Bruksanvisning - modul 3425

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning - modul 3425"

Transkript

1 ASIO OMPUTER O., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo , Japan Bruksanvisning - modu Modu Nr Svensk Bruksanvisning 5 E Lär känna kockan Gratuerar ti köp av ny kocka! Du får störst gädje av kockan om du först äser manuaen noggrant. Ta vara på den här manuaen för framtida referens. Exponera kockan för direkt sojus Den ström som soceerna omvandar av jus förvaras i ett Ljus addningsbart batteri. Om du förvarar kockan på en mörk pats kan batteriet addas ut. Exponera kockan för så starkt jus som möjigt. Soce pane När du inte har på dig kockan ska den förvaras på en pats där den exponeras för jus. När du har kockan på dig ska du se ti att den inte täcks av ärmar. Kockan addas inte optimat om den bara devis är exponerad för jus. S-1 Kockan fortsätter att fungera även om den inte exponeras för jus. Men om du förvarar kockan på en atför mörk pats över en ängre tid, kommer batteriet att adda ur och några av funktionerna avaktiveras. Om batteriet addar ur, bir du tvungen att företa instäningarna på nytt när batteriet är addat igen. För att kockan ska fungera optimat är det bäst om den exponeras för så mycket jus som möjigt. Batteriaddning i jus. Batteriuraddning i mörker. Soar pane Bright Light (onverts ight to Eectrica eectrica power.) energy Vid viket nivå som några av funktionerna bir avaktiverade beror på kockmodeen. Kom ihåg att äsa avsnittet "Batterier"(sidan S-40) för viktig information om att exponera kockan för starkt jus. Den digitaa dispayen är tom... Om dispayen är tom, betyder det att kockans energisparfunktion är aktiverad. Se Energisparfunktionen (sidan S-53) för mer information. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 harge LEVEL 4 A functions enabed Discharge LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 Some or a functions disabed S-2 Rechargeabe battery S-3 Om bruksanvisningen Kockans knappar bir i den här bruksanvisningen omnämnt med bokstäver såsom det bir visat i iustrationerna. Varje avsnitt i den här bruksanvisningen behandar ett av kockans oika funktioner. Ytterigare teknisk information finns i avsnittet "Referenser". För att du ska få mest möjiga gädje och försäkra dig om riktig skötse av denna kockan bör du äsa den här manuaen noggrant. S-4 Innehå Amän översikt... S-8 Tidvisning... S-11 Stoppur... S-17 Återupprätteses funktion... S-22 Nedräkning... S-26 Värdenstid... S-30 Aarm... S-33 Beysning...S-38 Ström... S-40 Referens... S-48 Specifikationer... S-57 Försiktighetsåtgärder... S-59 Skötse... S-69 S-5 Referens ista över funktioner Det föjande är en praktisk referens ista över aa operationer som denna bruksanvisning innehåer. Gå ut av Demo funktion... S-10 Instäning av tid och datum... S-12 Sommartid instäning... S-16 Mätning av tid med stoppur...s-18 Position för varv tid och meantid i dispayen... S-20 Tibaka kaa stoppur data... S-22 Radera en ogg... S-24 Radera aa oggar... S-25 Instäning av nedräkning... S-27 Använda nedräkning... S-29 S-6 Se tiden i en annan stad... S-31 Skifta mean vanig tid och sommartid för en stadskod... S-32 Instäning av aarm... S-34 Test av aarm... S-35 Så av och på ett aarm... S-36 Så av och på timsigna... S-37 Manuet beyst dispay... S-38 Väj beysningens varaktighet... S-39 Att så av och på knapp judet... S-52 Avsuta vioäge... S-54 Så av och på vioäge... S-54 S-7

2 Amän vägedning Tryck för att växa stäa mean oika ägen Tryck L för att beysa dispayen Bruksanvisning - modu 3425 Stopp ur funktion Revers funktion Nedräknings funktion Tidvisnings funktion Aarm funktion Värdstid funktion S-8 S-9 Demo Funktion Stå i Tidvisnings Funktion och hå in i ca. 3 sekunder för att gå ti Demo Funktion. I Demo Funktionen kommer skärmen skifta mean vanig tidvisning, stoppur och värdenstid dispay i 5 sekunders interva. Gå ut av Demo funktionen Tryck på vafri knapp på kockan. Tidvisning Använd tidvisnings funktionen för att stäa in och se tidvisning och datum. PM indikator Veckodag Timme: Sekunder År månad dag Läs detta innan du stäer in tid och datum! Kockan har ett anta stadskoder, som representerar tiden för aktue stad. När du stäer tiden är det viktigt att riktig stadskod för din hemtidzon bir vat. (Med hemtidzon menas den stad där du vanigtvis använder kockan.) Om din stadskod inte är sparad på kockan, väjer du den stadskod som har samma tidszon som din hemtidzon. Kom i håg att det är en sammanhäng mean stadskoder i värdenstid funktionen och den stadskod du har vat i den vanige tidvisnings funktionen. S-10 S-11 Instäning av tid och datum 1. Hå inne A i tidvisnings funktionen ti stadskoden är kara ti att stäas in (binkar). 2. Använd D och B för att väja stadskod. Kom ihåg att stäa in riktig stadskod för du stäer in andra saker. För mer information om stadskoder, se stadskod tabeen bak i bruksanvisningen. 3. Tryck för att fytta binkningen i sekvensen så som visas under. S-12 ity ode Power Saving DST Iumination Duration 12/24-Hour Format Seconds Button Operation Tone Day Hour Month Minutes Year Ordningsföjden under visar hur man stäer tidvisning. 4. När värdet som du önskar att ändra binkar, tryck D eer B för att ändra värdet som visas nedan. Dispay För att göra detta: Gör detta: Ändra hemtidkod Använd D (öst) och B (väst). Skifta mean sommar tid ( ) och vanig Tryck D. tid ( ) Skifta mean 12-timmar ( ) och Tryck D. 24-timmars ) tidvisning Nostäa sekunderna Tryck D. Skifta timmar eer minuter Använd D (+) och B (-). S-13 Dispay För att göra detta: Gör detta: / Skifta år, månad eer dag Väj knapp jud antingen (på) och Använd D (+) och B (-). Tryck D. (av) Stä beysningen antingen (ca. 1.5 Tryck D. sekunder) eer (ca. 3 sekunder). Väj mean energispar på ( ) och av ( Tryck D. ) 12-timmar och 24-timmars visning Genom att använda 12 timmars visning kommer P att indikera PM och vara i dispayen från 12 på förmiddagen ti om kväen. AM indikeras när ingen indikator är synig i dispayen. Vid va av 24-timmars visning är det ingen indikator i dispayen. Timme visning (12/24) som bir vat i tidvisningen vi gäa aa ägen Sommartid (DST) Sommartid är en timma framåt mot norma tidvisning. Kom ihåg att inte aa änder opererar med sommartid. 5. Tryck A när du är färdig. Veckodag visas automatiskt i förhåande ti datum instäningen. S-14 S-15

3 Sommartid instäningar S-16 DST indikator Bruksanvisning - modu Hå inne A i tidvisnings funktionen ti stadskoden är kara ti att stäas in (binkar). 2. Tryck för att få fram dispayen för instäning av sommartid (DST Dayight Saving Time). 3. Använd D för att bäddra genom sommartid instäningarna som visas i sekvensen nedan. D DST indikatorn visas i dispayen när sommartid är aktiverad. Stopp ur Återstående minne Grafik Område Meantid Detta 1/100-sekund stopp uret kan mäta förfuten tid och varv/meantider. Stoppur tider är sparade i minnet. Stopp ur mätningar fortsätter även om kockan skiftar ti en annan funktion. Om du går ur funktionen när en varv eer meantid vises på dispayen, försvinner varv eer meantiden, men den försutna tiden fortsätter internt. Aa instäningarna i det här avsnittet görs i stopp ur funktionen, som kockan kommer i genom att du håer intryckt(sidan N-8). Märk Se sidan N-50 för information om vikens sorts data som sparas i kockans minne när du använder stopp uret. Använd funktionen för å gå tibaka (sidan N-22) för att se data som är sparad i minnet. S-17 Mätning Varv/meantid av tid visning med stopp ur Förfuten tid D B Start Stopp Varv/meantid D D Start Varv/ Meantid D B B Fortsätt Stopp Nostä D B B Nästa varv/ Stopp Nostä meantid Märk Om du trycker in D när du utför en varv/meantid, fryses dispayen i ca. 8 sekunder. Varv/meantiden kommer att visas i åtta sekunder, därefter kommer mätningen att visas i dispayen igen. Under en stopp ur mätning kommer aktuet varv/meantid nummer att visas i övre deen av dispayen, och varv tid och meantid visas i mitten och nedre deen av dispayen. Du kan ändra positionerna för visning av varv tid och meantid genom att trycka A när stopp uret går eer när den har stoppat. För detajer, se "Position för varv tid och meantid i dispayen" (sidan N-20). Meantid Varv/meantid visning S-18 S-19 Position för varv tid och meantid i dispayen Använd A för att bäddra genom de oika instäningarna som visas i sekvensen nedan. Du kan genomföra funktionerna ovan när stopp uret går eer har stoppat. Återstående minne Grafik Område Meantid Meantid Du kan se en grafisk animation i dispayen när stopp uret är i gång. Du kan så animationen på och av genom att håa in A när stopp uret är nostät. Mer än 10 timmar A A A Om tiden överstiger 10 timmar, kommer mätningen att ändras från 1/100 sekund ti 1 sekund enheter. Meantid Sekunder Sekunder S-20 A S-21 Revers funktion Upprätta datum (Månad - Dag) Logg nummer Mätning var utförd Logg tite dispay S-22 Använd revers funktionen för att reversera och radera sparade data i stopp ur funktionen. Stopp ur data är sparat i "oggar" som upprättas automatiskt av kockan. Se Minne styrning på sidan N-48 för mer information. Den senaste oggen i tite dispayen kommer först fram när kockan går ti revers funktionen. Loggnummer kommer automatiskt och börjar på 01. Aa instäningarna i det här avsnittet görs i revers funktionen, som kockan kommer i genom att du håer intryckt(sidan N-9). Reversera stopp ur data I revers funktionen används A för att bäddra genom ogg titar, med start från den senaste, som visas nedan. När titen på den önskade oggen är i dispayen, använd D (+) och B ( ) för att bäddra genom data i oggen. A A Logg tite dispay D B Skärm för Data set för stopp ur Varv/meantid nr Meantid D B Skärm för bästa varv tid BEST indikator D B S-23

4 Bruksanvisning - modu 3425 Paceringen av varv/meantider i dispayen (i mitten eer nedersta deen av dispayen) i stopp urets data set dispay, bestäms av dispay formatet som sist bev vat i stopp ur funktionen. BEST-indikatorn identifierar det data set som innehåer den bästa varv tiden i oggen. Om den bästa varv tiden raderas automatiskt när oggen är fu, kommer inte BEST indikatorn att överföras ti den näst bästa varv tiden. Se Minne styrning på sidan N-48 för mer information om data som automatiskt raderas. Radera en ogg 1. Ta fram tite dispayen ti den ogg som önskas att raderas. 2. När du håer in B, hå även in D i ca 2 sekunder ti kockan juder. LR kommer att binka i dispayen i 2 sekunder också kommer kockan att juda. Säpp nu B och D Du kan inte radera oggen för en pågående mätning av föröpt tid. Radera aa oggar När du håer in B, hå även in D i ca 5 sekunder ti kockan juder en gång ti också en gång ti. LR kommer att binka i 2 sekunder i dispayen också kommer kockan att juda igen. Hå fortsatt in B och D och ALL kommer att binka i dispayen i 3 sekunder, också kommer kockan att juda igen. Detta visar att aa oggarna är raderade. Du kan inte radera en ogg när mätning av förfuten tid pågår. S-24 S-25 Nedräknings Timer Dubbe nedräkning kan stäas med 2 oika start-tider. Anta repetitioner Kockan kan stäas in så att de två nedräknings tiderna startar efter varandra, så när den första nedräkningen når no, börjar den andra nedräkningen. Du kan ange ett värde som anger det anta repetitioner som kontroerar hur många gånger "dubbe nedräkning" bir utförd (1=En gång, 2=2 gånger etc.). Start tid för varje nedräkning kan stäas in med 5 sekunders steg, upp ti 99 minuter och 55 sekunder. Du kan ange upp ti 10 repetitioner. Kockan kommer att juda kort när en av ned räkningarna når no under en Sekunder pågående nedräkning. Kockan kommer att juda i fem Nedräkning sekunder när den totaa nedräkningen avsutas. (vid 1 angivese av anta repetitioner). Sut signa Sut signaen juder när nedräkningen är färdig. Ljudet stoppar efter 5 sekunder eer vid att trycka på en knapp. S-26 Instäning av nedräkning 1. När nedräknings funktionens starttid är i dispayen i nedräknings funktion hås A inne ti starttiden är kar för att stäas (binkar). Om nedräknings funktionens start tid inte visas i dispayen, se "användning av nedräkning " (sidan N-29) hur man får det fram i dispayen. 2. Tryck för att fytta binkningen i sekvensen så som visas under. Nedräkn 1 Nedräkn 1 Sekunder Nedräkn 2 Anta repetitioner Nedräkn 2 Sekunder S När värdet som du önskar att ändra binkar, tryck D eer B för att ändra värdet som visas nedan. Instäningar Sekunder Anta repetitioner Dispay Användning av kockans knappar Använd D (+) och B ( ) för att ändra instäning. Använd D (+) och B ( ) för att ändra instäning. Användning av nedräknings funktionen Räkning av aktue repetition Tid för aktue nedräkning Aktue tid Anta repetitioner förhands instät (Nostä) Nedräkning 1 eer 2 För att avaktivera en av ned räkningarna, sätt 00'00" som nedräkningens start tid. S-28 (Start/Stop) Tryck D i nedräknings funktionen för att starta nedräkningen. Nedräkningen är utförd vid att skifta mean Timer 1 och Timer 2. Ett kort jud hörs för att markera en övergång från en tidtagning ti den andra. Tryck D för att pausa nedräkningen. Tryck D för att fortsätta nedräkningen igen. Trycker du B medan nedräkningen är stoppad, bir den återstäd ti start tiden. Kockan kommer att juda i fem sekunder när den totaa nedräkningen avsutas. (vid angivese av anta repetitioner). Även om du går ut av nedräknings funktionen, kommer nedräkningen att fortsätta och kockan kommer att juda vid behov. S-29 Värdstid Stadskod Aktue tid i vad stad Värdstid visar tiden i 48 städer (31 tidszoner). Tidvisning i värdenstid funktion räknas ut utifrån instäningen i okatid i tidvisnings funktionen. Om du tror att det är fe på tiden i värdenstid funktionen, kontroera då om du har vat riktig stadskod för din hemtidzon. Kontroera också att tiden i tidvisnings funktionen er riktig. Väj en stadskod i värdenstid funktionen för att få fram den nuvarande tiden för en av värdens tidszoner. Se "Stadskod tabeen" för information om vika UT som stöttas. Aa instäningarna i det här avsnittet görs i värdstids funktionen, som kockan kommer i genom att du håer intryckt(sidan N-9). Hur man ser tiden i en annan stad Stå i värdstid funktionen och tryck D (öst) och B (väst) för att bäddra genom stadskoderna (tidszonerna). Tryck D og B samtidigt för att gå ti UT tidszonen. S-30 S-31

5 Bruksanvisning - modu 3425 Skifta mean vanig tid och sommartid för en stadskod 1. I Värdstid funktionen använder du D och B för att få fram den önskade stadskoden(tidszonen). 2. Hå ner A för att skifta mean sommartid (DST i dispayen) och vanig tid. DST indikatorn visas i dispayen i Värdenstid funktionen när sommartid är aktiverad. Notera dig att sommartid instäningen bara gäer för den stadskod som visas i dispayen. De andra stadskoderna bir oförändrade. DST indikator Notera dig att du inte kan växa mean vanig tid och sommartid när GMT är vad som värdstidstad. Aarm Aarm nummer Aarm (Timme: ) Aarm funktionen innehåer 5 dagiga aarm, där oen också har snooze funktion. Också timsignaen aktiveras i Aarm funktionen.(sig) på och av. Snooze aarmen indikeras med SNZ, medan de andre aarmen är numrerade från AL1 ti AL4. Dispayen för timsignaen indikeras med SIG Aa instäningarna i det här avsnittet görs i aarm funktionen, som kockan kommer ti genom att du håer intryckt(sidan N-9). S-32 S-33 Instäning av aarm S Tryck D i aarm funktionen för att väja ett aarm. Om du vi ange ett aarm görs det på den aktuea aarm skärmen (AL1 ti AL4, eer SNZ). Snooze aarmet juder var femte minut. 2. Väj ett aarm och hå inne A ti timsiffrorna är kara ti att stäas (binkar). Dessa instäningar aktiverar aarmet automatiskt. 3. Tryck för att växa binkningen mean timmar och minuter. 4. När en instäning binkar, använd D (+) och B (-) för att ändra instäningen. Används 12 formatet är det viktigt att man väjer riktigt: Antingen am eer pm (P indikator). 5. Tryck A när du är färdig. Aarm operationer Aarmet juder i tio sekunder oavsett viket äge kockan är i. Snooze aarmet går på varje femte minut upp ti sju gånger eer ti det stängs av (sidan N-36). Aarm och timsignaer föjer tiden som visas i vanig tidvisnings funktion. Tryck på ett av kockans knappar för att stoppa aarmet. Förhåanden under avaktiverar 5 minuters intervaerna i Snooze funktionen: Om kockan står i ändrings äge för tidvisning (sidan N-12) Visar aarmet SNZinstänings skärm (sidan N-34) Test av aarm Hå D intryckt i aarm funktion. S-35 Så av och på aarm Aarm på indikator Snooze aarm indikator 1. Väj ett aarm i aarm funktionen genom att trycka på D. 2. Tryck B för att växa mean av och på. Att så på ett aarm (AL1, AL2, AL3, AL4 eer SNZ) visar att aarm på indikatorn i Aarm funktionens dispay. I aa ägen kommer aarm på indikatorn att visas för aa aarm som är aktiverade. På indikatorn binkar medan aarmet juder. Indikatorn för snooze aarmet binkar när aarmet går, samt under 5 minuters intervaerna mean de oika aarm. Timsigna på indikator Så av och på timsignaen 1. I Aarm funktionen används D för att väja timsigna. (SIG) 2. Tryck B för att växa mean av och på. Timsigna indikatorn visas i dispayen i aa ägen när den är aktiverad. Aarmpå/av : Aarm på: : Aarm av: S-36 S-37 Beysning Kockans dispay bir yst opp av LED beysning, för ättare aväsning av dispayen i mörka omgivningar. Beysning - försiktighetsreger Det kan vara svårt att se om beysningen fungerar, om kockan utsätts för sojus. Beysningen går av om ett aarm juder. Undvik onödig användning av beysnings funktionen, då det gör batterierna svagare. Väj beysnings varaktighet 1. I den vaniga tidvisnings funktionen håer du in A ti innehået i dispayen börjar att binka. Detta är instänings dispayen 2. Tryck 10 gånger tis instäningen för jus varaktighet ( eer ) visas. 3. Tryck D för att väja mean (ca. 1.5 sekunder) och (ca. 3 sekunder). Att manuet tända beysningen i dispayen Oavsett äge, Tryck L för beysning i dispayen. Du kan använda förfarandet som visas här under för att ysa upp dispayen i antingen 1,5 eer 3 sekunder. När du trycker B, kommer beysningen att förbi på i ca. 1,5 eer 3 sekunder, beroende på vad som är stät in. S-38 S-39

6 Batteri: Bruksanvisning - modu 3425 Denna kockan är utrustad med soceer och addningsbart batteri som addas upp av soceen. Iustrationen under visar hur kockan bör paceras i förhåande ti den juskäa som används. Exempe: Rikta kockan mot en juskäa. Soce pane Iustrationen visar hur man ska pacera en kocka med resin rem. Var uppmärksam på att addningseffekten bir mindre om soceen döjs. När du har kockan på dig ska du se ti att den inte täcks av ärmar. Kockan addas inte optimat om den bara devis är exponerad för jus. Viktigt! Förvaras kockan på en mörk pats, eer används på ett sätt som som gör att den säan eer adrig bir exponerad för jus, kommer batteriet att adda ur och suta att fungera. Förvara kockan på ett sådant vis att dispayen är exponerad för jus när det er möjigt. Denne kockan använder ett addningsbart batteri för att agra strömmen som astras av soceena, så därför är det inte nödvändigt att skifta batterierna som ved vaniga batteri drivna kockor. Efter en tids användning kommer också ett addningsbart batteri att förora sina egenskaper. Ta kontakt med din casio förhandare om du menar att batteriet inte addas fukomigt. Det addningsbara batteriet bör du inte skifta sjäv. Användning av fe batteri kan skada kockan. A data som är agrat i minnet bir raderad och tiden samt aa övriga instäningar återstäs ti fabrik instäningarna när batteriet sjunker ti nivå 5 (sidan N- 42 och N-43) och när batteriet bytes ut. Om kockan ej ska användas under ång tid bör strömsparfunktionen (sidan N-53) sås på och kockan agras på en jus pats. Detta kommer att göra att det addningsbara batteriet håer sig bättre. S-40 S-41 Batteri indikator Batteri indikatorn i dispayen visar aktue status för det addningsbara batteriet. Batteri indikator S-42 Nivå Batteri nivå indikator Funktionsstatus Aa funktioner aktiverade Aa funktioner aktiverade Beysning, och aarm avaktiverade. Bortsett för tidvisning och HG (addning ) batteri indikator är aa funktioner och indikatorer avaktiverade.. Aa funktioner är avaktivera. Om indikatorn L och LOW binkar på nivå 3 betyder det att batteri nivån är vädigt åg, och att kockan snarast måste paceras i starkt sojus (inte varme), så att batterierna kan addas opp. Vid nivå 5 stoppar aa funktioner och instäningarna återstäs ti de ursprungige fabrik instäningarna. När batteriet når nivå 2, efter att ha fait ti nivå 5, så måste kockan stäas på nytt (tid, datum osv.). Kockans hemtidzon kod sätts automatiskt ti TYO (Tokyo) när batteriet faer ti nivå 5. Dispay indikatorerna återkommer så snart batteriet addas från nivå 5 ti nivå 2. Om kockan exponeras för direkt so eer annan start beysning, kan detta föra ti att batteri nivå indikatorn tifäigt visar fe nivå. Korrekt nivå bör komma tibaka igen efter några minuter. S-43 Indikerar ett tifrisknande Att använda beysning eer aarm i en kort period, kan föra ti att (recover) visas i dispayen. Efter en tid, när batteriet har bitt addat, kommer (recover) att försvinna från dispayen och funktionerna ovan kommer att fungera igen. Om (recover) visas ofta i dispayen, är det troigtvis för att batteriet är svagt. Låt kockan igga på en jus pats och addas. Försiktighetsreger vid addning av batteri Några addningsförhåanden kan resutera i att kockan bir vädigt varm. Undvik att ägga kockan på stäen som är beskrivet nedan när batteriet ska addas. Om kockan bir vädigt varm, kan detta också medföra att dispayen bir svart. Detta bör försvinna när kockan bir avkyt. Varning! Observera att kockan kan bi mycket varm om den igger i närheten av starkt jus över ängre tid. Var försiktig så att du inte bränner dig på kockan. Kockan bir extra varm om den utsätts för föjande förhåanden över en ängre tid: På instrumentbrädan i en bi som är parkerad i direkt sojus I närheten av en gödampa I direkt sojus S-44 S-45 Laddningsanvisningar Tabeen nedan visar hur änge kockan måste exponeras för jus varje dag för att få tiräckigt med energi. Exponeringsnivå (jusstyrka) Sojus utomhus ( ux) Sojus genom fönster ( ux) Sojus från ett fönster på en monig dag (5,000 ux) Lysrörs beysning inomhus (500 ux) S-46 a. exponeringstid 5 minuter 24 minuter 48 minuter 8 timmar För mer information om funktionstider och dagiga funktionsförhåanden, se "ström förbruk" under avsnittet Specifikationer (sidan N-58 ). Om batterierna addas ofta kommer kockans funktioner att vara mer stabia. Laddtider Nedan är en ista som visa hur mycket kockan måste exponeras för jus för att batterierna ska nå de oika nivåena (nivå). Exponeringsnivå a. exponeringstid (jusstyrka) Nivå 5 Nivå 4 Nivå 3 Nivå 2 Nivå 1 Sojus utomhus ( ux) 3 timmar 23 timmar 7 timmar Sojus genom fönster ( ux) 9 timmar 115 timmar 31 timmar Sojus från ett fönster på en monig dag 17 timmar 234 timmar 63 timmar (5,000 ux) Lysrörs beysning inomhus (500 ux) 202 timmar Exponeringstid angett i tabeen ovan, är bara ungefäriga. Verkiga ta beror på jusförhåandena. S-47

7 TEKNISKA REFERANSER Bruksanvisning - modu 3425 detta avsnittet innehåer mer detajerad och teknisk information om kockans operationer. Det innehåer dessutom information om viktiga försiktighetsreger om de oika funktionerna. Stopp ur Du kan använda varv tid mätning för att mäta hur ång tid det tar att fuföra en specifik de (som ett enskit varv) av ett opp. Du kan använda meantid mätningar för att mäta hur ång tid det tar från start ti ett specifikt punkt i ett opp. Minne styrning Varje gång stopp uret startar vid tryck på D i Stopp ur funktionen (sidan N-17) kommer kockan automatiskt upprätta en ogg i minnet. Loggen är öppen för data tis den stängs vid att trycka B för att nostäa stopp uret. Kockan har minne ti 121 data set. Varje ogg tite skärm (start datum och tid) och varv/meantid använder ett data set. En ogg tite skärm identifierar en enke förfuten tid mätning, från starten och ti den punkt stopp uret bir nostät. Data set för varv/meantid mätning är agrat under en ogg tite skärm varje gång du utför en varv/meantid. Exempe 1 Enke förfuten tid mätning Logg tite skärm varv mätningar = 121 data set Exempe 2 Mutipe förfuten tid mätningar Mätning 1 Logg tite skärm + 60 varv mätningar = 61 data set Mätning 2 ogg tite skärm + 59 varv mätningar = 60 data set Använd revers funktionen för att se stopp urets data set (sidan N-22). Om minnet redan är fut när det utförs en stoppur instäning som upprättar en ny ogg, kommer den ädsta agrade oggen och innehået att bi raderad. Om det äggs in data ti den ädsta oggen i kockan och denna er fu, kommer den ädsta data i oggen att raderas för att ge pats ti den nyaste. S-48 S-49 Om det ägges in data i en ogg och det är många oggar i minnet och det bir fut, kommer den ädsta oggen automatiskt att raderas för att ge pats ti den nyaste. Hur stopp ur data är agrat Tabeen nedan visar hur data är agrad när du utför de oika instäningarna beskrivet på sidan N-18 Stopp ur instäningar Data agring D Start (från no) Upprätta ny ogg för gäande datum (Loggen uppdateras under mätning) B Stopp Mätning stoppar, utan att data är agrat i minnet.. D Fortsättning Mätning restartar, utan att data är agrat i minnet.. D Varv/meantid Lagar nytt data set: visade varv-/meantider B Nostä Lagar nytt data set: visade varv-/meantider (Stopp uret är nostät.) S-50 Knapp jud Mute indikator Knapp jud hörs varje gång någon av kockans knappar trycks in. Knapp judet kan sås av och på. Även om du sår av knapp judet, kommer aarm signa, timsigna och nedräknings funktion att vara aktiverad. S-51 Att så av och på knapp judet 1. Hå inne A i tidvisnings funktionen ti stadskoden är kara ti att stäas in (binkar). 2. Tryck 9 gånger tis instäningen för knapp jud ( eer ) visas. 3. Tryck D för att väja mean (knapp jud på) och (knapp jud av). När knapp judet är avsaget kommer detta att visas av en indikator i ae funktioner. S-52 Strömsparfunktionen Strömsparsindikator Tid i mörker 60 ti 70 minuter 6 eer 7 dagar När strömsparfunktionen är aktiverad går kockan i vioäge om den har varit agrat på ett mörkt stäe ett tag. Tabeen nedan visar hur kockans funktioner påverkas av vioäget. Dispay Funktion Tom, med Aa funktioner är aktiverade, bortsett strömsparindikatorn binkar från dispayen Tom, strömsparindiktorn binkar inte Ljudsigna, beysning, dispay ock knappar är avaktiverade. Om jackärmen täcker för juset, kan detta föra ti att kockan går över i vioäge. S-53 Vioäge kan ej aktiveras mean k och 21:59:00. Om strömsparfunktionen är aktiverad när kockan bir 06.00, förbir funktionen aktiverad. Avsuta vioäget Utför en av de föjande instäningarna. Fytta kockan ti en jus pats. Tryck på vafri knapp på kockan. Så av och på vioäge På/Av status S Hå inne A i tidvisnings funktionen ti stadskoden är kara ti att stäas in (binkar). 2. Tryck 11 gånger ti strömsparings dispayen bir synig. 3. Tryck D för att så på strömsparing på ( ) eer av ( ). Strömsparings indikatorn visas i dispayen i aa ägen när den är aktiverad. Autoretur Om du inte utför några instäningar under två eer tre minuter medan kockan är i instänings funktionen (binkar), kommer kockan att ämna instänings funktionen automatiskt. Att finna fram ti data Knapparna B och D används b.a. ti att bäddra genom data som är i dispayen. I de festa tifäen kan man bäddra snabbare om knapparna hås inne. Första dispay i varje funktion När kockan går över i aarm eer värdstid funktion, kommer det dispay som visades sist att komma först fram. S-55

8 S-56 Bruksanvisning - modu 3425 Tidvisning Att nostäa sekunderna ti när sekunderna är mean 30 och 59 kommer att öka minutvisningen med 1 minut. I intervaet från 00 ti 29, nostäs sekunderna ti 00 utan att ändra minuterna. Årta kan stäas i tidsperioden 2000 ti Kockans kaender räknar automatiskt ut skottår och månaders ängd. När kockan är städ, ska det inte vara nödvändigt att stäa den på nytt för vid skiftning av batterier. Tidvisningen för aa stadskoder är beräknad med hjäp av differensen i förhåande ti oordinated Universa Time (UT) och det aktuea kocksaget i hemtidzonen. Värdstid Sekundvisningen i värdstid funktionen är synkroniserad med sekunderna i norma tidvisning i tidvisning funktionen. Specifikationer Noggrannhet vid norma temperatur ±30 sekunder per månad Tidvisning Timmar, minuter, sekunder, p.m. (P), år, månad, datum, veckodag Tids Format: 12-timmar och 24-timmar Kaender system: Fu auto kaender förhandsprogrammerat för perioden 2000 ti Annat: Stadskod; sommartid/standard tid Stopp ur: Tids mätningar Mätenhet: 1/100 för de första 10 timmarna, också 1 sekund efter 10 timmar Mätkapacitet: 99:59'59" Mät noggrannhet: ±0.0012% Mätningsvarianter: Förfuten tid, varv/meantider Minne kapacitet: 121 data sett (använt på data set för varv/meantid och ogg tite skärmar) Nedräkning: Anta timer: 2 (ett sätt) Instänings enhet: 5 sekunder Område: 99 minuter 55 sekunder varje nedräkning Nedräknings enhet: 1 sekund Anta repetitioner: 1 ti 10 S-57 Annat: 5 sekund time up aarm Värdstid: 48 städer (31 tidszoner) Annat: Vanig tid/sommartid Aarm: 5 dagiga aarm(var av ett snooze aarm), Tim Signa Beysningen: EL (eectro-uminescent pane); Vabar jus varaktighet Annat: Knapp jud på/av Strömförsörjning: Soceer och ett addningsbart batteri Ungefärig batteritid: 11 månader (från addat ti Nivå 4) under föjande förutsättningar: Kockan är inte exponerad för jus Intern tidvisning Dispayen är på 18 timmar i dygnet och av ("sovande") i 6 timmar per dygn Använd av jus en gång om dygnet (1,5 sekunder) Aarmen juder 10 sekunder per dygn Stadskod Tabe Undvik onödig användning av beysningen, då det använder mycket ström och kan göra batterierna svaga. S-58 L-1 Bykodetabeen Stads kod By UT forskje/ GMT differanse PPG Pago Pago -11 HNL Honouu -10 AN Anchorage -9 YVR Vancouver SFO San Francisco -8 LAX Los Angees DEN Denver -7 MEX Mexico ity HI hicago -6 MIA Miami NY New York -5 S* aracas -4 YYT St. Johns -3,5 RIO Rio De Janeiro -3 RAI Praia -1 Stads kod By UT forskje/ GMT differanse LIS Lisbon LON London 0 BN Barceona PAR Paris MIL Mian +1 ROM Rome BER Berin ATH Athen JNB Johannesburg IST Istanbu +2 AI airo JRS Jerusaem MOW Moscow JED Jeddah +3 THR Tehran +3,5 Stads kod By UT forskje/ GMT differanse DXB Dubai +4 KBL Kabu +4,5 KHI Karachi MLE Mae +5 DEL Dehi +5,5 DA Dhaka +6 RGN Yangon +6,5 BKK Bangkok +7 SIN Singapore HKG Hong Kong +8 BJS Beijing SEL Seou TYO Tokyo +9 ADL Adeaide +9,5 Stads kod By UT forskje/ GMT differanse GUM Guam +10 SYD Sydney NOU Noumea +11 WLG Weington +12 Basert på data fra desember Regene for kontro av gobae tider (GMT-forskjeer og UT differanser) i forhod ti sommertid bestemmes av det enkete and. * I Desember 2007, Venezuea endret sin forskje fra 4 to 4.5. Merk at dette uret viser en forskje på 4 (gamme forskje) for S (aracas, Venezuea) by kode. L-2 L-3

Bruksanvisning - modul 5338

Bruksanvisning - modul 5338 5338 Modul Nr. 5338 Svensk Brukermanual 5 E SVENSKA Gratulerar till köp av ny klocka! För att du skall få mest möjliga glädje och försäkra dig om riktig skötsel av denna klockan bör du läsa den här manualen

Läs mer

Bruksanvisning - modul 5194

Bruksanvisning - modul 5194 Om bruksanvisningen Klockans knappar blir i den här bruksanvisningen omnämnt med bokstäver såsom det blir visat i illustrationerna. För att göra grafiken enklare, kommer grafiken i denna manualen inte

Läs mer

Bruksanvisning - modul 5357

Bruksanvisning - modul 5357 Lär känna klockan Gratulerar till köp av ny klocka! u får störst glädje av klockan om du först läser manualen noggrant. Ta vara på den här manualen för framtida referens. Om bruksanvisningen Beroende på

Läs mer

Bruksanvisning - modul 3427

Bruksanvisning - modul 3427 Om bruksanvisningen Beroende på vilken modell du har, kommer texten i displayen att vara antingen mörk mot ljus bakgrund eller ljus mot mörk bakgrund. lla exemplar i den här bruksanvisningen använder mörka

Läs mer

Modul Nr Svensk Bruksanvisning. CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo , Japan

Modul Nr Svensk Bruksanvisning. CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo , Japan 5299 Modul Nr. 5299 Svensk Bruksanvisning 5 E CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan Lär känna klockan Gratulerar till köp av ny klocka! Du får störst glädje

Läs mer

Bruksanvisning - modul 5418

Bruksanvisning - modul 5418 SVENSKA Gratulerar till köp av ny klocka! För att du skall få mest möjliga glädje och försäkra dig om riktig skötsel av denna klockan bör du läsa den här manualen noga. Varning! Denna klockans mätfunktioner

Läs mer

Bruksanvisning - modul 3433

Bruksanvisning - modul 3433 Om bruksanvisningen Bruksanvisning - modul 3433 Beroende på vilken modell du har, kommer texten i displayen att vara antingen mörk mot ljus bakgrund eller ljus mot mörk bakgrund. Alla exempel i den här

Läs mer

Bruksanvisning - modul 5382

Bruksanvisning - modul 5382 Gratulerar till ditt val av din SIO klocka. SVENSK För att försäkra dig om att klockan ger dig den service som den är konstruerad för att göra under många år framöver, läs och följ instruktionerna i den

Läs mer

Bruksanvisning. Modul 3095. Tidvisning. Veckonummer Välj bland följande tre veckovisningsmetoder:

Bruksanvisning. Modul 3095. Tidvisning. Veckonummer Välj bland följande tre veckovisningsmetoder: Bruksanvisning Modul 3095 C för att växla mellan klockans funktioner. L i valfri funktion för att tända klockans belysning. Tidvisning Stoppur Minnesfunktion Timer Alarm Tidvisning PM-indikator Timmar

Läs mer

Bruksanvisning G-2900

Bruksanvisning G-2900 Bruksanvisning G-2900 Modul 2548 C för att växla mellan klockans funktioner. L i valfri funktion för att tända bakgrundsbelysningen i ca 2 sekunder. Tidvisning e-dataminne Världstid Alarm Timer Stoppur

Läs mer

Bruksanvisning. Funktioner. Radiokontrollerad Tidvisning. Modul 5135. Vi önskar dig lycka till med ditt nya armbandsur! Inställning av Hemstadskod

Bruksanvisning. Funktioner. Radiokontrollerad Tidvisning. Modul 5135. Vi önskar dig lycka till med ditt nya armbandsur! Inställning av Hemstadskod Bruksanvisning Modul 5135 VIKTIGT! Innan du använder klockan skall klockan exponeras för ljus för att ladda klockans batteri Läs stycket om "Batteri" Om klockans display visar PS har strömsparfunktionen

Läs mer

Bruksanvisning. Funktioner. Radiokontrollerad Tidvisning. Modul 5173

Bruksanvisning. Funktioner. Radiokontrollerad Tidvisning. Modul 5173 Bruksanvisning Modul 5173 Ljuskälla Solcell Batteriet laddas i ljus miljö Solcell Ljuskälla Energi Armbandsuret behöver ljus/belysning Klockans batteri laddas via en solcell. När klockan ej används bör

Läs mer

Bruksanvisning - modul 5161

Bruksanvisning - modul 5161 Exponera klockan för direkt solljus Den ström som solcellerna omvandlar av ljus förvaras i ett Belysning laddningsbart batteri. Om du förvarar klockan på en mörk plats kan batteriet laddas ut. Exponera

Läs mer

Bruksanvisning - modul 5522

Bruksanvisning - modul 5522 Gratulerar till din nya klocka från ASIO. SVENSKA S-1 Om denna handbok Beroende på klockmodell visar din klocka text med mörka tecken mot ljus bakgrund, eller med ljusa tecken mot mörk bakgrund. Alla exempel

Läs mer

Signal från Tyskland och England LIS Lisabon LON London MAD Madrid PAR Paris ROM Rom BER Berlin STO Stockholm ATH Aten MOW Moskva

Signal från Tyskland och England LIS Lisabon LON London MAD Madrid PAR Paris ROM Rom BER Berlin STO Stockholm ATH Aten MOW Moskva Bruksanvisning Modul 3139 Tidvisning Världstid Timer Stoppur Alarm Funktioner För att växla mellan klockans funktioner, tryck C. För att tända bakgrundsbelysningen, tryck B. Radiokontrollerad Tidvisning

Läs mer

Bruksanvisning WV-58 WV-59

Bruksanvisning WV-58 WV-59 Bruksanvisning WV-58 WV-59 Modul 3053 Funktionsknappar I denna bruksanvisning hänvisar vi genomgående till de 4 funktions-knapparna: A / B / C / D Världstid Timer Tidvisning Alarm Stoppur Funktioner För

Läs mer

KAL. NX04 DUBBEL-DISPLAY KVARTSUR

KAL. NX04 DUBBEL-DISPLAY KVARTSUR KAL. NX04 DUBBEL-DISPLAY KVARTSUR Display för tid/kalender Demonstrationsfunktion Världstid Stoppur Reguljärt alarm Engångs-alarm Belysning (Elektroluminicerande panel) SVENSKA KRONA/KNAPPAR OCH DISPLAYER

Läs mer

Bruksanvisning - modul 5110

Bruksanvisning - modul 5110 Lär känna klockan Gratulerar till köp av ny klocka! Du får störst glädje av klockan om du först läser manualen noggrant. Se till att ha denna manualen till hands för framtida referens. Exponera klockan

Läs mer

Bruksanvisning - modul 3159

Bruksanvisning - modul 3159 Bruksanvisning - modu 3159 Bekanta dig med din nya kocka Gratuerar ti din nya kocka från CASIO. Läs noga igenom den här instruktionsboken så att du får ut så mycket som möjigt av ditt köp. Se ti att du

Läs mer

Kal. 5M65. Bruksanvisning

Kal. 5M65. Bruksanvisning Kal. 5M65 Bruksanvisning Du är nu ägare till en SEIKO KINETIC Kal. 5M65. För bästa resultat läs instruktionerna i den här foldern noga innan du använder Din SEIKO KINETIC. Förvara den här manualen så att

Läs mer

Bruksanvisning. Funktioner. Radiokontrollerad Tidvisning. Modul 4709 4713. Vi önskar dig lycka till med ditt nya armbandsur!

Bruksanvisning. Funktioner. Radiokontrollerad Tidvisning. Modul 4709 4713. Vi önskar dig lycka till med ditt nya armbandsur! Bruksanvisning Modul 4709 4713 VKTGT! nnan du använder klockan skall klockan exponeras för ljus för att ladda klockans batteri Läs stycket om "Batteri" Om klockans display visar PS har strömsparfunktionen

Läs mer

Bruksanvisning. Funktioner. Radiokontrollerad Tidvisning. Modul 3353 3354 5053

Bruksanvisning. Funktioner. Radiokontrollerad Tidvisning. Modul 3353 3354 5053 Bruksanvisning Modul 3353 3354 5053 VIKTIGT! Innan du använder klockan skall klockan exponeras för ljus för att ladda klockans batteri Läs stycket om "Batteri" Om klockans display visar PS har strömsparfunktionen

Läs mer

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 1 GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 Bruksanvisning * Om innehållet i den övre delen av displayen växlar läge kontinuerligt se "Autodisplay-funktion". M för att växla läge. L för

Läs mer

Kal. DWCF0098. Bruksanvisning

Kal. DWCF0098. Bruksanvisning Kal. DWCF0098 High Contact Bruksanvisning 1 2 Skillnad City-Kod Stad 11 PPG Pago Pago 10 HNL Honolulu, Papeete 9 ANC Anchorage, Nome 8 YVR LAX Vancouver, Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, Seattle

Läs mer

Bruksanvisning. Radiokontrollerad Tidvisning. Modul 2734/2758 3748/3759 4773/4774

Bruksanvisning. Radiokontrollerad Tidvisning. Modul 2734/2758 3748/3759 4773/4774 Bruksanvisning Modul 2734/2758 3748/3759 4773/4774 C för att växla mellan klockans funktioner. B för att tända belysningen. Världstid Alarm atumpåminnelse Tidvisning Analog tidvisning Stoppur Tidminne

Läs mer

Bruksanvisning WVQ-550 WVQ-560

Bruksanvisning WVQ-550 WVQ-560 ruksanvisning WVQ-550 WVQ-560 Modul 4723 Start av sekundvisare och digital display För att spara ström, levereras klockan med alla fun ktioner avstängda. Tryck A, eller C för att starta sekudnvisning och

Läs mer

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng REMISS 1 (1) Länsstyresen Skåne 2014-09-19 Dnr 211-23206-2014 Kontaktperson Förvatningsavdeningen Axe Starck 010-2241000 Ängehoms kmjm,~n 2014-09- 2 2 Angående ansökan om tistånd ti kameraövervak n i ng

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR K0382 Trådlös termometerklocka med väderstation, för inom- och utomhusbruk

BRUKSANVISNING FÖR K0382 Trådlös termometerklocka med väderstation, för inom- och utomhusbruk BRUKSANVISNING FÖR K0382 Trådlös termometerklocka med väderstation, för inom- och utomhusbruk SNABBSTART 1. Öppna batterilocket på termometerklockans baksida genom att föra det i pilens riktning. 2. Sätt

Läs mer

Bordsklocka för världstid Färgskiftande Version 09/06 CE. Art.nr Avsedd användning

Bordsklocka för världstid Färgskiftande Version 09/06 CE. Art.nr Avsedd användning ANVÄNDARMANUAL www.conrad.com Bordsklocka för världstid Färgskiftande Version 09/06 CE Art.nr. 64 03 56 Avsedd användning Säkerhetsföreskrifter Denna produkt visar tid och datum och har en alarmklocka,

Läs mer

Några eller alla funktioner avaktiverade

Några eller alla funktioner avaktiverade Bruksanvisning Modul 5117 Ljuskälla Solcell Battriet laddas i ljus miljö Ljuskälla Solcell Energi Armbandsuret behöver ljus/belysning Klockans batteri laddas via en solcell. När klockan ej används bör

Läs mer

Bruksanvisning 5122. Om bruksanvisningen. Kontrollera följande innan du använder klockan. Laddning av klockan. Radiokontrollerad tidvisingsfunktion

Bruksanvisning 5122. Om bruksanvisningen. Kontrollera följande innan du använder klockan. Laddning av klockan. Radiokontrollerad tidvisingsfunktion MA1005-EA Gratulerar till ditt inköp av denna klocka från CASIO. Denna klocka har inte någon tidszon som motsvarar en differens på - 3,5 timmar i förhållande till UTC. Därför kan den radiokontrollerade

Läs mer

EVIGHETSKALENDER Bruksanvisning

EVIGHETSKALENDER Bruksanvisning Kal. 4F56 Kal. (Ref. 4F56 SUZ) Kal. 8F56 Kal. (Ref. 8F56 SLT/SNC) EVIGHETSKALENDER Bruksanvisning Du har nu blivit ägare av ett SEIKO analogt kvartsur. Läs denna bruksanvisning noga innan du tar ditt analoga

Läs mer

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc.

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc. Windows Kundstödskontakter värden över för ArcSoft Inc. Nordamerika 46601 Fremont Bvd Fremont,CA 94538, USA Te:1.510.440.9901 Fax:1.510.440.1270 Webbpats:www.arcsoft.com E-post: support@arcsoft.com Europa

Läs mer

Bruksanvisning. Radiokontrollerad Tidvisning. Modul 3147

Bruksanvisning. Radiokontrollerad Tidvisning. Modul 3147 Bruksanvisning Modu 3147 VIKTIGT! Innan du använder kockan ska kockan exponeras för jus för att adda kockans batteri Läs stycket om "Batteri" Beysning Soce Kockan ska exponeras för jus. Soceen addar kockans

Läs mer

Bruksanvisning - modul 5410

Bruksanvisning - modul 5410 Gratulerar till köp av ny klocka! SVENSK Se till att noga läsa och följa instruktionerna i "försiktighetsåtgärder" och "skötsel" för att försäkra dig om att produkterna får avsedd livslängd. Ta god vara

Läs mer

Bruksanvisning Viktigt! 2 7 Förfl yttar sig två sekunder per steg.

Bruksanvisning Viktigt! 2 7 Förfl yttar sig två sekunder per steg. MA0908-EA Bruksanvisning 5089 Gratulerar till ditt inköp av denna klocka från CASIO. Denna klocka har inte någon tidszon som motsvarar en differens på - 3,5 timmar i förhållande till UTC. Därför kan den

Läs mer

DB-E30. Bruksanvisning. Funktioner. Tidvisning. Modul Vi önskar dig stort lycka till med ditt nya armbanbdsur!

DB-E30. Bruksanvisning. Funktioner. Tidvisning. Modul Vi önskar dig stort lycka till med ditt nya armbanbdsur! Bruksanvisning DB-E30 Modul 2568 VIKTIGT! Innan du använder klockan skall klockan exponeras för ljus för att ladda klockans batteri. Läs stycket om "Batteri" Strömsparfunktion Om SLEEP visas på displayen

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

INSTALLATIONS- HANDBOK

INSTALLATIONS- HANDBOK SE Garageportöppnare Keasy L / XL INSTALLATIONS- HANDBOK Keasy L / XL 1 Innehåsförteckning Symboer som används i denna handbok...3 För din säkerhet...3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...3 Anvisningar för

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

Bruksanvisning DBC-32

Bruksanvisning DBC-32 Bruksanvisning DBC-32 Modul 2888 Modul 1600 1874 Tryck B för att växla mellan klockans funktioner. Tryck L i valfri funktion för att tända bakgrundsbelysningen. Miniräknare Alarm Tidvisning Tryck B Världstid

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Bruksanvisning WVA-220 WVA-230

Bruksanvisning WVA-220 WVA-230 Bruksanvisning WVA-220 WVA-230 Modul 4378 4379 Funktionsknappar I denna bruksanvisning hänvisar vi genomgående till de 4 funktionsknapparna: A/B/C/ Världstid Alarm Inställning av analog tidvisning Stoppur

Läs mer

Driftsättning av Com'X 510

Driftsättning av Com'X 510 Snabbstartsguide 7EN02-0389-00Sv 06/2016 Driftsättning av Com'X 510 Denna guide ger en översikt om processen för driftsättning av Com'X 510. 1. Logga in första gången 2. Uppgradera firmware 3. Konfigurera

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

ProTravel PT 633. Svensk bruksanvisning

ProTravel PT 633. Svensk bruksanvisning ProTravel PT 633 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Kontrollernas placering DC IN 4.5 V ST. MO. VOLUME LC-DISPLAY RECALL LIGHT TIME ZONE TIME ZONE

Läs mer

Manual Radiostyrd klocka RM912TC

Manual Radiostyrd klocka RM912TC 1 Manual Radiostyrd klocka RM912TC EGENSKAPER 1. Radiostyrda egenskaper Automatisk synkronisering av klockan med radiosignal varje hel timme. Klockan visar datum och veckodag på ett av fyra språk (E/F/G/I).

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning Verksamhetsberättese 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhäsobedömning Det ska vara skönt att eva Aa som har bestående och omfattande behov av vård och omsorg, har rätt ti gratis munhäso bedömning och tandvård

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning Katherm QK.4 Govkanavärme med EC-motströmsventi Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Kampmann.de/instaation_manuas I476/0/3/ SE I SAP-Nr. 7407 .4 Katherm QK - motströmsfäkt-konvektion med kompakt

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

LADDARE SOM HÅLLER IGÅNG

LADDARE SOM HÅLLER IGÅNG HAWKER MODULAR LADDARE SOM HÅLLER IGÅNG ÄVEN NÄR EN I TEAMET SAKNAS... TEKNISKA DATA Lifetech Moduar MATCHNINGSTABELL FÖR KAPACITET OCH LADDNINGSTID - 1-FAS och 3-FAS Laddningstider (+/- 0,5 tim) från

Läs mer

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimera nätverksutskrift och skapa informationsfördear med en utskriftshanteringsösning som du kan impementera på pats eer via monet. Säker och praktisk utskriftsversion Fexibet.

Läs mer

Vi finns i M-huset Onk. kinik mottagning Hissar Hissar Hissar Kassa Entré Information Bomsteraffär Huvudentré Brachybehanding vid prostatacancer Apotek www.orebro.se/uso/onk Postadress: Onkoogiska kiniken

Läs mer

Instruktion Basketboll

Instruktion Basketboll Page: 1 of 9 Instruktion för resultattavla multisport och Basic LED- och elektromekaniska versioner Page: 2 of 9 Innehållsförteckning Instruktion... 1 Installation... 3 Detta bör du veta... 3 Display-översikt...

Läs mer

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång

Läs mer

Nilfisk-ALTO SJÄLVBETJÄNINGS-BILTVÄTT. Pålitlig, effektiv, lönande

Nilfisk-ALTO SJÄLVBETJÄNINGS-BILTVÄTT. Pålitlig, effektiv, lönande Nifisk-ALTO SJÄLVBETJÄNINGS-BILTVÄTT Påitig, effektiv, önande Extrem teknoogi Nifisk-ALTO NEPTUNE SB har aa fördear från den innovativa teknoogin som utveckades ti NEPTUNE hetvattentvättar i standardserien.

Läs mer

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen Galcon 6001 1. Sprängskiss 1. Övre Lock 2. Fönster 3. Nedre lock 4. Batteri 5. Solenoid 6. Ventilvred 7. Bajonett 8. Pil vattenriktning 9. Ventilhus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Montering av automatventilen 2.1

Läs mer

DOWN/RESET(Knapp C) UP/START(Knapp D)

DOWN/RESET(Knapp C) UP/START(Knapp D) Tidszon/stad Tid och datum Klocka som räknar ner Indikator för 1 st till 9 nd PER Indikator som fylls i när matchen startar Indikator som fylls i när matchen stoppas Paus tid som räknar ner Klocka som

Läs mer

TM-6331H--1~4 TM ~4 TM-6331AB--1~2 TM ~4 TM-619H--1~4 TM-619L--1~4

TM-6331H--1~4 TM ~4 TM-6331AB--1~2 TM ~4 TM-619H--1~4 TM-619L--1~4 DIGITAL TIMER 619-Programmeringsläge Användarmanual TM-6331H--1~4 TM-6331--1~4 TM-6331AB--1~2 TM-619--1~4 TM-619H--1~4 TM-619L--1~4 Control Logic (Lithium CR2032 säkerhetskopiering minne, utbytbart) Denna

Läs mer

Lathund. för programmet TeamViewer. Deltagare/elever

Lathund. för programmet TeamViewer. Deltagare/elever Lathund för prograet TeaViewer Detagare/eever Detagare/eev Detta är en athund för dig so använder prograet TeaViewer (version 9). Det finns också videoanuaer att tigå. Dessa hittar du på www.svkapanj.se/videoanuaer.

Läs mer

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation LOW BATTERY OUTDOOR SENSOR INDOOR TEMPERATURE / ( C/ F) SET / ALARM SNOOZE /CHANNEL / ALARM ON-OFF OUTDOOR TEMPERATURE WIRLESS TRANSMISSION

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU OBS! För alla illustrationer till texten hänvisar vi till den engelska originalmanualen. INLEDNING RM316P är en radiostyrd klocka med flera funktioner.

Läs mer

NIKE. TimeWare LÖPARKLOCKA TRIAX 300 250 120 50 42 26. Bruksanvisning MODE INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Kunskap är makt.

NIKE. TimeWare LÖPARKLOCKA TRIAX 300 250 120 50 42 26. Bruksanvisning MODE INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Kunskap är makt. NIKE TimeWare TRIAX 300 250 120 50 42 26 LÖPARKLOCKA Kunskap är makt. Löparklockan Nike Triax är designad för att uppfylla de specifika användingskrav som en löpare har. Med en enstaka knapptryckning ger

Läs mer

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 Sonic Boom SB200ss Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm Bruksanvisning Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 1 Innehåll Översikt 3 Test av larm funktion 4 Inställning av väckningstid 4 Ställa

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat.

Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat. New Hoand BR7000 BR7060 BR7070 brett urva Två modeer, många varianter. De två modeerna i New Hoand fexkammarserie kan utrustas för att passa oika förhåanden. BR7060 kan pressa baar som har upp ti 1,50

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger XL

BRUKSANVISNING. Logger XL BRUKSANVISNING 000426 Logger XL Logger XL OBS! Om mellanproppen sitter ensam (utan en telefon i "ryggen") i jacket, bryts alla efterliggande jack bort. Om den skall sitta utan en telefon inkopplad kan

Läs mer

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KARAKTERISTISKA EGENSKAPER 1 SPECIFIKATIONER OCH FREKVENSER 2 GRUNDLÄGGANDE KNAPPANVÄNDNING

Läs mer

Bruksanvisning - modul 5444

Bruksanvisning - modul 5444 Gratulerar till ditt val av din ASIO klocka. SVENSKA För att försäkra dig om att klockan ger dig den service som den är konstruerad för att göra under många år framöver, läs och följ instruktionerna i

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning WT535 Svensk Bruksanvisning Nordisk General agent för LaCrosse AN 200508 La crosse WT- 535 Introduktion Nu har ni köpt er Projektions klocka med DCF- 77 radio kontrollerad tid. För att använda produkten

Läs mer

Bruksanvisning. Lycka till med din nya klocka! Tidvisning. Stoppur. Modul Stoppur

Bruksanvisning. Lycka till med din nya klocka! Tidvisning. Stoppur. Modul Stoppur ruksanvisning Modul 3166 Tryck C för att växla mellan klockans funktioner. Tryck och håll inne C i ca 3 sekunder för att återgå till. Tryck L i valfri funktion för att tända bakgrundsbelysningen. Recover

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

Pulse Sonic K5505-K5506

Pulse Sonic K5505-K5506 Välkommen till bruksanvisningen till din nya Pulse Sonic pulsklocka. Din klocka har utvecklats för att kunna täcka flera olika träningsbehov. Du behöver den här bruksanvisningen för att ställa in klockan

Läs mer

Bruksanvisning. Tidvisning. Hemstadskod. Världstid. Modul 3202. Vi önskar dig lycka till med ditt nya armbandsur!

Bruksanvisning. Tidvisning. Hemstadskod. Världstid. Modul 3202. Vi önskar dig lycka till med ditt nya armbandsur! Bruksanvisning Modul 3202 Om Bruksanvisningen I denna bruksanvisning hänvisar vi genomgående till de 4 funktionsknapparna A, B, C och D Auto Retur Funktion Klockan återgår automatiskt till Tidvisningsfunktionen

Läs mer

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Frånskrivning Upplysningarna i detta dokument kan ändras utan varsel. Det tas inget ansvar för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna

Läs mer

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET 489 IDEOLOGI OCH VERKLIGHET Av jur. kand. GUSTAF DELIN Högerpartiets programkommie har nu uppösts. Detta betyder ångt ifrån att programarbetet inom partiet kommer att avstanna. Tvärtom kommer man nu på

Läs mer

KomfortEl. Bruksanvisning INNOVATION VABA 02.01 1

KomfortEl. Bruksanvisning INNOVATION VABA 02.01 1 KomfortEl Bruksanvisning VABA 02.01 1 INNOVATION Så här fungerar KomfortEl KomfortEl består av en reglercentral, en utegivare och en eller flera rumsgivare. Reglercentralen pulsar ut energi till elradiatorerna

Läs mer

ECL-portal. Standardiserad SCADA-lösning för ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivning

ECL-portal. Standardiserad SCADA-lösning för ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivning Standardiserad SCADA-ösning för ECL Comfort 310 Beskrivning en är ett effektivt körkart SCADA-verktyg (Supervisory Contro And Data Acquisition) för professionea användare, exempevis servicepersona på fjärrvärmestationer.

Läs mer

Logger II Plus RADERA NAMN RING UPP

Logger II Plus RADERA NAMN RING UPP BRUKSANVISNING V3 Logger II Plus Logger II Plus RADERA NAMN RING UPP 1 Innehåll Inkoppling sidan 4 Väggmontering sidan 4 Batteribyte sidan 5 Översikt sidan 6-7 Inställning av tid och datum sidan 8-9 Inställning

Läs mer

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen IF1330 Eära F/Ö1 F/Ö4 F/Ö2 F/Ö5 F/Ö3 Strökretsära Mätinstruent Batterier Likströsnät Tvåposatsen KK1 LAB1 Mätning av U och I F/Ö6 F/Ö7 Magnetkrets Kondensator Transienter KK2 LAB2 Tvåpo ät och si F/Ö8

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Bruksanvisning för termostat med snabbstart.

Bruksanvisning för termostat med snabbstart. Bruksanvisning för termostat med snabbstart. Termostat med snabbstart visar 21 C i displayen efter anslutning eller vid nollställning. (se fig. 1) A) Vad kan termostaten Termostaten är en digital termostat

Läs mer

CATEYE STEALTH 10. Funktioner för denna enhet

CATEYE STEALTH 10. Funktioner för denna enhet CATEYE STEALTH 10 CYCLOCOMPUTER CC-GL10 SE Bruksanvisning Innan du använder, läs noga igenom den här bruksanvisningen och spara den för framtida bruk. **Denna PDF innehåller en länk till YouTube. När du

Läs mer

CATEYE STEALTH 10. Funktioner för denna enhet

CATEYE STEALTH 10. Funktioner för denna enhet CATEYE STEALTH 10 CYCLOCOMPUTER CC-GL10 SE Bruksanvisning Innan du använder, läs noga igenom den här bruksanvisningen och spara den för framtida bruk. * Denna PDF innehåller en länk till YouTube. När du

Läs mer

CATEYE STEALTH 10. Funktioner för denna enhet

CATEYE STEALTH 10. Funktioner för denna enhet CATEYE STEALTH 10 CYCLOCOMPUTER CC-GL10 SE Bruksanvisning Innan du använder, läs noga igenom den här bruksanvisningen och spara den för framtida bruk. **Denna PDF innehåller en länk till YouTube. När du

Läs mer

Trådlös 433MHz Temperaturstation bruksanvisning. Introduktion

Trådlös 433MHz Temperaturstation bruksanvisning. Introduktion Trådlös 433MHz Temperaturstation bruksanvisning Introduktion Gratulerar till köpet av denna Temperatur Station med trådlös 433MHz sändning av utomhus temperatur och display av inomhus temperatur och luftfuktighet.

Läs mer

Telia Anita 20i Nummerpresentatören med telesvarsindikation

Telia Anita 20i Nummerpresentatören med telesvarsindikation SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller en gång. Håll

Läs mer

BRUKSANVISNING DENVER TRC-1480 MK2 Trådlös inomhus och utomhus termometer, klocka och väderstation

BRUKSANVISNING DENVER TRC-1480 MK2 Trådlös inomhus och utomhus termometer, klocka och väderstation Swedish BRUKSANVISNING DENVER TRC-1480 MK2 Trådlös inomhus och utomhus termometer, klocka och väderstation SNABBINSTALLATIONSGUIDE 1. Skjut upp batteriluckan på baksidan av din inomhusenhet. 2. Sätt i

Läs mer

QR 475 Instruktionsbok www.feroxkonsult.se 08-52 50 93 50 mail@feroxkonsult.se Utgåva: 100201 Grundprinciper för programmering av QR 475. Använd nyckeln för att öppna stämpeluret. Läge L = locked, dvs

Läs mer

Swedish DENVER CRP-716

Swedish DENVER CRP-716 DENVER CRP-716 Swedish FUNKTIONER OCH KONTROLL 1. SKÄRM 2. SKÄRM AUTO AV 3. VOLYM UPP/ALARM 2 PÅ / AVINSTÄLLNING 4.

Läs mer

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen IF1330 Eära F/Ö1 F/Ö4 F/Ö2 F/Ö5 F/Ö3 Strökretsära Mätinstruent Batterier Likströsnät Tvåposatsen KK1 LAB1 Mätning av U och I F/Ö6 F/Ö7 Magnetkrets Kondensator Transienter KK2 LAB2 Tvåpo ät och si F/Ö8

Läs mer

BRUKSANVISNING MODELL: * LWMR-210 PROGRAMMERBAR MOTTAGARMODUL FÖR VÄGGMONTERING

BRUKSANVISNING MODELL: * LWMR-210 PROGRAMMERBAR MOTTAGARMODUL FÖR VÄGGMONTERING BRUKSANVISNING MODELL: * LWMR-210 PROGRAMMERBAR MOTTAGARMODUL FÖR VÄGGMONTERING EGENSKAPER: * Kompatibel med samtliga ARC-sändare (inkluderar programmerbar sändare och sändare av kodvalstyp, fjärrkontroll

Läs mer

DIGIAIR. Bruksanvisning. Version 2.0. Rev. A 2005-06-27

DIGIAIR. Bruksanvisning. Version 2.0. Rev. A 2005-06-27 DIGIAIR Version 2.0 Bruksanvisning Rev. A 2005-06-27 Innehållsförteckning 1 KOMMA I GÅNG... 3 1.1 Ström PÅ/AV... 3 1.2 Nätdriven laddare och batteri... 3 1.3 Hur man ansluter... 3 1.3.1 Handhavande och

Läs mer

Information är makt. Funktioner i Imara HRM

Information är makt. Funktioner i Imara HRM Information är makt Genom att ge akt på intensitet (hjärtfrekvens) och träningspassets längd (tid) kan du undvika överträning och skador, samt maximera dina chanser att uppnå dina mål. Funktioner i Imara

Läs mer

ECL-portal. Standardiserad SCADA-lösning för ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivning

ECL-portal. Standardiserad SCADA-lösning för ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivning Standardiserad SCADA-ösning för ECL Comfort 310 Beskrivning en är ett effektivt körkart SCADA-verktyg (Supervisory Contro And Data Acquisition) för professionea användare, exempevis servicepersona på fjärrvärmestationer.

Läs mer