Svanenmärkning av Värmepumpar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svanenmärkning av Värmepumpar"

Transkript

1 Svanenmärkning av Värmepumpar Version mars mars 2017 Nordisk Mijömärkning

2 Innehå Vad är en Svanenmärkt värmepump? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur söker man? 4 Vad krävs för att bi Svanenmärkt? 5 1 Tiverkning 6 2 Drift av den Svanenmärkta värmepumpen 10 3 Information ti kund 11 4 Information ti återförsäjare och instaatörer 12 5 Kvaitets- och mijöedningskrav samt myndighetskrav 13 Marknadsföring 14 Svanenmärkets utformning 14 Efterkontro 15 Hur änge gäer icensen? 15 Nya kriterier 15 Biaga 1 Biaga 2 Biaga 3 Biaga 4 Biaga 5 Biaga 6 Biaga 7 Biaga 8 Provning och krav på aboratorium Intyg om fariga ämnen i kemiska produkter Intyg om metabeäggning av dear Intyg om famskyddsmede och ftaater i past och gummidear Intyg om båsmede för isoeringsmateria Intyg om ködmedier Intyg om uppfyande av gäande bestämmeser vid tiverkning (K17) Marknadsföring av Svanenmärkta värmepumpar 059 Värmepumpar, 3.1, 3 september 2014 Adresser Nordiska Ministerrådet besutade 1989 att införa en friviig officie mijömärkning, Svanen. Nedanstående organisationer/företag driver Svanenmärkningen på uppdrag av respektive ands regering. För mer information se webbpatserna: Danmark Mijømærkning Danmark Fonden Dansk Standard Portand Towers Göteborg Pads 1 DK-2150 Nordhavn Teefon Fax E-post: Sverige Mijömärkning Sverige AB Box SE Stockhom Teefon Fax E-post: Finand Mijömärkning Finand Box 489 FIN Hesingfors Teefon Fax E-post: Norge Mijømerking Henrik Ibsens gate 20 NO-0255 Oso Teefon Fax E-post: Isand Norræn Umhverfismerking á Ísandi Umhverfisstofnun Suðurandsbraut 24 IS-108 Reykjavik Teefon Fax E-post: Detta dokument får kopieras endast i sin hehet och utan någon form av ändring. Citat får göras om upphovsmannen Nordisk Mijömärkning omnämns.

3 Vad är en Svanenmärkt värmepump? Värmepumpaggregat av föjande typer kan Svanenmärkas: uft/uftvärmepumpar uft/vattenvärmepumpar vätska/vattenvärmepumpar Svanen stäer krav på kemikaier, materia, energieffektivitet, buer, garanti och information ti köparen. Hänsyn tas ti mijön genom hea tiverkningsprocessen, från råvaror och produktion, under driften av värmepumpen och ti kassation/skrotning. En Svanenmärkt värmepump: har en hög energieffektivitet och åg kimatpåverkan uppfyer mijökrav i produktionsprocessen och på ingående materia har åg buernivå (NO støy) ger köparen en vädimensionerad värmepump ti det aktuea huset innebär att köparen får värmepumpen instaerad av kompetent instaatör och får reevant information om ebehovet ger information om hur en uttjänt värmepump ska tas om hand på ett mijöriktigt sätt Varför väja Svanenmärkning? Värmepumpproducenten och/eer återförsäjarna får använda varumärket Svanen i sin marknadsföring. Svanenmärket har mycket hög kännedom och trovärdighet inom Norden. Svanenmärket är ett kostnadseffektivt och enket sätt att kommunicera mijöarbete och mijöengagemang ti kunder och everantörer. En mer mijöanpassad verksamhet ger ofta möjigheter ti minskade kostnader genom att ti exempe sänka förbrukningen av energi samt minska mängden embaage och avfa. En mer mijöanpassad drift förbereder värmepumpsproducenten på framtida mijökrav. Mijöfrågor är kompexa och det kan ta ång tid att sätta sig in i specifika frågestäningar. Svanenmärkningen underättar detta arbete och förenkar besutsprocessen vid köp. Svanenmärkningen innehåer inte bara mijökrav utan också kvaitetskrav eftersom mijö och kvaitet oftast går hand i hand. Det betyder att en Svanicens också kan ses som en kvaitetsstämpe. Svanenmärkning av Värmepumpar (15)

4 Vad kan Svanenmärkas? Kriterierna gör det möjigt att Svanenmärka serieproducerade eektriskt drivna värmepumpar för rumsuppvärmning, med eer utan möjighet ti uppvärmning av varmvatten för hushåsbruk. Svanenmärkta värmepumpar är aggregat av föjande typer: 1. För uppvärmning av vatten upp ti 70 kw: a. uft/vatten-värmepumpar (värmekäa: uteuft) b. frånufts (avtrekks)-värmepumpar (värmekäa: inneuft) c. vätska/vatten-värmepumpar (värmekäa: bergvärme, jordvärme, sjövatten/färskvatten eer spivärme från exempevis gråvatten) 2. För uppvärmning av uft upp ti 12 kw: d. uft/uft-värmepumpar (värmekäa: uteuft) Det finns ingen nedre effektgräns för Svanenmärkning av värmepumpar. Genomgående i kriteriedokumentet hänvisas ti de definitioner av typ av värmepump som används i europeiska arbetet med ekodesigndirektivet. I LOT 1 (produktkategori i ekodesign-direktivet) finns försag ti ekodesign- och energimärkningsförordning för uft/vatten-värmepumpar och vätska/vattenvärmepumpar. I ekodesignförordningen 206/2012 EU och energimärkningsförordning 626/2011 EU finns krav ti värmepumpar med uft/uft-värmepumpar. Dessa värmepumpar kan inte Svanenmärkas: Aggregat som är större än 70 kw för uppvärmning av vatten respektive 12kW för uppvärmning av uft Aggregat som enbart används för kyning Gasdrivna värmepumpar Värmepumpar avsedda endast för torkning Värmepumpar som omfattas av LOT 2 och ENER LOT 21 Hur söker man? Varje krav är markerat med bokstaven K (för krav) samt ett nummer. Aa krav ska uppfyas för att en icens ska erhåas. Symboer i texten För varje krav är det beskrivet hur det ska styrkas att kravet uppfys. Det finns också oika symboer som används för att underätta arbetet. Symboerna är: ( Skicka med dokumentation med ansökan Kravet kontroeras på pats Svanenmärkning av Värmepumpar (15)

5 Ansökan Ansökan om nordisk icens sänds ti mijömärkningsorganisationen i det and där företaget/tiverkningsstäet är okaiserat eer där merparten av försäjningen kommer att ske. Ansökan är gitig i 12 månader. Ansökan kan behandas av annan mijömärkningsorganisation efter avta mean dessa. Besked om detta ämnas ti sökanden. Företag utanför de nordiska änderna ansöker hos mijömärkningsorganisationen i det nordiska and där produkterna i huvudsak ska marknadsföras. Ansökan ska bestå av en ifyd ansökningsbankett samt a dokumentation som krävs för att visa att kraven i kriteriedokumentet är uppfyda (viken dokumentation som krävs är specificerat i kraven i dokumentet). På ansökningsbanketten ska det uppysas om i vika nordiska änder de aktuea produkterna ska säjas och den uppskattade omsättningen av produkten i varje and ska uppges. Besök respektive ands hemsida för ytterigare information. Försäjning i Norden Bevijad icens är gitig i hea Norden. På icensbeviset bir produkterna införda per and var de har försäjning enigt de uppysningar som getts på ansökan. Produkterna bir pubicerade på Mijömärkningens hemsida(or). Licensinnehavaren förpiktar sig att informera Nordisk Mijömärkning om förändringar i produktens försäjning uppkommer. Om produkten ska säjas i andra nordiska änder än det som först uppgavs på ansökan, ska icensinnehavaren skriftigen informera om detta och sända in nödvändig dokumentation ti Nordisk Mijömärkning i det and som bevijande grundicensen. Kontro på pats I samband med ansökan kontroerar Nordisk Mijömärkning vanigen på pats att kraven uppfys. Vid kontroen ska underag för beräkningar, origina ti inskickade intyg, mätprotoko, inköpsstatistik och iknande som styrker att kraven uppfys kunna uppvisas. Kostnader En ansökningsavgift tas ut i samband med att företaget söker icens. Utöver det tikommer en årsavgift baserad på den Svanenmärkta värmepumpens omsättning. Frågor Vid frågor, kontakta gärna Nordisk Mijömärkning, se adresser på sidan 2. Vad krävs för att bi Svanenmärkt? För att få Svanenicens måste aa krav i kapite 1-5 uppfyas. Svanenmärkning av Värmepumpar (15)

6 1 Tiverkning K1 Beskrivning av tiverkningsprocess och materia Tiverkningsprocessen av den Svanenmärkta värmepumpen ska beskrivas. Beskrivningen ska minst innehåa föjande uppgifter: En sammanstäning av aa dear i värmepumpen med angivande av typ och materia. För pastdear ska vikt uppges för dessa (se K5). En beskrivning av tiverkningsprocessen av värmepumpen med angivande av oika processteg. Produktionsteknik och reningsteknik för ytbehanding och metabeäggning av dear ska anges. Namn och ort för: o fabrik/fabriker för sutmontering av värmepumpen. o undereverantörer för produktion av huvudkomponenter (som kompressorenhet, värmeväxare, eventue ackumuatortank och rörsystem, bärande konstruktion, kabinett m.m.). Informera om vad aktuea undereverantörer evererar. o undereverantörer för ytbehanding och metabeäggning av dear Kopia av eventue mijökoncession/-tistånd eer kontrorapporter/ dokument av mijömyndigheter för sutmonteringen. Sutmontering av värmepumpar avser montering av huvudkomponenter (som kompressorenhet, värmeväxare, eventue ackumuatortank, rörsystem, bärande konstruktion och kabinett) ti en färdig värmepumpenhet. Sutmontering avser inte produktion av råvaror som metaer, isoeringsmateria, pastdear, eektroteknik eer eektronik. ( En materiabeskrivning av värmepumpens dear, en beskrivning av värmepumpens tiverkningsprocess och undereverantörer samt kopia av mijökoncession/-tistånd enigt kravet. K2 Kemiska produkter, kassificering Tiverkaren ska göra en ista över använda kemikaier vid sutmontering av värmepumpar och vid ytbehanding. Säkerhetsdatabad för de kemiska produkterna ska skickas in. Kemiska produkter, ti exempe rengöringsprodukter, färger, acker, im och tätningsmassa, som används vid sutmontering av värmepumpar och ti ytbehanding av dear ska inte vara kassificerade enigt angivna riskfraser i tabe 1 nedan. Undantag från kravet gäer metabeäggning av dear. Vid metabeäggning av dear ska kravet enigt krav K4 uppfyas. Tabe 1 Kassificering av kemiska produkter Observera att det för acker och färger även är förbud mot kassificering av mijöfarighet med riskfrasen aquatic chronic 2 H411. Kassificering Mijöfarig, acker, färger Mijöfarig, andra kemiska produkter Mycket giftig EU-kassificering ti 1 december 2010* N med R50, R50/53, R51/53, R52/53 eer R59 N med R50, R50/53, R52/53 eer R59 T x (T+ i Norge) med R26, R27, R28, R39 EU-kassificering efter 1 december 2010* Aquatic 1 med H400 Chronic 1/2/3 med H410, H411, H412, EUH 059. Aquatic 1 med H400 Chronic 1/3 med H410, H412, EUH 059. Acute Tox. 1/2 med H330, H310, H300, STOT SE 1 med H370 Svanenmärkning av Värmepumpar (15)

7 Giftig T med R23, R24, R25, R39, R48 Xn med R42, Xi med R43 Xn med R40 eer T med R45, R49 Acute Tox 2/3 med H331, H330, H301 STOT SE 1 med H370 STOT RE 1 med H372 Resp.sens 1 med H334 eer Skin sens 1 med H317 Carc 1A/1B/2 med H350, H350i och/eer H351 Mutagen T med R46 eer Xn R68 Mut 1B/2 med H340 och/eer H341 Aergiframkaande Cancerframkaande Reproduktionstoxisk T med R60 och/eer R61. Eer Xn med R62 och/eer R63 Repr 1A/1B/2 med H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df Lact med H362 *Kassificeringen gäer enigt Direktiv 67/548/EG samt Direktiv 1999/45/EG (ti 1 december 2010 och under övergångsperioden ) eer förordning 1272/2008/ EG (från 1 december 2010). Kravet omfattar även kombinationer av ovanstående riskfraser, t.ex. T+ R26/27/28. ( Lista över använda kemiska produkter vid sutmontering av värmepumpen och vid ytbehanding. Säkerhetsdatabad/produktdatabad enigt gäande agstiftning i ansökningsandet, t.ex. biaga II i REACH (Förordning 1907/2006/EG) för respektive produkt. K3 Kemiska produkter, fariga ämnen Föjande ämnen får inte vara aktivt tisatta* i de kemiska produkter (t.ex. rengöringsprodukter, färger, acker, im, tätningsmassa) som används vid sutmontering av värmepumpar och vid ytbehanding: by (Pb), kvicksiver (Hg), sexvärt krom (Cr VI ), kadmium (Cd) och deras föreningar haogenerade organiska föreningar akyfenoer, akyfenoetoksyater eer andra ämnen som kan bida akyfenoer eer akyfenoetoxyater ftaater, istade i K7 fyktiga aromatiska föreningar (VAH) i mer än 1 viktprocent. fyktiga organiska ösningsmede (VOC**) i mer än 5 viktprocent i mede för ytbehanding nanopartikar (från nanomateria***) Undantaget från kravet gäer vid metabeäggning av dear. Vid metabeäggning av dear ska kravet enigt K4 uppfyas. * Ämnen som inte är aktivt tisatta av kemikaieproducent eer dennes undereverantörer och som ingår i mängder understigande 100 ppm är undantagna från kravet. ** VOC definieras som organiska föreningar som vid 293,15 K har ett ångtryck på 0,01 kpa eer mer. *** Definitionen av nanomateria föjer EU kommissionens definition av nanomateria från 18 oktober 2011, med undantag av gränsen för partikestoreksfördeningen som är reducerad ti 1 %: Nanomateria är ett naturig oavsiktigt framstät eer avsiktigt tiverkat materia som innehåer partikar i fritt tistånd eer i form av aggregat eer aggomerat och där minst 1 % av partikarna i antasstoreksfördeningen har en eer fera dimensioner i storeksintervaet nm. Denna definition gäer hea materiaet, även partikar utan för intervaet nm, så änge 1 % av materiaen är partikar i storeken nm. Definitionen gäer nanopartikar både i obunden och i bunden form. ( Intyg eer annan motsvarande förkaring (dokumentation) från kemikaietiverkaren/kemikaieeverantören. Biaga 2 kan användas. Svanenmärkning av Värmepumpar (15)

8 K4 Metabeäggning av dear Dear av meta får inte vara beagda med kadmium, sexvärdig krom, nicke eer föreningar av dessa. Dear kan enbart beäggas med trevärdig krom, nicke eer föreningar av dessa i undantagsfa om det är nödvändigt på grund av kemiskt eer mekaniskt sitage eer på grund av annat dokumenterat särskit tekniskt behov. Eventuea förkromnings- och förnickingsprocesser ska ske med hjäp av renings-teknik, jonbytesteknik, membranteknik eer iknande tekniker för att i största möjiga utsträckning kunna återvinna metaerna. Restprodukter från beäggningen ska gå ti återvinning eer avfashantering. Systemet ska vara utan avopp. ( Redogörese om eventuet behov av metabeäggning från tiverkaren av värmepumpen. Intyg från tiverkaren/undereverantör att kravet på metabeäggningar uppfys, och redogörese om vika reningstekniker som eventuet används. Biaga 3 kan användas. K5 Märkning av pastdear Pastdear som väger 50 gram eer mer ska märkas enigt ISO Kabar undantas från kravet. ( Intyg från tiverkaren av värmepumpen att kraven uppfyts. K6 Famskyddsmede i past och gummidear a) Hexabromocykododekan (HBCDD), tetrabrombisfeno-a (TBBP-A), tris(2-korety)fosfat (TCEP) och högkorerade kortkedjiga och högkorerade meankedjiga korparaffiner får inte tisättas. Mönsterkort/kretskort är undantagna förbudet mot tisats av tetrabrombisfeno-a (TBBP-A) b) Övriga organiska haogenerade famskyddsmede och famskyddsmede som har tideats någon eer fera av föjande riskfraser eer kombinationer av dessa, får inte heer tisättas H350 (kan orsaka cancer) H350i (kan förorsaka cancer vid inandning) H340 (kan orsaka genetiska defekter) H360F (kan orsaka nedsatt fortpantningsförmåga) H360D (kan orsaka fosterskador) H360Fd (kan orsaka nedsatt fortpantningsförmåga, misstänks kunna skada det ofödda barnet) H360Df (kan orsaka fosterskador, misstänks ge nedsatt fortpantningsförmåga) Undantag från krav b) för haogenerade famskyddsmede om en av föjande punkter gäer: I de fa dessa krävs av e- eer brandsäkerhetsskä med hänvisning ti ågspänningsdirektivet 73/23/ EG eer ti standard EN Mönsterkort/kretskort (printet circuit board, PCB) Past och gummidear med vikt < 25 gram och som ingår i eektronikdear Undantag kan inte ges för de famskyddsmede som regeras i a) eer som är förbjudna enigt RoHS-direktivet (2011/65/ EG). ( Ifyt intyg från tiverkaren/everantören av past- och gummidearna, se biaga 4. Svanenmärkning av Värmepumpar (15)

9 K7 Ftaater i past och gummidear Föjande ftaater får inte tisättas past- eer gummimateria: Dietyhexyftaat (DEHP) Dibutyftaat (DBP/DnBP) Butybensyftaat (BBP) Dicykohexyftaat (DCHP) Diisobutyftaat (DIBP) Diisononyftaat(DINP) Diisodecyftaat (DIDP) Di-n-oktyftaat (DNOP) Dihexyftaat (DHP) Dietyftaat (DEP) Diisoheptyftaat (DIHP) Bis (2-methoxyety)ftaat Diisopentyftaat N-penty-isopentyftaat Undantag från kravet gäer mönsterkort/kretskort och past och gummidear med vikt < 25 g och som ingår i eektronikdear. ( Ifyt intyg från tiverkaren/everantören av past- och gummidearna, se biaga 4. K8 Båsmede Båsmede för isoeringsskum ska ha en ozonnedbrytande potentia (ODPvärde) = 0 och goba uppvärmningspotentia (GWP 100 -värde) < 15 (beräknat i CO 2 -ekvivaenter under en period av 100 år). Båsmedet får inte innehåa haogenerade organiska föreningar. ( Förteckning över använda båsmede samt intyg från producent/everantör av båsmede som visar att kravet uppfys. Använd gärna biaga 5. K9 Ködmedium, växthuseffekt Ködmediet eer dess innehå får inte ha ett GWP 100 -värde > Konstruktionen på aggregatet ska vara sådan att den förhindrar äckage. Typ av ködmedier som används ska anges i ansutning ti eer på märkpåten enigt standarden EN , se krav K13. Ködmediet och dess innehå ska kassificeras och märkas enigt EU Direktiv 67/548/EG och EN 1999/45/EG aternativt enigt den europeiska förordningen CLP (EG) nr 1272/2008. Används ködmedier med GWP 100-värde <150 kan en ägre energieffektivitet accepteras, se krav K10. ( Kopia av märkpåten. Information om använt ködmedium med GWP värde, se biaga 6. Svanenmärkning av Värmepumpar (15)

10 2 Drift av den Svanenmärkta värmepumpen K10 Energieffektivitet Värmepumpens energieffektivitet ska minst motsvara vad som krävs enigt energikasserna i tabe 2 som refererar ti EU:s energimärkningsförordning (626/2011/ EU) för uft-uft värmepumpar och försag ti energimärkningsordning för uft/vätska-vatten värmepumpar som finns i LOT 1. Observera att värmepumpen ska kara kravet i både kimatzon A och C. Tabe 2 Krav på energikass för värmepumpar med ködmedia GWP 100 > 150 Kimatzon A, Average refererar ti kimat i Strasbourg Kimatzon C, Coder refererar ti kimat i Hesingfors Typ värmepump högtemperatur ågtemperatur högtemperatur ågtemperatur Vätska/vatten* A++ A+++ A++ A+++ Luft/vatten* A++ A+++ A+ A++ Luft/uft A+ A * Energimärkningskrav för vätska/vatten och uft/vatten värmepump förväntas besutas under Under tiden finns försaget ti energimärkningskrav under Lot 1. För värmepumpar med ködmedia GWP är kravet en (1) energieffektivitetskass ägre än i tabe 2. Värmepumpens effektivitet ska testas och beräknas enigt EN och EN Laboratorier som genomför testning och kaibrering ska vara ackrediterade mot EN ISO/IEC I de fa där fer än tre storeksmodeer i samma serie ska Svanenmärkas behöver endast den minsta storeken samt en annan storek testas, efter godkännande från Nordisk Mijömärkning. För vätska/vatten värmepumpar behöver det inte testas för kimatzon C. Värmepumpstiverkaren ska dessutom uppge ett minimum av tekniska data i instaationshandbok och teknisk information, se K13. ( Testrapport från ackrediterat aboratorium enigt biaga 1 som visar gäande SCOP-värde (Seasona coefficient of performance) och tihörande energimärke enigt energimärkningsförordning (626/2011/EG) för uft-uft värmepumpar för både kimatzon A och C. Eer ŋ s -värde (seasona space heating energy efficiency) och tihörande energimärke enigt försag ti energimärkningsförordning i LOT 1 för både kimatzon A och C. K11 Buer Buernivån för en uft/uft, vätska/vatten och uft/vatten värmepump får maximat uppgå ti angivna värden i tabe 3 respektive tabe 4. Tabe 3 Krav ti uft/uft värmepump maxima judeffektnivå, (L WA ) Nomine kapacitet < 6 kw Ljudeffektnivå Inomhusde Ljudeffektnivå Utomhusde 6 < Nomine kapacitet < 12 kw Ljudeffektnivå Inomhusde 50 db 60 db 55 db 65 db Ljudeffektnivå Utomhusde Om utomhusdeen är pacerad inomhus, kompaktaggregat, ska kravet för inomhusdeen även gäa utomhusdeen. Svanenmärkning av Värmepumpar (15)

11 Tabe 4 Krav ti väska/vatten och uft/vatten värmepump maxima judeffektnivå (L WA ) Viktad värmeavgivning (P ratedh ) 6 kw Inomhusde L WA Utomhusde L WA Viktad värmeavgivning (P ratedh ) > 6 kw och 12 kw Inomhusde L WA Utomhusde L WA Viktad värmeavgivning (P ratedh ) > 12 kw och 30 kw Inomhusde L WA Utomhusde L WA Viktad värmeavgivning (P ratedh ) > 30 kw och 70 kw Inomhusde L WA Utomhusde L WA 50 db 60 db 55 db 65 db 60 db 70 db 70 db 80 db Om utomhusdeen är pacerad inomhus, kompaktaggregat, ska kravet för inomhusdeen även gäa utomhusdeen. ( Ljudeffektnivå ska testas och rapporteras ti Nordisk Mijömärkning. Ljudeffektnivån mäts då värmepumpen har maximat uftföde. Test enigt EN Ytterigare krav för prövning anges i biaga 1. K12 Garanti För värmepumpen ska ges en garanti på minimum 5 år vid norma användning. Dessutom ska det ges 7 års garanti på kompressorn, men inte nödvändigtvis arbetskostnader för byte av kompressorn. ( Garantitiden ska anges i drift- och skötseinstruktioner. 3 Information ti kund K13 Instaationshandbok och teknisk information Instaationshandboken och/eer tigängig teknisk information ska innehåa nedanstående information, och ska som minimum finnas ätt tigängiga på tiverkarens och/eer återförsäjarens hemsida/-sidor på aa aktuea språk. Information om: att vätska/vatten värmepump och uft/vatten värmepump också är ämpig för uppvärmning av varmvatten för hushåsbruk enigt energimärkningsförordningens försag i LOT 1 viken typ vattenburet uppvärmningssystem en vätska/vatten värmepump och uft/vatten värmepump är avsedd att användas för (gov/vägg eer radiator) enigt definitionen för värmepumpar avsedda för ågtempererade värmesystem i energimärkningsförordningens försag i LOT 1 årig energianvändning i kwh, nomine uppvärmningskapacitet, gränstemperatur för drift (T o ) och (SCOP) när det gäer uft/uft värmepumpar som kategoriseras under förskriften för ekodesign (206/2012/EG) och enigt denna årig energianvändning i kwh och viktad värmeavgivning (rated heat output, P ratedh ) i kw för vätska/vatten värmepump och uft/vatten värmepump och information om i viken kimatzon värmepumpen är avsedd att användas hur man hittar årsmedetemperaturer i den ort där man bor eer för närmaste aktuea väderstation med motsvarande kimat som där man bor eer specifik beräkning före varje värmepumpsinstaation gjord i ett egenutveckat beräkningsprogram uppysning om startströmmen i kwh viket ködmedium som värmepumpen innehåer och fynadsmängden (kg) Svanenmärkning av Värmepumpar (15)

12 vikten av att instaationen utförs på anvisat sätt av kompetent persona, och att utföriga instaationsanvisningar finns tigängiga inomhus och utomhus judeffektnivå i db(a) eer L WA bra okaisering av uft utomhusde med tanke på buer, rengöring och avisning att uft/uft-värmepumpar med en inomhusde förutsätter öppna rumseer panösningar och öppen trapp mean våningspanen för att kunna bidra ti uppvärmning av hea huset att kontakt ska tas med okaa tisynsmyndigheter om pumpen ska instaeras i berg, mark eer vatten ( En kopia av märkpåten och instaationshandboken med teknisk information. K14 Drift- och skötseinstruktioner Tiverkaren ska se ti att drift- och skötseinstruktioner medföjer värmepumpen, där föjande ska framgå: information om behov av regebunden rengöring och avisning garantins innehå och gitighetstid (anta år) ska anges. Garantin ska uppfya kraven i K12 viket ködmedium som värmepumpen innehåer och fynadsmängden (kg) Tiverkare ska informera återförsäjare om vikten av att brukaren får tigång ti instaationshandbok och drift- och skötseinstruktioner. ( En kopia av drift- och skötseinstruktioner. 4 Information ti återförsäjare och instaatörer K15 Kompetens hos instaatör/brunnsborrare Tiverkaren ska informera återförsäjare om att: Värmepumpen instaeras av certifierade instaatörer (gäer både instaatörer och brunnsborrare). ( Information som bifogas ti återförsäjare och instaatörer. K16 Dimensionering och utformning av värmesystemet Tiverkaren ska se ti att instaatören ätt har tigång ti uppgifter om aktuea ködbärare, reevant beräkningsprogram samt övrig reevant information för att instaera värmepumpen optimat. ( Intyg att kravet uppfys. Svanenmärkning av Värmepumpar (15)

13 5 Kvaitets- och mijöedningskrav samt myndighetskrav För att säkerstäa att Svanens krav uppfys ska föjande rutiner vara impementerade. Om icensinnehavaren har ett certifierat mijöedningssystem enigt ISO eer EMAS, där föjande rutiner är impementerade räcker det att den ackrediterade revisorn intygar att kraven impementerats. K17 Lagar och förordningar (myndighetskrav) Licensinnehavaren ska säkerstäa att reevanta gäande agar, direktiven (ti exempe RoHS) och bestämmeser föjs på samtiga tiverkningsstäen för den Svanenmärkta produkten. Ti exempe för säkerhet, arbetsmijö, mijö agstiftning och anäggningsspecifika vikor/koncessioner. ( Intyg där icensinnehaveren intygar att kravet uppfys samt en redogörese för tisynsmyndigheten, se biaga 7. K18 Ansvarig för Svanen Det ska finnas en ansvarig på företaget för att Svanens krav uppfys samt en kontaktperson mot Nordisk Mijömärkning. ( Organisationsstruktur som visar ansvariga för ovanstående. K19 Dokumentation Licensinnehavaren ska kunna uppvisa kopia av ansökan samt fakta- och beräkningsunderag (inkusive testrapporter, dokument från undereverantörer och iknande) för den dokumentation som sänts in i samband med ansökan. Kontroeras på pats. K20 Värmepumpens kvaitet Licensinnehavaren ska garantera att kvaiteten i produktionen av den Svanenmärkta värmepumpen inte försämras under icensens gitighetstid. ( Rutiner för att sammanstäa och vid behov åtgärda rekamationer/kagomå gäande kvaiteten på den Svanenmärkta värmepumpen. K21 Panerade ändringar Panerade produkt- och marknadsmässiga ändringar som påverkar Svanens krav ska skriftigen meddeas Nordisk Mijömärkning. ( Rutiner som visar hur panerade produkt- och marknadsmässiga förändringar hanteras. K22 Oförutsedda avvikeser Oförutsedda avvikeser som påverkar Svanens krav ska skriftigen rapporteras ti Nordisk Mijömärkning samt journaföras. ( Rutiner som visar hur oförutsedda avvikeser hanteras. Svanenmärkning av Värmepumpar (15)

14 K23 Spårbarhet Licensinnehavaren ska ha spårbarhet på den Svanenmärkta värmepumpen i produktionen. ( Beskrivning/rutiner över hur kravet uppfys. K24 Retursystem Reevanta nationea reger, agar och/eer branschavta beträffande retursystem för produkter och embaage ska uppfyas i de nordiska änder där den Svanenmärkta värmepumpen marknadsförs. ( Intyg från sökanden om ansutning ti befintiga avta om återvinning/ omhändertagande. K25 Marknadsföring Marknadsföring av den Svanenmärkta värmepumpen ska ske enigt Reger för nordisk mijömärkning av produkter 22 juni 2011 eer senare versioner. ( Ifyd biaga 8. Marknadsföring Mijömärket Svanen är ett varumärke med mycket hög kännedom och trovärdighet inom Norden. Den Svanenmärkta värmepumpen får marknadsföras med Svanenmärket så änge icensen är gitig. Märket ska paceras så att det inte uppstår tvive om vad märkningen avser och så att det framgår att värmepumpen är mijömärkt. Mer om marknadsföring finns att äsa i Reger för nordisk mijömärkning av produkter 22 juni 2011 eer senare versioner. Svanenmärkets utformning Svanenmärket har föjande utformning: MILJÖMÄRKT Licensnummer Varje icens får ett unikt sex-siffrigt icensnummer som ska användas tisammans med märket. Mer om märkets utformning finns att äsa i Reger för nordisk mijömärkning av produkter 22 juni 2011 eer senare versioner. Svanenmärkning av Värmepumpar (15)

15 Efterkontro Nordisk Mijömärkning kan kontroera att icensinnehavaren och/eer aktue värme-pump uppfyer Svanens krav även efter att icens har bevijats. Det kan t.ex. ske genom besök på pats eer stickprovskontro. Visar det sig att värmepumpen inte uppfyer kraven kan icensen dras in. Hur änge gäer icensen? Nordisk Mijömärkning faststäde kriterierna för värmepumpar den 13 mars 2013 och de gäer ti och med 31 mars Föreningsstyresen besutade den 3 september 2014 att i K6 Famskyddsmede i past och gummidear göra ett förtydigande att mönsterkort/kretskort är undantagna förbudet om tisats av TBBP-A. Ny version är 3.1. Mijömärkningsicensen gäer så änge kriterierna uppfys och tis dess kriterierna sutar gäa. Kriterierna kan förängas eer justeras, i sådana fa förängs icensen automatiskt och icensinnehavaren meddeas. Senast 1 år innan kriterierna sutar gäa meddeas vika kriterier som ska gäa efter kriteriernas sista gitighetsdatum. Licensinnehavaren erbjuds då möjighet att förnya icensen. Nya kriterier Vid kommande revision utvärderas om föjande krav kan revideras: Produktgruppdefinitionen Materiakrav/produktionskrav Skarpare krav på energieffektivitet Skarpare krav på buer Svanenmärkning av Värmepumpar (15)

16 Biaga 1 Provning och krav på aboratorium Provning Värmepumpen ska provas för effektivitet och buer. Värmepumpens energieffektivitet ska provas enigt EN för både uppvärmning och kyning (om aktuet) även i de fa som kodioxid används som ködmedium. För prövning under oika aster och för beräkning av årsmedeverkningsgrad används EN Beräkningen av faktorn för årsmedeverkningsgrad (SCOP) ska utföras för aktue kimatzon enigt definitioner enigt försag i ekodesign- och energimärkningsförordning i LOT 1 och ekodesignförordningen 206/2012 EU och energimärkningsförordningen 626/2011 EU. Det beräkningsprogram som används ska uppfya kraven i ovan nämnda direktiv. Buer provas enigt ENV I de fa där man vi Svanenmärka fer än tre storeksmodeer i samma serie, behöver endast den minsta storeken samt en annan storek testas, efter godkännande från Nordisk Mijömärkning. För vätska/vatten värmepumpar behöver det inte testas för kimatzon C. Provningsaboratorium För provning av värmepumpen ska den sökande väja ett aboratorium som uppfyer de amänna kraven i standarden EN ISO/IEC Laboratoriet ska vara ackrediterat för provning enigt aktue EN standard för värmepumpens effektivitet. För prov av buer kan tiverkaren av värmepumpen sjäv göra tester om denne är kontroerad av angivna anmäningsorgan enigt buerdirektivet 2002/14/EG. Den sökande står för provningens kostnader. Laboratoriet ska utforma en fuständig provrapport som ska innehåa uppgifter om: vad testmetod resutat från samtiga provningar en tydig specifikation av värmepumpen och dess ingående komponenter att testet har skett enigt angiven metod med undantag av eventuea av vikeser som finns angivna en bedömning av om använt beräkningsprogram är i enighet med kraven i försaget i ekodesign- och energimärkningsförordning i LOT 1 och ekodesignförordningen 206/2012 EG och energimärkningsförordningen 626/2011 EG. att aboratoriet uppfyer de krav om kvaitet och oberoende som anges ovan. Svanenmärkning av Värmepumpar 3.1

17 Biaga 2 Intyg om fariga ämnen i kemiska produkter Fys i av kemikaietiverkare Namn på kemisk produkt: Kemikaietiverkare: Kemiska ämnen Föjande krav uppfys: Föjande ämnen är inte aktivt tisatta* i de kemiska produkter (t.ex. rengöringsprodukter, färger, acker, im, tätningsmassa) som används vid sutmontering av värmepumpar och vid ytbehanding: by (Pb), kvicksiver (Hg), sexvärt krom (Cr VI ), kadmium (Cd) och deras föreningar haogenerade organiska föreningar akyfenoer, akyfenoetoksyater eer andra ämnen som kan bida akyfenoer eer akyfenoetoxyater ftaater, istade i K7 fyktiga aromatiska föreningar i mer än 1 viktprocent. fyktiga organiska ösningsmede (VOC**) i mer än 5 viktprocent i mede för ytbehanding. nanopartikar (från nanomateria***) * Ämnen som inte är aktivt tisatta av kemikaieproducenten eer dennes undereverantörer och ingår i mängder understigande 100 ppm är undantagna från kravet. ** VOC definieras som organiska föreningar som vid 293,15 K har ett ångtryck på 0,01 kpa eer mer. *** Definitionen av nanomateria föjer EU kommissionens definition av nanomateria från 18 oktober 2011, med undantag av gränsen för partikestoreksfördeningen som är reducerad ti 1 %: Nanomateria är ett naturig oavsiktigt framstät eer avsiktigt tiverkat materia som innehåer partikar i fritt tistånd eer i form av aggregat eer aggomerat och där minst 1 % av partikarna i antasstoreksfördeningen har en eer fera dimensioner i storeksintervaet nm. Denna definition gäer hea materiaet, även partikar utanför intervaet nm, så änge 1 % av materiaen är partikar i storeken nm. Definitionen gäer nanopartikar både i obunden och i bunden form. Undantaget från kravet gäer vid metabeäggning av dear. Ja Nej Kemikaietiverkaren/everantören, underskrift: Datum Kemikaietiverkare/-everantör Ansvarig Teefon Ansvarig (namn i versaer) Emai Svanenmärkning av Värmepumpar 3.1

18 Biaga 3 Intyg om metabeäggning av dear Fys i av producent och/eer eventue undereverantör av värmepumpen Komponent: Producent / undereverantör: Ovanstående komponent har inte by, kvicksiver, kadmium, sexvärt krom eer nicke tisättas. Ja Nej På grund av kemiskt eer mekaniskt sitage eer på grund av annat särskit tekniskt behov är ovanstående komponent beagd med trevärdigt krom, nicke eer föreningar av dem. Ja Nej I de fa dearna är beagda med trevärdigt krom eer nicke, var vänig och beskriv skäet ti detta: Redogörese, enigt krav, för vika reningstekniker som eventuet använts. Producent av värmepumpen/undereverantör, underskrift: Datum Firmanamn Ansvarig Teefon Ansvarig (namn i versaer) Emai Svanenmärkning av Värmepumpar 3.1

19 Biaga 4 Intyg om famskyddsmede och ftaater i past och gummidear Fys i av undereverantör/er av past- och gummidearna ti värmepumpen Komponent: Producent / undereverantör: Famskyddsmede Föjande krav uppfys: a) Hexabromcykodekan (HBCDD), tetrabrombisfeno-a (TBBP-A), tris(2-korety) fosfat (TCEP) och högkorerade kortkedjiga och högkorerade meankedjiga korparaffiner är inte tisatta i past och gummidear. Mönsterkort/kretskort är undantagna förbudet mot tisats av tetrabrombisfeno-a (TBBP-A) b) Övriga organiska haogenerade famskyddsmede och famskyddsmede som har tideats eer kan tideas föjande riskfraser är inte tisatta i past och gummidear H350 (kan orsaka cancer) H350i (kan förorsaka cancer vid inandning) H340 (kan orsaka genetiska defekter) H360F (kan orsaka nedsatt fortpantningsförmåga) H360D (kan orsaka fosterskador). H360Fd (kan orsaka nedsatt fortpantningsförmåga, misstänks kunna skada det ofödda barnet) H360Df (kan orsaka fosterskador, misstänks ge nedsatt fortpantningsförmåga) Undantag från krav b) för haogenerade famskyddsmede om en av föjande punkter gäer: I de fa dessa krävs av e- eer brandsäkerhetsskä med hänvisning ti ågspänningsdirektivet 73/23/EEC eer ti standard EN Mönsterkort/kretskort (printet circuit board, PCB) Past och gummidear med vikt < 25 gram och som ingår i eektronikdear Undantag kan inte ges för de famskyddsmede som regeras i a) eer som är förbjudna enigt RoHS-direktivet. Ja Nej Svanenmärkning av Värmepumpar 3.1

20 Ftaater Föjande krav uppfys: Föjande ftaater är inte tisatta past- eer gummimateria: Dietyhexyftaat (DEHP) Dibutyftaat (DBP/DnBP) Butybensyftaat (BBP) Dicykohexyftaat (DCHP) Diisobutyftaat (DIBP) Diisononyftaat (DINP) Diisodecyftaat (DIDP) Di-n-oktyftaat (DNOP) Dihexyftaat (DHP) Dietyftaat (DEP) Diisoheptyftaat (DIHP) Bis (2-methoxyety)ftaat Diisopentyftaat N-penty-isopentyftaat Undantag från kraven för: Mönsterkort/kretskort (printed circuit board, PCB) Past och gummidear med vikt < 25 g och som ingår i eektronikdear Ja Nej Aktuea dear är PCB eer har vikt < 25 g och ingår i eektronikdear Ja Nej Tiverkaren/everantören av past- och gummidearna, underskrift: Datum Firmanamn Ansvarig Teefon Ansvarig (namn i versaer) Emai Svanenmärkning av Värmepumpar 3.1

Svanenmärkning av Slutna eldstäder

Svanenmärkning av Slutna eldstäder Svanenmärkning av Sutna edstäder Version 3.2 12 oktober 2010 31 oktober 2015 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt suten edstad? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur

Läs mer

Svanenmärkning av Ljud- och bildapparater

Svanenmärkning av Ljud- och bildapparater Svanenmärkning av Ljud- och bidapparater Version 4.2 15 december 2009 31 oktober 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Sammanfattning 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur ansöker man? 4 1 Harmonisering med EU:s mijömärkning

Läs mer

Svanenmärkning av Fönster och ytterdörrar

Svanenmärkning av Fönster och ytterdörrar Svanenmärkning av Fönster och ytterdörrar Version 3.5 4 november 2008 30 juni 2015 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är ett Svanenmärkt fönster eer en Svanenmärkt ytterdörr? 3 Varför väja Svanenmärkning?

Läs mer

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter Version 5.0 15 december 2011 31 december 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta tryckerier/trycksaker?

Läs mer

Svanenmärkning av Skrivredskap

Svanenmärkning av Skrivredskap Svanenmärkning av Skrivredskap Version 3.0 4 november 2008 31 december 2012 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är ett Svanenmärkt skrivredskap? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur

Läs mer

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter Version 5.8 15 december 2011 31 december 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta tryckerier/trycksaker?

Läs mer

Svanenmärkning av Datorer

Svanenmärkning av Datorer Svanenmärkning av Datorer Version 6.3 8 juni 2009 31 december 2013 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt dator? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur ansöker man? 7 1

Läs mer

Svanenmärkning av Återanvända OEM tonerkassetter

Svanenmärkning av Återanvända OEM tonerkassetter Svanenmärkning av Återanvända OEM tonerkassetter Version 5.1 15 juni 2012 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt tonerkassett? 3 Varför väja Svanenmärkning? 4 Vad kan Svanenmärkas?

Läs mer

Svanenmärkning av Värmepumpar Remissförslag till version 3. 12 november 2012. Nordisk Miljömärkning

Svanenmärkning av Värmepumpar Remissförslag till version 3. 12 november 2012. Nordisk Miljömärkning Svanenmärkning av Värmepumpar Remissförslag till version 3. Nordisk Miljömärkning Nordiska Ministerrådet beslutade 1989 att införa en frivillig officiell miljömärkning, Svanen. Nedanstående organisationer/företag

Läs mer

Svanenmärkning av Städprodukter med mikrofiber

Svanenmärkning av Städprodukter med mikrofiber Svanenmärkning av Städprodukter med mikrofiber Version 2.2 12 oktober 2010 31 mars 2018 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta städprodukter med mikrofiber? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad

Läs mer

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter Version 5.4 15 december 2011 31 december 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta tryckerier/trycksaker?

Läs mer

Svanenmärkning av Rengöringsmedel

Svanenmärkning av Rengöringsmedel Svanenmärkning av Rengöringsmede Version 5.0 13 mars 2013 31 mars 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är ett Svanenmärkt rengöringsmede? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur söker

Läs mer

Svanenmärkning av Städtjänster

Svanenmärkning av Städtjänster Svanenmärkning av Städtjänster Version 2.3 17 mars 2009 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt städtjänst? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man?

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun Lokaa föreskrifter för att skydda människors häsa och mijön för Lia Edets kommun besutade av kommunfumäktige den 14 december 2000 95. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 mijöbaken (1998:808), 13, 17, 39-40

Läs mer

Svanenmärkning av Golv

Svanenmärkning av Golv Svanenmärkning av Gov Version 5.2 12 oktober 2010 31 oktober 2015 Nordisk Mijömärkning Innehå Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man? 4 Vad krävs för att bi Svanenmärkt? 5

Läs mer

Svanenmärkning av Golv

Svanenmärkning av Golv Svanenmärkning av Gov Version 5.1 12 oktober 2010 31 december 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man? 4 Vad krävs för att bi Svanenmärkt? 5

Läs mer

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling Biaga 1A Redovisning av fiberråvara Leverantör: Produkt: Tiverkare/everantör: För dokumentation av fiberråvara: Träsag/växt och geografiskt ursprung (and/destat och region/provins) Mängd (på årsbasis)

Läs mer

Svanenmärkning av Diskmaskiner

Svanenmärkning av Diskmaskiner Svanenmärkning av Diskmaskiner Version 3.5 14 mars 2007 30 april 2014 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är en Svanenmärkt diskmaskin? 3 Vilka diskmaskiner kan bli Svanenmärkta? 3 Hur ansöker man? 3 1

Läs mer

Svanenmärkning av Värmepumpar

Svanenmärkning av Värmepumpar Svanenmärkning av Värmepumpar Version 2.3 14 mars 2007 31 mars 2014 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är Svanenmärkta värmepumpar? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur söker man?

Läs mer

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimera nätverksutskrift och skapa informationsfördear med en utskriftshanteringsösning som du kan impementera på pats eer via monet. Säker och praktisk utskriftsversion Fexibet.

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning Katherm QK.4 Govkanavärme med EC-motströmsventi Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Kampmann.de/instaation_manuas I476/0/3/ SE I SAP-Nr. 7407 .4 Katherm QK - motströmsfäkt-konvektion med kompakt

Läs mer

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc.

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc. Windows Kundstödskontakter värden över för ArcSoft Inc. Nordamerika 46601 Fremont Bvd Fremont,CA 94538, USA Te:1.510.440.9901 Fax:1.510.440.1270 Webbpats:www.arcsoft.com E-post: support@arcsoft.com Europa

Läs mer

Svanenmärkning av TV och Projektorer

Svanenmärkning av TV och Projektorer Svanenmärkning av TV och Projektorer Version 5.3 20 juni 2013-31 mars 2017 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är en Svanenmärkt TV eller projektor? 4 Varför välja Svanenmärkning? 4 Vad kan Svanenmärkas?

Läs mer

Pannor för fasta biobränslen

Pannor för fasta biobränslen Svanenmärkning av Pannor för fasta biobränslen Version 2.2 14 mars 2007 31 december 2015 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är Svanenmärkta pannor för fasta biobränslen? 3 Varför välja Svanenmärkning?

Läs mer

Biobränsle. Ansökan 2013. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval

Biobränsle. Ansökan 2013. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Biobränsle Ansökan 2013 Naturskyddsföreningens anteckningar Version 2013:B Denna handling är en Ansökan om Licens att få använda Bra Miljöval i enlighet med Licensvillkoren

Läs mer

Bilaga B Uppdragsmodell

Bilaga B Uppdragsmodell Biaga B Uppdragsmode Genere uppdragsmode Uppdragsföde Faser P R O J E K T L E D N I N G Förberedese Genomförande Effekthemtagning Besutspunkter Initiera uppdraget Starta genomförande Överämna resutat och

Läs mer

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Besöksadress: Stadshuset, Hjamar Lundbohmsvägen 31 Teefon: 0980-70 000 Organisationsnr: 21 20 00-2783 Webb: www.kommun.kiruna.se

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommuna revisor Main Kronmar augusti 05 p wc Granskning av inköpsrutiner och köptroheten mot everantörer Innehåsforteckning. Sammanfattning och revision

Läs mer

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers författningssaming ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generadirektör Dan Hjamarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers föreskrifter

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

ECL-portal. Standardiserad SCADA-lösning för ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivning

ECL-portal. Standardiserad SCADA-lösning för ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivning Standardiserad SCADA-ösning för ECL Comfort 310 Beskrivning en är ett effektivt körkart SCADA-verktyg (Supervisory Contro And Data Acquisition) för professionea användare, exempevis servicepersona på fjärrvärmestationer.

Läs mer

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet x. > KARLSHAM 2015-08-28 Kommunens revisorer Kommunstyresen KF:s presidium för kännedom Granskning av inköpsrutiner och köptrohet mot everanterörer På uppdrag av revisorerna i Karshamns kommun har genomfört

Läs mer

Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat.

Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat. New Hoand BR7000 BR7060 BR7070 brett urva Två modeer, många varianter. De två modeerna i New Hoand fexkammarserie kan utrustas för att passa oika förhåanden. BR7060 kan pressa baar som har upp ti 1,50

Läs mer

Låt ledarskap löna sig!

Låt ledarskap löna sig! Låt edarskap öna sig! Ledarnas Chefsöner rapport 2010, om Ledarna chefsöner 2010 1 Innehå Låt önen spega edarskapets värde 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer

Läs mer

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/170.602 1 (3) HANDLÄGGARE Hjem, Per 08-535 360 71 Per.Hjem@huddinge.se Grundskoenämnden Ansökan från The Learning

Läs mer

Ledarnas rapport om chefslöner 2012

Ledarnas rapport om chefslöner 2012 Så beönas edarskap Chefsöner 2012, Ledarna Ledarnas rapport om chefsöner 2012 1 Innehå Så beönas edarskap 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer önens storek?

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4 Svanenmärkning av Tryckerier Utbildningspaket till kriterieversion 4 Varför finns Miljömärkningen Svanen? Samhället är inte hållbart Vår vision är ett hållbart samhälle Vårt syfte är att bidra till arbetet

Läs mer

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter.

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter. Nya svenska råvaror på skånsk mark. Häsosammare ivsmedesprodukter. Väkommen att investera i utveckingen av en råvara med aa förutsättningar att vinna en häsosam pats i ivsmedeshyorna. Europas bästa jordbruksmark

Läs mer

r.j Uppvidinge Kallelse/underrättelse 2012-04-16 Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträde med: Datum: 2012-04-26 Tid: KL 13.30

r.j Uppvidinge Kallelse/underrättelse 2012-04-16 Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträde med: Datum: 2012-04-26 Tid: KL 13.30 r.j Uppvidinge ~ KOMMUN Kaese/underrättese 2012-04-16 Sammanträde med: Mijö- och byggnadsnämnden Datum: 2012-04-26 Tid: KL 13.30 Pats: Kommunhuset Åseda, sa Våraskruv Ärende 1. Upprop Biaga 2. V a av justerare

Läs mer

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOITET 3 (2.3) Sammanträdesdatum 203-0-29 7 Redovisning av intern kontro202 för kommunstyresens förvatning Dnr 202/8 Beredning Biaga KS 203/27/, skrivese 203-0-22 från

Läs mer

Säkerhet för lösningsinriktade skrivare och multifunktionsskrivare från Lexmark

Säkerhet för lösningsinriktade skrivare och multifunktionsskrivare från Lexmark Säkerhet för ösningsinriktade skrivare och mutifunktionsskrivare från Lexmark Förbättra säkerheten för företagets dokument och data När det kommer ti säkerhet måste företaget kunna hantera nätverksansutna

Läs mer

Chefen & Arbetsmiljön

Chefen & Arbetsmiljön Chefen & Arbetsmijön INNEHÅLL Arbetsmijö vad är det? 4 Varför satsa på arbetsmijön? 5 Arbetsmijö ständigt pågående 7 Måste eer möjighet? 8 När mår vi bra på jobbet? 9 Ledarskapet som arbetsmijöfaktor 10

Läs mer

Svanenmärkning av Fettäta papper

Svanenmärkning av Fettäta papper Svanenmärkning av Fettäta papper Version 4.0 18 november 2014-31 december 2018 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är ett Svanenmärkt fettätt papper? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas?

Läs mer

Värmepumpens verkningsgrad

Värmepumpens verkningsgrad 2012-01-14 Värmepumpens verkningsgrad Rickard Berg 1 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Coefficient of Performance, COP... 3 3. Primary Energi Ratio, PER... 4 4. Energy Efficiency Ratio, EER... 4 5. Heating

Läs mer

Hus & Anläggningar 7,5 poäng

Hus & Anläggningar 7,5 poäng AF1002 TEN1 Hus & Anäggningar 7,5 poäng Tentamen Tisdag 2011-05-24 k. 14.00-18.00 Saar: Q, Q13, QS, Q17, Q21, Q22, Q31, stora projekthaen BV 23 Tider Studerande som anänder senare än 45 min efter skrivningstidens

Läs mer

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång

Läs mer

SJ 11. Hållbarhets redovisning

SJ 11. Hållbarhets redovisning SJ 11 Håbarhets redovisning Innehå Ordföranden har ordet 2 Strategi och vision 3 Intressentdiaogen 6 Möjigheter och utmaningar 9 SJs sociaa ansvar 10 SJs mijöansvar 18 SJs ekonomiska ansvar 24 Redovisningsprinciper

Läs mer

Svanenmärkning av Mjukpapper

Svanenmärkning av Mjukpapper Svanenmärkning av Mjukpapper Version 5.3 11 oktober 2011 31 december 2016 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är Svanenmärkt Mjukpapper? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker

Läs mer

Innehåll. Inledning 3

Innehåll. Inledning 3 Innehå Inedning 3 VAD ÄR ROKS? 3 Roks värdegrund och kvinno- och tjejjourernas unika stäning 4 Vad gör kvinnojourer och tjejjourer? 4 Medemskap i Roks 5 VARFÖR STARTA EN JOUR? 7 Hur ska ni nå ut ti bivande

Läs mer

Fördelar med det Svanenmärkta huset:

Fördelar med det Svanenmärkta huset: SVANENMÄRKTA HUS Bygg- och fastighetssektorn är en stor energianvändare och därmed även en stor klimatpåverkare. En ökad medvetenhet i branschen om hur man belastar miljön så lite som möjligt får därför

Läs mer

Godkänt i hela Norden SPAANDEX K-GOLV. Monteringsanvisning SPAANDEX K-GOLV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P6/P5

Godkänt i hela Norden SPAANDEX K-GOLV. Monteringsanvisning SPAANDEX K-GOLV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P6/P5 Godkänt i hea Norden SPAANDEX K-GOLV Monteringsanvisning SPAANDEX K-GOLV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P6/P5 1 SPAANDEX K-GOLV för undergov Den här monteringsanvisningen avser äggning

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Nordic Iron Ore AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Nordic Iron Ore AB (publ) Inbjudan ti teckning av aktier i Nordic Iron Ore AB (pub) Lead manager and bookrunner Retai seing agent Viktig information Information ti investerare Erbjudandet enigt detta prospekt ( Erbjudandet ) riktar

Läs mer

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer

MTK. MTK Godkännandesystem. för. fogmaterial avsedda för glasning

MTK. MTK Godkännandesystem. för. fogmaterial avsedda för glasning MTK MTK Godkännandesystem för fogmaterial avsedda för glasning Gäller from april 2013 MTK Godkännandesystem Kontrollregler Allmänna förutsättningar Nedanstående kontrollregler utgör grunden för provning

Läs mer

Ärende nr 9. Yttrande över "En kommunallag för framtiden {SOU 2015:24)

Ärende nr 9. Yttrande över En kommunallag för framtiden {SOU 2015:24) Ärende nr 9 Yttrande över "En kommunaag för framtiden {SOU 2015:24) 59 ~Tingsryds ~kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (26) Kommunstyresens arbetsutskott 2015-09-07 273 Yttrande över "En kommunaag för fram

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Smarta utskrifter. Strålande färger.

Smarta utskrifter. Strålande färger. Lexmark C950de färgskrivare Smarta utskrifter. Stråande färger. Lexmark C950de färgskrivare Lexmark C950de är utformad för en arbetsgrupp som har fut upp, hanterar färgutskrift i A3-format med professione

Läs mer

[H.] BÅSTADS KOMMUN. Datum: Onsdagen den 28 juli 2013. Plats: Kommunledningskontoret. Kallelse till sammanträde med ekonomiutskottet. l (l) Sid.

[H.] BÅSTADS KOMMUN. Datum: Onsdagen den 28 juli 2013. Plats: Kommunledningskontoret. Kallelse till sammanträde med ekonomiutskottet. l (l) Sid. [H.] BÅSTADS KOMMUN Kommunedningskontoret () Kaese ti sammanträde med ekonomiutskottet Datum: Onsdagen den 28 jui 2013 Tid: 08.30 Pats: Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad Ärendemening Besuts- instans

Läs mer

Produktnyheter. Pressverktygsbygge I / 2015. E 5240 Rullkorg. Utbyggnad Styrpinne för remsa. CD-katalog 5.8.4.0 Online-katalog

Produktnyheter. Pressverktygsbygge I / 2015. E 5240 Rullkorg. Utbyggnad Styrpinne för remsa. CD-katalog 5.8.4.0 Online-katalog Produktnyheter Pressverktygsbygge I / 2015 CD-kataog 5.8.4.0 Onine-kataog Med en ny produktutökning reagerar vi på era önskemå och försag. om systemeverantör erbjuder vi därmed ett ännu större urva av

Läs mer

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Inledning Inom landstingen/regionerna upphandlas centralt kemikalier och kemiska produkter som används i stora volymer.

Läs mer

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-12 GSN-2013/519.252 1 (4) HANDLÄGGARE Hammarund, Bengt 08-535 360 29 Bengt.Hammarund@huddinge.se Grundskoenämnden Om- och

Läs mer

Information om brandsäkerhet. för boende i höghus. Ta hand om brandsäkerheten! ä r. a l. r e d o. l t. i d

Information om brandsäkerhet. för boende i höghus. Ta hand om brandsäkerheten! ä r. a l. r e d o. l t. i d Informtion om brndsäkerhet för boende i höghus Stdens brnckre Stdens brnckre T hnd om brndsäkerheten! Stdens brnckre Stdens brnckre Instruktioner för de boende Brndvrnre Vrje våning i bostden smt kärvåningr

Läs mer

INTEGRERAD ELEKTRISK MODUL MED GASHÄLL (FFD)

INTEGRERAD ELEKTRISK MODUL MED GASHÄLL (FFD) INTEGRERAD ELEKTRISK MODUL MED GASHÄLL (FFD) Användningsinstruktioner och tiagningsguide LÄS DENNA BRUKSANVISNING INNAN DU ANVÄNDER DIN AGASPIS För användning i Sverige 01/15 EOPI 515613 INNEHÅLL AVSNITT

Läs mer

Tonerkassetter Renoverade och återfyllda

Tonerkassetter Renoverade och återfyllda Svanenmärkning av Tonerkassetter Renoverade och återfyllda Version 4.4 23 mars 2006 31 december 2013 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är en Svanenmärkt tonerkassett? 3 Varför välja Svanenmärkning? 4

Läs mer

Rent vatten skapar hopp i slummen

Rent vatten skapar hopp i slummen NICLAS LINDGREN: Aa barn är aas ansvar VILL DU HJÄLPA! SKÄNK 50 KR TILL PMU. SMS:A PMU 50 TILL 72 930 2011 #3 En tidning från PMU Rent vatten skapar hopp i summen 700 barn föramade efter poioepidemi 12

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Underhåll i lågkonjunktur sidan 2

Underhåll i lågkonjunktur sidan 2 en tidning från idhammargruppen nummer ett 2009 Sandvik kartägger underhåskompetensen sidan 4 Outsourcing sidan 6 Underhå i ågkonjunktur sidan 2 Idhammar AB är ett kunskapsföretag speciaiserat inom driftsäkerhet,

Läs mer

3. Programbanken. Välkommen till D

3. Programbanken. Välkommen till D 3. Programbanken Väkommen ti D Vi har ett brett utbud av programvara för DOS-, Windows, Macintosh-, OS/2-, ABC- och UNIX-datorer. I programbanken finns dessutom en de program för Atari, Amiga och andra

Läs mer

Svanmärkning av. Pappersprodukter Kemikaliemodul

Svanmärkning av. Pappersprodukter Kemikaliemodul Svanmärkning av Pappersprodukter Kemikaliemodul Version 1.0 9 oktober 2003 Innehåll Svanmärkning av pappersprodukter Vad är ett Svanmärkt papper? 3 Krav 3 Dokumentation 4 Analyser och klassificering 4

Läs mer

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad:

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad: Ifylles av Atleverket Atleverkets löpnummer. : Behandlat av: Avfallsdeklaration för grundläggande karakterisering av deponiavfall Gäller endast icke-farligt avfall samt asbest som ska deponeras Faxa ifylld

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om information om energi- och annan resursförbrukning hos elektriska

Läs mer

Telenor Sverige 2013 Hållbarhetsrapport

Telenor Sverige 2013 Hållbarhetsrapport Teenor Sverige 2013 Håbarhetsrapport 1 Innehåsförteckning VD:s förord sid 3 Läsanvisningar sid 4 Fakta om Teenor sid 4 Teenors Håbarhetsarbete internationet sid 5 Vad är håbarhet och CSR för Teenor? sid

Läs mer

Vem bryr sig om variation?

Vem bryr sig om variation? www.purmo.se Vem bryr sig om variation? Produktkataog Purmo, Rettig Heating AB, Box 220 29, Garnisonsgatan 25 C, S-250 22 Hesingborg Te +46 (0)42-15 30 00, Fax +46 (0)42-15 20 13, www.thewarmsociety.com

Läs mer

SOLIDA GÄNGFRÄSAR. ThreadBurr

SOLIDA GÄNGFRÄSAR. ThreadBurr TM SOLIA GÄNGFRÄSAR ThreadBurr TiACN Fördeen med ThreadBurr är att du kan gänga och grada i samma operation. Ingen extra tid för och försänkning. Gradoperationen sker automatiskt vid gängfräsningen viket

Läs mer

Så märks maten LIVSMEDELS VERKET

Så märks maten LIVSMEDELS VERKET Så märks maten LIVSMEDELS VERKET Så märks maten För att man som konsument ska kunna väja mean oika förpackade ivsmede i handen finns detajerade reger för hur ivsmede ska märkas med exempevis ingrediensförteckning,

Läs mer

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Miljö- och Samhällsnämnden Sökande och fastighet Sökande, namn Person- el organisationsnummer

Läs mer

Solkraft. Bra Miljöval Anläggningsintyg. 1. Ansökande näringsidkare (i avtalet kallad Producenten) Kontaktperson. 3. Producentens revisor

Solkraft. Bra Miljöval Anläggningsintyg. 1. Ansökande näringsidkare (i avtalet kallad Producenten) Kontaktperson. 3. Producentens revisor Bra Miljöval Anläggningsintyg Solkraft 2009 Denna handling är en Ansökan om Anläggningsintyg för Produktionsenhet vars produktion skall ingå i en Produkt märkt med Bra Miljöval. Ansökan skickas till: Naturskyddsföreningen

Läs mer

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm Biaga KS 2014/38/1 INTRESSEFÖRENINGEN KOMMUNER OCH REG10NER1 SAMVERKAN Ti Intresseföreningen Bergsagets medemmar SALA KOMMUN Kommunstyresens förvatning Ink. Diarienr..20 4 j Dpb: 2014-01- 2 g ' ~ :-:.JAktbiaga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-16. Astrakanen, tisdag 2013-04-16, kl 13:30-17:40

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-16. Astrakanen, tisdag 2013-04-16, kl 13:30-17:40 rnj BÅSTADS Sammanträdesdatum 2013-04-16 1(15) Pats och tid: Besutande: Astrakanen, tisdag 2013-04-16, k 13:30-17:40 Åsa Ragnarsson (M), ordförande Uno Johansson (C) Eddie Grankvist (BP) Ingea Stefansson

Läs mer

10.00-11.30 Genomgång av lagstiftningen REACH, RoHS, WEEE och konfliktmineraler (Mikael Kihlblom, Sustema)

10.00-11.30 Genomgång av lagstiftningen REACH, RoHS, WEEE och konfliktmineraler (Mikael Kihlblom, Sustema) Sustema Norskt moderbolag, Simpli AS 6 medarbetare Stockholm, 7 i Oslo Vi arbetar bl.a. med: ISO-certifieringar (14001, 9001, 18001) Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas Utbildningar IT-stöd för ledningssystem

Läs mer

Reach. Anne Marie Vass 2015-10-07

Reach. Anne Marie Vass 2015-10-07 Reach Anne Marie Vass 2015-10-07 Reach Registrering Utvärdering Tillstånd Begränsning Information i distributionskedjan Listor och annex i Reach Kandidatlistan särskilt farliga ämnen (163) Annex XIV ämnen

Läs mer

VÄXJÖ 10:15 m fl. Södra Stationsområdet, Centrum i Växjö

VÄXJÖ 10:15 m fl. Södra Stationsområdet, Centrum i Växjö Handäggare Djana Micanovic Panchef 0470-436 22 Laga kraftbevis Datum 2014-03-11 Dnr 2012BN0510 Dp 214 Kommunfumäktige KF) i Växjö antog 2013-10-15 206 detajpan för de av VÄXÖ 10:15 m f. Södra Stationsområdet,

Läs mer

Inte någon specifik sektor (Små och medelstora företag i allmänhet) - Gå till 3

Inte någon specifik sektor (Små och medelstora företag i allmänhet) - Gå till 3 EUROPEISK UNDERSÖKNING AV SMF OCH MILJÖN Välkommen till den Europeiska undersökningen om SMF och miljön. Det tar ungefär 5-10 minuter att fylla i frågeformuläret. Tack! Danska Teknologiska Institutet &

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm.

Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm. Version 1.0 Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm. Ansökan om tillstånd Slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS

Läs mer

2606 Nr 1009 Bilaga 1. Märket skall utformas enligt följande modell: MÄRKET

2606 Nr 1009 Bilaga 1. Märket skall utformas enligt följande modell: MÄRKET 2606 Nr 1009 Bilaga 1 Märket skall utformas enligt följande modell: MÄRKET Anmärkningar om märket Nr 1009 2607 Märket skall innehålla följande upplysningar: Anmärkning I II III IV V Leverantörens namn

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om information om energiförbrukning hos elektriska hushållsugnar;

Läs mer

Tillsynsprojekt Förbjudna ftalater i leksaker 2012 Rapport nr: 6

Tillsynsprojekt Förbjudna ftalater i leksaker 2012 Rapport nr: 6 Tillsynsprojekt Förbjudna ftalater i leksaker 2012 Rapport nr: 6 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 6 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Henrik Kjellin 019-21 14 18 Box

Läs mer

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FE PRODUKTGUIDE

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FE PRODUKTGUIDE Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FE PRODUKTGUIDE 1 Din fexiba arbetspartner. En astbi som är ideaisk för att everera kyvaror. Eer en astbi som går att utrusta med en betongbandare. Eer en sopbi. Vovo

Läs mer

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FL PRODUKTGUIDE

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FL PRODUKTGUIDE Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FL PRODUKTGUIDE Tidigt på morgonen, sent på kväen. Eer mitt under en hektisk arbetsdag. 2 Stadsdistribution är en konstant utmaning. Tätt trafikerade gator, smaa gränder,

Läs mer

byggda1930--1955 Rapport R59:1980 Installationer i flerbostadshus Lennart Berndtsson m fl DYGGDOI~ BYGGDOKUMENTATION INsrrrurET FöR Piac~ Accnr ~ ~ ~.

byggda1930--1955 Rapport R59:1980 Installationer i flerbostadshus Lennart Berndtsson m fl DYGGDOI~ BYGGDOKUMENTATION INsrrrurET FöR Piac~ Accnr ~ ~ ~. Rapport R59:1980 Instaationer i ferbostadshus byggda1930--1955 Lennart Berndtsson m f INsrrrurET FöR BYGGDOKUMENTATION Accnr ~ ~ ~. Piac~ DYGGDOI~ Institutet för byggdokumentation Häsingegatan.. i.(y 113

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ I KORTHET SJ på två minuter 1 SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog 10 Håbart

Läs mer

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne Vannaktiviteter Torsby och Sunne KANOT- OCH FLOTTFÄRD Kanottur Njut av en kanottur på Karäven - en fridfu uppevese för små och stora. Karäven är det perfekta vattendraget för turer på några timmar upp

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 23 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog Håbart företagande 5 Strategi 6 SJ och kunderna

Läs mer