DELOMRÅDE R DIARIENUMMER R Projekt: Hjärtat i Skandinavien Kultur- och naturbaserad besöksnäring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELOMRÅDE R DIARIENUMMER R30441-67-08. Projekt: Hjärtat i Skandinavien Kultur- och naturbaserad besöksnäring"

Transkript

1 BESLUT DIARIENUMMER R DELOMRÅDE R Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen Dalarna Att: Mikael Selander Falun Projekt: Hjärtat i Skandinavien Kultur- och naturbaserad besöksnäring Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige Norge, länsstyrelsen i Jämtlands län, beslutar att ur Europeiska regionala utvecklingsfonden bevilja stöd till den svenska parten, Länsstyrelsen Dalarna, för ovan nämnda projekt. Projektet har prioriterats av programmets styrkommitté och det regionala prioriterande partnerskapet i berört delområde. Stödet tas ur budgeten för det prioriterade området Ekonomisk tillväxt, och avser projektkostnader för perioden till Stödet uppgår till 58,75 % av stödmottagarens redovisade, betalda och godkända kostnader, dock högst kronor. Utbetalt stöd kan inte heller vara större än 50,00 % av den verifierade svenska offentliga finansieringen. Beslutet har fattats med stöd av förordning SFS 2007:14 om förvaltning av EG:s strukturfonder. Beslutet kan inte överklagas, enligt 31 i förordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s strukturfonder. Allmänna och särskilda villkor för beslutet Allmänna villkor: Stödmottagaren ska följa Länsstyrelsen i Jämtlands läns föreskrifter och allmänna råd om stöd från Interregprogrammet Sverige-Norge samt i dessa föreskrifters 2, nämnda grundläggande bestämmelser. Se bilaga om gällande föreskrifter och allmänna råd. Särskilda Villkor: Projektägaren är skyldig att informera allmänheten om stödet från EU:s fonder. Det görs genom att visa den europeiska flaggan tillsammans med texten Europeiska unionen samt Europeiska regionala utvecklingsfonden på tryckt och digitalt material som produceras i projektet, vid informationsevenemang, på platsen där projektet bedrivs. En investering för framtiden ska användas som slogan där det är lämpligt. Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda, och bilagda föreskrifter): Den första ansökan om utbetalning skall göras senast tre månader efter datum för beslut. Ansökan om utbetalning ska därefter göras fortlöpande senast var 6:e månad, dock alltid per kalenderårsskifte. Ett lämpligt intervall är 3-4 ansökningar om utbetalning per kalenderår. Den sista ansökan om utbetalning skall göras senast två månader efter projektets slutdatum enligt beslut om stöd. Observera att inga kostnader efter projektets slutdag ( ) är stödberättigande. Förvaltande myndighet Besöksadress Adress Kontakt Interreg Sverige-Norge Köpmangatan 21 SE ÖSTERSUND +46 (0) Länsstyrelsen Jämtlands län Östersund

2 Andra villkor: Projektet ska samverka med övriga turistprojekt inom ramen för Interreg Sverige-Norge, delområde Inre Skandinavien. Övrigt: Vid genomförande av projekt kan programmanualen följas där tolkningar av ovan nämnda regelverk, råd och principer för genomförande av projektet framgår. Rekvisitioner och lägesrapporter samt slutrapport ska skickas till Länsstyrelsen, Interreg, Nationella kontrollanten, Östersund. För förvaltande myndighet Anita Sandell Programansvarig Interreg Sverige-Norge Örjan Berglund Vid frågor kring detta ärende kontakta ansvarig handläggare vid beredningssekretariatet i delområdet: Inre Skandinavien Handläggarens namn: Magnus Dagerhorn Organisation: Länsstyrelsen Värmland Telefonnummer: Förvaltande myndighet Besöksadress Adress Kontakt Interreg Sverige-Norge Köpmangatan 21 SE ÖSTERSUND +46 (0) Länsstyrelsen Jämtlands län Östersund

3 Projektnamn/prosjektnavn Hjärtat i Skandinavien Kultur- och naturbaserad besöksnäring Prioriterat/prioritert område Ekonomisk tillväxt Huvudsaklig inriktning är insatser: Utveckling av företag, branscher och entreprenörskap, samt Kompetensutveckling och FoU Svensk sökande/organisationsnr Länsstyrelsen Dalarna Norsk söker/organisasjonsnr Regionrådet for Fjellregionen Projektledare/prosjektleder Ej utsedd Kategori/indeks rapport KRD 75 Utbildning Motivering/begrunnelse för beslutet/vedtaket Projektet stämmer till mål och innehåll väl överens med innehållet i programmet för Interreg Sverige-Norge. Projektet har bedömts utifrån kravet på indikatorer projektets förväntade utfall avseende indikatorer uppfylls av projektet, bland annat förväntas 50 företag delta i projektets aktiviteter och vidare förväntas 100 personer delta i utbildning inom ramen för projektet. Vidare har en kvalitetsbedömning gjorts där Genomförandekapacitet, Resultatspridning, kostnadseffektivitet, Innovation, Överlevnad och Långsiktig effekt bedömts och även dessa faktorer bedöms projektet uppfylla. Specifika urvalskriterier har kontrollerats, ett av dessa handlar om att ge stöd till särskilt prioriterade branscher med särskilt stor utvecklingspotential, varav turism, upplevelse och besöksnäringen i regionen är en sådan särskilt utpekad bransch som projektet ska verka inom. Vidare är ett av effektmålen för interregprogrammet att skapa ett ökat antal konkurrenskraftiga företag med attraktiva arbetsmiljöer, vilket projektet också förväntas bidra till. Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att etablera gränsöverskridande nätverk mellan norska och svenska privata, offentliga och ideella organisationer. De gränsregionala nätverken och samarbetena skall bidra till att öka den ekonomiska tillväxten genom gemensam utveckling av mervärden inom den natur- och kulturbaserade besöksnäringen i regionen. Samarbetet skall resultera i att tillfredställa gemensamma kompetensutvecklingsbehov som finns bland de små företagen inom besöksnäringen på landsbygden. De planerade utbildningarna ska leda till ett ökat mervärde på de produkter och tjänster som företagen erbjuder genom en ökad kompetens hos de anställda, blivande anställda och företagarna själva. Kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och gemensam metodutveckling förväntas bidra till en högre kvalité på resultaten av projektet. Att utforma en gemensam högskoleutbildning som ger ökad kunskap och förmåga att berätta om regionens natur och kulturarv är en del i projektet, i denna del av projektet kommer Högskolan i Dalarna och Högskolan i Hedmark att ha en viktig funktion. Kopplingar till andra Interreg projekt Dalarnas turistråd, Hedmark reiseliv och Röros reiseliv är de överordnande turistorganisationerna i regionen. Respektive län och fylke har sin egen strategi för att utveckla besöksnäringen. De ansvarar för att skapa förutsättningar för produktutveckling, marknadsföring och kompetensutveckling samt samordningen inom besöksnäringen. I ett samarbetsprojekt mellan de regionala turistorganisationerna i Inre Skandinavien, The Scandinavian Way, är målsättningen att samordna och stödja andra turistprojekt i regionen samt

4 öka exportmognaden av besöksnäringen i regionen i projektform. Marknadsföringsinsatser ska samordnas både på den inhemska samt den internationella marknaden inom projektet. Projektet - Hjärtat i Skandinavien fokuserar på att skapa gränsregionala samarbeten för att skapa mervärden i besöksnäringen genom gemensamt utvecklade utbildningar. De nätverk som har bildats ska utveckla och genomföra gränsregionala strategier och planer för gemensam utveckling av besöksmål och attraktioner i regionen. Marknadsföring och marknadsanpassning sker däremot i projektet Scandinavian Way. Genomförandet av båda projekten kräver dock en kontinuerlig och nära dialog. Hjärtat i Skandinavien kommer alltså att fokusera på att utveckla och tillhandahålla kompetensutveckling för att höja mervärdena inom natur- och kulturturismen där målgruppen är aktivitetsleverantörer på landsbygden. Dessa kan vara enskilda företag och deras anställda, ideella föreningar, blivande företagare och anställda. Det finns en ytterligare en tydlig avgränsning och koppling mellan de två projekten och det avser målgruppernas exportmognad. The Scandinavian Way kommer att arbeta med de företag som är exportmogna och befinner sig på andra och tredje fasen i utvecklingstrappan (= Marknadsanpassning och Destinationsdesign/produktutveckling). Hjärtat i Skandinavien kommer att fokusera på företag som befinner sig nedanför och i den första fasen i utvecklingstrappan (= Affärsutveckling, ekonomi, distribution, försäljning, marknad). Detta projekt kommer att omfatta två utvecklingsområden med vardera tre delprojekt: 1. Kompetensutveckling 1.1 Affärsutvecklingsprogram för småskalig besöksnäring Mål Gemensamt utvecklat kompetensutvecklingsverktyg för småskaliga företag inom besöksnäringen att förbättra sin distribution. Att genom kompetensutvecklingsinsatser öka tillgängligheten och därmed lönsamheten hos enskilda aktivitetsleverantörer i regionen. Målgrupp Verksamma företag inom den småskaliga besöksnäringen på landsbygden Projektspecifikt resultat 50 aktivitetsleverantörer skall ha genomgått ett gemensamt utformat affärsutvecklingsprogram enligt de krav som ställs för att vara bokningsbar på nätet i besöksnäringen. 1.2 Högskoleutbildning Natur- och kulturförmedling Mål och förväntat resultat Att utforma en gemensam högskoleutbildning som ger ökad kunskap och förmåga att berätta om regionens natur och kulturarv. Positionera regionen som ett nordiskt kompetenscentrum för natur- och kulturförmedling Målgrupp Den primära målgruppen för insatsen är företagare, blivande företagare och anställda som är verksamma inom natur- och kulturbaserat näringsliv. 1.3 Management- och inkubatorsprogram för kulturbaserat näringsliv Mål och förväntat resultat Öka kunskapen hos arrangörer och ledare inom kulturbaserad näringslivsutveckling så att det blir bättre ledning och bättre ekonomi inom denna del av näringslivet, samt öka andelen upplevelseföretag i regionen genom att:

5 utveckla ett samarbete kring rekrytering av studenter och gemensam utveckling av studieutbud, med hjälp av Persborgs ideella förening. ta del av föreningens erfarenheter, regionens erfarenheter och etablera en inkubator som kan följa etableringar tätt så att de lättare kan lyckas med sina affärsidéer. göra regionen känd som en kompetensregion på området. utveckla nya koncept anpassade till den nya ekonomin och nya tekniker. Utvecklingsarbetet ska riktas utifrån de regionala förutsättningarna, den globala utvecklingen och med hänsyn till miljön. Målgrupp Ledare inom konst, kultur, mode, måltid, idrott och annan kulturbaserad näringslivsutveckling. Persborgs ideella förenings nyckelpersoner och referensgrupper. Detta delprojekt är ett samarbete mellan Stiftelsen Persborg och Tynset Näringshage där en eventuell framtida inkubator kommer att ägas av dessa gemensamt. I Tynset behöver ett nätverk motsvarande det som Persborg har byggas upp och den processen ska CBM/Persborg stödja. Gemensam rekrytering av studenter och gemensam utveckling av utbildningen ingår också i upplägget. Inkubatorn behöver i det här avseendet inte bli en fysisk plats utan kan även vara av virtuell karaktär. Viktigt i det här hänseendet är enligt de sökande att få till ett bra kreativt "kluster" kring denna utbildning. 2. Nätverk/korsvägar Mål och förväntat resultat Ökad effekt av kulturbaserad näringslivsutveckling. Det betyder högre förtjänst och värdeskapande för arrangörer, där offentlighet och näringsliv samarbetar. Utvecklade modeller för samarbete mellan frivillig, offentlig och privat sektor. Aktiviteter Tre redan identifierade nätverk skall genomgå gemensamt utformade strategier för att stärka samarbetet som ska leda till ett ökat mervärde inom den kultur- och naturbaserade besöksnäringen. Erfarenheter och samarbetsmodeller från dessa nätverk ska göras tillgängliga och vidareföras till andra aktörer inom området. 2.1 Siljan-Nord-Österdalens fjällregion från hästryggen En projektgrupp har under hösten identifierat ett antal hinder och möjligheter för att ytterligare utveckla hästens betydelse för landsbygdens utveckling. Genom att utbyta erfarenheter mellan de aktörer som arbetar med att utveckla hästturismen kan gemensamma evenemang arrangeras för att ytterligare öka hästens betydelse inom näringen. Förväntat resultat och aktiviteter: Gemensamt planerade evenemang för att öka antalet besökare med häst i regionen. En utvecklad strategi för det fortsatta samarbetet i regionen för att utveckla hästturismen genom erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Projektresultatet förväntas förvaltas av Ridled Siljan (förening) uppbackad av Region Siljan och Hesteriket/Regionrådet på norsk sida, (samt eventuellt fler intressenter). 2.2 Hundspann Femundlöpet och Amundsen Race Dessa hundlopp får stor medieuppmärksamhet, drar många tillresande, och har kontrollpunkter på en rad platser i regionen. Ett utvecklat samarbete mellan större evenemang som görs i gränsregionen eller över riksgränserna ger betydande mervärden och direkta samordningsvinster. Involveras dessutom researrangörer, lokala/regionala turistorganisationer, kommuner, näringsliv och aktörer inom kulturlivet kan samordningsvinsterna vad gäller marknadsföring och kringarrangemang på checkpunkterna öka ytterligare. Syftet med samarbetet kring hundspann är att

6 utveckla arrangemangen att bli mer publikvänliga och att attrahera publik under arrangemangen och genom multimedia/internet. Genom det gränsregionala samarbetet skall regionen utvecklas till den främsta regionen i Skandinavien inom hundspannsporten. Förväntat resultat: Utveckla en gemensam strategi för samarbetet mellan de två hundspannloppen utformat i nära samverkan mellan de regionala/lokala turistorganisationerna och kulturlivet i regionen. Genomförandet av strategin som har fokus på gemensamt nyttjande av utrustning, personal och kompetens, samordning av arrangemang samt marknadsföring. 2.3 Kopparleden Kopparleden är den väg som sträcker sig mellan Falun och Röros. Denna led har en lång historia och sammanbinder två världsarv med stora industrihistoriska värden. Leden uppmärksammas främst idag genom de forkörare som varje år kör med häst och släde mellan Falun och Röros och som har ett aktivt gränsregionalt samarbete. Den utbildning som ska utvecklas av Högskolan Dalarna och Högskolan Hedmark tar utgångspunkt i Kopparleden och dess omland. Tanken är att i utvecklingsarbetet av utbildningen identifiera intressanta kultur- och naturhistoriska objekt som ska utgöra basen för utbildningens första etapp. Det är önskvärt att samla offentlig, ideell och privat sektor i ett gränsregionalt nätverksarbete som följer arbetet med identifieringen av intressanta kultur- och naturhistoriska objekt. Samtidigt skall man utveckla en gränsregional strategi för den fortsatta utvecklingen av besöksnäringen i geografin mellan Falun och Röros. Samarbetet skall leda till en sammanhållen strategi för utvecklingen av besöksmål och aktiviteter mellan noderna Falun och Röros samt dess omland. Nätverkens eventuella kompetensutvecklingsbehov kommer i stor utsträckning att tillgodoses genom de insatser som görs i delprojektet kompetensutveckling, se tidigare avsnitt. Förväntat resultat En gemensam strategi för samarbetet kring utvecklingen av besöksmål och aktiviteter i geografin mellan Falun och Röros i syfte för att skapa mervärden inom besöksnäringen och ökat antal besökare i regionen. Mål Det samlade Interregprojektet har följande mål: Skapa högre mervärden inom natur- och kulturbaserat näringsliv genom kompetensutveckling och samverkan. Skapa starka och livskraftiga nätverk inom och mellan aktörer inom natur- och kulturverksamheter, ideell, privat och offentlig verksamhet. Utveckla gemensamt kompetensutvecklingsverktyg för aktivitetsleverantörer. Utveckla gemensamma metoder och studietillbud för kunskapsturismen i regionen Utveckla ledarskapsutbildning för blivande ledare inom upplevelseindustrin Målgrupp För varje delprojekt finns målgrupper specificerade. Men utifrån det övergripande syftet med projektet så är den prioriterade målgruppen små företag inom besöksnäringen på landsbygden. Dessa företag står för den så kallade småskaliga besöksnäringen som erbjuder upplevelser och aktiviteter baserade på regionens natur och kultur. I målgruppen ingår även eventuella anställda och blivande anställda i dessa företag. Genom de utbildningar som ska utvecklas inom projektet kommer även målgruppen att inkludera ungdomar som i framtiden antingen kommer att vara verksamma som företagare eller anställda inom besöksnäringen. Målgruppen innefattar även aktörer inom offentlig och ideell sektor. För att utveckla de gränsregionala nätverken som ska bidra till utvecklingen inom besöksnäringen krävs ett nära samarbete mellan privat, ideell och offentlig sektor.

7 Projektets gränsregionala mervärde Sverige och Norge besitter enligt de sökande olika kompetenser vad gäller besöksnäringens olika utvecklingsområden. Projektet ser därför ett mervärde i att bygga upp ett samarbete över gränsen och på så vis ta del av de båda ländernas kunskaper och erfarenheter, för att därigenom gynna utvecklingen av besöksnäringen på båda sidor av riksgränsen. I detta projekt är utgångspunkten de specifika utmaningar som näringslivet på landsbygden möter och som respektive land har haft olika angreppsätt att möta. Att i ett gränsregionalt samarbete utveckla metoder och verktyg utifrån de specifika behov som den småskaliga besöksnäringen i regionen har, och på så sätt stärka de gränsregionala nätverken som bildats, förväntas ge långsiktiga gränsregionala mervärden. Organisation Projektledning Projektet kommer att ha en norsk projektledare som assisteras av en svensk tematisk koordinator samt administrativa resurser. Främsta uppgiften för projektledaren är att koordinera insatserna mellan de olika delprojekten och upprätthålla kommunikationen mellan dessa. Styrgrupp Styrgruppen består av representanter från de regionala och lokala turistorganisationerna samt projektledare och tematisk koordinator. Projektgrupp. Projektet som består av ett antal delprojekt som leds av en delprojektledare. Delprojektledarna bildar tillsammans med den tematiska koordinatorn en projektgrupp där insatser och delprojekt koordineras och samordnas. Dessa träffas två gånger per halvår och däremellan sker dialog via hemsida och e-post. Delprojekt Respektive delprojekt har som tidigare nämnts en svensk respektive norsk genomförande organisation. De ansvarar för att förväntade resultat uppnås tillsammans med projektledaren. I respektive delprojekt ingår varierande antal partners beroende på delprojektets karaktär och syfte. Ekonomiadministation Ekonomiadministrationen kommer att skötas av Länsstyrelsen Dalarna samt Regionrådets projektadministratör. Information och resultatspridning Projektet kommer att ha en egen hemsida för information och kommunikation med medverkande aktörer och allmänheten. En kommunkationsstrategi skall upprättas av projektledningen under planeringsfasen. Tre av delprojekten kommer att resultera i studieerbjudanden eller kompetensutvecklingsverktyg som kommer att marknadsföras och spridas i hela regionen. På så sätt kommer resultatet att spridas till fler än de ingående aktörerna i projektet. Dessa delprojekt kommer även att resultera i någon form av kurslitteratur som ska användas i den fortsatta undervisningen. Projektets miljöarbete Projektets miljöpåverkan kommer enligt de sökande att främst att bestå av de resor som behövs göras för möten. Alla resor skall i möjligaste mån begränsas genom att bedöma om de är möjliga att genomföra genom att använda teknisk utrustning som t ex videokonferenser, telefonmöten och internet/hemsida/e-post.

8 Projektets arbete med jämställdhet/likestilling Styrgruppens och projektgruppens sammansättning ska vara jämställd. Vid tillsättningen av projektledare ska jämställdhetsaspekten beaktas. Styrgrupp och projektgruppen ska genomgå en endagsutbildning i genuskunskap för att säkerställa att varje delprojekt beaktar jämställdhetsaspekten i planering och genomförande. Projektets arbete för etnisk mångfald/integration I rekryteringsprocessen till de olika utbildningarna ska särskild vikt läggas vid att bredda basen för rekryteringen. Av de ideella föreningarna och företagen som ska ingå i nätverken ska även inkludera icke svenska-norska föreningar. För att utveckla besöksnäringen på landsbygden är det viktigt att inkludera alla näringsidkare, dvs även de lokala resturangerna. Tid- och aktivitetsplan Aktivitet Startdatum Slutdatum Projektledning Jun 2008 Maj 2011 Affärsutvecklingsverktyg Jun 2008 Mars 2011 Kunskapsturism högskoleutbildning Jun 2008 Mars 2011 Inkubator Sep 2008 April 2011 Nätverk Femundsrace Juni 2008 Mars 2011 Nätverk Häst Jun 2008 Mars 2011 Kopparleden Aug 2008 April 2011 Planläggning av fortsatt verksamhet och användning av resultat efter Jan 2010 Maj 2011 projektslut Projektutvärdering och slutredovisning/projektevaluering og Apr 2008 Maj 2011 regnskapsavslutning Projektets start och slutdatum

9 Förväntat resultat av programindikatorerna för (A) Ekonomisk tillväxt eller (B) Attraktiva regioner) Övergripande indikatorer Antal vid projektstart slut Antal kvinnor år som deltar i projektet Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet Antal män år som deltar i projektet Antal män yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet Antal deltagande företag med kvinnligt ägande som deltar i 0 15 projektaktiviteter. Antal deltagande företag med manligt ägande som deltar i 0 25 projektaktiviteter. Antal deltagande företag med mixat ägande som deltar i projektaktiviteter Resultat indikatorer (A) Antal undanröjda upplevda gränshinder (A) Antal kvinnor som deltar i gemensamma utbildningar och praktik (A) Antal män som deltar i gemensamma utbildningar och praktik 0 50 (A) Antal kvinnliga studenter som studerar del av sin utbildning i det 0 15 andra landet. (A) Antal manliga studenter som studerar del av sin utbildning i det andra 0 15 landet. (A) Antal nyetablerade och vidareutvecklade gränsöverskridande kluster. 0 4 (B) Etablerade institutionella samarbeten. 0 5 Aktivitetsindikatorer för projektet (A) Projektet syftar till att förbättra företagsklimat, entreprenörskap, FoU och innovationer Förväntade resultat och egna indikatorer 1. Gemensamt utvecklat kompetensutvecklingsverktyg för aktivetsleverantörer. 2. Gemensamt utvecklad metod och studieerbjudanden för kunskapsturismen i regionen och bildande av nätverk kring kopparleden och dess omland. 3. Gemensam utveckling av inkubatorverksamhet för upplevelseindustrin. 4. Ett gränsregionalt samarbete inom slädhundssporten. 5. Etablerat nätverk mellan näringslivet inom hästturismen. Förväntad gränsregionalt samarbete efter projektets slut Samtliga beskrivna resultat förväntas vara av bestående gränsregional karaktär. Ett flertal konkreta resultat förväntas av delprojekten och där det krävs ett fortsatt gränsregionalt samarbete för att de långsiktiga målen ska nås. Den gemensamma utvecklingen av ett flertal resultat och etableringen av nätverk skapar förutsättningar för ett fortsatt långsiktigt gränsregionalt samarbete.

10 Svensk projektbudget SEK Faktiska kostnader Summa SEK % Egen personal inkl soc avg ,24% Externa tjänster ,32% Lokalkostnader Investeringar Resor ,79% Övriga kostnader ,64% Summa faktiska kostnader ,98% Externt offentligt direktfinansierade kostnader ,02% Summa svenska projektkostnader ,00% Norsk prosjektbudjett NOK Faktiske kostnader Summa NOK % Eget personale inkl sos avg ,29% Eksterne tjenester ,97% Lokalkostnader ,64% Investeringar ,80% Reiser ,53% Övriga kostnader ,78% Sum faktiske kostnader ,00% Eksterne offentlige direkte finansierte kostnader ,00% Sum norsk prosjektkostnader ,00%

11 Svensk finansieringsplan Offentlig finansiering Svensk nationell medfinansiering Summa SEK % Länsstyrelsen Dalarna ,79% Region Dalarna ,54% Mora kommun ,66% Gagnefs kommun ,66% Falu kommun ,60% Älvdalens kommun ,66% Direktfinansiering (arbete m.m.) Högskolan Dalarna ,02% Summa svensk nationell medfinansiering ,92% Europeiska regionala utvecklings fonden ,92% EG-andel av finansiering av faktiska kostnader EG-andel av offentlig finansiering 58,75% 50,00% Summa svensk offentlig finansiering inkl EGfinansiering ,85% Privat kontant finansiering Deltagaravgifter företag ,15% Summa svensk privat medfinansiering ,15% Total svensk finansiering ,00%

12 Norsk finansieringsplan Offentlig finansiering Norsk regional medfinansiering Summa NOK % Hedmark fylkeskommune ,20% Alvdal kommune ,41% Stor Elvdal kommune ,41% Rendalen kommune ,31% Röros kommune ,31% Os kommune ,41% Tolga kommune ,41% Tynset kommune ,41% Direktfinansiering (arbeid m.m.) Högskolan i Hedmark ,00% Total norsk regional medfinansiering ,90% Statliga IR-midler ,90% IR-midler av finansiering av faktiska kostnader IR-midler av offentlig finansiering 62,37% 50,00% Summa norsk regional finansiering inkl statliga IRmidler ,80% Privat kontant finansiering Deltagaravgifter företag ,20% Summa norsk privat medfinansiering ,20% Summa norsk finansiering ,00%

DIARIENUMMER 304-3664-13 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER 304-3664-13 DELOMRÅDE IS BESLUT SMÅPROJEKT 2013-05-30 DIARIENUMMER 304-3664-13 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads kommun Att: Johan Kullander 651 84 Karlstad Projekt: Träteknisk utbildning

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-21-11

DIARIENUMMER G30441-21-11 BESLUT SMÅPROJEKT 2011-03-18 DIARIENUMMER G30441-21-11 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland/ Fyrbodals kommunalförbund Att: Yvonne

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-1-10

DIARIENUMMER N30441-1-10 BESLUT SMÅPROJEKT 2010-02-16 DIARIENUMMER N30441-1-10 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Handelskammaren Mittsverige Att: Dick Jansson Kyrkogatan 26 852 32 Sundsvall

Läs mer

DIARIENUMMER 304-2646-13 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER 304-2646-13 DELOMRÅDE IS BESLUT PROJEKT 2013-06-17 DIARIENUMMER 304-2646-13 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Studiefrämjandet Värmland/Bergslagen Att: Kristina Carling Verkstadsgatan 1 652

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-65-12 DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER G30441-65-12 DELOMRÅDE GS BESLUT SMÅPROJEKT 2012-09-25 DIARIENUMMER G30441-65-12 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Västra Götalandsregionen Naturbruksgymnasiet Nuntorp Att: Thor Kempe Nuntorp

Läs mer

DIARIENUMMER 304-631-13. Projekt: Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer som konkurrenskraft

DIARIENUMMER 304-631-13. Projekt: Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer som konkurrenskraft BESLUT PROJEKT 2013-03-25 DIARIENUMMER 304-631-13 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mittuniversitetet Att: Yvonne von Friedrichs 831 25 Östersund Projekt: Samhällsentreprenörskap

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-97-08

DIARIENUMMER G30441-97-08 BESLUT SMÅPROJEKT 2008-05-22 DIARIENUMMER G30441-97-08 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen Västra Götalands län Att: Arne Kroon 462 82 VÄNERSBORG Projekt:

Läs mer

DIARIENUMMER R

DIARIENUMMER R BESLUT FÖRPROJEKT 2008-05-26 DIARIENUMMER R30441-72-08 DELOMRÅDE Regionöverskridande Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Framtid Hogdal Idéell Förening c/o Solveig Haugen Storån 474

Läs mer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-90-08

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-90-08 BESLUT BIFALL FÖRPROJEKT 2008-05-19 DIARIENUMMER N30441-90-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Jämtland-Härjedalens Handikappidrottsförbund Idrottens Hus Att: Bertil

Läs mer

DIARIENUMMER S30441-36-10 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S30441-36-10 DELOMRÅDE IS BESLUT PROJEKT 2010-12-14 DIARIENUMMER S30441-36-10 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Byggutbildning Star i Dalarna Att: Dan Gustafsson Kaserngården 6 79140 Falun Projekt:

Läs mer

DIARIENUMMER R30441-61-11 DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER R30441-61-11 DELOMRÅDE GS BESLUT PROJEKT 2011-10-21 DIARIENUMMER R30441-61-11 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland/ Fyrbodals kommunalförbund Att: Yvonne

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-144-08. Projekt: Framtidens tillgång på kapacitet och kompetens i äldreomsorgen-förstudie

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-144-08. Projekt: Framtidens tillgång på kapacitet och kompetens i äldreomsorgen-förstudie BESLUT SMÅPROJEKT 2009-03-26 DIARIENUMMER S30441-144-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Årjäng kommun Att:Gränskommittén Värmland-Östfold Box 906 672 29 Årjäng Projekt:

Läs mer

DIARIENUMMER G

DIARIENUMMER G BESLUT SMÅPROJEKT 2010-12-30 DIARIENUMMER G30441-69-10 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränskommittén Østfold/Fyrbodal Att: Yvonne Samuelsson Box 305 451 18 UDDEVALLA

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-196-08. Projekt: Bygg i gränsregionen, en gemensam marknad för arbete och utbildning.

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-196-08. Projekt: Bygg i gränsregionen, en gemensam marknad för arbete och utbildning. BESLUT SMÅPROJEKT 2009-02-05 DIARIENUMMER S30441-196-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Sveriges Byggindustrier Service AB Att: Hans Grandin Box 1958 791 19 Falun

Läs mer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-81-08

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-81-08 BESLUT FÖRPROJEKT 2008-06-04 DIARIENUMMER N30441-81-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen Att: John Rune Wikén Box 384 831

Läs mer

DIARIENUMMER R30441-48-12

DIARIENUMMER R30441-48-12 BESLUT SMÅPROJEKT 2012-05-28 DIARIENUMMER R30441-48-12 DELOMRÅDE Reg Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Rottneros Park Trädgård AB Att: Reine Flodin c/o Sunne Turism AB, 41.Turistbyrån

Läs mer

DIARIENUMMER S30441-11-11 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S30441-11-11 DELOMRÅDE IS BESLUT PROJEKT 2011-04-07 DIARIENUMMER S30441-11-11 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Malung-Sälens kommun Att: Ingemar Kyhlberg Box 14 78 221 Malung Projekt: Destinationsutveckling

Läs mer

Diarienummer G

Diarienummer G BESLUT SMÅPROJEKT 2010-06-29 Diarienummer G30441-30-10 Delområde GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Connect Väst Att: Dag Stulen Stena Center 1 A 412 92 GÖTEBORG Projekt: Företagsaccelerator

Läs mer

DIARIENUMMER 304-3828-13

DIARIENUMMER 304-3828-13 BESLUT SMÅPROJEKT 2013-06-17 DIARIENUMMER 304-3828-13 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Regionförbundet Jämtlands län Att: Suzan Stenberg, MSSP Box 3123 831 03 Östersund

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-35-09. Projekt: Gränsstrategisk kris- och katastrofhantering Sverige-Norge

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-35-09. Projekt: Gränsstrategisk kris- och katastrofhantering Sverige-Norge BESLUT SMÅPROJEKT 2009-12-14 DIARIENUMMER S30441-35-09 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen Dalarna Att: Lars-Håkan Jönsson Plan- och Beredskapsenheten 791

Läs mer

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS BESLUT SMÅPROJEKT 2012-09-25 DIARIENUMMER S30441-69-12 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads kommun Att: Urban Karlsson Karlstad-Hammarö gymnasieförvaltning 651

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-43-11

DIARIENUMMER N30441-43-11 BESLUT SMÅPROJEKT 2011-06-14 DIARIENUMMER N30441-43-11 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Birka Folkhögskola Att: Annkristin Holmberg Birkavägen 25 836 95 Ås Projekt:

Läs mer

DIARIENUMMER N

DIARIENUMMER N BESLUT SMÅPROJEKT 2012-06-27 DIARIENUMMER N30441-34-12 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Regionförbundet Jämtlands län/länskulturen Att: Stefan Ek Box 377 831 03 Östersund

Läs mer

DIARIENUMMER R330441-188-08

DIARIENUMMER R330441-188-08 BESLUT SMÅPROJEKT 2009-01-12 DIARIENUMMER R330441-188-08 DELOMRÅDE REG Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads universitet Att: Anders Gustafsson Universitetsgatan 2 651 88

Läs mer

DIARIENUMMER N

DIARIENUMMER N BESLUT FÖRPROJEKT 2008-08-11 DIARIENUMMER N30441-120-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Turistföreningen Gränslauta Att: Örjan Sedin Brogränd 26 B 831 41 Östersund

Läs mer

DIARIENUMMER N

DIARIENUMMER N BESLUT BIFALL FÖRPROJEKT 2008-09-09 DIARIENUMMER N30441-119-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Frostvikens församling Att: Gustaf Forsmark Box 63 830 90 Gäddede

Läs mer

DIARIENUMMER N Projekt: Utrede og utvikle felles fotballag i grenseområdet Lierne - Frostviken

DIARIENUMMER N Projekt: Utrede og utvikle felles fotballag i grenseområdet Lierne - Frostviken BESLUT FÖRPROJEKT 2008-06-01 DIARIENUMMER N30441-101-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Frostvikens Fotbollsförening Att: Peter Hansson Brogatan 13 830 90 Gäddede

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S BESLUT PROJEKT 2009-05-19 DIARIENUMMER S30441-8-09 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Värmlands idrottsförbund Att: Per Dalebjer Box 10 651 02 Karlstad Projekt: Världens

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-76-08

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-76-08 BESLUT 2008-05-28 DIARIENUMMER S30441-76-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Region Värmland Att: Christer Swahn Box 1022 651 15 Karlstad Projekt: The Scandinavian

Läs mer

DELOMRÅDE GS DIARIENUMMER G30441-164-08

DELOMRÅDE GS DIARIENUMMER G30441-164-08 BESLUT PROJEKT 2008-12-12 DIARIENUMMER G30441-164-08 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen i Västra Götaland Att: Lena Tingström 403 40 GÖTEBORG Projekt:

Läs mer

DIARIENUMMER S30441-50-12 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S30441-50-12 DELOMRÅDE IS BESLUT PROJEKT 2012-06-27 DIARIENUMMER S30441-50-12 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Compare Karlstad Att: Mikael Lundström Lagergrens gata 4 651 07 Karlstad Projekt:

Läs mer

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda samt bilagda föreskrifter):

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda samt bilagda föreskrifter): BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER S30441-74-08 DELOMRÅDE Inre Skandinavien Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Emigrantregistret/Kinship Center Att: Mattias Nilsson Box 331 651 89 Karlstad

Läs mer

DIARIENUMMER R Projekt: Seterbrukets biologiske kulturarv som ressurs for en bærekraftig framtid

DIARIENUMMER R Projekt: Seterbrukets biologiske kulturarv som ressurs for en bærekraftig framtid BESLUT SMÅPROJEKT 2011-02-18 DIARIENUMMER R30441-61-10 DELOMRÅDE R (NGB/IS) Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Sveriges lantbruksuniversitet/cbm Att: Håkan Tunón Box 7007 750 07

Läs mer

DIARIENUMMER DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER DELOMRÅDE IS BESLUT SMÅPROJEKT 2013-09-03 DIARIENUMMER 304-5088-13 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Arvika Näringslivscenter ek för Att: Mikael Engstig Box 913 671 29 Arvika Projekt:

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-118-08

DIARIENUMMER N30441-118-08 BESLUT SMÅPROJEKT 2008-09-03 DIARIENUMMER N30441-118-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Jämtlands läns landsting / Länskulturen Att: Karin Kvam Krondikesvägen 93

Läs mer

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda föreskrifter):

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda föreskrifter): BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER G30441-47-08 DELOMRÅDE Gränslöst Samarbete Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Uddevalla kommun Att: Lena Tegenfeldt Stadshuset, Utvecklingsavdelningen

Läs mer

DELOMRÅDE REGIONÖVER- SKRIDANDE DIARIENUMMER R30441-12-09

DELOMRÅDE REGIONÖVER- SKRIDANDE DIARIENUMMER R30441-12-09 BESLUT PROJEKT 2009-05-19 DIARIENUMMER R30441-12-09 DELOMRÅDE REGIONÖVER- SKRIDANDE Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads universitet Att: Lars Nilsson Universitetsgatan 2

Läs mer

DIARIENUMMER DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER DELOMRÅDE IS BESLUT SMÅPROJEKT 2013-12-17 DIARIENUMMER 304-8797-13 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Cerut, Karlstads universitet Att: Lotta Braunerhielm Universitetsgatan 2 651

Läs mer

DIARIENUMMER N Projekt: Gränsfjällen en arena för hållbar samhandling inom turism, förstudie

DIARIENUMMER N Projekt: Gränsfjällen en arena för hållbar samhandling inom turism, förstudie BESLUT SMÅPROJEKT 2010-01-12 DIARIENUMMER N30441-68-09 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Naboer AB Att: Lennart Adsten Rådhusgatan 44 S-831 82 Östersund Projekt: Gränsfjällen

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-43-08

DIARIENUMMER G30441-43-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER G30441-43-08 DELOMRÅDE Gränslöst Samarbete Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Västra Götalandsregionen Att: Göran Holmberg Naturbruksgymnasiet Dingle

Läs mer

DIARIENUMMER S30441-77-08 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S30441-77-08 DELOMRÅDE IS BESLUT Småprojekt DATUM 2008-05-06 DIARIENUMMER S30441-77-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Sunne kommun/broby Grafiska Utbildning Att: Inga-Lill Lindqvist Svetsarevägen

Läs mer

Dans i Värmland Att: Marianne Eriksson Box 1022 651 15 Karlstad. Projekt: Gränsregion? Dansregion!

Dans i Värmland Att: Marianne Eriksson Box 1022 651 15 Karlstad. Projekt: Gränsregion? Dansregion! BESLUT 2008-09-12 DIARIENUMMER S30441-69-08 DELOMRÅDE Inre Skandinavien Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Dans i Värmland Att: Marianne Eriksson Box 1022 651 15 Karlstad Projekt:

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-72-11

DIARIENUMMER N30441-72-11 BESLUT SMÅPROJEKT 2011-11-09 DIARIENUMMER N30441-72-11 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mittuniversitetet Att: Conny Björkman 871 88 Härnösand Projekt: Styring, integrasjon

Läs mer

Projekt: Odling av högproducerande trädslag för miljövänlig energiproduktion

Projekt: Odling av högproducerande trädslag för miljövänlig energiproduktion BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER N30441-27-08 DELOMRÅDE Norden Gröna Bälte Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Jämtlands läns landsting, JiLU Att: Erik Andersson Torsta 830 43 Ås Projekt:

Läs mer

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-19-08

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-19-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER N30441-19-08 DELOMRÅDE Norden Gröna Bälte Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Härjedalens kommun Att: Staffan Eriksson Medborgarhuset 842 80 Sveg Projekt:

Läs mer

DELOMRÅDE GS DIARIENUMMER G30441-166-08

DELOMRÅDE GS DIARIENUMMER G30441-166-08 BESLUT PROJEKT 2008-12-12 DIARIENUMMER G30441-166-08 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Strömstads kommun Att: Björn Gunnarsson 452 80 STRÖMSTAD Projekt: Gränsregional

Läs mer

DIARIENUMMER G DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER G DELOMRÅDE GS BESLUT PROJEKT 2011-04-07 DIARIENUMMER G30441-17-11 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Västra Götalandsregionen Att: Christina Christiansson Regionens Hus 542 87 MARIESTAD

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-56-11 DELOMRÅDE NGB. Projekt: Sosial integrering gjennom entreprenørskap og samarbeid

DIARIENUMMER N30441-56-11 DELOMRÅDE NGB. Projekt: Sosial integrering gjennom entreprenørskap og samarbeid Östersunds kommun Att: Annelie Bengtsson Odensviksvägen 5 831 51 Östersund Projekt: Sosial integrering gjennom entreprenørskap og samarbeid Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella

Läs mer

DELOMRÅDE IS. Diarienummer S30441-45-09

DELOMRÅDE IS. Diarienummer S30441-45-09 BESLUT PROJEKT 2009-12-16 Diarienummer S30441-45-09 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads kommun Att: Mia Marklund 651 84 Karlstad Projekt: Näringslivet som motor

Läs mer

DIARIENUMMER DELOMRÅDE IS. Projekt: Regional digital agenda Dalarna, Hedmark och Värmland

DIARIENUMMER DELOMRÅDE IS. Projekt: Regional digital agenda Dalarna, Hedmark och Värmland BESLUT PROJEKT 2013-12-16 DIARIENUMMER 304-8155-13 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen Värmland Att: Katarina Nordmark 651 86 Karlstad Projekt: Regional

Läs mer

DIARIENUMMER G

DIARIENUMMER G BESLUT SMÅPROJEKT 2012-03-21 DIARIENUMMER G30441-11-12 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Strömstad kommun Strömstad Gymnasium Att: Johan Flodin Tångenv 2 452 80 STRÖMSTAD

Läs mer

DIARIENUMMER R

DIARIENUMMER R BESLUT SMÅPROJEKT 2011-01-21 DIARIENUMMER R30441-60-10 DELOMRÅDE NGB och IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mid Sweden Science Park AB Att: Kerstin Dahlberg Kunskapens väg 4 831

Läs mer

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS FÖRSLAG SMÅPROJEKT 2008-12-09 DIARIENUMMER S30441-186-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Region Värmland/Ung Kultur Att: Urban Norlander Box 1022 651 15 Karlstad

Läs mer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-51-09

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-51-09 Jämtlands Läns Landsting / Område UoU Att: Wilhelm Skoglund Torsta 830 43 Ås Projekt: Idrettsanleggs betydning for samfunnsutvikling Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-16-11 DELOMRÅDE NGB

DIARIENUMMER N30441-16-11 DELOMRÅDE NGB BESLUT PROJEKT 2011-04-07 DIARIENUMMER N30441-16-11 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mittuniversitetet Att: Börje Hansson 831 25 Östersund Projekt: Strukturerat Multidisciplinärt

Läs mer

Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2020

Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2020 Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2020 Delområden Nordens Gröna Bälte: Jämtlands och Västernorrlands län, Nord- och Sör-Tröndelags fylken Inre Skandinavien: Värmlands och Dalarnas län, Hedmarks

Läs mer

DIARIENUMMER

DIARIENUMMER BESLUT PROJEKT 2013-05-08 DIARIENUMMER 304-1246-13 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Landstinget Västernorrland Att: Mats de Vahl Regional utveckling 871 85 Härnösand

Läs mer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N Stiftelsen Jamtli Att: Björn Olofsson Box 709 831 28 Östersund Projekt: Husnyckeln Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge, Länsstyrelsen Jämtlands

Läs mer

DIARIENUMMER 304-5821-13 DELOMRÅDE NGB

DIARIENUMMER 304-5821-13 DELOMRÅDE NGB BESLUT PROJEKT 2013-09-03 DIARIENUMMER 304-5821-13 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen i Västernorrland Att: Håkan Söderberg Pumpbacksgatan 19 871 12 Härnösand

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-38-08

DIARIENUMMER G30441-38-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER G30441-38-08 DELOMRÅDE Gränslöst Samarbete Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Innovatum AB Att: Siv Andersson Box 902 461 29 TROLLHÄTTAN Projekt: DESME

Läs mer

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-20-08

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-20-08 BESLUTS 2008-06-03 DIARIENUMMER N30441-20-08 DELOMRÅDE Norden Gröna Bälte Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Jämtlands läns landsting Filmpool Jämtland Att: Eva Aspling Krondikesvägen

Läs mer

DIARIENUMMER N

DIARIENUMMER N BESLUT SMÅPROJEKT 2008-08-11 DIARIENUMMER N30441-80-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen Jämtlands län Att: Stefan Edler Köpmangatan 21 83186 Östersund

Läs mer

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda föreskrifter):

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda föreskrifter): BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER R30441-40-08 DELOMRÅDE Gränslöst Samarbete Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Bengtsfors kommun Att: Sofia Magnusson Box 14 666 21 BENGTSFORS Projekt:

Läs mer

DIARIENUMMER G

DIARIENUMMER G BESLUT SMÅPROJEKT 2008-05-22 DIARIENUMMER G30441-98-08 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Strömstad kommun Att: Bernt Eriksson Ringvägen 112 452 80 STRÖMSTAD Projekt:

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-55-11. Projekt: GREEN 2020 Gränsöverskridande energieffektivisering

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-55-11. Projekt: GREEN 2020 Gränsöverskridande energieffektivisering Länsstyrelsen Dalarna Att: Anna Lindström 791 84 Falun Projekt: GREEN 2020 Gränsöverskridande energieffektivisering Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge,

Läs mer

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda samt bilagda föreskrifter):

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda samt bilagda föreskrifter): BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER S30441-58-08 DELOMRÅDE Inre Skandinavien Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads Universitet Att: P-O Norell Universitetsgatan 2 651 88 Karlstad

Läs mer

INTERREG III A Sverige - Norge

INTERREG III A Sverige - Norge Beslut enligt förordning SFS 1997:1258 med länsstyrelseinstruktion samt förordning SFS 1999:1424 med förvaltning av EG:s strukturfonder. Mitthögskolan Att: Thure Mårtensson Regementsgatan 25-27 831 25

Läs mer

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS BESLUT SMÅPROJEKT 2012-10-10 DIARIENUMMER S30441-71-12 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Torsby kommun Att: Suzanne Palmquist 25. Kulturavdelningen 685 80 Torsby Projekt:

Läs mer

DIARIENUMMER 304-8430-13 DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER 304-8430-13 DELOMRÅDE GS BESLUT PROJEKT 2013-12-31 DIARIENUMMER 304-8430-13 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen i Västra Götalands län Att: Andreas Bäckstrand 462 82 VÄNERSBORG

Läs mer

Metoder och kriterier för att välja ut projekt

Metoder och kriterier för att välja ut projekt 1 (8) Metoder och kriterier för att välja ut projekt Interreg Nord 2014-2020 2 (8) 1. Inledning Enligt förordning (EU) nr 1303/2013, art 110(2)(a) är det är Övervakningskommitténs uppgift att anta urvalskriterier

Läs mer

Projekt: Söka gammalt Skapa Nytt Hantverksmat för gammal och ung

Projekt: Söka gammalt Skapa Nytt Hantverksmat för gammal och ung BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER N30441-33-08 DELOMRÅDE Norden Gröna Bälte Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen i Jämtlands län, Eldrimner Att: Anna Berglund 831 86 Östersund

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-58-11 DELOMRÅDE NGB

DIARIENUMMER N30441-58-11 DELOMRÅDE NGB BESLUT PROJEKT 2011-10-21 DIARIENUMMER N30441-58-11 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Stiftelsen Jamtli Att: Torgärd Notelid Box 709 831 28 Östersund Projekt: Museer

Läs mer

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-26-08

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-26-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER N30441-26-08 DELOMRÅDE Norden Gröna Bälte Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden JiLU, Jämtlands läns landsting Att: Erik Andersson Rösta 830 43 Ås Projekt:

Läs mer

DIARIENUMMER 304-2977-13 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER 304-2977-13 DELOMRÅDE IS BESLUT PROJEKT 2013-09-11 DIARIENUMMER 304-2977-13 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Ung Företagsamhet Dalarna Att: Ulf Thored Box 1958 79 119 Falun Projekt: Företagsamhet

Läs mer

Pannrumssafari. Samarbetspartners

Pannrumssafari. Samarbetspartners Pannrumssafari Samarbetspartners 1 Citat från pannrumssafarin:»rätt i tiden. En kall vinter och stigande energipriser svider i plånboken.lagom omfattande med fyra träffarroligt att åka runt på olika ställen,

Läs mer

Beslut om att bevilja medel till Region Värmland för projekt Tekniskt stöd för Strukturfondspartnerskapet i Norra Mellansverige.

Beslut om att bevilja medel till Region Värmland för projekt Tekniskt stöd för Strukturfondspartnerskapet i Norra Mellansverige. Enheten för ekonomi Hanna Bäckman, 054-7011036 Hanna.backman@regionvarmland.se TJÄNSTEUTLÅTANDE REGIONSTYRELSEN REGION VÄRMLAND RV2015-634 Sida 1(5) Beslut om att bevilja medel till Region Värmland för

Läs mer

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS BESLUT PROJEKT 2010-12-14 DIARIENUMMER S30441-47-10 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Ung Företagsamhet Värmland Att: Stefan Rein Drottninggatan 21 652 25 Karlstad

Läs mer

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? 2011-03-31 2008-5084

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? 2011-03-31 2008-5084 Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2011-03-31 Projektnamn Orust Privata landbygdsflyg Journalnummer 2008-5084 Diarienummer TM017 Stödmottagare/projektägare Orust

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Anita Sandell Programansvarig Interreg Sverige-Norge Annica Westerlund

Anita Sandell Programansvarig Interreg Sverige-Norge Annica Westerlund BESLUT PROJEKT 2011-04-07 DIARIENUMMER N30441-15-11 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Östersunds kommun Att: Tomas Arvidsson Rådhuset 831 26 Östersund Projekt: Green

Läs mer

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 Västsvensk EU-konferens, Vänersborg 21 augusti 2015 Janne Eidissen Jørn Haabeth Annika Nordenstam 1 Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2020 Om programmet

Läs mer

EU-programmet Interreg Sverige-Norge 2014-2020

EU-programmet Interreg Sverige-Norge 2014-2020 EU-programmet Interreg Sverige-Norge 2014-2020 - ett medel för den regionala utvecklingen Foto Tina Stafrén Programgeografi Nordens Gröna Bälte som består av Jämtlands och Västernorrlands län i Sverige

Läs mer

DIARIENUMMER S30441-48-10 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S30441-48-10 DELOMRÅDE IS BESLUT PROJEKT 2010-12-14 DIARIENUMMER S30441-48-10 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND Att: Mikael Hedenskog Våxnäsgatan 5 651 86 Karlstad Projekt:

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-6-10. Projekt: VARMEEKOM Värme och energi kompetensutveckling

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-6-10. Projekt: VARMEEKOM Värme och energi kompetensutveckling BESLUT PROJEKT 2010-05-20 DIARIENUMMER S30441-6-10 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads universitet Att: Bengt Månsson Universitetsgatan 1 651 88 Karlstad Projekt:

Läs mer

Information och råd. Ver. 1, 071217

Information och råd. Ver. 1, 071217 Information och råd till dem som beviljats stöd ur något av de Regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Ver. 1, 071217 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Information

Läs mer

Slutrapport. Vad är bakgrunden till projektidén och vad planerade du/ni att genomföra?

Slutrapport. Vad är bakgrunden till projektidén och vad planerade du/ni att genomföra? Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2012-04-30 Projektnamn Turisthemsida för Södra skärgården Journalnummer (ex. 2012-1234) 2011-4146 Diarienummer (ex. TM999)

Läs mer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-57-11

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-57-11 BESLUT PROJEKT 2011-10-21 DIARIENUMMER N30441-57-11 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mittuniversitetet Att: Benny Thörnberg Holmgatan 10 851 70 Sundsvall Projekt:

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-56-08

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-56-08 BESLUT 2008-09-11 DIARIENUMMER S30441-56-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränskommittén Värmland/Östfold genom Årjängs kommun Att: Elenor Karlsson Box 906 672

Läs mer

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013. Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013. Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013 Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Tre mål 1. Konvergens 2. Konkurrenskraft och sysselsättning Regionala fonden Sociala fonden 3. Europeiskt territoriellt

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-51-11 DELOMRÅDE NGB

DIARIENUMMER N30441-51-11 DELOMRÅDE NGB Att: Anna Berglund 83 186 Östersund Projekt: Söka gammalt skapa nytt Skapa nytt mathantverk Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge, Länsstyrelsen

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013 EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013 EU-programenheten Tre mål 1. Konvergens 2. Konkurrenskraft och sysselsättning Regionala fonden Sociala fonden 3. Europeiskt territoriellt samarbete A. Gränsregionalt

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-64-12. Projekt: Förprojekt Leverantörsutvecklingsprogram vindkraft Sverige/Norge

DIARIENUMMER N30441-64-12. Projekt: Förprojekt Leverantörsutvecklingsprogram vindkraft Sverige/Norge BESLUT DATUM 2012-09-14 DIARIENUMMER N30441-64-12 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Energidalen i Sollefteå AB Att: Tord Fjällström Nipan 163 881 52 Sollefteå Projekt:

Läs mer

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 EU-program och finansiering, Trollhättan 10 nov, 2015 Annika Nordenstam 1 Gränsöverskridande samarbeten EU:s sammanhållningspolitik (ERUF, ESF, SF): 1/3 av

Läs mer

Lägesrapport. Kontaktperson Eva Wiberg

Lägesrapport. Kontaktperson Eva Wiberg Lägesrapport Kommun Lycksele kommun Kontaktperson Eva Wiberg Tidsperiod 2009-04-01--2009-06-30 1. Periodens verksamhet och kostnader Tidsplan Redogör för hur projektet fortlöper såväl kostnadsmässigt som

Läs mer

455 61 Dingle. Hotel Lab

455 61 Dingle. Hotel Lab Datum: 20120524 SLUTRAPPORT När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan och jämför den med det slutliga resultatet

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-46-08

DIARIENUMMER G30441-46-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER G30441-46-08 DELOMRÅDE Gränslöst Samarbete Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Göteborgs Universitet, Institutionen för Marin Ekologi Att: Carl André

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER 30441-66-08

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER 30441-66-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER 30441-66-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen Dalarna Att: Mikael Selander 791 84 Falun Projekt: GREEN - Gränsöverskridande

Läs mer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-10-10

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-10-10 N30441-10-10 Länsstyrelsen Jämtlands län Att: Marie Hedman Köpmangatan 21 831 86 Östersund Projekt: Gränslös geografisk information II Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S BESLUT DATUM 2008-12-12 DIARIENUMMER S30441-139-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Värmlands Museum Att: Tomas Jönsson Box 335 651 08 Karlstad Projekt: En levande

Läs mer