Svanenmärkning av Ljud- och bildapparater

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svanenmärkning av Ljud- och bildapparater"

Transkript

1 Svanenmärkning av Ljud- och bidapparater Version december oktober 2014 Nordisk Mijömärkning

2 Innehå Sammanfattning 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur ansöker man? 4 1 Harmonisering med EU:s mijömärkning för TV-apparater 5 2 Krav Energieffektivitet Fariga ämnen Ljud Konstruktion Kundinformation/krav på håbarhet Code of Conduct 11 3 Kvaitets- och myndighetskrav 11 Marknadsföring 13 Svanenmärkets utformning 13 Efterkontro 13 Hur änge gäer icensen? 14 Kommande kriterier 14 Definitioner 14 Biaga 1 Biaga 2 Biaga 3 Biaga 4 Biaga 5 Biaga 6 Marknadsföring av jud- och bidapparater (K26) Krav på testinstitut/anaysaboratorium Definition av en enke digitabox Demontering, intyg från producenten Famskyddsmede, intyg från tiverkaren (K10) Famskyddsmede, intyg från everantören (K10) Ljud- och bidapparater, 071, version 4.2, 12 september 2012 Adresser Nordiska Ministerrådet besutade 1989 att införa en friviig officie mijömärkning, Svanen. Nedanstående organisationer/företag driver Svanenmärkningen på uppdrag av respektive ands regering. För mer information se webbpatserna: Danmark Mijømærkning Danmark Fonden Dansk Standard Koegievej 6 DK-2920 Charottenund Teefon Fax E-post: Sverige Mijömärkning Sverige AB SE Stockhom Teefon Fax E-post: Finand Mijömärkning Finand Box 489 FIN Hesingfors Teefon Fax E-post: Norge Mijømerking Tordenskiods gate 6 B NO-0160 Oso Teefon Fax E-post: Isand Norræn Umhverfismerking á Ísandi Umhverfisstofnun Suðurandsbraut 24 IS-108 Reykjavik Teefon Fax E-post: Detta dokument får kopieras endast i sin hehet och utan någon form av ändring. Citat får göras om upphovsmannen Nordisk Mijömärkning omnämns.

3 Sammanfattning Kraven för Svanenmärkning av jud- och bidapparater är framtagna för att stimuera utvecking av apparater med: åg energiförbrukning minskad användning av mijö- och häsoskadiga ämnen minst 2 års garanti konstruktion som underättar reparation ökad möjighet att återanvända materia ökad möjighet ti återvinning. Motiveringen ti kriterierna beskrivs i ett bakgrundsdokument som kan erhåas från mijömärkningsorganisationen. Vad kan Svanenmärkas? De produkter som kan Svanenmärkas enigt kraven i detta dokument är: TV-apparater Videokonferenssystem TV-apparater i kombination med annan utrustning som DVD-/ Bu- Ray speare DVD-/ Bu-Ray speare Kompetta stereosystem, det vi säga stereosystem inkusive högtaare med en eer fera av föjande: radiomottagare, CD, DVD, kassett eer grammofon. Enka digitaboxar* Projektorer** Extrautrustning som evereras med produkterna (t.ex. fjärrkontroer) ska föja kraven. Apparater som använder andra energikäor såsom batterier kan inte märkas. Utrustning med CRT-teknik kan inte märkas. Om det, under kriteriedokumentets gitighet, visar sig att den tekniska utveckingen förändrats kan även produkter som inte står på istan Svanenmärkas. För att det ska vara möjigt måste en forme begäran skickas ti något av de nordiska sekretariaten som anges i början av dokumentet. Tiverkaren eer importören ska tihandahåa dokumentation som visar att deras produkt är mijömässigt marknadsedande i förhåande ti iknande produkter på marknaden. Om Nordisk Mijömärkning anser det vara reevant kan kriteriedokumentet utökas med specifika krav för nya produkter. *Se biaga 3 ** Kass B produkter enigt kapite 15 deavsnitt B i FCC-regerna eer IEC/EN Svanenmärkning av Ljud- och bidapparater (14)

4 Hur ansöker man? Varje krav är markerat med bokstaven K (för krav) samt ett nummer. För att få en produkt mijömärkt måste samtiga krav i dokumentet vara uppfyda med undantag av specifika krav som inte rör produktkategorin. Symboer i texten För varje krav beskrivs hur man styrker att kravet uppfys. Det finns också symboer som används för att underätta arbetet. Symboerna är: ( Skicka med Ansökan Kontroeras på pats Ansökan skickas ti Nordisk Mijömärkning i det and där jud- och bidapparaten ska säjas eer där företaget bedriver sin verksamhet. Se adresser sidan 2. Ansökan består av en ansökningsbankett och dokumentation som visar att kraven uppfys (finns specificerat i kraven). Mer information och hjäp vid ansökan kan finnas. Gå in på respektive ands webbpats för att få mer information. Försäjning i övriga Norden Om icensen registreras i något annat nordiskt and ges möjigheten att använda Svanenmärkningen på en större marknad. Då behöver föjande skickas in ti Nordisk Mijömärkning: Registreringsbankett för försäjning i aktuet and. Kopia av icens Bruksanvisning på aktuet språk. Information om marknadsföring i det aktuea andet i enighet med biaga 1. För Norge: Dokumentation som visar hur återvinning av packmateria är organiserad. Registreringen är kostnadsfri men årsavgifter måste betaas enigt Nordisk Mijömärkningsavgiftsreger. Kontro på pats I samband med ansökan kontroerar Nordisk Mijömärkning på pats att kraven uppfys. Vid en sådan kontro ska underag för beräkningar, origina ti inskickade intyg, mätprotoko, inköpsstatistik och iknande som styrker att kraven uppfys kunna uppvisas. Kostnader En ansökningsavgift tas ut i samband med att företaget söker icens. Utöver det tikommer en årsavgift baserad på den Svanenmärkta jud- och bidapparatens omsättning. Frågor Vid frågor, kontakta gärna Nordisk Mijömärkning, se adresser på sidan 2. Svanenmärkning av Ljud- och bidapparater (14)

5 1 Harmonisering med EU:s mijömärkning för TV-apparater Uppfys kraven? Om TV-apparaten har en gitig icens för EU Ecoabe enigt kriterieversionen som besutades 12 mars 2009, är ansökningsprocessen förenkad. Endast ett fåta av kraven för Svanenmärkning måste uppfyas eftersom de festa kraven är harmoniserade mean de två mijömärkningarna. K1 Gitig EU Ecoabeicens för TV-apparater Om TV-apparaten har en gitig icens för EU Ecoabe (besutad den 12 mars 2009) och är utan inbyggd digitabox ska föjande krav uppfyas: K2 Specifika krav för TV-apparater/TV- kombinationer K9 Tungmetaer och famskyddsmede K13 Bruksanvisning (bruksanvisning på aktuea språk i de änder där produkten finns ti försäjning) Kapite 3 Kvaitets- och myndighetskrav Biaga 1, 4, 5 och 6 Om TV-apparaten har en inbyggd digitabox ska även K8 Specifika krav för digitaboxar uppfyas. ( Dokumentation som visar att TV-apparaten har en gitig icens för EU Ecoabe och om TV-apparaten har en inbyggd digitabox eer inte. 2 Krav 2.1 Energieffektivitet K2 Specifika krav för TV-apparater/TV- kombinationer Aa produkter ska ha en vä synig (på framsidan eer sidan) hård eer mjuk avstängningsknapp. ( Intyg om att kraven uppfys inkusive underag i form av foton eer beskrivning av avstängningsknappen. Uppfys kraven? K3 Passivt vioäge för TV-apparater/TV-kombinationer För produkter med hård avstängningsknapp (energiförbrukning < 0,01 W) ska förbrukningen i passivt vioäge vara 0,50 W. För övriga produkter ska energiförbrukning i passivt vioäge vara 0,30 W. ( En testrapport som anger energiförbrukningen i det skick som produkten evereras ti kunden, i enighet med IEC62087 ver. 2. Testinstitut/anaysaboratorium ska uppfya kraven i biaga 2. K4 ( Se K3 Maxima energiförbrukning Produkten ska ha en maxima energiförbrukning på 200W. Svanenmärkning av Ljud- och bidapparater (14)

6 K5 ( Se K3 Energieffektivitet Produkten ska ha en energiförbrukning i drift som är ika med eer ägre än: 0,51*(20 W + A*4,3224 W/dm 2 ) där A är skärmens yta i dm 2. Efter den 31 december 2012 ska samtiga produkter ha en energiförbrukning i drift som är ika med eer ägre än: 0,41*(20 W + A*4,3224 W/dm 2 ) där A är skärmens yta i dm 2. K6 Specifika krav för videokonferenssystem Aa produkter ska ha en vä synig (på framsidan eer sidan) hård eer mjuk avstängningsknapp. När den hårda knappen är i av-äget ska utrustningens energiförbrukning vara < 0,01 watt. Vioäget, det mjuka av-äget och det hårda av-äget ska testas och mätas som ett kompett system, detta inkuderar energiförbrukningen för skärm, kamera och annan nödvändig utrustning som hehet. Aa produkter ska uppfya de energiförbrukningskrav som anges i tabeen nedan. Maxima energiförbrukning: Vioäge Avstängt äge, mjukt Avstängt äge, hårt < = 35 Watt < = 0,4 Watt < = 0,01 Watt ( Se K3 ( Beskrivning av den hårda eer mjuka av-/på knappen. K7 Specifika krav för DVD-/Bu-Ray speare och stereosystem Aa produkter ska en vä synig hård eer mjuk av-/på-knapp. Förbrukningen i passivt vioäge för DVD-/ Bu-Ray spearen och stereosystemet ska uppfya EU förordning (EG) nr 1275/2008 angående eförbrukning i standby- och frånäge. Utrustningen ska ha en energiförbrukning i på-äge som är ägre än kraven nedan. Typ Stereosystem DVD Bu-Ray speare 40 Watt 8 Watt 21 Watt ( Se K3 Svanenmärkning av Ljud- och bidapparater (14)

7 K8 Specifika krav för digitaboxar Enka digitaboxar* får inte överskrida föjande gränsvärden för effekt förbrukning: Standby-äge Aktivt äge Enke digitabox 1,00 W 5,00 W Margina för dispayfunktion i standby + 1,00 W Margina för avkodning av höguppösta signaer + 3,00 W Margina för hårddisk + 6,00 W Margina för andra mottagare + 1,00 W *Se biaga 3 Från den 31 december 2011 får enka digitaboxar inte överskrida föjande gränsvärden för effektförbrukning: ( Se K3 Standby-äge Aktivt äge Enke digitabox 0,50 W 5,00 W Margina för dispayfunktion i standby + 0,50 W Margina för avkodning av höguppösta signaer + 1,00 W Margina för hårddisk + 6,00 W Margina för andra mottagare + 1,00 W Tigängighet för standby-äge Enka digitaboxar ska erbjuda standby-äge. Automatiskt vioäge Enka digitaboxar ska vara utrustade med automatisk övergång ti vioäge eer en iknande funktion med föjande egenskaper: Den enka digitaboxen ska automatiskt växa från aktivt äge ti standby efter mindre än tre timmar i aktivt äge efter brukarens senaste åtgärd och/ eer kanabyte med ett varningsmeddeande två minuter innan boxen går ti standby-äge. Funktionen automatiskt vioäge ska stäas in som standard. ( Intyg som visar att kravet om tigängighet för standby äge och automatiskt vioäge är uppfyt. K9 Specifika krav för Projektorer Projektorn ska ha ett Eco Mode äge. Det ska vara möjigt att stäa in projektorn så att den automatiskt går ti Standby äge, efter en angiven tidsperiod när videon eer datorgränssnitt är bortkoppad. Energiförbrukningen i vänteäge ska vara 0,5W eer ägre för varje mode. Detta gäer inte vid aktiv kommunikation mean projektor och andra enheter i ett nätverk. Energiförbrukningen vid användning ska föja vikoren i tabeen nedan: Effektiv fux(jusstyrka) x [m]* Energiförbrukning [W] Referensmode x < [W/m] x[m] + 80[W] 2000m: 250W 2500 x < [W/m] x[m] + 80[W] 2500m: 272W 3000 x < [W/m] x[m] + 80[W] 3000m: 290W 3500 x < [W/m] x[m] + 90[W] 3500m: 300W 4000 x < [W/m] x[m] + 110[W] 4000m: 350W 5000 x < [W/m] x[m] + 160[W] 5000m: 460W x [W/m] x[m] + 220[W] 6000m: 580W * m = ANSI Lumen according to IEC and IEC Svanenmärkning av Ljud- och bidapparater (14)

8 Observera att vid användning av vidvinkeprojektorer, närbidsprojektorer eer en produkt som använder 2 eer fer ampor i juskäan, ska ett referensvärde för energiförbrukningen beräknas genom att mutipicera en faktor per jusstyrka [m] för varje av föjande värden: Mutipiceringsvärde för vidvinkeprojektorer α: 1,1 Mutipiceringsvärde för närbidsprojektorer β: 1/cosθ (β ska vara upp ti 1,3). θ = Lutningsvinke: Vinke på en horisonte inje som går genom insens mitt och centrum av projektorduken Mutipiceringsvärde för produkter som använder 2 eer fer ampor i juskäan γ:1.5 Energiförbrukningen ska mätas i normaäge (med maxima jusstyrka) utan andra funktioner som jud etc. (Exempe) Konverteringsberäkning när jusstyrkan är 6000 m och både vidvinkeprojektorn och närbidsprojektorn använder juskäor med 2 eer fer ampor: 0,060[W/m] x[m] α β γ + 220[W] ( Intyg som visar att kravet om Eco-Mode och automatiskt vioäge är uppfyt. ( En testrapport som anger energiförbrukningen i det skick som produkten evereras ti kunden, i enighet med IEC62087 ver. 2. Testinstitut/anaysaboratorium ska uppfya kraven i biaga Fariga ämnen K10 Tungmetaer och famskyddsmede a. Produkter får inte innehåa kadmium, by, kvicksiver, krom 6+, DekaBDE (dekabromerade difenyetrar), PBB (poybromerade bifenyer) och PBDE (poybromerade difenyetrar ). Såvida inte deras maximaa koncentrationsvärde är ika med eer ägre än det tröskevärde som anges i direktivet 2002/95/EG inkusive senare ändringar. När det gäer PBB:er och PBDE:er är det maximaa koncentrationsvärdet < 0,1 viktprocent. b. Korparaffiner får inte användas i produkterna. c. Famskyddsmede som innehåer organiska haogenföreningar är inte tiåtna. d. Pastdear, inkusive tryckta kretskort, får inte vid ansökningstifäet innehåa famskyddsmede som tideats eer som kan tideas någon av föjande riskfraser: R45 (kan ge cancer) R46 (kan ge ärftiga genetiska skador) R60 (kan ge nedsatt fortpantningsförmåga) R61 (kan ge fosterskador) Riskfraser definieras i enighet med kemikaieagstiftningen inom EU-direktiv 67/548/EG, och senare ändringar. Undantagna från K10 är: Pastdear inkuderar inte kabar. Reaktiva famskyddsmede i tryckta kretskort (PWB). Det vi säga sådana som vid användning ändrar sina egenskaper och därmed inte finns i sutprodukten i en koncentration > 0,1 % viket medför att de identifierade R-fraserna ovan inte ängre är tiämpiga. Pastdear som väger mindre än 25 g. De här komponenterna får dock inte innehåa PBB, PBDE, decabde eer korparaffiner. Processframkaade, tekniskt oundvikiga föroreningar. De maximat tiåtna koncentrationerna är 0,1 viktprocent i homogena materia. Uppfys kraven? Svanenmärkning av Ljud- och bidapparater (14)

9 ( Tiverkaren av produkten ska intyga att K10 a, b och c uppfys samt redovisa de pastmateria som används inkusive aa everantörer med kontaktinformation. ( Leverantörerna av paster ska intyga att kraven K10 a-d uppfys samt redovisa reevanta säkerhetsdatabad om dessa pastmateria. Tiverkare av past måste bifoga en ista över aa använda famskyddsmede, inkusive aa everantörer med kontaktinformation. Listan ska innehåa famskyddsmedets fuständiga kemiska namn och CAS-nummer (biaga 5 kan användas). Konfidentie information kan skickas direkt ti mijömärkningsorganisationen. ( Leverantörerna av famskyddsmede ska intyga att K10 d uppfys och kopior av reevanta datasäkerhetsbad om famskyddsmede ska bifogas. Intyget måste innehåa det kompetta kemiska namnet och CAS-nummer. Tiverkaren av famskyddsmedet måste intyga att det finns grund för att det famskyddsmede som används inte har de häsoeffekter som anges ovan. (Biaga 6 kan användas). Konfidentie information kan skickas direkt ti mijömärkningsorganisationen. K11 Kvicksiverinnehå Bakgrundsbeysningen i TV-skärmen får inte innehåa kvicksiver (Hg). Lampan ti Projektorer får inte innehåa kvicksiver (Hg). Tiverkaren ska beskriva tekniken som används. ( Tiverkaren ska intyga att kravet uppfys samt beskriva använd teknik. Biaga nr 2.3 Ljud K12 Ljudgränsvärden för Projektorer Ljud/buer i normaäge ska uppfya nivåerna enigt tabeen nedan. Effektiv Fux (Ljusstyrka) x[m]* Ljud [db] och vikt på produkten [kg] x < 5000 och y 2 42 x < 5000 och y > 2 37 x * m = ANSI Lumen enigt IEC och IEC Ljudeffektnivån ska mätas enigt ISO 7779 och anges enigt ISO Om mätning av judeffektnivån enbart görs på en utrustning ska faktorn K = 3,0 db(a) äggas ti det uppmätta värdet. Faktorn K räknar med mätfe när samma utrustning testas enigt samma metod vid oika tifäen och under oika omständigheter, samt avvikeser i produktionen. ( Mätresutat med en beskrivning av den använda mätmetoden och information om vem som utfört mätningen. Uppfys kraven? Svanenmärkning av Ljud- och bidapparater (14)

10 2.4 Konstruktion Produkten ska vara konstruerad så att man säkrar ett ekonomiskt försvarbart och mijömässigt korrekt omhändertagande. Uppfys kraven? K13 Demontering Tiverkaren ska visa att produkten enket kan demonteras av utbidade återvinnare, utan hjäp av speciaverktyg, i syfte att: genomföra reparationer och utbyten av utsitna dear uppgradera ädre eer förådrade dear separera dear och materia för att de ska kunna återvinnas. För att förenka demonteringen: Fästanordningar i produkten ska möjiggöra demontering, t.ex. skruvar, snäppfästen, framför at för dear som innehåer fariga ämnen. Pastdear ska bestå av en poymer eer av kompatiba poymerer för att underätta återvinning. Ha reevant ISO11469-märkning om de väger mer än 25 g. Metainäggningar som inte kan separeras ska inte användas. Uppgifter om mängden fariga ämnen i TV-apparaten ska samas in i enighet med direktivet om fariga ämnen 67/548/EG och senare ändringar och GHS (Gobay Harmonised System of Cassification and Labeing of Chemicas). ( Intyg att kravet uppfys, Biaga 4 kan användas. ( En testrapport som beskriver nedmonteringen av produkten, samt en sprängskiss av produkten med märkning av de viktigaste komponenterna och identifikation av eventuea fariga ämnen i komponenterna. Rapporten kan vara skriftig eer i audiovisuet format. Information om fariga ämnen ska ämnas in i form av en materiaista som identifierar materiatyp, använd kvantitet och pats. 2.5 Kundinformation/krav på håbarhet K14 Krav på håbarhet Tiverkaren ska ämna en garanti om att produkten kommer att fungera i minst två år. Garantin ska gäa från och med dagen för everans ti kund. Tigången av passande eektroniska reservdear ska garanteras sju år efter det datum tiverkningen upphört. ( Tiverkaren av produkten ska intyga att kravet uppfys. Uppfys kraven? K15 Bruksanvisning Produkten ska säjas med en bruksanvisning som innehåer råd om hur apparaten bäst används ur mijösynpunkt. Informationen ska finnas på ett enda stäe i bruksanvisningen och på tiverkarens webbpats och ska vara enke att hitta. Bruksanvisningar måste finnas på de språk där den Svanenmärkta produkten finns ti försäjning. Informationen ska inkudera, men behöver inte vara begränsad ti: 1. Information om produktens energiförbrukning i oika ägen: på, av och passivt vioäge. 2. Genomsnittig årig energiförbrukning enigt EICTA-riktinjerna. Bruksanvisningen ska visa hur man minskar energiförbrukningen när produkten inte används, genom att den är energieffektiv, omfattande minst: 3. Användning av på/av-knappen minskar energiförbrukningen ti no (där en sådan finns). Svanenmärkning av Ljud- och bidapparater (14)

11 4. Att pacera produkten i vioäge, (t.ex. passivt vioäge eer djupt vioäge) minskar energiförbrukningen, men det förbrukas fortfarande viss energi. 5. Att stänga av produkten via vägguttaget minskar energiförbrukningen ti no för aa produkter och rekommenderas när produkten inte används under en ängre tid, t.ex. när man åker på semester. 6. För TV-apparater: sänkning av skärmens jusstyrka minskar energiförbrukningen. 7. För Projektorer ska det finnas en beskrivning som förkarar hur projektorn stäs i Eco-Mode. 8. Energieffektiviteten minskar energiförbrukningen och sparar på så sätt pengar genom att sänka eräkningarna. 9. Information om vem som är kvaificerad att reparera produkter, inkusive kontaktinformation när så krävs. 10. Instruktioner för hur förbrukade TV-apparater ska ämnas på återvinningsstationer eer ämnas in ti återförsäjaren för att uppfya WEEEdirektivet. Information om att produkten är Svanenmärkt med en kort förkaring om vad det innebär tisammans med en hänvisning om att mer information om Svanenmärkningen finns på webbpatsen på sidan 2. Direktivet om eektronikavfa (WEEE) 2002/96/EG och 2003/108/EG ( Intyg om att kraven uppfys och en kopia av bruksanvisningen. 2.6 Code of Conduct K16 Code of conduct /uppförandekod Licensinnehavaren ska ha en uppförandekod, code of conduct, som stäer krav på att de samt undereverantörer och producenter föjer de tio principerna i FN:s Goba Compact. Notering: FN:s Goba Compact tar band annat upp de mänskiga rättigheterna, arbetares rättigheter, mijöskydd och åtgärder mot korruption. Läs mer på Om icensinnehavaren eer dennes undereverantörer eer producenter bryter mot denna uppförandekod kan mijömärkningsicensen dras in. ( Licensinnehavarens code of conduct. Beskrivning av hur undereverantörer och producenter får kännedom om uppförandekoden. Beskrivning av hur icensinnehavaren föjer upp att undereverantörer och producenter föjer uppförandekoden. Uppfys kraven? 3 Kvaitets- och myndighetskrav K17 Kontaktperson för Svanenicens Företaget ska utse en person som ansvarar för att säkerstäa att kraven för Svanenmärkning uppfys och en person som ansvarar för kontakten med Nordisk Mijömärkning. Detta ska hest vara samma person. ( En skiss över företagets organisationsstruktur som beskriver vem som ansvarar för ovanstående. Uppfys kraven? Biaga nr K18 Dokumentation Licensinnehavaren ska kunna uppvisa en kopia av ansökan samt fakta- och beräkningsunderag (inkusive testrapporter, dokument från undereverantörer och iknande) som stöder den dokumentation som sänts in i samband med ansökan. Kontroeras på pats. Svanenmärkning av Ljud- och bidapparater (14)

12 K19 Produktens kvaitet Licensinnehavaren måste garantera att produktionskvaiteten av den Svanen märkta jud- och bidapparaten inte försämras under icensens hea gitighetsperiod. ( Rutiner för att sammanstäa och vid behov åtgärda rekamationer och kagomå gäande kvaiteten på den Svanenmärkta jud- och bidapparaten. Biaga nr K20 Service och support Licensinnehavaren ska erbjuda möjighet ti service och support på det språk där den Svanenmärkta produkten finns ti försäjning. ( Beskriv service- och supportorganisationen. Biaga nr K21 Panerade ändringar Panerade ändringar som påverkar Svanens krav ska skriftigen meddeas Nordisk Mijömärkning. ( Rutiner som visar hur panerade ändringar hanteras. Biaga nr K22 Oförutsedda avvikeser Oförutsedda avvikeser som påverkar Svanens krav ska skriftigen rapporteras ti Nordisk Mijömärkning samt journaföras. ( Rutiner som visar hur oförutsedda avvikeser hanteras. Biaga nr K23 Spårbarhet Licensinnehavaren måste ha ett spårningssystem för produktion av den Svanenmärkta jud- och bidapparaten. ( Beskrivning av/procedurer för hur kraven uppfys. Biaga nr K24 Återämningssystem Föreskrifter om producentansvar, agstiftning och/eer avta inom sektorn vad avser återvinningssystem för produkter och förpackning ska uppfyas i de nordiska änder där den Svanenmärkta jud- och bidapparaten marknadsförs. ( Intyg från sökanden om att befintiga återvinnings-/återämningsavta föjs. Biaga nr K25 Lagar och förordningar Licensinnehavaren ska säkerstäa att gäande bestämmeser för säkerhet, arbetsmijö, mijöagstiftning och anäggningsspecifika vikor/koncessioner föjs på samtiga tiverkningsstäen för den Svanenmärkta produkten. Dessutom måste icensinnehavaren garantera att produktspecifika förordningar i aa nordiska änder där produkten finns ti försäjning föjs. Ingen dokumentation krävs men Nordisk Mijömärkning kan dra in icensen om kravet inte uppfys. K26 Marknadsföring Marknadsföring av den Svanenmärkta jud- och bidapparaten måste föja den senaste versionen av Reger för nordisk mijömärkning av produkter. ( Ifyd biaga 1. Biaga nr Svanenmärkning av Ljud- och bidapparater (14)

13 Marknadsföring Mijömärket Svanen är ett varumärke med mycket hög kännedom och trovärdighet inom Norden. Svanenmärkta produkter och tjänster får marknadsföras med Svanenmärket så änge som icensen är gitig. Märket ska paceras så att det inte uppstår tvive om vad märkningen avser och så att det framgår att produkten är mijömärkt. Mer om marknadsföring finns att äsa i Reger för nordisk mijömärkning av produkter 22 juni 2011 eer senare versioner. Svanenmärkets utformning Svanenmärket har föjande utformning: Licensnummer Varje icens får ett unikt icensnummer som ska användas tisammans med märket. Namnet på produktgruppen, jud- och bidapparater, eer ett mer specifikt namn som TV-apparater, videokonferenssystem, DVD-/Bu-Ray speare, stereosystem eer digitaboxar ska atid förekomma i ansutning ti märkningen. Mer om märkets utformning finns att äsa i Reger för nordisk mijömärkning av produkter 22 juni 2011 eer senare versioner. Efterkontro Nordisk Mijömärkning kan kontroera att jud- och bidapparaten uppfyer Svanens krav även efter att icensen har bevijats. Det kan t.ex. ske genom besök på pats, stickprovskontro eer iknande test. Visar det sig att jud- och bidapparaten inte uppfyer kraven kan icensen dras in. Stickprov kan även tas i handen och anayseras av ett opartiskt aboratorium. Uppfys inte kraven kan Nordisk Mijömärkning kräva att icensinnehavaren betaar anayskostnaderna. Svanenmärkning av Ljud- och bidapparater (14)

14 Hur änge gäer icensen? Nordisk Mijömärkning faststäde version 4 av kriterierna för jud- och bidapparater den 15 december 2009 och de gäer ti och med den 31 oktober Den nordiska Mijömärkningsnämnden besutade den 22 juni 2011 om en ut vid gning av kriterierna som därmed innefattar projektorer. Utvidgningen medförde kriterieversion 4.1. Sekretariatsedarmötet besutade den 12 september 2012 att föränga kriteriernas gitighet. Den nya versionen heter 4.2 och är gitig t.o.m. den 31 oktober Mijömärkningsicensen gäer så änge kraven uppfys och tis dess kriterierna sutar gäa. Kriterierna kan förängas eer justeras, i sådana fa förängs icensen automatiskt och icensinnehavaren meddeas. Senast ett år innan kriterierna sutar gäa meddeas vika kriterier som ska gäa efter kriteriernas sista gitighetsdatum. Licensinnehavaren erbjuds då möjighet att förnya icensen. Kommande kriterier I kommande kriterier kommer hänsyn att tas ti föjande: Krav för återvunnen eer återanvänd past. Kraven för tisatser i past ska eftersträva att minimera mängden tisatser och förtydiga de tisatta ämnenas effekter på häsa och mijö. Skärpning av energikraven. Definitioner Djupt vioäge: Passivt vioäge: Skärmstorek: TV-apparaten är ansuten ti en strömkäa men producerar varken jud eer bid. Den kan försättas i ett högre mottagningsäge genom en direkt eer indirekt signa från en extern käa, dvs. ett kommando att adda ned programdata via digitaboxen. Energiförbrukningen i det här äget igger på en ägre nivå än vid passivt vioäge. Användaren kan inte på nytt aktivera TV-apparaten från det här äget med hjäp av fjärrkontroen, utan måste trycka på på-/av-knappen på TV-apparaten. TV-apparaten är ansuten ti en strömkäa, producerar varken jud eer bid och kan försättas i ett annat mottagningsäge genom en direkt eer indirekt signa, t.ex. från fjärrkontroen. Den syniga skärmens yta i dm 2. Det motsvarar [skärmens storek skärmens storek 0,480] för en standardskärm (bidförhåande 4:3) och [skärmens storek skärmens storek 0,427] för en bredbidsskärm (bidförhåande 16:9). Svanenmärkning av Ljud- och bidapparater (14)

15 Biaga 1 Marknadsföring av jud- och bidapparater (K26) Vi bekräftar härmed att vi känner ti regerna för användning av det nordiska mijömärket Svanen enigt Reger för nordisk mijömärkning av produkter 22 juni 2011 eer senare versioner och vi försäkrar att marknadsföringen av den Svanenmärkta jud- och bidapparaten ska genomföras enigt dessa reger. Vi bekräftar även att vi har kunskap om innehået i kriterierna för Svanenmärkning av jud- och bidapparater. Vi försäkrar att de personer inom vårt företag som marknadsför den Svanenmärkta jud- och bidapparaten ska informeras om kriterierna för Svanenmärkning av jud- och bidapparaten samt Reger för nordisk mijömärkning av produkter. Ort och datum Företag Underskrift kontaktperson Namnförtydigande Teefon Underskrift marknadsföringsansvarig Namnförtydigande Teefon Vid personabyte ska ett nytt intyg skickas in ti Nordisk Mijömärkning. Svanenmärkning av Ljud- och bidapparater 4.2

16 Biaga 2 Krav på testinstitut/anaysaboratorium De anaysaboratorier som används måste uppfya de amänna kraven för standard EN ISO eer ha officie GLP-status. Den sökande står för dokumentations- och anayskostnaden. Producentens eget anaysaboratorium/testförfarande kan godkännas för anays och testning om: provtagning och anays övervakas av myndigheterna eer neutra och kvaificerad tredje part eer tiverkaren har ett kvaitetssäkringssystem där anayser och provtagning ingår och som är certifierat i enighet med ISO 9001 eer ISO 9002 eer tiverkaren kan visa att det finns överensstämmese mean ett förstagångstest utfört som ett paraetest vid tiverkarens eget aboratorium och testning som utförts vid en opartisk testinstitution. Svanenmärkning av Ljud- och bidapparater 4.2

17 Biaga 3 Definition av en enke digitabox I de här föreskrifterna är definitionerna i direktiv 2005/32/EG tiämpiga 1. Föjande definitioner gäer också: 1. Enke digitabox (SSTB) är en fristående enhet, oberoende av vika gränssnitt som används, a) Digitaboxen har som huvudfunktion att konvertera digitaa TV-signaer i SD- (standard-definition) eer HD-format (high-definition) ti anaoga TV-signaer som är ämpiga för anaog TV eer radio, b) Digitaboxen har inte någon CA-funktion ( conditiona access ) c) Digitaboxen har inte inspeningsfunktion baserad på fyttbara media i ett standardbibioteksformat 2. En SSTB kan utrustas med föjande extrafunktioner och/eer komponenter: a) norma och tidsfördröjd inspening med hjäp av en inbyggd hårddisk b) konvertering av HD-signamottagning ti HD- eer SD-videoformat c) en andra tuner. 1 Från Working Document on a possibe Commission Reguation impementing Directive 2005/32/EC with regard to ecodesign requirements for simpe set top boxes, 26 september Svanenmärkning av Ljud- och bidapparater 4.2

18 Biaga 4 Demontering, intyg från producenten Typ av produkt som ska mijömärkas: Produktens namn: K13 Används metainäggningar som inte kan separeras? K13 Är aa pastdear som väger mer än 25 gram märkta i enighet med ISO ? K13 Är fästanordningar i produkten konstruerade för att möjiggöra demontering, t.ex. skruvar, snäppfästen? K13 Består pastdear av en poymer eer av kompatiba poymerer för att underätta återvinning? Ort och datum Företag Kontaktperson, signatur Kontaktperson, namnförtydigande Teefon Svanenmärkning av Ljud- och bidapparater 4.2

19 Biaga 5 Famskyddsmede, intyg från tiverkaren (K10) Fys i av sökanden och skickas in ti Nordisk Mijömärkning Vi, tiverkaren av den aktuea produkten, intygar att endast de famskyddsmede som anges i tabeen nedan används i de mijömärkta produkterna. Om nya famskyddsmede introduceras kommer jag/vi att informera Nordisk Mijömärkning och tihandahåa nödvändig dokumentation. ( Säkerhetsdatabad för de famskyddsmede som används bifogas ansökan. Lista över famskyddsmede Handesnamn Kemiskt namn och CAS-nr. Används i komponent: Levereras av: Ort och datum Företag Kontaktperson, signatur Kontaktperson, namnförtydigande Teefon Övrig information: Den här informationen kan skickas direkt från tiverkaren av famskyddsmedet/pasten. Ett sekretessavta kan ingås mean tiverkaren av famskyddsmedet/pasten och Nordisk Mijömärkning. Svanenmärkning av Ljud- och bidapparater 4.2

20 Biaga 6 Famskyddsmede, intyg från everantören (K10) Ska fyas i av tiverkaren av famskyddsmedet och skickas ti Nordisk Mijömärkning. Vi intygar att (namnet på famskyddsmedet) med CAS# inte är ett haogent famskyddsmede och att det vid ansökningstifäet inte kan tideas någon av riskfraserna: R45, R46, R60, R61 enigt definitionen i direktiv 67/548/EG och 1999/45/EG. Intyg för att inte kassificera famskyddsmedet enigt riskfraserna R45, R46, R60, R61: Korrekt information om kassificering av famskyddsmedet ska fyas i nedan. (Texten Inga data tigängiga godtas inte!) K10 Vi har bifogat säkerhetsdatabad för aktuet famskyddsmede Ort och datum Företag Kontaktperson, signatur Kontaktperson, namnförtydigande Teefon Svanenmärkning av Ljud- och bidapparater 4.2

Svanenmärkning av Datorer

Svanenmärkning av Datorer Svanenmärkning av Datorer Version 6.3 8 juni 2009 31 december 2013 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt dator? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur ansöker man? 7 1

Läs mer

Svanenmärkning av Slutna eldstäder

Svanenmärkning av Slutna eldstäder Svanenmärkning av Sutna edstäder Version 3.2 12 oktober 2010 31 oktober 2015 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt suten edstad? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur

Läs mer

Svanenmärkning av Värmepumpar

Svanenmärkning av Värmepumpar Svanenmärkning av Värmepumpar Version 3.1 13 mars 2013 31 mars 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt värmepump? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur söker man? 4

Läs mer

Svanenmärkning av Skrivredskap

Svanenmärkning av Skrivredskap Svanenmärkning av Skrivredskap Version 3.0 4 november 2008 31 december 2012 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är ett Svanenmärkt skrivredskap? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur

Läs mer

Svanenmärkning av Städtjänster

Svanenmärkning av Städtjänster Svanenmärkning av Städtjänster Version 2.3 17 mars 2009 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt städtjänst? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man?

Läs mer

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter Version 5.0 15 december 2011 31 december 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta tryckerier/trycksaker?

Läs mer

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter Version 5.8 15 december 2011 31 december 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta tryckerier/trycksaker?

Läs mer

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling Biaga 1A Redovisning av fiberråvara Leverantör: Produkt: Tiverkare/everantör: För dokumentation av fiberråvara: Träsag/växt och geografiskt ursprung (and/destat och region/provins) Mängd (på årsbasis)

Läs mer

Svanenmärkning av Städprodukter med mikrofiber

Svanenmärkning av Städprodukter med mikrofiber Svanenmärkning av Städprodukter med mikrofiber Version 2.2 12 oktober 2010 31 mars 2018 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta städprodukter med mikrofiber? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad

Läs mer

Svanenmärkning av Återanvända OEM tonerkassetter

Svanenmärkning av Återanvända OEM tonerkassetter Svanenmärkning av Återanvända OEM tonerkassetter Version 5.1 15 juni 2012 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt tonerkassett? 3 Varför väja Svanenmärkning? 4 Vad kan Svanenmärkas?

Läs mer

Svanenmärkning av Diskmaskiner

Svanenmärkning av Diskmaskiner Svanenmärkning av Diskmaskiner Version 3.5 14 mars 2007 30 april 2014 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är en Svanenmärkt diskmaskin? 3 Vilka diskmaskiner kan bli Svanenmärkta? 3 Hur ansöker man? 3 1

Läs mer

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter Version 5.4 15 december 2011 31 december 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta tryckerier/trycksaker?

Läs mer

Svanenmärkning av Fönster och ytterdörrar

Svanenmärkning av Fönster och ytterdörrar Svanenmärkning av Fönster och ytterdörrar Version 3.5 4 november 2008 30 juni 2015 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är ett Svanenmärkt fönster eer en Svanenmärkt ytterdörr? 3 Varför väja Svanenmärkning?

Läs mer

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimera nätverksutskrift och skapa informationsfördear med en utskriftshanteringsösning som du kan impementera på pats eer via monet. Säker och praktisk utskriftsversion Fexibet.

Läs mer

Svanenmärkning av Rengöringsmedel

Svanenmärkning av Rengöringsmedel Svanenmärkning av Rengöringsmede Version 5.0 13 mars 2013 31 mars 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är ett Svanenmärkt rengöringsmede? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur söker

Läs mer

Svanenmärkning av Golv

Svanenmärkning av Golv Svanenmärkning av Gov Version 5.1 12 oktober 2010 31 december 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man? 4 Vad krävs för att bi Svanenmärkt? 5

Läs mer

Svanenmärkning av Golv

Svanenmärkning av Golv Svanenmärkning av Gov Version 5.2 12 oktober 2010 31 oktober 2015 Nordisk Mijömärkning Innehå Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man? 4 Vad krävs för att bi Svanenmärkt? 5

Läs mer

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc.

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc. Windows Kundstödskontakter värden över för ArcSoft Inc. Nordamerika 46601 Fremont Bvd Fremont,CA 94538, USA Te:1.510.440.9901 Fax:1.510.440.1270 Webbpats:www.arcsoft.com E-post: support@arcsoft.com Europa

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun Lokaa föreskrifter för att skydda människors häsa och mijön för Lia Edets kommun besutade av kommunfumäktige den 14 december 2000 95. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 mijöbaken (1998:808), 13, 17, 39-40

Läs mer

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers författningssaming ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generadirektör Dan Hjamarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers föreskrifter

Läs mer

Svanenmärkning av TV och Projektorer

Svanenmärkning av TV och Projektorer Svanenmärkning av TV och Projektorer Version 5.3 20 juni 2013-31 mars 2017 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är en Svanenmärkt TV eller projektor? 4 Varför välja Svanenmärkning? 4 Vad kan Svanenmärkas?

Läs mer

Säkerhet för lösningsinriktade skrivare och multifunktionsskrivare från Lexmark

Säkerhet för lösningsinriktade skrivare och multifunktionsskrivare från Lexmark Säkerhet för ösningsinriktade skrivare och mutifunktionsskrivare från Lexmark Förbättra säkerheten för företagets dokument och data När det kommer ti säkerhet måste företaget kunna hantera nätverksansutna

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning Katherm QK.4 Govkanavärme med EC-motströmsventi Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Kampmann.de/instaation_manuas I476/0/3/ SE I SAP-Nr. 7407 .4 Katherm QK - motströmsfäkt-konvektion med kompakt

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommuna revisor Main Kronmar augusti 05 p wc Granskning av inköpsrutiner och köptroheten mot everantörer Innehåsforteckning. Sammanfattning och revision

Läs mer

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång

Läs mer

Bilaga B Uppdragsmodell

Bilaga B Uppdragsmodell Biaga B Uppdragsmode Genere uppdragsmode Uppdragsföde Faser P R O J E K T L E D N I N G Förberedese Genomförande Effekthemtagning Besutspunkter Initiera uppdraget Starta genomförande Överämna resutat och

Läs mer

Ledarnas rapport om chefslöner 2012

Ledarnas rapport om chefslöner 2012 Så beönas edarskap Chefsöner 2012, Ledarna Ledarnas rapport om chefsöner 2012 1 Innehå Så beönas edarskap 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer önens storek?

Läs mer

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Besöksadress: Stadshuset, Hjamar Lundbohmsvägen 31 Teefon: 0980-70 000 Organisationsnr: 21 20 00-2783 Webb: www.kommun.kiruna.se

Läs mer

ECL-portal. Standardiserad SCADA-lösning för ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivning

ECL-portal. Standardiserad SCADA-lösning för ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivning Standardiserad SCADA-ösning för ECL Comfort 310 Beskrivning en är ett effektivt körkart SCADA-verktyg (Supervisory Contro And Data Acquisition) för professionea användare, exempevis servicepersona på fjärrvärmestationer.

Läs mer

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet x. > KARLSHAM 2015-08-28 Kommunens revisorer Kommunstyresen KF:s presidium för kännedom Granskning av inköpsrutiner och köptrohet mot everanterörer På uppdrag av revisorerna i Karshamns kommun har genomfört

Läs mer

Låt ledarskap löna sig!

Låt ledarskap löna sig! Låt edarskap öna sig! Ledarnas Chefsöner rapport 2010, om Ledarna chefsöner 2010 1 Innehå Låt önen spega edarskapets värde 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer

Läs mer

Svanenmärkning av Persondatorer

Svanenmärkning av Persondatorer Svanenmärkning av Persondatorer Version 5.1 14 juni 2007 30 juni 2010 rdisk Miljömärkning Innehåll Vad är en Svanenmärkt persondator? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur ansöker

Läs mer

Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat.

Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat. New Hoand BR7000 BR7060 BR7070 brett urva Två modeer, många varianter. De två modeerna i New Hoand fexkammarserie kan utrustas för att passa oika förhåanden. BR7060 kan pressa baar som har upp ti 1,50

Läs mer

Bruksanvisning - modul 3425

Bruksanvisning - modul 3425 ASIO OMPUTER O., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan Bruksanvisning - modu 3425 3425 Modu Nr. 3425 Svensk Bruksanvisning 5 E Lär känna kockan Gratuerar ti köp av ny kocka! Du

Läs mer

Pannor för fasta biobränslen

Pannor för fasta biobränslen Svanenmärkning av Pannor för fasta biobränslen Version 2.2 14 mars 2007 31 december 2015 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är Svanenmärkta pannor för fasta biobränslen? 3 Varför välja Svanenmärkning?

Läs mer

SJ 11. Hållbarhets redovisning

SJ 11. Hållbarhets redovisning SJ 11 Håbarhets redovisning Innehå Ordföranden har ordet 2 Strategi och vision 3 Intressentdiaogen 6 Möjigheter och utmaningar 9 SJs sociaa ansvar 10 SJs mijöansvar 18 SJs ekonomiska ansvar 24 Redovisningsprinciper

Läs mer

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOITET 3 (2.3) Sammanträdesdatum 203-0-29 7 Redovisning av intern kontro202 för kommunstyresens förvatning Dnr 202/8 Beredning Biaga KS 203/27/, skrivese 203-0-22 från

Läs mer

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/170.602 1 (3) HANDLÄGGARE Hjem, Per 08-535 360 71 Per.Hjem@huddinge.se Grundskoenämnden Ansökan från The Learning

Läs mer

Biobränsle. Ansökan 2013. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval

Biobränsle. Ansökan 2013. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Biobränsle Ansökan 2013 Naturskyddsföreningens anteckningar Version 2013:B Denna handling är en Ansökan om Licens att få använda Bra Miljöval i enlighet med Licensvillkoren

Läs mer

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Innehå 1 Kort om 2013 2 Cybercom på 3 minuter 4 Vd har ordet 7 Här finns vi 8 Kort om marknaden 10 Strategi 12 Må och utfa 14 Erbjudande

Läs mer

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET 489 IDEOLOGI OCH VERKLIGHET Av jur. kand. GUSTAF DELIN Högerpartiets programkommie har nu uppösts. Detta betyder ångt ifrån att programarbetet inom partiet kommer att avstanna. Tvärtom kommer man nu på

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ I KORTHET SJ på två minuter 1 SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog 10 Håbart

Läs mer

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter.

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter. Nya svenska råvaror på skånsk mark. Häsosammare ivsmedesprodukter. Väkommen att investera i utveckingen av en råvara med aa förutsättningar att vinna en häsosam pats i ivsmedeshyorna. Europas bästa jordbruksmark

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 23 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog Håbart företagande 5 Strategi 6 SJ och kunderna

Läs mer

SOLIDA GÄNGFRÄSAR. ThreadBurr

SOLIDA GÄNGFRÄSAR. ThreadBurr TM SOLIA GÄNGFRÄSAR ThreadBurr TiACN Fördeen med ThreadBurr är att du kan gänga och grada i samma operation. Ingen extra tid för och försänkning. Gradoperationen sker automatiskt vid gängfräsningen viket

Läs mer

Chefen & Arbetsmiljön

Chefen & Arbetsmiljön Chefen & Arbetsmijön INNEHÅLL Arbetsmijö vad är det? 4 Varför satsa på arbetsmijön? 5 Arbetsmijö ständigt pågående 7 Måste eer möjighet? 8 När mår vi bra på jobbet? 9 Ledarskapet som arbetsmijöfaktor 10

Läs mer

Smarta utskrifter. Strålande färger.

Smarta utskrifter. Strålande färger. Lexmark C950de färgskrivare Smarta utskrifter. Stråande färger. Lexmark C950de färgskrivare Lexmark C950de är utformad för en arbetsgrupp som har fut upp, hanterar färgutskrift i A3-format med professione

Läs mer

13-12-050_SULKY-DPX SYSTEM Suedois_A4 09/01/14 16:14 Page1 > 01/2014-S 406 014-15

13-12-050_SULKY-DPX SYSTEM Suedois_A4 09/01/14 16:14 Page1 > 01/2014-S 406 014-15 13-12-050_SULKY-DPX SYSTEM Suedois_A4 09/01/14 16:14 Page1 > 01/2014-S 406 014-15 13-12-050_SULKY-DPX SYSTEM Suedois_A4 09/01/14 16:14 Page2 DPX SYSTEM Överensstämmer med europeiska standarder 2 13-12-050_SULKY-DPX

Läs mer

3. Programbanken. Välkommen till D

3. Programbanken. Välkommen till D 3. Programbanken Väkommen ti D Vi har ett brett utbud av programvara för DOS-, Windows, Macintosh-, OS/2-, ABC- och UNIX-datorer. I programbanken finns dessutom en de program för Atari, Amiga och andra

Läs mer

Produktnyheter. Pressverktygsbygge I / 2015. E 5240 Rullkorg. Utbyggnad Styrpinne för remsa. CD-katalog 5.8.4.0 Online-katalog

Produktnyheter. Pressverktygsbygge I / 2015. E 5240 Rullkorg. Utbyggnad Styrpinne för remsa. CD-katalog 5.8.4.0 Online-katalog Produktnyheter Pressverktygsbygge I / 2015 CD-kataog 5.8.4.0 Onine-kataog Med en ny produktutökning reagerar vi på era önskemå och försag. om systemeverantör erbjuder vi därmed ett ännu större urva av

Läs mer

Rent vatten skapar hopp i slummen

Rent vatten skapar hopp i slummen NICLAS LINDGREN: Aa barn är aas ansvar VILL DU HJÄLPA! SKÄNK 50 KR TILL PMU. SMS:A PMU 50 TILL 72 930 2011 #3 En tidning från PMU Rent vatten skapar hopp i summen 700 barn föramade efter poioepidemi 12

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Nordic Iron Ore AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Nordic Iron Ore AB (publ) Inbjudan ti teckning av aktier i Nordic Iron Ore AB (pub) Lead manager and bookrunner Retai seing agent Viktig information Information ti investerare Erbjudandet enigt detta prospekt ( Erbjudandet ) riktar

Läs mer

Ärende nr 9. Yttrande över "En kommunallag för framtiden {SOU 2015:24)

Ärende nr 9. Yttrande över En kommunallag för framtiden {SOU 2015:24) Ärende nr 9 Yttrande över "En kommunaag för framtiden {SOU 2015:24) 59 ~Tingsryds ~kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (26) Kommunstyresens arbetsutskott 2015-09-07 273 Yttrande över "En kommunaag för fram

Läs mer

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer

[H.] BÅSTADS KOMMUN. Datum: Onsdagen den 28 juli 2013. Plats: Kommunledningskontoret. Kallelse till sammanträde med ekonomiutskottet. l (l) Sid.

[H.] BÅSTADS KOMMUN. Datum: Onsdagen den 28 juli 2013. Plats: Kommunledningskontoret. Kallelse till sammanträde med ekonomiutskottet. l (l) Sid. [H.] BÅSTADS KOMMUN Kommunedningskontoret () Kaese ti sammanträde med ekonomiutskottet Datum: Onsdagen den 28 jui 2013 Tid: 08.30 Pats: Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad Ärendemening Besuts- instans

Läs mer

VÄXJÖ 10:15 m fl. Södra Stationsområdet, Centrum i Växjö

VÄXJÖ 10:15 m fl. Södra Stationsområdet, Centrum i Växjö Handäggare Djana Micanovic Panchef 0470-436 22 Laga kraftbevis Datum 2014-03-11 Dnr 2012BN0510 Dp 214 Kommunfumäktige KF) i Växjö antog 2013-10-15 206 detajpan för de av VÄXÖ 10:15 m f. Södra Stationsområdet,

Läs mer

Telenor Sverige 2013 Hållbarhetsrapport

Telenor Sverige 2013 Hållbarhetsrapport Teenor Sverige 2013 Håbarhetsrapport 1 Innehåsförteckning VD:s förord sid 3 Läsanvisningar sid 4 Fakta om Teenor sid 4 Teenors Håbarhetsarbete internationet sid 5 Vad är håbarhet och CSR för Teenor? sid

Läs mer

2011 års. specialfastigheter. redovisning

2011 års. specialfastigheter. redovisning 2011 års speciafastigheter redovisning 2011 års redovisning speciafastigheter MED INTEGRERAD HÅLLBARHETSREDOVISNING 1 verksamheten Vd har ordet...5 Uppdrag, vision och affärsidé... 6 Våra kärnvärden...

Läs mer

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Inledning Inom landstingen/regionerna upphandlas centralt kemikalier och kemiska produkter som används i stora volymer.

Läs mer

INTEGRERAD ELEKTRISK MODUL MED GASHÄLL (FFD)

INTEGRERAD ELEKTRISK MODUL MED GASHÄLL (FFD) INTEGRERAD ELEKTRISK MODUL MED GASHÄLL (FFD) Användningsinstruktioner och tiagningsguide LÄS DENNA BRUKSANVISNING INNAN DU ANVÄNDER DIN AGASPIS För användning i Sverige 01/15 EOPI 515613 INNEHÅLL AVSNITT

Läs mer

Innehåll. Inledning 3

Innehåll. Inledning 3 Innehå Inedning 3 VAD ÄR ROKS? 3 Roks värdegrund och kvinno- och tjejjourernas unika stäning 4 Vad gör kvinnojourer och tjejjourer? 4 Medemskap i Roks 5 VARFÖR STARTA EN JOUR? 7 Hur ska ni nå ut ti bivande

Läs mer

Svanmärkning av. Pappersprodukter Kemikaliemodul

Svanmärkning av. Pappersprodukter Kemikaliemodul Svanmärkning av Pappersprodukter Kemikaliemodul Version 1.0 9 oktober 2003 Innehåll Svanmärkning av pappersprodukter Vad är ett Svanmärkt papper? 3 Krav 3 Dokumentation 4 Analyser och klassificering 4

Läs mer

Så märks maten LIVSMEDELS VERKET

Så märks maten LIVSMEDELS VERKET Så märks maten LIVSMEDELS VERKET Så märks maten För att man som konsument ska kunna väja mean oika förpackade ivsmede i handen finns detajerade reger för hur ivsmede ska märkas med exempevis ingrediensförteckning,

Läs mer

Svanenmärkning av Fettäta papper

Svanenmärkning av Fettäta papper Svanenmärkning av Fettäta papper Version 4.0 18 november 2014-31 december 2018 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är ett Svanenmärkt fettätt papper? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas?

Läs mer

10.00-11.30 Genomgång av lagstiftningen REACH, RoHS, WEEE och konfliktmineraler (Mikael Kihlblom, Sustema)

10.00-11.30 Genomgång av lagstiftningen REACH, RoHS, WEEE och konfliktmineraler (Mikael Kihlblom, Sustema) Sustema Norskt moderbolag, Simpli AS 6 medarbetare Stockholm, 7 i Oslo Vi arbetar bl.a. med: ISO-certifieringar (14001, 9001, 18001) Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas Utbildningar IT-stöd för ledningssystem

Läs mer

Mekanik 2 f or F Obligatorisk del

Mekanik 2 f or F Obligatorisk del Tentamen i Mekanik 2 för F, FFM521 och FFM520 Tisdagen 15 apri 2015, 8.30 12.30 Examinator: Martin Cederwa Jour: Martin Cederwa, ankn. 3181, besöker tentamenssaarna c:a k. 9.30 och 11.30. Tiåtna hjäpmede:

Läs mer

Underhåll i lågkonjunktur sidan 2

Underhåll i lågkonjunktur sidan 2 en tidning från idhammargruppen nummer ett 2009 Sandvik kartägger underhåskompetensen sidan 4 Outsourcing sidan 6 Underhå i ågkonjunktur sidan 2 Idhammar AB är ett kunskapsföretag speciaiserat inom driftsäkerhet,

Läs mer

Svanenmärkning av Värmepumpar

Svanenmärkning av Värmepumpar Svanenmärkning av Värmepumpar Version 2.3 14 mars 2007 31 mars 2014 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är Svanenmärkta värmepumpar? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur söker man?

Läs mer

1. Inledning. 1.1 Om detta dokument. 1.2 Om Fjäråskupan

1. Inledning. 1.1 Om detta dokument. 1.2 Om Fjäråskupan Miljöinformation Miljöinfoinformation 1. Inledning 1.1 Om detta dokument 1.2 Om Fjäråskupan 2. En fläktkupas livscykel 3. Råvaror 3.1 Materialsammansättning 3.2 Fläktsystemet 3.3 Elektronik & belysning

Läs mer

Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm.

Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm. Version 1.0 Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm. Ansökan om tillstånd Slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS

Läs mer

Tonerkassetter Renoverade och återfyllda

Tonerkassetter Renoverade och återfyllda Svanenmärkning av Tonerkassetter Renoverade och återfyllda Version 4.4 23 mars 2006 31 december 2013 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är en Svanenmärkt tonerkassett? 3 Varför välja Svanenmärkning? 4

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4 Svanenmärkning av Tryckerier Utbildningspaket till kriterieversion 4 Varför finns Miljömärkningen Svanen? Samhället är inte hållbart Vår vision är ett hållbart samhälle Vårt syfte är att bidra till arbetet

Läs mer

r.j Uppvidinge Kallelse/underrättelse 2012-04-16 Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträde med: Datum: 2012-04-26 Tid: KL 13.30

r.j Uppvidinge Kallelse/underrättelse 2012-04-16 Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträde med: Datum: 2012-04-26 Tid: KL 13.30 r.j Uppvidinge ~ KOMMUN Kaese/underrättese 2012-04-16 Sammanträde med: Mijö- och byggnadsnämnden Datum: 2012-04-26 Tid: KL 13.30 Pats: Kommunhuset Åseda, sa Våraskruv Ärende 1. Upprop Biaga 2. V a av justerare

Läs mer

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm Biaga KS 2014/38/1 INTRESSEFÖRENINGEN KOMMUNER OCH REG10NER1 SAMVERKAN Ti Intresseföreningen Bergsagets medemmar SALA KOMMUN Kommunstyresens förvatning Ink. Diarienr..20 4 j Dpb: 2014-01- 2 g ' ~ :-:.JAktbiaga

Läs mer

Godkänt i hela Norden SPAANDEX K-GOLV. Monteringsanvisning SPAANDEX K-GOLV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P6/P5

Godkänt i hela Norden SPAANDEX K-GOLV. Monteringsanvisning SPAANDEX K-GOLV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P6/P5 Godkänt i hea Norden SPAANDEX K-GOLV Monteringsanvisning SPAANDEX K-GOLV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P6/P5 1 SPAANDEX K-GOLV för undergov Den här monteringsanvisningen avser äggning

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde - kompletterande handlingar

Kommunfullmäktiges sammanträde - kompletterande handlingar Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyreseförvatningen, Administrativa avdeningen TIG KUNGÖRELSE 2013-03-20 1(1) Kommunfumäktiges sammanträde - kompetterande handingar Tid Måndagen den25mars 2013,

Läs mer

Årsrapport Säkerhetstjänst 2006 FÖRSVARSMAKTEN. Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST

Årsrapport Säkerhetstjänst 2006 FÖRSVARSMAKTEN. Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST Årsrapport Säkerhetstjänst 2006 FÖRSVARSMAKTEN Miitära underrättese- och säkerhetstjänsten MUST Den miitära säkerhetstjänstens omfattning Säkerhetsunderrättesetjänst Föja hotutveckingen och karägga den

Läs mer

Svanenmärkning av Mjukpapper

Svanenmärkning av Mjukpapper Svanenmärkning av Mjukpapper Version 5.3 11 oktober 2011 31 december 2016 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är Svanenmärkt Mjukpapper? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om information om energi- och annan resursförbrukning hos elektriska

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om information om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-16. Astrakanen, tisdag 2013-04-16, kl 13:30-17:40

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-16. Astrakanen, tisdag 2013-04-16, kl 13:30-17:40 rnj BÅSTADS Sammanträdesdatum 2013-04-16 1(15) Pats och tid: Besutande: Astrakanen, tisdag 2013-04-16, k 13:30-17:40 Åsa Ragnarsson (M), ordförande Uno Johansson (C) Eddie Grankvist (BP) Ingea Stefansson

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för värdgivare i Södertälje kommun 2014

Patientsäkerhetsberättelse för värdgivare i Södertälje kommun 2014 Södertä1je kommun 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-02-10 Socia- och omsorgskontoret ÄON, EN, HM, Jä och VM Patientsäkerhetsberättese för värdgivare i Södertäje kommun 2014 Dnr: ÄON 15/0 O, EN 15/14, HM 15/14,

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om information om energiförbrukning hos elektriska hushållsugnar;

Läs mer

Fiske og jakt. Torsby och Sunne

Fiske og jakt. Torsby och Sunne Fiske og jakt Torsby och Sunne FISKA I SJÖ, ÄLV OCH BÄCK Kväsfiske med guide - ca 4 timmar Prova på fiske efter t.ex gädda, gös eer abborre. Enke förtäring ingår. Utrustning finns att hyra - ingår ej.

Läs mer

Nordisk Miljömärkning

Nordisk Miljömärkning Nordisk Miljömärkning Bakgrundsdokument till kriterier för Tvättmaskiner, version 4 20040205 Lena Rogeman Innehållsförteckning 20040205 Innehåll 1 Sammanfattning 1 2 Inledning och historik 1 3 Andra styrmedel

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

Boken om IMPRESSA C5

Boken om IMPRESSA C5 Boken om IMPRESSA C5 «Boken om IMPRESSA» har av den oberoende tyska rovningsanstaten TÜV SÜD försetts med anstatens kontrosigi för ättförståeighet, fuständighet och säkerhet. Innehåsförteckning Din IMPRESSA

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN Innehå 3 2014 i sammandrag 4 Grums kommun 4 Koncernen 6 Förvatningsberättese 11 Förvatningsorganisation 12 Medborgarkontor 15 Gemensam service 18 Verksamhet 26 Personaanays

Läs mer

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne Vannaktiviteter Torsby och Sunne KANOT- OCH FLOTTFÄRD Kanottur Njut av en kanottur på Karäven - en fridfu uppevese för små och stora. Karäven är det perfekta vattendraget för turer på några timmar upp

Läs mer

Information om brandsäkerhet. för boende i höghus. Ta hand om brandsäkerheten! ä r. a l. r e d o. l t. i d

Information om brandsäkerhet. för boende i höghus. Ta hand om brandsäkerheten! ä r. a l. r e d o. l t. i d Informtion om brndsäkerhet för boende i höghus Stdens brnckre Stdens brnckre T hnd om brndsäkerheten! Stdens brnckre Stdens brnckre Instruktioner för de boende Brndvrnre Vrje våning i bostden smt kärvåningr

Läs mer

OBO:s metallrörsystem

OBO:s metallrörsystem OO:s mearörsysem Sysem informaion Effekiv arbee med precisionsrör Fogar med svesområde, oskrapade Fogar med svesområde, oskrapade Fogar med svesområde, skrapade Fogar med svesområde, skrapade Sörre precision,

Läs mer

Energiläget i Åmål Sammanställt våren 2004

Energiläget i Åmål Sammanställt våren 2004 Energiäget i Åmå Sammanstät våren 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 BAKGRUND & SYFTE... 5 MÅL & FRÅGESTÄLLNING... 5 FÖRUTSÄTTNINGAR & METOD... 5 ENERGIANVÄNDNING

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Utvärdering av miljökrav i PC-upphandling

Utvärdering av miljökrav i PC-upphandling RAPPORT 2010-11-10 Utvärdering av miljökrav i PC-upphandling PÅ UPPDRAG AV STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Håkan Nordin, Miljökompassen AB www.sll.se Stockholm 2010-11-10 Denna rapport beskriver ett arbete som

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Ditt val gör skillnad Det finns flera olika märken. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer