DIARIENUMMER R DELOMRÅDE GS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIARIENUMMER R30441-61-11 DELOMRÅDE GS"

Transkript

1 BESLUT PROJEKT DIARIENUMMER R DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland/ Fyrbodals kommunalförbund Att: Yvonne Samuelsson Box UDDEVALLA Projekt: Gränshinder för näringslivet Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge, Länsstyrelsen Jämtlands län, beslutar att ur Europeiska regionala utvecklingsfonden bevilja stöd till den svenska parten, Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland/Fyrbodals kommunalförbund, , för ovan nämnda projekt. Projektet prioriterades av programmets styrkommitté och har tidigare prioriterats av det regionala prioriterande partnerskapet i berört delområde. Stödet tas ur budgeten för det prioriterade området Ekonomisk tillväxt, och avser projektkostnader för perioden till Stödet uppgår till 59,45 % av stödmottagarens redovisade, betalda och godkända kostnader, dock högst kronor. Av den offentliga finansieringen kan EG:s andel uppgå till högst 55,01 %. Beslutet har fattats med stöd av förordning SFS 2007:14 om förvaltning av EG:s strukturfonder. Beslutet kan inte överklagas, enligt 31 i förordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s strukturfonder. Allmänna och särskilda villkor för beslutet Allmänna villkor: Stödmottagaren ska följa Länsstyrelsen i Jämtlands läns föreskrifter och allmänna råd om stöd från Interreg-programmet Sverige-Norge samt i dessa föreskrifters 2, nämnda grundläggande bestämmelser. Se bilaga om gällande föreskrifter och allmänna råd. Projektägaren är skyldig att informera allmänheten om stödet från EU:s fonder. Det görs genom att visa den europeiska flaggan tillsammans med texten Europeiska unionen samt Europeiska regionala utvecklingsfonden på tryckt och digitalt material som produceras i projektet, vid informationsevenemang samt på platsen där projektet bedrivs. En investering för framtiden ska användas som slogan där det är lämpligt. Ansökan om utbetalning ska göras enligt följande tidplan: per den 31/ , 30/6 2012, 31/ , 30/6 2013, 31/ Ansökan insänds senast en månad efter angivet datum. (ansökan insänds senast en månad efter angivet datum) Östersund 1 (12)

2 BESLUT PROJEKT DIARIENUMMER R DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Särskilda Villkor: Projektet ska samordnas med befintliga strukturer, d.v.s Grensetjänsten i Morokulien och Gränsrådet, i linje med nationella prioriteringar. Projektet ska undersöka förutsättningar för ett utvidgat Gränsråd för hela programgeografin. Den sista ansökan om utbetalning ska göras senast två månader efter projektets slutdatum enligt beslut om stöd. Observera att inga kostnader efter projektets slutdag ( ) är stödberättigande. Övrigt: Vid genomförande av projekt kan programmanualen följas där tolkningar av ovan nämnda regelverk, råd och principer för genomförande av projektet framgår. Ansökan om utbetalning av EU-medel och lägesrapporter samt slutrapport ska skickas till Länsstyrelsen, Interreg, Nationella kontrollanten, Östersund. För förvaltande myndighet Anita Sandell Programansvarig Interreg Sverige-Norge Annica Westerlund Vid frågor kring detta ärende kontakta ansvarig handläggare vid beredningssekretariatet i delområdet: Gränslöst Samarbete Bo Hamrå Västra Götalandsregionen Telefonnummer: Östersund 2 (12)

3 Projektnamn/prosjektnavn Prioriterat/prioritert område Huvudsaklig inriktning är insatser: Svensk sökande/organisationsnr Norsk søker/organisasjonsnr Projektledare/prosjektleder Kategori Gränshinder för näringslivet Ekonomisk tillväxt Mot gränshinder Gränskommittén Østfold Bohuslän/Dalsland/Fyrbodals kommunalförbund Østfold fylkeskommune Annika Daisley 66 Genomförande av aktiva och förebyggande åtgärder på arbetsmarknaden Motivering/begrunnelse för beslutet/vedtaket Det finns många existerande gränshinder och det uppkommer ständigt nya som försvårar näringsutövning över gränsen. Projektägarna har, genom ett nyligen avslutat småprojekt, identifierat och engagerat de samarbetspartners, som är viktiga för att kunna arbeta med gränshinderproblematik för näringslivet. Småprojektet har också kartlagt vad som är gjort inom området och identifierat ett antal gränshinder som kvarstår att lösa. Projektet kommer att stärka samarbetet med Grensetjänsten Morokulien för att samordna verksamheten längs svensk-norska gränsen. Projektet ska också utreda möjligheten att etablera en informationstjänst Grensetjänsten Svinesund i regionen Østfold-Fyrbodal. Att verka för att ta bort eller minska olika typer av gränshinder som försvårar för näringslivet att verka i det andra landet är en viktig uppgift. Det öppnar upp nya möjligheter till fri rörlighet över gränsen och möjliggör en mer integrerad arbetsmarknad. Att undanröja gränshinder har hög prioritet inom Interreg- Sverige-Norge-programmet. Gränskommittén har genuin kunskap i frågan och har i projektet engagerat ett brett gränsregionalt partnerskap. Sammanfattande projektbeskrivning Bakgrund En väl fungerande gränsregional arbetsmarknad är en förutsättning för att kunna dra nytta av gränsregionernas potential att skapa dynamik, integration, ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Runt om i de nordiska gränsregionerna finns hinder som begränsar möjligheterna till en arbetsmarknad som sträcker sig över landsgränsen. Gränshinder kan delas in i två typer, dels hinder som beror på att ländernas regelverk inte fungerar optimalt tillsammans, dels hinder som beror på bristande eller svårtillgänglig information. Det finns även hinder som beror på administrativa svårigheter som till exempel olika tolkningar av regelverk. Det finns idag många existerande gränshinder som försvårar arbetspendling, näringsutövning eller integration mellan Sverige och Norge. Arbetet med att uppmärksamma och reducera gränshinder är ett arbetsområde som är ständigt återkommande och bedrivs av flera parter. Detta arbete mellan Sverige och Norge är i starkt behov av en samordning och organisering. Öresundskommittén, mellan Sverige och Danmark, har kommit en bit på väg gällande arbetspendling, näringsliv. Gränshinderforum, ett nordiskt samarbete, arbetar också med gränshinderfrågor och det är viktigt att dra lärdom av deras arbete. När det gäller gränshinder för företag, föreningar och organisationer i gränsregionen Sverige/Norge finns idag ingen naturlig part som jobbar med dessa frågor. Gränskommittén har därför under våren 2010 bildat Östersund 3 (12)

4 en interregional arbetsgrupp med representanter från gränsnära kommuner, tullmyndigheter, företagsorganisationer, Grensetjänsten och enskilda företag. Arbetsgruppen och Gränskommittén har tryckt på behovet och vikten av att snarast möjligt starta upp ett arbete med att kartlägga, följa upp och lösa gränshinder för företag, organisationer, föreningar och invånare. Ett småprojekt har genomförts under perioden januari - juni 2011 med målsättningen att undersöka möjligheterna till utvidgat gränsregionalt samarbete inom gränshinderproblematiken. Småprojektet har identifierat både behov och intresse av fortsatt arbete. Projektets syfte har varit att lägga en grund för ett huvudprojekt i Interreg Sverige-Norge. Projektets innehåll Projektet ska kartlägga, katalogisera, prioritera och jobba för att så många gränshinder som möjligt elimineras och/eller reduceras för näringsliv, organisationer och invånare längs svensk-norska gränsen. Nära samarbete kommer att ske med bland annat Nordiska Ministerrådet och Öresundskommittén. Information kommer att spridas via webb, nyhetsbrev, telefonrådgivning och seminarier. En viktig del i projektet är också att undersöka möjligheterna till att etablera en informationstjänst i Svinesund. Nyskapande Projektet är nyskapande då man strävar efter att förstärka samarbetet med informationstjänsten "Grensetjänsten-Morokulien" för att samordna verksamheten längs svensk-norska gränsen att gälla även företag, organisationer och föreningar. Projektet kommer även att utreda möjligheten att etablera en informationstjänst "Grensetjänsten-Svinesund" i regionen Østfold - Västra Götaland nära sammankopplat med "Grensetjänsten-Morokulien". Skulle detta möjliggöras kan liknande verksamheter byggas upp längs svensk-norska gränsen. Projektet kommer också att vidareutveckla samarbetet med Öresundskommittén för utbyte av erfarenheter och resultat från gränshinderarbetet samt identifiera samarbetet med Gränshinderforum och Nordisk Ministerrådet för att lyfta upp, eliminera och reducera gränshinder, mellan Sverige och Norge, för näringsliv, föreningar, organisationer och invånare. Utvärdering Vid samtliga utbildningstillfällen kommer enkätundersökningar att genomföras. I kartläggningsfasen ska projektet ha kontakt med marknadsundersökningsföretag. I övrigt kommer resultatet av projektet att presenteras i en eller flera rapporter där utvärderingar ingår. Resultatspridning Information och resultat av projektet ska spridas brett till företag, organisationer, myndigheter, media och enskilda. Detta ska bland annat att ske genom; webb, nyhetsbrev, rapporter, informationsmaterial, utbildningar/seminarier och informationsträffar. Projektavgränsning I dagsläget finns ingen naturlig part som aktivt arbetar med gränshinderproblem för näringsliv och organisationer mellan Sverige och Norge. Projektet ska kartlägga, katalogisera, prioritera och jobba för att eliminera uppkomna gränshinder för i första hand företag och organisationer. Målet är också att se om det finns behov och möjligheter att etablera en informationstjänst i Svinesund med fokus på näringslivsfrågor. Risker Projektet ska identifiera hinder som försvårar arbetspendling och affärer över nationsgränsen mellan Sverige och Norge. Målsättningen är att eliminera dessa hinder för att skapa ökad tillväxt och utveckling i gränsregionen. Svårigheter kan exempelvis vara att få myndigheter att tolka lagstiftningen till fördel för gränspendlare och företag som önskar göra affärer över gränsen. Detta leder då till onödiga gränshinder. En annan svårighet är att få förändringar av lagar eller föreskrifter, då gränsproblematiken finns geografiskt långt från beslutsfattarna. Ett annat problem kan vara nya EU-direktiv eller föreskrifter, då Östersund 4 (12)

5 Norge inte är medlem i EU. Nya/förändrade nationella lagar/föreskrifter tillkommer ständigt utan att det är undersökt om detta kan innebära nya gränshinder. Förväntade resultat och egna resultatindikatorer 1. Projektet ska inom projektperioden ha identifierat, kartlagt, katalogiserat och prioriterat uppskattningsvis 30 aktuella gränshinder för i första hand näringslivet mellan Sverige och Norge. 2. Projektet ska inom projektperioden ha kartlagt bransch- och rådgivningsorganisationer, advokater, revisorer och andra typer av rådgivningsföretag som arbetar över svensk-norska gränsen, uppskattningsvis företag/organisationer. 3. Projektet ska inom projektperioden ha genomfört 2-4 utbildningar riktade till företag, branschoch rådgivningsorganisationer som arbetar över svensk-norska gränsen. 4. Projektet ska under projektperioden ta fram rutiner för att stärka samarbetet med informationstjänsten "Grensetjänsten-Morokulien" för att samordna verksamheten längs svensknorska gränsen att gälla även företag, organisationer och föreningar. 5. Projektet ska under projektperioden utreda möjligheten att etablera en informationstjänst "Grensetjänsten - Svinesund" i regionen Østfold - Västra Götaland, nära sammankopplat med "Grensetjänsten-Morokulien". 6. Projektet ska under projektperioden vidareutveckla samarbetet med Öresundskommittén för utbyte av erfarenheter och resultat från gränshinderarbetet. 7. Projektet ska under projektperioden ta fram rutiner för att stärka samarbetet med Gränshinderforum och Nordisk Ministerrådet för att lyfta upp, eliminera och reducera gränshinder, mellan Sverige och Norge, för näringsliv, föreningar, organisationer och invånare. 8. Projektet ska under projekttiden etablera 3 institutionella samarbeten se punkt 4, 6 och 7. Målgrupp och mottagare av resultatet Projektet är brett och riktar sig till flera målgrupper som exempel; Företag, företagsnätverk och företagsorganisationer, primärt inom produktion, handel, hantverk, kultur/fritid/besöksnäring, tjänsteföretag och transport. Företag och organisationer med fokus på bistånd, rådgivning och/eller information till företag/organisationer som önskar göra affärer över gränsen. Kommuner, organisationer och myndigheter i gränsregionen Sverige-Norge. Aktuella samarbetspartners inom gränshinderproblematiken. Myndigheter och institutioner nationellt och nordiskt. Enskilda arbetspendlare och föreningar. Press och media. Flera av målgrupperna är också resultatmottagare; Ökad och förbättrad information om vad som gäller vid affärer över en landsgräns till företag, företagsnätverk, företagsorganisationer, myndigheter och offentliga organisationer. Ökad och förbättrad information om vad som gäller för arbetspendlare över nationsgränsen. Identifierade gränshinder lyfts till Nordiska Ministerrådet och till Gränshinderforum för kännedom och vidare åtgärd. Utbildningsprogram till företag och organisationer med fokus på bistånd, rådgivning och/eller information till företag/organisationer som önskar göra affärer över gränsen. Kommunala, regionala och nationella politiker och tjänstemän Östersund 5 (12)

6 Projektets gränsregionala mervärde/merverdi Projektet syfte är att arbeta för att stimulera utveckling och tillväxt i gränsregionen mellan Sverige och Norge genom att; Eliminera och/eller reducera gränshinder för näringsliv, organisationer och invånare. Förstärka samarbetet med Grensetjänsten Morokulien för att samordna verksamheten längs svensk-norska gränsen. Utreda möjligheterna att etablera en informationstjänst "Grensetjänsten - Svinesund" med fokus på näringslivsfrågor. Vidareutveckla samarbetet med Öresundskomiteen för utbyte av erfarenheter och resultat. Stärka sambandet med Gränshinderforum och Nordiska Ministerrådet för att lyfta upp, eliminera och reducera gränshinder, mellan Sverige och Norge, för näringsliv, föreningar, organisationer och invånare. Organisation Projektägare i Sverige är Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland och i Norge Østfold fylkeskommune. Projektledaren har det operativa ansvaret för projektets genomförande samt för medarbetarna i projektet Styrgrupp Projektet leds av en styrgrupp med representanter från Gränskommittén, Østfold fylkeskommune, Västra Götalandsregionen, Fyrbodals kommunalförbund, Öresundskomiteen, ARKO och Grensetjänsten Morokulien. Styrgruppens roll skall vara att styra och leda de anställda i projektet samt ansvara för budgeten. Styrgruppens främsta uppgift är, att utifrån de löpande resultaten och erfarenheterna i projektet ta fram förslag på drift och finansiering av en verksamhet efter projekttidens slut. Arbetsgrupp Till projektet finns en arbetsgrupp nära kopplad bestående av representanter från; Gränskommittén, Østfold fylkeskommune, Grensetjänsten Morolulien, Nordic Innovation, Aremark, Halden, Hvaler, Strömstad, Tanum och Dals-Eds kommuner, Tollregion Øst, Tullverket, Företagarna Västra Götaland/Fyrbodal, Bedriftsforbundet avd. Østfold, KGH Customs AB, Tollkonsult AS och Ecus AB. Arbetsgruppen träffas regelbundet och driver projektet framåt. Arbetsgruppens roll är bl.a. att vara bollplank, idéeforum och kontaktskapare. Temagrupper Under projektets gång bildas olika temagrupper med representanter från deltagare i styr- och arbetsgrupp, företag inom rådgivning och/eller information till näringsliv eller andra verksamheter som har intresse för gränsproblematik som ex. NAV, Skatteverket, Västsvenska Industri- och Handelskammaren, NHO Østfold, GO-samarbetet och Norsk Svenska Handelskammaren. Information och resultatspridning Information till företag, organisationer och enskilda är en mycket viktig del i projektet. Detta kommer bland annat att ske genom; Egen eller koppling till annan webb där aktuell översikt finns om projektet, aktuella gränshinder, näringslivsguide samt nyheter som berör företag som jobbar över gränsen. Utbildningsinsatser/informationsmaterial tas fram för bransch- och rådgivningsorganisationer, advokater, revisorer och andra typer av rådgivningsföretag som arbetar över svensk-norska gränsen. Genomföra aktuella informationsträffar och seminarier tillsammans med samarbetspartners Östersund 6 (12)

7 Sprida information via webb, nyhetsbrev, media och annat relevant informationsmaterial. Information om samtliga samarbetspartners/medfinansiärer kommer att läggas ut på webbsidan och i presentationer. Projektets miljöarbete Projektet kommer att arbeta för att minska den negativa miljöpåverkan genom följande åtgärder; Seminarier och informationsmöten kommer att genomföras på ett flertal strategiska platser i gränsregionen för att minska resandet för deltagarna. Vid långväga möten/seminarier som exempelvis Köpenhamn och Oslo kommer i första hand tåg att väljas, andra hand buss och i sista hand egen bil. I övrigt prioriteras kollektivtrafik och samåkning. Projektet kommer att sprida så mycket som möjligt av informationen via webb och digitala nyhetsbrev, istället för trycksaker för att minska miljöpåverkan. Vid användande av trycksaker kommer dessa att tryckas digitalt och efter behov. Projektet kommer internt att arbeta via ett virtuellt kontor vilket medför minskat användande av papper och avfall. Projektet kommer även att verka för att inte använda engångsprodukter som ex. engångstallrikar, plastmuggar. Projektets arbete med jämställdhet/likestilling Jämställdhets- och mångfaldsarbetet ska integreras i den löpande verksamheten i projektet, där projektledare, medarbetare och samarbetspartners tar ansvar för jämställdhets- och mångfaldsprocessen. Alla ska ha samma möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, trostillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder etc. I projektets styr-, arbets- och temagrupper ska både män och kvinnor ingå. Projektet strävar också efter att projektledning och medarbetare representeras av både män och kvinnor. Projektet vänder sig till alla (oavsett kön) som passerar gränsen mellan Sverige och Norge och upplever något hinder. Detta gäller både enskilda som företag. Projektets arbete för etnisk mångfald/integration Projektet är ett integrationsprojekt mellan Sverige och Norge där syftet är att öka konkurrenskraft och tillväxt både i regionen och i de båda nationalstaterna genom en förbättrad information samt eliminering och reducering av gränshinder för företag och enskilda. Detta leder till en ökad integrationen över nationsgränsen som ger effekt för enskilda arbetspendlare, företag, föreningar, myndigheter och organisationer (oavsett nationell tillhörighet). Projektet kommer också att jobba för en gemensam arbetsmarknad och fri rörlighet i Norden i nära samverkan med Öresundregionen, Nordiska Minsterrådet och Nordic Innovation Centre Östersund 7 (12)

8 Tid- och aktivitetsplan Aktivitet Startdatum Slutdatum Kartläggning branch/rådgivningsorg, projekt, gränshinder, utredningar Informationsinsatser; webb, nyhetsbrev, seminarier, möten, material Kartlägga, katalogisera, registrera, prioritera & följa upp gränshinder Ta fram utbildningsprogram för rådgivningsföretag Ta fram rutiner för framtida internationnellt/nordiskt samarbete Utreda möjligheten att etablera Grensetjänsten - Svinesund Planläggning av fortsatt verksamhet och användning av resultat efter projektslut Projektutvärdering och slutredovisning/projektevaluering og regnskapsavslutning Projektets start och slutdatum Förväntat resultat av programindikatorerna för (A) Ekonomisk tillväxt eller (B) Attraktiva regioner) Övergripande indikatorer Antal vid projektstart slut Antal kvinnor år som deltar i projektet. Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 50 Antal män år som deltar i projektet. Antal män yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 200 Antal deltagande företag med kvinnligt ägande som deltar i 20 projektaktiviteter. Antal deltagande företag med manligt ägande som deltar i 80 projektaktiviteter. Antal deltagande företag med mixat ägande som deltar i projektaktiviteter. 0 Resultat indikatorer (A) Antal formella gränshinder som projektet bidrar till att undanröja. 3 (A) Antal undanröjda upplevda gränshinder. 4 (A) Antal kvinnor som deltar i gemensamma utbildningar och praktik. 50 (A) Antal män som deltar i gemensamma utbildningar och praktik 150 (A) Antal kvinnliga studenter som studerar del av sin utbildning i det andra landet. (A) Antal manliga studenter som studerar del av sin utbildning i det andra landet. (A) Antal nyetablerade och vidareutvecklade gränsöverskridande kluster. 2 (B) Etablerade institutionella samarbeten. (B) Nya och vidareutvecklade metoder för stads- och landsbygdsutveckling. Aktivitetsindikatorer för projektet (A) Projekt med inriktning på en integrerad arbetsmarknad Östersund 8 (12)

9 Formella gränshinder Ambitionen är att lösa så många gränshinder som möjligt och det är svårt att på förhand ange vilka. Småprojektet har identifierat ett antal gränshinder som man jobbar vidare med i huvudprojektet. Målet är att minst tre ska lösas under projektperioden. Exempel på gränshinder som kan komma att lösas är: Momsproblematiken för tunga arbetsmaskiner Taxibåttrafik över gränsen Höga tullavgifter för kulturutbyte och tävlingar Upplevda gränshinder Digital TV (olika system i de båda länderna) Moms på tjänster (oklara regler vad som gäller för underleverantörer) Trafiktillstånd (enklare rutiner för export/import) Bankärenden (enklare regler för att skaffa konto för gränsarbetare efterlyses) Kluster Gränsregional arbetsgrupp Østfold/Västra Götaland (bestående av viktiga samarbetspartner från kommuner, tull, företag, regioner m.fl). Gränsöverskridande arbetsgrupp (bestående av Gränskommittén, Grensetjänsten, Öresundskommittén och ÖresundDirekt). Förväntade långsiktiga resultat och effektindikatorer Genom bättre och tillförlitlig information om gällande regler samt reducering av gränshinder, som försvårar affärer/samarbete, möjliggörs för fler företag att inleda samarbeten och göra affärer över gränsen. Ökad samverkan, tydligare rollfördelning samt bättre rutiner för det framtida arbetet med gränshinder interregionalt och nordiskt. En regional informationstjänst "Grensetjänsten - Svinesund" i nära samarbete med "Grensetjänsten- Morokulien" ökar servicen för invånare, företag, föreningar, myndigheter och organisationer i regionerna Västra Götaland-Østfold och Värmland-Hedmark samt längs hela svensk-norska gränsen. Förväntat gränsregionalt samarbete efter projektets slut Projektet ska, tillsammans med Öresundskomiteen och Grensetjänsten, ta fram rutiner för hur samarbetet med Gränshinderforum och Nordiska Ministerrådet ska bedrivas för att synliggöra, eliminera/reducera gränshinder för näringsliv, föreningar/organisationer och invånare. Projektet ska ta fram rutiner hur samarbetet med Gränskommittén, Nordic Innovation, Grensetjänsten - Morokulien och Öresundskomiteen ska bedrivas i framtiden. Projektet ska ta fram mandat och rutiner för den interregionala arbetsgruppen. Projektet ska förstärka samarbetet med informationstjänsten "Grensetjänsten Morokulien" för att samordna verksamheten längs svensk-norska gränsen för att gälla även företag, organisationer och föreningar. Projektet ska utreda möjligheten till att etablera en informationstjänst "Grensetjänsten - Svinesund" i regionen Østfold - Västra Götaland, nära sammankopplat med "Grensetjänsten - Morokulien" Östersund 9 (12)

10 Ekonomi Specificering av övriga kostnader Övriga kostnader Typ av kostnad Kostnad SEK Seminarier & Kick off Möten Nyhetsbrev Trycksaker, informationsmaterial Övrigt Indirekta kostnader 0 Summa övriga kostnader Øvriga kostnader Typ av kostnad Kostnad NOK Seminarier Övrigt Indirekte kostnader 0 Summa øvrige kostnader Svensk projektbudget SEK Faktiska kostnader Summa SEK % Egen personal inkl soc avg ,44% Externa tjänster ,48% Lokalkostnader ,24% Investeringar Resor ,90% Övriga kostnader ,47% Summa faktiska kostnader ,52% Externt offentligt direktfinansierade kostnader ,48% Summa svenska projektkostnader ,00% Norsk prosjektbudjett NOK Faktiske kostnader Summa NOK % Eget personale inkl sos avg ,79% Eksterne tjenester ,26% Lokalkostnader Investeringar Reiser ,79% Övriga kostnader ,53% Sum faktiske kostnader ,37% Eksterne offentlige direkte finansierte kostnader ,63% Sum norsk prosjektkostnader ,00% Östersund 10 (12)

11 Svensk finansieringsplan Offentlig finansiering Svensk nationell medfinansiering Summa SEK % Gränskommittén ,06% Fyrbodals kommunalförbund ,83% Västra Götalandsregionen ,43% ARKO ,21% Summa kontant finansiering ,52% Direktfinansiering (arbete m.m.) Grensetjänsten Morokulien ,03% Strömstad kommun ,36% Tanums kommun ,36% Dals-Eds kommun ,36% Tullverket ,36% Summa direktfinansiering ,48% Summa svensk nationell medfinansiering ,99% Europeiska regionala utvecklings fonden ,01% EG-andel av finansiering av faktiska kostnader EG-andel av offentlig finansiering 59,45% 55,01% Summa svensk offentlig finansiering inkl EGfinansiering ,00% Privat kontant finansiering Summa svensk privat medfinansiering Total svensk finansiering ,00% Östersund 11 (12)

12 Norsk finansieringsplan Offentlig finansiering Norsk regional medfinansiering Summa NOK % Østfold fylkeskommune ,37% Summa kontant finansiering ,37% Direktfinansiering (arbeid m.m.) Halden kommune ,16% Aremark kommune ,16% Hvaler kommune ,16% Tollregion Øst ,16% Summa direktfinansiering ,63% Total norsk regional medfinansiering ,00% Statliga IR-midler ,00% IR-midler av finansiering av faktiska kostnader IR-midler av offentlig finansiering 45,78% 40,00% Summa norsk regional finansiering inkl statliga IRmidler ,00% Privat kontant finansiering Summa norsk privat medfinansiering Summa norsk finansiering ,00% Östersund 12 (12)

DIARIENUMMER G30441-21-11

DIARIENUMMER G30441-21-11 BESLUT SMÅPROJEKT 2011-03-18 DIARIENUMMER G30441-21-11 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland/ Fyrbodals kommunalförbund Att: Yvonne

Läs mer

DIARIENUMMER 304-3664-13 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER 304-3664-13 DELOMRÅDE IS BESLUT SMÅPROJEKT 2013-05-30 DIARIENUMMER 304-3664-13 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads kommun Att: Johan Kullander 651 84 Karlstad Projekt: Träteknisk utbildning

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-1-10

DIARIENUMMER N30441-1-10 BESLUT SMÅPROJEKT 2010-02-16 DIARIENUMMER N30441-1-10 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Handelskammaren Mittsverige Att: Dick Jansson Kyrkogatan 26 852 32 Sundsvall

Läs mer

DIARIENUMMER 304-2646-13 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER 304-2646-13 DELOMRÅDE IS BESLUT PROJEKT 2013-06-17 DIARIENUMMER 304-2646-13 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Studiefrämjandet Värmland/Bergslagen Att: Kristina Carling Verkstadsgatan 1 652

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-65-12 DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER G30441-65-12 DELOMRÅDE GS BESLUT SMÅPROJEKT 2012-09-25 DIARIENUMMER G30441-65-12 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Västra Götalandsregionen Naturbruksgymnasiet Nuntorp Att: Thor Kempe Nuntorp

Läs mer

DIARIENUMMER 304-631-13. Projekt: Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer som konkurrenskraft

DIARIENUMMER 304-631-13. Projekt: Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer som konkurrenskraft BESLUT PROJEKT 2013-03-25 DIARIENUMMER 304-631-13 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mittuniversitetet Att: Yvonne von Friedrichs 831 25 Östersund Projekt: Samhällsentreprenörskap

Läs mer

DIARIENUMMER G

DIARIENUMMER G BESLUT SMÅPROJEKT 2010-12-30 DIARIENUMMER G30441-69-10 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränskommittén Østfold/Fyrbodal Att: Yvonne Samuelsson Box 305 451 18 UDDEVALLA

Läs mer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-90-08

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-90-08 BESLUT BIFALL FÖRPROJEKT 2008-05-19 DIARIENUMMER N30441-90-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Jämtland-Härjedalens Handikappidrottsförbund Idrottens Hus Att: Bertil

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-97-08

DIARIENUMMER G30441-97-08 BESLUT SMÅPROJEKT 2008-05-22 DIARIENUMMER G30441-97-08 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen Västra Götalands län Att: Arne Kroon 462 82 VÄNERSBORG Projekt:

Läs mer

DIARIENUMMER R

DIARIENUMMER R BESLUT FÖRPROJEKT 2008-05-26 DIARIENUMMER R30441-72-08 DELOMRÅDE Regionöverskridande Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Framtid Hogdal Idéell Förening c/o Solveig Haugen Storån 474

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-144-08. Projekt: Framtidens tillgång på kapacitet och kompetens i äldreomsorgen-förstudie

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-144-08. Projekt: Framtidens tillgång på kapacitet och kompetens i äldreomsorgen-förstudie BESLUT SMÅPROJEKT 2009-03-26 DIARIENUMMER S30441-144-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Årjäng kommun Att:Gränskommittén Värmland-Östfold Box 906 672 29 Årjäng Projekt:

Läs mer

Diarienummer G

Diarienummer G BESLUT SMÅPROJEKT 2010-06-29 Diarienummer G30441-30-10 Delområde GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Connect Väst Att: Dag Stulen Stena Center 1 A 412 92 GÖTEBORG Projekt: Företagsaccelerator

Läs mer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-81-08

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-81-08 BESLUT FÖRPROJEKT 2008-06-04 DIARIENUMMER N30441-81-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen Att: John Rune Wikén Box 384 831

Läs mer

DIARIENUMMER 304-3828-13

DIARIENUMMER 304-3828-13 BESLUT SMÅPROJEKT 2013-06-17 DIARIENUMMER 304-3828-13 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Regionförbundet Jämtlands län Att: Suzan Stenberg, MSSP Box 3123 831 03 Östersund

Läs mer

DIARIENUMMER G Projekt: Samverkan för ungdomar tvärs över gränser och institutioner

DIARIENUMMER G Projekt: Samverkan för ungdomar tvärs över gränser och institutioner BESLUT FÖRPROJEKT 2008-06-04 DIARIENUMMER G30441-88-08 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Dalslands Travsällskap, Åmålstravet Att: Per Hagström Box 67 662 22 ÅMÅL Projekt:

Läs mer

DIARIENUMMER S30441-36-10 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S30441-36-10 DELOMRÅDE IS BESLUT PROJEKT 2010-12-14 DIARIENUMMER S30441-36-10 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Byggutbildning Star i Dalarna Att: Dan Gustafsson Kaserngården 6 79140 Falun Projekt:

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-196-08. Projekt: Bygg i gränsregionen, en gemensam marknad för arbete och utbildning.

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-196-08. Projekt: Bygg i gränsregionen, en gemensam marknad för arbete och utbildning. BESLUT SMÅPROJEKT 2009-02-05 DIARIENUMMER S30441-196-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Sveriges Byggindustrier Service AB Att: Hans Grandin Box 1958 791 19 Falun

Läs mer

DIARIENUMMER G

DIARIENUMMER G BESLUT FÖRPROJEKT 2008-11-26 DIARIENUMMER G30441-175-08 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden IFK Strömstad Att: Reimer Johansson C/o Södra hamngatan 32 452 30 STRÖMSTAD

Läs mer

DIARIENUMMER N Projekt: Projekt Utveckling av idrottsturism och de strategiska ledarna i

DIARIENUMMER N Projekt: Projekt Utveckling av idrottsturism och de strategiska ledarna i BESLUT FÖRPROJEKT 2008-06-04 DIARIENUMMER N30441-107-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden FC Norrland Friidrottscentrum Norrland Att: Stefan Kanerva Krongatan 1 872

Läs mer

DIARIENUMMER S30441-11-11 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S30441-11-11 DELOMRÅDE IS BESLUT PROJEKT 2011-04-07 DIARIENUMMER S30441-11-11 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Malung-Sälens kommun Att: Ingemar Kyhlberg Box 14 78 221 Malung Projekt: Destinationsutveckling

Läs mer

DIARIENUMMER N Projekt: Samverkan Dataföreningen Jämtland och Sör-Nord Tröndelag

DIARIENUMMER N Projekt: Samverkan Dataföreningen Jämtland och Sör-Nord Tröndelag BESLUT FÖRPROJEKT 2008-08-11 DIARIENUMMER N30441-99-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Dataföreningen i Jämtland Att: Lennart Bylund c/o Marianne Magnusson Roddarvägen

Läs mer

DIARIENUMMER R30441-48-12

DIARIENUMMER R30441-48-12 BESLUT SMÅPROJEKT 2012-05-28 DIARIENUMMER R30441-48-12 DELOMRÅDE Reg Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Rottneros Park Trädgård AB Att: Reine Flodin c/o Sunne Turism AB, 41.Turistbyrån

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-35-09. Projekt: Gränsstrategisk kris- och katastrofhantering Sverige-Norge

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-35-09. Projekt: Gränsstrategisk kris- och katastrofhantering Sverige-Norge BESLUT SMÅPROJEKT 2009-12-14 DIARIENUMMER S30441-35-09 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen Dalarna Att: Lars-Håkan Jönsson Plan- och Beredskapsenheten 791

Läs mer

DIARIENUMMER N

DIARIENUMMER N BESLUT FÖRPROJEKT 2008-08-11 DIARIENUMMER N30441-100-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Korpen Storsjön Att: Maud Frånberg Ängegatan 2 831 37 Östersund Projekt:

Läs mer

DIARIENUMMER N

DIARIENUMMER N BESLUT FÖRPROJEKT 2010-01-12 DIARIENUMMER N30441-69-09 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Östersunds Orkesterförening Att: Orwar Eriksson Åsvägen 116 836 95 Ås Projekt:

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-43-11

DIARIENUMMER N30441-43-11 BESLUT SMÅPROJEKT 2011-06-14 DIARIENUMMER N30441-43-11 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Birka Folkhögskola Att: Annkristin Holmberg Birkavägen 25 836 95 Ås Projekt:

Läs mer

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS BESLUT FÖRPROJEKT 2008-12-16 DIARIENUMMER S30441-183-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Föreningen Utvecklingsgruppen Ja Järna Myrbacka 82 780 51 Dala-Järna Projekt:

Läs mer

DIARIENUMMER R330441-188-08

DIARIENUMMER R330441-188-08 BESLUT SMÅPROJEKT 2009-01-12 DIARIENUMMER R330441-188-08 DELOMRÅDE REG Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads universitet Att: Anders Gustafsson Universitetsgatan 2 651 88

Läs mer

DIARIENUMMER N

DIARIENUMMER N BESLUT FÖRPROJEKT 2008-08-11 DIARIENUMMER N30441-120-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Turistföreningen Gränslauta Att: Örjan Sedin Brogränd 26 B 831 41 Östersund

Läs mer

DELOMRÅDE GS DIARIENUMMER G30441-164-08

DELOMRÅDE GS DIARIENUMMER G30441-164-08 BESLUT PROJEKT 2008-12-12 DIARIENUMMER G30441-164-08 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen i Västra Götaland Att: Lena Tingström 403 40 GÖTEBORG Projekt:

Läs mer

DIARIENUMMER N

DIARIENUMMER N BESLUT SMÅPROJEKT 2012-06-27 DIARIENUMMER N30441-34-12 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Regionförbundet Jämtlands län/länskulturen Att: Stefan Ek Box 377 831 03 Östersund

Läs mer

DIARIENUMMER G

DIARIENUMMER G BESLUT SMÅPROJEKT 211-5-4 DIARIENUMMER G3441-4-11 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Västra Götalandsregionen Att: Pernilla Thorvald Residenset, Torget 462 8 VÄNERSBORG

Läs mer

DELOMRÅDE R DIARIENUMMER R30441-67-08. Projekt: Hjärtat i Skandinavien Kultur- och naturbaserad besöksnäring

DELOMRÅDE R DIARIENUMMER R30441-67-08. Projekt: Hjärtat i Skandinavien Kultur- och naturbaserad besöksnäring BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER R30441-67-08 DELOMRÅDE R Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen Dalarna Att: Mikael Selander 791 84 Falun Projekt: Hjärtat i Skandinavien

Läs mer

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS BESLUT SMÅPROJEKT 2012-09-25 DIARIENUMMER S30441-69-12 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads kommun Att: Urban Karlsson Karlstad-Hammarö gymnasieförvaltning 651

Läs mer

DIARIENUMMER DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER DELOMRÅDE IS BESLUT SMÅPROJEKT 2013-11-12 DIARIENUMMER 304-7817-13 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Region Värmland Att: Marianne Eriksson Box 1022 651 15 Karlstad Projekt: Innovation

Läs mer

DIARIENUMMER N

DIARIENUMMER N BESLUT BIFALL FÖRPROJEKT 2008-09-09 DIARIENUMMER N30441-119-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Frostvikens församling Att: Gustaf Forsmark Box 63 830 90 Gäddede

Läs mer

DIARIENUMMER N Projekt: Utrede og utvikle felles fotballag i grenseområdet Lierne - Frostviken

DIARIENUMMER N Projekt: Utrede og utvikle felles fotballag i grenseområdet Lierne - Frostviken BESLUT FÖRPROJEKT 2008-06-01 DIARIENUMMER N30441-101-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Frostvikens Fotbollsförening Att: Peter Hansson Brogatan 13 830 90 Gäddede

Läs mer

DIARIENUMMER R

DIARIENUMMER R BESLUT SMÅPROJEKT 2012-04-24 DIARIENUMMER R30441-46-12 DELOMRÅDE Reg Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads universitet Att: Lennart Blomquist Universitetsgatan 1 651 88 Karlstad

Läs mer

BESLUT SMÅPROJEKT

BESLUT SMÅPROJEKT BESLUT SMÅPROJEKT 2008-05-16 DIARIENUMMER N30441-35-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Strömsunds kommun Att: Susanne Hansson Storgatan 15 833 24 Strömsund Projekt:

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S BESLUT SMÅPROJEKT 2008-10-20 DIARIENUMMER S30441-173-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Folkuniversitetet Att: Ann Christin Hiebsch Holmgatan 32 791 71 Falun Projekt:

Läs mer

DIARIENUMMER S30441-50-12 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S30441-50-12 DELOMRÅDE IS BESLUT PROJEKT 2012-06-27 DIARIENUMMER S30441-50-12 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Compare Karlstad Att: Mikael Lundström Lagergrens gata 4 651 07 Karlstad Projekt:

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S BESLUT SMÅPROJEKT 2009-07-08 DIARIENUMMER S30441-38-09 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Stiftelsen Teknikdalen Att: Bengt Fahlgren Box 760 781 27 Borlänge Projekt:

Läs mer

DIARIENUMMER DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER DELOMRÅDE IS BESLUT SMÅPROJEKT 2013-09-03 DIARIENUMMER 304-5088-13 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Arvika Näringslivscenter ek för Att: Mikael Engstig Box 913 671 29 Arvika Projekt:

Läs mer

DIARIENUMMER R Projekt: Seterbrukets biologiske kulturarv som ressurs for en bærekraftig framtid

DIARIENUMMER R Projekt: Seterbrukets biologiske kulturarv som ressurs for en bærekraftig framtid BESLUT SMÅPROJEKT 2011-02-18 DIARIENUMMER R30441-61-10 DELOMRÅDE R (NGB/IS) Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Sveriges lantbruksuniversitet/cbm Att: Håkan Tunón Box 7007 750 07

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S BESLUT PROJEKT 2009-05-19 DIARIENUMMER S30441-8-09 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Värmlands idrottsförbund Att: Per Dalebjer Box 10 651 02 Karlstad Projekt: Världens

Läs mer

DIARIENUMMER G Projekt: InfraGreen grönt ljus för satsning på hållbar infrastruktur

DIARIENUMMER G Projekt: InfraGreen grönt ljus för satsning på hållbar infrastruktur BESLUT SMÅPROJEKT 212-3-21 DIARIENUMMER G3441-43-12 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen i Västra Götalands län Att: Tore Carlsson 43 4 GÖTEBORG Projekt:

Läs mer

DIARIENUMMER G DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER G DELOMRÅDE GS BESLUT PROJEKT 2011-04-07 DIARIENUMMER G30441-17-11 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Västra Götalandsregionen Att: Christina Christiansson Regionens Hus 542 87 MARIESTAD

Läs mer

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda samt bilagda föreskrifter):

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda samt bilagda föreskrifter): BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER S30441-74-08 DELOMRÅDE Inre Skandinavien Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Emigrantregistret/Kinship Center Att: Mattias Nilsson Box 331 651 89 Karlstad

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER R

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER R BESLUT SMÅPROJEKT 2010-06-02 DIARIENUMMER R30441-28-10 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Värmlands idrottsförbund Att: Per Dalebjer Industrigatan 1 651 02 Karlstad

Läs mer

DELOMRÅDE REGIONÖVER- SKRIDANDE DIARIENUMMER R30441-12-09

DELOMRÅDE REGIONÖVER- SKRIDANDE DIARIENUMMER R30441-12-09 BESLUT PROJEKT 2009-05-19 DIARIENUMMER R30441-12-09 DELOMRÅDE REGIONÖVER- SKRIDANDE Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads universitet Att: Lars Nilsson Universitetsgatan 2

Läs mer

DIARIENUMMER N DELOMRÅDE NGB

DIARIENUMMER N DELOMRÅDE NGB BESLUT PROJEKT 2012 03 28 DIARIENUMMER N30441 9 12 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Handelskammaren Mittsverige Att: Dick Jansson Kyrkogatan 26 852 32 Sundsvall Projekt:

Läs mer

DIARIENUMMER DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER DELOMRÅDE IS BESLUT SMÅPROJEKT 2013-12-17 DIARIENUMMER 304-8797-13 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Cerut, Karlstads universitet Att: Lotta Braunerhielm Universitetsgatan 2 651

Läs mer

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda föreskrifter):

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda föreskrifter): BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER G30441-47-08 DELOMRÅDE Gränslöst Samarbete Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Uddevalla kommun Att: Lena Tegenfeldt Stadshuset, Utvecklingsavdelningen

Läs mer

DIARIENUMMER G

DIARIENUMMER G BESLUT SMÅPROJEKT 2008-06-04 DIARIENUMMER G30441-103-08 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Färgelanda kommun Att: Jan Stalfors Allhemsvägen 5 458 80 FÄRGELANDA Projekt:

Läs mer

DELOMRÅDE GS DIARIENUMMER G30441-166-08

DELOMRÅDE GS DIARIENUMMER G30441-166-08 BESLUT PROJEKT 2008-12-12 DIARIENUMMER G30441-166-08 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Strömstads kommun Att: Björn Gunnarsson 452 80 STRÖMSTAD Projekt: Gränsregional

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-118-08

DIARIENUMMER N30441-118-08 BESLUT SMÅPROJEKT 2008-09-03 DIARIENUMMER N30441-118-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Jämtlands läns landsting / Länskulturen Att: Karin Kvam Krondikesvägen 93

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-72-11

DIARIENUMMER N30441-72-11 BESLUT SMÅPROJEKT 2011-11-09 DIARIENUMMER N30441-72-11 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mittuniversitetet Att: Conny Björkman 871 88 Härnösand Projekt: Styring, integrasjon

Läs mer

DIARIENUMMER G

DIARIENUMMER G BESLUT SMÅPROJEKT 2012-03-21 DIARIENUMMER G30441-11-12 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Strömstad kommun Strömstad Gymnasium Att: Johan Flodin Tångenv 2 452 80 STRÖMSTAD

Läs mer

DIARIENUMMER G Projekt: Destinationsutvecklling Ostfold-Fyrbodal fokus Tillgänglighet - DOFT

DIARIENUMMER G Projekt: Destinationsutvecklling Ostfold-Fyrbodal fokus Tillgänglighet - DOFT BESLUT SMÅPROJEKT 2011-08-29 DIARIENUMMER G30441-71-11 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Västsvenska Turistrådet AB Att: Lotta Nibell-Keating Box 53199 400 14 GÖTEBORG

Läs mer

DIARIENUMMER N

DIARIENUMMER N BESLUT SMÅPROJEKT 2010-12-30 DIARIENUMMER N30441-51-10 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Naboer AB Att: Lennart Adsten Rådhusgatan 44 831 82 Östersund Projekt: Hållbar

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-56-11 DELOMRÅDE NGB. Projekt: Sosial integrering gjennom entreprenørskap og samarbeid

DIARIENUMMER N30441-56-11 DELOMRÅDE NGB. Projekt: Sosial integrering gjennom entreprenørskap og samarbeid Östersunds kommun Att: Annelie Bengtsson Odensviksvägen 5 831 51 Östersund Projekt: Sosial integrering gjennom entreprenørskap og samarbeid Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella

Läs mer

DELOMRÅDE IS. Diarienummer S30441-45-09

DELOMRÅDE IS. Diarienummer S30441-45-09 BESLUT PROJEKT 2009-12-16 Diarienummer S30441-45-09 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads kommun Att: Mia Marklund 651 84 Karlstad Projekt: Näringslivet som motor

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-43-08

DIARIENUMMER G30441-43-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER G30441-43-08 DELOMRÅDE Gränslöst Samarbete Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Västra Götalandsregionen Att: Göran Holmberg Naturbruksgymnasiet Dingle

Läs mer

Slutrapport för småprojekt Gränshinder för näringslivet Diarienummer: G30441-21-11 2011-08-29

Slutrapport för småprojekt Gränshinder för näringslivet Diarienummer: G30441-21-11 2011-08-29 Slutrapport för småprojekt Gränshinder för näringslivet Diarienummer: G30441-21-11 2011-08-29 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 3 2.

Läs mer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-51-09

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-51-09 Jämtlands Läns Landsting / Område UoU Att: Wilhelm Skoglund Torsta 830 43 Ås Projekt: Idrettsanleggs betydning for samfunnsutvikling Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet

Läs mer

Dans i Värmland Att: Marianne Eriksson Box 1022 651 15 Karlstad. Projekt: Gränsregion? Dansregion!

Dans i Värmland Att: Marianne Eriksson Box 1022 651 15 Karlstad. Projekt: Gränsregion? Dansregion! BESLUT 2008-09-12 DIARIENUMMER S30441-69-08 DELOMRÅDE Inre Skandinavien Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Dans i Värmland Att: Marianne Eriksson Box 1022 651 15 Karlstad Projekt:

Läs mer

DIARIENUMMER DELOMRÅDE IS. Projekt: Regional digital agenda Dalarna, Hedmark och Värmland

DIARIENUMMER DELOMRÅDE IS. Projekt: Regional digital agenda Dalarna, Hedmark och Värmland BESLUT PROJEKT 2013-12-16 DIARIENUMMER 304-8155-13 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen Värmland Att: Katarina Nordmark 651 86 Karlstad Projekt: Regional

Läs mer

DIARIENUMMER S30441-77-08 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S30441-77-08 DELOMRÅDE IS BESLUT Småprojekt DATUM 2008-05-06 DIARIENUMMER S30441-77-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Sunne kommun/broby Grafiska Utbildning Att: Inga-Lill Lindqvist Svetsarevägen

Läs mer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N Stiftelsen Jamtli Att: Björn Olofsson Box 709 831 28 Östersund Projekt: Husnyckeln Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge, Länsstyrelsen Jämtlands

Läs mer

DIARIENUMMER

DIARIENUMMER BESLUT PROJEKT 2013-05-08 DIARIENUMMER 304-1246-13 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Landstinget Västernorrland Att: Mats de Vahl Regional utveckling 871 85 Härnösand

Läs mer

Projekt: Odling av högproducerande trädslag för miljövänlig energiproduktion

Projekt: Odling av högproducerande trädslag för miljövänlig energiproduktion BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER N30441-27-08 DELOMRÅDE Norden Gröna Bälte Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Jämtlands läns landsting, JiLU Att: Erik Andersson Torsta 830 43 Ås Projekt:

Läs mer

DIARIENUMMER N Projekt: Gränsfjällen en arena för hållbar samhandling inom turism, förstudie

DIARIENUMMER N Projekt: Gränsfjällen en arena för hållbar samhandling inom turism, förstudie BESLUT SMÅPROJEKT 2010-01-12 DIARIENUMMER N30441-68-09 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Naboer AB Att: Lennart Adsten Rådhusgatan 44 S-831 82 Östersund Projekt: Gränsfjällen

Läs mer

DIARIENUMMER R DELOMRÅDE R. Projekt: Utveksling av trafikkinformasjon mellen Norge og Sverige ved hjelp av DATEX

DIARIENUMMER R DELOMRÅDE R. Projekt: Utveksling av trafikkinformasjon mellen Norge og Sverige ved hjelp av DATEX BESLUT SMÅPROJEKT 211-2-17 DIARIENUMMER R3441-3-11 DELOMRÅDE R Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Trafikverket Att: Mats Eltin 781 89 BORLÄNGE Projekt: Utveksling av trafikkinformasjon

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-16-11 DELOMRÅDE NGB

DIARIENUMMER N30441-16-11 DELOMRÅDE NGB BESLUT PROJEKT 2011-04-07 DIARIENUMMER N30441-16-11 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mittuniversitetet Att: Börje Hansson 831 25 Östersund Projekt: Strukturerat Multidisciplinärt

Läs mer

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS FÖRSLAG SMÅPROJEKT 2008-12-09 DIARIENUMMER S30441-186-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Region Värmland/Ung Kultur Att: Urban Norlander Box 1022 651 15 Karlstad

Läs mer

DIARIENUMMER N DELOMRÅDE NGB

DIARIENUMMER N DELOMRÅDE NGB BESLUT SMÅPROJEKT 2010-03-05 DIARIENUMMER N30441-2-10 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Naboer AB Att: Lennart Adsten Rådhusgatan 44 831 82 Östersund Projekt: Gränsregionalt

Läs mer

DIARIENUMMER R

DIARIENUMMER R BESLUT SMÅPROJEKT 2011-01-21 DIARIENUMMER R30441-60-10 DELOMRÅDE NGB och IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mid Sweden Science Park AB Att: Kerstin Dahlberg Kunskapens väg 4 831

Läs mer

DIARIENUMMER N DELOMRÅDE NGB. Projekt: CONNECT Interreg med norra Företagsacceleratorn - CIFA

DIARIENUMMER N DELOMRÅDE NGB. Projekt: CONNECT Interreg med norra Företagsacceleratorn - CIFA BESLUT PROJEKT 2010-12-14 DIARIENUMMER N30441-34-10 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden CONNECT Norr Service AB Att: Anders Gothefors Tvistevägen 47, Box 798 907 19

Läs mer

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N BESLUTS 2008-06-03 DIARIENUMMER N30441-30-08 DELOMRÅDE Norden Gröna Bälte Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Jämtlands läns landsting, Länskulturen Att: Ingrid Printz 831 83 Östersund

Läs mer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N BESLUT PROJEKT 2008-12-12 DIARIENUMMER N30441-142-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund Att: Bertil Karlsson Box 384 831 25 Östersund

Läs mer

DIARIENUMMER 304-5821-13 DELOMRÅDE NGB

DIARIENUMMER 304-5821-13 DELOMRÅDE NGB BESLUT PROJEKT 2013-09-03 DIARIENUMMER 304-5821-13 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen i Västernorrland Att: Håkan Söderberg Pumpbacksgatan 19 871 12 Härnösand

Läs mer

Beslut om att bevilja medel till Region Värmland för projekt Tekniskt stöd för Strukturfondspartnerskapet i Norra Mellansverige.

Beslut om att bevilja medel till Region Värmland för projekt Tekniskt stöd för Strukturfondspartnerskapet i Norra Mellansverige. Enheten för ekonomi Hanna Bäckman, 054-7011036 Hanna.backman@regionvarmland.se TJÄNSTEUTLÅTANDE REGIONSTYRELSEN REGION VÄRMLAND RV2015-634 Sida 1(5) Beslut om att bevilja medel till Region Värmland för

Läs mer

DIARIENUMMER N

DIARIENUMMER N BESLUT SMÅPROJEKT 2008-08-11 DIARIENUMMER N30441-80-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen Jämtlands län Att: Stefan Edler Köpmangatan 21 83186 Östersund

Läs mer

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-19-08

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-19-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER N30441-19-08 DELOMRÅDE Norden Gröna Bälte Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Härjedalens kommun Att: Staffan Eriksson Medborgarhuset 842 80 Sveg Projekt:

Läs mer

Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat

Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, mars 2012 Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2020

Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2020 Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2020 Delområden Nordens Gröna Bälte: Jämtlands och Västernorrlands län, Nord- och Sör-Tröndelags fylken Inre Skandinavien: Värmlands och Dalarnas län, Hedmarks

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-76-08

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-76-08 BESLUT 2008-05-28 DIARIENUMMER S30441-76-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Region Värmland Att: Christer Swahn Box 1022 651 15 Karlstad Projekt: The Scandinavian

Läs mer

DIARIENUMMER G

DIARIENUMMER G BESLUT SMÅPROJEKT 2008-05-22 DIARIENUMMER G30441-98-08 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Strömstad kommun Att: Bernt Eriksson Ringvägen 112 452 80 STRÖMSTAD Projekt:

Läs mer

DIARIENUMMER 304-8430-13 DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER 304-8430-13 DELOMRÅDE GS BESLUT PROJEKT 2013-12-31 DIARIENUMMER 304-8430-13 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen i Västra Götalands län Att: Andreas Bäckstrand 462 82 VÄNERSBORG

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-38-08

DIARIENUMMER G30441-38-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER G30441-38-08 DELOMRÅDE Gränslöst Samarbete Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Innovatum AB Att: Siv Andersson Box 902 461 29 TROLLHÄTTAN Projekt: DESME

Läs mer

EU-programmet Interreg Sverige-Norge 2014-2020

EU-programmet Interreg Sverige-Norge 2014-2020 EU-programmet Interreg Sverige-Norge 2014-2020 - ett medel för den regionala utvecklingen Foto Tina Stafrén Programgeografi Nordens Gröna Bälte som består av Jämtlands och Västernorrlands län i Sverige

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-55-11. Projekt: GREEN 2020 Gränsöverskridande energieffektivisering

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-55-11. Projekt: GREEN 2020 Gränsöverskridande energieffektivisering Länsstyrelsen Dalarna Att: Anna Lindström 791 84 Falun Projekt: GREEN 2020 Gränsöverskridande energieffektivisering Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge,

Läs mer

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-20-08

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-20-08 BESLUTS 2008-06-03 DIARIENUMMER N30441-20-08 DELOMRÅDE Norden Gröna Bälte Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Jämtlands läns landsting Filmpool Jämtland Att: Eva Aspling Krondikesvägen

Läs mer

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda föreskrifter):

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda föreskrifter): BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER R30441-40-08 DELOMRÅDE Gränslöst Samarbete Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Bengtsfors kommun Att: Sofia Magnusson Box 14 666 21 BENGTSFORS Projekt:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 12 juni, 2009

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 12 juni, 2009 Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 12 juni, 2009 Plats och tid Stadshuset, Strömstads kommun, 12 juni, 2009 kl. 09.30 11.30 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Inger-Lise

Läs mer

Metoder och kriterier för att välja ut projekt

Metoder och kriterier för att välja ut projekt 1 (8) Metoder och kriterier för att välja ut projekt Interreg Nord 2014-2020 2 (8) 1. Inledning Enligt förordning (EU) nr 1303/2013, art 110(2)(a) är det är Övervakningskommitténs uppgift att anta urvalskriterier

Läs mer

ÄRENDE-ID Allmänna villkor: Projektet ska beakta LOU eller när det är aktuellt det särskilda inköpsförfarandet som baseras på LOU.

ÄRENDE-ID Allmänna villkor: Projektet ska beakta LOU eller när det är aktuellt det särskilda inköpsförfarandet som baseras på LOU. BIFALLSBESLUT Lantbrukarnas Ekonomi- AB Att: Birgit Jönsson Box 786 45126 Uddevalla Projekt: Förstudie Bärkraftig Gåsförvaltning Beslut om EU-medel Förvaltande myndighet för det territoriella samarbetsprogrammet,

Läs mer

Information och råd. Ver. 1, 071217

Information och råd. Ver. 1, 071217 Information och råd till dem som beviljats stöd ur något av de Regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Ver. 1, 071217 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Information

Läs mer

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 Västsvensk EU-konferens, Vänersborg 21 augusti 2015 Janne Eidissen Jørn Haabeth Annika Nordenstam 1 Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2020 Om programmet

Läs mer

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS BESLUT SMÅPROJEKT 2012-10-10 DIARIENUMMER S30441-71-12 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Torsby kommun Att: Suzanne Palmquist 25. Kulturavdelningen 685 80 Torsby Projekt:

Läs mer