Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet"

Transkript

1 Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Datum: 27 augusti 2013 Tid: Plats: Regionens hus, Norra Hamngatan 14 Göteborg Deltagare: Agneta Mårdsjö, Västra Götalandsregionen Annika Daisley, Gränskommittén - sekreterare Böret Segolsson-Knutsson, ARKO Claes Håkansson, Nordiska ministerrådet Christian Martins, Fyrbodals kommunalförbund - ordförande Johan Tiedemann, Öresundskomiteen Nicklas Gustavsson, Fyrbodals kommunalförbund Paul Nemes, Länsstyrelsen Värmland Stina Nilsson, Fyrbodals kommmunalförbund/gränskommittén Frånvarande: Anne K. Wold, Østfold fylkeskommune 1. Mötet öppnas Ordförande Christian Martins, hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet. Christian gav även kort information om omorganisering av Gränskommittén där Gränskommittén utvecklas till fristående organisation utanför Fyrbodals kommunalförbund. 2. Godkännande av dagordningen Dagordningen har skickats ut i samband med kallelsen. Dagordningen godkändes. 3. Närvarolista Deltagarna presenterade sig kort och en närvarolista upprättades. 4. Föregående anteckningar från arbetsgruppen den 22 februari 2013 Mötesanteckningar från styrgruppsmöte den 22 februari 2013 har skickats ut i samband med kallelsen och delades även ut på mötet. Beslut Mötesanteckningarna godkändes 5. Statusrapportering från projektledningen Annika redogjorde för personalförändringar. Pege Schelander har avlutat sitt uppdrag, Yvonne Samuelsson har påbörjat nya arbetsuppgifter inom Fyrbodals kommunalförbund, Stina Nilsson har påbörjat anställning i projektet. Ingrid Schalander som la tid in i seminariet Gränshinder en genusfråga? är färdig med sitt uppdrag. 1

2 Möten har genomförts internt, med partners och med andra projekt. Totalt har 84 stycken möten genomförts under 2013, varav 22 interna projektmöten. Möten/arrangemang Annika informerade om några exempel på möten som projektet deltagit på; Luftburen ambulanssjukvård 28 januari, Posten AS/Bring i Oslo 30 januari, KUSK styrgruppsmöte 30 januari, NHO LT Oslo 5 februari, Gränshinderforum Norge 5 februari och 7 maj, Öresunddirekt och Företagarna Norrbotten 6 februari, Gränskommitténs styrelsemöte 1 mars och 25 maj, Haldens Näringsråde 6 mars, NCE (Norwegian Center of Expertise) seminarium 6 mars, IF Metall 14 mars, Statens Vegvesen och Trafikverket 9 april, Nordiska Ministerrådet 11 april, Grensetjänsten 6 maj. Genomförda seminarier/aktiviteter Annika informerade också om några exempel på seminarier/aktiviteter som projektet deltagit på eller hjälpt till att arrangera; Gränslös näringslivsutveckling 17 janauri, Östfoldkonferensen januari, Norsk-svenska Handelskammaren/Johanneberg Science Park 30 janauri, Haldens näringslivsråd 6 mars, Exportseminarie i Värmland 14 mars, Västsvenska Handelskammaren 19 mars, Tull, skatt och moms utbildning 25 mars, Handelslunch Norge 27 mars, Norska dagen 16 april, Fremtidskonferens i Halden 17 april, Gränshinder en genusfråga? 23 april, Norsk-svenska Handelskammaren/Företagarna Doing business in Norway 24 april, Logistikkdagen Østfold 25 april, Industridag IF Metall 13 maj, Seminarie Ta steget in på den svenska marknaden 22 maj, Kommerskollegium Rapport Sveriges handel med Norge 23 maj, Möckelnföretagen Offshoreseminarie 23 maj, Export/import Livsmedelsdagarna i Oslo maj, Grenserådet maj, Hvaler kommune Nasjonalparkssentret 17 juni. Beslut 6. Ekonomi Nicklas gav en övergripande genomgång av ekonomin. Projektet har kontant finansiering från fyra olika källor: Interreg/ERUF, Västra Götalandsregionen, Nordic Innovation och Fyrbodals kommunalförbund. Interregsekretariatet har hört av sig för att bekräfta att budgeten kommer att upparbetas, vid avvikelser vill de ha information om eventuella återföringar för nya projekt. Projektet ligger dock i fas med sin budget och beräknar använda hela budgeten. 52 % av budgeten är i nuläget upparbetad. Annika informerade om att hon för närvarande arbetar med tre lägesrapporter: tidsmässigt är det i första hand interregrapporten som ska lämnas in. Annika har fått ett kortare uppskov av interregsekretariatet då planerandet och genomförandet av Ministermötet tagit mycket tid i anspråk. Interregrapporten lägger sedan grunden till de andra rapporterna till Fyrbodals kommunalförbund och Västra Götalandsregionen. Lägesrapporten till Nordic Innovation lämnas in i februari

3 Beslut 7. Information Annika informerade om vilka informationsaktiviteter som genomförts under våren 2013 och som exempel nämndes; annonsering av aktiviteterna Deklarationshjälp samt seminariet Ta steget inn på den svenske markedet. Fler och fler pendlar över den svensk-norska gränsen för att jobba och projektet tog initiativet och fick Skatteverket att erbjuda deklarationshjälp åt gränspendlare. Pressmeddelandet Deklarationshjälp åt gränspendlare fick bra mediegenomslag både i press och radio. Aktiviteten Ta steget inn på den svenske markedet spreds även via nyhetsbrev i olika nätverk som exempelvis Bedriftsforbundet, Företagarna, Norsk-svenska Handelskammaren, KGH Custom Service AB och Nordia Law. Samverkan med andra relevanta projekt nämndes som särskilt viktigt, inte minst då med statistikprojektet KUSK där viktig information framkommer och behöver kommuniceras. Det nordiska statistiksamarbetet är i nuläget underprioriterat vilket gör att relevant statistik för gränsregionerna tenderar att bli osynlig och underprioriterat nationellt sett. Nordiska databaser för statistik genomförs idag via projekt. Annika var tydlig med att projektet samarbetar nära KUSK. Nyhetsbrev har skapats för att sprida information om aktiviteter i projektet enligt följande Jämställdhetsseminariet, Gränshinder en genusfråga?, 23 april Deklarationshjälp tillsammans med Grensetjänsten, 19 och 26 april Workshop: Ta steget inn på den svenske markedet, 22 maj. Här var Innovation Norge tänkt som huvudarrangör, en roll som projektet fick ta över. Almedalen: 30 juni 4 juli, arrangerad av Fyrbodals kommunalförbund där Annika medverkade. Ministermötet, 21 augusti, där Ewa Björling vara huvudtalare har tagit mycket tid och blev en väl genomförd konferens. Den kritik som framfördes var att det fanns slagsida mot att problemen huvudsakligen låg på norsk sida. Den norska regeringen var dock inbjuden att tala och på så vis även ge bättre balans, men lämnade inte svar förrän i sista minut vilket gjorde att andra talare gavs plats. Konferensen var välbesökt, 150 deltagare från hela Norden, med bra bredd av samhällsaktörer från både privata och offentliga sfären. Publiken var också aktiv och tog plats på ett konstruktivt sätt i debatterna. Johan meddelade att han träffade Ewa förra veckan och hon berömde arrangemanget. Frågan uppkom om kontaktmässorna, KONTAKT svensk-norsk mötesplats, som tidigare arrangerades av Gränskommittén så framgångsrikt och riktade sig till företag och organisationer. Studier visade att mötesplatsen rankades som de tredje mest lönsamma enligt företagen. Eventet var självfinansierat medan rekryteringen av köpande och säljande företag krävde offentliga 3

4 resurser. Gränskommitténs politiker tyckte att arrangemanget skulle bära sig själv och beslutade att inte finansiera detta event. Beslut 8. Rapport från arbetsgruppen Annika Daisley informerade om att arbetsgruppen hade möte den 20 mars och fått samma statusinformation som styrgruppen. I övrigt förelåg inget att rapportera. 9. Rapport från temagrupperna Annika redovisade hur process och tidplan ser ut i projektet. Kartläggningen av gränshinder har skett fram till dagsläget, Sverige ligger aningen före Norge i processen. Vi har kartlagt gränshinder i flera temagrupper. Nu jobbar vi med att strukturera, värdera och prioritera dem. Våren 2014 ska förslag på hur lösningsprocessen och de stödjande strukturerna kan se ut för att i framtiden kunna lösa gränshinder på ett så effektivt sätt som möjligt. 30 augusti 2014 ska slutrapport lämnas. Temagrupperna befinner sig i olika faser. En av grupperna har redan lämnat slutrapportering, vilken under hösten ska förankras i de övriga grupperna. Temagrupp Näringsliv har i tre faser genomfört undersökningar för att identifiera inom vilka segment företag upplever handelshinder, Steg 1 Västra Götaland, Steg 2 Värmland, Steg 3 Norge. Svarsfrekvensen medger slutsatser, även om förutsättningarna skiljer sig mellan undersökningarna. Västra Götaland och Värmland ger överensstämmande svar när det kommer till handelshinder. Intressant nog uppger även Norge svar inom samma hinderskategorier som Västra Götaland och Värmland. Närmare 100 gränshinder har samlats in och kategoriserats grovt. Ministermötet lyfte fem av gränshindren för att exemplifiera handelshinder, och även på hur lösningar kan se ut. Annika nämner att efter Ministermötet har Gränshinderforums norske representant startat processen att överkomma handelshindret som rör GSP-certifikaten. Reflektioner har uppkommit i projektet. Ett hinder består ofta av ett nät av flera hinder. Många hinder kräver en förstudie för att kunna värderas. Vi har upplevt att de verkliga hindren (formella) förstoras av upplevda hinder, exempelvis brist på kunskap eller felaktig information. Tillsammans kan vi se att hindren bildar en mur som är svårt att ta sig igenom för företagen. Företagen upplever att det är krångligare än det är pga av otydliga svar och uttrycker ett behov av en en väg in. Vad behöver vi då göra? Jo, vi som organisationer och myndigheter måste bli ännu duktigare på att praktiskt samarbete för att lösa hinder och undvika att skapa nya. Annika poängterar att det är oerhört viktigt att varje gränshinder ägs av någon part, för att snabba upp lösningsprocessen. Det måste också hela tiden ske en återkoppling på högsta nivå för att få mandatet att lösa gränshindren. 4

5 Beslut 10. Förslag på mötesdagar Följande mötesdagar för styrgruppen föreslås 2014, 28 februari i Karlstad och 8 maj (slutmöte/konferens med styr- och arbetsgrupp) 11. Övriga frågor Claes Håkansson informerar om att den 6 november kommer Hallå Norden och Öresunddirekt ha konferens. Arbetsgrupp kommer tillsättas. Johan Tiedemann informerar om att Näringsdepartementet har konferens den 7 november och att Gränsregionalt forum har konferens den 8 november i Malmö, tema Demografiska utmaningar i gränsregionerna. Paul Nemes informerar om att Föreningen Norden, Länsstyrelsen i Värmland och Handelskammaren i Värmland har en workshop i slutet av september om företagande i Sverige och Norge, internationalisering för tillväxt över gränsen. Fokus skatt och tull. 12. Nästa möte Nästa möte bestämdes till den 28 februari på Länsstyrelsen i Karlstad och Paul Nemes står som värd. 13. Mötet avslutas Ordförande Christian Martins tackade närvarande för ett bra möte och avslutade mötet. Christian Martins Ordförande Stina Nilsson Sekreterare 5

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Plats och tid Fiskeauktionen, Smögen, Sverige, kl. 09.30-13.00 ) Datum 21 maj 2010 1(11) ande Se deltagarförteckning s. 11 Övriga deltagande Mats Abrahamsson Sotenäs kommun Madeleine Johansson GO - samarbetet

Läs mer

Rapport från konferens i Svinesundskommittén

Rapport från konferens i Svinesundskommittén Rapport från konferens i Svinesundskommittén 16 17 april 2015, Halden Torsdag 16 april Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, Svinesundskommitténs

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET. Identifierade gränshinder mellan Sverige och Norge

GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET. Identifierade gränshinder mellan Sverige och Norge GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET Identifierade gränshinder mellan Sverige och Norge Författare: Stina Gottlieb, Fyrbodals kommunalförbund Framtagare av undersökning: Annika Daisley, Fyrbodals kommunalförbund

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer

Anteckningar från Strategiska styrgruppen SSVIT 2013-12-19 Tid: klockan 9:30-12:30 Plats: Gullbergsvass

Anteckningar från Strategiska styrgruppen SSVIT 2013-12-19 Tid: klockan 9:30-12:30 Plats: Gullbergsvass Anteckningar från Strategiska styrgruppen SSVIT 2013-12-19 Tid: klockan 9:30-12:30 Plats: Gullbergsvass Närvarande: Joakim Svärdström (Ordförande) Thomas Jungbeck Per-Olof Hermansson Peter Lönn Kjell Karlsson

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012

Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012 Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012 Mötesdag: Torsdag den 30 augusti kl. 9.30-11.15 Mötesplats: Yasuragi Hasseludden, Stockholm 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av mötessekreterare

Läs mer

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Kreativa näringar Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Riksantikvarieämbetet Statens arkiv Statens kulturråd Tillväxtanalys Tillväxtverket VINNOVA 1 2 Riksantikvarieämbetet, Statens

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter AD 1638/2012 Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter N2012/311/ENT Slutrapport Datum: 2013-11-29 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Ljungmark Åfeldt Mattias Ekhem Jimmy Everitt Viktoria

Läs mer

KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET

KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET I enlighet med direktiv (dir 2010:77 och tilläggsdirektiv (dir 2013:99) överlämnas härmed redovisning av försöksverksamheten i form av en delrapport avseende 2013. Slutrapport

Läs mer

Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg

Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg Bakgrund Länsstyrelsen beviljades medel av Naturvårdsverket för ett tillsynsprojekt inom Energihamnen i Göteborg (se ansökan bilaga 1). Förliggande

Läs mer

AURORA- Kompetensutveckling i Fyrbodal

AURORA- Kompetensutveckling i Fyrbodal Rapport nr 1 (27 november 2009) AURORA- Kompetensutveckling i Fyrbodal Demokratikonsult & Samarbetspartner Norr Mälarstrand 92 112 35 Stockholm 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Intervjuer och styrdokument...6

Läs mer

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät,

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Datum 2015-04-27 Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, N2014/1722/ITP Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Diarienummer 14-4576

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv Årsredovisning verksamheter 2013 Näringsliv Näringsliv, Årsredovisning verksamheter 2013 2(8) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetområdet för näringslivseneheten omfattar till största delen stöd till befintliga

Läs mer

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos.

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos. Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures Göteborgsregionens kommunalförbund 2014 1 Bild: Mostphotos. Förord Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, är en av sju parter i det internationella

Läs mer

Överenskommelsen inom integrationsområdet. Sammanfattande rapport från fyra konferenser om Överenskommelsen inom integrationsområdet

Överenskommelsen inom integrationsområdet. Sammanfattande rapport från fyra konferenser om Överenskommelsen inom integrationsområdet Överenskommelsen inom integrationsområdet Sammanfattande rapport från fyra konferenser om Överenskommelsen inom integrationsområdet Hösten 2011 Överenskommelsen inom integrationsområdet 1 Sammanfattande

Läs mer

handelsplats wermland Enklare e-handel

handelsplats wermland Enklare e-handel handelsplats wermland Enklare e-handel En sammanfattning av Handelskammaren Värmlands initiativ att öka kunskapen om e-handel och både stimulera och aktivt arbeta med e-handelsutvecklingen i regionen.

Läs mer

RESANDE RESEARCH RESULTAT

RESANDE RESEARCH RESULTAT RESANDE RESEARCH RESULTAT LÄGESRAPPORT R3 VÅREN 2008 Undersöker vad resenärerna efterfrågar Under året har Andreas Anderbergs forskning delvis tagit en ny riktning. Efter att ha fokuserat på värdeskapande

Läs mer

RAPPORT. KGH Presentation June 14, 2011

RAPPORT. KGH Presentation June 14, 2011 Page 1 (11) RAPPORT Förstudie 2 Gränshinder 57: Utredning om momsproblematik på förädling av produkter KGH Presentation June 14, 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Page 2 (11) 1. SAMMANFATTNING KGH Consulting

Läs mer

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland DIGITAL AGENDA I VÄSTRA GÖTALAND - REMISSVAR Dnr: LKS 2014-265 Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra

Läs mer

fler bilder från slutkonferensen

fler bilder från slutkonferensen bladet Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 2 2014 I julinumret: 1 Ledaren Slutkonferensen i bilder 2 fler bilder från slutkonferensen 3 Nationellt arbete i Carpe Mingel

Läs mer

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Kanslifunktion hemsida, administration och medlemsservice Föreningen har under året köpt 50 % kanslitjänst från Studiefrämjandet i

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer