Kommunstyrelsen 1999-

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 1999-"

Transkript

1 Datum 25 maj (14) Plats och tid Bohusgården Hotell & konferens, Uddevalla, Sverige kl ande Se deltagarförteckning s. 14 Övriga deltagande Hans-Inge Sältenberg Västra Götalandsregionen 1 Gunnar Lidell Fyrbodals kommunalförbund/vänersborgs kommun Marcus Pettersson Glittertind AB Christian Nilsson Dals-Eds kommun Annika Daisley Yvonne Samuelsson Utses att justera Uno Nilsson (S), Eivind Borge (N) Sekreterare Ordförande Yvonne Samuelsson... Thor Edquist... Paragrafer 1-16 Justerande Uno Nilsson Eivind Borge ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet Underskrift...

2 1 Sammanträdet öppnas Sammanträdet öppnas. ) Datum 25 maj (14) 2 Val av två justerare Uno Nilsson och Eivind Borge utses att justera protokollet 2 3 Godkännande av dagordningen Dagordningen godkänns. 4 Information Gränshinder för passagerartrafik När det gäller båttrafik över gränsen så har reglerna och kraven för att bedriva passagerartrafik mellan länder stärkts, gällande både sjösäkerhet och krav på hamnanläggningar. I gränsregionen Østfold Västra Götaland har två nya nationalparker invigts 2009, Kosterhavet och Ytre Hvaler, där ett aktivt arbete pågår för en hållbar turistutveckling i området. Reglerna hindrar/omöjliggör företagandet över gränsen, då taxibåtar och charterbåtar inte får lägg till i grannlandet. Projektet Gränshinder för näringslivet har beställt en förstudie för att närmare beskriva hindren/problemen samt en utredning för att ta fram förslag på lösningar. Förstudien har skickats ut i samband med kallelsen. Marcus Pettersson, Glittertind AB, redogör över resultatet från förstudien beträffande gränshinder för passagerartrafik. Förstudien har visat att det är frågan om en internationell reglering i en regional miljö och omfattar fem olika lagstiftningar; 1. SOLAS - Klassningskrav på fartygen, 2. Tullrapportering för kommersiell trafik, 3. Tullmyndigheternas krav i den brottsbekämpande verksamheten, 4. ISPS Sjöfartsskydd lagstiftning och åtgärder för terrorskydd mot hamnar och fartyg och 5. Rapportering av användandet av farleder i respektive lands farvatten och kostnader knutna till denna. Marcus undersöker nu möjligheterna att hitta förenklade lösningar för området Kosterhavet-Ytre Hvaler nationalparker. Som exempel farledsrapportering genom en föreslagen fartområdesindelning och enklare tullrapporteringar. beslutar att tacka Marcus Pettersson för en intressant information samt påtalar önskemål om en snar lösning av det komplexa gränshindret för passagerartrafiken mellan Sverige och Norge som försvårar näringsutövning i nationalparksområdet.

3 Datum 25 maj (14) Sammanträdes- 5 Statusrapportering Gränshinder datum för näringslivet Projektledare Annika Daisley informerar om status i huvudprojekt Gränshinder för näringslivet. Annika börjar med Kommunstyrelsen att presentera gränsöverskridande statistik och konstaterar att för att få en ännu mer livskraftig gränsregion måste gränshindren minimeras. 3 Projektet Gränshinder för näringslivet startade den 20 juni 2011 och pågår till den 30 juni Projektet ska verka för att få bort så många hinder som möjligt mellan Sverige och Norge för att underlätta för affärer och människor. Projektets fokus ligger på att lösa gränshinder kopplat till näringsliv och organisationer. Finansiärer är Interreg Sverige- Norge, Nordic Innovation och ett 20-tal andra samarbetspartners. Annika informerade om att projektet lämnat in fyra olika lägesrapporter. Lägesrapporterna har inlämnats in till Interreg, Nordic Innovation, Västra Götalandsregionen och Fyrbodals kommunalförbund. Den ekonomiska statusen i projektet är god. Under 2011 har inte alla kostnader upparbetats, varför projektet ansökt om att föra över medel från 2011 till 2012, vilket också har beviljats. Under 2011 har fokus legat på ansökan, kontraktskrivning, struktur/organisation, arbetsfördelning, spridning av information via möten, nyhetsbrev och en kick-off. Projektet har organiserat enligt följande; styrgrupp, arbetsgrupp, projektgrupp och fyra temagrupper (näringsliv, tull & skatt, arbetstagare & organisationer samt samarbete & information). Arbete under 2012 fokuseras bl.a. på utökat samarbete med nordiska informationstjänster, Gränshinderforum, tillväxtverket m.fl., inventering/utredning av gränshinder, informationsspridning. Som hjälp i projektet och särskilt till arbetet i temagrupp samarbete & information har Pege Schelander anlitats och till arbetsgrupp Näringsliv har Anna Ellmarker timanställts. Uno Nilsson tog upp ett problem/gränshinder som berör både prissättning av resa med buss över Svinesundsbron och samarbete mellan reseutövare som han önskar att projektet närmare utreder. Ronnie Brorsson lyfte problemet med att ta in mobil röntgenutrustning från Halden till Strömstad för visning i samband med ett seminarium. beslutar att tacka projektledare Annika Daisley för informationen samt ge projektet i uppdrag att utreda frågan om prissättning/samarbete beträffande kollektivtrafik över gränsen samt införsel av mobil röntgenutrustning. 6 Information GO:s kommunikationsgrupp Christian Nilsson, Dals-Eds kommun och s representant i GO:s kommunikationsgrupp informerar om vad som gjorts och vad som är på gång. Christian redovisar vilka som ingår i gruppen, vilka projekt och verksamheter som prioriteras under 2012 samt

4 Datum 25 maj (14) två utredningar (faktasammanställning transporter 2010 samt tillgänglighetsstudie Göte- Christian går närmare in på status för utbyggnaden av järnväg borg-oslo) som tagits fram. mellan Oslo och Göteborg där kommunikationsgruppen arbetar med att ta fram en avsiktsförklaring och ett ministermöte beträffande The missing link Halden-Öxnered. beslutar 4 att tacka Christian Nilsson för informationen. 7 Förslag Reviderad budget 2012 s budget för 2012 behöver revideras med hänvisning till Nordiska ministerrådets bidrag på DKK. Arbetsutskottet har gett sekretariatet i uppdrag att ta fram ett reviderat budgetförslag i balans med budget Sekretariatet har till s styrelsemöte den 2 mars tagit fram fyra förslag med konsekvensbeskrivningar. Styrelsen har diskuterat konsekvenserna av budgetförslaget enligt arbetsutskottets direktiv vilket bl.a. innebär att norsk kontaktperson behöver sägas upp, vilket flera av styrelseledamöterna ser som olyckligt. Möjligheten att använda medel från s banktillgodohavande under 2012, intill dess att ärendet om höjning av medlemsavgift för 2013 är beslutad, anser flera i styrelsen också bör beaktas. har beslutat att återremittera ärendet till arbetsutskottet för vidare utredning. Sekretariatet har till arbetsutskottets möte den 20 april tagit fram ytterligare två förslag till revidering av budget Arbetsutskottet har beslutat föreslå styrelsen att anta budgetförslaget som innebär att kronor tas från kommitténs banktillgodohavande samt att ge sekretariatet tillsammans med presidiet i uppdrag att inför budgetarbetet för år 2013 genomföra en översyn och utvärdering av s verksamhet. Förslag till reviderad budget 2012 har bifogats kallelsen. Arbetsutskottets förslag till beslut att föreslå styrelsen att anta förslag till revidering av budget 2012 vilket bl.a. innebär att kronor tas från kommitténs banktillgodohavande. Jan Gabrielsson påtalade fel i budgetuppställningen där medel från s bankkonto tagits upp som en intäkt. Styrelsen har en livlig diskussion om hur en översyn av verksamheten ska ske internt eller med extern konsult. Styrelsen diskuterar även problem med att finansiera verksamheten genom att ianspråkta medel från kommitténs banktillgodohavanden. Även en eventuell höjning av medlemsavgifterna diskuteras. Styrelsen kommer fram till att översynen av verksamheten bör ske politiskt och internt. Styrelsen ser behovet av ett

5 Datum 25 maj (14) Sammanträdes- särskilt styrelsemöte under hösten där kommitténs framtida verksamhet och ekonomi diskuteras. datum beslutar att anta förslag till reviderad budget 2012 vilket bl.a. innebär att kronor tas från kommitténs banktillgodohavande. att ge arbetsutskottet i uppdrag att inför budgetarbetet för år 2013 genomföra en översyn och utvärdering av s verksamhet samt även utreda medlemsavgifternas storlek. att boka in ett extra styrelsemöte fredagen den 12 oktober kl i Halden, där s verksamhet och budget för 2013 diskuteras. 5 8 Riktlinjer/policy för s projektverksamhet Sekretariatet har av arbetsutskott fått uppdraget att ta fram förslag på riktlinjer/policy för s projektverksamhet som inarbetas i handlingsplan Ett förslag till riktlinjer/policy har tagits fram vilket diskuterats på arbetsutskottets möte den 20 april Förslaget har enligt arbetsutskottets beslut förtydligats med att medfinansiering kan ske i form av tid och medel, avsnittet beträffande bokprojekt tydliggörs så att innan beslut om eventuellt stödköp ska produkten finnas möjlig att granska (manuskript/färdig produkt) samt att kommittésekreteraren i samråd med ordförande avgör deltagande i projekt. Förslag till riktlinjer/policy har bifogats kallelsen Arbetsutskottets förslag till beslut att föreslå styrelsen att anta förslag till komplettering av riktlinjer för kommitténs projektverksamhet som inarbetas i handlingsplan beslutar i enighet med arbetsutskottets förslag 9 Remiss - I gränslandet social trygghet vid gränsarbete i Norden Socialdepartementet har översänt delbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden för eventuella synpunkter till. Synpunkterna skulle vara Socialdepartementet tillhanda senast den 25 april Öresunddirekt, Grensetjänsten, Hallå Norden, Nordkalottens

6 Datum 25 maj (14) Gränstjänst och s sekretariat har diskuterat delbetänkandet. Ett gemensamt Sammanträdes- yttrande från informationstjänsterna datum till Socialdepartementet har tagits fram. Arbetsutskottet har den 20 april 2012 beslutat att som svar på remissen ställa sig bakom synpunkterna från det gemensamma Kommunstyrelsen utlåtandet från informationstjänsterna; Öresunddirekt, Grensetjänsten, Hallå Norden och Nordkalottens Gränstjänst. Yttrandet till socialdepartementet har bifogats 6 kallelsen. beslutar att notera informationen till protokollet. 10 Ändrat tid för styrelsemötet den november 2012 s ordförande har meddelat att till styrelsemötet den november kommer de norska ordförarna inte ha möjlighet att delta. Ordförande föreslår att mötet flyttas till den november alternativ den november. Arbetsutskottet har den 20 april diskuterar tidpunkter och föreslagit att mötet i stället flyttas till den december och förläggs i Sverige. Arbetsutskottets förslag till beslut att föreslå styrelsen att flytta styrelsemötet den november till den december samt att mötet förläggs i Sverige Förslaget diskuteras och då flertalet av styrelsens ledamöter har problem att avsätta två dagar kom styrelsen fram till att endast avsätta en dag för styrelsemötet. beslutar att flytta styrelsemötet den november till fredagen den 14 december samt att mötet förläggs till Strömstad. 11 Antal ersättare i arbetsutskottet Siv Jacobsen har på arbetsutskottets möte den 20 april tagit upp frågan om sårbarheten med att endast ha en ersättare per land i arbetsutskottet. Siv önskar att detta tas upp på styrelsemötet. Arbetsutskottets har beslutat att lyfta frågan om antalet ersättare i arbetsutskottet på styrelsemötet den 25 maj 2012.

7 Datum 25 maj (14) ersättare och kommer fram till att i dagsläget inte ändra Styrelsen diskuterar antalet sammansättningen i arbetsutskottet. beslutar att inte ändra sammansättningen i arbetsutskottet Information/rapportering Yvonne Samuelsson informerar kort om några punkter som sekretariatet har gjort och planerar; - information från mötet med den nordisk arbetsgrupen Globalisering och gränsregionalt samarbete, - medverkan och behjälplig vid slutkonferens Kosterhavet-Ytre Hvaler, - medverkan på slutkonferens IKON, - informerat om s verksamhet till Rotary i Udevalla, - arbetsutskottets beslut om medfinansiering av projektförslaget Biogass-opplæring og drift av biogassanlegg i landbruket och beslutet att ta tillbaka medfinansieringsbeslutet av projektet Gränsregionalt industrisamarbete, - utökat sjukvårdssamarbete där diskussioner förs om möjligheter till sammarbete nu och när det nya sjukhuset i Sarpsborg står klart, - Grensetjänsten firar 10 år den september, - behjälplig mot ersättning att genomföra projektkontakt Interreg-KASK den september i Göteborg, - inbjudan till Gränsregionalt Forum i Rovaniemi, Finland den augusti. Information om vad sekretariatet gjort och vad som planeras har skickats ut med kallelsen och framgår nedan; Vad har gjorts Sekretariatet har medverkat på ett nordiskt arbetsgruppsmöte Arbetsgrupp Globalisering och gränsregionalt samarbete i Stockholm den 5 mars 2012 på Arlanda. Sekretariatet har medverkat på en Framtidsdag - Morgondagens arbetsmarknad arrangerad av Unionen i Trollhättan den 6 mars Sekretariatet har medverkat på en workshop kring gränshinderproblematiken arrangerad av Tillväxtverket i Stockholm den 7 mars Sekretariatet har arrangerat och medverkat på ett projektgruppsmöte angående gränshinder för näringslivet den 8 mars 2012 i Uddevalla. Sekretariatet har haft ett möte med Datatjenesten AS den 14 mars 2012 i Halden angående gränshinder knytet till datatrafik över gränsen.

8 Datum 25 maj (14) Sekretariatet har arrangerat och deltagit på möte med arbetsgruppen för utökat sjukvårds- Sammanträdes- samarbete den 13 mars datum 2012 i Sarpsborg. Sekretariatet har deltagit på en mötesplats för rådgivning till företag som arrangerats av Grensetjänsten samt även träffat tullmyndigheterna i Morokulien den 14 mars Sekretariatet har deltagit på seminariet, Svenska och Norska kommuner - Påkopplade eller bortkopplade? Den mars 2012 i Göteborg. Sekretariatet har arrangerat och deltagit på ett arbetsmöte med Temagrupp Näringsliv Gränshinder för näringslivet den 19 mars 2012 i Strömstad. Sekretariatet har deltagit på ett planeringsmöte angående slutkonferens för projektet Vårt gemensamma arv Kosterhavet Ytre Hvaler den 22 mars 2012 på Tanumstrand. Sekretariatet har deltagit på ett möte med projektet Gränsregionalt industrisamarbete (GRI) den 22 mars 2012 i Halden. Sekretariatet har arrangerat och deltagit på ett arbetsgruppsmöte för projektet Gränshinder för näringslivet den 27 mars 2012 i Halden. Sekretariatet har varit behjälplig och deltagit på slutkonferensen för projektet Vårt gemensamma arv Kosterhavet Ytre Hvaler den mars Sekretariatet har haft ett möte med Norsk-svenska handelskammaren den 10 april 2012 i Rygge. Sekretariatet har deltagit på ett möte med Hushållningssällskapet angående planerat biogasprojekt den 12 april i Ed. Sekretariatet har deltagit på en konferens angående gränsregional statistik arrangerad av projektet KUSK den april 2012 på INSPIRIA Science Center i Sarpsborg. Sekretariatet har medverkat på ett förmöte inför Gränshinderforum den 19 april 2012 i Stockholm. Sekretariatet har medverkat på projektet IKON:s slutkonferens den 19 april 2012 i Marsstrand. Sekretariatet har medverkat på seminariet angående gränshandelns möjligheter den 19 april 2012 i Strömstad. s arbetsutskott har gett sekretariatet tillsammans med presidiet i uppdrag att inför budgetarbetet för år 2013 utreda medlemsavgifternas storlek.

9 Datum 25 maj (14) s arbetsutskott har bevilja stöd på NOK (medel) nedlagd tid) till projektet Biogass opplæring og drift av och SEK (egen biogassanlegg i landbruket. s arbetsutskott Kommunstyrelsen har beslutat att dra tillbaka beslutet om medfinansiering av projektet Gränsregionalt industrisamarbete med NOK (medel) och SEK (i form av tid). 9 s arbetsutskott har gett sekretariatet i uppdrag att besvara skrivelsen angående märkning av krigsgravar Tage Stahre genom att överföra ärendet till Ekomuseum Gränsland. Sekretariatet har medverkat på en konferens Framtidens Fyrbodal arrangerad av Handelskammaren den 20 april 2012 i Uddevalla. Varken ordförande, vice ordförande eller sekretariat har haft möjlighet att delta på GOrådets möte som blivit flyttat från den 23 mars i Göteborg till den 26 april 2012 i Köpenhamn. Sekretariatet har deltagit på möte med Temagrupp näringsliv Gränshinder för näringslivet den 26 april Sekretariatet har att medverkat på möte med Temagrupp arbetstagare Gränshinder för näringslivet den 2 maj 2012 i Morokulien. Sekretariatet har medverkat på möte med Temagrupp samarbete Gränshinder för näringslivet den 2 maj 2012 i Karlstad. Sekretariatet har medverkat på möte med Temagrupp tull och skatt Gränshinder för näringslivet den 2 maj 2012 i Svinesund. Sekretariatet har arrangerat och deltagit på ett gemensamt möte mellan Temagrupper och projektgrupp i projektet Gränshinder för näringslivet den 7 maj 2012 i Uddevalla. En intern projektgrupp för projektet Gränshinder för näringslivet har bildats som träffas varannan måndag (ojämna veckor) Sekretariatet har medverkat på styrgruppsmöte för projektet Vårt gemensamma arv Kosterhavet Ytre Hvaler den 8 maj 2012 i Hvaler. Sekretariatet har medverkat på Norska dagen arrangerad av Norsk-svenska handelskammaren den 10 maj 2012 i Göteborg. Sekretariatet har medverkat på ett nordiskt arbetsgruppsmöte Globalisering och gränsregionalt samarbete i Stockholm den 14 maj 2012 på Arlanda.

10 Datum 25 maj (14) Sekretariatet har informerat om s verksamhet för Rotary i Uddevalla den 15 maj 2012 i Uddevalla. Sekretariatet har medverkat på ett arbetsmöte med Interreg Sverige-Norge den 16 maj 2012 i Uddevalla. 10 Sekretariatet har deltagit på en konferens angående samverkande sjukvård - modell och verklighet 21 maj 2012 i Strömstad Sekretariatet har medverkat på Grenserådets möte den 22 maj 2012 i Morokulien. Vad är på gång? Sekretariatet har inbjudit representant från Tillväxtverket till möte den 4 juni 2012 i Uddevalla. Sekretariatet har kallat till styrgruppsmöte för projektet Gränshinder för näringslivet den 13 juni 2012 i Morokulien. Sekretariatet kommer att kalla till styrgruppsmöte för projektet Gränshinder för näringslivet den augusti 2012 i Öresundsregionen. Sekretariatet planerar att medverka på förmöte inför Gränshinderforum den 29 augusti 2012 i Stockholm. Sekretariatet planerar att medverka på Gränsregionalt Forum som arrangerat av Nordiska Ministerrådet tillsammans med Nordkalottrådet den augusti 2012 i Rovaniemi, Finland. Sekretariatet planerar att delta på Kick-off med Fyrbodals kommunalförbund den 3-4 september Sekretariatet kommer att kalla till ett arbetsgruppsmöte för projektet Gränshinder för näringslivet den 5 september 2012 i Strömstad. s arbetsutskott 7 september 2012 i Strömstad. Sekretariatet planerar att medverka på Grensetjänstens 10 års jubileum den september. Sekretariatet kommer att delta och vara Interreg Sverige-Norge och KASK behjälplig med projektledarträff med kontaktmässa den september 2012 i Göteborg. Övrigt Projektförslag på gång; Gränsregionalt reselivssamarbete, Gränsregionalt kompetensprojekt,

11 Datum 25 maj (14) Gränsregionalt Industrisamarbete, Sammanträdes- Gränslös näringsutveckling datum - huvudprojekt Luftburen ambulanssjukvård huvudprojekt, Tillgänglighetsdatabas, Småskalig bioenergi - biogas Gränslösa upplevelser (arbetsintegrerat lärande), Medicinskt innovationsarbete - huvudprojekt Barnas fredsverden och Moss 1814/ beslutar att ordförande och kommittésekreteraren deltar på Gränsregionalt Forum som arrangerat av Nordiska ministerrådet tillsammans med Nordkalottrådet den augusti 2012 i Rovaniemi, Finland, att notera informationen till protokollet. 13 Vad händer i vår region? En kort muntlig rapport från ledamöterna i styrelsen om vad som händer i kommunen/ regionen som kan ha av intresse för övriga i. Uno Nilsson, Västra Götalandsregionen, informerar om att den största frågan för regionen är att få en ekonomi i balans för sjukvården, en planerad skattehöjning på 25 öre kommer att ge 800 miljoner kronor till verksamheten. Monica Hanson, Fyrbodals kommunalförbund och Trollhättans Stad, berättar att infrastruktur och arbetsmaknadsläget i Fyrbodalsregionen är de viktigaste frågorna just nu. SAAB har lagts ner och detta berör direkt anställda, varav idag fått nytt arbete eller påbörjat studier. Monica känner att det ändå ser ganska ljust ut och där kopplingarna till arbetsmarknaden i Norge är viktig. En ansökan till Globaliseringsfonden om att skapa möjlighet till utbildning där ersättningen till deltagren är lika mycket som A-kasseersättningen håller på att tas fram. Peter Johansson, Fyrbodals kommunalförbund och Färgelanda kommun, informerar om att Fyrbodals kommunalförbund jobbar med att utveckla E-samhälle för medlemskommunerna för att kunna sänka kostnaderna för respektive kommun. Per Jonsson, Bengtsfors kommun, informerar om att företagandet går bra och nämner som exempel Fire Fighting Systems och att flera etableringar är på gång i kommunen. Per inbjuder till ett besök på Hotell Dalia som har rustats upp för 3,5 miljoner kronor. Per avslutar med att informera om två större arrangemang i kommunen, kanotmaraton den 7 augusti och Baldersnäs horse event, fälttävlan, den 11 och 25 augusti.

12 Datum 25 maj (14) Martin Carling, Dals-Eds kommun, berättar att läget i kommunen är ganska gott och det till trivselkvällar i Ed, varje torsdagkväll hela sommaren är det rullar på. Martin inbjuder underhållning vid timmerhusen i Ed som exempel spelar Sten och Stanley, The Playtones m.fl. Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun, informerar om att en arbetsplanen och miljökonsekvensbeskrivningen för sista delsträckningen av E6:an genom Tanums kommun blivit 12 överklagad. Miljöärendet som gäller en vattentäkt har varit uppe i miljödomstolen som avslagit överklagandet och gett projektet möjlighet att starta. Arbetsplanen är överklagad till regeringen där kommunen begärt ett skyndsamt beslut. Kanske kan E6:an stå klar någon gång under Tor Prøitz, Østfold fylkeskommune informerar om att den pågående strejken inom offentlig verksamhet i Norge ställer till problem. Fylket har flera viktiga planärenden och remisser som behöver handläggas och beslutas innan sommaren. Eivind Borge, Hvaler kommune, berättar att det som är aktuellt just nu är det interkommunala samarbetet med Fredrikstad kommunne vad gäller ex. energiförsörjning. Harald Nilsen, Aremark kommune, informerar om kommunens planer om en ny vindkraftspark som splittrar kommunen, 4 % fler röster för att genomföra projektet. Etableringen av en vindkraftpark tillför kommunen ca.10 miljoner per år i egendomsskatt. Thor Edquist, Halden kommune, berättar att kommunkassan är tom även om prognosen på ett underskott på 109 miljoner har förbättrats till ett underskott på 70 miljoner kronor. Under sommaren händer mycket i Halden förutom Allsång på gränsen, med start onsdagen den 20 juni, så kommer stora artister som Andrea Bocelli (17 juni), Roxette (14 juli) och Leonard Cohen (29 augusti) till Fredrikstens festning. Thor avslutar med att visa upp den färdiga gränsöverskridande cykelkartan som Halden kommune och varit med och finansierat. Thor delade ut ett exemplar till Strömstads kommun, till Dals-Eds kommun och till sekretariatet. Ronnie Brorsson, Strömstads kommun, berättar att tävlingen Grenserittet är ett mycket stort arrangemang som samlar närmare 3000 cyklister. Årets arrangemang går av stapeln den 3-4 augusti. Ronnie informera att E6:ans sista etapp genom kommunen öppnar inom ett par veckor. Ronnie avslutar med att vi bör göra något med att sprida information om allt som händer i gränsregionen. Jon-Ivar Nygård, Fredrikstad kommune, berättar om de problem som komunnen har med anledningen av den stora strejken i Norge som berör kommunal verksamhet. Jon-Ivar informerar att flera viktiga planer inom infrastruktur är under behandling som exempel national transportplan, regional transportplan, inter cityplan och konseptvalgutredningen.

13 beslutar ) att notera informationen i protokollet. Datum 25 maj (14) 14 Övriga frågor Peter Heje informerar om att Strömstads kommun har valt Rune Sandin som en ny ersättare i i stället för Peter Birgersson-Dafteryd. 13 beslutar att notera informationen i protokollet. 15 Nästa möte Nästa möte genomförs den 12 oktober, kl i Halden, Norge. 16 Mötet avslutas Ordförande tackar Uddevalla kommun för värdskapet och avslutar mötet.

14 Datum 25 maj (14) ande Jon-Ivar Nygård Peter Kuran Thor Edquist Eivind Borge Linda Engsmyr Sindre Martinsen-Evje Harald Nilsen Siv H. Jacobsen Tor Prøitz Ronnie Brorsson Peter Heie Clas-Åke Sörkvist Martin Carling Per-Erik Norlin Per Jonsson Agneta Moquist Ralph Steen Peter Johansson Roland Karlsson Monica Hanson Uno Nilsson Jan Gabrielsson Sammanträdes- datum Fredrikstad kommune Fredrikstad kommune Halden kommune 14 Hvaler kommune Sarpsborgs kommune Sarpsborgs kommune Aremark kommune Østfold fylkeskommune Østfold fylkeskommune Strömstads kommun Strömstads kommun Tanums kommun Dals-Eds kommun Dals-Eds kommun Bengtsfors kommun Bengtsfors kommun Fyrbodals kommunalförbund/uddevalla kommun Fyrbodals kommunalförbund/färgelanda kommun Fyrbodals kommunalförbund/lysekils kommun Fyrbodals kommunalförbund/trollhättans Stad Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionen Övriga Gunnar Lidell Hans-Inge Sältenberg Christian Nilsson Marcus Pettersson Annika Daisley Yvonne Samuelsson Fyrbodals kommunalförbund/vänersborgs kommun Västra Götalandsregionen Dals-Eds kommun Glittertind AB

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gränskommittén. Se deltagarförteckning s.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gränskommittén. Se deltagarförteckning s. Datum 25 september 2009 Sida 1(7) Plats och tid Konventions-gården, Moss, Norge kl. 09.30-13.30 ande Se deltagarförteckning s. 7 Övriga deltagande Poul Erik Krogsvold Moss kommune Lennart Larson Kjell

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Plats och tid Stadshuset i Åmål, Åmåls kommun, Sverige, kl. 09.30-13.00 Datum 7 oktober 2011 1(13) ande Se deltagarförteckning s.13 Övriga deltagande Helge Stene Johansson Sykehuset Østfold Magnus Engelbrektsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datum: 23 23 november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 23 november, 2012 kl. 09.00 12.00 ande m tum Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008 Plats och tid Copenhagen Admiral Hotel, Köpenhamn 21 augusti, 2008 16.30 18.30 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads kommun

Läs mer

Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet

Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Datum: 27 mars 2012 Tid: 09.30 12.00 Plats: Grand Hotell, Halden, Norge Deltagare: Johan Englund, Nordic Innovation Peter Jacobsson, Ecus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Plats och tid Kommandantboligen, Festningen i Halden 14 december, 2007 09.30-12.30 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Plats och tid ARENA Vänersborg, Vänersborg, Sverige kl. 09.30-14.00 Datum 11 december 2009 1(10) ande Se deltagarförteckning s.10 Övriga deltagande Leif Bigsten Falköpings kommun Siv Bergström Tanums kommun

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Datum 2 mars 2012 1(14) Plats och tid Nye Victoria Hotel, Fredrikstad kommune, Norge, kl. 09.30-13.30 ande Se deltagarförteckning s.14 Kommunstyrelsen 1999- Övriga deltagande Hans-Inge Sältenberg Västra

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 januari, 2006

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 januari, 2006 Plats och tid Svinesundsparken 3 januari, 09.30 13.00 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 januari, 2006 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Erland Lundqvist, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist, Tanums

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 30 maj, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 30 maj, 2008 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 30 maj, 2008 Plats och tid Strömstads kommun, Stadshuset, Strömstad 30 Maj, 2008 09.00 12.00 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Plats och tid Stadshuset, Strömstad kommun, Sverige, kl. 09.30-14.00 ) Datum 14 december 2012 1(10) ande Se deltagarförteckning s.10 Övriga deltagande Hans-Inge Sältenberg Västra Götalandsregionen Lennart

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Plats och tid Park Hotel Halden, Halden kommune, Norge, kl. 09.30-13.00 Datum 10 juni 2011 1(13) ande Se deltagarförteckning s.13 Övriga deltagande Tom Granquist Akershus fylkeskommune Lennart Larson Tanums

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 15 mars, 2007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 15 mars, 2007 Plats och tid Börshuset i Malmö 15 mars 2007 08.30 11.30 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 15 mars, 2007 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun Per Kristian Dahl, Halden kommune

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Datum 1 mars 2013 1(9) Plats och tid Dagsholms Hotell Konferens, Färgelanda kommun, Sverige, kl. 09.30-14.00 ande Se deltagarförteckning s. 9 Övriga deltagande Mailis Cavalli-Björkman Fyrbodals kommunalförbund

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Arbetsutskottet 1(9 1(9 Datu: 1023 februari, noveber, 2012009 Plats och tid Stadshuset i Ströstads koun, 10 februari, 2012 kl. 09.00 12.00 ande tu Thor Edquist, Halden koune Ronnie Brorsson, Ströstads

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Plats och tid Fiskeauktionen, Smögen, Sverige, kl. 09.30-13.00 ) Datum 21 maj 2010 1(11) ande Se deltagarförteckning s. 11 Övriga deltagande Mats Abrahamsson Sotenäs kommun Madeleine Johansson GO - samarbetet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Gränskommittén Sida 1(5) Plats och tid Rådhuset, Hvaler kommune den 21 september 2001 kl. 10.00 12.00 Beslutande Se deltagarförteckning Övriga deltagande Christian Martins, Gränskommittén Yvonne Samuelsson,

Läs mer

Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet

Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Datum: 27 augusti 2013 Tid: 09.30 12.00 Plats: Regionens hus, Norra Hamngatan 14 Göteborg Deltagare: Agneta Mårdsjö, Västra Götalandsregionen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum 26 september 2008 Sida 1(6) Plats och tid Moss Lufthavn Rygge, Rygge kommune, Norge kl. 09.30-13.30 ande Se deltagarförteckning s. 6 Övriga deltagande Anne Enger Fylkesmannen i Østfold Silje Thuresen

Läs mer

Slutrapport för småprojekt Gränshinder för näringslivet Diarienummer: G30441-21-11 2011-08-29

Slutrapport för småprojekt Gränshinder för näringslivet Diarienummer: G30441-21-11 2011-08-29 Slutrapport för småprojekt Gränshinder för näringslivet Diarienummer: G30441-21-11 2011-08-29 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 3 2.

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(1 1(1 Datu: 23 23 april, noveber, 2010 2009 Plats och tid Folketshus i Halden, 23 april, 2010 kl. 09.00 12.30 ande tu Per-Kristian Dahl, Halden koune Ronnie Brorsson, Ströstads koun Siv

Läs mer

Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet

Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Datum: 28 november 2012 Tid: 09.30 13.30 Plats: Tollvesenet i Svinesund Deltagare: Gunnar Oleniusson, Tullverket Annette Palmqvist, Dals-Eds

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND. Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011

HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND. Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011 HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND 2012 2014 Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011 1 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Vision.. 3 3. Detta vill vi Övergripande mål.... 3 4. Roll/uppgift..

Läs mer

Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet

Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Datum: 20 mars 2013 Tid: 09.30 13.30 Plats: Hotell Dalsland i Ed Deltagare: Helena Raunegger, Strömstads kommun Gunnar Oleniusson, Tullverket

Läs mer

Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet

Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Datum: 4 september 2013 Tid: 09.30 13.30 Plats: Hotell Best Western, Halden Deltagare: Frånvarande: Annika Daisley, Gränskommittén, projektledare

Läs mer

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 - ett medel för den regionala utvecklingen Foto Tina Stafrén Programgeografi Nordens Gröna Bälte som består av Jämtlands och Västernorrlands län

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson Sotenäs Rune Forsdahl Dals Ed Erland Lundqvist Strömstad

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26 Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Beslutande Gert-Inge Andersson Trollhättan Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson

Läs mer

Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare

Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare Delfinansieras av Europeiska Unionen,, Interreg IVA Sverige-Norge 2007-2013. Allmänna uppgifter Delområde: Prioriterat

Läs mer

Rapport från konferens i Svinesundskommittén

Rapport från konferens i Svinesundskommittén Rapport från konferens i Svinesundskommittén 16 17 april 2015, Halden Torsdag 16 april Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, Svinesundskommitténs

Läs mer

GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN 1 (5) 8/12 1995

GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN 1 (5) 8/12 1995 GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN 1 (5) "Restaurang Skagerack", Strömstad Fredagen den 8 december 1995 kl 11.30-14.30 Carsten Dybevig, Halden kommune Nils Vekar, Halden kommune Åsa Torstensson, Strömstads

Läs mer

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: 2014-11-11 Tid: Tisdagen den 11 november 2014, kl. 13.00-16.00 Plats: Närvarande: Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla Peter Heie,

Läs mer

Sammanträdesdatum. Bengtsfors 09:00-12:00. Ulrica Sandzén ansvarig tjänsteman Gunilla Nyrén Blom adm ass. Ulrica Sandzén. Ewa Arvidsson.

Sammanträdesdatum. Bengtsfors 09:00-12:00. Ulrica Sandzén ansvarig tjänsteman Gunilla Nyrén Blom adm ass. Ulrica Sandzén. Ewa Arvidsson. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Bengtsfors 09:00-12:00 Beslutade Ordf. Ewa Arvidsson Västra Götalandsregionen Vice ordf Björn Smith Försäkringskassan Ulrika Jörkander Arbetsförmedlingen Anne Sörqvist

Läs mer

Minnesanteckningar En utvecklad gränsregional tågtrafik i Ed 2010-04-15

Minnesanteckningar En utvecklad gränsregional tågtrafik i Ed 2010-04-15 Minnesanteckningar En utvecklad gränsregional tågtrafik i Ed 2010-04-15 På initiativ av Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland och i samarbete med Fyrbodals kommunalförbund och Dals-Eds kommun har en

Läs mer

- Kjell Nilsson - Kjell Nilsson Justerare Originalprotokollet finns på Fyrbodals kommunalförbund.

- Kjell Nilsson - Kjell Nilsson Justerare Originalprotokollet finns på Fyrbodals kommunalförbund. STYRELSEN 2010-10-04 1 (5) Tid och plats Måndagen 4 oktober kl 09.30 12.15 Närvarande Ordinarie ledamöter Bengt Mattsson, ordf, Tanum Magnus Jacobsson, Uddevalla Carl Kullgren, Bengtsfors Hugo Hultgren,

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll 2010-03-03 Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Kerstin Johansson (c) Larsinge Fahlén (s) Tomas Fahlén

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-02-02 Blad Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00-19:20 Benita Nilsson (fp), ordf Ewa-Lena Svensson

Läs mer

Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande

Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande 1 (7) Plats och tid: Kommunkontoret kl. 14.00-16.15 Beslutande Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande Övriga deltagande Ann-Christine Sandell,

Läs mer

2MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Kulturbruket på Dal 2014-05-20 1(12)

2MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Kulturbruket på Dal 2014-05-20 1(12) 2MELLERUDS KOMMUN Nr Kulturbruket på Dal 2014-05-20 1(12) Plats och tid Personalrummet Rådaskolan, Mellerud Tisdag 20 maj 2014, kl 17,00 19,00 Beslutande Helena Rung, ordför Britt-Marie Callh vice ordför

Läs mer

Minnesanteckningar gemensamt styr- och arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet

Minnesanteckningar gemensamt styr- och arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Minnesanteckningar gemensamt styr- och arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Datum: 2 december 2011 Tid: 8.30 13. 00 Plats: Bohusgården i Uddevalla Deltagare: Yvonne Samuelsson, Gränskommittén

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2010-01-20 kl 08.00-12.00 Beslutande Ewa Arvidsson (S) ordförande Anelia Dotcheva (C) Gunnar Dahlstrand (C) Terttu Martinsson

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-03-14 i Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet. kl. 18.15-18.50 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) Mona Smedman

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: Måndagen den 27 januari 2014 kl. 09.00-12.00 Plats: Riverside, Uddevalla Beslutande Hans Henriksson, Eva Lind Johansson, Boel Lanne, Elin Ruist, Gunilla Magnusson, Karl-Erik

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20110222 Plats och tid Bengtsfors 13.00-15.30 Beslutade Ordf. Björn Smith Försäkringskassan Vice ordf. Lennart Jonasson Christina

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (8) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00 10.45 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Birgit Landquist (C), v. ordf. Agneta Sörensson

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.30 Beslutande M Tomas Johansson S C S Barbro Petersson Anders Andersson David Berglund KD Ola Andreasson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 146

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 146 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 146 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk kl 08.30-11.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 Beslutande Kristina Svensson Bengt Torstensson Veronica Almroth Anders Hygrell Bengt Johansson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 28 oktober 2010, kl. 14.00 15.30 Beslutande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2007-02-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 21 februari, 2007 klockan 19.00 19.25 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-97-08

DIARIENUMMER G30441-97-08 BESLUT SMÅPROJEKT 2008-05-22 DIARIENUMMER G30441-97-08 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen Västra Götalands län Att: Arne Kroon 462 82 VÄNERSBORG Projekt:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-12 1(26) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00 17.30 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Anita Bergman (m) Gullvi

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 36-43 Plats och tid Gillbergarummet, Städet, kl 14.00 16.25 ande Erik Blakstad (m) ordf Ralph Widing (c) Bengt Mattsson (s) Övriga deltagare Gunnar Ericson, stadsträdgårdsmästare,

Läs mer

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (5) Plats och tid Räddningsstationen i Gislaved, kl 14.00 15.30 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Stefan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv Årsredovisning verksamheter 2013 Näringsliv Näringsliv, Årsredovisning verksamheter 2013 2(8) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetområdet för näringslivseneheten omfattar till största delen stöd till befintliga

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Ajournering kl. 14.25-14.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Annika Johansson

Läs mer

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30 Sammanträdesprotokoll 1(9) 2012-02-14 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 17 15 ande Kristina Valtersson (c) Ersättare: Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-29 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 maj 2013, kl. 08.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(15) 2011-06-22 Plats och tid kl. 09.00 10.00 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav El Rachidi

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Gymnasienämnden 2003-09-23 1 (9)

Gymnasienämnden 2003-09-23 1 (9) Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 13.00 17.40 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande, kl 15.00-17.40 Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Gisela Holtersson

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och Utbildningsnämnden 2010-09-28 1 Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Hovmantorp Tisdagen den 28 september 2010 kl. 17.00 19.00 Ragnar Lindberg (s) Börje Erlandsson (m) Monica Johansson (s) Susann

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-10-08 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-12.00 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) (c) Gösta

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 Plats och tid Konferensrummet, Baxters lokaler, Ronneby, 13.00 17.10 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) 205-230 Jörgen Nilsson (v) ordf 204 Yvonne Skärheden

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehåll Sida Bokslut investeringar 2007 3 Bokslut 2007 4 Budget 2009, plan 2010-2011 5 Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Val av ledamot till socialnämndens arbetsutskott

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-30 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 november 2003, kl 13.00 Ärenden Justering 65 Föregående

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-05-15 kl 08.00-12.10 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson (c)

Läs mer