Svanenmärkning av Värmepumpar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svanenmärkning av Värmepumpar"

Transkript

1 Svanenmärkning av Värmepumpar Version mars mars 2017 Nordisk Mijömärkning

2 Innehå Vad är en Svanenmärkt värmepump? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur söker man? 4 Vad krävs för att bi Svanenmärkt? 5 1 Tiverkning 6 2 Drift av den Svanenmärkta värmepumpen 10 3 Information ti kund 11 4 Information ti återförsäjare och instaatörer 12 5 Kvaitets- och mijöedningskrav samt myndighetskrav 13 Marknadsföring 14 Svanenmärkets utformning 14 Efterkontro 15 Hur änge gäer icensen? 15 Nya kriterier 15 Biaga 1 Biaga 2 Biaga 3 Biaga 4 Biaga 5 Biaga 6 Biaga 7 Biaga 8 Provning och krav på aboratorium Intyg om fariga ämnen i kemiska produkter Intyg om metabeäggning av dear Intyg om famskyddsmede och ftaater i past och gummidear Intyg om båsmede för isoeringsmateria Intyg om ködmedier Intyg om uppfyande av gäande bestämmeser vid tiverkning (K17) Marknadsföring av Svanenmärkta värmepumpar 059 Värmepumpar, 3.1, 3 september 2014 Adresser Nordiska Ministerrådet besutade 1989 att införa en friviig officie mijömärkning, Svanen. Nedanstående organisationer/företag driver Svanenmärkningen på uppdrag av respektive ands regering. För mer information se webbpatserna: Danmark Mijømærkning Danmark Fonden Dansk Standard Portand Towers Göteborg Pads 1 DK-2150 Nordhavn Teefon Fax E-post: Sverige Mijömärkning Sverige AB Box SE Stockhom Teefon Fax E-post: Finand Mijömärkning Finand Box 489 FIN Hesingfors Teefon Fax E-post: Norge Mijømerking Henrik Ibsens gate 20 NO-0255 Oso Teefon Fax E-post: Isand Norræn Umhverfismerking á Ísandi Umhverfisstofnun Suðurandsbraut 24 IS-108 Reykjavik Teefon Fax E-post: Detta dokument får kopieras endast i sin hehet och utan någon form av ändring. Citat får göras om upphovsmannen Nordisk Mijömärkning omnämns.

3 Vad är en Svanenmärkt värmepump? Värmepumpaggregat av föjande typer kan Svanenmärkas: uft/uftvärmepumpar uft/vattenvärmepumpar vätska/vattenvärmepumpar Svanen stäer krav på kemikaier, materia, energieffektivitet, buer, garanti och information ti köparen. Hänsyn tas ti mijön genom hea tiverkningsprocessen, från råvaror och produktion, under driften av värmepumpen och ti kassation/skrotning. En Svanenmärkt värmepump: har en hög energieffektivitet och åg kimatpåverkan uppfyer mijökrav i produktionsprocessen och på ingående materia har åg buernivå (NO støy) ger köparen en vädimensionerad värmepump ti det aktuea huset innebär att köparen får värmepumpen instaerad av kompetent instaatör och får reevant information om ebehovet ger information om hur en uttjänt värmepump ska tas om hand på ett mijöriktigt sätt Varför väja Svanenmärkning? Värmepumpproducenten och/eer återförsäjarna får använda varumärket Svanen i sin marknadsföring. Svanenmärket har mycket hög kännedom och trovärdighet inom Norden. Svanenmärket är ett kostnadseffektivt och enket sätt att kommunicera mijöarbete och mijöengagemang ti kunder och everantörer. En mer mijöanpassad verksamhet ger ofta möjigheter ti minskade kostnader genom att ti exempe sänka förbrukningen av energi samt minska mängden embaage och avfa. En mer mijöanpassad drift förbereder värmepumpsproducenten på framtida mijökrav. Mijöfrågor är kompexa och det kan ta ång tid att sätta sig in i specifika frågestäningar. Svanenmärkningen underättar detta arbete och förenkar besutsprocessen vid köp. Svanenmärkningen innehåer inte bara mijökrav utan också kvaitetskrav eftersom mijö och kvaitet oftast går hand i hand. Det betyder att en Svanicens också kan ses som en kvaitetsstämpe. Svanenmärkning av Värmepumpar (15)

4 Vad kan Svanenmärkas? Kriterierna gör det möjigt att Svanenmärka serieproducerade eektriskt drivna värmepumpar för rumsuppvärmning, med eer utan möjighet ti uppvärmning av varmvatten för hushåsbruk. Svanenmärkta värmepumpar är aggregat av föjande typer: 1. För uppvärmning av vatten upp ti 70 kw: a. uft/vatten-värmepumpar (värmekäa: uteuft) b. frånufts (avtrekks)-värmepumpar (värmekäa: inneuft) c. vätska/vatten-värmepumpar (värmekäa: bergvärme, jordvärme, sjövatten/färskvatten eer spivärme från exempevis gråvatten) 2. För uppvärmning av uft upp ti 12 kw: d. uft/uft-värmepumpar (värmekäa: uteuft) Det finns ingen nedre effektgräns för Svanenmärkning av värmepumpar. Genomgående i kriteriedokumentet hänvisas ti de definitioner av typ av värmepump som används i europeiska arbetet med ekodesigndirektivet. I LOT 1 (produktkategori i ekodesign-direktivet) finns försag ti ekodesign- och energimärkningsförordning för uft/vatten-värmepumpar och vätska/vattenvärmepumpar. I ekodesignförordningen 206/2012 EU och energimärkningsförordning 626/2011 EU finns krav ti värmepumpar med uft/uft-värmepumpar. Dessa värmepumpar kan inte Svanenmärkas: Aggregat som är större än 70 kw för uppvärmning av vatten respektive 12kW för uppvärmning av uft Aggregat som enbart används för kyning Gasdrivna värmepumpar Värmepumpar avsedda endast för torkning Värmepumpar som omfattas av LOT 2 och ENER LOT 21 Hur söker man? Varje krav är markerat med bokstaven K (för krav) samt ett nummer. Aa krav ska uppfyas för att en icens ska erhåas. Symboer i texten För varje krav är det beskrivet hur det ska styrkas att kravet uppfys. Det finns också oika symboer som används för att underätta arbetet. Symboerna är: ( Skicka med dokumentation med ansökan Kravet kontroeras på pats Svanenmärkning av Värmepumpar (15)

5 Ansökan Ansökan om nordisk icens sänds ti mijömärkningsorganisationen i det and där företaget/tiverkningsstäet är okaiserat eer där merparten av försäjningen kommer att ske. Ansökan är gitig i 12 månader. Ansökan kan behandas av annan mijömärkningsorganisation efter avta mean dessa. Besked om detta ämnas ti sökanden. Företag utanför de nordiska änderna ansöker hos mijömärkningsorganisationen i det nordiska and där produkterna i huvudsak ska marknadsföras. Ansökan ska bestå av en ifyd ansökningsbankett samt a dokumentation som krävs för att visa att kraven i kriteriedokumentet är uppfyda (viken dokumentation som krävs är specificerat i kraven i dokumentet). På ansökningsbanketten ska det uppysas om i vika nordiska änder de aktuea produkterna ska säjas och den uppskattade omsättningen av produkten i varje and ska uppges. Besök respektive ands hemsida för ytterigare information. Försäjning i Norden Bevijad icens är gitig i hea Norden. På icensbeviset bir produkterna införda per and var de har försäjning enigt de uppysningar som getts på ansökan. Produkterna bir pubicerade på Mijömärkningens hemsida(or). Licensinnehavaren förpiktar sig att informera Nordisk Mijömärkning om förändringar i produktens försäjning uppkommer. Om produkten ska säjas i andra nordiska änder än det som först uppgavs på ansökan, ska icensinnehavaren skriftigen informera om detta och sända in nödvändig dokumentation ti Nordisk Mijömärkning i det and som bevijande grundicensen. Kontro på pats I samband med ansökan kontroerar Nordisk Mijömärkning vanigen på pats att kraven uppfys. Vid kontroen ska underag för beräkningar, origina ti inskickade intyg, mätprotoko, inköpsstatistik och iknande som styrker att kraven uppfys kunna uppvisas. Kostnader En ansökningsavgift tas ut i samband med att företaget söker icens. Utöver det tikommer en årsavgift baserad på den Svanenmärkta värmepumpens omsättning. Frågor Vid frågor, kontakta gärna Nordisk Mijömärkning, se adresser på sidan 2. Vad krävs för att bi Svanenmärkt? För att få Svanenicens måste aa krav i kapite 1-5 uppfyas. Svanenmärkning av Värmepumpar (15)

6 1 Tiverkning K1 Beskrivning av tiverkningsprocess och materia Tiverkningsprocessen av den Svanenmärkta värmepumpen ska beskrivas. Beskrivningen ska minst innehåa föjande uppgifter: En sammanstäning av aa dear i värmepumpen med angivande av typ och materia. För pastdear ska vikt uppges för dessa (se K5). En beskrivning av tiverkningsprocessen av värmepumpen med angivande av oika processteg. Produktionsteknik och reningsteknik för ytbehanding och metabeäggning av dear ska anges. Namn och ort för: o fabrik/fabriker för sutmontering av värmepumpen. o undereverantörer för produktion av huvudkomponenter (som kompressorenhet, värmeväxare, eventue ackumuatortank och rörsystem, bärande konstruktion, kabinett m.m.). Informera om vad aktuea undereverantörer evererar. o undereverantörer för ytbehanding och metabeäggning av dear Kopia av eventue mijökoncession/-tistånd eer kontrorapporter/ dokument av mijömyndigheter för sutmonteringen. Sutmontering av värmepumpar avser montering av huvudkomponenter (som kompressorenhet, värmeväxare, eventue ackumuatortank, rörsystem, bärande konstruktion och kabinett) ti en färdig värmepumpenhet. Sutmontering avser inte produktion av råvaror som metaer, isoeringsmateria, pastdear, eektroteknik eer eektronik. ( En materiabeskrivning av värmepumpens dear, en beskrivning av värmepumpens tiverkningsprocess och undereverantörer samt kopia av mijökoncession/-tistånd enigt kravet. K2 Kemiska produkter, kassificering Tiverkaren ska göra en ista över använda kemikaier vid sutmontering av värmepumpar och vid ytbehanding. Säkerhetsdatabad för de kemiska produkterna ska skickas in. Kemiska produkter, ti exempe rengöringsprodukter, färger, acker, im och tätningsmassa, som används vid sutmontering av värmepumpar och ti ytbehanding av dear ska inte vara kassificerade enigt angivna riskfraser i tabe 1 nedan. Undantag från kravet gäer metabeäggning av dear. Vid metabeäggning av dear ska kravet enigt krav K4 uppfyas. Tabe 1 Kassificering av kemiska produkter Observera att det för acker och färger även är förbud mot kassificering av mijöfarighet med riskfrasen aquatic chronic 2 H411. Kassificering Mijöfarig, acker, färger Mijöfarig, andra kemiska produkter Mycket giftig EU-kassificering ti 1 december 2010* N med R50, R50/53, R51/53, R52/53 eer R59 N med R50, R50/53, R52/53 eer R59 T x (T+ i Norge) med R26, R27, R28, R39 EU-kassificering efter 1 december 2010* Aquatic 1 med H400 Chronic 1/2/3 med H410, H411, H412, EUH 059. Aquatic 1 med H400 Chronic 1/3 med H410, H412, EUH 059. Acute Tox. 1/2 med H330, H310, H300, STOT SE 1 med H370 Svanenmärkning av Värmepumpar (15)

7 Giftig T med R23, R24, R25, R39, R48 Xn med R42, Xi med R43 Xn med R40 eer T med R45, R49 Acute Tox 2/3 med H331, H330, H301 STOT SE 1 med H370 STOT RE 1 med H372 Resp.sens 1 med H334 eer Skin sens 1 med H317 Carc 1A/1B/2 med H350, H350i och/eer H351 Mutagen T med R46 eer Xn R68 Mut 1B/2 med H340 och/eer H341 Aergiframkaande Cancerframkaande Reproduktionstoxisk T med R60 och/eer R61. Eer Xn med R62 och/eer R63 Repr 1A/1B/2 med H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df Lact med H362 *Kassificeringen gäer enigt Direktiv 67/548/EG samt Direktiv 1999/45/EG (ti 1 december 2010 och under övergångsperioden ) eer förordning 1272/2008/ EG (från 1 december 2010). Kravet omfattar även kombinationer av ovanstående riskfraser, t.ex. T+ R26/27/28. ( Lista över använda kemiska produkter vid sutmontering av värmepumpen och vid ytbehanding. Säkerhetsdatabad/produktdatabad enigt gäande agstiftning i ansökningsandet, t.ex. biaga II i REACH (Förordning 1907/2006/EG) för respektive produkt. K3 Kemiska produkter, fariga ämnen Föjande ämnen får inte vara aktivt tisatta* i de kemiska produkter (t.ex. rengöringsprodukter, färger, acker, im, tätningsmassa) som används vid sutmontering av värmepumpar och vid ytbehanding: by (Pb), kvicksiver (Hg), sexvärt krom (Cr VI ), kadmium (Cd) och deras föreningar haogenerade organiska föreningar akyfenoer, akyfenoetoksyater eer andra ämnen som kan bida akyfenoer eer akyfenoetoxyater ftaater, istade i K7 fyktiga aromatiska föreningar (VAH) i mer än 1 viktprocent. fyktiga organiska ösningsmede (VOC**) i mer än 5 viktprocent i mede för ytbehanding nanopartikar (från nanomateria***) Undantaget från kravet gäer vid metabeäggning av dear. Vid metabeäggning av dear ska kravet enigt K4 uppfyas. * Ämnen som inte är aktivt tisatta av kemikaieproducent eer dennes undereverantörer och som ingår i mängder understigande 100 ppm är undantagna från kravet. ** VOC definieras som organiska föreningar som vid 293,15 K har ett ångtryck på 0,01 kpa eer mer. *** Definitionen av nanomateria föjer EU kommissionens definition av nanomateria från 18 oktober 2011, med undantag av gränsen för partikestoreksfördeningen som är reducerad ti 1 %: Nanomateria är ett naturig oavsiktigt framstät eer avsiktigt tiverkat materia som innehåer partikar i fritt tistånd eer i form av aggregat eer aggomerat och där minst 1 % av partikarna i antasstoreksfördeningen har en eer fera dimensioner i storeksintervaet nm. Denna definition gäer hea materiaet, även partikar utan för intervaet nm, så änge 1 % av materiaen är partikar i storeken nm. Definitionen gäer nanopartikar både i obunden och i bunden form. ( Intyg eer annan motsvarande förkaring (dokumentation) från kemikaietiverkaren/kemikaieeverantören. Biaga 2 kan användas. Svanenmärkning av Värmepumpar (15)

8 K4 Metabeäggning av dear Dear av meta får inte vara beagda med kadmium, sexvärdig krom, nicke eer föreningar av dessa. Dear kan enbart beäggas med trevärdig krom, nicke eer föreningar av dessa i undantagsfa om det är nödvändigt på grund av kemiskt eer mekaniskt sitage eer på grund av annat dokumenterat särskit tekniskt behov. Eventuea förkromnings- och förnickingsprocesser ska ske med hjäp av renings-teknik, jonbytesteknik, membranteknik eer iknande tekniker för att i största möjiga utsträckning kunna återvinna metaerna. Restprodukter från beäggningen ska gå ti återvinning eer avfashantering. Systemet ska vara utan avopp. ( Redogörese om eventuet behov av metabeäggning från tiverkaren av värmepumpen. Intyg från tiverkaren/undereverantör att kravet på metabeäggningar uppfys, och redogörese om vika reningstekniker som eventuet används. Biaga 3 kan användas. K5 Märkning av pastdear Pastdear som väger 50 gram eer mer ska märkas enigt ISO Kabar undantas från kravet. ( Intyg från tiverkaren av värmepumpen att kraven uppfyts. K6 Famskyddsmede i past och gummidear a) Hexabromocykododekan (HBCDD), tetrabrombisfeno-a (TBBP-A), tris(2-korety)fosfat (TCEP) och högkorerade kortkedjiga och högkorerade meankedjiga korparaffiner får inte tisättas. Mönsterkort/kretskort är undantagna förbudet mot tisats av tetrabrombisfeno-a (TBBP-A) b) Övriga organiska haogenerade famskyddsmede och famskyddsmede som har tideats någon eer fera av föjande riskfraser eer kombinationer av dessa, får inte heer tisättas H350 (kan orsaka cancer) H350i (kan förorsaka cancer vid inandning) H340 (kan orsaka genetiska defekter) H360F (kan orsaka nedsatt fortpantningsförmåga) H360D (kan orsaka fosterskador) H360Fd (kan orsaka nedsatt fortpantningsförmåga, misstänks kunna skada det ofödda barnet) H360Df (kan orsaka fosterskador, misstänks ge nedsatt fortpantningsförmåga) Undantag från krav b) för haogenerade famskyddsmede om en av föjande punkter gäer: I de fa dessa krävs av e- eer brandsäkerhetsskä med hänvisning ti ågspänningsdirektivet 73/23/ EG eer ti standard EN Mönsterkort/kretskort (printet circuit board, PCB) Past och gummidear med vikt < 25 gram och som ingår i eektronikdear Undantag kan inte ges för de famskyddsmede som regeras i a) eer som är förbjudna enigt RoHS-direktivet (2011/65/ EG). ( Ifyt intyg från tiverkaren/everantören av past- och gummidearna, se biaga 4. Svanenmärkning av Värmepumpar (15)

9 K7 Ftaater i past och gummidear Föjande ftaater får inte tisättas past- eer gummimateria: Dietyhexyftaat (DEHP) Dibutyftaat (DBP/DnBP) Butybensyftaat (BBP) Dicykohexyftaat (DCHP) Diisobutyftaat (DIBP) Diisononyftaat(DINP) Diisodecyftaat (DIDP) Di-n-oktyftaat (DNOP) Dihexyftaat (DHP) Dietyftaat (DEP) Diisoheptyftaat (DIHP) Bis (2-methoxyety)ftaat Diisopentyftaat N-penty-isopentyftaat Undantag från kravet gäer mönsterkort/kretskort och past och gummidear med vikt < 25 g och som ingår i eektronikdear. ( Ifyt intyg från tiverkaren/everantören av past- och gummidearna, se biaga 4. K8 Båsmede Båsmede för isoeringsskum ska ha en ozonnedbrytande potentia (ODPvärde) = 0 och goba uppvärmningspotentia (GWP 100 -värde) < 15 (beräknat i CO 2 -ekvivaenter under en period av 100 år). Båsmedet får inte innehåa haogenerade organiska föreningar. ( Förteckning över använda båsmede samt intyg från producent/everantör av båsmede som visar att kravet uppfys. Använd gärna biaga 5. K9 Ködmedium, växthuseffekt Ködmediet eer dess innehå får inte ha ett GWP 100 -värde > Konstruktionen på aggregatet ska vara sådan att den förhindrar äckage. Typ av ködmedier som används ska anges i ansutning ti eer på märkpåten enigt standarden EN , se krav K13. Ködmediet och dess innehå ska kassificeras och märkas enigt EU Direktiv 67/548/EG och EN 1999/45/EG aternativt enigt den europeiska förordningen CLP (EG) nr 1272/2008. Används ködmedier med GWP 100-värde <150 kan en ägre energieffektivitet accepteras, se krav K10. ( Kopia av märkpåten. Information om använt ködmedium med GWP värde, se biaga 6. Svanenmärkning av Värmepumpar (15)

10 2 Drift av den Svanenmärkta värmepumpen K10 Energieffektivitet Värmepumpens energieffektivitet ska minst motsvara vad som krävs enigt energikasserna i tabe 2 som refererar ti EU:s energimärkningsförordning (626/2011/ EU) för uft-uft värmepumpar och försag ti energimärkningsordning för uft/vätska-vatten värmepumpar som finns i LOT 1. Observera att värmepumpen ska kara kravet i både kimatzon A och C. Tabe 2 Krav på energikass för värmepumpar med ködmedia GWP 100 > 150 Kimatzon A, Average refererar ti kimat i Strasbourg Kimatzon C, Coder refererar ti kimat i Hesingfors Typ värmepump högtemperatur ågtemperatur högtemperatur ågtemperatur Vätska/vatten* A++ A+++ A++ A+++ Luft/vatten* A++ A+++ A+ A++ Luft/uft A+ A * Energimärkningskrav för vätska/vatten och uft/vatten värmepump förväntas besutas under Under tiden finns försaget ti energimärkningskrav under Lot 1. För värmepumpar med ködmedia GWP är kravet en (1) energieffektivitetskass ägre än i tabe 2. Värmepumpens effektivitet ska testas och beräknas enigt EN och EN Laboratorier som genomför testning och kaibrering ska vara ackrediterade mot EN ISO/IEC I de fa där fer än tre storeksmodeer i samma serie ska Svanenmärkas behöver endast den minsta storeken samt en annan storek testas, efter godkännande från Nordisk Mijömärkning. För vätska/vatten värmepumpar behöver det inte testas för kimatzon C. Värmepumpstiverkaren ska dessutom uppge ett minimum av tekniska data i instaationshandbok och teknisk information, se K13. ( Testrapport från ackrediterat aboratorium enigt biaga 1 som visar gäande SCOP-värde (Seasona coefficient of performance) och tihörande energimärke enigt energimärkningsförordning (626/2011/EG) för uft-uft värmepumpar för både kimatzon A och C. Eer ŋ s -värde (seasona space heating energy efficiency) och tihörande energimärke enigt försag ti energimärkningsförordning i LOT 1 för både kimatzon A och C. K11 Buer Buernivån för en uft/uft, vätska/vatten och uft/vatten värmepump får maximat uppgå ti angivna värden i tabe 3 respektive tabe 4. Tabe 3 Krav ti uft/uft värmepump maxima judeffektnivå, (L WA ) Nomine kapacitet < 6 kw Ljudeffektnivå Inomhusde Ljudeffektnivå Utomhusde 6 < Nomine kapacitet < 12 kw Ljudeffektnivå Inomhusde 50 db 60 db 55 db 65 db Ljudeffektnivå Utomhusde Om utomhusdeen är pacerad inomhus, kompaktaggregat, ska kravet för inomhusdeen även gäa utomhusdeen. Svanenmärkning av Värmepumpar (15)

11 Tabe 4 Krav ti väska/vatten och uft/vatten värmepump maxima judeffektnivå (L WA ) Viktad värmeavgivning (P ratedh ) 6 kw Inomhusde L WA Utomhusde L WA Viktad värmeavgivning (P ratedh ) > 6 kw och 12 kw Inomhusde L WA Utomhusde L WA Viktad värmeavgivning (P ratedh ) > 12 kw och 30 kw Inomhusde L WA Utomhusde L WA Viktad värmeavgivning (P ratedh ) > 30 kw och 70 kw Inomhusde L WA Utomhusde L WA 50 db 60 db 55 db 65 db 60 db 70 db 70 db 80 db Om utomhusdeen är pacerad inomhus, kompaktaggregat, ska kravet för inomhusdeen även gäa utomhusdeen. ( Ljudeffektnivå ska testas och rapporteras ti Nordisk Mijömärkning. Ljudeffektnivån mäts då värmepumpen har maximat uftföde. Test enigt EN Ytterigare krav för prövning anges i biaga 1. K12 Garanti För värmepumpen ska ges en garanti på minimum 5 år vid norma användning. Dessutom ska det ges 7 års garanti på kompressorn, men inte nödvändigtvis arbetskostnader för byte av kompressorn. ( Garantitiden ska anges i drift- och skötseinstruktioner. 3 Information ti kund K13 Instaationshandbok och teknisk information Instaationshandboken och/eer tigängig teknisk information ska innehåa nedanstående information, och ska som minimum finnas ätt tigängiga på tiverkarens och/eer återförsäjarens hemsida/-sidor på aa aktuea språk. Information om: att vätska/vatten värmepump och uft/vatten värmepump också är ämpig för uppvärmning av varmvatten för hushåsbruk enigt energimärkningsförordningens försag i LOT 1 viken typ vattenburet uppvärmningssystem en vätska/vatten värmepump och uft/vatten värmepump är avsedd att användas för (gov/vägg eer radiator) enigt definitionen för värmepumpar avsedda för ågtempererade värmesystem i energimärkningsförordningens försag i LOT 1 årig energianvändning i kwh, nomine uppvärmningskapacitet, gränstemperatur för drift (T o ) och (SCOP) när det gäer uft/uft värmepumpar som kategoriseras under förskriften för ekodesign (206/2012/EG) och enigt denna årig energianvändning i kwh och viktad värmeavgivning (rated heat output, P ratedh ) i kw för vätska/vatten värmepump och uft/vatten värmepump och information om i viken kimatzon värmepumpen är avsedd att användas hur man hittar årsmedetemperaturer i den ort där man bor eer för närmaste aktuea väderstation med motsvarande kimat som där man bor eer specifik beräkning före varje värmepumpsinstaation gjord i ett egenutveckat beräkningsprogram uppysning om startströmmen i kwh viket ködmedium som värmepumpen innehåer och fynadsmängden (kg) Svanenmärkning av Värmepumpar (15)

12 vikten av att instaationen utförs på anvisat sätt av kompetent persona, och att utföriga instaationsanvisningar finns tigängiga inomhus och utomhus judeffektnivå i db(a) eer L WA bra okaisering av uft utomhusde med tanke på buer, rengöring och avisning att uft/uft-värmepumpar med en inomhusde förutsätter öppna rumseer panösningar och öppen trapp mean våningspanen för att kunna bidra ti uppvärmning av hea huset att kontakt ska tas med okaa tisynsmyndigheter om pumpen ska instaeras i berg, mark eer vatten ( En kopia av märkpåten och instaationshandboken med teknisk information. K14 Drift- och skötseinstruktioner Tiverkaren ska se ti att drift- och skötseinstruktioner medföjer värmepumpen, där föjande ska framgå: information om behov av regebunden rengöring och avisning garantins innehå och gitighetstid (anta år) ska anges. Garantin ska uppfya kraven i K12 viket ködmedium som värmepumpen innehåer och fynadsmängden (kg) Tiverkare ska informera återförsäjare om vikten av att brukaren får tigång ti instaationshandbok och drift- och skötseinstruktioner. ( En kopia av drift- och skötseinstruktioner. 4 Information ti återförsäjare och instaatörer K15 Kompetens hos instaatör/brunnsborrare Tiverkaren ska informera återförsäjare om att: Värmepumpen instaeras av certifierade instaatörer (gäer både instaatörer och brunnsborrare). ( Information som bifogas ti återförsäjare och instaatörer. K16 Dimensionering och utformning av värmesystemet Tiverkaren ska se ti att instaatören ätt har tigång ti uppgifter om aktuea ködbärare, reevant beräkningsprogram samt övrig reevant information för att instaera värmepumpen optimat. ( Intyg att kravet uppfys. Svanenmärkning av Värmepumpar (15)

13 5 Kvaitets- och mijöedningskrav samt myndighetskrav För att säkerstäa att Svanens krav uppfys ska föjande rutiner vara impementerade. Om icensinnehavaren har ett certifierat mijöedningssystem enigt ISO eer EMAS, där föjande rutiner är impementerade räcker det att den ackrediterade revisorn intygar att kraven impementerats. K17 Lagar och förordningar (myndighetskrav) Licensinnehavaren ska säkerstäa att reevanta gäande agar, direktiven (ti exempe RoHS) och bestämmeser föjs på samtiga tiverkningsstäen för den Svanenmärkta produkten. Ti exempe för säkerhet, arbetsmijö, mijö agstiftning och anäggningsspecifika vikor/koncessioner. ( Intyg där icensinnehaveren intygar att kravet uppfys samt en redogörese för tisynsmyndigheten, se biaga 7. K18 Ansvarig för Svanen Det ska finnas en ansvarig på företaget för att Svanens krav uppfys samt en kontaktperson mot Nordisk Mijömärkning. ( Organisationsstruktur som visar ansvariga för ovanstående. K19 Dokumentation Licensinnehavaren ska kunna uppvisa kopia av ansökan samt fakta- och beräkningsunderag (inkusive testrapporter, dokument från undereverantörer och iknande) för den dokumentation som sänts in i samband med ansökan. Kontroeras på pats. K20 Värmepumpens kvaitet Licensinnehavaren ska garantera att kvaiteten i produktionen av den Svanenmärkta värmepumpen inte försämras under icensens gitighetstid. ( Rutiner för att sammanstäa och vid behov åtgärda rekamationer/kagomå gäande kvaiteten på den Svanenmärkta värmepumpen. K21 Panerade ändringar Panerade produkt- och marknadsmässiga ändringar som påverkar Svanens krav ska skriftigen meddeas Nordisk Mijömärkning. ( Rutiner som visar hur panerade produkt- och marknadsmässiga förändringar hanteras. K22 Oförutsedda avvikeser Oförutsedda avvikeser som påverkar Svanens krav ska skriftigen rapporteras ti Nordisk Mijömärkning samt journaföras. ( Rutiner som visar hur oförutsedda avvikeser hanteras. Svanenmärkning av Värmepumpar (15)

14 K23 Spårbarhet Licensinnehavaren ska ha spårbarhet på den Svanenmärkta värmepumpen i produktionen. ( Beskrivning/rutiner över hur kravet uppfys. K24 Retursystem Reevanta nationea reger, agar och/eer branschavta beträffande retursystem för produkter och embaage ska uppfyas i de nordiska änder där den Svanenmärkta värmepumpen marknadsförs. ( Intyg från sökanden om ansutning ti befintiga avta om återvinning/ omhändertagande. K25 Marknadsföring Marknadsföring av den Svanenmärkta värmepumpen ska ske enigt Reger för nordisk mijömärkning av produkter 22 juni 2011 eer senare versioner. ( Ifyd biaga 8. Marknadsföring Mijömärket Svanen är ett varumärke med mycket hög kännedom och trovärdighet inom Norden. Den Svanenmärkta värmepumpen får marknadsföras med Svanenmärket så änge icensen är gitig. Märket ska paceras så att det inte uppstår tvive om vad märkningen avser och så att det framgår att värmepumpen är mijömärkt. Mer om marknadsföring finns att äsa i Reger för nordisk mijömärkning av produkter 22 juni 2011 eer senare versioner. Svanenmärkets utformning Svanenmärket har föjande utformning: MILJÖMÄRKT Licensnummer Varje icens får ett unikt sex-siffrigt icensnummer som ska användas tisammans med märket. Mer om märkets utformning finns att äsa i Reger för nordisk mijömärkning av produkter 22 juni 2011 eer senare versioner. Svanenmärkning av Värmepumpar (15)

15 Efterkontro Nordisk Mijömärkning kan kontroera att icensinnehavaren och/eer aktue värme-pump uppfyer Svanens krav även efter att icens har bevijats. Det kan t.ex. ske genom besök på pats eer stickprovskontro. Visar det sig att värmepumpen inte uppfyer kraven kan icensen dras in. Hur änge gäer icensen? Nordisk Mijömärkning faststäde kriterierna för värmepumpar den 13 mars 2013 och de gäer ti och med 31 mars Föreningsstyresen besutade den 3 september 2014 att i K6 Famskyddsmede i past och gummidear göra ett förtydigande att mönsterkort/kretskort är undantagna förbudet om tisats av TBBP-A. Ny version är 3.1. Mijömärkningsicensen gäer så änge kriterierna uppfys och tis dess kriterierna sutar gäa. Kriterierna kan förängas eer justeras, i sådana fa förängs icensen automatiskt och icensinnehavaren meddeas. Senast 1 år innan kriterierna sutar gäa meddeas vika kriterier som ska gäa efter kriteriernas sista gitighetsdatum. Licensinnehavaren erbjuds då möjighet att förnya icensen. Nya kriterier Vid kommande revision utvärderas om föjande krav kan revideras: Produktgruppdefinitionen Materiakrav/produktionskrav Skarpare krav på energieffektivitet Skarpare krav på buer Svanenmärkning av Värmepumpar (15)

16 Biaga 1 Provning och krav på aboratorium Provning Värmepumpen ska provas för effektivitet och buer. Värmepumpens energieffektivitet ska provas enigt EN för både uppvärmning och kyning (om aktuet) även i de fa som kodioxid används som ködmedium. För prövning under oika aster och för beräkning av årsmedeverkningsgrad används EN Beräkningen av faktorn för årsmedeverkningsgrad (SCOP) ska utföras för aktue kimatzon enigt definitioner enigt försag i ekodesign- och energimärkningsförordning i LOT 1 och ekodesignförordningen 206/2012 EU och energimärkningsförordningen 626/2011 EU. Det beräkningsprogram som används ska uppfya kraven i ovan nämnda direktiv. Buer provas enigt ENV I de fa där man vi Svanenmärka fer än tre storeksmodeer i samma serie, behöver endast den minsta storeken samt en annan storek testas, efter godkännande från Nordisk Mijömärkning. För vätska/vatten värmepumpar behöver det inte testas för kimatzon C. Provningsaboratorium För provning av värmepumpen ska den sökande väja ett aboratorium som uppfyer de amänna kraven i standarden EN ISO/IEC Laboratoriet ska vara ackrediterat för provning enigt aktue EN standard för värmepumpens effektivitet. För prov av buer kan tiverkaren av värmepumpen sjäv göra tester om denne är kontroerad av angivna anmäningsorgan enigt buerdirektivet 2002/14/EG. Den sökande står för provningens kostnader. Laboratoriet ska utforma en fuständig provrapport som ska innehåa uppgifter om: vad testmetod resutat från samtiga provningar en tydig specifikation av värmepumpen och dess ingående komponenter att testet har skett enigt angiven metod med undantag av eventuea av vikeser som finns angivna en bedömning av om använt beräkningsprogram är i enighet med kraven i försaget i ekodesign- och energimärkningsförordning i LOT 1 och ekodesignförordningen 206/2012 EG och energimärkningsförordningen 626/2011 EG. att aboratoriet uppfyer de krav om kvaitet och oberoende som anges ovan. Svanenmärkning av Värmepumpar 3.1

17 Biaga 2 Intyg om fariga ämnen i kemiska produkter Fys i av kemikaietiverkare Namn på kemisk produkt: Kemikaietiverkare: Kemiska ämnen Föjande krav uppfys: Föjande ämnen är inte aktivt tisatta* i de kemiska produkter (t.ex. rengöringsprodukter, färger, acker, im, tätningsmassa) som används vid sutmontering av värmepumpar och vid ytbehanding: by (Pb), kvicksiver (Hg), sexvärt krom (Cr VI ), kadmium (Cd) och deras föreningar haogenerade organiska föreningar akyfenoer, akyfenoetoksyater eer andra ämnen som kan bida akyfenoer eer akyfenoetoxyater ftaater, istade i K7 fyktiga aromatiska föreningar i mer än 1 viktprocent. fyktiga organiska ösningsmede (VOC**) i mer än 5 viktprocent i mede för ytbehanding. nanopartikar (från nanomateria***) * Ämnen som inte är aktivt tisatta av kemikaieproducenten eer dennes undereverantörer och ingår i mängder understigande 100 ppm är undantagna från kravet. ** VOC definieras som organiska föreningar som vid 293,15 K har ett ångtryck på 0,01 kpa eer mer. *** Definitionen av nanomateria föjer EU kommissionens definition av nanomateria från 18 oktober 2011, med undantag av gränsen för partikestoreksfördeningen som är reducerad ti 1 %: Nanomateria är ett naturig oavsiktigt framstät eer avsiktigt tiverkat materia som innehåer partikar i fritt tistånd eer i form av aggregat eer aggomerat och där minst 1 % av partikarna i antasstoreksfördeningen har en eer fera dimensioner i storeksintervaet nm. Denna definition gäer hea materiaet, även partikar utanför intervaet nm, så änge 1 % av materiaen är partikar i storeken nm. Definitionen gäer nanopartikar både i obunden och i bunden form. Undantaget från kravet gäer vid metabeäggning av dear. Ja Nej Kemikaietiverkaren/everantören, underskrift: Datum Kemikaietiverkare/-everantör Ansvarig Teefon Ansvarig (namn i versaer) Emai Svanenmärkning av Värmepumpar 3.1

18 Biaga 3 Intyg om metabeäggning av dear Fys i av producent och/eer eventue undereverantör av värmepumpen Komponent: Producent / undereverantör: Ovanstående komponent har inte by, kvicksiver, kadmium, sexvärt krom eer nicke tisättas. Ja Nej På grund av kemiskt eer mekaniskt sitage eer på grund av annat särskit tekniskt behov är ovanstående komponent beagd med trevärdigt krom, nicke eer föreningar av dem. Ja Nej I de fa dearna är beagda med trevärdigt krom eer nicke, var vänig och beskriv skäet ti detta: Redogörese, enigt krav, för vika reningstekniker som eventuet använts. Producent av värmepumpen/undereverantör, underskrift: Datum Firmanamn Ansvarig Teefon Ansvarig (namn i versaer) Emai Svanenmärkning av Värmepumpar 3.1

19 Biaga 4 Intyg om famskyddsmede och ftaater i past och gummidear Fys i av undereverantör/er av past- och gummidearna ti värmepumpen Komponent: Producent / undereverantör: Famskyddsmede Föjande krav uppfys: a) Hexabromcykodekan (HBCDD), tetrabrombisfeno-a (TBBP-A), tris(2-korety) fosfat (TCEP) och högkorerade kortkedjiga och högkorerade meankedjiga korparaffiner är inte tisatta i past och gummidear. Mönsterkort/kretskort är undantagna förbudet mot tisats av tetrabrombisfeno-a (TBBP-A) b) Övriga organiska haogenerade famskyddsmede och famskyddsmede som har tideats eer kan tideas föjande riskfraser är inte tisatta i past och gummidear H350 (kan orsaka cancer) H350i (kan förorsaka cancer vid inandning) H340 (kan orsaka genetiska defekter) H360F (kan orsaka nedsatt fortpantningsförmåga) H360D (kan orsaka fosterskador). H360Fd (kan orsaka nedsatt fortpantningsförmåga, misstänks kunna skada det ofödda barnet) H360Df (kan orsaka fosterskador, misstänks ge nedsatt fortpantningsförmåga) Undantag från krav b) för haogenerade famskyddsmede om en av föjande punkter gäer: I de fa dessa krävs av e- eer brandsäkerhetsskä med hänvisning ti ågspänningsdirektivet 73/23/EEC eer ti standard EN Mönsterkort/kretskort (printet circuit board, PCB) Past och gummidear med vikt < 25 gram och som ingår i eektronikdear Undantag kan inte ges för de famskyddsmede som regeras i a) eer som är förbjudna enigt RoHS-direktivet. Ja Nej Svanenmärkning av Värmepumpar 3.1

20 Ftaater Föjande krav uppfys: Föjande ftaater är inte tisatta past- eer gummimateria: Dietyhexyftaat (DEHP) Dibutyftaat (DBP/DnBP) Butybensyftaat (BBP) Dicykohexyftaat (DCHP) Diisobutyftaat (DIBP) Diisononyftaat (DINP) Diisodecyftaat (DIDP) Di-n-oktyftaat (DNOP) Dihexyftaat (DHP) Dietyftaat (DEP) Diisoheptyftaat (DIHP) Bis (2-methoxyety)ftaat Diisopentyftaat N-penty-isopentyftaat Undantag från kraven för: Mönsterkort/kretskort (printed circuit board, PCB) Past och gummidear med vikt < 25 g och som ingår i eektronikdear Ja Nej Aktuea dear är PCB eer har vikt < 25 g och ingår i eektronikdear Ja Nej Tiverkaren/everantören av past- och gummidearna, underskrift: Datum Firmanamn Ansvarig Teefon Ansvarig (namn i versaer) Emai Svanenmärkning av Värmepumpar 3.1

Så märks maten LIVSMEDELS VERKET

Så märks maten LIVSMEDELS VERKET Så märks maten LIVSMEDELS VERKET Så märks maten För att man som konsument ska kunna väja mean oika förpackade ivsmede i handen finns detajerade reger för hur ivsmede ska märkas med exempevis ingrediensförteckning,

Läs mer

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer;

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller ändringar till och med KIFS 2015:3. För uppgift om ikraftträdande

Läs mer

TILLSYN 4/14. Detaljhandelstillsyn. kemikalieinspektionen.se. Kemiska produkter och bekämpningsmedel

TILLSYN 4/14. Detaljhandelstillsyn. kemikalieinspektionen.se. Kemiska produkter och bekämpningsmedel Detaljhandelstillsyn Kemiska produkter och bekämpningsmedel TILLSYN 4/14 kemikalieinspektionen.se Kemikalieinspektionen är en myndighet under Miljödepartementet. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt

Läs mer

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor 2 MSB:s kontaktpersoner: David Gårsjö, 010-240 52 74 Karin Kjellén, 010-240 52 65 Publikationsnummer MSB607 - Oktober 2013 ISBN 978-91-7383-382-0

Läs mer

Sammanträdesrum Bjällerup A onsdagen den 17 september 2014 kl18:00

Sammanträdesrum Bjällerup A onsdagen den 17 september 2014 kl18:00 KALLELSE 2014-08-27 1 (2) STAFFANSTORPS KOMMUN MILJÖ- OCH SAMHÄLLS BYGGNADSNÄMNDEN Pats/ tid Sammanträdesrum Bjäerup A onsdagen den 17 september 2014 k18:00 Godkännande av dagordning 2 Faststäande av tid

Läs mer

Utfasningsämnen hos tillståndspliktiga verksamheter

Utfasningsämnen hos tillståndspliktiga verksamheter Utfasningsämnen hos tillståndspliktiga verksamheter - förekomst och möjligheter till substitution R 2009:7 ISSN 1401-243X VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan

Läs mer

Bra Kemråd krav och kriterier för rengöringsmedel, desinfektionsmedel och juvervårdsmedel

Bra Kemråd krav och kriterier för rengöringsmedel, desinfektionsmedel och juvervårdsmedel Bra Kemråd krav och kriterier för rengöringsmedel, desinfektionsmedel och juvervårdsmedel Version 5.1, 2015-05-18, giltig från 2015-05-18 De generella kriterierna gäller för alla angivna användningsområden.

Läs mer

Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling

Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling Möjligheter att påverka I Sverige uppskattas offentlig upphandling årligen omsätta omkring 500 miljarder kronor. Det ger en stor möjlighet att påverka produktionen

Läs mer

Nordisk Miljömärkning

Nordisk Miljömärkning Nordisk Miljömärkning Bakgrundsdokument till kriterier för Tvättmaskiner, version 4 20040205 Lena Rogeman Innehållsförteckning 20040205 Innehåll 1 Sammanfattning 1 2 Inledning och historik 1 3 Andra styrmedel

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik; LVFS 2001:7 Utkom

Läs mer

Många programnyheter! Härliga vålpriser! I Apr 1993 I,. o MS-QOS 6.0, W~ ~i d 0612 213 a ~ o i l~sscd. Porto betatt. Sandviken 1

Många programnyheter! Härliga vålpriser! I Apr 1993 I,. o MS-QOS 6.0, W~ ~i d 0612 213 a ~ o i l~sscd. Porto betatt. Sandviken 1 Sandviken 1 Porto betatt I Apr 1993 I,. Många programnyheter! Häriga våpriser! o MS-QOS 6.0, W~ ~i d 0612 213 a ~ o i ~sscd e ~ 7d PIUS 0 MuUGraphb 1.5 Mr pm#k n Turbo ett Vwia Editinn, BC++ & AF O Vsua

Läs mer

Bruksanvisning - modul 3425

Bruksanvisning - modul 3425 ASIO OMPUTER O., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan Bruksanvisning - modu 3425 3425 Modu Nr. 3425 Svensk Bruksanvisning 5 E Lär känna kockan Gratuerar ti köp av ny kocka! Du

Läs mer

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar VÄGLEDNING TILL ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFTER OM STÄLLNINGAR, AFS 2013:4 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska

Läs mer

Bra Kemråd krav och kriterier

Bra Kemråd krav och kriterier Bra Kemråd krav och kriterier Version 4.0, datum Krav och kriterier för rengöringsmedel, desinfektionsmedel, juvervårdsmedel och bansmörjmedel... 2 Generella kriterier, version 4.0... 2 Kompletterande

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering Inledning Tillämpningsområde 1 Dessa föreskrifter tillämpas

Läs mer

SPCR 178. Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp

SPCR 178. Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp SPCR 178 Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om offentlig upphandling; SFS 2007:1091 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013

CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013 CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013 Krav på CE-märkning av byggprodukter 1 juli 2013 Från den 1 juli 2013 måste byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om blodverksamhet Beslutade den 12 oktober 2006. LVFS 2006:16 Utkom från

Läs mer

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop Välj rätt värmepump Innehåll Värmepump för klimatets skull 3 Allt hänger ihop 3 Så fungerar värmepumpen 4 Kolla värmefaktorn för hela året 6 Gör en ärlig kalkyl 7 Välj utifrån ditt hus 8 Värmen sprider

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Ansökan om stöd Nokås 1(12)

Ansökan om stöd Nokås 1(12) Ansökan om stöd Nokås 1(12) Mottagare Plats för streckkodsetikett Skogsstyrelsen Stöd Box 7 351 03 Växjö På den här blanketten ansöker du om stöd för natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås)

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter; LVFS 2003:11 Utkom från trycket den 23

Läs mer

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV 29.4.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 127/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2000L0053 SV 01.07.2005 004.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2000/53/EG av den18

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket

De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket Att köpa maskiner Att köpa maskiner De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket EU:s maskindirektiv är överfört till svenska regler, huvudsakligen i Arbetsmiljö verkets föreskrifter, Maskiner,

Läs mer