Kommunstyrelsen 1999-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 1999-"

Transkript

1 Plats och tid Stadshuset i Åmål, Åmåls kommun, Sverige, kl Datum 7 oktober (13) ande Se deltagarförteckning s.13 Övriga deltagande Helge Stene Johansson Sykehuset Østfold Magnus Engelbrektsson Västra Götalandsregionen Sara Andersson Västra Götalandsregionen Annika Daisley Lars Brække Yvonne Samuelsson 1 Utses att justera Uno Nilsson (S), Jon-Ivar Nygård (N) Sekreterare Ordförande Yvonne Samuelsson... Per-Kristian Dahl... Paragrafer 1-18 Justerande Uno Nilsson Jon-Ivar Nygård.... ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet Underskrift...

2 1 Sammanträdet öppnas Sammanträdet öppnas ) Datum 7 oktober (13) 2 Val av två justerare Uno Nilsson och Jon-Ivar Nygård utses att justera protokollet 2 3 Godkännande av dagordningen Dagordningen godkänns. 4 Information om nya sjukhuset i Østfold Projektchef Helge Stene-Johansen, Sykehuset Østfold, informerar om status i arbetet med nya sjukhuset i Østfold. Det nya sjukhuset kommer att ligga i direkt anslutning till E6:an i Sarpsborgs kommune på en tomt på ca m2. Själva byggnaden kommer att ha en yta på m2. Anbud kommer att skickas ut under december och man räknar med en byggtid på 4 år och med en kostnad på 5,9 miljarder NOK. Helge nämner också att sjukhuset i Fredrikstad kommer att säljas medans sjukhuset i Moss kommer att renoveras. Helge berättar att 270 personer deltar aktivt i planeringsprocessen samt att alla anställda är erbjudna att delta som rådgivare i planarbetet. Detta för att nå koncensus i processen. Personalen har under processtiden också tagit fram 5 viktiga förhållningsregler som bl.a. gäller hur vi bemöter varandra. Helge Stene-Johansen avslutar med att säga att Sykehuset i Østfold är mycket intresserade av ett utökat sjukvårdssamarbete med Västra Götalansregionen. Uno Nilsson meddelar att NU-sjukvårdens ordförande Carina Åsberg som inbjudits till mötet tyvärr inte hade möjlighet att delta, men hälsar att hon ser fram emot ett utökat sjukvårdssamarbete. beslutar att tacka Helge Stene-Johansen för en mycket intressant och givande information. 5 Gränsöverskridande sjukvårdssamarbete Styrelsen har gett sekretariatet i uppdrag att till Sykehuset Østfold, Västra Götalandsregionen och hälso- och sjukvårdsnämndens kansli i Fyrbodal påtala vikten av att avtal upprättas mellan Østfold och Västra Götaland om fortsatt och framtida sjukvårdssamarbete.

3 Datum 7 oktober (13) Arbetsutskottet har gett sekretariatet i uppdrag att bilda en arbetsgrupp med syftet att bl.a. behov av nya avtal, utökat vårdsamarbete över gränsen. se över befintliga avtal, Sekretariatet har haft möte med Fyrbodals kommunalförbund, hälso- och sjukvårdsnämndens kansli i Uddevalla samt Kommunstyrelsen Sykehuset Østfold. Sekretariatet har även arrangerat ett möte med representanter från hälso- och sjukvårdsnämndens kansli i Uddevalla och Sykehuset 3 Østfold. Samtliga parter är positiva till ett utökat samarbete och kommer att bilda en arbetsgrupp som ska ta fram faktaunderlag och analyser med vikt på samarbete och köp av tjänster på bägge sidor av gränsen. beslutar att notera informationen till protokollet 6 Delårsbokslut 2011 Yvonne Samuelsson redogör över delårsbokslutet för 2011 som visar på ett resultat på kr. Det positiva resultatet beror på att medel för bl.a. Gränsregionalt Forum, nya projekt (Gränshinder för näringslivet småprojekt, proaktiv projektverksamhet) samt beviljade projektbidrag inte belastat budgeten. Delårsbokslutet har bifogats kallelsen. beslutar att notera informationen till protokollet 7 Förslag till reviderad budget 2011 Sekretariatet tagit fram förslag till reviderad budget 2011 då flera förändringar i verksamheten har skett under 2011, förslaget har bifogats kallelsen. Yvonne Samuelsson redogör över förslag till reviderad budget Arbetsutskottets förslag till beslut att godkänna förslag till reviderad budget för år 2011, beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag

4 Datum 7 oktober (13) 8 Antal ledamöter ersättare i arbetsutskottet har på strategimötet Kommunstyrelsen föreslagit att arbetsutskottet utökas till fem svenska och fem norska ledamöter samt fem svenska och fem norska ersättare. Ersättarna deltar endast när ordinarie ledamot har 4 förhinder. Clas-Åke Sörkvist menar att ett arbetsutskott med 10 ledamöter och 10 ersättare blir ett onödigt stort utskott som ska bereda ärendena till styrelsen och föreslår att ärendet remitteras till arbetsutskottet för vidare utredning. beslutar att remittera ärendet till arbetsutskottet för vidare utredning. 9 Antal styrelse- och arbetsutskottsmöten har på strategimötet föreslagit att kommittén/styrelsen möts 3 gånger per år; 2 gånger på våren ( ) samt en gång på hösten från lunch till lunch. Arbetsutskottet möts liksom tidigare 4 5 gånger per år. Øivind Holt föreslår att man inte binder upp att mötet lunch till lunch alltid ska vara på hösten. beslutar att kommittén/styrelsen möts 3 gånger per år varav ett möte är från lunch till lunch, att för 2012 planera för 2 möten på våren ( ) och ett möte på hösten från lunch till lunch. 10 Förslag till Handlingsplan har antagit en Handlingsplan för åren , en ny handlingsplan för åren behövs dels för den egna verksamheten, dels inför ansökan till Nordiska Ministerrådet. har under hösten 2010 och våren 2011 diskuterat framtida verksamhet. Sekretariatet har tagit fram ett förslag till reviderad Handlingsplan för ,utifrån det som framkommit på strategidiskussionerna samt arbetsutskottets möte den 26 augusti Förslag till Handlingsprogram har bifogats kallelsen.

5 Datum 7 oktober (13) förslag till handlingsprogram Styrelsen går igenom Sekretariatet redogör över förslaget och har ett antal revideringar som noteras av sekretariatet bl.a. visionen som ändras till skall arbeta för att utveckla Østfold-Bohuslän/Dalsland till den mest livskraftiga skandinaviska gränsregionen. Arbetsutskottets förslag till beslut att anta förslag till handlingsprogram med de av arbetsutskottet föreslagna revideringar. 5 beslutar att anta förslag till handlingsprogram med föreslagna revideringar som fram kommit på mötet. 11 Ansökan om medel från Nordiska Ministerrådet för åren har för åren beviljats DKK/år av Nordiska Ministerrådet för sin verksamhet. Nordiska ministerrådet har under augusti 2011 öppnat call för gränsregioner att ansökan om medel för dels basverksamhet ( DKK), dels gränsregionala samarbetsaktiviteter/projekt för budgetåret Gränsregionerna har möjlighet att söka medel för ett, två eller tre år. Ansökan ska vara inlämnad till Nordiska Ministerrådet den 3 oktober Sekretariatet har tagit fram ett förslag till ansökan, vilken redovisas på arbetsutskottsmötet den 26 augusti Arbetsutskottet har beslutat att ge sekretariatet i uppdrag att ta fram och lämna in en ansökan till Nordiska Ministerrådet enligt redovisat förslag till den 3 oktober 2011 samt att ansökan tas upp och godkänns på styrelsen den 7 oktober Sekretariatet går igenom ansökan och föreslår att ansöker hos Nordiska Ministerrådet om bidrag på DKK/år för åren beslutar att godkänna av sekretariatet framtagen ansökan till Nordiska Ministerrådet om DKK/år för åren Gränshinder för näringslivet (småprojekt) Slutredovisning Ett småprojekt Gränshinder för näringslivet har genomförts under tiden 1 januari juni 2011 med och Østfold fylkeskommune som projektägare. Finansiärer i småprojektet, förutom Interreg Sverige-Norge, har varit projektägarna och

6 Datum 7 oktober (13) Fyrbodals kommunalförbund. Småprojektet har haft en total budget på SEK och har följt tidsramen och hållit sig inom budgetramarna. Ett förslag NOK. Projektet till slutredovisning har bifogats kallelsen. Projektledare Annika Daisley Kommunstyrelsen redogör över resultatet. Småprojektets syfte har varit att undersöka möjligheterna till ett utvidgat gränsregionalt samarbete inom gränshinderproblematiken genom att koppla samman berörda företag, kommuner och organisationer för att 6 lägga grunden till ett 3 årigt huvudprojekt. Projektet har identifierat och engagerat aktörer, kartlagt projekt/utredningar kopplade till gränshinder, kartlagt bransch- och rådgivningsorganisationer/företag, identifierat gränshinder samt tagit fram ett 3 årigt projektförslag. beslutar att godkänna slutredovisningen för småprojektet Gränshinder för näringslivet 13 Statusrapportering - Gränshinder för näringslivet (huvudprojekt) Projektledare Annika Daisley informerar om status i planerat huvudprojekt Gränshinder för näringslivet. En ansökan om ett 3-årigt huvudprojekt ( ) har lämnats in till Interreg med en budget på SEK och NOK. RPP Gränslöst samarbete har godkänt projektförslaget och slutgiltigt beslut tas av styrkommittén den 21 oktober Annika berättar att Nordic Innovation har beviljat NOK, varav NOK är Öresundskomiteens del. Nordic Innovation medel bygger på samarbete mellan tre länder. s projektpartners är Grensetjänsten och Öresundskomiteen/ ÖresundDirekt. Medlen från Nordic Innovation ( NOK) har lagt in som en del av sin finansiering i projektförslaget Gränshinder för näringslivet. Under augusti/september har sekretariatet färdigställt kontrakt med Nordic Innovation och avtal med projektpartners. I övrigt har information om projektet och gränsregionen Østfold-Fyrbodal spridits via flera möten som ex. interregionala arbetsgruppen, Gränsregionalt Forum, Sveriges riksdag och möte med nordiska gränsregioner/ informationstjänster. beslutar att notera informationen till protokollet

7 Datum 7 oktober (13) Sammanträdes- 14 Information/rapportering datum Yvonne Samuelsson informerar om vad sekretariatet gjort och vad som planeras; Sekretariatet har informerat kommunledningen i Åmåls kommun om s 7 verksamhet den 7 juni 2011 i Åmål. Sekretariatet har arrangerat ett gränsregionalt vänskapsmöte i anslutning till Opera Østfolds uppsättning av "Carmen" på Fredriksten Festning i Halden 10 juni Sekretariatet har arrangerat Gränsregionalt Forum, en årlig konferens för nordiska gränsregioner i regi av Nordiska Ministerrådet, den juni i Halden. Konferensen var mycket uppskattad av deltagarna. Martin Carling har som representant för deltagit på en konferens om nordisk infrastruktur i ett Europeiskt perspektiv i Oslo den juni Martin redogör kort vad som framkom på konferensen. Sekretariatet har deltagit på ett arbetsmöte angående gränsöverskridande arbetsmarknad kompetensbehov i Uddevalla den 22 juni Sekretariatet har deltagit på ett arbets- och planeringsmöte med Interreg Gränslöst Samarbete den 16 augusti 2011 i Uddevalla. Sekretariatet har haft ett arbets- och planeringsmöte den augusti 2011 på Käringön. Sekretariatet har arrangerat och deltagit på ett möte angående utökat sjukvårdssamarbete på sjukhuset i Østfold i Sarpsborg den 19 augusti Sekretariatet har deltagit på ett projektmöte med Interreg Gränslöst Samarbete den 23 augusti 2011 i Uddevalla. Sekretariatet har deltagit på Kick-off för KUSK den augusti 2011 på Vann i Lysekils kommun. s arbetsutskott har beviljat SEK ( SEK 2011 och SEK 2012) till Halden SK för framtagande av en gränsöverskridande cykelkarta under förutsättning att cykelkartan även kan laddas ner digitalt ex. i mobiltelefon. Sekretariatet har deltagit på EU-träffen West Swedens årliga konferens EU - på startlinjen den augusti i Uddevalla. Sekretariatet har deltagit på projektet Gränsregionalt Industrisamarbete avslutningsseminarium i Tanumshede den 26 augusti 2011.

8 Datum 7 oktober (13) Sekretariatet har deltagit på styrgruppsmöte för KUSK den 29 augusti 2011 i Uddevalla. Sekretariatet har deltagit på Fyrbodals uppstartskonferens den augusti 2011 på Ellös. Sekretariatet har deltagit på ett planeringsmöte angående slutkonferens för Kosterhavet- 8 Ytre Hvaler - den 6 september 2011 i Strömstad. Sekretariatet har tagit initiativ till och deltagit på ett möte med Grensetjänsten den 8 september i Morokulien angående huvudprojektet Gränshinder för näringslivet. Sekretariatet har varit föredragande på ett seminarium Tillväxt och utveckling i ett gränslöst nordiskt näringsliv i riksdagen den 12 september i Stockholm. Sekretariatet har tagit initiativ till och deltagit på ett möte med Öresundskomiteen och ÖresundDirekt den 13 september i Stockholm angående huvudprojektet Gränshinder för näringslivet. Sekretariatet har efter inbjudan besökt Fengersfors Bruk den 13 september 2011, kulturoch kompetenscenter i samarbete med Stenebyskolan i Bengtsfors, för att diskutera framtida samarbete över gränsen. Sekretariatet har deltagit och varit behjälplig på projektledarträff/mötesbörs för projektledare (Gränslöst Samarbete och KASK) som arrangeras av Interreg Gränslöst Samarbete i Göteborg den september 2011 i Göteborg. Sekretariatet har deltagit på ett seminariemöte i Luleå Gränshinder i Norden den september 2011 som arrangerats av Nordiska Ministerrådet. Sekretariatet har haft ett möte angående Gränshinder för näringslivet med Hvaler kommune/nationalparken Ytre Hvaler i Skjærhallen den 20 september Sekretariatet har deltagit på ett förmöte inför Gränshinderforum den 29 september i Stockholm. Sekretariatet har arrangerat ett arbetsmöte med den interregionala abetsgruppen Gränshinder för kartläggning, uppföljning och lösning av gränshinder den 4 oktober 2011 i Halden. Sekretariatet har deltagit på en erfarenhetsdag som arrangeras av Fyrbodals kommunalförbund den 5 oktober 2011 i Uddevalla. Sekretariatet har inlämnat en ansökan till Interreg till ett 3:årigt Interreg-projekt angående Gränshinder för näringslivet.

9 Datum 7 oktober (13) Sekretariatet har inlämnat en slutredovisning för småprojektet Gränshinder för näringslivet. har av Nordic Innovation beviljats medel till projektet Gränshinder för näringslivet. Kontrakt och avtal Kommunstyrelsen har tagits fram mellan och Nordic Innovation samt mellan Gränskomittén, Öresundskomiteen och Grensetjänsten. 9 Sekretariatet har under augusti-september tagit fram en ansökan till Nordiska Ministerrådet om medel för åren Sekretariatet har gått ut med information under juni och september angående nominering till den bästa gränsregionala insatsen Sekretariatet informerar kort vad som är på gång; Sekretariatet kommer att delta på Kosterhavet-Ytre Hvaler - styrgruppsmöte den 14 oktober 2011 på Rössö. Västra Götalandsregionen har tagit ett initiativ till ett möte med s sekretariat angående mötesplatsen för näringslivet KONTAKT den 17 oktober i Uddevalla. Sekretariatet planerar att delta på en seminariedagsdag Regional näringslivsanalys med projektet KUSK den 18 oktober 2011 i Uddevalla. Sekretariatet har inbjudits till kommunfullmäktige i Bengtsfors för att informera om s verksamhet i den 19 oktober 2011 i Bengtsfors. Sekretariatet planerar att delta på styrgruppsmöte för KUSK den 25 oktober 2011 i Uddevalla. s arbetsutskott 28 oktober 2011 i Tanumshede Sekretariatet planerar att delta på en norsk-svensk erfarenhetsdag beträffande Godafoss olyckan den 15 november Sekretariatet planerar att delta på GO:s kommunikationsgrupps möte den 16 november 2011 i Göteborg. Sekretariatet planerar att delta på GO-rådets möte den 18 november 2011 i Oslo. Sekretariatet planerar att delta på Grenserådets möte i Morokulien den 22 november Sekretariatet planerar ett styrgruppsmöte för projektet Gränshinder för näringslivet under november 2011.

10 Datum 7 oktober (13) Sekretariatet planerar att genomföra en Kick-off för projektet Gränshinder för näringslivet den 1-2 december Sekretariatet har varit i kontakt med Stattnet samt flera berörda kommuner i Norge angående Sydvestlenken. Stattnet Kommunstyrelsen planerar att under oktober/november sända ut förslag på sträckningar genom Østfold. 10 Sekretariatet kommer under oktober ta fram och lämna in en slutredovisning för småprojektet Proaktiv projektverksamhet. Sekretariatet arbetar med att se över och förbättra kommitténs webbsida. Övrigt Projektförslag på gång; Gränsregionalt reselivssamarbete, Gränsregionalt kompetensprojekt, Gränsregionalt Industrisamarbete huvudprojekt, Luftburen ambulanssjukvård huvudprojekt, Tillgänglighetsdatabas, Småskalig bioenergi, Gränslösa upplevelser (arbetsintegrerat lärande), Medicinskt innovationsarbete, Barnas fredsverden och Moss 1814/2014. beslutar att ge sekretariatet i uppdrag att meddela s politiker när Stattnet redovisar planerade sträckningar genom Östfold, att i övrigt notera informationen till protokollet 15 Övriga frågor Inga övriga frågor. 16 Vad händer i vår region? En kort muntlig rapport från ledamöterna i styrelsen om vad som händer i kommunen/regionen som kan ha av intresse för övriga i. Per-Kristian Dahl, Halden kommune, berättar om valresultatet i Halden som innebär att 5 partier kommer att styra Halden kommune och att Per-Kristian kommer att sitta i opposition. Troligen blir s möte i december Per-Kristians sista möte som ordförande. Martin Carling, Dals-Eds kommun, inbjuder till en manifestation för öppenhet, demokrati och tolerans i anslutning till ljusfesten i Ed den 24 oktober Martin

11 Datum 7 oktober (13) Sammanträdes- inbjuder också till den välbesökta marknaden i Ed den 8 oktober som brukar ha ca besökare. datum Per Jonsson, Bengtsfors kommun, informerar om att kommunen fattat beslut om två vindkraftsparker, en i Bäckefors (10 vindmöllor) och en i Lång ED (10 vindmöllor). 11 Jon-Ivar Nygård, Fredrikstad kommune, berättar om valresultatet i Fredrikstad där arbeiderpartiet fick 49, 2 % av rösterna och som nu tar över styrningen av kommunen tillsammans med 4 andra partier. Konstituerande möte kommer att hållas den 20 oktober Roland Karlsson, Lysekils kommun, informerar om att kommunen haft ett möte med trafikverket angående järnvägen till Lysekil som är i behov av en uppgradering, för att klara den utökade hamnverksamheten. Magnus Engelbrektsson, Västra Götalandsregionen, informerar om att förslag till EU:s sammanhållningspolitik. Förslaget innebär en 30 % ökning till Interreg-programmen, mer fokus på tillväxt, miljö, energieffektivisering och innovation samt förenklad administration. Ronnie Brorsson, Strömstads kommun, informerar om att ett stadsnät planeras för att möjliggöra utbyggnad av lägenheter. Det finns ett hårt tryck på kommunen från både företag och villaägare. Strömstads kommun säger inte nej till nya köpcentra, ett nytt centra utan livsmedelsförsäljning är under planering. Ronnie påpekar att det blir felaktigheter i statistiken då man endast utgår från mantalsskrivning och inte tar med vistelse. Peter Johansson, Färgelanda kommun/fyrbodals kommunalförbund, informerar om att Västra Götalandsregionen kommer att bli ensam ansvarig för kollektivtrafiken i regionen. Peter berättar också att Färgelanda kommun kommer att konkurrensutsätta kommunens verksamhet genom att ge möjligheter för privata aktörer att bedriva äldrevård. Kjell Løkke, Råde kommune, berättar att sydvestlänkens sträckning är en viktig fråga för kommunen. Kjell informerar också om att det blir skifte i Råde kommun med en ny ordförande från høyre och att han avgår som ordförande. Øivind Holt, Halden kommune, tror att valresultatet i Halden kommune med ny ordförande från høyre kommer att innebära att detta är hans sista möte som ledamot i. Øivinds tackar för sin tid i som varit mycket givande och berättar att han nu kommer att bli ledare plan- och miljönämnden. Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun, upplyser om att älgjakten börjar på måndag den 10 oktober. Clas-Åke informerar om att en delsträckning av E6:an, Tanumshede Knäm invigs den 17 oktober samt att norska entreprenörer planerar ett nytt handelscentra i Tanumshede. Clas-Åke avslutar med att skicka en hälsning till kommittén från Gerd Melin och Lennart Larson som befinner sig i Capo di Ponte, Tanums kommuns

12 Datum 7 oktober (13) vänort i Italien. Michael Karlsson, Åmåls kommun, som ett komplement till informationen om Åmåls kommun innan mötets öppnande, berättar Michael att kommunen har mycket planarbete på gång som exempel kommer inom kort en utställning om en ny stadsdel i Åmål. beslutar 12 att notera informationen i protokollet. 17 Nästa möte Nästa möte genomförs den 9 december 2011, kl , med Munkedals kommun som värd. 18 Mötet avslutas Ordförande avslutar mötet.

13 Datum 7 oktober (13) ande Jon-Ivar Nygård Per-Kristian Dahl Øivind Holt Kjell Løkke Ronnie Brorsson Clas-Åke Sörkvist Martin Carling Per-Erik Norlin Per Jonsson Gunnar Lidell Peter Johansson Roland Karlsson Michael Karlsson Uno Nilsson Jan Gabrielsson Sammanträdes- datum Fredrikstad kommune Halden kommune Halden kommune Råde kommune 13 Strömstads kommun Tanums kommun Dals-Eds kommun Dals-Eds kommun Bengtsfors kommun Fyrbodals kommunalförbund/vänersborgs kommun Fyrbodals kommunalförbund/färgelanda kommun Fyrbodals kommunalförbund/lysekils kommun Fyrbodals kommunalförbund/åmåls kommun Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionen Övriga Helge Stene-Johansen Magnus Engelbrektsson Sara Andersson Lars Brække Annika Daisley Yvonne Samuelsson Sykehuset Østfold Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gränskommittén. Se deltagarförteckning s.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gränskommittén. Se deltagarförteckning s. Datum 25 september 2009 Sida 1(7) Plats och tid Konventions-gården, Moss, Norge kl. 09.30-13.30 ande Se deltagarförteckning s. 7 Övriga deltagande Poul Erik Krogsvold Moss kommune Lennart Larson Kjell

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Plats och tid Rådhuset, Rygge kommune, 17 april, 2009 kl. 09.00 11.15 ande tum Arbetsutskottet 1(5 Datum 17 april, 2009 Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Inger-Lise Skartlien, Rygge kommune Martin Carling,

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Plats och tid Folkets Hus i Hamburgsund, Sverige, kl. 09.00-13.00 ) Datum 10 december 2010 1(13) ande Se deltagarförteckning s. 13 Övriga deltagande Tom Granquist GO-samarbetet Lennart Larson Tanums kommun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida Sida 1(1) 1(1) Datum: 123 november,

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida Sida 1(1) 1(1) Datum: 123 november, Arbetsutskottet Sida Sida 1(1) 1(1) Datum: 123 november, 2010 2009 Plats och tid Quality Spa och Resort, Strömstad, 12 november, 2010 kl. 09.00 12.00 ande Per-Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum 9 november 2007 Sida 1(6) Plats och tid Utvecklingscenter i Ed, kl. 10.00-14.00 ande Se deltagarförteckning s. 6 Övriga deltagande Lars Lindén Fyrbodals kommunalförbund Maria Zandfeldt Jenny Martinsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 19 augusti, 2009

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 19 augusti, 2009 Plats och tid Quality Hotel, Luleå, 19 augusti, 2009 kl. 18.00 20.00 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 19 augusti, 2009 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Inger-Lise

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008 Plats och tid Copenhagen Admiral Hotel, Köpenhamn 21 augusti, 2008 16.30 18.30 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads kommun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 23 januari, 2009

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 23 januari, 2009 Plats och tid Tingshuset i Tanumshede, 23 januari, 2009 kl. 09.00 11.30 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 23 januari, 2009 ande Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Inger-Lise Skartlien, Rygge kommune Clas-Åke

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Plats och tid Park Hotel Halden, Halden kommune, Norge, kl. 09.30-13.00 Datum 10 juni 2011 1(13) ande Se deltagarförteckning s.13 Övriga deltagande Tom Granquist Akershus fylkeskommune Lennart Larson Tanums

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum 9 maj 2008 Sida 1(6) Plats och tid Lysekils Högskolecentrum, Lysekil, Sverige kl. 09.30-13.00 ande Se deltagarförteckning s. 6 Övriga deltagande Anne Enger Fylkesmannen i Østfold Siv Bergström Lennart

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datum: 23 23 november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 23 november, 2012 kl. 09.00 12.00 ande m tum Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 7 november, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 7 november, 2008 Plats och tid Folkets Hus i Halden, 7 november, 2008 09.00 11.30 Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 7 november, 2008 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun Martin Carling,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum 8 februari 2008 Sida 1(6) Plats och tid Borregaard huvudgård, Sarpsborg, Norge kl. 10.00-13.30 ande Se deltagarförteckning s. 6 Övriga deltagande Anne Enger Fylkesmannen i Østfold Siv Bergström Mette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Plats och tid Kommandantboligen, Festningen i Halden 14 december, 2007 09.30-12.30 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 18 april, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 18 april, 2008 Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 18 april, 2008 Plats och tid Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla 18 april, 2008 10.00 13.00 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Plats och tid ARENA Vänersborg, Vänersborg, Sverige kl. 09.30-14.00 Datum 11 december 2009 1(10) ande Se deltagarförteckning s.10 Övriga deltagande Leif Bigsten Falköpings kommun Siv Bergström Tanums kommun

Läs mer

Martin Carling, Fyrbodals kommunalförbund/dals-eds kommun Uno Nilsson, Västra Götalandsregionen Yvonne Samuelsson, Gränskommittén

Martin Carling, Fyrbodals kommunalförbund/dals-eds kommun Uno Nilsson, Västra Götalandsregionen Yvonne Samuelsson, Gränskommittén Arbetsutskottet Sida Sida 1(1) 1(1) Datum: 1823 februari, november, 2011 2009 Plats och tid Rådhuset i Halden, 18 februari, 2011 kl. 09.00 12.00 ande Per-Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum 8 maj 2009 Sida 1(7) Plats och tid Stadshuset, Strömstad, Sverige kl. 09.30-13.30 ande Se deltagarförteckning s. 7 Övriga deltagande Sven Moosberg Strömstads kommun Anders Tysklind Länsstyrelsen

Läs mer

Handlingsplan Antagen av Gränskommittén

Handlingsplan Antagen av Gränskommittén Handlingsplan 2012 Antagen av Gränskommittén 2011-12-09 10 1 INLEDNING Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland är ett gemensamt samarbetsorgan belägen mellan Oslo och Göteborg i sydvästra Sverige och

Läs mer

Pege Schelander, Fyrbodals kommunalförbund 3 Yvonne Samuelsson, Gränskommittén.... Thor Edqvist 1-4 Ronnie Brorsson 4-11

Pege Schelander, Fyrbodals kommunalförbund 3 Yvonne Samuelsson, Gränskommittén.... Thor Edqvist 1-4 Ronnie Brorsson 4-11 Arbetsutskottet Sida Sida 1(5) 1(5) Datum: 1923 april november, 2013 2009 Plats och tid Strömstadsbyggen AB i Strömstad, Sverige, 19 april, 2013 kl. 09.00 12.00 ande Ronnie Brorsson, Strömstads kommun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida Sida 1(7) 1(7) Datum: 23 23 november, 2009

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida Sida 1(7) 1(7) Datum: 23 23 november, 2009 Arbetsutskottet Sida Sida 1(7) 1(7) Datum: 23 23 november, 2009 Plats och tid Industriprodukter AS, Halden kommune, 23 november, 2009 kl. 09.00-11.30 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Plats och tid Hotell Dalsland, Ed, Sverige, kl. 09.00-13.00 ) Datum 1 oktober 2010 1(13) ande Se deltagarförteckning s. 13 Övriga deltagande Ingemar Ung Rabbalshede Kraft AB Emma Askengren Rabbalshede

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(1 1(1 Datu: 2823 oktober, noveber, 20112009 Plats och tid Kounhuset i Tanus koun, 28 oktober, 2011 kl. 09.00 12.00 ande tu Per-Kristian Dahl, Halden koune Ronnie Brorsson, Ströstads koune

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 november, 2006

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 november, 2006 Plats och tid Rasta Nordby, 3 november, 09.30 13.00 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 november, 2006 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun Per Kristian Dahl, Halden kommune

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum 8 december, 2006 Sida 1(7) Plats och tid Furulund, Aremark kommune kl. 10.00-13.30 ande Se deltagarförteckning s. 7 Övriga deltagande Allan Josefsson, Jan Robert Danielsen, Moss lufthamn Rygge Annika

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 24 februari, 2006

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 24 februari, 2006 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 24 februari, 2006 Plats och tid Rasta Nordby, Strömstads kommun 24 februari, 2006 09.30 13.00 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Erland Lundqvist, Strömstads kommun Clas-Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 30 maj, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 30 maj, 2008 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 30 maj, 2008 Plats och tid Strömstads kommun, Stadshuset, Strömstad 30 Maj, 2008 09.00 12.00 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Plats och tid Fiskeauktionen, Smögen, Sverige, kl. 09.30-13.00 ) Datum 21 maj 2010 1(11) ande Se deltagarförteckning s. 11 Övriga deltagande Mats Abrahamsson Sotenäs kommun Madeleine Johansson GO - samarbetet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Gränskommittén Sida 1(5) Plats och tid Rådhuset, Hvaler kommune den 21 september 2001 kl. 10.00 12.00 Beslutande Se deltagarförteckning Övriga deltagande Christian Martins, Gränskommittén Yvonne Samuelsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 1 september, 2006

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 1 september, 2006 Plats och tid Rasta Nordby 1 september, 09.30 13.00 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 1 september, 2006 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun Arne Øren, Østfold fylkeskommune

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Datum 12 oktober 2012 1(13) Plats och tid Best Western plus Grand Hotel i Halden, Norge, kl. 09.30-14.00 ande Se deltagarförteckning s.13 Övriga deltagande Hans-Inge Sältenberg Västra Götalandsregionen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 15 mars, 2007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 15 mars, 2007 Plats och tid Börshuset i Malmö 15 mars 2007 08.30 11.30 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 15 mars, 2007 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun Per Kristian Dahl, Halden kommune

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 januari, 2006

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 januari, 2006 Plats och tid Svinesundsparken 3 januari, 09.30 13.00 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 januari, 2006 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Erland Lundqvist, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist, Tanums

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum 26 september 2008 Sida 1(6) Plats och tid Moss Lufthavn Rygge, Rygge kommune, Norge kl. 09.30-13.30 ande Se deltagarförteckning s. 6 Övriga deltagande Anne Enger Fylkesmannen i Østfold Silje Thuresen

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Plats och tid Park Hotel Halden, Halden, Norge, kl. 09.30-14.00 ) Datum 5 mars 2010 1(11) ande Se deltagarförteckning s.11 Övriga deltagande Elsie Hellström Fyrbodals kommunalförbund Anne Enger Fylkesmannen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida Sida 1(1) 1(1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida Sida 1(1) 1(1) Arbetsutskottet Sida Sida 1(1) 1(1) Datum: 223 januari, november, 20102009 Plats och tid Tingshuset i Tanumshede, 22 januari, 2010 kl. 09.00 12.00 ande Per-Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida Sida 1(9) 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida Sida 1(9) 1(9) Arbetsutskottet Sida Sida 1(9) 1(9) Datum: 2023 april, november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 20 april, 2012 kl. 09.00 12.00 ande Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Marin Carling,

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Datum 2 mars 2012 1(14) Plats och tid Nye Victoria Hotel, Fredrikstad kommune, Norge, kl. 09.30-13.30 ande Se deltagarförteckning s.14 Kommunstyrelsen 1999- Övriga deltagande Hans-Inge Sältenberg Västra

Läs mer

Handlingsplan Antagen av Gränskommittén

Handlingsplan Antagen av Gränskommittén Handlingsplan 2013 Antagen av Gränskommittén 2012-12-14 7 1 INLEDNING Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland är ett gemensamt samarbetsorgan belägen mellan Oslo och Göteborg i sydvästra Sverige och sydöstra

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(1 1(1 Datu: 23 23 april, noveber, 2010 2009 Plats och tid Folketshus i Halden, 23 april, 2010 kl. 09.00 12.30 ande tu Per-Kristian Dahl, Halden koune Ronnie Brorsson, Ströstads koun Siv

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Gränskommittén. Se deltagarförteckning s. 5

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Gränskommittén. Se deltagarförteckning s. 5 S SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 10 december 2004 Sida 1(5) Plats och tid Haldens kommune, Fredrikstens Festning kl. 10.00-12.00 ande Se deltagarförteckning s. 5 Övriga deltagande Utses att justera Christina

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(1 1(1 Datu: 2723 augusti, noveber, 20102009 Plats och tid Rådhuset i Rygge koune, tu 27 august, 2010 kl. 09.00 12.00 ande Per-Kristian Dahl, Halden koune Ronnie Brorsson, Ströstads koun

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Datum 25 maj 2012 1(14) Plats och tid Bohusgården Hotell & konferens, Uddevalla, Sverige kl. 09.30-14.00 ande Se deltagarförteckning s. 14 Övriga deltagande Hans-Inge Sältenberg Västra Götalandsregionen

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Datum 1 mars 2013 1(9) Plats och tid Dagsholms Hotell Konferens, Färgelanda kommun, Sverige, kl. 09.30-14.00 ande Se deltagarförteckning s. 9 Övriga deltagande Mailis Cavalli-Björkman Fyrbodals kommunalförbund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum 23 september 2005 Sida 1(5) Plats och tid Bohusläns Museum, Uddevalla kommun kl. 10.00-14.00 ande Se deltagarförteckning s. 5 Övriga deltagande Lennart Larsson, Christian Martins, Fyrbodals kommunalförbund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Gränskommittén. Se deltagarförteckning s. 5

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Gränskommittén. Se deltagarförteckning s. 5 Datum 8 april 2005 Sida 1(5) Plats och tid Rådahallen, Melleruds kommun kl. 10.00-14.00 ande Se deltagarförteckning s. 5 Övriga deltagande Utses att justera Robert Svensson, Melleruds kommun Anne Charlotte

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND. Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011

HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND. Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011 HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND 2012 2014 Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011 1 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Vision.. 3 3. Detta vill vi Övergripande mål.... 3 4. Roll/uppgift..

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 12 juni, 2009

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 12 juni, 2009 Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 12 juni, 2009 Plats och tid Stadshuset, Strömstads kommun, 12 juni, 2009 kl. 09.30 11.30 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Inger-Lise

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Arbetsutskottet 1(9 1(9 Datu: 1023 februari, noveber, 2012009 Plats och tid Stadshuset i Ströstads koun, 10 februari, 2012 kl. 09.00 12.00 ande tu Thor Edquist, Halden koune Ronnie Brorsson, Ströstads

Läs mer

Slutrapport för småprojekt Gränshinder för näringslivet Diarienummer: G30441-21-11 2011-08-29

Slutrapport för småprojekt Gränshinder för näringslivet Diarienummer: G30441-21-11 2011-08-29 Slutrapport för småprojekt Gränshinder för näringslivet Diarienummer: G30441-21-11 2011-08-29 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 3 2.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum 9 december 2011 Sida 1(14) Plats och tid Kynnefjälls natur, Munkedals kommun, Sverige kl. 09.30-13.30 ande Se deltagarförteckning s.14 Övriga deltagande Lennart Larson Tanums kommun Hans-Inge Sältenberg

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Datum 24 maj 2013 1(9) Plats och tid Rådhuset, Skjærhalden, Hvaler kommune, Norge, kl. 10.00-14.00 ande Se deltagarförteckning s. 9 Övriga deltagande Tage Pettersen Moss kommune, Jubileumskommittén 2014

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Plats och tid Stadshuset, Strömstad kommun, Sverige, kl. 09.30-14.00 ) Datum 14 december 2012 1(10) ande Se deltagarförteckning s.10 Övriga deltagande Hans-Inge Sältenberg Västra Götalandsregionen Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 19 januari, 2007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 19 januari, 2007 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 19 januari, 2007 Plats och tid Hotell Laholmen, Strömstads kommun 19 januari, 2007 08.30 11.30 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun Per

Läs mer

Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet

Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Datum: 27 augusti 2013 Tid: 09.30 12.00 Plats: Regionens hus, Norra Hamngatan 14 Göteborg Deltagare: Agneta Mårdsjö, Västra Götalandsregionen

Läs mer

Arena Vänersborg, konferensrum, plan 2, Vänersborg

Arena Vänersborg, konferensrum, plan 2, Vänersborg Förbundsdirektionen Kallelse 2013-03-21 Tid: Torsdagen den 21 mars kl. 09.00 11.50 Plats: Arena Vänersborg, konferensrum, plan 2, Vänersborg Kontakt: Någon anmälan om deltagande i mötet erfordras ej. Ombud

Läs mer

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 - ett medel för den regionala utvecklingen Foto Tina Stafrén Programgeografi Nordens Gröna Bälte som består av Jämtlands och Västernorrlands län

Läs mer

Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet

Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Datum: 27 mars 2012 Tid: 09.30 12.00 Plats: Grand Hotell, Halden, Norge Deltagare: Johan Englund, Nordic Innovation Peter Jacobsson, Ecus

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datu: 1523 februari noveber, 20132009 Plats och tid Ströstadsbyggen AB i Ströstad, Sverige, 15 februari, 2013 kl. 09.00 12.30 ande tu Ronnie Brorsson, Ströstads koun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid ande Støtvig Hotell, Larkollen, kommune Se deltagarförteckning s. 5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 4 oktober 2002 Sida 1(5) Övriga deltagande Utses att justera Espen A Brustad, kommune Christian

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 Gränskommittén Østfold Bohuslän - Dalsland Fastställd av styrelsen 2012-03-02 5 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Vision. 2 3. Övergripande mål 2 4. Roll, uppgift... 2 5. Strategi..

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum: 8 februari 2002

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum: 8 februari 2002 Plats och tid Svinesund, 8 februari 2002 kl. 09.30 11.30 Arbetsutskottet Sida 1(5) ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Erland Lundqvist, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun Susan Holm

Läs mer

Gränsregionens arbetsmarknad

Gränsregionens arbetsmarknad Gränsregionens arbetsmarknad Fyrbodal Östfold 2017-11-24 Intensivkurs i förutsättningarna för gränsregionen Fyrbodal-Östfold En särprägel för Fyrbodals arbetsmarknad i Västra Götaland är närheten till

Läs mer

Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet

Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Datum: 5 september 2012 Tid: 09.30 12.30 Plats: Laholmen, Strömstad Deltagare: Peter Jacobsson, Ecus AB Grete A. Stad, Tollkonsult AS Annette

Läs mer

DIARIENUMMER G

DIARIENUMMER G BESLUT SMÅPROJEKT 2010-12-30 DIARIENUMMER G30441-69-10 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränskommittén Østfold/Fyrbodal Att: Yvonne Samuelsson Box 305 451 18 UDDEVALLA

Läs mer

Konferensrum Dalsland, Fyrbodals kansli, Uddevalla

Konferensrum Dalsland, Fyrbodals kansli, Uddevalla Förbundsdirektionen Kallelse 2015-10-08 Tid: Torsdagen den 8 oktober 2015 kl. 09.00 12.00 Plats: Konferensrum Dalsland, Fyrbodals kansli, Uddevalla Kontakt: Någon anmälan om deltagande i mötet erfordras

Läs mer

Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet

Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Datum: 22 februari 2013 Tid: 12.00 14.00 Plats: Østfold fylkeskommune, Sarpsborg Deltagare: Anne K. Wold, Østfold fylkeskommune Agneta Mårdsjö,

Läs mer

Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare

Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare Delfinansieras av Europeiska Unionen,, Interreg IVA Sverige-Norge 2007-2013. Allmänna uppgifter Delområde: Prioriterat

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson Sotenäs Rune Forsdahl Dals Ed Erland Lundqvist Strömstad

Läs mer

KALLELSE TILL SVINESUNDSKOMMITTÉNS ÅRSMÖTE 21 OKTOBER 2016

KALLELSE TILL SVINESUNDSKOMMITTÉNS ÅRSMÖTE 21 OKTOBER 2016 KALLELSE TILL SVINESUNDSKOMMITTÉNS ÅRSMÖTE 21 OKTOBER 2016 Till Svinesundskommitténs medlemmar; kommuner, region/ fylke, kommunalförbund och ombud Kommuner: Region/Fylke: Aremark, Bengtsfors, Dals-Ed,

Läs mer

Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet

Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Datum: 20 mars 2013 Tid: 09.30 13.30 Plats: Hotell Dalsland i Ed Deltagare: Helena Raunegger, Strömstads kommun Gunnar Oleniusson, Tullverket

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) Mona Smedman

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26 Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Beslutande Gert-Inge Andersson Trollhättan Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 200 Gränskommittén Østfold Bohuslän - Dalsland Fastställd av styrelsen 20-03-25 Innehåll. Inledning 2 2. Vision.. 2 3. Övergripande mål.. 2 4. Roll/uppgift.... 2 5. Strategi.. 2 6.

Läs mer

Minnesanteckningar En utvecklad gränsregional tågtrafik i Ed 2010-04-15

Minnesanteckningar En utvecklad gränsregional tågtrafik i Ed 2010-04-15 Minnesanteckningar En utvecklad gränsregional tågtrafik i Ed 2010-04-15 På initiativ av Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland och i samarbete med Fyrbodals kommunalförbund och Dals-Eds kommun har en

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 ) ) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida Sida 1(7) 1(7) Datum: 6 23 september november, 2013 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstad, Sverige, 6 september, 2013 kl. 09.00 13.00 Beslutande m tum

Läs mer

GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN 1 (9) Arbetsutskottet 12/1 1996

GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN 1 (9) Arbetsutskottet 12/1 1996 GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN 1 (9) Veikroer, Svinesund Fredagen den 12 januari 1996 kl 13.00-15.00 Carsten Dybevig, ordf, Halden kommune Åsa Torstensson, v.ordf., Strömstads kommun Arne Øren, Østfold

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

EU-programmet Interreg Sverige-Norge 2014-2020

EU-programmet Interreg Sverige-Norge 2014-2020 EU-programmet Interreg Sverige-Norge 2014-2020 - ett medel för den regionala utvecklingen Foto Tina Stafrén Programgeografi Nordens Gröna Bälte som består av Jämtlands och Västernorrlands län i Sverige

Läs mer

GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN 1 (5) 8/12 1995

GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN 1 (5) 8/12 1995 GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN 1 (5) "Restaurang Skagerack", Strömstad Fredagen den 8 december 1995 kl 11.30-14.30 Carsten Dybevig, Halden kommune Nils Vekar, Halden kommune Åsa Torstensson, Strömstads

Läs mer

Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat

Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, mars 2012 Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet

Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Datum: 28 november 2012 Tid: 09.30 13.30 Plats: Tollvesenet i Svinesund Deltagare: Gunnar Oleniusson, Tullverket Annette Palmqvist, Dals-Eds

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 212 Gränskommittén Østfold Bohuslän - Dalsland Fastställd av styrelsen 213-3-1 6 Innehåll 1. Inledning. 2 2. Vision... 2 3. Övergripande mål 2 4. Roll, uppgift. 2 5. Strategi... 2

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(14 ) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(14 ) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(14 ) Plats och tid Kommunhusets tingssal måndagen den 8 januari 2007 kl 08.30-09.30 Beslutande Ej beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m)

Läs mer

- Kjell Nilsson - Kjell Nilsson Justerare Originalprotokollet finns på Fyrbodals kommunalförbund.

- Kjell Nilsson - Kjell Nilsson Justerare Originalprotokollet finns på Fyrbodals kommunalförbund. STYRELSEN 2010-10-04 1 (5) Tid och plats Måndagen 4 oktober kl 09.30 12.15 Närvarande Ordinarie ledamöter Bengt Mattsson, ordf, Tanum Magnus Jacobsson, Uddevalla Carl Kullgren, Bengtsfors Hugo Hultgren,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-10-08 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-12.00 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) (c) Gösta

Läs mer

Detta är Svinesundskommittén

Detta är Svinesundskommittén Detta är Svinesundskommittén Ett politiskt samarbete mellan Østfold fylkeskommune och Västra Götalands regionen samt ett antal kommuner. Vi skapar möjligheter för affärer, jobb och utveckling mellan länderna.

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-21-11

DIARIENUMMER G30441-21-11 BESLUT SMÅPROJEKT 2011-03-18 DIARIENUMMER G30441-21-11 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland/ Fyrbodals kommunalförbund Att: Yvonne

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-27

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-27 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, onsdag den 27 augusti 2014 kl. 14.00-16.45 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (M), ordförande Ing-Marie Arwidsson (KD), 1:e vice ordf. Susanne Sjögren

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2007-06-20 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2007-06-20 1 Vård- och omsorgsnämnden 2007-06-20 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2007-06-20 kl 08.00-12.00 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Bertil Fryklind (c) ersättare för Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand

Läs mer

Slutrapport för Småprojekt Proaktiv kontaktverksamhet Diarienummer: G

Slutrapport för Småprojekt Proaktiv kontaktverksamhet Diarienummer: G Slutrapport för Småprojekt Proaktiv kontaktverksamhet Diarienummer: G300441-69-10 2011-10-25 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 3 2. Projektets

Läs mer

Halmstads kommun, Servicekontoret

Halmstads kommun, Servicekontoret Servicenämnden 2011-09-06 1(8) Plats och tid: Hotell Torekov, kl 11:00 17:30 Ajournering 12:00-13:00 och 15:45-16:15 ande: Svein Henriksen (MP), ordförande Micael Nilsson (S) Carina Persson (M) Anders

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen 2010-03-10 28 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Hemön, kl 13.00-15.45 Beslutande Tommy Pettersson s ordförande Bernt Ekström s ledamot Åsa Olsson v ledamot Leif Andersson c ledamot Siv Samuelsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 25 oktober 2012 kl. 14.00-15.30 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (M), ordförande Ing-Marie Arwidsson (KD), 1:e vice ordf. Susanne Sjögren(S),

Läs mer

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Sida 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.40 11.30 Beslutande Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Övriga deltagande Göran Olsson, förvaltningschef

Läs mer

Peder Koldeus, kommunchef ( 26) Jonas Olsson, kommunsekr

Peder Koldeus, kommunchef ( 26) Jonas Olsson, kommunsekr DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2010-03-03 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 3 mars 2010, klockan 8.30 11.45 Beslutande Martin Carling (C) ordf Elisabeth Forsdahl (C) Gösta Schagerholm (C) Eva

Läs mer