Svanenmärkning av Skrivredskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svanenmärkning av Skrivredskap"

Transkript

1 Svanenmärkning av Skrivredskap Version november december 2012 Nordisk Mijömärkning

2 Innehå Vad är ett Svanenmärkt skrivredskap? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man? 4 Vad krävs för att bi Svanenmärkt? 5 1. Produktkrav 6 2. Mijökrav 7 3. Kvaitets- och mijöedningskrav 13 Marknadsföring 15 Svanenmärkets utformning 15 Efterkontro 15 Hur änge gäer icensen? 16 Nya kriterier 16 Biaga 1 Biaga 2 Biaga 3 Biaga 4 Biaga 5 Biaga 6 Biaga 7 Biaga 8a Biaga 8b Biaga 9 Biaga 10 Biaga 11 Biaga 12 Kemikaier som inte tiåts enigt K5 K8 Krav på skogsstandard och certifieringssystem Intyg från icensansökaren Intyg från tiverkaren av bäck/färg/grafit/kritor Intyg från tiverkaren av ingående ämnen i bäck/färg/grafit/kritor Intyg från papperstiverkaren avseende skrivredskap Intyg från pasttiverkare Redovisning av träråvara (everantör) Redovisning av träråvara (sammanstäning) Intyg angående nanomateria Intyg från tiverkaren av bäckpatron/behåare avseende metaer Intyg från papperstiverkaren avseende embaage Marknadsföring av Svanenmärkta Skrivredskap Skrivredskap 057, version 3.0, 8 apri 2009 Adresser Nordiska Ministerrådet besutade 1989 att införa en friviig officie mijömärkning, Svanen. Nedanstående organisationer/företag driver Svanenmärkningen på uppdrag av respektive ands regering. För mer information se webbpatserna: Danmark Mijømærkning Danmark Dansk Standard Koegievej 6 DK-2920 Charottenund Teefon Fax E-post: Sverige SIS MijømerkingAB SE Stockhom Teefon Fax E-post: Finand SFS Mijømerking Box 116 FIN Hesingfors Teefon Fax E-post: Norge Mijømerking Tordenskiods gate 6 B NO-0160 Oso Teefon Fax E-post: Isand Norræn Umhverfismerking á Ísandi Umhverfisstofnun Suðurandsbraut 24 IS-108 Reykjavik Teefon Fax E-post: Detta dokument får kopieras endast i sin hehet och utan någon form av ändring. Citat får göras om upphovsmannen Nordisk Mijömärkning omnämns.

3 Vad är ett Svanenmärkt skrivredskap? Svanenmärkta pennor och kritor innehåer minimaa mängder av ämnen som kan vara skadiga för människor eer mijö. Bäckpennor ska kunna återfyas med nya bäckpatroner, för att minska mängden avfa och håa nere resursförbrukningen. Det gäer även stiftpennor, overheadpennor och iknande. Idag stäer fer och fer företag mijökrav vid inköp. Detta eder ti större efterfrågan på Svanenmärkta produkter. Som tiverkare av en Svanenmärkt penna har du en förde genom att du enket kan visa att pennorna uppfyer högt städa mijökrav. Varför väja Svanenmärkning? Svanenmärket är ett kostnadseffektivt och enket sätt att kommunicera mijöarbete och mijöengagemang ti kunder och everantörer. Producenter och importörer får använda varumärket Svanen i sin marknadsföring. Svanenmärket har mycket hög kännedom och trovärdighet inom Norden. Mijöfrågor är kompexa och det kan ta ång tid att sätta sig in i specifika frågestäningar. Svanenmärkningen kan ses som en guide ti detta arbete. Svanenmärkningen innehåer inte bara mijökrav utan också kvaitetskrav eftersom mijö och kvaitet oftast går hand i hand. Det betyder att en Svanicens också kan ses som en kvaitetsstämpe. Vad kan Svanenmärkas? Produktgruppen omfattar aa typer av skrivredskap så som ku-, byerts-, stift-, reservoar-, overhead-, whiteboard-, märk-, tuschpennor och kritor. Kraven gäer produkten inkusive refi och förpackning/embaage. Även refier som sådana kan Svanenmärkas. Svanenmärkning avskrivredskap (16)

4 Hur söker man? Varje krav är markerat med bokstaven K (för krav) samt ett nummer. Aa krav ska uppfyas för att en icens ska erhåas. Symboer i texten För varje krav beskrivs hur man styrker att kravet uppfys. Det finns också oika symboer som används för att underätta arbetet. Symboerna är: ( Skicka med Kravet kontroeras på pats ; Skicka med rutin i mijö- och kvaitetssäkringen Ansökan Ansökan skickas ti Nordisk Mijömärkning i det and där skrivredskapen ska säjas eer där företaget har sin verksamhet, se adresser på sidan två. Ansökan består av en ansökningsbankett och dokumentation som visar att kraven uppfys (finns specificerat i kraven). Dokumentation från undereverantörer kan skickas direkt ti Nordisk Mijömärkning. Biagorna 1 och 2 innehåer kompetterande information. Biagorna 3-11 kan användas som dokumentationshjäp vid ansökan om en icens, men detta är inte obigatoriskt. Biaga 12 är obigatorisk. Mer information och hjäp vid ansökan kan finnas. Gå in på respektive ands hemsida för att få information. Försäjning i övriga Norden Om icensen registreras i något annat nordiskt and ges möjigheten att använda Svanenmärket på en större marknad. Då behöver föjande skickas in ti Nordisk Mijömärkning: Registreringsbankett för försäjning i aktuet and. Dokumentation som visar att nationea föreskrifter uppfys. Registreringen är kostnadsfri men årsavgifter måste betaas enigt respektive ands avgiftsreger. Svanenmärkning avskrivredskap (16)

5 Kontro på pats I samband med ansökan kontroerar Nordisk Mijömärkning vanigen på pats att kraven uppfys. Vid kontroen ska underag för beräkningar, origina ti inskickade intyg, mätprotoko, inköpsstatistik och iknande, som styrker att kraven uppfys, kunna uppvisas. Reskostnader (fyg, transfer och eventuet hote) utanför norden debiteras ansökaren. Kostnader En ansökningsavgift tas ut i samband med att företaget söker icens. Utöver det tikommer en årsavgift baserad på de Svanenmärkta skrivredskapens omsättning. Frågor Vid frågor, kontakta gärna Nordisk Mijömärkning, se adresser på sidan två. Vad krävs för att bi Svanenmärkt? För att få Svanicens krävs: att samtiga reevanta krav för produkten och tiverkaren uppfys att Nordisk Mijömärkning, vid behov, kontroerat tiverkning, testaboratorium och utveckingsavdening på pats att kraven K1-K8 samt K15-K30 uppfys om enbart refier ska Svanenmärkas. Svanenmärkning avskrivredskap (16)

6 1 Produktkrav K1 Beskrivning av produkten Beskriv produkten och hur den uppfyer definitionen av vad som kan Svanenmärkas. Beskriv även produktionsprocessen för produkten. Typbeteckning för refier ska även anges i ansökan och istas på icensen. ( Produktbad. Beskrivning av produktionsprocessen samt ista på undereverantörer. Uppfys kraven? K2 Refi Ansökaren ska erbjuda refipatroner, refifaska eer refibyertsstift ti Svanenmärkta ku-, reservoar-, overhead-, whiteboard- märk- eer byertsstiftpennor. Användaren ska kunna byta refier utan användning av speciaverktyg. Refipatroner ska innehåa minst ika mycket bäck som motsvarande originapatron. ( Intyg från ansökaren att kravet är uppfyt. Se biaga 3, punkt 1, 2, 3. K3 Barnsäkerhet Skrivredskap som är utformade och menade för användning av barn ska uppfya myndighetskrav för barnsäkerhet samt uppfya kraven för CE-märkning enigt reevanta dear i standarden för eksakers säkerhet EN-71. ( Intyg från ansökaren att kravet är uppfyt. Se biaga 3, punkt 4. K4 Parfymer Svanenmärkta skrivredskap får inte innehåa parfymer. ( Intyg från ansökaren att kravet är uppfyt. Se biaga 3, punkt 5. Svanenmärkning avskrivredskap (16)

7 2 Mijökrav Uppfys kraven? Kemikaier: Kraven omfattar aa ingående ämnen i bäck, färg, grafit och kritor. Som ingående ämnen räknas aa ämnen i bäck, färg, grafit, kritor inkusive tisatta additiv i ingående råvaror (t.ex. konserveringsmede och stabiisatorer), men inte föroreningar från råvaruproduktion. Som föroreningar räknas rester från råvaruproduktionen som ingår i bäck, färg, grafit, kritor i koncentrationer < 0,01 %. Ämnen som är tisatta en råvara avsiktigt eer med ett syfte, räknas inte som förorening oavsett koncentration. K5 Bäck ti kupennor, roerbapennor och reservoarpennor Bäck och ingående ämnen ska inte vara kassificerad enigt tabe 1 och 2 i biaga 1. Antimon, arsenik, barium, kadmium, kvicksiver, seen, by och/eer sexvärt krom eer föreningar av dessa ämnen får inte ingå i bäck. Fyktiga organiska ösningsmede (ångtryck över 0,01kPa, vid 20 C) får inte ingå i bäck. Bäck får inte innehåa aromatiska eer haogenerade koväten. Undantag görs för aromatiska koväten som kan ingå i denatureringsmede för akoho och organiska pigment/färger. Konserveringsmede som är bioackumuerbara ska inte ingå i bäck. Konserveringsmede anses inte som bioackumuerbara om BCF < 100 eer ogkow < 3. Om båda dessa värden finns ska information om BCF rapporteras ti Nordisk Mijömärkning. ( Intyg från tiverkaren av bäck och tiverkaren av ingående ämnen att kravet är uppfyt. Se biaga 4 och 5. Dokumentation angående eventuea konserveringsmede. Säkerhetsdatabad för bäck enigt direktiv 2001/58/EC (med senare ändringar och tiägg) som inte är ädre än tre år. Fuständigt recept för bäck. För aa ämnen i receptet ska det anges: kemiskt namn, handesnamn, CAS-nr, mängd (ink vattenmängd), mängd i färdig produkt (ange också det totaa vatteninnehået i produkten), funktion och häso- och mijökassificering enigt EU-direktiv 67/548/EU och 1999/45/EU med senare ändringar och tiägg. K6 Bäck ti övriga skrivredskap (overhead-, whiteboard-, tusch-, märkpennor m.f.) Bäck och ingående ämnen ska inte vara kassificerad enigt tabe 1 och 2 i biaga 1. Antimon, arsenik, barium, kadmium, kvicksiver, seen, by och/eer sexvärt krom eer föreningar av dessa ämnen får inte ingå i bäck. Endast föjande fyktiga organiska ösningsmede (ångtryck över 0,01kPa, vid 20 C) är tiåtna. etano (CAS ) 1-propano (CAS ) Isopropyakoho (CAS ) 1-methoxy-2-propano (CAS ) Svanenmärkning avskrivredskap (16)

8 Övriga fyktiga organiska ösningsmede (ångtryck över 0,01kPa, vid 20 C) tiåts inte. Bäck får inte innehåa aromatiska eer haogenerade koväten. Undantag görs för aromatiska koväten som kan ingå i denatureringsmede för akoho och organiska pigment/färger. Konserveringsmede som är bioackumuerbara ska inte ingå i bäck. Konserveringsmede anses inte som bioackumuerbara om BCF < 100 eer ogkow < 3. Om båda dessa värden finns ska information om BCF rapporteras ti Nordisk Mijömärkning. ( Intyg från tiverkaren av bäck och tiverkaren av ingående ämnen att kravet är uppfyt. Se biaga 4 och 5. Dokumentation angående eventuea konserveringsmede. Säkerhetsdatabad för bäck enigt direktiv 2001/58/EC (med senare ändringar och tiägg) som inte är ädre än tre år. Fuständigt recept för bäck. För aa ämnen i receptet ska det anges: kemiskt namn, handesnamn, CAS-nr, mängd (ink vattenmängd), mängd i färdig produkt (ange också det totaa vatteninnehået i produkten), funktion och häso- och mijökassificering enigt EU-direktiv 67/548/EU och 1999/45/EU med senare ändringar och tiägg. K7 Byerts och andra grafitbaserade skrivredskap Grafit/färg och ingående ämnen ska inte vara kassificerade enigt tabe 1 och 2 i biaga 1. Antimon, arsenik, barium, kadmium, kvicksiver, seen, by och/eer sexvärt krom eer föreningar av dessa ämnen får inte ingå i byerts. Konserveringsmede som är bioackumuerbara ska inte ingå i byerts. Konserveringsmede anses inte som bioackumuerbara om BCF < 100 eer ogkow < 3. Om båda dessa värden finns ska information om BCF rapporteras ti Nordisk mijömärkning. ( Intyg från tiverkaren av byerts och tiverkaren av ingående ämnen att kravet är uppfyt. Se biaga 4 och 5. Dokumentation angående eventuea konserveringsmede. Säkerhetsdatabad för byerts enigt direktiv 2001/58/EC (med senare ändringar och tiägg) som inte är ädre än tre år. Fuständigt recept för byerts. För aa ämnen i receptet ska det anges: kemiskt namn, handesnamn, CAS-nr, mängd (ink vattenmängd), mängd i färdig produkt (ange också det totaa vatteninnehået i produkten), funktion och häso- och mijökassificering enigt EU-direktiv 67/548/EU och 1999/45/EU med senare ändringar och tiägg. K8 Ingående ämnen i kritor och träfärgpennor och övriga skrivredskap (vika inte omfattas av K5-K7) Produkterna och de ämnen som ingår i dem ska inte vara kassificerade enigt tabe 1 och 2 i biaga 1. Antimon, arsenik, barium, kadmium, kvicksiver, seen, by och/eer sexvärt krom eer föreningar av dessa ämnen får inte ingå i kritor, träfärgpennor och övriga skrivredskap. Fyktiga organiska ösningsmede (ångtryck över 0,01kPa, vid 20 C) får inte ingå i kritor, träfärgpennor och övriga skrivredskap. Kritor, träfärgpennor och övriga skrivredskap får inte innehåa aromatiska Svanenmärkning avskrivredskap (16)

9 eer haogenerade koväten. Undantag görs för aromatiska koväten som kan ingå i denatureringsmede för akoho och organiska pigment/färger. Konserveringsmede som är bioackumuerbara ska inte ingå i kritor, träfärgpennor och övriga skrivredskap. Konserveringsmede anses inte som bioackumuerbara om BCF < 100 eer ogkow < 3. Om båda dessa värden finns ska information om BCF rapporteras ti Nordisk mijömärkning. ( Intyg från tiverkaren av kritor, träfärgpennor, övriga skrivredskap och av ingående ämnen att kravet är uppfyt. Se biaga 4 och 5 Dokumentation angående eventuea konserveringsmede. Säkerhetsdatabad för kritor/färg/övriga skrivredskap enigt direktiv 2001/58/EC (med senare ändringar och tiägg) som inte är ädre än tre år. Fuständigt recept för kritor, träfärgpennor och övriga skrivredskap. För aa ämnen i receptet ska det anges: kemiskt namn, handesnamn, CAS-nr, mängd (ink vattenmängd), mängd i färdig produkt (ange också det totaa vatteninnehået i produkten), funktion och häso- och mijökassificering enigt EU-direktiv 67/548/EU och 1999/45/EU med senare ändringar och tiägg. Materiakrav för skrivredskap K9 Pappersråvara Pappersråvara ska bestå av minst 50 % återvunnen pappersfiber. Kravet gäer inte pappersetiketter som kistras på skrivredskap. ( Intyg från tiverkaren av papper att kravet är uppfyt. Intyget ska innehåa namn på papper och pappersbruk. Se biaga 6. K10 Pastråvara Råvaran får inte bestå av korbaserad past. Additiv får inte innehåa antimon, arsenik, barium, kadmium, kvicksiver, seen, by och/eer sexvärt krom. Kravet gäer inte föroreningar från råvaruproduktion. Som föroreningar räknas rester från råvaruproduktionen som ingår i past i koncentrationer < 0,01 %. Ämnen som är tisatta en råvara avsiktigt eer med ett syfte, räknas inte som förorening oavsett koncentration. ( Intyg från tiverkaren av past att kravet är uppfyt samt bifogat produktbad. Se biaga 7. Svanenmärkning avskrivredskap (16)

10 K11 Ceritifieringskrav för massivt trä/bambu På årsbasis ska minst 50 % av det ingående massiva träet (gäer också bambu): komma från områden där driften är certifierad enigt en håbar skogsbruksstandard. Certifieringen ska vara utförd av tredje part enigt en gäande skogsbruksstandard som uppfyer kraven Nordisk Mijömärkning stäer på standarder och certifieringssystem, se biaga 2. eer (kravet gäer enbart bambu): vara certifierat som ekoogiskt eer att odingen är i en omstäningsfas mot ekoogisk produktion. Vegetabiiska råvaror ska vara framstäda och kontroerade i överensstämmese med EUs förordning 2092/91 eer 834/2007, eer framstät och kontroerat på motsvarande sätt av motsvarande kontrosystem såsom KRAV, SKAL, IMO, OCIA m. f. ( Redovisning av andeen trävirke/ved från certifierat skogsbruk samt beräkningsunderag. Biaga 8a kan användas av everantörer och Biaga 8b kan användas för sammanstäning av skrivredskapens träråvara. Kopia av certifikat för skogscertifiering som är undertecknat och godkänt av certifieringsorganet. Namnet på skogstandarden och certifieringssystemet ska framgå. Certifikat eer övergångscertifikat från ett officiet certifieringsorgan för ekoogisk oding. Om odingen är under omäggning kan det istäet sändas uppysningar ti Nordisk Mijömärkning om everantör och odingsmetod samt dokumentation som styrker att odingen är under omstäning ti ekoogisk produktion. Odaren av bambu kan få kontrobesök av Nordisk Mijömärkning. K12 Icke certifierad ande massivt trä/bambu För den icke certifierade andeen ska icensinnehavaren säkra att träråvaror (gäer också bambu) inte härstammar från skogsmijöer med höga bioogiska och/eer sociaa skyddsvärden. Om det visar sig att man använder trävirke som stammar från sådana skogsmijöer kan Nordisk Mijömärkning dra in icensen. ( Namn på träsag (på atin och ett nordiskt språk) samt geografiskt ursprung (and/destat och region/provins/kommun) för de träsag som används utöver den certifierade andeen. Nordisk Mijömärkning har rätt att kräva in ytterigare dokumentation om det råder osäkerhet om träråvaran stammar från skogsmijöer med höga bioogiska och/eer sociaa skyddsvärden. Biaga 8a är avsedd för dokumentering av träråvara. K13 Metaer Hysan och dess dear (det vi säga aa dear utom refipatronen/behåaren) får inte innehåa by, kvicksiver, kadmium eer sexvärt krom. Ytbehanding med krom eer nicke får inte förekomma. Kravet gäer inte föroreningar från råvaruproduktion eer upparbetning. Som föroreningar räknas rester från råvaruproduktion/upparbetning som ingår i metaer i koncentrationer < 100 ppm. Ämnen som är tisatta en råvara avsiktigt eer med ett syfte, räknas inte som förorening oavsett koncentration. ( Intyg från ansökaren att kravet är uppfyt. Se biaga 3, punkt 6 och 7. Svanenmärkning avskrivredskap (16)

11 K14 Ytbehanding eer foiering Ytbehanding eer foiering av byerts-, träfärgpennor och iknande utöver det som är nödvändigt för text/ogotyp och svanenmärket är inte tiåtet. ( Intyg från ansökaren att kravet är uppfyt. Se biaga 3, punkt 8. K15 Nanomateria Om det ingår nanometaer, nanomineraer, nanokoföreningar och/eer nanofuorföreningar i skrivredskap eer i kemiska produkter som används i produktionen av Svanenmärkta skrivredskap, ska det finnas dokumentation som styrker att användningen av nanomateria inte kan medföra mijö- eer häsoprobem. Nanopartikar definieras som mikroskopiska partikar med dimensioner mindre än 100 nm. Nanometaer är ti exempe nanosiver, nanogud och nanokoppar. ( Intyg från tiverkaren av skrivredskap samt från past- och kemikaietiverkare att nanomateria inte används. Se biaga 9. Aternativt kan dokumentation skickas in som styrker att användningen av nanomateria inte kan medföra mijö- eer häsoprobem. Materiakrav på bäckpatroner/behåare K16 Pastråvara Råvaran får inte bestå av korbaserad past. Additiv får inte innehåa antimon, arsenik, barium, kadmium, kvicksiver, seen, by och/eer sexvärt krom. Kravet gäer inte föroreningar från råvaruproduktion. Som föroreningar räknas rester från råvaruproduktionen som ingår i past i koncentrationer < 0,01 %. Ämnen som är tisatta en råvara avsiktigt eer med ett syfte, räknas inte som förorening oavsett av koncentration. ( Intyg från pasttiverkaren att kravet är uppfyt samt bifogat produktbad. Se biaga 7. K17 Metaer Bäckpatron/behåare och dess dear får inte innehåa by, kvicksiver, kadmium eer sexvärt krom. Kravet gäer inte by i speciastå ti spetsen i kupennor. Kravet gäer inte föroreningar från råvaruproduktion eer upparbetning. Som föroreningar räknas rester från råvaruproduktion/upparbetning som ingår metaer i koncentrationer < 100 ppm. Ämnen som är tisatta en råvara avsiktigt eer med ett syfte, räknas inte som förorening oavsett av koncentration. ( Intyg från tiverkaren av bäckpatroner att kravet är uppfyt samt bifogat produktbad. Se biaga 10. Svanenmärkning avskrivredskap (16)

12 Förpackning/embaage K18 Information ti kund Licensinnehavaren ska rekommendera de som ska använda produkterna att använda refi. Denna information ska finnas på förpackning och i produktbad. Förpackningen ska vara märkt med Svanenmärket, tihörande icensnummer samt gäande undertext. ( Förpackning/embaage och produktbad. K19 Korhatiga pastmateria Det får inte användas korhatiga pastmateria i embaaget. ( Intyg från ansökaren att kravet är uppfyt. Se biaga 3, punkt 9. K20 Pappersråvara Pappersråvara ska bestå av minst 70 % återvunnen pappersfiber. ( Intyg från papperstiverkaren om att kravet är uppfyt. Intyget ska innehåa namn på papper och pappersbruk. Se biaga 11. K21 Retursystem Reevanta nationea reger, agar och/eer branschavta beträffande retursystem för embaage ska uppfyas i de nordiska änder där de Svanenmärkta skrivredskapen marknadsförs. ( Intyg från ansökaren om ansutning ti befintiga avta om återvinning/ omhändertagande på respektive nordisk marknad. Svanenmärkning avskrivredskap (16)

13 3 Kvaitets- och mijöedningskrav Uppfys kraven? För att säkerstäa att Svanens krav uppfys ska föjande rutiner vara impementerade. Om ansökaren har ett certifierat mijöedningssystem enigt ISO eer EMAS, där föjande rutiner är impementerade, räcker det att den ackrediterade revisorn intygar att kraven är uppfyda.. K22 Skrivredskapens och refiernas kvaitet Skrivredskapen ska håa samma användarkvaitet som iknande produkter på marknaden, exempevis avseende bäckförbrukning, tryckstyrka i spetsen och färgdensitet. Licensinnehavaren ska garantera att det Svanenmärkta skrivredskapen har samma goda kvaitet vid everans under icensens hea gitighetstid. ( Rutiner för att sammanstäa och vid behov åtgärda rekamationer/kagomå gäande kvaiteten på de Svanenmärkta skrivredskapen. K23 Lagar och förordningar Licensinnehavaren ska säkerstäa att reevanta gäande agar och bestämmeser föjs på samtiga tiverkningsstäen för den Svanenmärkta produkten, exempevis avseende säkerhet, arbetsmijö, mijöagstiftning samt anäggningsspecifika vikor/koncessioner. Grundäggande principer och rättigheter för arbetsförhåanden ska vara uppfyda vid produktion av Svanenmärkta skrivredskap. Licensinnehavaren ska säkra att produktionen av skrivredskapen föjer ILO:s konventioner för barnarbete, tvångsarbete, häsa och säkerhet, diskriminering, discipin, arbetstid, ön, organisationsfrihet och rätt ti koektiv förhanding. ( Intyg från ansökaren att kravet är uppfyt samt redogörese för kontakter med tisynsmyndigheten samt code of conduct angående arbete med ILO:s konventioner eer SA8000 certifiering. K24 Mijöpoicy Ansökaren ska formuera en mijöpoicy där företagets ambitionsnivå samt strävan i mijöarbetet beskrivs. Mijöpoicyn ska vara undertecknad av VD. ( Bifoga dokumentation. K25 Ansvarig för Svanen På företaget ska det finnas en person som är ansvarig för att Svanens krav uppfys samt en kontaktperson för Nordisk Mijömärkning. ( Organisationsstruktur som visar ansvariga för ovanstående. K26 Dokumentation Företaget ska kunna uppvisa kopia av ansökan samt fakta- och beräkningsunderag (inkusive testrapporter, dokument från undereverantörer och iknande) för den dokumentation som sänts in i samband med ansökan. Kontroeras på pats. Svanenmärkning avskrivredskap (16)

14 K27 Panerade ändringar Panerade ändringar som påverkar uppfyandet av Svanens krav ska skriftigen meddeas Nordisk Mijömärkning. ( Rutiner som visar hur panerade ändringar hanteras. K28 Oförutsedda avvikeser Oförutsedda avvikeser som påverkar uppfyandet av Svanens krav ska skriftigen rapporteras ti Nordisk Mijömärkning samt journaföras. ( Rutiner som visar hur oförutsedda avvikeser hanteras. K29 Spårbarhet Licensinnehavaren ska ha spårbarhet på de Svanenmärkta skrivredskapen i produktionen. ( Beskrivning/rutiner över hur kravet uppfys. K30 Marknadsföring Marknadsföring av Svanenmärkta skrivredskap ska ske enigt Reger för nordisk mijömärkning 12 december 2001 eer senare versioner. ( Ifyd biaga 12. Svanenmärkning avskrivredskap (16)

15 Marknadsföring Mijömärket Svanen är ett varumärke med mycket hög kännedom och trovärdighet inom Norden. De Svanenmärkta skrivredskapen får marknadsföras med Svanenmärket så änge icensen är gitig. Märket ska paceras så att det inte uppstår tvive om vad märkningen avser och så att det framgår att skrivredskapen är mijömärkta. Mer om marknadsföring finns att äsa i Reger för nordisk mijömärkning 12 december 2001 eer senare versioner. Svanenmärkets utformning Svanenmärket har föjande utformning: icensnummer Varje icens får ett unikt sexsiffrigt icensnummer som ska användas tisammans med märket. Undertexten ska vara Skrivredskap. På norska, Skriveredskaper, på danska, Skriveredskaber och på finska Kynät. Mer om märkets utformning finns att äsa i Reger för nordisk mijömärkning 12 december 2001 eer senare versioner. Efterkontro Nordisk Mijömärkning kan kontroera att skrivredskapen uppfyer Svanens krav även efter att icens har bevijats. Det kan ti exempe ske genom besök på pats eer stickprovskontro. Visar det sig att skrivredskapen, tiverkare eer undereverantörer inte uppfyer kraven kan icensen dras in. Stickprov kan tas i handen och ämnas ti anays av ett opartiskt aboratorium. Om kraven inte uppfys kan Nordisk Mijömärkning kräva att icensinnehavaren betaar efterkontroskostnaderna. Svanenmärkning avskrivredskap (16)

16 Hur änge gäer icensen? Nordisk Mijömärkning faststäde kriterierna för skrivredskap den 4 november 2008 och de gäer ti och med 31 december Mijömärkningsicensen gäer så änge kriterierna uppfys och tis dess kriterierna sutar gäa. Kriterierna kan förängas eer justeras, i sådana fa förängs icensen automatiskt och icensinnehavaren meddeas. Senast 1 år innan kriterierna sutar gäa meddeas vika kriterier som ska gäa efter kriteriernas sista gitighetsdatum. Licensinnehavaren erbjuds då möjighet att förnya icensen. Nya kriterier Framöver anser vi det reevant att titta på föjande områden: Om det är intressant att stäa krav på återvunnen past i hysor och patroner; främst avseende återvunnen past efter konsumentedet. Hur man kan utforma reevanta krav på förnybar past i hysor och patroner. Att skärpa kraven på byinnehå i spetsen ti kupennor. Att skärpa kraven på ämnen som inte får förekomma i metaer i skrivredskap. Om undantaget för aergiframkaande ämnen i bäck bör tas bort. Om man kan tiåta mijöanpassade färger/acker för ytbehanding av träfärgpennor. Svanenmärkning avskrivredskap (16)

17 Biaga 1, Kemikaier som inte tiåts enigt K5 K8 Kassificeringen gäer enigt Ämnesdirektiv 67/548/EEG med anpassning ti REACH efter direktiv 2006/121/EF och Preparatdirektiv 1999/45/EEG aa med senare ändringar och anpassningar. Vid övergång ti GHS (Gobay Harmonised System) kan kraven på kassificering av produkt och ämnen konverteras enigt tabe 3 och 4. Observera att det är producenten av bäck, färg, grafit, kritor och ingående ämnen som är ansvarig för kassificeringen. Kassificering Mijöfarig Mycket giftig Giftig Häsoskadig* Lokat irriterande Frätande Aergiframkaande Cancerframkaande Mutagen Reproduktionstoxisk Exposivt Extremt brandfarigt: F+ Farokasser och riskfraser N med R50, R50/53, R51/53, R52 och/eer R53 eer R52/53 utan N T+ med R26, R27, R28 och/eer R39 T med R 23, R24, R25, R39 och/eer R48 Xn med R20, R21, R22, R48, R65 och/eer R68 Xi med R41 C med R34 eer R35 Xn med R42 eer Xi med R43 gäer endast produkter avsedda för barn T med R45 och/eer R49 (Canc1 eer Canc2) eer Xn med R40 (Canc3) T med R46 (Mut1 eer Mut2) eer Xn med R68 (Mut3) T med R60, R61, R64 och/eer R33 (Repr1 eer Repr2) eer Xn med R62, R63, R64 och/eer R33 (Repr3) E med R2 och/eer R3 F+ med R12 * Undantag: Arkivbeständigt bäck som är kassificerat som R22. Tabe 1. Kassificeringsista för bäck, färg, grafit och kritor. Kassificering Mycket giftig Giftig Häsoskadig* Aergiframkaande Cancerframkaande Mutagen Reproduktionstoxisk Farokasser och riskfraser T+ med R26, R27, R28 och/eer R39 T med R 23, R24, R25, R39 och/eer R48 Xn med R20, R21, R22, R48, R65 och/eer R68 Xn med R42 eer Xi med R43 gäer endast produkter avsedda för barn T med R45 och/eer R49 (Canc1 eer Canc2) eer Xn med R40 (Canc3) T med R46 (Mut1 eer Mut2) eer Xn med R68 (Mut3) T med R60, R61, R64 och/eer R33 (Repr1 eer Repr2) eer Xn med R62, R63, R64 och/eer R33 (Repr3) * Undantag: Ingående ämnen ti arkivbeständigt bäck som kassificeras som R22. Tabe 2. Kassificeringsista för ingående ämnen i bäck, färg, grafit och kritor.

18 I föjande tabeer anges viket krav som gäer för kassificering av produkter (tabe 3) och ti ingående ämnen (tabe 4), när GHS (Gobay Harmonised System) träder i kraft. Kassificeringarna kan användas när GHS är impementerat och har trätt i kraft i EU. I övergångsperioden, när man enigt agstiftningen kan använda båda systemen, är det vafritt viket av de två gäande kassificeringssystemen man vi använda i sin ansökan om Svanenicens. Eftersom det ännu inte finns officiea svenska beteckningar i förhåande ti GHS hänvisar vi här ti de engeska beteckningarna. Produkten (bäck/pigment/grafit/kritor) får inte kassificeras/märkas som en eer fera av nedanstående GHS-kasser: Egenskap GHS-kass Mijöfarig Ecotoxicity Acute Category 1 Ecotoxicity Chronic Category 1 Ecotoxicity Chronic Category 2 Ecotoxicity Chronic Category 3 Ecotoxicity Chronic Category 4 Mycket giftig Acute Toxicty Category 1 Acute Toxicty Category 2 Specific Target Organ Toxicity after Singe Exposure Category 1 Giftig Acute Toxicty Category 3 Specific Target Organ Toxicity after Singe Exposure Category 2 Specific Target Organ Toxicity after Repeated Exposure Category 1 Häsoskadig* Acute Toxicty Category 4 Specific Target Organ Toxicity after Repeated Exposure Category 2 Specific Target Organ Toxicity after Singe Exposure Category 3 Aspiration Hazard Category 1 Lokat irriterande Serious Eye Damage/Eye Irritation Category 1 Frätande Skin Corrosion/Irritant Category 1A Skin Corrosion/Irritant Category 1B Skin Corrosion/Irritant Category 1C Aergiframkaande Respiratory Sensitisation Category 1 Skin Sensitisation Category 1 gäer endast produkter avsedda för barn Cancerframkaande Mutagen Reproduktionstoxisk Exposivt Carcinogenicity Category 1A Carcinogenicity Category 1B Carcinogenicity Category 2 Germ Ce Mutagenicity Category 1A Germ Ce Mutagenicity Category 1B Germ Ce Mutagenicity Category 2 Reproductive Toxicity Category 1A Reproductive Toxicity Category 1B Reproductive Toxicity Category 2 Reproductive Toxicity Additiona Labeing for Effect on or via Lactation Exposives Unstabe Exposive Exposives Division 1.1 Exposives Division 1.2 Exposives Division 1.3 Exposives Division 1.4 Organic Peroxides Type A Organic Peroxides Type B Sef-reactive substances and Mixtures Type A Sef-reactive substances and Mixtures Type B

19 Extremt brandfarigt: F+ Fammabe Gases Category 1 Fammabe Aerosos Category 1 Fammabe Liquids Category 1 * Undantag: Arkivbeständigt bäck som är i GHS-kassen Acute Toxicity Category 4 med hazard statement H302 Harmfu if swaowed. Tabe 3. GHS-kassificeringsista för bäck, färg, grafit och kritor. Ingående ämnen (bäck/färg/grafit/kritor) får inte kassificeras/märkas som en eer fera av nedanstående GHS-kasser: Egenskap GHS-kass Mycket giftig Acute Toxicty Category 1 Acute Toxicty Category 2 Specific Target Organ Toxicity after Singe Exposure Category 1 Giftig Acute Toxicty Category 3 Specific Target Organ Toxicity after Singe Exposure Category 2 Specific Target Organ Toxicity after Repeated Exposure Category 1 Häsoskadig* Acute Toxicty Category 4 Specific Target Organ Toxicity after Repeated Exposure Category 2 Specific Target Organ Toxicity after Singe Exposure Category 3 Aspiration Hazard Category 1 Aergiframkaande Respiratory Sensitisation Category 1 Skin Sensitisation Category 1 gäer endast produkter avsedda för barn Cancerframkaande Mutagen Reproduktionstoxisk Carcinogenicity Category 1A Carcinogenicity Category 1B Carcinogenicity Category 2 Germ Ce Mutagenicity Category 1A Germ Ce Mutagenicity Category 1B Germ Ce Mutagenicity Category 2 Reproductive Toxicity Category 1A Reproductive Toxicity Category 1B Reproductive Toxicity Category 2 Reproductive Toxicity Additiona Labeing for Effect on or via Lactation Tabe 4. GHS-kassificeringsista för ingående ämnen i bäck, färg, grafit och kritor.

20 Biaga 2 Krav på skogsstandard och certifieringssystem Nordisk Mijömärkning stäer krav på den standard som skogsbruket certifieras emot. Dessa krav beskrivs nedan. Varje enskid natione skogsbruksstandard och varje certifieringssystem granskas av Nordisk Mijömärkning så att aa krav uppfys. När skogbruksstandarden revideras, bir standarden granskad igen. Krav på standarden Standarden ska baansera ekonomiska, ekoogiska och sociaa intressen och stämma överens med FN:s Riodokument (Agenda 21 och Skogsprinciperna) samt respektera reevanta internationea konventioner och avta. Standarden ska innehåa absouta krav samt främja och bidra ti ett håbart skogsbruk. Standarden ska vara amänt tigängig. Standarden ska vara utveckad i en öppen process där ekoogiska, ekonomiska och sociaa intressenter har inbjudits att deta. Svanens krav på skogsstandarder är formuerat som ett processkrav. Utgångspunkten är att där ekonomiska, sociaa och mijöintressen i en process är eniga om en skogsstandard, så säkras en acceptabe kravnivå. Därför stäs kravet att standarden ska baansera dessa tre intressen och att aa tre intressegrupperna ska ha varit inbjudna att deta i arbetet med att utvecka standarden. Standarden ska innehåa absouta krav som måste uppfyas innan skogsbruket kan certifieras. Detta säkrar att skogsbruket uppfyer en acceptabe nivå på mijöarbetet. När Nordisk Mijömärkning kräver att standarden ska främja och bidra ti håbart skogbruk, innebär det att standarden regebundet ska utvärderas och revideras för att mijöpåverkan successivt ska minska. Krav på certifieringssystem Certifieringssystemet ska vara öppet, ha bred natione eer internatione trovärdighet och ska kunna verifiera att kraven i skogsbruksstandarden är uppfyda. Krav på certifieringsorgan Certifieringsorganet ska vara opartiskt, trovärdigt och kunna kontroera att kraven i standarden är uppfyda, kunna kommunicera resutatet samt vara ämpigt för ett effektivt genomförande av standarden.

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling Biaga 1A Redovisning av fiberråvara Leverantör: Produkt: Tiverkare/everantör: För dokumentation av fiberråvara: Träsag/växt och geografiskt ursprung (and/destat och region/provins) Mängd (på årsbasis)

Läs mer

Svanenmärkning av Fönster och ytterdörrar

Svanenmärkning av Fönster och ytterdörrar Svanenmärkning av Fönster och ytterdörrar Version 3.5 4 november 2008 30 juni 2015 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är ett Svanenmärkt fönster eer en Svanenmärkt ytterdörr? 3 Varför väja Svanenmärkning?

Läs mer

Svanenmärkning av Ljud- och bildapparater

Svanenmärkning av Ljud- och bildapparater Svanenmärkning av Ljud- och bidapparater Version 4.2 15 december 2009 31 oktober 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Sammanfattning 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur ansöker man? 4 1 Harmonisering med EU:s mijömärkning

Läs mer

Svanenmärkning av Värmepumpar

Svanenmärkning av Värmepumpar Svanenmärkning av Värmepumpar Version 3.1 13 mars 2013 31 mars 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt värmepump? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur söker man? 4

Läs mer

Svanenmärkning av Golv

Svanenmärkning av Golv Svanenmärkning av Gov Version 5.2 12 oktober 2010 31 oktober 2015 Nordisk Mijömärkning Innehå Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man? 4 Vad krävs för att bi Svanenmärkt? 5

Läs mer

Svanenmärkning av Golv

Svanenmärkning av Golv Svanenmärkning av Gov Version 5.1 12 oktober 2010 31 december 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man? 4 Vad krävs för att bi Svanenmärkt? 5

Läs mer

Svanenmärkning av Slutna eldstäder

Svanenmärkning av Slutna eldstäder Svanenmärkning av Sutna edstäder Version 3.2 12 oktober 2010 31 oktober 2015 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt suten edstad? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur

Läs mer

Svanenmärkning av Städprodukter med mikrofiber

Svanenmärkning av Städprodukter med mikrofiber Svanenmärkning av Städprodukter med mikrofiber Version 2.2 12 oktober 2010 31 mars 2018 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta städprodukter med mikrofiber? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad

Läs mer

Svanenmärkning av Rengöringsmedel

Svanenmärkning av Rengöringsmedel Svanenmärkning av Rengöringsmede Version 5.0 13 mars 2013 31 mars 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är ett Svanenmärkt rengöringsmede? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur söker

Läs mer

Svanenmärkning av Städtjänster

Svanenmärkning av Städtjänster Svanenmärkning av Städtjänster Version 2.3 17 mars 2009 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt städtjänst? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man?

Läs mer

Svanenmärkning av Datorer

Svanenmärkning av Datorer Svanenmärkning av Datorer Version 6.3 8 juni 2009 31 december 2013 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt dator? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur ansöker man? 7 1

Läs mer

Svanenmärkning av Återanvända OEM tonerkassetter

Svanenmärkning av Återanvända OEM tonerkassetter Svanenmärkning av Återanvända OEM tonerkassetter Version 5.1 15 juni 2012 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt tonerkassett? 3 Varför väja Svanenmärkning? 4 Vad kan Svanenmärkas?

Läs mer

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter Version 5.0 15 december 2011 31 december 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta tryckerier/trycksaker?

Läs mer

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter Version 5.8 15 december 2011 31 december 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta tryckerier/trycksaker?

Läs mer

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter Version 5.4 15 december 2011 31 december 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta tryckerier/trycksaker?

Läs mer

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimera nätverksutskrift och skapa informationsfördear med en utskriftshanteringsösning som du kan impementera på pats eer via monet. Säker och praktisk utskriftsversion Fexibet.

Läs mer

Om Svanenmärkta. Skrivredskap. Version 3.0. Bakgrund för miljömärkning. Nordisk Miljömärkning

Om Svanenmärkta. Skrivredskap. Version 3.0. Bakgrund för miljömärkning. Nordisk Miljömärkning Om Svanenmärkta Skrivredskap Version 3.0 Bakgrund för miljömärkning 0810 09 Nordisk Miljömärkning Svanenmärkta Skrivredskap - Bakgrund för miljömärkning 057/3.0, 2008-10-09 1 Sammanfattning...1 2 Basfakta

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun Lokaa föreskrifter för att skydda människors häsa och mijön för Lia Edets kommun besutade av kommunfumäktige den 14 december 2000 95. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 mijöbaken (1998:808), 13, 17, 39-40

Läs mer

Svanenmärkning av Diskmaskiner

Svanenmärkning av Diskmaskiner Svanenmärkning av Diskmaskiner Version 3.5 14 mars 2007 30 april 2014 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är en Svanenmärkt diskmaskin? 3 Vilka diskmaskiner kan bli Svanenmärkta? 3 Hur ansöker man? 3 1

Läs mer

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Besöksadress: Stadshuset, Hjamar Lundbohmsvägen 31 Teefon: 0980-70 000 Organisationsnr: 21 20 00-2783 Webb: www.kommun.kiruna.se

Läs mer

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter.

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter. Nya svenska råvaror på skånsk mark. Häsosammare ivsmedesprodukter. Väkommen att investera i utveckingen av en råvara med aa förutsättningar att vinna en häsosam pats i ivsmedeshyorna. Europas bästa jordbruksmark

Läs mer

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers författningssaming ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generadirektör Dan Hjamarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers föreskrifter

Läs mer

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc.

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc. Windows Kundstödskontakter värden över för ArcSoft Inc. Nordamerika 46601 Fremont Bvd Fremont,CA 94538, USA Te:1.510.440.9901 Fax:1.510.440.1270 Webbpats:www.arcsoft.com E-post: support@arcsoft.com Europa

Läs mer

Bilaga B Uppdragsmodell

Bilaga B Uppdragsmodell Biaga B Uppdragsmode Genere uppdragsmode Uppdragsföde Faser P R O J E K T L E D N I N G Förberedese Genomförande Effekthemtagning Besutspunkter Initiera uppdraget Starta genomförande Överämna resutat och

Läs mer

Pannor för fasta biobränslen

Pannor för fasta biobränslen Svanenmärkning av Pannor för fasta biobränslen Version 2.2 14 mars 2007 31 december 2015 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är Svanenmärkta pannor för fasta biobränslen? 3 Varför välja Svanenmärkning?

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommuna revisor Main Kronmar augusti 05 p wc Granskning av inköpsrutiner och köptroheten mot everantörer Innehåsforteckning. Sammanfattning och revision

Läs mer

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/170.602 1 (3) HANDLÄGGARE Hjem, Per 08-535 360 71 Per.Hjem@huddinge.se Grundskoenämnden Ansökan från The Learning

Läs mer

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet x. > KARLSHAM 2015-08-28 Kommunens revisorer Kommunstyresen KF:s presidium för kännedom Granskning av inköpsrutiner och köptrohet mot everanterörer På uppdrag av revisorerna i Karshamns kommun har genomfört

Läs mer

Chefen & Arbetsmiljön

Chefen & Arbetsmiljön Chefen & Arbetsmijön INNEHÅLL Arbetsmijö vad är det? 4 Varför satsa på arbetsmijön? 5 Arbetsmijö ständigt pågående 7 Måste eer möjighet? 8 När mår vi bra på jobbet? 9 Ledarskapet som arbetsmijöfaktor 10

Läs mer

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOITET 3 (2.3) Sammanträdesdatum 203-0-29 7 Redovisning av intern kontro202 för kommunstyresens förvatning Dnr 202/8 Beredning Biaga KS 203/27/, skrivese 203-0-22 från

Läs mer

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer

Säkerhet för lösningsinriktade skrivare och multifunktionsskrivare från Lexmark

Säkerhet för lösningsinriktade skrivare och multifunktionsskrivare från Lexmark Säkerhet för ösningsinriktade skrivare och mutifunktionsskrivare från Lexmark Förbättra säkerheten för företagets dokument och data När det kommer ti säkerhet måste företaget kunna hantera nätverksansutna

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning Katherm QK.4 Govkanavärme med EC-motströmsventi Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Kampmann.de/instaation_manuas I476/0/3/ SE I SAP-Nr. 7407 .4 Katherm QK - motströmsfäkt-konvektion med kompakt

Läs mer

Biobränsle. Ansökan 2013. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval

Biobränsle. Ansökan 2013. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Biobränsle Ansökan 2013 Naturskyddsföreningens anteckningar Version 2013:B Denna handling är en Ansökan om Licens att få använda Bra Miljöval i enlighet med Licensvillkoren

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Ditt val gör skillnad Det finns flera olika märken. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

SJ 11. Hållbarhets redovisning

SJ 11. Hållbarhets redovisning SJ 11 Håbarhets redovisning Innehå Ordföranden har ordet 2 Strategi och vision 3 Intressentdiaogen 6 Möjigheter och utmaningar 9 SJs sociaa ansvar 10 SJs mijöansvar 18 SJs ekonomiska ansvar 24 Redovisningsprinciper

Läs mer

Så märks maten LIVSMEDELS VERKET

Så märks maten LIVSMEDELS VERKET Så märks maten LIVSMEDELS VERKET Så märks maten För att man som konsument ska kunna väja mean oika förpackade ivsmede i handen finns detajerade reger för hur ivsmede ska märkas med exempevis ingrediensförteckning,

Läs mer

ECL-portal. Standardiserad SCADA-lösning för ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivning

ECL-portal. Standardiserad SCADA-lösning för ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivning Standardiserad SCADA-ösning för ECL Comfort 310 Beskrivning en är ett effektivt körkart SCADA-verktyg (Supervisory Contro And Data Acquisition) för professionea användare, exempevis servicepersona på fjärrvärmestationer.

Läs mer

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång

Läs mer

Ledarnas rapport om chefslöner 2012

Ledarnas rapport om chefslöner 2012 Så beönas edarskap Chefsöner 2012, Ledarna Ledarnas rapport om chefsöner 2012 1 Innehå Så beönas edarskap 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer önens storek?

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4 Svanenmärkning av Tryckerier Utbildningspaket till kriterieversion 4 Varför finns Miljömärkningen Svanen? Samhället är inte hållbart Vår vision är ett hållbart samhälle Vårt syfte är att bidra till arbetet

Läs mer

Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat.

Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat. New Hoand BR7000 BR7060 BR7070 brett urva Två modeer, många varianter. De två modeerna i New Hoand fexkammarserie kan utrustas för att passa oika förhåanden. BR7060 kan pressa baar som har upp ti 1,50

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

Låt ledarskap löna sig!

Låt ledarskap löna sig! Låt edarskap öna sig! Ledarnas Chefsöner rapport 2010, om Ledarna chefsöner 2010 1 Innehå Låt önen spega edarskapets värde 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer

Läs mer

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Det finns flera olika märke Å andra sidan räcker det Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET 489 IDEOLOGI OCH VERKLIGHET Av jur. kand. GUSTAF DELIN Högerpartiets programkommie har nu uppösts. Detta betyder ångt ifrån att programarbetet inom partiet kommer att avstanna. Tvärtom kommer man nu på

Läs mer

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1 Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 2 Det finns flera

Läs mer

Svanenmärkning av Värmepumpar

Svanenmärkning av Värmepumpar Svanenmärkning av Värmepumpar Version 2.3 14 mars 2007 31 mars 2014 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är Svanenmärkta värmepumpar? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur söker man?

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ I KORTHET SJ på två minuter 1 SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog 10 Håbart

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 23 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog Håbart företagande 5 Strategi 6 SJ och kunderna

Läs mer

Ärende nr 9. Yttrande över "En kommunallag för framtiden {SOU 2015:24)

Ärende nr 9. Yttrande över En kommunallag för framtiden {SOU 2015:24) Ärende nr 9 Yttrande över "En kommunaag för framtiden {SOU 2015:24) 59 ~Tingsryds ~kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (26) Kommunstyresens arbetsutskott 2015-09-07 273 Yttrande över "En kommunaag för fram

Läs mer

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar PEFC Spårbarhetscertifiering För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar Marknaden för certifierade produkter växer. Allt fler konsumenter vill veta att de varor de köper är tillverkade på

Läs mer

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne Vannaktiviteter Torsby och Sunne KANOT- OCH FLOTTFÄRD Kanottur Njut av en kanottur på Karäven - en fridfu uppevese för små och stora. Karäven är det perfekta vattendraget för turer på några timmar upp

Läs mer

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Innehå 1 Kort om 2013 2 Cybercom på 3 minuter 4 Vd har ordet 7 Här finns vi 8 Kort om marknaden 10 Strategi 12 Må och utfa 14 Erbjudande

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

4. Skrivmaterial och informationslagring. Innehållsförteckning ARKIVHANDBOK 2007-06-01. Landstingsarkivet

4. Skrivmaterial och informationslagring. Innehållsförteckning ARKIVHANDBOK 2007-06-01. Landstingsarkivet ARKIVHANDBOK 2007-06-01 Landstingsarkivet 4. Skrivmaterial och informationslagring Innehållsförteckning Skrivmaterial och informationslagring... 2 Märkning med svenskt arkiv... 2 Tekniska krav för certifiering

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Nordic Iron Ore AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Nordic Iron Ore AB (publ) Inbjudan ti teckning av aktier i Nordic Iron Ore AB (pub) Lead manager and bookrunner Retai seing agent Viktig information Information ti investerare Erbjudandet enigt detta prospekt ( Erbjudandet ) riktar

Läs mer

Svanenmärkning av Fettäta papper

Svanenmärkning av Fettäta papper Svanenmärkning av Fettäta papper Version 4.0 18 november 2014-31 december 2018 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är ett Svanenmärkt fettätt papper? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas?

Läs mer

Innehåll. Inledning 3

Innehåll. Inledning 3 Innehå Inedning 3 VAD ÄR ROKS? 3 Roks värdegrund och kvinno- och tjejjourernas unika stäning 4 Vad gör kvinnojourer och tjejjourer? 4 Medemskap i Roks 5 VARFÖR STARTA EN JOUR? 7 Hur ska ni nå ut ti bivande

Läs mer

Svanmärkning av. Pappersprodukter Kemikaliemodul

Svanmärkning av. Pappersprodukter Kemikaliemodul Svanmärkning av Pappersprodukter Kemikaliemodul Version 1.0 9 oktober 2003 Innehåll Svanmärkning av pappersprodukter Vad är ett Svanmärkt papper? 3 Krav 3 Dokumentation 4 Analyser och klassificering 4

Läs mer

Rent vatten skapar hopp i slummen

Rent vatten skapar hopp i slummen NICLAS LINDGREN: Aa barn är aas ansvar VILL DU HJÄLPA! SKÄNK 50 KR TILL PMU. SMS:A PMU 50 TILL 72 930 2011 #3 En tidning från PMU Rent vatten skapar hopp i summen 700 barn föramade efter poioepidemi 12

Läs mer

Svanenmärkning av Pellets

Svanenmärkning av Pellets Svanenmärkning av Pellets Version 2.2 13 december 2007 31 mars 2017 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är Svanenmärkt pellets? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas 4 Hur ansöker man? 4

Läs mer

Energiläget i Mellerud

Energiläget i Mellerud Energiäget i Meerud Sammanstät våren 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 5 BAKGRUND & SYFTE... 5 MÅL & FRÅGESTÄLLNING... 5 FÖRUTSÄTTNINGAR & METOD... 5 ENERGIANVÄNDNING I MELLERUDS

Läs mer

Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm.

Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm. Version 1.0 Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm. Ansökan om tillstånd Slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS

Läs mer

2011 års. specialfastigheter. redovisning

2011 års. specialfastigheter. redovisning 2011 års speciafastigheter redovisning 2011 års redovisning speciafastigheter MED INTEGRERAD HÅLLBARHETSREDOVISNING 1 verksamheten Vd har ordet...5 Uppdrag, vision och affärsidé... 6 Våra kärnvärden...

Läs mer

Smarta utskrifter. Strålande färger.

Smarta utskrifter. Strålande färger. Lexmark C950de färgskrivare Smarta utskrifter. Stråande färger. Lexmark C950de färgskrivare Lexmark C950de är utformad för en arbetsgrupp som har fut upp, hanterar färgutskrift i A3-format med professione

Läs mer

r.j Uppvidinge Kallelse/underrättelse 2012-04-16 Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträde med: Datum: 2012-04-26 Tid: KL 13.30

r.j Uppvidinge Kallelse/underrättelse 2012-04-16 Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträde med: Datum: 2012-04-26 Tid: KL 13.30 r.j Uppvidinge ~ KOMMUN Kaese/underrättese 2012-04-16 Sammanträde med: Mijö- och byggnadsnämnden Datum: 2012-04-26 Tid: KL 13.30 Pats: Kommunhuset Åseda, sa Våraskruv Ärende 1. Upprop Biaga 2. V a av justerare

Läs mer

Dr.Hauschka. Hudvård från naturen för speciella behov. Med. För en behaglig känsla

Dr.Hauschka. Hudvård från naturen för speciella behov. Med. För en behaglig känsla Dr.Hauschka Med Hudvård från naturen för speciea behov För en behagig känsa Aa produkter är fria från syntetiska doft-, färg- och konserveringsämnen Med Teeth Med Skin Med Lips Dr.Hauschka Med har tagit

Läs mer

Telenor Sverige 2013 Hållbarhetsrapport

Telenor Sverige 2013 Hållbarhetsrapport Teenor Sverige 2013 Håbarhetsrapport 1 Innehåsförteckning VD:s förord sid 3 Läsanvisningar sid 4 Fakta om Teenor sid 4 Teenors Håbarhetsarbete internationet sid 5 Vad är håbarhet och CSR för Teenor? sid

Läs mer

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-12 GSN-2013/519.252 1 (4) HANDLÄGGARE Hammarund, Bengt 08-535 360 29 Bengt.Hammarund@huddinge.se Grundskoenämnden Om- och

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för värdgivare i Södertälje kommun 2014

Patientsäkerhetsberättelse för värdgivare i Södertälje kommun 2014 Södertä1je kommun 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-02-10 Socia- och omsorgskontoret ÄON, EN, HM, Jä och VM Patientsäkerhetsberättese för värdgivare i Södertäje kommun 2014 Dnr: ÄON 15/0 O, EN 15/14, HM 15/14,

Läs mer

SOLIDA GÄNGFRÄSAR. ThreadBurr

SOLIDA GÄNGFRÄSAR. ThreadBurr TM SOLIA GÄNGFRÄSAR ThreadBurr TiACN Fördeen med ThreadBurr är att du kan gänga och grada i samma operation. Ingen extra tid för och försänkning. Gradoperationen sker automatiskt vid gängfräsningen viket

Läs mer

Underhåll i lågkonjunktur sidan 2

Underhåll i lågkonjunktur sidan 2 en tidning från idhammargruppen nummer ett 2009 Sandvik kartägger underhåskompetensen sidan 4 Outsourcing sidan 6 Underhå i ågkonjunktur sidan 2 Idhammar AB är ett kunskapsföretag speciaiserat inom driftsäkerhet,

Läs mer

Årsrapport Säkerhetstjänst 2006 FÖRSVARSMAKTEN. Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST

Årsrapport Säkerhetstjänst 2006 FÖRSVARSMAKTEN. Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST Årsrapport Säkerhetstjänst 2006 FÖRSVARSMAKTEN Miitära underrättese- och säkerhetstjänsten MUST Den miitära säkerhetstjänstens omfattning Säkerhetsunderrättesetjänst Föja hotutveckingen och karägga den

Läs mer

Svanenmärkning av Textilservice

Svanenmärkning av Textilservice Svanenmärkning av Textilservice Version 3.0 12 december 2012 31 december 2016 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är en Svanenmärkt textilserviceverksamhet? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas?

Läs mer

Energiläget i Åmål Sammanställt våren 2004

Energiläget i Åmål Sammanställt våren 2004 Energiäget i Åmå Sammanstät våren 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 BAKGRUND & SYFTE... 5 MÅL & FRÅGESTÄLLNING... 5 FÖRUTSÄTTNINGAR & METOD... 5 ENERGIANVÄNDNING

Läs mer

Bilagan till förordning 1999:382. Del 1 Namngivna ämnen Klor Metanol Gasol. Del 2 Kategorier Mycket giftiga Giftiga Brandfarliga

Bilagan till förordning 1999:382. Del 1 Namngivna ämnen Klor Metanol Gasol. Del 2 Kategorier Mycket giftiga Giftiga Brandfarliga Bilagan till förordning 1999:382 Del 1 Namngivna ämnen Klor Metanol Gasol Del 2 Kategorier Mycket giftiga Giftiga Brandfarliga Klassificering Riskfraser - Kemikalieinspektionens föreskrifter Riskgrupper

Läs mer

Svanenmärkning av Fönster och ytterdörrar

Svanenmärkning av Fönster och ytterdörrar Svanenmärkning av Fönster och ytterdörrar Version 4 17 juni 2013 - datum Förslag till kriterier Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är Svanenmärkta fönster eller ytterdörrar? 3 Varför välja Svanenmärkning?

Läs mer

Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified

Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified Vägledning innan, under och efter upphandling för att ställa miljömässiga och sociala krav på ITprodukter och deras

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN Innehå 3 2014 i sammandrag 4 Grums kommun 4 Koncernen 6 Förvatningsberättese 11 Förvatningsorganisation 12 Medborgarkontor 15 Gemensam service 18 Verksamhet 26 Personaanays

Läs mer

[H.] BÅSTADS KOMMUN. Datum: Onsdagen den 28 juli 2013. Plats: Kommunledningskontoret. Kallelse till sammanträde med ekonomiutskottet. l (l) Sid.

[H.] BÅSTADS KOMMUN. Datum: Onsdagen den 28 juli 2013. Plats: Kommunledningskontoret. Kallelse till sammanträde med ekonomiutskottet. l (l) Sid. [H.] BÅSTADS KOMMUN Kommunedningskontoret () Kaese ti sammanträde med ekonomiutskottet Datum: Onsdagen den 28 jui 2013 Tid: 08.30 Pats: Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad Ärendemening Besuts- instans

Läs mer

Solkraft. Bra Miljöval Anläggningsintyg. 1. Ansökande näringsidkare (i avtalet kallad Producenten) Kontaktperson. 3. Producentens revisor

Solkraft. Bra Miljöval Anläggningsintyg. 1. Ansökande näringsidkare (i avtalet kallad Producenten) Kontaktperson. 3. Producentens revisor Bra Miljöval Anläggningsintyg Solkraft 2009 Denna handling är en Ansökan om Anläggningsintyg för Produktionsenhet vars produktion skall ingå i en Produkt märkt med Bra Miljöval. Ansökan skickas till: Naturskyddsföreningen

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 2015 -draft

BYGGVARUDEKLARATION BVD 2015 -draft PLATS FÖR LEVERANTÖRENS LOGOTYP BYGGVARUDEKLARATION BVD 2015 -draft Läsinstruktioner G sfält beskriver förändringar som har gjorts efter diskussioner i arbetsgruppen jämfört med tidigare BVD Lila fält

Läs mer

MTK. MTK Godkännandesystem. för. fogmaterial avsedda för glasning

MTK. MTK Godkännandesystem. för. fogmaterial avsedda för glasning MTK MTK Godkännandesystem för fogmaterial avsedda för glasning Gäller from april 2013 MTK Godkännandesystem Kontrollregler Allmänna förutsättningar Nedanstående kontrollregler utgör grunden för provning

Läs mer

Fiske og jakt. Torsby och Sunne

Fiske og jakt. Torsby och Sunne Fiske og jakt Torsby och Sunne FISKA I SJÖ, ÄLV OCH BÄCK Kväsfiske med guide - ca 4 timmar Prova på fiske efter t.ex gädda, gös eer abborre. Enke förtäring ingår. Utrustning finns att hyra - ingår ej.

Läs mer

13-12-050_SULKY-DPX SYSTEM Suedois_A4 09/01/14 16:14 Page1 > 01/2014-S 406 014-15

13-12-050_SULKY-DPX SYSTEM Suedois_A4 09/01/14 16:14 Page1 > 01/2014-S 406 014-15 13-12-050_SULKY-DPX SYSTEM Suedois_A4 09/01/14 16:14 Page1 > 01/2014-S 406 014-15 13-12-050_SULKY-DPX SYSTEM Suedois_A4 09/01/14 16:14 Page2 DPX SYSTEM Överensstämmer med europeiska standarder 2 13-12-050_SULKY-DPX

Läs mer

INTEGRERAD ELEKTRISK MODUL MED GASHÄLL (FFD)

INTEGRERAD ELEKTRISK MODUL MED GASHÄLL (FFD) INTEGRERAD ELEKTRISK MODUL MED GASHÄLL (FFD) Användningsinstruktioner och tiagningsguide LÄS DENNA BRUKSANVISNING INNAN DU ANVÄNDER DIN AGASPIS För användning i Sverige 01/15 EOPI 515613 INNEHÅLL AVSNITT

Läs mer

VÄXJÖ 10:15 m fl. Södra Stationsområdet, Centrum i Växjö

VÄXJÖ 10:15 m fl. Södra Stationsområdet, Centrum i Växjö Handäggare Djana Micanovic Panchef 0470-436 22 Laga kraftbevis Datum 2014-03-11 Dnr 2012BN0510 Dp 214 Kommunfumäktige KF) i Växjö antog 2013-10-15 206 detajpan för de av VÄXÖ 10:15 m f. Södra Stationsområdet,

Läs mer

Tonerkassetter Renoverade och återfyllda

Tonerkassetter Renoverade och återfyllda Svanenmärkning av Tonerkassetter Renoverade och återfyllda Version 4.4 23 mars 2006 31 december 2013 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är en Svanenmärkt tonerkassett? 3 Varför välja Svanenmärkning? 4

Läs mer

Svanenmärkning av Mjukpapper

Svanenmärkning av Mjukpapper Svanenmärkning av Mjukpapper Version 5.3 11 oktober 2011 31 december 2016 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är Svanenmärkt Mjukpapper? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker

Läs mer

CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013

CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013 CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013 Krav på CE-märkning av byggprodukter 1 juli 2013 Från den 1 juli 2013 måste byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard

Läs mer

Godkänt i hela Norden SPAANDEX K-GOLV. Monteringsanvisning SPAANDEX K-GOLV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P6/P5

Godkänt i hela Norden SPAANDEX K-GOLV. Monteringsanvisning SPAANDEX K-GOLV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P6/P5 Godkänt i hea Norden SPAANDEX K-GOLV Monteringsanvisning SPAANDEX K-GOLV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P6/P5 1 SPAANDEX K-GOLV för undergov Den här monteringsanvisningen avser äggning

Läs mer

FRISTÅENDE MODUL (Keramikhäll) ÄGARHANDBOK

FRISTÅENDE MODUL (Keramikhäll) ÄGARHANDBOK FRISTÅENDE MODUL (Keramikhä) ÄGARHANDBOK med instaations- och användningsinstruktioner och tiagningsguide TÄNK PÅ DETTA: när du byter ut en de av denna spis får du ENDAST använda reservdear som säkert

Läs mer

Stalosan F Utfärdandedatum 2012-05-04 Omarbetad: 2012-10-04 Ver 2 Ver 2. Säkerhetsdatablad

Stalosan F Utfärdandedatum 2012-05-04 Omarbetad: 2012-10-04 Ver 2 Ver 2. Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn Användning Leverantör Nödtelefonnummer Stalosan F Desinfektionsmedel Stormøllen A/S Ringsbjergvej 16 DK-4682 Tureby Danmark

Läs mer