Kommunstyrelsen 1999-

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 1999-"

Transkript

1 Datum 25 maj (14) Plats och tid Bohusgården Hotell & konferens, Uddevalla, Sverige kl ande Se deltagarförteckning s. 14 Övriga deltagande Hans-Inge Sältenberg Västra Götalandsregionen 1 Gunnar Lidell Fyrbodals kommunalförbund/vänersborgs kommun Marcus Pettersson Glittertind AB Christian Nilsson Dals-Eds kommun Annika Daisley Yvonne Samuelsson Utses att justera Uno Nilsson (S), Eivind Borge (N) Sekreterare Ordförande Yvonne Samuelsson... Thor Edquist... Paragrafer 1-16 Justerande Uno Nilsson Eivind Borge ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet Underskrift...

2 1 Sammanträdet öppnas Sammanträdet öppnas. ) Datum 25 maj (14) 2 Val av två justerare Uno Nilsson och Eivind Borge utses att justera protokollet 2 3 Godkännande av dagordningen Dagordningen godkänns. 4 Information Gränshinder för passagerartrafik När det gäller båttrafik över gränsen så har reglerna och kraven för att bedriva passagerartrafik mellan länder stärkts, gällande både sjösäkerhet och krav på hamnanläggningar. I gränsregionen Østfold Västra Götaland har två nya nationalparker invigts 2009, Kosterhavet och Ytre Hvaler, där ett aktivt arbete pågår för en hållbar turistutveckling i området. Reglerna hindrar/omöjliggör företagandet över gränsen, då taxibåtar och charterbåtar inte får lägg till i grannlandet. Projektet Gränshinder för näringslivet har beställt en förstudie för att närmare beskriva hindren/problemen samt en utredning för att ta fram förslag på lösningar. Förstudien har skickats ut i samband med kallelsen. Marcus Pettersson, Glittertind AB, redogör över resultatet från förstudien beträffande gränshinder för passagerartrafik. Förstudien har visat att det är frågan om en internationell reglering i en regional miljö och omfattar fem olika lagstiftningar; 1. SOLAS - Klassningskrav på fartygen, 2. Tullrapportering för kommersiell trafik, 3. Tullmyndigheternas krav i den brottsbekämpande verksamheten, 4. ISPS Sjöfartsskydd lagstiftning och åtgärder för terrorskydd mot hamnar och fartyg och 5. Rapportering av användandet av farleder i respektive lands farvatten och kostnader knutna till denna. Marcus undersöker nu möjligheterna att hitta förenklade lösningar för området Kosterhavet-Ytre Hvaler nationalparker. Som exempel farledsrapportering genom en föreslagen fartområdesindelning och enklare tullrapporteringar. beslutar att tacka Marcus Pettersson för en intressant information samt påtalar önskemål om en snar lösning av det komplexa gränshindret för passagerartrafiken mellan Sverige och Norge som försvårar näringsutövning i nationalparksområdet.

3 Datum 25 maj (14) Sammanträdes- 5 Statusrapportering Gränshinder datum för näringslivet Projektledare Annika Daisley informerar om status i huvudprojekt Gränshinder för näringslivet. Annika börjar med Kommunstyrelsen att presentera gränsöverskridande statistik och konstaterar att för att få en ännu mer livskraftig gränsregion måste gränshindren minimeras. 3 Projektet Gränshinder för näringslivet startade den 20 juni 2011 och pågår till den 30 juni Projektet ska verka för att få bort så många hinder som möjligt mellan Sverige och Norge för att underlätta för affärer och människor. Projektets fokus ligger på att lösa gränshinder kopplat till näringsliv och organisationer. Finansiärer är Interreg Sverige- Norge, Nordic Innovation och ett 20-tal andra samarbetspartners. Annika informerade om att projektet lämnat in fyra olika lägesrapporter. Lägesrapporterna har inlämnats in till Interreg, Nordic Innovation, Västra Götalandsregionen och Fyrbodals kommunalförbund. Den ekonomiska statusen i projektet är god. Under 2011 har inte alla kostnader upparbetats, varför projektet ansökt om att föra över medel från 2011 till 2012, vilket också har beviljats. Under 2011 har fokus legat på ansökan, kontraktskrivning, struktur/organisation, arbetsfördelning, spridning av information via möten, nyhetsbrev och en kick-off. Projektet har organiserat enligt följande; styrgrupp, arbetsgrupp, projektgrupp och fyra temagrupper (näringsliv, tull & skatt, arbetstagare & organisationer samt samarbete & information). Arbete under 2012 fokuseras bl.a. på utökat samarbete med nordiska informationstjänster, Gränshinderforum, tillväxtverket m.fl., inventering/utredning av gränshinder, informationsspridning. Som hjälp i projektet och särskilt till arbetet i temagrupp samarbete & information har Pege Schelander anlitats och till arbetsgrupp Näringsliv har Anna Ellmarker timanställts. Uno Nilsson tog upp ett problem/gränshinder som berör både prissättning av resa med buss över Svinesundsbron och samarbete mellan reseutövare som han önskar att projektet närmare utreder. Ronnie Brorsson lyfte problemet med att ta in mobil röntgenutrustning från Halden till Strömstad för visning i samband med ett seminarium. beslutar att tacka projektledare Annika Daisley för informationen samt ge projektet i uppdrag att utreda frågan om prissättning/samarbete beträffande kollektivtrafik över gränsen samt införsel av mobil röntgenutrustning. 6 Information GO:s kommunikationsgrupp Christian Nilsson, Dals-Eds kommun och s representant i GO:s kommunikationsgrupp informerar om vad som gjorts och vad som är på gång. Christian redovisar vilka som ingår i gruppen, vilka projekt och verksamheter som prioriteras under 2012 samt

4 Datum 25 maj (14) två utredningar (faktasammanställning transporter 2010 samt tillgänglighetsstudie Göte- Christian går närmare in på status för utbyggnaden av järnväg borg-oslo) som tagits fram. mellan Oslo och Göteborg där kommunikationsgruppen arbetar med att ta fram en avsiktsförklaring och ett ministermöte beträffande The missing link Halden-Öxnered. beslutar 4 att tacka Christian Nilsson för informationen. 7 Förslag Reviderad budget 2012 s budget för 2012 behöver revideras med hänvisning till Nordiska ministerrådets bidrag på DKK. Arbetsutskottet har gett sekretariatet i uppdrag att ta fram ett reviderat budgetförslag i balans med budget Sekretariatet har till s styrelsemöte den 2 mars tagit fram fyra förslag med konsekvensbeskrivningar. Styrelsen har diskuterat konsekvenserna av budgetförslaget enligt arbetsutskottets direktiv vilket bl.a. innebär att norsk kontaktperson behöver sägas upp, vilket flera av styrelseledamöterna ser som olyckligt. Möjligheten att använda medel från s banktillgodohavande under 2012, intill dess att ärendet om höjning av medlemsavgift för 2013 är beslutad, anser flera i styrelsen också bör beaktas. har beslutat att återremittera ärendet till arbetsutskottet för vidare utredning. Sekretariatet har till arbetsutskottets möte den 20 april tagit fram ytterligare två förslag till revidering av budget Arbetsutskottet har beslutat föreslå styrelsen att anta budgetförslaget som innebär att kronor tas från kommitténs banktillgodohavande samt att ge sekretariatet tillsammans med presidiet i uppdrag att inför budgetarbetet för år 2013 genomföra en översyn och utvärdering av s verksamhet. Förslag till reviderad budget 2012 har bifogats kallelsen. Arbetsutskottets förslag till beslut att föreslå styrelsen att anta förslag till revidering av budget 2012 vilket bl.a. innebär att kronor tas från kommitténs banktillgodohavande. Jan Gabrielsson påtalade fel i budgetuppställningen där medel från s bankkonto tagits upp som en intäkt. Styrelsen har en livlig diskussion om hur en översyn av verksamheten ska ske internt eller med extern konsult. Styrelsen diskuterar även problem med att finansiera verksamheten genom att ianspråkta medel från kommitténs banktillgodohavanden. Även en eventuell höjning av medlemsavgifterna diskuteras. Styrelsen kommer fram till att översynen av verksamheten bör ske politiskt och internt. Styrelsen ser behovet av ett

5 Datum 25 maj (14) Sammanträdes- särskilt styrelsemöte under hösten där kommitténs framtida verksamhet och ekonomi diskuteras. datum beslutar att anta förslag till reviderad budget 2012 vilket bl.a. innebär att kronor tas från kommitténs banktillgodohavande. att ge arbetsutskottet i uppdrag att inför budgetarbetet för år 2013 genomföra en översyn och utvärdering av s verksamhet samt även utreda medlemsavgifternas storlek. att boka in ett extra styrelsemöte fredagen den 12 oktober kl i Halden, där s verksamhet och budget för 2013 diskuteras. 5 8 Riktlinjer/policy för s projektverksamhet Sekretariatet har av arbetsutskott fått uppdraget att ta fram förslag på riktlinjer/policy för s projektverksamhet som inarbetas i handlingsplan Ett förslag till riktlinjer/policy har tagits fram vilket diskuterats på arbetsutskottets möte den 20 april Förslaget har enligt arbetsutskottets beslut förtydligats med att medfinansiering kan ske i form av tid och medel, avsnittet beträffande bokprojekt tydliggörs så att innan beslut om eventuellt stödköp ska produkten finnas möjlig att granska (manuskript/färdig produkt) samt att kommittésekreteraren i samråd med ordförande avgör deltagande i projekt. Förslag till riktlinjer/policy har bifogats kallelsen Arbetsutskottets förslag till beslut att föreslå styrelsen att anta förslag till komplettering av riktlinjer för kommitténs projektverksamhet som inarbetas i handlingsplan beslutar i enighet med arbetsutskottets förslag 9 Remiss - I gränslandet social trygghet vid gränsarbete i Norden Socialdepartementet har översänt delbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden för eventuella synpunkter till. Synpunkterna skulle vara Socialdepartementet tillhanda senast den 25 april Öresunddirekt, Grensetjänsten, Hallå Norden, Nordkalottens

6 Datum 25 maj (14) Gränstjänst och s sekretariat har diskuterat delbetänkandet. Ett gemensamt Sammanträdes- yttrande från informationstjänsterna datum till Socialdepartementet har tagits fram. Arbetsutskottet har den 20 april 2012 beslutat att som svar på remissen ställa sig bakom synpunkterna från det gemensamma Kommunstyrelsen utlåtandet från informationstjänsterna; Öresunddirekt, Grensetjänsten, Hallå Norden och Nordkalottens Gränstjänst. Yttrandet till socialdepartementet har bifogats 6 kallelsen. beslutar att notera informationen till protokollet. 10 Ändrat tid för styrelsemötet den november 2012 s ordförande har meddelat att till styrelsemötet den november kommer de norska ordförarna inte ha möjlighet att delta. Ordförande föreslår att mötet flyttas till den november alternativ den november. Arbetsutskottet har den 20 april diskuterar tidpunkter och föreslagit att mötet i stället flyttas till den december och förläggs i Sverige. Arbetsutskottets förslag till beslut att föreslå styrelsen att flytta styrelsemötet den november till den december samt att mötet förläggs i Sverige Förslaget diskuteras och då flertalet av styrelsens ledamöter har problem att avsätta två dagar kom styrelsen fram till att endast avsätta en dag för styrelsemötet. beslutar att flytta styrelsemötet den november till fredagen den 14 december samt att mötet förläggs till Strömstad. 11 Antal ersättare i arbetsutskottet Siv Jacobsen har på arbetsutskottets möte den 20 april tagit upp frågan om sårbarheten med att endast ha en ersättare per land i arbetsutskottet. Siv önskar att detta tas upp på styrelsemötet. Arbetsutskottets har beslutat att lyfta frågan om antalet ersättare i arbetsutskottet på styrelsemötet den 25 maj 2012.

7 Datum 25 maj (14) ersättare och kommer fram till att i dagsläget inte ändra Styrelsen diskuterar antalet sammansättningen i arbetsutskottet. beslutar att inte ändra sammansättningen i arbetsutskottet Information/rapportering Yvonne Samuelsson informerar kort om några punkter som sekretariatet har gjort och planerar; - information från mötet med den nordisk arbetsgrupen Globalisering och gränsregionalt samarbete, - medverkan och behjälplig vid slutkonferens Kosterhavet-Ytre Hvaler, - medverkan på slutkonferens IKON, - informerat om s verksamhet till Rotary i Udevalla, - arbetsutskottets beslut om medfinansiering av projektförslaget Biogass-opplæring og drift av biogassanlegg i landbruket och beslutet att ta tillbaka medfinansieringsbeslutet av projektet Gränsregionalt industrisamarbete, - utökat sjukvårdssamarbete där diskussioner förs om möjligheter till sammarbete nu och när det nya sjukhuset i Sarpsborg står klart, - Grensetjänsten firar 10 år den september, - behjälplig mot ersättning att genomföra projektkontakt Interreg-KASK den september i Göteborg, - inbjudan till Gränsregionalt Forum i Rovaniemi, Finland den augusti. Information om vad sekretariatet gjort och vad som planeras har skickats ut med kallelsen och framgår nedan; Vad har gjorts Sekretariatet har medverkat på ett nordiskt arbetsgruppsmöte Arbetsgrupp Globalisering och gränsregionalt samarbete i Stockholm den 5 mars 2012 på Arlanda. Sekretariatet har medverkat på en Framtidsdag - Morgondagens arbetsmarknad arrangerad av Unionen i Trollhättan den 6 mars Sekretariatet har medverkat på en workshop kring gränshinderproblematiken arrangerad av Tillväxtverket i Stockholm den 7 mars Sekretariatet har arrangerat och medverkat på ett projektgruppsmöte angående gränshinder för näringslivet den 8 mars 2012 i Uddevalla. Sekretariatet har haft ett möte med Datatjenesten AS den 14 mars 2012 i Halden angående gränshinder knytet till datatrafik över gränsen.

8 Datum 25 maj (14) Sekretariatet har arrangerat och deltagit på möte med arbetsgruppen för utökat sjukvårds- Sammanträdes- samarbete den 13 mars datum 2012 i Sarpsborg. Sekretariatet har deltagit på en mötesplats för rådgivning till företag som arrangerats av Grensetjänsten samt även träffat tullmyndigheterna i Morokulien den 14 mars Sekretariatet har deltagit på seminariet, Svenska och Norska kommuner - Påkopplade eller bortkopplade? Den mars 2012 i Göteborg. Sekretariatet har arrangerat och deltagit på ett arbetsmöte med Temagrupp Näringsliv Gränshinder för näringslivet den 19 mars 2012 i Strömstad. Sekretariatet har deltagit på ett planeringsmöte angående slutkonferens för projektet Vårt gemensamma arv Kosterhavet Ytre Hvaler den 22 mars 2012 på Tanumstrand. Sekretariatet har deltagit på ett möte med projektet Gränsregionalt industrisamarbete (GRI) den 22 mars 2012 i Halden. Sekretariatet har arrangerat och deltagit på ett arbetsgruppsmöte för projektet Gränshinder för näringslivet den 27 mars 2012 i Halden. Sekretariatet har varit behjälplig och deltagit på slutkonferensen för projektet Vårt gemensamma arv Kosterhavet Ytre Hvaler den mars Sekretariatet har haft ett möte med Norsk-svenska handelskammaren den 10 april 2012 i Rygge. Sekretariatet har deltagit på ett möte med Hushållningssällskapet angående planerat biogasprojekt den 12 april i Ed. Sekretariatet har deltagit på en konferens angående gränsregional statistik arrangerad av projektet KUSK den april 2012 på INSPIRIA Science Center i Sarpsborg. Sekretariatet har medverkat på ett förmöte inför Gränshinderforum den 19 april 2012 i Stockholm. Sekretariatet har medverkat på projektet IKON:s slutkonferens den 19 april 2012 i Marsstrand. Sekretariatet har medverkat på seminariet angående gränshandelns möjligheter den 19 april 2012 i Strömstad. s arbetsutskott har gett sekretariatet tillsammans med presidiet i uppdrag att inför budgetarbetet för år 2013 utreda medlemsavgifternas storlek.

9 Datum 25 maj (14) s arbetsutskott har bevilja stöd på NOK (medel) nedlagd tid) till projektet Biogass opplæring og drift av och SEK (egen biogassanlegg i landbruket. s arbetsutskott Kommunstyrelsen har beslutat att dra tillbaka beslutet om medfinansiering av projektet Gränsregionalt industrisamarbete med NOK (medel) och SEK (i form av tid). 9 s arbetsutskott har gett sekretariatet i uppdrag att besvara skrivelsen angående märkning av krigsgravar Tage Stahre genom att överföra ärendet till Ekomuseum Gränsland. Sekretariatet har medverkat på en konferens Framtidens Fyrbodal arrangerad av Handelskammaren den 20 april 2012 i Uddevalla. Varken ordförande, vice ordförande eller sekretariat har haft möjlighet att delta på GOrådets möte som blivit flyttat från den 23 mars i Göteborg till den 26 april 2012 i Köpenhamn. Sekretariatet har deltagit på möte med Temagrupp näringsliv Gränshinder för näringslivet den 26 april Sekretariatet har att medverkat på möte med Temagrupp arbetstagare Gränshinder för näringslivet den 2 maj 2012 i Morokulien. Sekretariatet har medverkat på möte med Temagrupp samarbete Gränshinder för näringslivet den 2 maj 2012 i Karlstad. Sekretariatet har medverkat på möte med Temagrupp tull och skatt Gränshinder för näringslivet den 2 maj 2012 i Svinesund. Sekretariatet har arrangerat och deltagit på ett gemensamt möte mellan Temagrupper och projektgrupp i projektet Gränshinder för näringslivet den 7 maj 2012 i Uddevalla. En intern projektgrupp för projektet Gränshinder för näringslivet har bildats som träffas varannan måndag (ojämna veckor) Sekretariatet har medverkat på styrgruppsmöte för projektet Vårt gemensamma arv Kosterhavet Ytre Hvaler den 8 maj 2012 i Hvaler. Sekretariatet har medverkat på Norska dagen arrangerad av Norsk-svenska handelskammaren den 10 maj 2012 i Göteborg. Sekretariatet har medverkat på ett nordiskt arbetsgruppsmöte Globalisering och gränsregionalt samarbete i Stockholm den 14 maj 2012 på Arlanda.

10 Datum 25 maj (14) Sekretariatet har informerat om s verksamhet för Rotary i Uddevalla den 15 maj 2012 i Uddevalla. Sekretariatet har medverkat på ett arbetsmöte med Interreg Sverige-Norge den 16 maj 2012 i Uddevalla. 10 Sekretariatet har deltagit på en konferens angående samverkande sjukvård - modell och verklighet 21 maj 2012 i Strömstad Sekretariatet har medverkat på Grenserådets möte den 22 maj 2012 i Morokulien. Vad är på gång? Sekretariatet har inbjudit representant från Tillväxtverket till möte den 4 juni 2012 i Uddevalla. Sekretariatet har kallat till styrgruppsmöte för projektet Gränshinder för näringslivet den 13 juni 2012 i Morokulien. Sekretariatet kommer att kalla till styrgruppsmöte för projektet Gränshinder för näringslivet den augusti 2012 i Öresundsregionen. Sekretariatet planerar att medverka på förmöte inför Gränshinderforum den 29 augusti 2012 i Stockholm. Sekretariatet planerar att medverka på Gränsregionalt Forum som arrangerat av Nordiska Ministerrådet tillsammans med Nordkalottrådet den augusti 2012 i Rovaniemi, Finland. Sekretariatet planerar att delta på Kick-off med Fyrbodals kommunalförbund den 3-4 september Sekretariatet kommer att kalla till ett arbetsgruppsmöte för projektet Gränshinder för näringslivet den 5 september 2012 i Strömstad. s arbetsutskott 7 september 2012 i Strömstad. Sekretariatet planerar att medverka på Grensetjänstens 10 års jubileum den september. Sekretariatet kommer att delta och vara Interreg Sverige-Norge och KASK behjälplig med projektledarträff med kontaktmässa den september 2012 i Göteborg. Övrigt Projektförslag på gång; Gränsregionalt reselivssamarbete, Gränsregionalt kompetensprojekt,

11 Datum 25 maj (14) Gränsregionalt Industrisamarbete, Sammanträdes- Gränslös näringsutveckling datum - huvudprojekt Luftburen ambulanssjukvård huvudprojekt, Tillgänglighetsdatabas, Småskalig bioenergi - biogas Gränslösa upplevelser (arbetsintegrerat lärande), Medicinskt innovationsarbete - huvudprojekt Barnas fredsverden och Moss 1814/ beslutar att ordförande och kommittésekreteraren deltar på Gränsregionalt Forum som arrangerat av Nordiska ministerrådet tillsammans med Nordkalottrådet den augusti 2012 i Rovaniemi, Finland, att notera informationen till protokollet. 13 Vad händer i vår region? En kort muntlig rapport från ledamöterna i styrelsen om vad som händer i kommunen/ regionen som kan ha av intresse för övriga i. Uno Nilsson, Västra Götalandsregionen, informerar om att den största frågan för regionen är att få en ekonomi i balans för sjukvården, en planerad skattehöjning på 25 öre kommer att ge 800 miljoner kronor till verksamheten. Monica Hanson, Fyrbodals kommunalförbund och Trollhättans Stad, berättar att infrastruktur och arbetsmaknadsläget i Fyrbodalsregionen är de viktigaste frågorna just nu. SAAB har lagts ner och detta berör direkt anställda, varav idag fått nytt arbete eller påbörjat studier. Monica känner att det ändå ser ganska ljust ut och där kopplingarna till arbetsmarknaden i Norge är viktig. En ansökan till Globaliseringsfonden om att skapa möjlighet till utbildning där ersättningen till deltagren är lika mycket som A-kasseersättningen håller på att tas fram. Peter Johansson, Fyrbodals kommunalförbund och Färgelanda kommun, informerar om att Fyrbodals kommunalförbund jobbar med att utveckla E-samhälle för medlemskommunerna för att kunna sänka kostnaderna för respektive kommun. Per Jonsson, Bengtsfors kommun, informerar om att företagandet går bra och nämner som exempel Fire Fighting Systems och att flera etableringar är på gång i kommunen. Per inbjuder till ett besök på Hotell Dalia som har rustats upp för 3,5 miljoner kronor. Per avslutar med att informera om två större arrangemang i kommunen, kanotmaraton den 7 augusti och Baldersnäs horse event, fälttävlan, den 11 och 25 augusti.

12 Datum 25 maj (14) Martin Carling, Dals-Eds kommun, berättar att läget i kommunen är ganska gott och det till trivselkvällar i Ed, varje torsdagkväll hela sommaren är det rullar på. Martin inbjuder underhållning vid timmerhusen i Ed som exempel spelar Sten och Stanley, The Playtones m.fl. Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun, informerar om att en arbetsplanen och miljökonsekvensbeskrivningen för sista delsträckningen av E6:an genom Tanums kommun blivit 12 överklagad. Miljöärendet som gäller en vattentäkt har varit uppe i miljödomstolen som avslagit överklagandet och gett projektet möjlighet att starta. Arbetsplanen är överklagad till regeringen där kommunen begärt ett skyndsamt beslut. Kanske kan E6:an stå klar någon gång under Tor Prøitz, Østfold fylkeskommune informerar om att den pågående strejken inom offentlig verksamhet i Norge ställer till problem. Fylket har flera viktiga planärenden och remisser som behöver handläggas och beslutas innan sommaren. Eivind Borge, Hvaler kommune, berättar att det som är aktuellt just nu är det interkommunala samarbetet med Fredrikstad kommunne vad gäller ex. energiförsörjning. Harald Nilsen, Aremark kommune, informerar om kommunens planer om en ny vindkraftspark som splittrar kommunen, 4 % fler röster för att genomföra projektet. Etableringen av en vindkraftpark tillför kommunen ca.10 miljoner per år i egendomsskatt. Thor Edquist, Halden kommune, berättar att kommunkassan är tom även om prognosen på ett underskott på 109 miljoner har förbättrats till ett underskott på 70 miljoner kronor. Under sommaren händer mycket i Halden förutom Allsång på gränsen, med start onsdagen den 20 juni, så kommer stora artister som Andrea Bocelli (17 juni), Roxette (14 juli) och Leonard Cohen (29 augusti) till Fredrikstens festning. Thor avslutar med att visa upp den färdiga gränsöverskridande cykelkartan som Halden kommune och varit med och finansierat. Thor delade ut ett exemplar till Strömstads kommun, till Dals-Eds kommun och till sekretariatet. Ronnie Brorsson, Strömstads kommun, berättar att tävlingen Grenserittet är ett mycket stort arrangemang som samlar närmare 3000 cyklister. Årets arrangemang går av stapeln den 3-4 augusti. Ronnie informera att E6:ans sista etapp genom kommunen öppnar inom ett par veckor. Ronnie avslutar med att vi bör göra något med att sprida information om allt som händer i gränsregionen. Jon-Ivar Nygård, Fredrikstad kommune, berättar om de problem som komunnen har med anledningen av den stora strejken i Norge som berör kommunal verksamhet. Jon-Ivar informerar att flera viktiga planer inom infrastruktur är under behandling som exempel national transportplan, regional transportplan, inter cityplan och konseptvalgutredningen.

13 beslutar ) att notera informationen i protokollet. Datum 25 maj (14) 14 Övriga frågor Peter Heje informerar om att Strömstads kommun har valt Rune Sandin som en ny ersättare i i stället för Peter Birgersson-Dafteryd. 13 beslutar att notera informationen i protokollet. 15 Nästa möte Nästa möte genomförs den 12 oktober, kl i Halden, Norge. 16 Mötet avslutas Ordförande tackar Uddevalla kommun för värdskapet och avslutar mötet.

14 Datum 25 maj (14) ande Jon-Ivar Nygård Peter Kuran Thor Edquist Eivind Borge Linda Engsmyr Sindre Martinsen-Evje Harald Nilsen Siv H. Jacobsen Tor Prøitz Ronnie Brorsson Peter Heie Clas-Åke Sörkvist Martin Carling Per-Erik Norlin Per Jonsson Agneta Moquist Ralph Steen Peter Johansson Roland Karlsson Monica Hanson Uno Nilsson Jan Gabrielsson Sammanträdes- datum Fredrikstad kommune Fredrikstad kommune Halden kommune 14 Hvaler kommune Sarpsborgs kommune Sarpsborgs kommune Aremark kommune Østfold fylkeskommune Østfold fylkeskommune Strömstads kommun Strömstads kommun Tanums kommun Dals-Eds kommun Dals-Eds kommun Bengtsfors kommun Bengtsfors kommun Fyrbodals kommunalförbund/uddevalla kommun Fyrbodals kommunalförbund/färgelanda kommun Fyrbodals kommunalförbund/lysekils kommun Fyrbodals kommunalförbund/trollhättans Stad Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionen Övriga Gunnar Lidell Hans-Inge Sältenberg Christian Nilsson Marcus Pettersson Annika Daisley Yvonne Samuelsson Fyrbodals kommunalförbund/vänersborgs kommun Västra Götalandsregionen Dals-Eds kommun Glittertind AB

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Plats och tid Fiskeauktionen, Smögen, Sverige, kl. 09.30-13.00 ) Datum 21 maj 2010 1(11) ande Se deltagarförteckning s. 11 Övriga deltagande Mats Abrahamsson Sotenäs kommun Madeleine Johansson GO - samarbetet

Läs mer

Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet

Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Datum: 20 mars 2013 Tid: 09.30 13.30 Plats: Hotell Dalsland i Ed Deltagare: Helena Raunegger, Strömstads kommun Gunnar Oleniusson, Tullverket

Läs mer

Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet

Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Datum: 27 augusti 2013 Tid: 09.30 12.00 Plats: Regionens hus, Norra Hamngatan 14 Göteborg Deltagare: Agneta Mårdsjö, Västra Götalandsregionen

Läs mer

Rapport från konferens i Svinesundskommittén

Rapport från konferens i Svinesundskommittén Rapport från konferens i Svinesundskommittén 16 17 april 2015, Halden Torsdag 16 april Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, Svinesundskommitténs

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Gränskommittén Sida 1(5) Plats och tid Rådhuset, Hvaler kommune den 21 september 2001 kl. 10.00 12.00 Beslutande Se deltagarförteckning Övriga deltagande Christian Martins, Gränskommittén Yvonne Samuelsson,

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Madeleine Nazak Haghighat. Sverige-Norge-samarbetet; en samverkan på frammarsch

Madeleine Nazak Haghighat. Sverige-Norge-samarbetet; en samverkan på frammarsch Madeleine Nazak Haghighat Sverige-Norge-samarbetet; en samverkan på frammarsch Bo Hamrå (Sekretariat, VGR/Interreg Sverige-Norge): På gamla Svinesundsbron finns en röd och en grön lampa för att ange styrbord

Läs mer

Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd

Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd 1 (27) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndagen den 3 januari 2011 kl. 10.00 14.30, ajournering 12.00-13.00 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund,

Läs mer

Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013. Fyrbodals kommunalförbund

Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013. Fyrbodals kommunalförbund Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Fyrbodals kommunalförbund 2 Innehållsförteckning Förbundsdirektören har ordet 4 Organisationsschema, ekonomi, personal, 5 lokalisering, kansli, administration, den

Läs mer

Programmets namn: Interreg Sverige-Norge

Programmets namn: Interreg Sverige-Norge Förvaltande myndighets dnr F30440-30-11 Programmets namn: Interreg Sverige-Norge Mål: Europeiskt territoriellt samarbete, gränsöverskridande samarbete Stödberättigande område: Sverige i samarbete med Norge

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2015-03-11 1(33)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2015-03-11 1(33) Nr 3 Kommunstyrelsen 2015-03-11 1(33) Tid och plats Onsdagen den 11 mars 2015, klockan 08.30 12.30, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Tommy W Johansson (S) Christine Andersson (S) 45-60 Marianne Sand

Läs mer

Gränskommittén har under perioden 1/1-1999 7/12-1999 haft följande sammansättning:

Gränskommittén har under perioden 1/1-1999 7/12-1999 haft följande sammansättning: GRÄNSKOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING 1 Gränskommittén har under perioden 1/1-1999 7/12-1999 haft följande sammansättning: Kommun/landsting Ledamöter Ersättare Fylkeskommun Fredrikstad Ordfører Varaordfører kommune

Läs mer

Minnesanteckningar. Plats och tid Riverside, Uddevalla den 13 nov kl 09.00-13.30. Essam El-Nagger, Uddevalla. Sekreterare Lisbeth Möller

Minnesanteckningar. Plats och tid Riverside, Uddevalla den 13 nov kl 09.00-13.30. Essam El-Nagger, Uddevalla. Sekreterare Lisbeth Möller Beredningsgrupp Näringsliv Minnesanteckningar Plats och tid Riverside, Uddevalla den 13 nov kl 09.00-13.30 Ledamöter Övriga deltagande ledamöter Ej närvarande ledamöter Övriga deltagande Peter Hemlin,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2007-12-12 1 (44)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2007-12-12 1 (44) 2007-12-12 1 (44) Tid Onsdagen den 12 december kl.09.00 14.50 med ajournering kl. 12.00 13.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Karl Birger Blomdahlsalen, konserthuset i Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v 1 (22) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 17 februari 2009, kl. 9.00 12.00, 13.00 14.45 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Åke Nyhlén,

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-14:50 Beslutande Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD), 48-56, 58-65 Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33) 2008-06-04 1 (33) Plats och tid Onsdag den 4 juni kl. 08.30 12.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider

Läs mer

Protokoll 2014-05-08 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott

Protokoll 2014-05-08 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott 48 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Fryshuset, Stockholm Torsdagen den 8 maj 2014, kl 08.30-14.00 ande Lars Blomberg ordförande Leif Larsson vice ordförande Åke Nilsson Ulf Nilsson Mona

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17 Sammanträdesdatum 156 Tid och plats: Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.30-13.50 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Kaj Göransson (s) Jan Enarsson

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) 2013-01-07 1(30) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 januari 2013, kl. 08.30-12.30 13.00-17.25 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M)

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) 1(24) Plats och tid Onsdagen den 13 maj, klockan 8.00-12.00 Ordförande ande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

Protokoll 2013-04-12 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott

Protokoll 2013-04-12 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott 53 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Ekerum Golf & Resort, Öland Fredagen den 12 april 2013, kl 09.00-15.05 ande Lars Blomberg ordförande Akko Karlsson vice ordförande Ulf Nilsson Mona

Läs mer

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27 Handlingar till sammanträde med förbundsstyrelsen 2015-03-27 Ärende 1 Dnr: 15-59.012 Styrelseärende 1 2015-03-27 Till förbundsstyrelsen Val av ny ledamot i sociala styrgruppen Claes Danielsson (M), Öckerö,

Läs mer

GO-samarbetet Kommunikationsgruppen

GO-samarbetet Kommunikationsgruppen GO-samarbetet Kommunikationsgruppen MÖTESPROTOKOLL NR 1:2008 Tid och plats för mötet Onsdagen den 27 februari kl. 12.00-15.30 hos Banverket, Göteborg Närvarande Ing-Cristine Ericson Samferdselsetaten Oslo

Läs mer