DELOMRÅDE GS DIARIENUMMER G

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELOMRÅDE GS DIARIENUMMER G30441-166-08"

Transkript

1 BESLUT PROJEKT DIARIENUMMER G DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Strömstads kommun Att: Björn Gunnarsson STRÖMSTAD Projekt: Gränsregional omsorgsfilosofi Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge, Länsstyrelsen Jämtlands län, beslutar att ur Europeiska regionala utvecklingsfonden bevilja stöd till den svenska parten, Strömstads kommun, , för ovan nämnda projekt. Projektet har prioriterats av programmets styrkommitté och av det regionala prioriterande partnerskapet i berört delområde. Stödet tas ur budgeten för det prioriterade området Attraktiv livsmiljö och avser projektkostnader för perioden till Stödet uppgår till 62,85 % av stödmottagarens redovisade, betalda och godkända kostnader, dock högst kronor. Av den offentliga finansieringen kan EG:s andel uppgå till högst 45,59 %. Beslutet har fattats med stöd av förordning SFS 2007:14 om förvaltning av EG:s strukturfonder. Beslutet kan inte överklagas, enligt 31 i förordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s strukturfonder. Allmänna och särskilda villkor för beslutet Allmänna villkor: Stödmottagaren ska följa Länsstyrelsen i Jämtlands läns föreskrifter och allmänna råd om stöd från Interreg-programmet Sverige-Norge samt i dessa föreskrifters 2, nämnda grundläggande bestämmelser. Se bilaga om gällande föreskrifter och allmänna råd. Projektägaren är skyldig att informera allmänheten om stödet från EU:s fonder. Det görs genom att visa den europeiska flaggan tillsammans med texten Europeiska unionen samt Europeiska regionala utvecklingsfonden på tryckt och digitalt material som produceras i projektet, vid informationsevenemang samt på platsen där projektet bedrivs. En investering för framtiden ska användas som slogan där det är lämpligt. Ansökan om utbetalning ska göras enligt följande tidplan: per den 31 jan 2009, 30 april 2009, 31 juli 2009, 31 okt 2009, 31 jan 2010, 30 april 2010 och 31 juli 2010 (ansökan insänds senast en månad efter angivet datum). Den sista ansökan om utbetalning ska göras senast två månader efter projektets slutdatum enligt beslut om stöd. Observera att inga kostnader efter projektets slutdag ( ) är stödberättigande. Förvaltande myndighet Besöksadress Adress Kontakt Interreg Sverige-Norge Köpmangatan 21 SE ÖSTERSUND +46 (0) Länsstyrelsen Jämtlands län Östersund

2 Särskilda Villkor: Kommunikationsplan skall vara sekretariatet tillhanda senast tre månader efter datum för beslut. Kommunikationsplanen skall tydliggöra hur projektet ska sprida resultaten. Övrigt: Vid genomförande av projekt kan programmanualen följas där tolkningar av ovan nämnda regelverk, råd och principer för genomförande av projektet framgår. Ansökan om utbetalning av EU-medel och lägesrapporter samt slutrapport ska skickas till Länsstyrelsen, Interreg, Nationella kontrollanten, Östersund. För förvaltande myndighet Anita Sandell Programansvarig Interreg Sverige-Norge Ulf Johansson Vid frågor kring detta ärende kontakta ansvarig handläggare vid beredningssekretariatet i delområdet: Gränslöst Samarbete Bo Hamrå Västra Götalandsregionen Telefonnummer: E-post: Förvaltande myndighet Besöksadress Adress Kontakt Interreg Sverige-Norge Köpmangatan 21 SE ÖSTERSUND +46 (0) Länsstyrelsen Jämtlands län Östersund

3 DATUM DIARIENUMMER G DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Projektnamn/prosjektnavn Gränsregional omsorgsfilosofi Prioriterat/prioritert område Attraktiv livsmiljö Huvudsaklig inriktning är För folkhälsa insatser: Svensk sökande/organisationsnr Strömstads kommun Norsk søker/organisasjonsnr Fredrikstad kommune Projektledare/prosjektleder Maria Hansson Kategori 76 Motivering/begrunnelse för beslutet/vedtaket Med ökad livslängd blir gruppen med demenssjukdomar större, vilket medför en speciell situation i en gränsbygd. Statistik visar att vård- och omsorgspersonal både arbetar och bosätter sig på båda sidor gränsen. Åtta gränskommuner vill samarbeta kring en gemensam lösning för att få till stånd en bättre och likartad hantering för de enskilda medborgarna i gränsregionen. Avsikten med projektet är att skapa en utbildningsmodell, Gränsregional omsorgsfilosofi, riktad till personer med demenssjukdom, deras närstående och vårdpersonal i gränsregionen. Härigenom underlättas rörligheten över gränsen både för omsorgstagare, deras närstående samt vård- och omsorgspersonal. Projektägarna har stor erfarenhet kring arbete med demensvård och bedöms därmed ha en god genomförandekapacitet. Projektets intentioner stämmer väl överens med såväl intentionerna i Interreg Sverige-Norge-programmet som med regionala tillväxtplaner på båda sidor gränsen. Sammanfattande projektbeskrivning Bakgrund/problemställning Demenssjukdomar är kroniska, obotliga, långvariga och har progridierande/ökande funktionsnedsättningar som på ett påtagligt sätt påverkar hela livssituationen. Sjukdomen drabbar inte bara patienten utan också närstående. I förprojektet Den röda tråden i demensvården (Interreg IIIA Sverige-Norge ) tydliggjordes att det i den norsk-svenska gränsregionen behövs en gemensam filosofi att arbeta efter kring demensomsorgen. Förprojektet definierade olika typer av fallgropar på svensk respektive norsk sida. Statistik visar att vård och omsorgspersonal både arbetar och bosätter sig på båda sidor gränsen. I denna projektansökan vill åtta kommuner i ett gränsregionalt område införa en gemensam omsorgsfilosofi. Härigenom säkras likartat bemötande i ett stort geografiskt område vilket ger ett klart gränsregionalt mervärde för såväl patient-/anhöriggrupper som vårdgivare. Projektets innehåll I detta projekt ska utarbetas ett studiematerial med utgångspunkt Gränsregional omsorgsfilosofi som i sin tur bygger på den palliativa/lindrande vårdfilosofin. Implementeringen kommer att ske genom utbildning av förändringsledare som ansvarar och leder studiecirklar i de vårdande verksamheterna. Utbildning kommer att ske utifrån de fem hörnstenarna i filosofin, systemkontroll, kommunikation/relation, närståendestöd, teamarbete och vård i livets slutskede. Uppstarts- och avslutningskonferenser med mellanliggande lärandeseminarier kommer att genomföras under projekttiden.

4 Nyskapande Gränsregional omsorgsfilosofi ska leda till att personer med demenssjukdom och deras närstående i en stor gränsregion ( invånare) i åtta kommuner på båda sidor gränsen får ett gemensamt bemötande, likartad vård och omsorgskvalitet. Avsikten är att stärka kvaliteten i omsorgsutbudet till personer med demenssjukdom och deras närstående. Det kommer dessutom underlätta rörligheten över gränsen för personer med demenssjukdom, deras närstående och personal. Det studiematerialet som ska tas fram kommer också att kunna användas av andra kommuner i Sverige och Norge, samt i andra EU-länder. Utvärderingsmetod Nationellt kompetenscenter för demens på Silviahemmet i Sverige ska validera och kvalitetssäkra utbildningsmaterial och utbildningsplan. Externa utvärderare (Høgskolen i Østfold- Avdelning for sosial og helsefag) ska granska hur projektets delmål uppfyllts. Resultatspridning Resultatspridning av projektet kommer att ske på olika sätt, genom skyltning, via media samt genom föreläsningar. Arbetet i projektet kommer även att sammanställas på en webbsida. Det validerade och kvalitetsäkrade studiematerialet ska finnas tillgängligt för intresserade kommuner och organisationer på projektets hemsida på både norska och svenska språket. Mål En gemensam gränsregional utbildningsmodell. Målgrupp och mottagare av resultatet Personer med demenssjukdom och deras närstående. Personal i kommunal och regional/fylkes verksamhet i berörda kommuner. Nationella kunskapscentra, politiker, pensionärsföreningar samt anhörigföreningar. Projektets gränsregionala mervärde En gemensam gränsregional omsorgsfilosofi för personer med demenssjukdom kommer att stärka gemensamt synsätt, bemötande och gemensamma arbetsmetoder för personer med demenssjukdom och deras närstående i en stor gränsregion. Detta underlättar rörligheten över gränsen för både omsorgstagare, deras närstående samt vård-/omsorgspersonal som önskar flytta över gränsen. Den samlade insatsen från de olika kommunerna innebär ökad kompetens i en gränstrakt. Härvid uppnås förbättrad folkhälsa för både omsorgstagare och närstående. Det gemensamma och kvalitetssäkrade utbildningsmaterial som ska utvecklas och införas i gränsregionens åtta medverkande kommuner kommer sedan att kunna användas av andra kommuner i Sverige och Norge samt i andra EU-länder. Kunskapsöverföringen till andra kommuner förstärks av att Svenska och Norska kompetenscenter för demens kan marknadsföra den gränsregionala omsorgsfilosofin samt ge råd och vägledning. Vid lärandeseminarierna skapas fora för personella erfarenhetsutbyten över gränsen som är unika. Detta kommer att lägga grunden för varaktigt fortsatt arbete med införandet av Gränsregional omsorgsfilosofi i verksamheterna Organisation Projektägarkommuner är Fredrikstad och Strömstad. Styrgrupp: Strömstad, Fredrikstad och Rygge kommuner Referensgrupp; Anhörigföreningar och Demensföreningar Projektledare Maria Hansson. Kontaktpersoner ekonomi 50% gemensam för båda ägarkommunerna. Projektgrupp: Verksamhetsansvariga i omsorgsförvaltningen i Strömstads resp. Fredrikstads kommuner samt projektledaren och förändringsledare i de deltagande 8 kommunerna.

5 Information och resultatspridning Informationsspridning om projektet kommer att ske på olika sätt - genom skyltning, via media samt på seminarier/föreläsningar. Projektets resultat kommer även att sammanställas på en webbsida. Det validerade och kvalitetsäkrade studiematerialet ska finnas tillgängligt för intresserade kommuner och organisationer på projektets hemsida på både norska och svenska språket. Projektets miljöarbete En stressfri miljö kan skänka glädje. Detta är en viktig del i symtomlindring och i kommunikationen med de demenssjuka. Det är viktigt att arbeta med våra sinnen, dvs. syn, hörsel, lukt och känsel. Detta är ett viktigt inslag i en god demensomsorg. Projektet har planerat övernattning när det sker två dagars konferens, detta för att spara på miljön genom minskning av antalet resor. Information om projektet kommer att presenteras på en websida, detta för att spara på papper Projektets arbete med jämställdhet/likestilling Jämställdhetsfrågor kommer att lyfts fram i patient- och närståendeperspektiv. Vårdarbetet sker till stor del av kvinnor. I många år har man strävat efter jämställdhet i vården. Genom ökad mediauppmärksamhet och status på vårdyrket genom kompetens, hoppas projektet på större andel män i vårdyrket. Projektets arbete för etnisk mångfald/integration Invånare skall ha god vård på lika villkor. Tid- och aktivitetsplan Aktivitet Startdatum Slutdatum Kontakt med nationellt kompetenscenter Utforma kursplan för förändringsledare och studiecirklar Genomföra Förändringsledarutbildning Förändringsledare genomför studiecirkla Lärande seminarium Symtomkontroll/Teamarbete Lärande seminarium Kommunikation o relation/närståendestöd Lärande seminarium Vård i livets slut Samarbete, forskning och utvärdering Högskolan i Östfold Uppstartskonferens för projektet Avslutningskonferens för projektet Planläggning av fortsatt verksamhet och användning av resultat efter projektslut Projektutvärdering och slutredovisning/projektevaluering og regnskapsavslutning Projektets start och slutdatum Förväntat resultat av programindikatorerna för (A) Ekonomisk tillväxt eller (B) Attraktiva regioner) Övergripande indikatorer Antal vid projektstart slut Antal kvinnor år som deltar i projektet Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet Antal män år som deltar i projektet. 0 0 Antal män yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet Antal deltagande företag med kvinnligt ägande som deltar i 0 0 projektaktiviteter. Antal deltagande företag med manligt ägande som deltar i projektaktiviteter. 0 0

6 Antal deltagande företag med mixat ägande som deltar i projektaktiviteter. 0 0 Resultat indikatorer (A) Antal formella gränshinder som projektet bidrar till att undanröja. 0 0 (A) Antal undanröjda upplevda gränshinder. 0 0 (A) Antal kvinnor som deltar i gemensamma utbildningar och praktik (A) Antal män som deltar i gemensamma utbildningar och praktik 0 0 (A) Antal kvinnliga studenter som studerar del av sin utbildning i det 0 0 andra landet. (A) Antal manliga studenter som studerar del av sin utbildning i det andra 0 0 landet. (A) Antal nyetablerade och vidareutvecklade gränsöverskridande kluster. 0 1 (B) Etablerade institutionella samarbeten. 0 0 (B) Nya och vidareutvecklade metoder för stads- och landsbygdsutveckling. 0 1 Aktivitetsindikatorer för projektet (B) Projekt med inriktning folkhälsa Förväntade resultat och effekter Effektmål: Kommunerna ska vara föredöme och föregångare vad gäller demensomsorg i Norden. Genom att etablera en gränsöverskridande filosofi enligt gemensamt framtaget utbildningspaket är grunden lagd för en kvalitativt bra omsorg med lång varaktighet. Effektindikatorer: Skapa ett samarbete mellan Sveriges och Norges kunskapscentra beträffande gemensam omsorgsfilosofi. Ta fram ett gemensamt utbildningspaket på både norska och svenska. Formellt samarbete mellan åtta kommuner i projektet. Utbilda 96 personer till förändringsledare i åtta kommuner i vår gränsregion. Förväntad gränsregionalt samarbete efter projektets slut Demensomsorgen har utvecklats till ett bestående gränsöverskridande samarbete tillsammans med nationella kompetenscentra i Norge och Sverige.

7 Svensk projektbudget SEK Faktiska kostnader Summa SEK % Egen personal inkl soc avg ,27% Externa tjänster ,96% Lokalkostnader Investeringar Resor ,23% Övriga kostnader ,08% Summa faktiska kostnader ,54% Externt offentligt direktfinansierade kostnader ,46% Summa svenska projektkostnader ,00% Norsk prosjektbudjett NOK Faktiske kostnader Summa NOK % Eget personale inkl sos avg ,39% Eksterne tjenester ,63% Lokalkostnader Investeringar Reiser ,56% Övriga kostnader ,53% Sum faktiske kostnader ,10% Eksterne offentlige direkte finansierte kostnader ,90% Sum norsk prosjektkostnader ,00%

8 Svensk finansieringsplan Offentlig finansiering Svensk nationell medfinansiering Summa SEK % Strömstads kommun ,95% Summa kontant finansiering ,95% Direktfinansiering (arbete m.m.) Tanums kommun ,00% Munkedals kommun ,80% Lysekils kommun ,88% Melleruds kommun ,14% Bengtsfors kommun ,64% Summa direktfinansiering ,46% Summa svensk nationell medfinansiering ,41% Europeiska regionala utvecklings fonden ,59% EG-andel av finansiering av faktiska kostnader EG-andel av offentlig finansiering 62,85% 45,59% Summa svensk offentlig finansiering inkl EGfinansiering ,00% Privat kontant finansiering Summa svensk privat medfinansiering Total svensk finansiering ,00%

9 Norsk finansieringsplan Offentlig finansiering Norsk regional medfinansiering Summa NOK % Fredrikstad kommune ,13% Summa kontant finansiering ,13% Direktfinansiering (arbeid m.m.) Rygge kommune ,90% Summa direktfinansiering ,90% Total norsk regional medfinansiering ,03% Statliga IR-midler ,97% IR-midler av finansiering av faktiska kostnader IR-midler av offentlig finansiering 45,32% 29,97% Summa norsk regional finansiering inkl statliga IRmidler ,00% Privat kontant finansiering Summa norsk privat medfinansiering Summa norsk finansiering ,00%

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-196-08. Projekt: Bygg i gränsregionen, en gemensam marknad för arbete och utbildning.

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-196-08. Projekt: Bygg i gränsregionen, en gemensam marknad för arbete och utbildning. BESLUT SMÅPROJEKT 2009-02-05 DIARIENUMMER S30441-196-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Sveriges Byggindustrier Service AB Att: Hans Grandin Box 1958 791 19 Falun

Läs mer

DIARIENUMMER R30441-48-12

DIARIENUMMER R30441-48-12 BESLUT SMÅPROJEKT 2012-05-28 DIARIENUMMER R30441-48-12 DELOMRÅDE Reg Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Rottneros Park Trädgård AB Att: Reine Flodin c/o Sunne Turism AB, 41.Turistbyrån

Läs mer

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda samt bilagda föreskrifter):

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda samt bilagda föreskrifter): BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER S30441-74-08 DELOMRÅDE Inre Skandinavien Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Emigrantregistret/Kinship Center Att: Mattias Nilsson Box 331 651 89 Karlstad

Läs mer

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com 27-23 Läges/statusrapport Rapporten avser projekt som är (endast ett alternativ) Nordens Gröna Bälte Inre Skandinavien Gränslöst Samarbete Regionöverskridande (flera delområden) Projektets namn Gränsregional

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER 30441-66-08

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER 30441-66-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER 30441-66-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen Dalarna Att: Mikael Selander 791 84 Falun Projekt: GREEN - Gränsöverskridande

Läs mer

DIARIENUMMER S30441-46-10 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S30441-46-10 DELOMRÅDE IS BESLUT PROJEKT 2011-04-07 DIARIENUMMER S30441-46-10 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Sverige Amerika Centret Box 331 651 08 KARLSTAD Projekt: Ny i Inre Skandinavien

Läs mer

Projekt: SÖT ett samspel mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim

Projekt: SÖT ett samspel mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim BESLUT PROJEKT 2008-06-25 DIARIENUMMER N30441-24-08 DELOMRÅDE Nordens Gröna Bälte Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Östersunds kommun Att: Bengt Marsh Rådhuset 831 26 Östersund

Läs mer

INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013. Programmanual Version 5 2011-02-01

INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013. Programmanual Version 5 2011-02-01 Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013 www.interreg-sverige-norge.com INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013 Programmanual Version 5 2011-02-01 Programmanual 2011-02-01 Version 5 Innehållsförteckning

Läs mer

Programmets namn: Interreg Sverige-Norge

Programmets namn: Interreg Sverige-Norge Förvaltande myndighets dnr F30440-30-11 Programmets namn: Interreg Sverige-Norge Mål: Europeiskt territoriellt samarbete, gränsöverskridande samarbete Stödberättigande område: Sverige i samarbete med Norge

Läs mer

Läges/statusrapport. Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverigenorge.com

Läges/statusrapport. Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverigenorge.com 27-23 Läges/statusrapport Rapporten avser projekt som är (endast ett alternativ) Nordens Gröna Bälte Inre Skandinavien Gränslöst Samarbete Regionöverskridande (flera delområden) Projektets namn Ny i Inre

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Projekthandbok Interreg

Projekthandbok Interreg Projekthandbok Interreg Version 28 augusti 2015 Endast kapitel Planera och Ansöka Sid 1 av 18 INNEHÅLL PLANERA... 3 INLEDNING... 3 MÅLET MED PROGRAMMET... 3 FRA IDÉ TIL SØKNAD... 4 Grenseregional merverdi...

Läs mer

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com Läges/statusrapport Rapporten avser projekt som är (endast ett alternativ) Nordens Gröna Bälte Inre Skandinavien Gränslöst Samarbete Regionöverskridande (flera delområden) Projektets namn Ny i Inre Skandinavien

Läs mer

Interreg Sverige-Norge

Interreg Sverige-Norge Förvaltande myndighets dnr F30440-25-10 Interreg Sverige-Norge 2009 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Kortversion av Interreg Sverige-Norges årsrapport för 2009 Inledning En förkortad

Läs mer

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget (Fjärde reviderade versionen april 2005) Detta är en handledning till ansökningsblanketten för URBAN II Göteborg. Läs noga

Läs mer

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Uppgifter om sökande Organisationens namn Karlshamns kommun Juridisk form Kommun Adress Rådhuset Postnummer 37481 Arbetsställets namn ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Bransch/SNI-kod 84111 Ort Karlshamn

Läs mer

INTERREG SVERIGE-NORGE 2014-2020 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Ett gränsregionalt

INTERREG SVERIGE-NORGE 2014-2020 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Ett gränsregionalt INTERREG SVERIGE-NORGE 2014-2020 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Ett gränsregionalt samarbetsprogram - för en ekonomiskt stark region med

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

PROGRAM för gemensakapsinitiativet

PROGRAM för gemensakapsinitiativet Näringsdepartementets Dnr: N2000/5439/IRT PROGRAM för gemensakapsinitiativet 2000-2006 DETTA PROGRAM DELFINANSIERAS AV EUROPEISKA UNIONEN REGIONALA FONDEN SVERIGE OCH NORGE 1 1. INLEDNING... 4 1.1 Programstruktur

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Diarienummer StödId 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Ansökningsdatum: 2015-03-17 Projektnamn: Somali Information and Business Centre Sökt belopp (inkl andra aktörer (SEK): 7 520 000 kr 2. UPPGIFTER OM SÖKANDE PART

Läs mer

Ansökan projektstöd Region Dalarna

Ansökan projektstöd Region Dalarna Ansökan projektstöd Region Dalarna (fylls i av Region Dalarna) Handläggare: (fylls i av Region Dalarna) Ankomststämpel/Diarienummer NYPS Stödid: 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Avesta 2020 Sökt

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte 2012-06-15

Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte 2012-06-15 Strukturfondspartnerskapet Dagordning 1(1) i Västsverige 212-6-1 Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte 212-6-15 1. Sammanträdets öppnande, med upprop 2. Godkännande av dagordning 3. Val av justerare

Läs mer

Rekreative Ruter Projekt håndbog 2010-2012. Vejledning til partnere

Rekreative Ruter Projekt håndbog 2010-2012. Vejledning til partnere Rekreative Ruter Projekt håndbog 2010-2012 Vejledning til partnere Version 18. februar 2010 1 Indhold 1. PARTNERSKABET ROLLER OG ANSVAR -----------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Hur man fyller i ansökan och budget

Hur man fyller i ansökan och budget 1(13) Datum 2015-04-30 Dnr Hur man fyller i ansökan och budget Innehåll Bakgrund... 2 Fead:s förväntade resultat och effekter... 2 Fead:s urvalskriterier... 3 Obligatoriska underlag för ansökan... 4 Ansökningsmallen...

Läs mer

Europaprogrammen, en ny del av Nutek

Europaprogrammen, en ny del av Nutek Välkommen till information om redovisnings- och informationskrav Regionala strukturfondsprogrammet Mellersta Norrland Europaprogrammen, en ny del av Nutek En gemensam grund i Lissabonstrategin A. Att göra

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Dnr 2007-00467/Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20110627 Ändrad 20110830 PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Innehåll Handledningen vänder sig till... 3 Vem

Läs mer

Utvärdering av projektet Diplomerad Världssäljare. Slutlig följeforskningsrapport 2012-08-14

Utvärdering av projektet Diplomerad Världssäljare. Slutlig följeforskningsrapport 2012-08-14 Utvärdering av projektet Diplomerad Världssäljare Slutlig följeforskningsrapport 2012-08-14 Innehållsförteckning Inledning 3 Projektets bakgrund och tillkomst 4 Projektägarens verksamhet och intention

Läs mer