ECL-portal. Standardiserad SCADA-lösning för ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ECL-portal. Standardiserad SCADA-lösning för ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivning"

Transkript

1 Standardiserad SCADA-ösning för ECL Comfort 310 Beskrivning en är ett effektivt körkart SCADA-verktyg (Supervisory Contro And Data Acquisition) för professionea användare, exempevis servicepersona på fjärrvärmestationer. Det underättar service-, driftsättnings-, underhås- och kontrouppgifter. Det bir möjigt att öka servicenivån och minska servicekostnaderna. Professionea användare har tigång ti oka direktsupport via teefon. Här kan man få hjäp med funktionerna i en, oika probem med smartteefonappar, fesökning vid ansutning av ECL Comfort 310-reguatorn ti Internet och en eer amänna förkaringar ti funktionerna i ECL Comfort 310-reguatorn och en. Dock ingår inga konsuttjänster kring uppträdandet hos specifika instaationer, optimeringar o.s.v. i supporten. en är även ett värdefut verktyg för privata sutanvändare av fjärrvärmestationer vid övervakningen av energiförbrukningen och för justering av temperaturinstäningarna. För privata sutanvändare ingår ingen direktsupport via teefon, utan dessa användare uppmuntras i stäet att använda den dokumentation som finns tigängig onine. När sutanvändaren får tigång ti ett användarvänigt grafiskt gränssnitt med data om energiförbrukning, temperaturer och föde, ökar medvetenheten om energiförbrukningen och resutatet bir att förbrukningen minskar. Värmeinstaationen bir tigängig på nästan viken pats och tidpunkt som hest via bärbara datorer eer smartteefoner, viket ökar servicenivån och förkortar svarstiden vid arm. DEN-SMT/DK VD.HX.C3.07 Danfoss 01/2015 1

2 Viktiga funktioner: Användarkonton Varje användare har ett användarkonto med inoggningsinformation. Privata sutanvändare kan skapa ett användarkonto och få tigång ti de grundäggande funktionerna i en. En engångsicensavgift tas ut. Professionea användare kan skapa ett användarkonto och få tigång ti aa avancerade funktioner i en. En årig icensavgift tas ut. Tiämpningsöversikt Den vada tiämpningen i ECL Comfort 310 visas automatiskt i huvudfönstret i en. Aa ECL Comfort 310-reguatorer som är tigängiga för användaren visas i det vänstra fätet för att underätta navigering. Aktuea givarvärden och referensinstäningar visas i fönstret. Pump- och ventisymboer uppdateras automatiskt för att avspega aktuet tistånd (på/av, öppen/stängd). Den specifika tiämpningsvarianten kan väjas i redigeringsmenyn i ECL. Dataoggning Värden från upp ti 14 givare som används av tiämpningen, exempevis temperatur och tryck, oggas med 15 minuters interva och sparas i en under tre månader. Givare ansutna ti ingångarna i ECL Comfort 310-reguatorn som inte används av tiämpningen kan konfigureras och oggas med en timmes interva. Värden från givarna och mätarna för energiförbrukning oggas med en timmes interva och agras i en under en period på fem år. Aa oggade data kan visas i en eer exporteras ti en fi, exempevis i formatet CSV, XLS, PDF, RTF eer XML. A data säkerhetskopieras var 48:e timme. Trendkurvor Grafer för samtiga eer vissa utvada givare kan visas i fönstret. Graferna baseras på oggade data. Användaren kan skapa anpassade grafer för mätare och givare. Markören kan dras ti en vafri pats i grafen för att äsa av numeriska värden hos givarna vid en specifik tidpunkt. Larm Lägsta och/eer högsta gränser kan anges för aa värden från de mätare och givare som används av tiämpningen (max 14). Om en gräns överskrids skickas ett e-postmeddeande med armet automatiskt ti användaren. ECL-arm som stöds av tiämpningen stöds även av en. När användaren oggar in ti en visas nya arm från aa tigängiga ECL Comfort 310-reguatorer i fönstret. En ista över aktiva arm kan visas i fönstret när som hest. Instäningar Merparten av instäningarna i ECL310 är tigängiga via en. Genom att ändra i instäningarna via en får användaren möjighet att justera parametrar, optimera styrningen, åsidosätta den automatiska styrningen samt ange semesterscheman från en annan pats. ECL ive Visa dispayen för ECL Comfort 310-reguatorn ive och spara skärmdumpar för dokumentation. Navigera band menyerna i ECL Comfort 310-reguatorn ive genom att vrida och trycka på navigeringsratten via en. Anpassningsbar startsida Startsidan, som visas när en användare oggar in, kan anpassas så arm eer innehå från en extern webbpats visas. Den externa webbpatsen kan visa information från tredjepartsprogramvaror, t.ex. SCADA eer BMS. Geografisk översikt En geografisk karta visar patserna för aa ECL Comfort 310-reguatorer som är registrerade på användarkontot, eer ECL Comfort 310-reguatorerna i den vada gruppen. På den geografiska kartan markeras aa ECL Comfort 310-reguatorer som armar eer är i semesteräge. En informationsruta vid ECL Comfort 310-reguatorn visar status och en ista över arm, och ger enke åtkomst ti mer information om ECL Comfort 310-reguatorn. 2 VD.HX.C3.07 Danfoss 01/2015 DEN-SMT/DK

3 Fördear för användaren en är ett effektivt körfärdigt SCADA-verktyg för den som arbetar med service och administration av fjärrvärmestationer. en har band annat föjande fördear: Enke instaation Automatisk konfigurering underättar instaation och driftsättning Stöd för ECL Comfort 310 och standardtiämpningsnyckar Ingen extra instaation av maskin- eer programvara En vanig Internetansutning används Enke åtkomst Åtkomst ti styrning och övervakning kan ske okat eer från en annan pats Smartteefonappar för Android och ios Standardfunktioner Aa standardfunktioner i ett SCADA-system finns tigängiga (översikt av tiämpningar, övervakning och dataoggning av givar- och mätarvärden, trendkurvor, arm, justering av ECL Comfort 310-parametrar o.s.v.) Låg totakostnad Inga investeringar i startskedet Låg icenskostnad per ECL Comfort 310 Låg kostnad för systemintegrering Låg kostnad för driftsättning Tiämpning En typisk tiämpning där en används visas nedan. I det här exempet använder en tjänsteeverantör sin bärbara dator och en smartteefon med en Internetansutning för att övervaka och styra värmeinstaationerna och äsa av energiförbrukningen i fera oika fastigheter via en (professionet användarkonto). Fastigheterna har understationer med ECL Comfort 310-reguatorer instaerade, och i varje fastighet är en eer fera energimätare ansutna ti ECL Comfort 310-reguatorn för att mäta energiförbrukningen i varje fastighet. ECL Comfort 310-reguatorerna är ansutna via Ethernet ti Internet via det tigängiga okaa nätverket i fastigheten. De personer som bor i fastigheterna använder sina bärbara datorer för att övervaka sin energiförbrukning via en (via privata sutanvändarkonton) och för att stäa in rumstemperaturerna och nattscheman med temperatursänkning. Aa ECL Comfort 310-reguatorer kommunicerar via Internet med servern som hyses av Danfoss. I ens server agras givarvärden och energiförbrukningsdata i databasen. k j n k j m o k j j Privat hem k Reguator ECL Comfort 310 Ethernet-nätverk m Internet n server o Tjänsteeverantörens bärbara dator Tjänsteeverantörens smartteefon Energimätare DEN-SMT/DK VD.HX.C3.07 Danfoss 01/2015 3

4 Reguatorer som stöds en har stöd för föjande reguatorer: Danfoss ECL Comfort 310 eektronisk reguator Danfoss ECL Comfort 310B eektronisk reguator Tiämpningsnyckar som stöds Se databadet List of appication keys supported by the ECL Porta (VD.HX.I). Energimätare som stöds Se databadet Energy meters supported by Danfoss SCADA soutions and ECL Comfort 310 (VD.HX.J). Observera att batteridrivna energimätare inte rekommenderas eftersom datakommunikationen förkortar batteriernas ivsängd. Språk Språket anpassas automatiskt ti den pats där användaren befinner sig utifrån andsinstäningarna i användarens dator. Det grafiska användargränssnittet har stöd för föjande språk: Österrikiska Danska Engeska Finska Tyska Litauiska Poska Ryska Svenska Ukrainska Användarkonton Professionea användare Professionea användare har fuständig åtkomst ti aa funktioner i en. Professionea användare kan registrera ett obegränsat anta ECL Comfort 310-reguatorer på kontot. Licensen för professionea användare betaas årigen baserat på antaet registrerade ECL Comfort 310-reguatorer. I icensen för professionea användare ingår även en direktteefon för oka support, d.v.s. hjäp med funktioner i en, probem med smartteefonappar, fesökning av ECL Comfort 310-reguatorns ansutning via Internet ti en eer amänna förkaringar av funktionerna i ECL Comfort 310-reguatorn och en. Dock ingår inga konsuttjänster kring uppträdandet hos specifika instaationer, optimeringar o.s.v. i supporten. Privata sutanvändare Privata sutanvändare använder en för att övervaka sin energiförbrukning och temperaturerna samt för att justera de grundäggande parametrarna hos ECL Comfort 310-reguatorn. En privat sutanvändare har begränsad tigång ti funktionerna i en men har möjighet att övervaka aktuea givarvärden och referensgivarvärden övervaka värmemätare se trendkurvor för oggade data exportera oggade data ti fier stäa in schema- och semesterprogram stäa in tid och datum stäa in rumstemperaturen på komfort- eer ekonomiäge stäa in arm. En privat sutanvändare kan registrera några ECL Comfort 310-reguatorer på kontot. Licensen för privata sutanvändare betaas en gång. Åtkomsten ti en (minst fem år) upphör adrig att gäa. I icensen för privata sutanvändare ingår inte direktsupport via teefon. 4 VD.HX.C3.07 Danfoss 01/2015 DEN-SMT/DK

5 Bestäning en finns tigängig på föjande adress: Smartteefonapparna kan addas ned gratis via Appe AppStore (för ios-baserade smartteefoner) och Googe Pay Shop (för Android-baserade smartteefoner). Appen hittar du genom att söka efter ECL Porta. Konton för privata sutanvändare och professionea användare kan skapas utan kostnad. Att registrera en eer fera ECL Comfort 310-reguatorer ti ett användarkonto kräver dock en icensnycke för varje reguator. Det går att registrera ECL Comfort 310-reguatorer på användarkonton gratis under en begränsad provperiod. Under provperioden har både professionea och privata sutanvändare fuständig tigång ti funktionerna i en. Vid sutet av provperioden får du anvisningar via e-post om hur du hämtar och betaar för icensnyckar. Typ Beteckning Best.nr Licens Kontoicens för professionea användare på ECL Porta (en per konto för professionea användare) Licens för reguator på ECL Porta (en per ECL-reguator registrerad på användarkontot) Kontoicens för privata sutanvändare på ECL 187B B B0003 Porta (en per konto för privata sutanvändare) Reguator ECL Comfort 310-reguator ¹) 087H3040 ¹) Se det separata databadet ti den här komponenten för ytterigare information om bestäning DEN-SMT/DK VD.HX.C3.07 Danfoss 01/2015 5

6 Systemkrav Kraven för den dator som ska användas för åtkomst ti en är föjande: Operativsystem Microsoft Windows XP (SP3 med de senaste uppdateringarna instaerade) Microsoft Windows Vista (SP2 med de senaste uppdateringarna instaerade) Microsoft Windows 7 (SP1 med de senaste uppdateringarna instaerade) Macintosh OS (eer senare) Microsoft Windows 8 Processor Inte - eer AMD -processor (minst 1,6 GHz) RAM-minne Minimikrav: 1 GB RAM-minne Ledigt diskutrymme 1 GB Video Grafikkort och drivrutin som har certifierats av Windows. Lägsta uppösning pixar Webbäsare Microsoft Internet Exporer 7 (eer senare)* Googe Chrome 12 (eer senare)* Mozia Firefox 3.6 (eer senare)* Safari 4 (eer senare)* * Måste ha insticksprogrammet Microsoft Siveright instaerat för att visa skabar grafik. Programmet finns förinstaerat i nyare webbäsare. I ädre webbäsare måste det här kostnadsfria insticksprogrammet instaeras manuet. Krav för ansutningen av ECL Comfort 310 ti det okaa nätverket (LAN): Eektriskt gränssnitt Ethernet, RJ45-ansutning Kabetyp Ethernet-kabe (CAT 5) Max. bus-kabeängd Enigt Ethernet-standard Överföringshastighet i LAN 10 Mbit/sek. 100 Mbit/sek. Nätverk IP-adressering (LAN-sidan) Stjärnformat nätverk enigt Ethernet-standard Dynamisk eer statisk. DHCP-server krävs på LAN för att ECL Comfort 310 ska kunna använda dynamisk IP-adressering. Krav för Internetansutningen från det okaa nätverket (LAN): Säkerhet DNS (domännamnssystem) Internetbandbredd Internetansutningsmedium IP-adressering (WAN-sidan) Datamängd Brandväggen måste tiåta att trafik via TCP-port 502 (standard för Modbus-TCP-protoko) och TCP-port 80 (standard för HTTP) passerar från LAN- ti WAN-sidan. Andra portar kan bockeras i båda riktningarna för ökad säkerhet. DNS måste vara åtkomigt för att ECL Comfort 310 ska kunna söka efter IP-adressen för ECL Porta-servern. 1 Mbit eer mer Kabeburen Internetansutning är att föredra med tanke på tiföritighet, hastighet och svarstid. Mobi Internetansutning, dvs. 3G eer 4G, kan användas (se den separata instruktionen Connecting ECL Comfort 310 via 3G/4G to SCADA server för information). Dynamisk eer statisk Cirka 10 Mbyte per dag, beroende på användning av ECL Porta och antaet givare och mätare ansutna ti ECL Comfort VD.HX.C3.07 Danfoss 01/2015 DEN-SMT/DK

7 Systemkrav (fortsättning) Krav för ECL Comfort 310-reguatorn: Reguatorprogramvara ECL 310-reguatorn måste ha programvaruversion 1.11 (eer senare). Om versionen är kommer den automatiskt att uppdateras av tiämpningsnycken ti ägst version Om den är ädre än version 1.11 kan den inte användas för en. Programvara för tiämpningsnycke ECA 30 fjärrkontro (tiva) 1.04 (eer senare) 1.30 (eer senare) Krav för smartteefonen: Operativsystem Appe ios 4 (eer senare) Googe Android 2.1 (eer senare) DEN-SMT/DK VD.HX.C3.07 Danfoss 01/2015 7

8 8 VD.HX.C3.07 Produced by Danfoss A/S 01/2015