Kommunstyrelsen 1999-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 1999-"

Transkript

1 Datum 25 maj (14) Plats och tid Bohusgården Hotell & konferens, Uddevalla, Sverige kl ande Se deltagarförteckning s. 14 Övriga deltagande Hans-Inge Sältenberg Västra Götalandsregionen 1 Gunnar Lidell Fyrbodals kommunalförbund/vänersborgs kommun Marcus Pettersson Glittertind AB Christian Nilsson Dals-Eds kommun Annika Daisley Yvonne Samuelsson Utses att justera Uno Nilsson (S), Eivind Borge (N) Sekreterare Ordförande Yvonne Samuelsson... Thor Edquist... Paragrafer 1-16 Justerande Uno Nilsson Eivind Borge ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet Underskrift...

2 1 Sammanträdet öppnas Sammanträdet öppnas. ) Datum 25 maj (14) 2 Val av två justerare Uno Nilsson och Eivind Borge utses att justera protokollet 2 3 Godkännande av dagordningen Dagordningen godkänns. 4 Information Gränshinder för passagerartrafik När det gäller båttrafik över gränsen så har reglerna och kraven för att bedriva passagerartrafik mellan länder stärkts, gällande både sjösäkerhet och krav på hamnanläggningar. I gränsregionen Østfold Västra Götaland har två nya nationalparker invigts 2009, Kosterhavet och Ytre Hvaler, där ett aktivt arbete pågår för en hållbar turistutveckling i området. Reglerna hindrar/omöjliggör företagandet över gränsen, då taxibåtar och charterbåtar inte får lägg till i grannlandet. Projektet Gränshinder för näringslivet har beställt en förstudie för att närmare beskriva hindren/problemen samt en utredning för att ta fram förslag på lösningar. Förstudien har skickats ut i samband med kallelsen. Marcus Pettersson, Glittertind AB, redogör över resultatet från förstudien beträffande gränshinder för passagerartrafik. Förstudien har visat att det är frågan om en internationell reglering i en regional miljö och omfattar fem olika lagstiftningar; 1. SOLAS - Klassningskrav på fartygen, 2. Tullrapportering för kommersiell trafik, 3. Tullmyndigheternas krav i den brottsbekämpande verksamheten, 4. ISPS Sjöfartsskydd lagstiftning och åtgärder för terrorskydd mot hamnar och fartyg och 5. Rapportering av användandet av farleder i respektive lands farvatten och kostnader knutna till denna. Marcus undersöker nu möjligheterna att hitta förenklade lösningar för området Kosterhavet-Ytre Hvaler nationalparker. Som exempel farledsrapportering genom en föreslagen fartområdesindelning och enklare tullrapporteringar. beslutar att tacka Marcus Pettersson för en intressant information samt påtalar önskemål om en snar lösning av det komplexa gränshindret för passagerartrafiken mellan Sverige och Norge som försvårar näringsutövning i nationalparksområdet.

3 Datum 25 maj (14) Sammanträdes- 5 Statusrapportering Gränshinder datum för näringslivet Projektledare Annika Daisley informerar om status i huvudprojekt Gränshinder för näringslivet. Annika börjar med Kommunstyrelsen att presentera gränsöverskridande statistik och konstaterar att för att få en ännu mer livskraftig gränsregion måste gränshindren minimeras. 3 Projektet Gränshinder för näringslivet startade den 20 juni 2011 och pågår till den 30 juni Projektet ska verka för att få bort så många hinder som möjligt mellan Sverige och Norge för att underlätta för affärer och människor. Projektets fokus ligger på att lösa gränshinder kopplat till näringsliv och organisationer. Finansiärer är Interreg Sverige- Norge, Nordic Innovation och ett 20-tal andra samarbetspartners. Annika informerade om att projektet lämnat in fyra olika lägesrapporter. Lägesrapporterna har inlämnats in till Interreg, Nordic Innovation, Västra Götalandsregionen och Fyrbodals kommunalförbund. Den ekonomiska statusen i projektet är god. Under 2011 har inte alla kostnader upparbetats, varför projektet ansökt om att föra över medel från 2011 till 2012, vilket också har beviljats. Under 2011 har fokus legat på ansökan, kontraktskrivning, struktur/organisation, arbetsfördelning, spridning av information via möten, nyhetsbrev och en kick-off. Projektet har organiserat enligt följande; styrgrupp, arbetsgrupp, projektgrupp och fyra temagrupper (näringsliv, tull & skatt, arbetstagare & organisationer samt samarbete & information). Arbete under 2012 fokuseras bl.a. på utökat samarbete med nordiska informationstjänster, Gränshinderforum, tillväxtverket m.fl., inventering/utredning av gränshinder, informationsspridning. Som hjälp i projektet och särskilt till arbetet i temagrupp samarbete & information har Pege Schelander anlitats och till arbetsgrupp Näringsliv har Anna Ellmarker timanställts. Uno Nilsson tog upp ett problem/gränshinder som berör både prissättning av resa med buss över Svinesundsbron och samarbete mellan reseutövare som han önskar att projektet närmare utreder. Ronnie Brorsson lyfte problemet med att ta in mobil röntgenutrustning från Halden till Strömstad för visning i samband med ett seminarium. beslutar att tacka projektledare Annika Daisley för informationen samt ge projektet i uppdrag att utreda frågan om prissättning/samarbete beträffande kollektivtrafik över gränsen samt införsel av mobil röntgenutrustning. 6 Information GO:s kommunikationsgrupp Christian Nilsson, Dals-Eds kommun och s representant i GO:s kommunikationsgrupp informerar om vad som gjorts och vad som är på gång. Christian redovisar vilka som ingår i gruppen, vilka projekt och verksamheter som prioriteras under 2012 samt

4 Datum 25 maj (14) två utredningar (faktasammanställning transporter 2010 samt tillgänglighetsstudie Göte- Christian går närmare in på status för utbyggnaden av järnväg borg-oslo) som tagits fram. mellan Oslo och Göteborg där kommunikationsgruppen arbetar med att ta fram en avsiktsförklaring och ett ministermöte beträffande The missing link Halden-Öxnered. beslutar 4 att tacka Christian Nilsson för informationen. 7 Förslag Reviderad budget 2012 s budget för 2012 behöver revideras med hänvisning till Nordiska ministerrådets bidrag på DKK. Arbetsutskottet har gett sekretariatet i uppdrag att ta fram ett reviderat budgetförslag i balans med budget Sekretariatet har till s styrelsemöte den 2 mars tagit fram fyra förslag med konsekvensbeskrivningar. Styrelsen har diskuterat konsekvenserna av budgetförslaget enligt arbetsutskottets direktiv vilket bl.a. innebär att norsk kontaktperson behöver sägas upp, vilket flera av styrelseledamöterna ser som olyckligt. Möjligheten att använda medel från s banktillgodohavande under 2012, intill dess att ärendet om höjning av medlemsavgift för 2013 är beslutad, anser flera i styrelsen också bör beaktas. har beslutat att återremittera ärendet till arbetsutskottet för vidare utredning. Sekretariatet har till arbetsutskottets möte den 20 april tagit fram ytterligare två förslag till revidering av budget Arbetsutskottet har beslutat föreslå styrelsen att anta budgetförslaget som innebär att kronor tas från kommitténs banktillgodohavande samt att ge sekretariatet tillsammans med presidiet i uppdrag att inför budgetarbetet för år 2013 genomföra en översyn och utvärdering av s verksamhet. Förslag till reviderad budget 2012 har bifogats kallelsen. Arbetsutskottets förslag till beslut att föreslå styrelsen att anta förslag till revidering av budget 2012 vilket bl.a. innebär att kronor tas från kommitténs banktillgodohavande. Jan Gabrielsson påtalade fel i budgetuppställningen där medel från s bankkonto tagits upp som en intäkt. Styrelsen har en livlig diskussion om hur en översyn av verksamheten ska ske internt eller med extern konsult. Styrelsen diskuterar även problem med att finansiera verksamheten genom att ianspråkta medel från kommitténs banktillgodohavanden. Även en eventuell höjning av medlemsavgifterna diskuteras. Styrelsen kommer fram till att översynen av verksamheten bör ske politiskt och internt. Styrelsen ser behovet av ett

5 Datum 25 maj (14) Sammanträdes- särskilt styrelsemöte under hösten där kommitténs framtida verksamhet och ekonomi diskuteras. datum beslutar att anta förslag till reviderad budget 2012 vilket bl.a. innebär att kronor tas från kommitténs banktillgodohavande. att ge arbetsutskottet i uppdrag att inför budgetarbetet för år 2013 genomföra en översyn och utvärdering av s verksamhet samt även utreda medlemsavgifternas storlek. att boka in ett extra styrelsemöte fredagen den 12 oktober kl i Halden, där s verksamhet och budget för 2013 diskuteras. 5 8 Riktlinjer/policy för s projektverksamhet Sekretariatet har av arbetsutskott fått uppdraget att ta fram förslag på riktlinjer/policy för s projektverksamhet som inarbetas i handlingsplan Ett förslag till riktlinjer/policy har tagits fram vilket diskuterats på arbetsutskottets möte den 20 april Förslaget har enligt arbetsutskottets beslut förtydligats med att medfinansiering kan ske i form av tid och medel, avsnittet beträffande bokprojekt tydliggörs så att innan beslut om eventuellt stödköp ska produkten finnas möjlig att granska (manuskript/färdig produkt) samt att kommittésekreteraren i samråd med ordförande avgör deltagande i projekt. Förslag till riktlinjer/policy har bifogats kallelsen Arbetsutskottets förslag till beslut att föreslå styrelsen att anta förslag till komplettering av riktlinjer för kommitténs projektverksamhet som inarbetas i handlingsplan beslutar i enighet med arbetsutskottets förslag 9 Remiss - I gränslandet social trygghet vid gränsarbete i Norden Socialdepartementet har översänt delbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden för eventuella synpunkter till. Synpunkterna skulle vara Socialdepartementet tillhanda senast den 25 april Öresunddirekt, Grensetjänsten, Hallå Norden, Nordkalottens

6 Datum 25 maj (14) Gränstjänst och s sekretariat har diskuterat delbetänkandet. Ett gemensamt Sammanträdes- yttrande från informationstjänsterna datum till Socialdepartementet har tagits fram. Arbetsutskottet har den 20 april 2012 beslutat att som svar på remissen ställa sig bakom synpunkterna från det gemensamma Kommunstyrelsen utlåtandet från informationstjänsterna; Öresunddirekt, Grensetjänsten, Hallå Norden och Nordkalottens Gränstjänst. Yttrandet till socialdepartementet har bifogats 6 kallelsen. beslutar att notera informationen till protokollet. 10 Ändrat tid för styrelsemötet den november 2012 s ordförande har meddelat att till styrelsemötet den november kommer de norska ordförarna inte ha möjlighet att delta. Ordförande föreslår att mötet flyttas till den november alternativ den november. Arbetsutskottet har den 20 april diskuterar tidpunkter och föreslagit att mötet i stället flyttas till den december och förläggs i Sverige. Arbetsutskottets förslag till beslut att föreslå styrelsen att flytta styrelsemötet den november till den december samt att mötet förläggs i Sverige Förslaget diskuteras och då flertalet av styrelsens ledamöter har problem att avsätta två dagar kom styrelsen fram till att endast avsätta en dag för styrelsemötet. beslutar att flytta styrelsemötet den november till fredagen den 14 december samt att mötet förläggs till Strömstad. 11 Antal ersättare i arbetsutskottet Siv Jacobsen har på arbetsutskottets möte den 20 april tagit upp frågan om sårbarheten med att endast ha en ersättare per land i arbetsutskottet. Siv önskar att detta tas upp på styrelsemötet. Arbetsutskottets har beslutat att lyfta frågan om antalet ersättare i arbetsutskottet på styrelsemötet den 25 maj 2012.

7 Datum 25 maj (14) ersättare och kommer fram till att i dagsläget inte ändra Styrelsen diskuterar antalet sammansättningen i arbetsutskottet. beslutar att inte ändra sammansättningen i arbetsutskottet Information/rapportering Yvonne Samuelsson informerar kort om några punkter som sekretariatet har gjort och planerar; - information från mötet med den nordisk arbetsgrupen Globalisering och gränsregionalt samarbete, - medverkan och behjälplig vid slutkonferens Kosterhavet-Ytre Hvaler, - medverkan på slutkonferens IKON, - informerat om s verksamhet till Rotary i Udevalla, - arbetsutskottets beslut om medfinansiering av projektförslaget Biogass-opplæring og drift av biogassanlegg i landbruket och beslutet att ta tillbaka medfinansieringsbeslutet av projektet Gränsregionalt industrisamarbete, - utökat sjukvårdssamarbete där diskussioner förs om möjligheter till sammarbete nu och när det nya sjukhuset i Sarpsborg står klart, - Grensetjänsten firar 10 år den september, - behjälplig mot ersättning att genomföra projektkontakt Interreg-KASK den september i Göteborg, - inbjudan till Gränsregionalt Forum i Rovaniemi, Finland den augusti. Information om vad sekretariatet gjort och vad som planeras har skickats ut med kallelsen och framgår nedan; Vad har gjorts Sekretariatet har medverkat på ett nordiskt arbetsgruppsmöte Arbetsgrupp Globalisering och gränsregionalt samarbete i Stockholm den 5 mars 2012 på Arlanda. Sekretariatet har medverkat på en Framtidsdag - Morgondagens arbetsmarknad arrangerad av Unionen i Trollhättan den 6 mars Sekretariatet har medverkat på en workshop kring gränshinderproblematiken arrangerad av Tillväxtverket i Stockholm den 7 mars Sekretariatet har arrangerat och medverkat på ett projektgruppsmöte angående gränshinder för näringslivet den 8 mars 2012 i Uddevalla. Sekretariatet har haft ett möte med Datatjenesten AS den 14 mars 2012 i Halden angående gränshinder knytet till datatrafik över gränsen.

8 Datum 25 maj (14) Sekretariatet har arrangerat och deltagit på möte med arbetsgruppen för utökat sjukvårds- Sammanträdes- samarbete den 13 mars datum 2012 i Sarpsborg. Sekretariatet har deltagit på en mötesplats för rådgivning till företag som arrangerats av Grensetjänsten samt även träffat tullmyndigheterna i Morokulien den 14 mars Sekretariatet har deltagit på seminariet, Svenska och Norska kommuner - Påkopplade eller bortkopplade? Den mars 2012 i Göteborg. Sekretariatet har arrangerat och deltagit på ett arbetsmöte med Temagrupp Näringsliv Gränshinder för näringslivet den 19 mars 2012 i Strömstad. Sekretariatet har deltagit på ett planeringsmöte angående slutkonferens för projektet Vårt gemensamma arv Kosterhavet Ytre Hvaler den 22 mars 2012 på Tanumstrand. Sekretariatet har deltagit på ett möte med projektet Gränsregionalt industrisamarbete (GRI) den 22 mars 2012 i Halden. Sekretariatet har arrangerat och deltagit på ett arbetsgruppsmöte för projektet Gränshinder för näringslivet den 27 mars 2012 i Halden. Sekretariatet har varit behjälplig och deltagit på slutkonferensen för projektet Vårt gemensamma arv Kosterhavet Ytre Hvaler den mars Sekretariatet har haft ett möte med Norsk-svenska handelskammaren den 10 april 2012 i Rygge. Sekretariatet har deltagit på ett möte med Hushållningssällskapet angående planerat biogasprojekt den 12 april i Ed. Sekretariatet har deltagit på en konferens angående gränsregional statistik arrangerad av projektet KUSK den april 2012 på INSPIRIA Science Center i Sarpsborg. Sekretariatet har medverkat på ett förmöte inför Gränshinderforum den 19 april 2012 i Stockholm. Sekretariatet har medverkat på projektet IKON:s slutkonferens den 19 april 2012 i Marsstrand. Sekretariatet har medverkat på seminariet angående gränshandelns möjligheter den 19 april 2012 i Strömstad. s arbetsutskott har gett sekretariatet tillsammans med presidiet i uppdrag att inför budgetarbetet för år 2013 utreda medlemsavgifternas storlek.

9 Datum 25 maj (14) s arbetsutskott har bevilja stöd på NOK (medel) nedlagd tid) till projektet Biogass opplæring og drift av och SEK (egen biogassanlegg i landbruket. s arbetsutskott Kommunstyrelsen har beslutat att dra tillbaka beslutet om medfinansiering av projektet Gränsregionalt industrisamarbete med NOK (medel) och SEK (i form av tid). 9 s arbetsutskott har gett sekretariatet i uppdrag att besvara skrivelsen angående märkning av krigsgravar Tage Stahre genom att överföra ärendet till Ekomuseum Gränsland. Sekretariatet har medverkat på en konferens Framtidens Fyrbodal arrangerad av Handelskammaren den 20 april 2012 i Uddevalla. Varken ordförande, vice ordförande eller sekretariat har haft möjlighet att delta på GOrådets möte som blivit flyttat från den 23 mars i Göteborg till den 26 april 2012 i Köpenhamn. Sekretariatet har deltagit på möte med Temagrupp näringsliv Gränshinder för näringslivet den 26 april Sekretariatet har att medverkat på möte med Temagrupp arbetstagare Gränshinder för näringslivet den 2 maj 2012 i Morokulien. Sekretariatet har medverkat på möte med Temagrupp samarbete Gränshinder för näringslivet den 2 maj 2012 i Karlstad. Sekretariatet har medverkat på möte med Temagrupp tull och skatt Gränshinder för näringslivet den 2 maj 2012 i Svinesund. Sekretariatet har arrangerat och deltagit på ett gemensamt möte mellan Temagrupper och projektgrupp i projektet Gränshinder för näringslivet den 7 maj 2012 i Uddevalla. En intern projektgrupp för projektet Gränshinder för näringslivet har bildats som träffas varannan måndag (ojämna veckor) Sekretariatet har medverkat på styrgruppsmöte för projektet Vårt gemensamma arv Kosterhavet Ytre Hvaler den 8 maj 2012 i Hvaler. Sekretariatet har medverkat på Norska dagen arrangerad av Norsk-svenska handelskammaren den 10 maj 2012 i Göteborg. Sekretariatet har medverkat på ett nordiskt arbetsgruppsmöte Globalisering och gränsregionalt samarbete i Stockholm den 14 maj 2012 på Arlanda.

10 Datum 25 maj (14) Sekretariatet har informerat om s verksamhet för Rotary i Uddevalla den 15 maj 2012 i Uddevalla. Sekretariatet har medverkat på ett arbetsmöte med Interreg Sverige-Norge den 16 maj 2012 i Uddevalla. 10 Sekretariatet har deltagit på en konferens angående samverkande sjukvård - modell och verklighet 21 maj 2012 i Strömstad Sekretariatet har medverkat på Grenserådets möte den 22 maj 2012 i Morokulien. Vad är på gång? Sekretariatet har inbjudit representant från Tillväxtverket till möte den 4 juni 2012 i Uddevalla. Sekretariatet har kallat till styrgruppsmöte för projektet Gränshinder för näringslivet den 13 juni 2012 i Morokulien. Sekretariatet kommer att kalla till styrgruppsmöte för projektet Gränshinder för näringslivet den augusti 2012 i Öresundsregionen. Sekretariatet planerar att medverka på förmöte inför Gränshinderforum den 29 augusti 2012 i Stockholm. Sekretariatet planerar att medverka på Gränsregionalt Forum som arrangerat av Nordiska Ministerrådet tillsammans med Nordkalottrådet den augusti 2012 i Rovaniemi, Finland. Sekretariatet planerar att delta på Kick-off med Fyrbodals kommunalförbund den 3-4 september Sekretariatet kommer att kalla till ett arbetsgruppsmöte för projektet Gränshinder för näringslivet den 5 september 2012 i Strömstad. s arbetsutskott 7 september 2012 i Strömstad. Sekretariatet planerar att medverka på Grensetjänstens 10 års jubileum den september. Sekretariatet kommer att delta och vara Interreg Sverige-Norge och KASK behjälplig med projektledarträff med kontaktmässa den september 2012 i Göteborg. Övrigt Projektförslag på gång; Gränsregionalt reselivssamarbete, Gränsregionalt kompetensprojekt,

11 Datum 25 maj (14) Gränsregionalt Industrisamarbete, Sammanträdes- Gränslös näringsutveckling datum - huvudprojekt Luftburen ambulanssjukvård huvudprojekt, Tillgänglighetsdatabas, Småskalig bioenergi - biogas Gränslösa upplevelser (arbetsintegrerat lärande), Medicinskt innovationsarbete - huvudprojekt Barnas fredsverden och Moss 1814/ beslutar att ordförande och kommittésekreteraren deltar på Gränsregionalt Forum som arrangerat av Nordiska ministerrådet tillsammans med Nordkalottrådet den augusti 2012 i Rovaniemi, Finland, att notera informationen till protokollet. 13 Vad händer i vår region? En kort muntlig rapport från ledamöterna i styrelsen om vad som händer i kommunen/ regionen som kan ha av intresse för övriga i. Uno Nilsson, Västra Götalandsregionen, informerar om att den största frågan för regionen är att få en ekonomi i balans för sjukvården, en planerad skattehöjning på 25 öre kommer att ge 800 miljoner kronor till verksamheten. Monica Hanson, Fyrbodals kommunalförbund och Trollhättans Stad, berättar att infrastruktur och arbetsmaknadsläget i Fyrbodalsregionen är de viktigaste frågorna just nu. SAAB har lagts ner och detta berör direkt anställda, varav idag fått nytt arbete eller påbörjat studier. Monica känner att det ändå ser ganska ljust ut och där kopplingarna till arbetsmarknaden i Norge är viktig. En ansökan till Globaliseringsfonden om att skapa möjlighet till utbildning där ersättningen till deltagren är lika mycket som A-kasseersättningen håller på att tas fram. Peter Johansson, Fyrbodals kommunalförbund och Färgelanda kommun, informerar om att Fyrbodals kommunalförbund jobbar med att utveckla E-samhälle för medlemskommunerna för att kunna sänka kostnaderna för respektive kommun. Per Jonsson, Bengtsfors kommun, informerar om att företagandet går bra och nämner som exempel Fire Fighting Systems och att flera etableringar är på gång i kommunen. Per inbjuder till ett besök på Hotell Dalia som har rustats upp för 3,5 miljoner kronor. Per avslutar med att informera om två större arrangemang i kommunen, kanotmaraton den 7 augusti och Baldersnäs horse event, fälttävlan, den 11 och 25 augusti.

12 Datum 25 maj (14) Martin Carling, Dals-Eds kommun, berättar att läget i kommunen är ganska gott och det till trivselkvällar i Ed, varje torsdagkväll hela sommaren är det rullar på. Martin inbjuder underhållning vid timmerhusen i Ed som exempel spelar Sten och Stanley, The Playtones m.fl. Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun, informerar om att en arbetsplanen och miljökonsekvensbeskrivningen för sista delsträckningen av E6:an genom Tanums kommun blivit 12 överklagad. Miljöärendet som gäller en vattentäkt har varit uppe i miljödomstolen som avslagit överklagandet och gett projektet möjlighet att starta. Arbetsplanen är överklagad till regeringen där kommunen begärt ett skyndsamt beslut. Kanske kan E6:an stå klar någon gång under Tor Prøitz, Østfold fylkeskommune informerar om att den pågående strejken inom offentlig verksamhet i Norge ställer till problem. Fylket har flera viktiga planärenden och remisser som behöver handläggas och beslutas innan sommaren. Eivind Borge, Hvaler kommune, berättar att det som är aktuellt just nu är det interkommunala samarbetet med Fredrikstad kommunne vad gäller ex. energiförsörjning. Harald Nilsen, Aremark kommune, informerar om kommunens planer om en ny vindkraftspark som splittrar kommunen, 4 % fler röster för att genomföra projektet. Etableringen av en vindkraftpark tillför kommunen ca.10 miljoner per år i egendomsskatt. Thor Edquist, Halden kommune, berättar att kommunkassan är tom även om prognosen på ett underskott på 109 miljoner har förbättrats till ett underskott på 70 miljoner kronor. Under sommaren händer mycket i Halden förutom Allsång på gränsen, med start onsdagen den 20 juni, så kommer stora artister som Andrea Bocelli (17 juni), Roxette (14 juli) och Leonard Cohen (29 augusti) till Fredrikstens festning. Thor avslutar med att visa upp den färdiga gränsöverskridande cykelkartan som Halden kommune och varit med och finansierat. Thor delade ut ett exemplar till Strömstads kommun, till Dals-Eds kommun och till sekretariatet. Ronnie Brorsson, Strömstads kommun, berättar att tävlingen Grenserittet är ett mycket stort arrangemang som samlar närmare 3000 cyklister. Årets arrangemang går av stapeln den 3-4 augusti. Ronnie informera att E6:ans sista etapp genom kommunen öppnar inom ett par veckor. Ronnie avslutar med att vi bör göra något med att sprida information om allt som händer i gränsregionen. Jon-Ivar Nygård, Fredrikstad kommune, berättar om de problem som komunnen har med anledningen av den stora strejken i Norge som berör kommunal verksamhet. Jon-Ivar informerar att flera viktiga planer inom infrastruktur är under behandling som exempel national transportplan, regional transportplan, inter cityplan och konseptvalgutredningen.

13 beslutar ) att notera informationen i protokollet. Datum 25 maj (14) 14 Övriga frågor Peter Heje informerar om att Strömstads kommun har valt Rune Sandin som en ny ersättare i i stället för Peter Birgersson-Dafteryd. 13 beslutar att notera informationen i protokollet. 15 Nästa möte Nästa möte genomförs den 12 oktober, kl i Halden, Norge. 16 Mötet avslutas Ordförande tackar Uddevalla kommun för värdskapet och avslutar mötet.

14 Datum 25 maj (14) ande Jon-Ivar Nygård Peter Kuran Thor Edquist Eivind Borge Linda Engsmyr Sindre Martinsen-Evje Harald Nilsen Siv H. Jacobsen Tor Prøitz Ronnie Brorsson Peter Heie Clas-Åke Sörkvist Martin Carling Per-Erik Norlin Per Jonsson Agneta Moquist Ralph Steen Peter Johansson Roland Karlsson Monica Hanson Uno Nilsson Jan Gabrielsson Sammanträdes- datum Fredrikstad kommune Fredrikstad kommune Halden kommune 14 Hvaler kommune Sarpsborgs kommune Sarpsborgs kommune Aremark kommune Østfold fylkeskommune Østfold fylkeskommune Strömstads kommun Strömstads kommun Tanums kommun Dals-Eds kommun Dals-Eds kommun Bengtsfors kommun Bengtsfors kommun Fyrbodals kommunalförbund/uddevalla kommun Fyrbodals kommunalförbund/färgelanda kommun Fyrbodals kommunalförbund/lysekils kommun Fyrbodals kommunalförbund/trollhättans Stad Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionen Övriga Gunnar Lidell Hans-Inge Sältenberg Christian Nilsson Marcus Pettersson Annika Daisley Yvonne Samuelsson Fyrbodals kommunalförbund/vänersborgs kommun Västra Götalandsregionen Dals-Eds kommun Glittertind AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida Sida 1(9) 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida Sida 1(9) 1(9) Arbetsutskottet Sida Sida 1(9) 1(9) Datum: 2023 april, november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 20 april, 2012 kl. 09.00 12.00 ande Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Marin Carling,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gränskommittén. Se deltagarförteckning s.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gränskommittén. Se deltagarförteckning s. Datum 25 september 2009 Sida 1(7) Plats och tid Konventions-gården, Moss, Norge kl. 09.30-13.30 ande Se deltagarförteckning s. 7 Övriga deltagande Poul Erik Krogsvold Moss kommune Lennart Larson Kjell

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum 9 november 2007 Sida 1(6) Plats och tid Utvecklingscenter i Ed, kl. 10.00-14.00 ande Se deltagarförteckning s. 6 Övriga deltagande Lars Lindén Fyrbodals kommunalförbund Maria Zandfeldt Jenny Martinsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Datum 12 oktober 2012 1(13) Plats och tid Best Western plus Grand Hotel i Halden, Norge, kl. 09.30-14.00 ande Se deltagarförteckning s.13 Övriga deltagande Hans-Inge Sältenberg Västra Götalandsregionen

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Plats och tid Rådhuset, Rygge kommune, 17 april, 2009 kl. 09.00 11.15 ande tum Arbetsutskottet 1(5 Datum 17 april, 2009 Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Inger-Lise Skartlien, Rygge kommune Martin Carling,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 23 januari, 2009

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 23 januari, 2009 Plats och tid Tingshuset i Tanumshede, 23 januari, 2009 kl. 09.00 11.30 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 23 januari, 2009 ande Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Inger-Lise Skartlien, Rygge kommune Clas-Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 7 november, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 7 november, 2008 Plats och tid Folkets Hus i Halden, 7 november, 2008 09.00 11.30 Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 7 november, 2008 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun Martin Carling,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum 8 februari 2008 Sida 1(6) Plats och tid Borregaard huvudgård, Sarpsborg, Norge kl. 10.00-13.30 ande Se deltagarförteckning s. 6 Övriga deltagande Anne Enger Fylkesmannen i Østfold Siv Bergström Mette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida Sida 1(1) 1(1) Datum: 123 november,

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida Sida 1(1) 1(1) Datum: 123 november, Arbetsutskottet Sida Sida 1(1) 1(1) Datum: 123 november, 2010 2009 Plats och tid Quality Spa och Resort, Strömstad, 12 november, 2010 kl. 09.00 12.00 ande Per-Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 19 augusti, 2009

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 19 augusti, 2009 Plats och tid Quality Hotel, Luleå, 19 augusti, 2009 kl. 18.00 20.00 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 19 augusti, 2009 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Inger-Lise

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 18 april, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 18 april, 2008 Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 18 april, 2008 Plats och tid Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla 18 april, 2008 10.00 13.00 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008 Plats och tid Copenhagen Admiral Hotel, Köpenhamn 21 augusti, 2008 16.30 18.30 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads kommun

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datum: 23 23 november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 23 november, 2012 kl. 09.00 12.00 ande m tum Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Plats och tid Stadshuset i Åmål, Åmåls kommun, Sverige, kl. 09.30-13.00 Datum 7 oktober 2011 1(13) ande Se deltagarförteckning s.13 Övriga deltagande Helge Stene Johansson Sykehuset Østfold Magnus Engelbrektsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Plats och tid Kommandantboligen, Festningen i Halden 14 december, 2007 09.30-12.30 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum 9 maj 2008 Sida 1(6) Plats och tid Lysekils Högskolecentrum, Lysekil, Sverige kl. 09.30-13.00 ande Se deltagarförteckning s. 6 Övriga deltagande Anne Enger Fylkesmannen i Østfold Siv Bergström Lennart

Läs mer

Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet

Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Datum: 27 mars 2012 Tid: 09.30 12.00 Plats: Grand Hotell, Halden, Norge Deltagare: Johan Englund, Nordic Innovation Peter Jacobsson, Ecus

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Datum 2 mars 2012 1(14) Plats och tid Nye Victoria Hotel, Fredrikstad kommune, Norge, kl. 09.30-13.30 ande Se deltagarförteckning s.14 Kommunstyrelsen 1999- Övriga deltagande Hans-Inge Sältenberg Västra

Läs mer

Pege Schelander, Fyrbodals kommunalförbund 3 Yvonne Samuelsson, Gränskommittén.... Thor Edqvist 1-4 Ronnie Brorsson 4-11

Pege Schelander, Fyrbodals kommunalförbund 3 Yvonne Samuelsson, Gränskommittén.... Thor Edqvist 1-4 Ronnie Brorsson 4-11 Arbetsutskottet Sida Sida 1(5) 1(5) Datum: 1923 april november, 2013 2009 Plats och tid Strömstadsbyggen AB i Strömstad, Sverige, 19 april, 2013 kl. 09.00 12.00 ande Ronnie Brorsson, Strömstads kommun

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Plats och tid ARENA Vänersborg, Vänersborg, Sverige kl. 09.30-14.00 Datum 11 december 2009 1(10) ande Se deltagarförteckning s.10 Övriga deltagande Leif Bigsten Falköpings kommun Siv Bergström Tanums kommun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 november, 2006

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 november, 2006 Plats och tid Rasta Nordby, 3 november, 09.30 13.00 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 november, 2006 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun Per Kristian Dahl, Halden kommune

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 januari, 2006

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 januari, 2006 Plats och tid Svinesundsparken 3 januari, 09.30 13.00 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 januari, 2006 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Erland Lundqvist, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist, Tanums

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida Sida 1(7) 1(7) Datum: 23 23 november, 2009

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida Sida 1(7) 1(7) Datum: 23 23 november, 2009 Arbetsutskottet Sida Sida 1(7) 1(7) Datum: 23 23 november, 2009 Plats och tid Industriprodukter AS, Halden kommune, 23 november, 2009 kl. 09.00-11.30 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 30 maj, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 30 maj, 2008 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 30 maj, 2008 Plats och tid Strömstads kommun, Stadshuset, Strömstad 30 Maj, 2008 09.00 12.00 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Plats och tid Folkets Hus i Hamburgsund, Sverige, kl. 09.00-13.00 ) Datum 10 december 2010 1(13) ande Se deltagarförteckning s. 13 Övriga deltagande Tom Granquist GO-samarbetet Lennart Larson Tanums kommun

Läs mer

Handlingsplan Antagen av Gränskommittén

Handlingsplan Antagen av Gränskommittén Handlingsplan 2012 Antagen av Gränskommittén 2011-12-09 10 1 INLEDNING Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland är ett gemensamt samarbetsorgan belägen mellan Oslo och Göteborg i sydvästra Sverige och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum 8 december, 2006 Sida 1(7) Plats och tid Furulund, Aremark kommune kl. 10.00-13.30 ande Se deltagarförteckning s. 7 Övriga deltagande Allan Josefsson, Jan Robert Danielsen, Moss lufthamn Rygge Annika

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum 8 maj 2009 Sida 1(7) Plats och tid Stadshuset, Strömstad, Sverige kl. 09.30-13.30 ande Se deltagarförteckning s. 7 Övriga deltagande Sven Moosberg Strömstads kommun Anders Tysklind Länsstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 15 mars, 2007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 15 mars, 2007 Plats och tid Börshuset i Malmö 15 mars 2007 08.30 11.30 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 15 mars, 2007 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun Per Kristian Dahl, Halden kommune

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Datum 24 maj 2013 1(9) Plats och tid Rådhuset, Skjærhalden, Hvaler kommune, Norge, kl. 10.00-14.00 ande Se deltagarförteckning s. 9 Övriga deltagande Tage Pettersen Moss kommune, Jubileumskommittén 2014

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Plats och tid Stadshuset, Strömstad kommun, Sverige, kl. 09.30-14.00 ) Datum 14 december 2012 1(10) ande Se deltagarförteckning s.10 Övriga deltagande Hans-Inge Sältenberg Västra Götalandsregionen Lennart

Läs mer

Handlingsplan Antagen av Gränskommittén

Handlingsplan Antagen av Gränskommittén Handlingsplan 2013 Antagen av Gränskommittén 2012-12-14 7 1 INLEDNING Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland är ett gemensamt samarbetsorgan belägen mellan Oslo och Göteborg i sydvästra Sverige och sydöstra

Läs mer

Martin Carling, Fyrbodals kommunalförbund/dals-eds kommun Uno Nilsson, Västra Götalandsregionen Yvonne Samuelsson, Gränskommittén

Martin Carling, Fyrbodals kommunalförbund/dals-eds kommun Uno Nilsson, Västra Götalandsregionen Yvonne Samuelsson, Gränskommittén Arbetsutskottet Sida Sida 1(1) 1(1) Datum: 1823 februari, november, 2011 2009 Plats och tid Rådhuset i Halden, 18 februari, 2011 kl. 09.00 12.00 ande Per-Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 12 juni, 2009

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 12 juni, 2009 Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 12 juni, 2009 Plats och tid Stadshuset, Strömstads kommun, 12 juni, 2009 kl. 09.30 11.30 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Inger-Lise

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Gränskommittén Sida 1(5) Plats och tid Rådhuset, Hvaler kommune den 21 september 2001 kl. 10.00 12.00 Beslutande Se deltagarförteckning Övriga deltagande Christian Martins, Gränskommittén Yvonne Samuelsson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Datum 1 mars 2013 1(9) Plats och tid Dagsholms Hotell Konferens, Färgelanda kommun, Sverige, kl. 09.30-14.00 ande Se deltagarförteckning s. 9 Övriga deltagande Mailis Cavalli-Björkman Fyrbodals kommunalförbund

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Plats och tid Park Hotel Halden, Halden kommune, Norge, kl. 09.30-13.00 Datum 10 juni 2011 1(13) ande Se deltagarförteckning s.13 Övriga deltagande Tom Granquist Akershus fylkeskommune Lennart Larson Tanums

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Arbetsutskottet 1(9 1(9 Datu: 1023 februari, noveber, 2012009 Plats och tid Stadshuset i Ströstads koun, 10 februari, 2012 kl. 09.00 12.00 ande tu Thor Edquist, Halden koune Ronnie Brorsson, Ströstads

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 24 februari, 2006

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 24 februari, 2006 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 24 februari, 2006 Plats och tid Rasta Nordby, Strömstads kommun 24 februari, 2006 09.30 13.00 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Erland Lundqvist, Strömstads kommun Clas-Åke

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Plats och tid Fiskeauktionen, Smögen, Sverige, kl. 09.30-13.00 ) Datum 21 maj 2010 1(11) ande Se deltagarförteckning s. 11 Övriga deltagande Mats Abrahamsson Sotenäs kommun Madeleine Johansson GO - samarbetet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida Sida 1(1) 1(1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida Sida 1(1) 1(1) Arbetsutskottet Sida Sida 1(1) 1(1) Datum: 223 januari, november, 20102009 Plats och tid Tingshuset i Tanumshede, 22 januari, 2010 kl. 09.00 12.00 ande Per-Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum 23 september 2005 Sida 1(5) Plats och tid Bohusläns Museum, Uddevalla kommun kl. 10.00-14.00 ande Se deltagarförteckning s. 5 Övriga deltagande Lennart Larsson, Christian Martins, Fyrbodals kommunalförbund

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Plats och tid Park Hotel Halden, Halden, Norge, kl. 09.30-14.00 ) Datum 5 mars 2010 1(11) ande Se deltagarförteckning s.11 Övriga deltagande Elsie Hellström Fyrbodals kommunalförbund Anne Enger Fylkesmannen

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Plats och tid Hotell Dalsland, Ed, Sverige, kl. 09.00-13.00 ) Datum 1 oktober 2010 1(13) ande Se deltagarförteckning s. 13 Övriga deltagande Ingemar Ung Rabbalshede Kraft AB Emma Askengren Rabbalshede

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(1 1(1 Datu: 2823 oktober, noveber, 20112009 Plats och tid Kounhuset i Tanus koun, 28 oktober, 2011 kl. 09.00 12.00 ande tu Per-Kristian Dahl, Halden koune Ronnie Brorsson, Ströstads koune

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 1 september, 2006

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 1 september, 2006 Plats och tid Rasta Nordby 1 september, 09.30 13.00 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 1 september, 2006 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun Arne Øren, Østfold fylkeskommune

Läs mer

Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet

Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Datum: 22 februari 2013 Tid: 12.00 14.00 Plats: Østfold fylkeskommune, Sarpsborg Deltagare: Anne K. Wold, Østfold fylkeskommune Agneta Mårdsjö,

Läs mer

Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet

Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Datum: 27 augusti 2013 Tid: 09.30 12.00 Plats: Regionens hus, Norra Hamngatan 14 Göteborg Deltagare: Agneta Mårdsjö, Västra Götalandsregionen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum 26 september 2008 Sida 1(6) Plats och tid Moss Lufthavn Rygge, Rygge kommune, Norge kl. 09.30-13.30 ande Se deltagarförteckning s. 6 Övriga deltagande Anne Enger Fylkesmannen i Østfold Silje Thuresen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Gränskommittén. Se deltagarförteckning s. 5

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Gränskommittén. Se deltagarförteckning s. 5 Datum 8 april 2005 Sida 1(5) Plats och tid Rådahallen, Melleruds kommun kl. 10.00-14.00 ande Se deltagarförteckning s. 5 Övriga deltagande Utses att justera Robert Svensson, Melleruds kommun Anne Charlotte

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Gränskommittén. Se deltagarförteckning s. 5

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Gränskommittén. Se deltagarförteckning s. 5 S SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 10 december 2004 Sida 1(5) Plats och tid Haldens kommune, Fredrikstens Festning kl. 10.00-12.00 ande Se deltagarförteckning s. 5 Övriga deltagande Utses att justera Christina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum 9 december 2011 Sida 1(14) Plats och tid Kynnefjälls natur, Munkedals kommun, Sverige kl. 09.30-13.30 ande Se deltagarförteckning s.14 Övriga deltagande Lennart Larson Tanums kommun Hans-Inge Sältenberg

Läs mer

Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet

Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Datum: 5 september 2012 Tid: 09.30 12.30 Plats: Laholmen, Strömstad Deltagare: Peter Jacobsson, Ecus AB Grete A. Stad, Tollkonsult AS Annette

Läs mer

Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet

Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Datum: 28 november 2012 Tid: 09.30 13.30 Plats: Tollvesenet i Svinesund Deltagare: Gunnar Oleniusson, Tullverket Annette Palmqvist, Dals-Eds

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(1 1(1 Datu: 23 23 april, noveber, 2010 2009 Plats och tid Folketshus i Halden, 23 april, 2010 kl. 09.00 12.30 ande tu Per-Kristian Dahl, Halden koune Ronnie Brorsson, Ströstads koun Siv

Läs mer

Slutrapport för småprojekt Gränshinder för näringslivet Diarienummer: G30441-21-11 2011-08-29

Slutrapport för småprojekt Gränshinder för näringslivet Diarienummer: G30441-21-11 2011-08-29 Slutrapport för småprojekt Gränshinder för näringslivet Diarienummer: G30441-21-11 2011-08-29 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 3 2.

Läs mer

Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet

Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Datum: 20 mars 2013 Tid: 09.30 13.30 Plats: Hotell Dalsland i Ed Deltagare: Helena Raunegger, Strömstads kommun Gunnar Oleniusson, Tullverket

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND. Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011

HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND. Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011 HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND 2012 2014 Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011 1 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Vision.. 3 3. Detta vill vi Övergripande mål.... 3 4. Roll/uppgift..

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(1 1(1 Datu: 2723 augusti, noveber, 20102009 Plats och tid Rådhuset i Rygge koune, tu 27 august, 2010 kl. 09.00 12.00 ande Per-Kristian Dahl, Halden koune Ronnie Brorsson, Ströstads koun

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datu: 1523 februari noveber, 20132009 Plats och tid Ströstadsbyggen AB i Ströstad, Sverige, 15 februari, 2013 kl. 09.00 12.30 ande tu Ronnie Brorsson, Ströstads koun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid ande Støtvig Hotell, Larkollen, kommune Se deltagarförteckning s. 5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 4 oktober 2002 Sida 1(5) Övriga deltagande Utses att justera Espen A Brustad, kommune Christian

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 19 januari, 2007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 19 januari, 2007 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 19 januari, 2007 Plats och tid Hotell Laholmen, Strömstads kommun 19 januari, 2007 08.30 11.30 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun Per

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum: 8 februari 2002

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum: 8 februari 2002 Plats och tid Svinesund, 8 februari 2002 kl. 09.30 11.30 Arbetsutskottet Sida 1(5) ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Erland Lundqvist, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun Susan Holm

Läs mer

KALLELSE TILL SVINESUNDSKOMMITTÉNS ÅRSMÖTE 21 OKTOBER 2016

KALLELSE TILL SVINESUNDSKOMMITTÉNS ÅRSMÖTE 21 OKTOBER 2016 KALLELSE TILL SVINESUNDSKOMMITTÉNS ÅRSMÖTE 21 OKTOBER 2016 Till Svinesundskommitténs medlemmar; kommuner, region/ fylke, kommunalförbund och ombud Kommuner: Region/Fylke: Aremark, Bengtsfors, Dals-Ed,

Läs mer

GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN 1 (9) Arbetsutskottet 12/1 1996

GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN 1 (9) Arbetsutskottet 12/1 1996 GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN 1 (9) Veikroer, Svinesund Fredagen den 12 januari 1996 kl 13.00-15.00 Carsten Dybevig, ordf, Halden kommune Åsa Torstensson, v.ordf., Strömstads kommun Arne Øren, Østfold

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 212 Gränskommittén Østfold Bohuslän - Dalsland Fastställd av styrelsen 213-3-1 6 Innehåll 1. Inledning. 2 2. Vision... 2 3. Övergripande mål 2 4. Roll, uppgift. 2 5. Strategi... 2

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 ) ) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida Sida 1(7) 1(7) Datum: 6 23 september november, 2013 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstad, Sverige, 6 september, 2013 kl. 09.00 13.00 Beslutande m tum

Läs mer

Gränsregionens arbetsmarknad

Gränsregionens arbetsmarknad Gränsregionens arbetsmarknad Fyrbodal Östfold 2017-11-24 Intensivkurs i förutsättningarna för gränsregionen Fyrbodal-Östfold En särprägel för Fyrbodals arbetsmarknad i Västra Götaland är närheten till

Läs mer

Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet

Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Datum: 4 september 2013 Tid: 09.30 13.30 Plats: Hotell Best Western, Halden Deltagare: Frånvarande: Annika Daisley, Gränskommittén, projektledare

Läs mer

Arena Vänersborg, konferensrum, plan 2, Vänersborg

Arena Vänersborg, konferensrum, plan 2, Vänersborg Förbundsdirektionen Kallelse 2013-03-21 Tid: Torsdagen den 21 mars kl. 09.00 11.50 Plats: Arena Vänersborg, konferensrum, plan 2, Vänersborg Kontakt: Någon anmälan om deltagande i mötet erfordras ej. Ombud

Läs mer

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 - ett medel för den regionala utvecklingen Foto Tina Stafrén Programgeografi Nordens Gröna Bälte som består av Jämtlands och Västernorrlands län

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida 2013-11-27 1(6)

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida 2013-11-27 1(6) Nr 5 2013-11-27 1(6) Plats och tid Samordningsförundets kontor Sundsgatan 17, den 27 november 2013, klockan 10:00 11:00 ande Tove Af Geijerstam (Kommunerna) Carina Wickström (Arbetsförmedlingen) Kenneth

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 200 Gränskommittén Østfold Bohuslän - Dalsland Fastställd av styrelsen 20-03-25 Innehåll. Inledning 2 2. Vision.. 2 3. Övergripande mål.. 2 4. Roll/uppgift.... 2 5. Strategi.. 2 6.

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 Gränskommittén Østfold Bohuslän - Dalsland Fastställd av styrelsen 2012-03-02 5 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Vision. 2 3. Övergripande mål 2 4. Roll, uppgift... 2 5. Strategi..

Läs mer

GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN 1 (5) 8/12 1995

GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN 1 (5) 8/12 1995 GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN 1 (5) "Restaurang Skagerack", Strömstad Fredagen den 8 december 1995 kl 11.30-14.30 Carsten Dybevig, Halden kommune Nils Vekar, Halden kommune Åsa Torstensson, Strömstads

Läs mer

Konferensrum Dalsland, Fyrbodals kansli, Uddevalla

Konferensrum Dalsland, Fyrbodals kansli, Uddevalla Förbundsdirektionen Kallelse 2015-10-08 Tid: Torsdagen den 8 oktober 2015 kl. 09.00 12.00 Plats: Konferensrum Dalsland, Fyrbodals kansli, Uddevalla Kontakt: Någon anmälan om deltagande i mötet erfordras

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson Sotenäs Rune Forsdahl Dals Ed Erland Lundqvist Strömstad

Läs mer

Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare

Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare Delfinansieras av Europeiska Unionen,, Interreg IVA Sverige-Norge 2007-2013. Allmänna uppgifter Delområde: Prioriterat

Läs mer

- Kjell Nilsson - Kjell Nilsson Justerare Originalprotokollet finns på Fyrbodals kommunalförbund.

- Kjell Nilsson - Kjell Nilsson Justerare Originalprotokollet finns på Fyrbodals kommunalförbund. STYRELSEN 2010-10-04 1 (5) Tid och plats Måndagen 4 oktober kl 09.30 12.15 Närvarande Ordinarie ledamöter Bengt Mattsson, ordf, Tanum Magnus Jacobsson, Uddevalla Carl Kullgren, Bengtsfors Hugo Hultgren,

Läs mer

Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat

Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, mars 2012 Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Sammanträdesdatum. Bengtsfors 09:00-12:00. Ulrica Sandzén ansvarig tjänsteman Gunilla Nyrén Blom adm ass. Ulrica Sandzén. Ewa Arvidsson.

Sammanträdesdatum. Bengtsfors 09:00-12:00. Ulrica Sandzén ansvarig tjänsteman Gunilla Nyrén Blom adm ass. Ulrica Sandzén. Ewa Arvidsson. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Bengtsfors 09:00-12:00 Beslutade Ordf. Ewa Arvidsson Västra Götalandsregionen Vice ordf Björn Smith Försäkringskassan Ulrika Jörkander Arbetsförmedlingen Anne Sörqvist

Läs mer

Kommunkontoret kl 08.30 11.15. Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare

Kommunkontoret kl 08.30 11.15. Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare Sida 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.30 11.15 Beslutande Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Göran Olsson,

Läs mer

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: 2014-11-11 Tid: Tisdagen den 11 november 2014, kl. 13.00-16.00 Plats: Närvarande: Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla Peter Heie,

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26 Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Beslutande Gert-Inge Andersson Trollhättan Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Peder Koldeus, kommunchef ( 26) Jonas Olsson, kommunsekr

Peder Koldeus, kommunchef ( 26) Jonas Olsson, kommunsekr DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2010-03-03 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 3 mars 2010, klockan 8.30 11.45 Beslutande Martin Carling (C) ordf Elisabeth Forsdahl (C) Gösta Schagerholm (C) Eva

Läs mer

Minnesanteckningar En utvecklad gränsregional tågtrafik i Ed 2010-04-15

Minnesanteckningar En utvecklad gränsregional tågtrafik i Ed 2010-04-15 Minnesanteckningar En utvecklad gränsregional tågtrafik i Ed 2010-04-15 På initiativ av Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland och i samarbete med Fyrbodals kommunalförbund och Dals-Eds kommun har en

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Detta är Svinesundskommittén

Detta är Svinesundskommittén Detta är Svinesundskommittén Ett politiskt samarbete mellan Østfold fylkeskommune och Västra Götalands regionen samt ett antal kommuner. Vi skapar möjligheter för affärer, jobb och utveckling mellan länderna.

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Sandra Brännström (s) Mari Viberg (c) Marta Pettersson (c) Robert Lindgren (s)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Sandra Brännström (s) Mari Viberg (c) Marta Pettersson (c) Robert Lindgren (s) Plats och tid Kommunkontoret 2016-04-11 kl 8.00-10:30 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Sandra Brännström (s) Mari Viberg (c) Marta Pettersson (c) Robert Lindgren (s) Övriga deltagare David Grahn

Läs mer

Rapport från konferens i Svinesundskommittén

Rapport från konferens i Svinesundskommittén Rapport från konferens i Svinesundskommittén 16 17 april 2015, Halden Torsdag 16 april Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, Svinesundskommitténs

Läs mer

DIARIENUMMER R30441-61-11 DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER R30441-61-11 DELOMRÅDE GS BESLUT PROJEKT 2011-10-21 DIARIENUMMER R30441-61-11 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland/ Fyrbodals kommunalförbund Att: Yvonne

Läs mer

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Sida 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.40 11.30 Beslutande Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Övriga deltagande Göran Olsson, förvaltningschef

Läs mer

>>> Martin Carling :06 >>> Ytterligare ett ärende för Ksau i nästa vecka. /Martin. Skickat från min ipad

>>> Martin Carling :06 >>> Ytterligare ett ärende för Ksau i nästa vecka. /Martin. Skickat från min ipad Från: Jonas Olsson Till: Christina Kleventorp Datum: 2016-03-01 09:30 Ärende: Vd: Fwd: Inför årsmötet i Svinesundskommittén Bifogade filer: Ombud och ledamöter inför Årsmöte 2016.pdf; Sammanställning av

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2007-06-20 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2007-06-20 1 Vård- och omsorgsnämnden 2007-06-20 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2007-06-20 kl 08.00-12.00 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Bertil Fryklind (c) ersättare för Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand

Läs mer

Nämndsekreterare Anders Svensson IFO-chef Charlotta Magnusson Socialsekreterare Caroline Jonsson. Christer Unosson. Anders Svensson.

Nämndsekreterare Anders Svensson IFO-chef Charlotta Magnusson Socialsekreterare Caroline Jonsson. Christer Unosson. Anders Svensson. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, måndagen den 28 september 2015, klockan 13.00 13.35 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Högskolan Väst, lokal HUMBOLT E 433, 4:e vån, Trollhättan

Högskolan Väst, lokal HUMBOLT E 433, 4:e vån, Trollhättan Förbundsdirektionen Kallelse 2016-04-28 Tid: Torsdagen den 28 april 2016 kl. 09.00 11.00 Plats: Högskolan Väst, lokal HUMBOLT E 433, 4:e vån, Trollhättan Kontakt: Någon anmälan om deltagande i mötet erfordras

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer