Bruksanvisning - modul 3425

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning - modul 3425"

Transkript

1 ASIO OMPUTER O., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo , Japan Bruksanvisning - modu Modu Nr Svensk Bruksanvisning 5 E Lär känna kockan Gratuerar ti köp av ny kocka! Du får störst gädje av kockan om du först äser manuaen noggrant. Ta vara på den här manuaen för framtida referens. Exponera kockan för direkt sojus Den ström som soceerna omvandar av jus förvaras i ett Ljus addningsbart batteri. Om du förvarar kockan på en mörk pats kan batteriet addas ut. Exponera kockan för så starkt jus som möjigt. Soce pane När du inte har på dig kockan ska den förvaras på en pats där den exponeras för jus. När du har kockan på dig ska du se ti att den inte täcks av ärmar. Kockan addas inte optimat om den bara devis är exponerad för jus. S-1 Kockan fortsätter att fungera även om den inte exponeras för jus. Men om du förvarar kockan på en atför mörk pats över en ängre tid, kommer batteriet att adda ur och några av funktionerna avaktiveras. Om batteriet addar ur, bir du tvungen att företa instäningarna på nytt när batteriet är addat igen. För att kockan ska fungera optimat är det bäst om den exponeras för så mycket jus som möjigt. Batteriaddning i jus. Batteriuraddning i mörker. Soar pane Bright Light (onverts ight to Eectrica eectrica power.) energy Vid viket nivå som några av funktionerna bir avaktiverade beror på kockmodeen. Kom ihåg att äsa avsnittet "Batterier"(sidan S-40) för viktig information om att exponera kockan för starkt jus. Den digitaa dispayen är tom... Om dispayen är tom, betyder det att kockans energisparfunktion är aktiverad. Se Energisparfunktionen (sidan S-53) för mer information. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 harge LEVEL 4 A functions enabed Discharge LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 Some or a functions disabed S-2 Rechargeabe battery S-3 Om bruksanvisningen Kockans knappar bir i den här bruksanvisningen omnämnt med bokstäver såsom det bir visat i iustrationerna. Varje avsnitt i den här bruksanvisningen behandar ett av kockans oika funktioner. Ytterigare teknisk information finns i avsnittet "Referenser". För att du ska få mest möjiga gädje och försäkra dig om riktig skötse av denna kockan bör du äsa den här manuaen noggrant. S-4 Innehå Amän översikt... S-8 Tidvisning... S-11 Stoppur... S-17 Återupprätteses funktion... S-22 Nedräkning... S-26 Värdenstid... S-30 Aarm... S-33 Beysning...S-38 Ström... S-40 Referens... S-48 Specifikationer... S-57 Försiktighetsåtgärder... S-59 Skötse... S-69 S-5 Referens ista över funktioner Det föjande är en praktisk referens ista över aa operationer som denna bruksanvisning innehåer. Gå ut av Demo funktion... S-10 Instäning av tid och datum... S-12 Sommartid instäning... S-16 Mätning av tid med stoppur...s-18 Position för varv tid och meantid i dispayen... S-20 Tibaka kaa stoppur data... S-22 Radera en ogg... S-24 Radera aa oggar... S-25 Instäning av nedräkning... S-27 Använda nedräkning... S-29 S-6 Se tiden i en annan stad... S-31 Skifta mean vanig tid och sommartid för en stadskod... S-32 Instäning av aarm... S-34 Test av aarm... S-35 Så av och på ett aarm... S-36 Så av och på timsigna... S-37 Manuet beyst dispay... S-38 Väj beysningens varaktighet... S-39 Att så av och på knapp judet... S-52 Avsuta vioäge... S-54 Så av och på vioäge... S-54 S-7

2 Amän vägedning Tryck för att växa stäa mean oika ägen Tryck L för att beysa dispayen Bruksanvisning - modu 3425 Stopp ur funktion Revers funktion Nedräknings funktion Tidvisnings funktion Aarm funktion Värdstid funktion S-8 S-9 Demo Funktion Stå i Tidvisnings Funktion och hå in i ca. 3 sekunder för att gå ti Demo Funktion. I Demo Funktionen kommer skärmen skifta mean vanig tidvisning, stoppur och värdenstid dispay i 5 sekunders interva. Gå ut av Demo funktionen Tryck på vafri knapp på kockan. Tidvisning Använd tidvisnings funktionen för att stäa in och se tidvisning och datum. PM indikator Veckodag Timme: Sekunder År månad dag Läs detta innan du stäer in tid och datum! Kockan har ett anta stadskoder, som representerar tiden för aktue stad. När du stäer tiden är det viktigt att riktig stadskod för din hemtidzon bir vat. (Med hemtidzon menas den stad där du vanigtvis använder kockan.) Om din stadskod inte är sparad på kockan, väjer du den stadskod som har samma tidszon som din hemtidzon. Kom i håg att det är en sammanhäng mean stadskoder i värdenstid funktionen och den stadskod du har vat i den vanige tidvisnings funktionen. S-10 S-11 Instäning av tid och datum 1. Hå inne A i tidvisnings funktionen ti stadskoden är kara ti att stäas in (binkar). 2. Använd D och B för att väja stadskod. Kom ihåg att stäa in riktig stadskod för du stäer in andra saker. För mer information om stadskoder, se stadskod tabeen bak i bruksanvisningen. 3. Tryck för att fytta binkningen i sekvensen så som visas under. S-12 ity ode Power Saving DST Iumination Duration 12/24-Hour Format Seconds Button Operation Tone Day Hour Month Minutes Year Ordningsföjden under visar hur man stäer tidvisning. 4. När värdet som du önskar att ändra binkar, tryck D eer B för att ändra värdet som visas nedan. Dispay För att göra detta: Gör detta: Ändra hemtidkod Använd D (öst) och B (väst). Skifta mean sommar tid ( ) och vanig Tryck D. tid ( ) Skifta mean 12-timmar ( ) och Tryck D. 24-timmars ) tidvisning Nostäa sekunderna Tryck D. Skifta timmar eer minuter Använd D (+) och B (-). S-13 Dispay För att göra detta: Gör detta: / Skifta år, månad eer dag Väj knapp jud antingen (på) och Använd D (+) och B (-). Tryck D. (av) Stä beysningen antingen (ca. 1.5 Tryck D. sekunder) eer (ca. 3 sekunder). Väj mean energispar på ( ) och av ( Tryck D. ) 12-timmar och 24-timmars visning Genom att använda 12 timmars visning kommer P att indikera PM och vara i dispayen från 12 på förmiddagen ti om kväen. AM indikeras när ingen indikator är synig i dispayen. Vid va av 24-timmars visning är det ingen indikator i dispayen. Timme visning (12/24) som bir vat i tidvisningen vi gäa aa ägen Sommartid (DST) Sommartid är en timma framåt mot norma tidvisning. Kom ihåg att inte aa änder opererar med sommartid. 5. Tryck A när du är färdig. Veckodag visas automatiskt i förhåande ti datum instäningen. S-14 S-15

3 Sommartid instäningar S-16 DST indikator Bruksanvisning - modu Hå inne A i tidvisnings funktionen ti stadskoden är kara ti att stäas in (binkar). 2. Tryck för att få fram dispayen för instäning av sommartid (DST Dayight Saving Time). 3. Använd D för att bäddra genom sommartid instäningarna som visas i sekvensen nedan. D DST indikatorn visas i dispayen när sommartid är aktiverad. Stopp ur Återstående minne Grafik Område Meantid Detta 1/100-sekund stopp uret kan mäta förfuten tid och varv/meantider. Stoppur tider är sparade i minnet. Stopp ur mätningar fortsätter även om kockan skiftar ti en annan funktion. Om du går ur funktionen när en varv eer meantid vises på dispayen, försvinner varv eer meantiden, men den försutna tiden fortsätter internt. Aa instäningarna i det här avsnittet görs i stopp ur funktionen, som kockan kommer i genom att du håer intryckt(sidan N-8). Märk Se sidan N-50 för information om vikens sorts data som sparas i kockans minne när du använder stopp uret. Använd funktionen för å gå tibaka (sidan N-22) för att se data som är sparad i minnet. S-17 Mätning Varv/meantid av tid visning med stopp ur Förfuten tid D B Start Stopp Varv/meantid D D Start Varv/ Meantid D B B Fortsätt Stopp Nostä D B B Nästa varv/ Stopp Nostä meantid Märk Om du trycker in D när du utför en varv/meantid, fryses dispayen i ca. 8 sekunder. Varv/meantiden kommer att visas i åtta sekunder, därefter kommer mätningen att visas i dispayen igen. Under en stopp ur mätning kommer aktuet varv/meantid nummer att visas i övre deen av dispayen, och varv tid och meantid visas i mitten och nedre deen av dispayen. Du kan ändra positionerna för visning av varv tid och meantid genom att trycka A när stopp uret går eer när den har stoppat. För detajer, se "Position för varv tid och meantid i dispayen" (sidan N-20). Meantid Varv/meantid visning S-18 S-19 Position för varv tid och meantid i dispayen Använd A för att bäddra genom de oika instäningarna som visas i sekvensen nedan. Du kan genomföra funktionerna ovan när stopp uret går eer har stoppat. Återstående minne Grafik Område Meantid Meantid Du kan se en grafisk animation i dispayen när stopp uret är i gång. Du kan så animationen på och av genom att håa in A när stopp uret är nostät. Mer än 10 timmar A A A Om tiden överstiger 10 timmar, kommer mätningen att ändras från 1/100 sekund ti 1 sekund enheter. Meantid Sekunder Sekunder S-20 A S-21 Revers funktion Upprätta datum (Månad - Dag) Logg nummer Mätning var utförd Logg tite dispay S-22 Använd revers funktionen för att reversera och radera sparade data i stopp ur funktionen. Stopp ur data är sparat i "oggar" som upprättas automatiskt av kockan. Se Minne styrning på sidan N-48 för mer information. Den senaste oggen i tite dispayen kommer först fram när kockan går ti revers funktionen. Loggnummer kommer automatiskt och börjar på 01. Aa instäningarna i det här avsnittet görs i revers funktionen, som kockan kommer i genom att du håer intryckt(sidan N-9). Reversera stopp ur data I revers funktionen används A för att bäddra genom ogg titar, med start från den senaste, som visas nedan. När titen på den önskade oggen är i dispayen, använd D (+) och B ( ) för att bäddra genom data i oggen. A A Logg tite dispay D B Skärm för Data set för stopp ur Varv/meantid nr Meantid D B Skärm för bästa varv tid BEST indikator D B S-23

4 Bruksanvisning - modu 3425 Paceringen av varv/meantider i dispayen (i mitten eer nedersta deen av dispayen) i stopp urets data set dispay, bestäms av dispay formatet som sist bev vat i stopp ur funktionen. BEST-indikatorn identifierar det data set som innehåer den bästa varv tiden i oggen. Om den bästa varv tiden raderas automatiskt när oggen är fu, kommer inte BEST indikatorn att överföras ti den näst bästa varv tiden. Se Minne styrning på sidan N-48 för mer information om data som automatiskt raderas. Radera en ogg 1. Ta fram tite dispayen ti den ogg som önskas att raderas. 2. När du håer in B, hå även in D i ca 2 sekunder ti kockan juder. LR kommer att binka i dispayen i 2 sekunder också kommer kockan att juda. Säpp nu B och D Du kan inte radera oggen för en pågående mätning av föröpt tid. Radera aa oggar När du håer in B, hå även in D i ca 5 sekunder ti kockan juder en gång ti också en gång ti. LR kommer att binka i 2 sekunder i dispayen också kommer kockan att juda igen. Hå fortsatt in B och D och ALL kommer att binka i dispayen i 3 sekunder, också kommer kockan att juda igen. Detta visar att aa oggarna är raderade. Du kan inte radera en ogg när mätning av förfuten tid pågår. S-24 S-25 Nedräknings Timer Dubbe nedräkning kan stäas med 2 oika start-tider. Anta repetitioner Kockan kan stäas in så att de två nedräknings tiderna startar efter varandra, så när den första nedräkningen når no, börjar den andra nedräkningen. Du kan ange ett värde som anger det anta repetitioner som kontroerar hur många gånger "dubbe nedräkning" bir utförd (1=En gång, 2=2 gånger etc.). Start tid för varje nedräkning kan stäas in med 5 sekunders steg, upp ti 99 minuter och 55 sekunder. Du kan ange upp ti 10 repetitioner. Kockan kommer att juda kort när en av ned räkningarna når no under en Sekunder pågående nedräkning. Kockan kommer att juda i fem Nedräkning sekunder när den totaa nedräkningen avsutas. (vid 1 angivese av anta repetitioner). Sut signa Sut signaen juder när nedräkningen är färdig. Ljudet stoppar efter 5 sekunder eer vid att trycka på en knapp. S-26 Instäning av nedräkning 1. När nedräknings funktionens starttid är i dispayen i nedräknings funktion hås A inne ti starttiden är kar för att stäas (binkar). Om nedräknings funktionens start tid inte visas i dispayen, se "användning av nedräkning " (sidan N-29) hur man får det fram i dispayen. 2. Tryck för att fytta binkningen i sekvensen så som visas under. Nedräkn 1 Nedräkn 1 Sekunder Nedräkn 2 Anta repetitioner Nedräkn 2 Sekunder S När värdet som du önskar att ändra binkar, tryck D eer B för att ändra värdet som visas nedan. Instäningar Sekunder Anta repetitioner Dispay Användning av kockans knappar Använd D (+) och B ( ) för att ändra instäning. Använd D (+) och B ( ) för att ändra instäning. Användning av nedräknings funktionen Räkning av aktue repetition Tid för aktue nedräkning Aktue tid Anta repetitioner förhands instät (Nostä) Nedräkning 1 eer 2 För att avaktivera en av ned räkningarna, sätt 00'00" som nedräkningens start tid. S-28 (Start/Stop) Tryck D i nedräknings funktionen för att starta nedräkningen. Nedräkningen är utförd vid att skifta mean Timer 1 och Timer 2. Ett kort jud hörs för att markera en övergång från en tidtagning ti den andra. Tryck D för att pausa nedräkningen. Tryck D för att fortsätta nedräkningen igen. Trycker du B medan nedräkningen är stoppad, bir den återstäd ti start tiden. Kockan kommer att juda i fem sekunder när den totaa nedräkningen avsutas. (vid angivese av anta repetitioner). Även om du går ut av nedräknings funktionen, kommer nedräkningen att fortsätta och kockan kommer att juda vid behov. S-29 Värdstid Stadskod Aktue tid i vad stad Värdstid visar tiden i 48 städer (31 tidszoner). Tidvisning i värdenstid funktion räknas ut utifrån instäningen i okatid i tidvisnings funktionen. Om du tror att det är fe på tiden i värdenstid funktionen, kontroera då om du har vat riktig stadskod för din hemtidzon. Kontroera också att tiden i tidvisnings funktionen er riktig. Väj en stadskod i värdenstid funktionen för att få fram den nuvarande tiden för en av värdens tidszoner. Se "Stadskod tabeen" för information om vika UT som stöttas. Aa instäningarna i det här avsnittet görs i värdstids funktionen, som kockan kommer i genom att du håer intryckt(sidan N-9). Hur man ser tiden i en annan stad Stå i värdstid funktionen och tryck D (öst) och B (väst) för att bäddra genom stadskoderna (tidszonerna). Tryck D og B samtidigt för att gå ti UT tidszonen. S-30 S-31

5 Bruksanvisning - modu 3425 Skifta mean vanig tid och sommartid för en stadskod 1. I Värdstid funktionen använder du D och B för att få fram den önskade stadskoden(tidszonen). 2. Hå ner A för att skifta mean sommartid (DST i dispayen) och vanig tid. DST indikatorn visas i dispayen i Värdenstid funktionen när sommartid är aktiverad. Notera dig att sommartid instäningen bara gäer för den stadskod som visas i dispayen. De andra stadskoderna bir oförändrade. DST indikator Notera dig att du inte kan växa mean vanig tid och sommartid när GMT är vad som värdstidstad. Aarm Aarm nummer Aarm (Timme: ) Aarm funktionen innehåer 5 dagiga aarm, där oen också har snooze funktion. Också timsignaen aktiveras i Aarm funktionen.(sig) på och av. Snooze aarmen indikeras med SNZ, medan de andre aarmen är numrerade från AL1 ti AL4. Dispayen för timsignaen indikeras med SIG Aa instäningarna i det här avsnittet görs i aarm funktionen, som kockan kommer ti genom att du håer intryckt(sidan N-9). S-32 S-33 Instäning av aarm S Tryck D i aarm funktionen för att väja ett aarm. Om du vi ange ett aarm görs det på den aktuea aarm skärmen (AL1 ti AL4, eer SNZ). Snooze aarmet juder var femte minut. 2. Väj ett aarm och hå inne A ti timsiffrorna är kara ti att stäas (binkar). Dessa instäningar aktiverar aarmet automatiskt. 3. Tryck för att växa binkningen mean timmar och minuter. 4. När en instäning binkar, använd D (+) och B (-) för att ändra instäningen. Används 12 formatet är det viktigt att man väjer riktigt: Antingen am eer pm (P indikator). 5. Tryck A när du är färdig. Aarm operationer Aarmet juder i tio sekunder oavsett viket äge kockan är i. Snooze aarmet går på varje femte minut upp ti sju gånger eer ti det stängs av (sidan N-36). Aarm och timsignaer föjer tiden som visas i vanig tidvisnings funktion. Tryck på ett av kockans knappar för att stoppa aarmet. Förhåanden under avaktiverar 5 minuters intervaerna i Snooze funktionen: Om kockan står i ändrings äge för tidvisning (sidan N-12) Visar aarmet SNZinstänings skärm (sidan N-34) Test av aarm Hå D intryckt i aarm funktion. S-35 Så av och på aarm Aarm på indikator Snooze aarm indikator 1. Väj ett aarm i aarm funktionen genom att trycka på D. 2. Tryck B för att växa mean av och på. Att så på ett aarm (AL1, AL2, AL3, AL4 eer SNZ) visar att aarm på indikatorn i Aarm funktionens dispay. I aa ägen kommer aarm på indikatorn att visas för aa aarm som är aktiverade. På indikatorn binkar medan aarmet juder. Indikatorn för snooze aarmet binkar när aarmet går, samt under 5 minuters intervaerna mean de oika aarm. Timsigna på indikator Så av och på timsignaen 1. I Aarm funktionen används D för att väja timsigna. (SIG) 2. Tryck B för att växa mean av och på. Timsigna indikatorn visas i dispayen i aa ägen när den är aktiverad. Aarmpå/av : Aarm på: : Aarm av: S-36 S-37 Beysning Kockans dispay bir yst opp av LED beysning, för ättare aväsning av dispayen i mörka omgivningar. Beysning - försiktighetsreger Det kan vara svårt att se om beysningen fungerar, om kockan utsätts för sojus. Beysningen går av om ett aarm juder. Undvik onödig användning av beysnings funktionen, då det gör batterierna svagare. Väj beysnings varaktighet 1. I den vaniga tidvisnings funktionen håer du in A ti innehået i dispayen börjar att binka. Detta är instänings dispayen 2. Tryck 10 gånger tis instäningen för jus varaktighet ( eer ) visas. 3. Tryck D för att väja mean (ca. 1.5 sekunder) och (ca. 3 sekunder). Att manuet tända beysningen i dispayen Oavsett äge, Tryck L för beysning i dispayen. Du kan använda förfarandet som visas här under för att ysa upp dispayen i antingen 1,5 eer 3 sekunder. När du trycker B, kommer beysningen att förbi på i ca. 1,5 eer 3 sekunder, beroende på vad som är stät in. S-38 S-39

6 Batteri: Bruksanvisning - modu 3425 Denna kockan är utrustad med soceer och addningsbart batteri som addas upp av soceen. Iustrationen under visar hur kockan bör paceras i förhåande ti den juskäa som används. Exempe: Rikta kockan mot en juskäa. Soce pane Iustrationen visar hur man ska pacera en kocka med resin rem. Var uppmärksam på att addningseffekten bir mindre om soceen döjs. När du har kockan på dig ska du se ti att den inte täcks av ärmar. Kockan addas inte optimat om den bara devis är exponerad för jus. Viktigt! Förvaras kockan på en mörk pats, eer används på ett sätt som som gör att den säan eer adrig bir exponerad för jus, kommer batteriet att adda ur och suta att fungera. Förvara kockan på ett sådant vis att dispayen är exponerad för jus när det er möjigt. Denne kockan använder ett addningsbart batteri för att agra strömmen som astras av soceena, så därför är det inte nödvändigt att skifta batterierna som ved vaniga batteri drivna kockor. Efter en tids användning kommer också ett addningsbart batteri att förora sina egenskaper. Ta kontakt med din casio förhandare om du menar att batteriet inte addas fukomigt. Det addningsbara batteriet bör du inte skifta sjäv. Användning av fe batteri kan skada kockan. A data som är agrat i minnet bir raderad och tiden samt aa övriga instäningar återstäs ti fabrik instäningarna när batteriet sjunker ti nivå 5 (sidan N- 42 och N-43) och när batteriet bytes ut. Om kockan ej ska användas under ång tid bör strömsparfunktionen (sidan N-53) sås på och kockan agras på en jus pats. Detta kommer att göra att det addningsbara batteriet håer sig bättre. S-40 S-41 Batteri indikator Batteri indikatorn i dispayen visar aktue status för det addningsbara batteriet. Batteri indikator S-42 Nivå Batteri nivå indikator Funktionsstatus Aa funktioner aktiverade Aa funktioner aktiverade Beysning, och aarm avaktiverade. Bortsett för tidvisning och HG (addning ) batteri indikator är aa funktioner och indikatorer avaktiverade.. Aa funktioner är avaktivera. Om indikatorn L och LOW binkar på nivå 3 betyder det att batteri nivån är vädigt åg, och att kockan snarast måste paceras i starkt sojus (inte varme), så att batterierna kan addas opp. Vid nivå 5 stoppar aa funktioner och instäningarna återstäs ti de ursprungige fabrik instäningarna. När batteriet når nivå 2, efter att ha fait ti nivå 5, så måste kockan stäas på nytt (tid, datum osv.). Kockans hemtidzon kod sätts automatiskt ti TYO (Tokyo) när batteriet faer ti nivå 5. Dispay indikatorerna återkommer så snart batteriet addas från nivå 5 ti nivå 2. Om kockan exponeras för direkt so eer annan start beysning, kan detta föra ti att batteri nivå indikatorn tifäigt visar fe nivå. Korrekt nivå bör komma tibaka igen efter några minuter. S-43 Indikerar ett tifrisknande Att använda beysning eer aarm i en kort period, kan föra ti att (recover) visas i dispayen. Efter en tid, när batteriet har bitt addat, kommer (recover) att försvinna från dispayen och funktionerna ovan kommer att fungera igen. Om (recover) visas ofta i dispayen, är det troigtvis för att batteriet är svagt. Låt kockan igga på en jus pats och addas. Försiktighetsreger vid addning av batteri Några addningsförhåanden kan resutera i att kockan bir vädigt varm. Undvik att ägga kockan på stäen som är beskrivet nedan när batteriet ska addas. Om kockan bir vädigt varm, kan detta också medföra att dispayen bir svart. Detta bör försvinna när kockan bir avkyt. Varning! Observera att kockan kan bi mycket varm om den igger i närheten av starkt jus över ängre tid. Var försiktig så att du inte bränner dig på kockan. Kockan bir extra varm om den utsätts för föjande förhåanden över en ängre tid: På instrumentbrädan i en bi som är parkerad i direkt sojus I närheten av en gödampa I direkt sojus S-44 S-45 Laddningsanvisningar Tabeen nedan visar hur änge kockan måste exponeras för jus varje dag för att få tiräckigt med energi. Exponeringsnivå (jusstyrka) Sojus utomhus ( ux) Sojus genom fönster ( ux) Sojus från ett fönster på en monig dag (5,000 ux) Lysrörs beysning inomhus (500 ux) S-46 a. exponeringstid 5 minuter 24 minuter 48 minuter 8 timmar För mer information om funktionstider och dagiga funktionsförhåanden, se "ström förbruk" under avsnittet Specifikationer (sidan N-58 ). Om batterierna addas ofta kommer kockans funktioner att vara mer stabia. Laddtider Nedan är en ista som visa hur mycket kockan måste exponeras för jus för att batterierna ska nå de oika nivåena (nivå). Exponeringsnivå a. exponeringstid (jusstyrka) Nivå 5 Nivå 4 Nivå 3 Nivå 2 Nivå 1 Sojus utomhus ( ux) 3 timmar 23 timmar 7 timmar Sojus genom fönster ( ux) 9 timmar 115 timmar 31 timmar Sojus från ett fönster på en monig dag 17 timmar 234 timmar 63 timmar (5,000 ux) Lysrörs beysning inomhus (500 ux) 202 timmar Exponeringstid angett i tabeen ovan, är bara ungefäriga. Verkiga ta beror på jusförhåandena. S-47

7 TEKNISKA REFERANSER Bruksanvisning - modu 3425 detta avsnittet innehåer mer detajerad och teknisk information om kockans operationer. Det innehåer dessutom information om viktiga försiktighetsreger om de oika funktionerna. Stopp ur Du kan använda varv tid mätning för att mäta hur ång tid det tar att fuföra en specifik de (som ett enskit varv) av ett opp. Du kan använda meantid mätningar för att mäta hur ång tid det tar från start ti ett specifikt punkt i ett opp. Minne styrning Varje gång stopp uret startar vid tryck på D i Stopp ur funktionen (sidan N-17) kommer kockan automatiskt upprätta en ogg i minnet. Loggen är öppen för data tis den stängs vid att trycka B för att nostäa stopp uret. Kockan har minne ti 121 data set. Varje ogg tite skärm (start datum och tid) och varv/meantid använder ett data set. En ogg tite skärm identifierar en enke förfuten tid mätning, från starten och ti den punkt stopp uret bir nostät. Data set för varv/meantid mätning är agrat under en ogg tite skärm varje gång du utför en varv/meantid. Exempe 1 Enke förfuten tid mätning Logg tite skärm varv mätningar = 121 data set Exempe 2 Mutipe förfuten tid mätningar Mätning 1 Logg tite skärm + 60 varv mätningar = 61 data set Mätning 2 ogg tite skärm + 59 varv mätningar = 60 data set Använd revers funktionen för att se stopp urets data set (sidan N-22). Om minnet redan är fut när det utförs en stoppur instäning som upprättar en ny ogg, kommer den ädsta agrade oggen och innehået att bi raderad. Om det äggs in data ti den ädsta oggen i kockan och denna er fu, kommer den ädsta data i oggen att raderas för att ge pats ti den nyaste. S-48 S-49 Om det ägges in data i en ogg och det är många oggar i minnet och det bir fut, kommer den ädsta oggen automatiskt att raderas för att ge pats ti den nyaste. Hur stopp ur data är agrat Tabeen nedan visar hur data är agrad när du utför de oika instäningarna beskrivet på sidan N-18 Stopp ur instäningar Data agring D Start (från no) Upprätta ny ogg för gäande datum (Loggen uppdateras under mätning) B Stopp Mätning stoppar, utan att data är agrat i minnet.. D Fortsättning Mätning restartar, utan att data är agrat i minnet.. D Varv/meantid Lagar nytt data set: visade varv-/meantider B Nostä Lagar nytt data set: visade varv-/meantider (Stopp uret är nostät.) S-50 Knapp jud Mute indikator Knapp jud hörs varje gång någon av kockans knappar trycks in. Knapp judet kan sås av och på. Även om du sår av knapp judet, kommer aarm signa, timsigna och nedräknings funktion att vara aktiverad. S-51 Att så av och på knapp judet 1. Hå inne A i tidvisnings funktionen ti stadskoden är kara ti att stäas in (binkar). 2. Tryck 9 gånger tis instäningen för knapp jud ( eer ) visas. 3. Tryck D för att väja mean (knapp jud på) och (knapp jud av). När knapp judet är avsaget kommer detta att visas av en indikator i ae funktioner. S-52 Strömsparfunktionen Strömsparsindikator Tid i mörker 60 ti 70 minuter 6 eer 7 dagar När strömsparfunktionen är aktiverad går kockan i vioäge om den har varit agrat på ett mörkt stäe ett tag. Tabeen nedan visar hur kockans funktioner påverkas av vioäget. Dispay Funktion Tom, med Aa funktioner är aktiverade, bortsett strömsparindikatorn binkar från dispayen Tom, strömsparindiktorn binkar inte Ljudsigna, beysning, dispay ock knappar är avaktiverade. Om jackärmen täcker för juset, kan detta föra ti att kockan går över i vioäge. S-53 Vioäge kan ej aktiveras mean k och 21:59:00. Om strömsparfunktionen är aktiverad när kockan bir 06.00, förbir funktionen aktiverad. Avsuta vioäget Utför en av de föjande instäningarna. Fytta kockan ti en jus pats. Tryck på vafri knapp på kockan. Så av och på vioäge På/Av status S Hå inne A i tidvisnings funktionen ti stadskoden är kara ti att stäas in (binkar). 2. Tryck 11 gånger ti strömsparings dispayen bir synig. 3. Tryck D för att så på strömsparing på ( ) eer av ( ). Strömsparings indikatorn visas i dispayen i aa ägen när den är aktiverad. Autoretur Om du inte utför några instäningar under två eer tre minuter medan kockan är i instänings funktionen (binkar), kommer kockan att ämna instänings funktionen automatiskt. Att finna fram ti data Knapparna B och D används b.a. ti att bäddra genom data som är i dispayen. I de festa tifäen kan man bäddra snabbare om knapparna hås inne. Första dispay i varje funktion När kockan går över i aarm eer värdstid funktion, kommer det dispay som visades sist att komma först fram. S-55

8 S-56 Bruksanvisning - modu 3425 Tidvisning Att nostäa sekunderna ti när sekunderna är mean 30 och 59 kommer att öka minutvisningen med 1 minut. I intervaet från 00 ti 29, nostäs sekunderna ti 00 utan att ändra minuterna. Årta kan stäas i tidsperioden 2000 ti Kockans kaender räknar automatiskt ut skottår och månaders ängd. När kockan är städ, ska det inte vara nödvändigt att stäa den på nytt för vid skiftning av batterier. Tidvisningen för aa stadskoder är beräknad med hjäp av differensen i förhåande ti oordinated Universa Time (UT) och det aktuea kocksaget i hemtidzonen. Värdstid Sekundvisningen i värdstid funktionen är synkroniserad med sekunderna i norma tidvisning i tidvisning funktionen. Specifikationer Noggrannhet vid norma temperatur ±30 sekunder per månad Tidvisning Timmar, minuter, sekunder, p.m. (P), år, månad, datum, veckodag Tids Format: 12-timmar och 24-timmar Kaender system: Fu auto kaender förhandsprogrammerat för perioden 2000 ti Annat: Stadskod; sommartid/standard tid Stopp ur: Tids mätningar Mätenhet: 1/100 för de första 10 timmarna, också 1 sekund efter 10 timmar Mätkapacitet: 99:59'59" Mät noggrannhet: ±0.0012% Mätningsvarianter: Förfuten tid, varv/meantider Minne kapacitet: 121 data sett (använt på data set för varv/meantid och ogg tite skärmar) Nedräkning: Anta timer: 2 (ett sätt) Instänings enhet: 5 sekunder Område: 99 minuter 55 sekunder varje nedräkning Nedräknings enhet: 1 sekund Anta repetitioner: 1 ti 10 S-57 Annat: 5 sekund time up aarm Värdstid: 48 städer (31 tidszoner) Annat: Vanig tid/sommartid Aarm: 5 dagiga aarm(var av ett snooze aarm), Tim Signa Beysningen: EL (eectro-uminescent pane); Vabar jus varaktighet Annat: Knapp jud på/av Strömförsörjning: Soceer och ett addningsbart batteri Ungefärig batteritid: 11 månader (från addat ti Nivå 4) under föjande förutsättningar: Kockan är inte exponerad för jus Intern tidvisning Dispayen är på 18 timmar i dygnet och av ("sovande") i 6 timmar per dygn Använd av jus en gång om dygnet (1,5 sekunder) Aarmen juder 10 sekunder per dygn Stadskod Tabe Undvik onödig användning av beysningen, då det använder mycket ström och kan göra batterierna svaga. S-58 L-1 Bykodetabeen Stads kod By UT forskje/ GMT differanse PPG Pago Pago -11 HNL Honouu -10 AN Anchorage -9 YVR Vancouver SFO San Francisco -8 LAX Los Angees DEN Denver -7 MEX Mexico ity HI hicago -6 MIA Miami NY New York -5 S* aracas -4 YYT St. Johns -3,5 RIO Rio De Janeiro -3 RAI Praia -1 Stads kod By UT forskje/ GMT differanse LIS Lisbon LON London 0 BN Barceona PAR Paris MIL Mian +1 ROM Rome BER Berin ATH Athen JNB Johannesburg IST Istanbu +2 AI airo JRS Jerusaem MOW Moscow JED Jeddah +3 THR Tehran +3,5 Stads kod By UT forskje/ GMT differanse DXB Dubai +4 KBL Kabu +4,5 KHI Karachi MLE Mae +5 DEL Dehi +5,5 DA Dhaka +6 RGN Yangon +6,5 BKK Bangkok +7 SIN Singapore HKG Hong Kong +8 BJS Beijing SEL Seou TYO Tokyo +9 ADL Adeaide +9,5 Stads kod By UT forskje/ GMT differanse GUM Guam +10 SYD Sydney NOU Noumea +11 WLG Weington +12 Basert på data fra desember Regene for kontro av gobae tider (GMT-forskjeer og UT differanser) i forhod ti sommertid bestemmes av det enkete and. * I Desember 2007, Venezuea endret sin forskje fra 4 to 4.5. Merk at dette uret viser en forskje på 4 (gamme forskje) for S (aracas, Venezuea) by kode. L-2 L-3

Så märks maten LIVSMEDELS VERKET

Så märks maten LIVSMEDELS VERKET Så märks maten LIVSMEDELS VERKET Så märks maten För att man som konsument ska kunna väja mean oika förpackade ivsmede i handen finns detajerade reger för hur ivsmede ska märkas med exempevis ingrediensförteckning,

Läs mer

SUUNTO CORE Användarguide

SUUNTO CORE Användarguide SUUNTO CORE Användarguide sv 1 SÄKERHET..................................................................... 5 Olika typer av säkerhetsföreskrifter:.................................. 5 Säkerhetsföreskrifter:.................................................

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 5 1969 KUNGL ORLL.. ~u

Läs mer

TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8 Innehåll Välkommen 4 Nyheter 5 Vad är nytt i denna utgåva... 5 Komma igång 6 Din klocka 7 Om din klocka... 7 Bära din klocka... 7 Rengöra din klocka... 8

Läs mer

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad.

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. När du tränar din hund är det som bekant viktigt att du delar

Läs mer

Innehållsförteckning. Svenska

Innehållsförteckning. Svenska E / 17 Innehållsförteckning 1 2 3 Inledning Speciella rekommendationer.... 226 Skydd för miljön.... 227 Läderarmband.... 228 Antireflexbehandling.... 228 Skruvad krona.... 228 Internationell garanti för

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Bästa Parabolägare Du har valt en mottagare som representerar det senaste inom teknologi och design - samt den enda mottagare på marknaden som er utvecklad och designad i Danmark. Vi hoppas att

Läs mer

PowerMaster-10. Användarmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem

PowerMaster-10. Användarmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Användarmanual Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Användarguide Innehållsförteckning 1. Introduktion...2 Förord...2 Översikt...2 Systemegenskaper...2 Användare och koder...3

Läs mer

SKILLNADEN I DEFINITION MELLAN OLIKA VARNINGAR

SKILLNADEN I DEFINITION MELLAN OLIKA VARNINGAR Dive Computers INSTRUCTION MNUL SKILLNDEN I DEFINITION MELLN OLIK VRNINGR I denna bruksanvisning kommer viktig information att förtydligas i speciella rutor. Dessa förtydliganden delas in i tre olika kategorier,

Läs mer

1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3

1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3 ANVÄNDARMANUAL 1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3 2 kom igång 4 2.1 I lådan 4 2.2 Lettos knappar och uttag 4 2.3 Allmänna skötselråd 5 2.4 Starta och stänga av Letto

Läs mer

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Användarmanual Svenska Juni 2010 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

Komma igång med TI-82 STATS

Komma igång med TI-82 STATS Komma igång med TI-82 STATS Viktigt Texas Instruments lämnar inga uttryckliga eller underförstådda garantier för något program eller bok. Detta innefattar, men är inte begränsat till, underförstådda garantier

Läs mer

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm HANDHAVANDE PowerMaster-10 G2 Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm www.visonic.com PowerMaster-10/30 G2 Användarmanual Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 Förord... 3 Översikt... 3 Systemets funktioner...

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok. Dokument nummer 81131-6 Datum: Augusti 2001

ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok. Dokument nummer 81131-6 Datum: Augusti 2001 ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok Dokument nummer 81131-6 Datum: Augusti 2001 ii ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult - Handbok Autohelm, HSB (High Speed Bus), SailPilot, SeaTalk och

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

Bruksanvisning Inteo serien. IN-9 Bakom-örat hörapparat

Bruksanvisning Inteo serien. IN-9 Bakom-örat hörapparat Bruksanvisning Inteo serien IN-9 Bakom-örat hörapparat Din hörapparat, öroninsats och tillbehör, ser kanske inte exakt likadant ut som i denna bruksanvisning. Vidare förbehåller vi oss rätten att göra

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Grunderna i programmering 7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Detta kapitel är bokens största kapitel och kanske det viktigaste. Vi kommer här att gå igenom grunderna för sekventiell programmering. Det vi går

Läs mer

HISTORIK OCH RÅ.D VID RENOVERING

HISTORIK OCH RÅ.D VID RENOVERING HISTORIK OCH RÅ.D VID RENOVERING Byggnadsstyresen Fortifikationsförvatningen Riksantikvarieämbetet FONSTER historik och råd vid renovering RIKSANTIKVARIEÄMBETET OCH STATENS HISTORISKA MUSEER RAPPORT RAÄ

Läs mer

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok SV IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Innehåll Innan du använder enheten Introduktion...3 Viktig säkerhetsinformation...4 1. Översikt...6 2. Förberedelse...10

Läs mer

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV.

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. IPTV-guide Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. TV Guiden är precis vad det låter som, en digital programtablå som visar vilka program som visas just nu på respektive kanal samt de kommande

Läs mer

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Word och Excel - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Innehållsförteckning 1 Microsoft Word... 1 1.1 Formatering av stilar (eller rättare sagt formatmallar)... 1 1.1.1 Vad är en formatmall?...

Läs mer

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning EnergyWatch Installationsmanual Vattenfall Försäljning Innehåll Denna installationsguide hjälper dig att installera EnergyWatch. Det är viktigt att du installerar delarna i rätt ordning! 1. Kontrollera

Läs mer

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...)

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Detta häfte går igenom några av de vanligaste och mest användbara funktionerna i Word. Det är mycket bra att behärska dessa när du ska

Läs mer

An enrichment and extension programme for primary-aged children

An enrichment and extension programme for primary-aged children An enrichment and extension programme for primary-aged children Created by Tim Bell, Ian H. Witten and Mike Fellows Adapted for classroom use by Robyn Adams and Jane McKenzie Illustrated by Matt Powell

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer