfter operaföreställningen Carmen och Allsång på Sammanträdes- Fredrikstens festning under datum sommaren Tage Pettersen, Moss kommune informerar om att flygtrafiken på Moss Lufthavn Rygge, kommit upp i 1,9 miljoner passagerare. 11 Martin Carling, Dals-Eds kommun, berättar att kommunalvalet inte gett några större förändringar i kommunen. På väg till styrelsemötet kunde Martin koncentrera att de första vindmöllorna i kommunen rests. Efter nyår kommer Radio-Prime att börja sända från Ed. Martin avslutar med att bjuda in till den nordiska novellfestivalen den mars 2011 i Ed. Lars-Göran Ljunggren, Fyrbodals kommunalförbund/vänersborgs kommun, berättar att det kommer att bli skiften på många poster i Fyrbodal. Själv lämnar Lars-Göran ordförandeskapet i kommunstyrelsen i Vänersborg och tackar för tiden i. Han tycker att arbetet i varit informativt och gett många norsk-svenska kontakter och han hoppas att kommitténs arbete fortsätter och ger ännu mer resultat. Siv Jacobsen, Østfold fylkeskommune, berättar att Rune Malm från West Sweden informerat om ett analysredskap som används för att ta fram vilka EU-medel som kan vara aktuellt för kommuner och regioner, som kan vara av intresse för Østfold fylkeskommune. Norge är idag med i 19 olika program. Jan Gunnarsson, Fyrbodals kommunalförbund/uddevalla kommun, berättar att även han minskar sina politiska uppdrag och tackar för tiden i. Han tror på samarbetet och det har varit en intressant tid. Han avslutar med att säga att det egentligen inte finns någon gräns. Ingrid I. Willoch, Fredrikstad kommune, har varit engagerad i som ledamot/ersättare sedan 1995 och hon tycker det har varit berikande att möta särskilt de svenska representanterna. Peter Hemlin, Fyrbodals kommunalförbund, berättar att han flyttat från Trollhättans Stad till Sotenäs kommun, där han nu är politiskt aktiv. Han bekräftar att det inte är mycket på plats än i Fyrbodals kommunalförbund. Han tackar också för sin tid i som varit trevligt och lärorikt. Han avslutar med att trycka på vikten att arbeta vidare med gränshinderfrågorna som alltid kommer att vara återkommande. Uno Nilsson, Västra Götalandsregionen, informerar om att efter valet har Socialdemokraterna format en överenskommelse med Miljöpartiet och Vänsterpartiet för att ta kunna styra i minoritet med stöd av Sjukvårdspartiet, 74 mandat av 149. Ronnie Brorsson, Strömstads kommun, informerar om att KGH:s nybyggnation vid Tången har kommit igång och därmed är 100 arbetstillfällen säkrade. Det råder bostadsbrist och kommunen planerar för nya bostäder. Ronnie tycker det är

12 Datum 10 december (13) viktigt vid nomineringar till att det inte alltid behöver vara ordföran- utan även kan vara politiker som brinner för gränsfrågor. de eller vice ordförande, Roland Karlsson, Fyrbodals kommunalförbund/lysekils kommun, tycker att det är ett bra initiativ som Kommunstyrelsen tagit till att utöka vårdsamverkan mellan Østfold och Västra Götaland. Idag skickas patienter runt hela Sverige för att kunna uppfylla vårdgarantin. 12 Lysekils kommun jobbar intensivt med kustsjöfart som han ser bör utvecklas vidare i samverkan med Norge. Per Jonsson, Bengtsfors kommun, tycker det är viktigt att vara med i och han brinner för gränssamarbete. Per berättar att kommunen byggt ett nytt centrum i Bengtsfors för 10 miljoner kronor och att Anders Kilberg från Mellerud har köpt Baldersnäs och byggt till 20 nya rum. Även i Dalsland har efterfrågan på nya bostäder ökat avslutar Per. beslutar att notera informationen i protokollet. 18 Övriga frågor Inga övriga frågor 19 Nästa möte Nästa möte ett kombinerat strategi och styrelsemöte genomförs den 25 mars 2011 kl Råde kommune står som värd för mötet. 20 Mötet avslutas Ordföranden tackar sekretariatet och kommittén för ett gott samarbete under året. Ordförande önskar alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År. Sekretariatet tackar kommittén för gott samarbete och önskar alla en riktig God Jul och Gott Nytt År. Ronnie Brorsson gratulerar ordföranden som fyllt 50 år och överlämnar en present samt tackar å kommitténs vägnar för gott samarbete och önskar God Jul och Gott Nytt År. Ordförande avslutar mötet.

13 Datum 10 december (13) ande Jon-Ivar Nygård Ingrid I. Willoch Per-Kristian Dahl Øivind Holt Tage Pettersen Georg Fiane Jan O Engsmyr Kjell Løkke Siv H. Jacobsen Ronnie Brorsson Clas-Åke Sörkvist Gerd Melin Martin Carling Per Jonsson Lars-Göran Ljunggren Peter Hemlin Jan Gunnarsson Roland Karlsson Uno Nilsson Jan Gabrielsson 13 Fredrikstad kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Halden kommune Moss kommune Moss kommune Sarpsborgs kommune Råde kommune Østfold fylkeskommune Strömstads kommun Tanums kommun Tanums kommun Dals-Eds kommun Bengtsfors kommun Fyrbodals kommunalförbund/vänersborgs kommun Fyrbodals kommunalförbund Fyrbodals kommunalförbund/uddevalla kommun Fyrbodals kommunalförbund/lysekils kommun Västra Götalandsregionen Västra Götalansregionen Övriga Tom Granquist Lennart Larson Siv Bergström Lars Brække Yvonne Samuelsson GO-samarbetet Tanums kommun Tanums kommun

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gränskommittén. Se deltagarförteckning s.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gränskommittén. Se deltagarförteckning s. Datum 25 september 2009 Sida 1(7) Plats och tid Konventions-gården, Moss, Norge kl. 09.30-13.30 ande Se deltagarförteckning s. 7 Övriga deltagande Poul Erik Krogsvold Moss kommune Lennart Larson Kjell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida Sida 1(1) 1(1) Datum: 123 november,

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida Sida 1(1) 1(1) Datum: 123 november, Arbetsutskottet Sida Sida 1(1) 1(1) Datum: 123 november, 2010 2009 Plats och tid Quality Spa och Resort, Strömstad, 12 november, 2010 kl. 09.00 12.00 ande Per-Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 12 juni, 2009

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 12 juni, 2009 Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 12 juni, 2009 Plats och tid Stadshuset, Strömstads kommun, 12 juni, 2009 kl. 09.30 11.30 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Inger-Lise

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Datum 24 maj 2013 1(9) Plats och tid Rådhuset, Skjærhalden, Hvaler kommune, Norge, kl. 10.00-14.00 ande Se deltagarförteckning s. 9 Övriga deltagande Tage Pettersen Moss kommune, Jubileumskommittén 2014

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum 8 februari 2008 Sida 1(6) Plats och tid Borregaard huvudgård, Sarpsborg, Norge kl. 10.00-13.30 ande Se deltagarförteckning s. 6 Övriga deltagande Anne Enger Fylkesmannen i Østfold Siv Bergström Mette

Läs mer

Martin Carling, Fyrbodals kommunalförbund/dals-eds kommun Uno Nilsson, Västra Götalandsregionen Yvonne Samuelsson, Gränskommittén

Martin Carling, Fyrbodals kommunalförbund/dals-eds kommun Uno Nilsson, Västra Götalandsregionen Yvonne Samuelsson, Gränskommittén Arbetsutskottet Sida Sida 1(1) 1(1) Datum: 1823 februari, november, 2011 2009 Plats och tid Rådhuset i Halden, 18 februari, 2011 kl. 09.00 12.00 ande Per-Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(1 1(1 Datu: 2823 oktober, noveber, 20112009 Plats och tid Kounhuset i Tanus koun, 28 oktober, 2011 kl. 09.00 12.00 ande tu Per-Kristian Dahl, Halden koune Ronnie Brorsson, Ströstads koune

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 19 augusti, 2009

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 19 augusti, 2009 Plats och tid Quality Hotel, Luleå, 19 augusti, 2009 kl. 18.00 20.00 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 19 augusti, 2009 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Inger-Lise

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum 9 maj 2008 Sida 1(6) Plats och tid Lysekils Högskolecentrum, Lysekil, Sverige kl. 09.30-13.00 ande Se deltagarförteckning s. 6 Övriga deltagande Anne Enger Fylkesmannen i Østfold Siv Bergström Lennart

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum 9 november 2007 Sida 1(6) Plats och tid Utvecklingscenter i Ed, kl. 10.00-14.00 ande Se deltagarförteckning s. 6 Övriga deltagande Lars Lindén Fyrbodals kommunalförbund Maria Zandfeldt Jenny Martinsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida Sida 1(7) 1(7) Datum: 23 23 november, 2009

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida Sida 1(7) 1(7) Datum: 23 23 november, 2009 Arbetsutskottet Sida Sida 1(7) 1(7) Datum: 23 23 november, 2009 Plats och tid Industriprodukter AS, Halden kommune, 23 november, 2009 kl. 09.00-11.30 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Plats och tid Rådhuset, Rygge kommune, 17 april, 2009 kl. 09.00 11.15 ande tum Arbetsutskottet 1(5 Datum 17 april, 2009 Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Inger-Lise Skartlien, Rygge kommune Martin Carling,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 18 april, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 18 april, 2008 Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 18 april, 2008 Plats och tid Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla 18 april, 2008 10.00 13.00 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid ande Støtvig Hotell, Larkollen, kommune Se deltagarförteckning s. 5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 4 oktober 2002 Sida 1(5) Övriga deltagande Utses att justera Espen A Brustad, kommune Christian

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 23 januari, 2009

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 23 januari, 2009 Plats och tid Tingshuset i Tanumshede, 23 januari, 2009 kl. 09.00 11.30 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 23 januari, 2009 ande Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Inger-Lise Skartlien, Rygge kommune Clas-Åke

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Plats och tid ARENA Vänersborg, Vänersborg, Sverige kl. 09.30-14.00 Datum 11 december 2009 1(10) ande Se deltagarförteckning s.10 Övriga deltagande Leif Bigsten Falköpings kommun Siv Bergström Tanums kommun

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum 8 december, 2006 Sida 1(7) Plats och tid Furulund, Aremark kommune kl. 10.00-13.30 ande Se deltagarförteckning s. 7 Övriga deltagande Allan Josefsson, Jan Robert Danielsen, Moss lufthamn Rygge Annika

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum 26 september 2008 Sida 1(6) Plats och tid Moss Lufthavn Rygge, Rygge kommune, Norge kl. 09.30-13.30 ande Se deltagarförteckning s. 6 Övriga deltagande Anne Enger Fylkesmannen i Østfold Silje Thuresen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum 8 maj 2009 Sida 1(7) Plats och tid Stadshuset, Strömstad, Sverige kl. 09.30-13.30 ande Se deltagarförteckning s. 7 Övriga deltagande Sven Moosberg Strömstads kommun Anders Tysklind Länsstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datum: 23 23 november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 23 november, 2012 kl. 09.00 12.00 ande m tum Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Plats och tid Kommandantboligen, Festningen i Halden 14 december, 2007 09.30-12.30 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 19 januari, 2007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 19 januari, 2007 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 19 januari, 2007 Plats och tid Hotell Laholmen, Strömstads kommun 19 januari, 2007 08.30 11.30 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun Per

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Plats och tid Fiskeauktionen, Smögen, Sverige, kl. 09.30-13.00 ) Datum 21 maj 2010 1(11) ande Se deltagarförteckning s. 11 Övriga deltagande Mats Abrahamsson Sotenäs kommun Madeleine Johansson GO - samarbetet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Gränskommittén Sida 1(5) Plats och tid Rådhuset, Hvaler kommune den 21 september 2001 kl. 10.00 12.00 Beslutande Se deltagarförteckning Övriga deltagande Christian Martins, Gränskommittén Yvonne Samuelsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008 Plats och tid Copenhagen Admiral Hotel, Köpenhamn 21 augusti, 2008 16.30 18.30 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads kommun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 7 november, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 7 november, 2008 Plats och tid Folkets Hus i Halden, 7 november, 2008 09.00 11.30 Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 7 november, 2008 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun Martin Carling,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum: 8 februari 2002

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum: 8 februari 2002 Plats och tid Svinesund, 8 februari 2002 kl. 09.30 11.30 Arbetsutskottet Sida 1(5) ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Erland Lundqvist, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun Susan Holm

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Plats och tid Stadshuset i Åmål, Åmåls kommun, Sverige, kl. 09.30-13.00 Datum 7 oktober 2011 1(13) ande Se deltagarförteckning s.13 Övriga deltagande Helge Stene Johansson Sykehuset Østfold Magnus Engelbrektsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum 23 september 2005 Sida 1(5) Plats och tid Bohusläns Museum, Uddevalla kommun kl. 10.00-14.00 ande Se deltagarförteckning s. 5 Övriga deltagande Lennart Larsson, Christian Martins, Fyrbodals kommunalförbund

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Plats och tid Park Hotel Halden, Halden kommune, Norge, kl. 09.30-13.00 Datum 10 juni 2011 1(13) ande Se deltagarförteckning s.13 Övriga deltagande Tom Granquist Akershus fylkeskommune Lennart Larson Tanums

Läs mer

Pege Schelander, Fyrbodals kommunalförbund 3 Yvonne Samuelsson, Gränskommittén.... Thor Edqvist 1-4 Ronnie Brorsson 4-11

Pege Schelander, Fyrbodals kommunalförbund 3 Yvonne Samuelsson, Gränskommittén.... Thor Edqvist 1-4 Ronnie Brorsson 4-11 Arbetsutskottet Sida Sida 1(5) 1(5) Datum: 1923 april november, 2013 2009 Plats och tid Strömstadsbyggen AB i Strömstad, Sverige, 19 april, 2013 kl. 09.00 12.00 ande Ronnie Brorsson, Strömstads kommun

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Plats och tid Park Hotel Halden, Halden, Norge, kl. 09.30-14.00 ) Datum 5 mars 2010 1(11) ande Se deltagarförteckning s.11 Övriga deltagande Elsie Hellström Fyrbodals kommunalförbund Anne Enger Fylkesmannen

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datu: 1523 februari noveber, 20132009 Plats och tid Ströstadsbyggen AB i Ströstad, Sverige, 15 februari, 2013 kl. 09.00 12.30 ande tu Ronnie Brorsson, Ströstads koun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Plats och tid Hotell Dalsland, Ed, Sverige, kl. 09.00-13.00 ) Datum 1 oktober 2010 1(13) ande Se deltagarförteckning s. 13 Övriga deltagande Ingemar Ung Rabbalshede Kraft AB Emma Askengren Rabbalshede

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Gränskommittén. Se deltagarförteckning s. 5

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Gränskommittén. Se deltagarförteckning s. 5 Datum 8 april 2005 Sida 1(5) Plats och tid Rådahallen, Melleruds kommun kl. 10.00-14.00 ande Se deltagarförteckning s. 5 Övriga deltagande Utses att justera Robert Svensson, Melleruds kommun Anne Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 30 maj, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 30 maj, 2008 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 30 maj, 2008 Plats och tid Strömstads kommun, Stadshuset, Strömstad 30 Maj, 2008 09.00 12.00 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida Sida 1(1) 1(1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida Sida 1(1) 1(1) Arbetsutskottet Sida Sida 1(1) 1(1) Datum: 223 januari, november, 20102009 Plats och tid Tingshuset i Tanumshede, 22 januari, 2010 kl. 09.00 12.00 ande Per-Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson,

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 200 Gränskommittén Østfold Bohuslän - Dalsland Fastställd av styrelsen 20-03-25 Innehåll. Inledning 2 2. Vision.. 2 3. Övergripande mål.. 2 4. Roll/uppgift.... 2 5. Strategi.. 2 6.

Läs mer

Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat

Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, mars 2012 Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 november, 2006

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 november, 2006 Plats och tid Rasta Nordby, 3 november, 09.30 13.00 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 november, 2006 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun Per Kristian Dahl, Halden kommune

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Datum 1 mars 2013 1(9) Plats och tid Dagsholms Hotell Konferens, Färgelanda kommun, Sverige, kl. 09.30-14.00 ande Se deltagarförteckning s. 9 Övriga deltagande Mailis Cavalli-Björkman Fyrbodals kommunalförbund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Gränskommittén. Se deltagarförteckning s. 5

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Gränskommittén. Se deltagarförteckning s. 5 S SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 10 december 2004 Sida 1(5) Plats och tid Haldens kommune, Fredrikstens Festning kl. 10.00-12.00 ande Se deltagarförteckning s. 5 Övriga deltagande Utses att justera Christina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 januari, 2006

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 januari, 2006 Plats och tid Svinesundsparken 3 januari, 09.30 13.00 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 januari, 2006 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Erland Lundqvist, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist, Tanums

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(1 1(1 Datu: 23 23 april, noveber, 2010 2009 Plats och tid Folketshus i Halden, 23 april, 2010 kl. 09.00 12.30 ande tu Per-Kristian Dahl, Halden koune Ronnie Brorsson, Ströstads koun Siv

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(1 1(1 Datu: 2723 augusti, noveber, 20102009 Plats och tid Rådhuset i Rygge koune, tu 27 august, 2010 kl. 09.00 12.00 ande Per-Kristian Dahl, Halden koune Ronnie Brorsson, Ströstads koun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 15 mars, 2007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 15 mars, 2007 Plats och tid Börshuset i Malmö 15 mars 2007 08.30 11.30 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 15 mars, 2007 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun Per Kristian Dahl, Halden kommune

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 24 februari, 2006

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 24 februari, 2006 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 24 februari, 2006 Plats och tid Rasta Nordby, Strömstads kommun 24 februari, 2006 09.30 13.00 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Erland Lundqvist, Strömstads kommun Clas-Åke

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal

PROTOKOLL. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal Plats och tid Kramstarummet, plan 3, 13:15-15:00 Beslutande: Ordförande Tommy Olsson (C) Vice ordförande Ove Schönning (S) Stig Almström (LB) Jan Nilsson Anna-Maria Winblad Ingvar Pettersson Kurt Rådlund

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 ) ) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida Sida 1(7) 1(7) Datum: 6 23 september november, 2013 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstad, Sverige, 6 september, 2013 kl. 09.00 13.00 Beslutande m tum

Läs mer

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar 2010-04-06 Tid Tisdagen den 6 april 2010 Plats: Riverside, Fyrbodal Deltagare: Peter Hemlin, Trollhättan Martin Carling, Dals-Ed Alf Sifversson, Munkedal Essam

Läs mer

Peder Koldeus, kommunchef ( 26) Jonas Olsson, kommunsekr

Peder Koldeus, kommunchef ( 26) Jonas Olsson, kommunsekr DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2010-03-03 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 3 mars 2010, klockan 8.30 11.45 Beslutande Martin Carling (C) ordf Elisabeth Forsdahl (C) Gösta Schagerholm (C) Eva

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Plats och tid Stadshuset, Strömstad kommun, Sverige, kl. 09.30-14.00 ) Datum 14 december 2012 1(10) ande Se deltagarförteckning s.10 Övriga deltagande Hans-Inge Sältenberg Västra Götalandsregionen Lennart

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Datum 2 mars 2012 1(14) Plats och tid Nye Victoria Hotel, Fredrikstad kommune, Norge, kl. 09.30-13.30 ande Se deltagarförteckning s.14 Kommunstyrelsen 1999- Övriga deltagande Hans-Inge Sältenberg Västra

Läs mer

EU-programmet Interreg Sverige-Norge 2014-2020

EU-programmet Interreg Sverige-Norge 2014-2020 EU-programmet Interreg Sverige-Norge 2014-2020 - ett medel för den regionala utvecklingen Foto Tina Stafrén Programgeografi Nordens Gröna Bälte som består av Jämtlands och Västernorrlands län i Sverige

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Datum 12 oktober 2012 1(13) Plats och tid Best Western plus Grand Hotel i Halden, Norge, kl. 09.30-14.00 ande Se deltagarförteckning s.13 Övriga deltagande Hans-Inge Sältenberg Västra Götalandsregionen

Läs mer

Konferensrum Dalsland, Fyrbodals kansli, Uddevalla

Konferensrum Dalsland, Fyrbodals kansli, Uddevalla Förbundsdirektionen Kallelse 2015-10-08 Tid: Torsdagen den 8 oktober 2015 kl. 09.00 12.00 Plats: Konferensrum Dalsland, Fyrbodals kansli, Uddevalla Kontakt: Någon anmälan om deltagande i mötet erfordras

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 212 Gränskommittén Østfold Bohuslän - Dalsland Fastställd av styrelsen 213-3-1 6 Innehåll 1. Inledning. 2 2. Vision... 2 3. Övergripande mål 2 4. Roll, uppgift. 2 5. Strategi... 2

Läs mer

J^^É.t Måns Nilsson (S)

J^^É.t Måns Nilsson (S) NORRTÄLJE KOMMUN Utbildningsnämndens arbetsutskott SAMMANTRADESPROTOKOLL Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 16.00-16.25 Louise Branting (C), ordförande

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 14 januari 2015, klockan 8.00 11.00

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 14 januari 2015, klockan 8.00 11.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2015-01-14 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 14 januari 2015, klockan 8.00 11.00 Beslutande Övriga närvarande Martin Carling (C) ordf Elisabet Forsdahl (C) Ture

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-21-11

DIARIENUMMER G30441-21-11 BESLUT SMÅPROJEKT 2011-03-18 DIARIENUMMER G30441-21-11 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland/ Fyrbodals kommunalförbund Att: Yvonne

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Arbetsutskottet 1(9 1(9 Datu: 1023 februari, noveber, 2012009 Plats och tid Stadshuset i Ströstads koun, 10 februari, 2012 kl. 09.00 12.00 ande tu Thor Edquist, Halden koune Ronnie Brorsson, Ströstads

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida Sida 1(9) 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida Sida 1(9) 1(9) Arbetsutskottet Sida Sida 1(9) 1(9) Datum: 2023 april, november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 20 april, 2012 kl. 09.00 12.00 ande Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Marin Carling,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16) Nr 3 Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 9 mars 2005, klockan 08.30-12.05 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken (s) Gunnar Karlsson (c) Stig Larsson

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2009 Gränskommittén Østfold Bohuslän - Dalsland Fastställd av styrelsen 200-03-05 6 Innehåll. Gränskommitténs sammansättning 2. Styrelsen. 2.2 Arbetsutskottet... 2.3 Ordförande och

Läs mer

PROTOKOLL. Jessica Lövdahl, sekreterare Jan Nilsson

PROTOKOLL. Jessica Lövdahl, sekreterare Jan Nilsson Plats och tid Tallåsenrummet 13:15-16:00 Beslutande: Helena Brink (C) Ordförande Ove Schönning (S) Vice ordförande Ingegerd Pettersson, PRO Sune Öster, SPF Jan Nilsson, PRO Anna-Maria Winblad, PRO Ingrid

Läs mer

Gunnar Larsson. Underskrifter Paragrafer 18-23. Marie Jesson - - - - - Ewa Johansson. Gunnar Larsson BEVIS OM ANSLAG

Gunnar Larsson. Underskrifter Paragrafer 18-23. Marie Jesson - - - - - Ewa Johansson. Gunnar Larsson BEVIS OM ANSLAG 2011-09-07 19 Plats och tid Hembygdsgården i Söderfors kl 18:00-20:20 Beslutande Ewa Johansson (S), ordförande Håkan Thomsson (MP) Lars-Göran Wadström (V) Per Bergsten (M) Gunnar Larsson (FP) Joakim Larsson

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning FOLKHÄLSORÅDET Sammanträdesdatum 2015-06-02 Sida 1 Innehållsförteckning Sida Fastställande av dagordning 3 Uppföljning utbildningsdag Folkhälsa är politik 4 Arbetsområde folkhälsa, 2015 2018 5 Barnkonventionen

Läs mer

Reidun Westman, kulturchef Anna Swanberg, kultursekreterare. Peter Westerdahl. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 53-61 Anna Swanberg

Reidun Westman, kulturchef Anna Swanberg, kultursekreterare. Peter Westerdahl. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 53-61 Anna Swanberg Plats och tid Sessionssalen, kl 15.00-16.00 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Peter Westerdahl (M) Birgith Schelin (C) Cecilia Koch

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 1 september, 2006

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 1 september, 2006 Plats och tid Rasta Nordby 1 september, 09.30 13.00 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 1 september, 2006 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun Arne Øren, Østfold fylkeskommune

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats: Tingssalen, Tingshuset Tanumshede Tid: måndag 15 september kl. 13.00-16.00 Justerare utses Dagordningen godkännes Ärenden 1. Föregående möte och protokoll 2. Budgetuppföljning

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 12.15. Ingalill Jonsson (m)

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 12.15. Ingalill Jonsson (m) 1(24) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 12.15 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande: Utses att justera: Kerstin Asplund,

Läs mer

Plats och tid: Riverside i Uddevalla 2006-09-07

Plats och tid: Riverside i Uddevalla 2006-09-07 Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-09-07 Plats och tid: Riverside i Uddevalla 2006-09-07 Beslutande Gert-Inge Andersson Trollhättan Anne Sophie Aronsson Vänersborg Peter Hemlin Trollhättan Lars-Göran

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Magnus Hesse (M), ordförande Lennart Haraldsson (S), vice ordförande Ulf Dahl (S) Marie Karlsson (M) Sören Söderström

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2004 Gränskommittén Østfold Bohuslän - Dalsland Fastställd Mellerud 8 april 2005 Sidan 1 av 11 GRÄNSKOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING STYRELSE Kommun Ledamöter Ersättare Fredrikstad Ole Haabeth

Läs mer

Kommunhuset, Sessionssalen, 2012-11-21, kl 13.00-15.50. Margareta Ottosson, FUB

Kommunhuset, Sessionssalen, 2012-11-21, kl 13.00-15.50. Margareta Ottosson, FUB Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen,, kl 13.00-15.50 Beslutande Gunilla Aronsson, ordf. Anders Nilsson, Epilepsiföreningen Monica Bergh, SOC Lennart Davidsson, MoB Elsy

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-11-06 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 10.00-15.40 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

Tid och plats Tisdagen den 27 februari 2007 kl 09.30 14.30, Hotell Dalia, Bengtsfors.

Tid och plats Tisdagen den 27 februari 2007 kl 09.30 14.30, Hotell Dalia, Bengtsfors. STYRELSEN 2007-02-27 1 (10) Tid och plats Tisdagen den 27 februari 2007 kl 09.30 14.30, Hotell Dalia, Bengtsfors. Beslutande Anders Johansson, Uddevalla ordförande 1-8 Bengt Mattsson, Tanum ordförande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 20. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 1(23)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 20. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 1(23) Nr 20 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 1(23) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 25 september 2007, klockan 08.30-12.00, 13.00 16.00 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (18) Paragrafer 33-48 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 19.00-21.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Madeleine Atlas (C), ordförande Helena Dådring (M) Fredrik Hammarstrand (M) Bodil

Läs mer

Folkhälsorådet 2015-03-20 1. Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS. Dan Hovskär (KD), HSN Peter Persson (S), MB

Folkhälsorådet 2015-03-20 1. Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS. Dan Hovskär (KD), HSN Peter Persson (S), MB Folkhälsorådet 2015-03-20 1 Plats och tid Nästegårdsskolan Kvänum, 20 mars 2015, klockan 09.15-12.00 Beslutande Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS Thore Emma Svenson Larsson(S), (M),

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Miljö- och hälsorådet 2008-12-01 1(9)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Miljö- och hälsorådet 2008-12-01 1(9) Nr 3 Miljö- och hälsorådet 2008-12-01 1(9) Plats och tid Melleruds kommun, Dalslandsrummet, måndagen den 1 december 2008, klockan 13.00-16.00 Beslutande Robert Svensson (c) KS Daniel Jensen (kd) SN Gunnar

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådet 2013-11-28 1 (11) Plats och tid Mogårdens samlingssal, torsdag 28 november 2013, kl 12:00 15:40 Beslutande Agnetha Eriksson, ordf Rune Öberg, PRO Gösta Öhman, PRO JaanEric Lundqvist,

Läs mer

DIARIENUMMER R30441-61-11 DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER R30441-61-11 DELOMRÅDE GS BESLUT PROJEKT 2011-10-21 DIARIENUMMER R30441-61-11 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland/ Fyrbodals kommunalförbund Att: Yvonne

Läs mer

Mattias Thorängen. Lisbeth Öjstrand

Mattias Thorängen. Lisbeth Öjstrand Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 18.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, ordförande (S) Henrik Axelsson,

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen Plats och sammanträdestid Beslutare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Samverkanshuset, Surbrunnsgatan 13 kl. 13.00 17.00 Birgitta Laugmo (M) Barn- och utbildningsnämnden Allan Josefsson (M) Hälso- och

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 7 mars 2006 kl. 15.30-16.45 efter presidieöverläggningarna Föredragande

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-06-05 Sid 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses justera Skånes Fagerhult rummet, Örkelljunga kommunhus. tisdagen den 5 juni 2012,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (8) Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 27 augusti 2014 kl. 08.00 Beslutande Anders Berngarn (M) Mozhgan Zachrison (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson

Läs mer

Styrelsen för handikappverksamheten. Tid: Onsdagen den 27 januari 2010 kl. 10.00-15.20 Plats: Habilitering & Hälsa, Ekelundsgatan, Göteborg

Styrelsen för handikappverksamheten. Tid: Onsdagen den 27 januari 2010 kl. 10.00-15.20 Plats: Habilitering & Hälsa, Ekelundsgatan, Göteborg Protokoll Sammanträde: Styrelsen för Tid: Onsdagen den 27 januari 2010 kl. 10.00-15.20 Plats: Habilitering & Hälsa, Ekelundsgatan, Göteborg Beslutande Christin Slättmyr (S), ordförande Fredrik Bellino

Läs mer

Sammanträdesdatum. Åmål 9:30 12:00

Sammanträdesdatum. Åmål 9:30 12:00 Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20150313 Plats och tid Åmål 9:30 12:00 Beslutande Dan Rodahl, Försäkringskassan Daniel Schützer

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Datum 25 maj 2012 1(14) Plats och tid Bohusgården Hotell & konferens, Uddevalla, Sverige kl. 09.30-14.00 ande Se deltagarförteckning s. 14 Övriga deltagande Hans-Inge Sältenberg Västra Götalandsregionen

Läs mer

Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica Haider (S), vice ordförande Robert Olesen (S)

Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica Haider (S), vice ordförande Robert Olesen (S) 2013-05-08 1 (7) Tid Onsdagen 8 maj 2013, kl 8.30 9.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2016-03-08 09:00-10:55 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Anna Fransson

Läs mer

Information från socialnämnden 7

Information från socialnämnden 7 Handikapprådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Projekt Ökad livskvalitet för personer med funktionsnedsättning genom fysisk aktivitet 3 Representant för handikapprådet till ett möte

Läs mer

2006-12-13 1. Facklig referensgrupp: Kerstin Söderström, LO. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 49-55 Ingmari Åberg

2006-12-13 1. Facklig referensgrupp: Kerstin Söderström, LO. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 49-55 Ingmari Åberg Plats och tid Komvux 13:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Nina Berggård (v), ordförande Tanya Nilsson (s) vice ordförande Anne-Gärd Näckstam (s) Lilian Garmager (m) Kjell Sandström (fp) Nihad Hodzic

Läs mer

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 132-147. Ann-Charlotte Elgh. Ordförande: Roger Rydström. Justerande: Else-Marie Frisk

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 132-147. Ann-Charlotte Elgh. Ordförande: Roger Rydström. Justerande: Else-Marie Frisk Socialnämnden 2015-10-15 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-10-15, kl. 09.30-12.10 Beslutande: Gruppmöte: 08.00-09.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Socialkontoret, Löjtnant Granlunds väg 16, 281 52 Hässleholm

Socialkontoret, Löjtnant Granlunds väg 16, 281 52 Hässleholm Socialnämnden 2004-06-15 1 (15) Plats och tid Kasern Möller kl 15.00 16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Gunnel Persson (s) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Lilla Rådmansgatan 2, kl. 16.00 17.20

Lilla Rådmansgatan 2, kl. 16.00 17.20 2007-08-15 1 (9) Plats och tid Lilla Rådmansgatan 2, kl. 16.00 17.20 Beslutande Lars Ragnarsson (m) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (m) Christer Grankvist (s) Carl-Göran Svensson (c) Lennart Månsson (s)

Läs mer