KVALITETSREDOVISNING 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSREDOVISNING 2005"

Transkript

1 KVALITETSREDOVISNING 2005 Råssnäs Rektor Birgitta Larsson Britt Elffors Adress Box 5003 Postadress Motala Telefon , Fax E-post Barn/elever Personal vaktmästare 6 förskollärare 10 elevassistenter 1 skolassistent 31 grundskollärare 1 rektor 1 skolvärd 7 fritidspedagoger 1 bitr. rektor 14 modersmålslärare Presentation av vår verksamhet Råssnässkolan är en F-6 skola belägen på Motala Väster som är ett mångkulturellt område, i begreppets vidaste mening. Ca 25 % av eleverna har invandrarbakgrund. De största språkgrupperna är arabiska och bosniska. Skolan var t.o.m. vt -05 indelad i tre spår A, B och C. fr. o. m. ht -05 bildades två spår A och B/C med ca 437 elever i 20 klasser från och med förskoleklass till och med skolår 6. På Råssnässkolan finns Bläckfisken, en grupp för barn i förskoleklass till och med skolår 6, som har diagnosen Aspergers syndrom. Bläckfisken tar emot elever från hela Motala kommun. Findus, Laban och Nisse heter skolans 3 fritidshemsavdelningar. Findus och Laban tar emot barn t. o. m. skolår 2. De äldre eleverna, som går i skolår 3-6, tas emot på avdelning Nisse. Lokalintegrerad på Råssnässkolan finns särskolans träningsskola. Som närmaste grannar på skolgården finns en fritidsgård, två grundsärskoleklasser samt Pusselbiten som är en enhet för barn med autism. Större delen av område Västers resursteam (skolsköterska, psykolog, specialpedagog, kurator och specialpedagog tal och språk) är lokaliserade till Råssnässkolan. Kommunens modersmålslärare har en organisatorisk tillhörighet på Råssnässkolan. Råssnässkolan samarbetar med lärarutbildningen i Linköping och tar emot lärarstudenter i deras VFU. Detta upplever skolans personal som kompetensutvecklande även för egen del. Biträdande rektor på sko-lan är en av tre i kommunen som samordnar lärarkandidaterna och är kontaktperson gentemot lärarhög-skolan. Viktiga lokala händelser under 2005 Skolan organiserades om till två spår A och B/C framförallt märks det för personalen i B/C som samarbetar kring alla elever i gamla B och C-spåret. Klassbenämningarna kommer fortfarande att heta B och C. Skolan har fått en biträdande rektor som även tagi med sig delar av sin tidigare verksamhet, d.v.s. kommunens modersmålslärare som fr.o.m. ht 05 organisatoriskt tillhör Råssnässkolan. Skolans resursteam bestående av skolsköterska, psykolog, kurator, specialpedagog och talpedagog har fr.o.m. höstterminen -05 sina arbetsrum på Råssnässkolan. Bostadsstiftelsen Platen bygger en ny park i anslutning till skolan, vilket innebär utökad möjlighet till positiv utevistelse för skolans elever. Eleverna vid skolan har deltagit i utsmyckningen av parken.

2 Fritidshemmens lägerverksamhet under 2 veckor på sommarlovet vid Korpenstugorna på Råssnäsudden hör till enhetens viktiga traditioner. Där har barnen möjlighet till friluftsliv med bad, sagostig, lekar och övernattning. Till kommande traditioner kan också räknas Fritidshemmens dag, där Råssnässkolans fritidshem bjuder in kommunens övriga fritidshem till en aktivitetsdag. Ca 360 barn deltog med liv och lust i olika aktiviteter. EKONOMI/RESURSER Total budget 2005 = tkr. Budgetavvikelse 3%. PERSONAL Råssnässkolans verksamhet är fr.o.m. ht -05 organiserad i två spår med förskoleklass upp till skolår 6 samt fritidshem. Spår A och spår B/C. Inom spåren finns sedan många år ett väl utvecklat arbetslagsarbete där alla spårets yrkeskategorier ingår. Minst två gånger/termin har vi längre spårmöten, där all personal i spåren deltar. Detta är viktigt för att samarbetet i spåren ska fungera samt för att bibehålla helhets-synen på verksamheten. Förskollärare och fritidspedagoger arbetar i skolan under förmiddagstid och vid speciella tillfällen arbetar grundskollärarna på skolans fritidshemsavdelningar. Kommunens modersmålslärare tillhör organisatoriskt Råssnässkolan men arbetar i skolor över hela kommunen. Hela gruppen av modersmålslärare träffas för informations- och utvecklingsfrågor en gång/månad. Därutöver träffas man språkvis för erfarenhetsutbyte i olika omfattning. Skolan har nästan 100 % behörig personal, något som möjligen beror på att vi har ett samarbete med lärarhögskolan, som är en bra rekryteringsbas just för att få behörig personal. Ett resursteam bestående av skolsköterska, psykolog, kurator, specialpedagog och talpedagog finns med i skolans elevvårdsteam. Skolan hålls ihop av en ledningsgrupp som består av rektorerna och en lärare från varje spår samt en ledamot som representerar förskoleklass och fritidshem. Studiedagar Fritidspedagogernas har haft en egen studiedag med Ewy Dahlin som talade om fritidspedagogernas yrkesroll. Elevassistenter och utvalda föräldrar deltog i en föreläsning av Agneta Hell från Specialpedagogiska Institutet om så kallade bokstavsbarn under rubriken "Om de bara kunde skärpa sig". Studiedagen den 7/4 bearbetade hela personalgruppen sina olika fördomar under Åsa Ohlssons ledning. Åsa kommer från föreningen Skolor mot rasism. Studiedagen utmynnade i att skolan beslutade att värdegrundsarbetet under året skulle fokusera på språket, d.v.s. det allt hårdare språkbruket bland eleverna. Under våren avslutades område Västers gemensamma fortbildningsprojekt Språkandet. Höstterminen inleddes med en dag tillsammans med Lou Rossling som önskar inspirera var och en att ta tag i sina liv, och att se glädjen och möjligheterna hos var och en. Lou talade under rubriken Med förnuft och känsla. Christer Sandell föreläste om Det verbala våldet på vår studiedag den 5/9. Föreläsningen handlade om sambandet mellan grovt språk, fysiskt våld och barns uppväxtvillkor. Sandell menar att alla vi vuxna runt barnen måste aktivt hjälpas åt att bryta det negativa mönstret. Föreläsningen är en fortsättning på skolans värdegrundsarbete och diskussionerna följdes senare upp i arbetslagen. Under året har även genomförts utbildning i Hjärt- och Lungräddning. RESULTAT - MÅLUPPFYLLELSE- NATIONELLA MÅL-ANALYS Nationellt mål: Normer och värden

3 Råssnässkolan arbetar utifrån Mål och riktlinjer i Lpo94 enligt följande: Normer och värden Skolan ska samarbeta med hemmen i elevernas fostran och därmed klargöra skolans normer och regler som en grund för arbetet och för samarbetet genom: föräldramöten utvecklingssamtal tamburkontakt ärlighet, öppenhet och rak kommunikation diskutera skolans förväntanspunkter på utvecklingssamtalen Alla ska lära sig att respektera sig själva och andra. Alla människor är lika mycket värda. Alla är vi olika och ska bli uppskattade för den vi är. Det får/lär vi oss genom: Klassråd. Ge tid till att reda upp konflikter. Ge tid till samtal om värderingar. Lära sig om konsekvenser av sitt handlande. Lära sig att kompromissa. Uppmärksamma olika kulturer. Dagligen uppmuntra och lyfta fram varje barn. Vi ska aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper. Det gör vi genom att: ha olika elevgrupperingar, ha ett stort kontaktnät av vuxna runt barnen, ha en aktiv anti-mobbinggrupp och en levande anti-mobbingplan, varje arbetslag ska tidigt på höstterminen aktualisera skolans plan mot mobbning, anti-mobbningsplanen ska tas upp i elevrådsutbildningen. I vår relation till varandra är vi på Råssnässkolan överens om 5 viktiga punkter: Ärlighet - med omtanke, ödmjukhet, öppenhet och rak kommunikation. Respekt - inse allas lika värde, förstå varandras olikheter och uppskatta varandra för vad man är. Lyhördhet - vilja till förståelse och förmåga till att känna av och tolka varandras signaler. Positivt engagemang - med humor och glädje och positiva förväntningar samt genom att uppmuntra varandra. Flexibilitet - söka och vara öppen för lösningar i olika situationer. Kunskaper Lust att lära - utveckla glädje, nyfikenhet och lust att lära genom: Individanpassad undervisning. Visa på olika inlärningssätt. Ge barnet valmöjligheter när så är möjligt. Eget ansvar. Ge uppmuntran och beröm. Temaarbeten. Alla ska ha/få självkännedom, självförtroende, samarbetsförmåga och kunna skapa goda relationer genom: Grupparbete, gruppövningar. Stöd och uppmuntran. Bli respekterad. Lära konsekvenser av sitt handlande. Ge tid till diskussioner och samtal. Temaarbeten. Ge tillfälle att träna och tillämpa kunskaper som är viktiga för att klara ett liv i dagens samhälle genom: Ett vårdat språk. Regler och lagar. Kritiskt granska. Använda sina kunskaper. I vad som är meningsfull kunskap är vi på Råssnässkolan överens om 5 viktiga punkter: Praktisk livskunskap. Baskunskaper. - att kunna kommunicera, läsa, skriva och räkna.

4 Social kompetens - att ha självkännedom, självförtroende, samarbetsförmåga och att kunna skapa goda relationer. Kunskapssökande - att veta hur och var man söker och tillägnar sig kunskap/information samt att kunna värdera och ifrågasätta. Omvärldskunskap - att se helheter och förstå sammanhang. Bildningsnämndens prioriterade mål: Ett hälsobefrämjande arbete På skolan finns det en stor medvetenhet om vikten att ha en god hälsa. Tid ägnas exempelvis åt promenader utanför ämnet idrott och hälsa. Eleverna får prova på olika idrotter och aktiviteter för att de ska hitta något som intresserar dem. Ett mål har varit att eleverna ska bli medvetna om nyttan och glädjen av att röra sig. Vikten av en god kosthållning poängteras också. Skolan ligger väl framme när det gäller deltagande och resultat i olika idrottsevenemang. Eleverna i år 6B vann Platens Cup i fotboll! Inom skolan arrangeras skridskodag, friidrottsdag och deltagande i skoljoggen. Råssnässkolans fritidshem deltog också i innefotbollscupen och innebandycupen som arrangerades för kommunens fritidsbarn. Råssnässkolans fritidshem deltog dessutom med framgång i det lådbilsrace som utkämpades mellan kommunens fritidshem. I varje spår finns ett hälsoombud vars uppgift är att arbeta fram/erbjuda aktiviteter samt inspirera personal till att tänka på sin hälsa. En utemiljö som stimulerar eleverna till fantasi, lek och rörelse är av vikt i ett hälsofrämjande arbete på en skola. Lasse Ström från Nykterhetsförbundet besökte skolans 5-6:or och deras föräldrar för att ha en dialog och informera om droger. Tyvärr var intresset från föräldrarna dåligt. Arbetsmiljöverket besökte Råssnässkolan den 2/5 med anledning av den kraftsamling de gör i landets skolor när det gäller frågor som stressoch arbetsbelastning, hot och våld, mobbing, utrustning, hur skolan arbetar med arbetsmiljöfrågor, buller och lokalutnyttjande. Vid besöket delades ut såväl ros som ris och vid årets slut var de flesta påpekanden åtgärdade. Eleverna arbetar aktivt med skolans arbetsmiljö genom arbetsmiljörådet och elevrådet. Framförallt har man under året koncentrerat arbetet kring den psykosociala arbetsmiljön, men man har också fortsatt arbetat med att sänka ljudnivån i matsalen. Arbetsmiljörådet deltog aktivt vid Arbetsmiljöverkets besök den 2/5. Nationellt mål: Kunskaper Bildningsnämndens prioriterade mål: Läskunnighet och lusten att lära Läskunnighet Vi arbetar efter den kommunövergripande mallen för kvalitetssäkring i svenska. Råssnässkolan kompletterar kvalitetssäkringen med ytterligare moment som Reading Recovery Programme och Better Reading Partnership samt flera tester. Språktimmen (Litteracy hour) för år F-3 genomförs vid minst ett tillfälle i veckan. Som en fortsättning på språktimmen för de yngre barnen, fortsätter år 3-6 med en strukturerad litteraturläsning. Byggstenarna är ett eget material som används för att säkra målen i läs- och skrivutvecklingen. Lusten att lära Lust att lära - utveckla glädje, nyfikenhet och lust att lära genom: Individanpassad undervisning. Visa på olika inlärningssätt. Ge barnet valmöjligheter när så är möjligt. Eget ansvar. Ge uppmuntran och beröm. Temaarbeten. Lusten att lära som prioriterat mål är svårt att definiera och bygger på mycket subjektiva upplevelser hos eleverna. Möjligtvis kan elevenkätens svar, om eleverna trivs i skolan, kopplas till lusten att lära. Hur Råssnässkolan försöker få barnen att känna lärandets glädje framgår under rubriken Råssnässkolan arbetar utifrån Mål och riktlinjer i Lpo94 enligt följande : Social kompetens - Alla ska ha/få självkännedom, självförtroende, samarbetsförmåga och kunna skapa goda relationer genom: Grupparbete, gruppövningar. Stöd och uppmuntran.

5 Bli respekterad. Lära konsekvenser av sitt handlande. Ge tid till diskussioner och samtal. Temaarbeten och gemensamma aktiviteter över åldersgränserna. Under 2005 arbetade skolan fram ett policydokument om läxor som skolrådet ställde sig bakom. Råssnässkolan har, tillsammans med 190 andra skolor i Sverige, tagits ut för att våren 2006 delta i en internationell studie av läsförmågan hos elever i år 4. Studien som heter PIRLS 2006 (Progress in International Reading Literacy Study) organiseras av IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) och genomförs i Sverige av Skolverket i samarbete med forskare från Uppsala universitet. Studien kommer att jämföra skillnader mellan de 40 deltagande ländernas skolsystem och kommer att ge stöd för förbättringar i läsinlärning. En förstudie genomfördes på Råssnässkolan under våren Förstudien syftar till att finslipa mätmetoder och mätinstrument inför huvudstudien. Exempel på lustfyllda temadagar: A-spåret arrangerade en dag med tema Matematik där man i olika stationer arbetade med problemlösning och praktisk matematik. Man tillverkade också olika mätinstrument som kan användas i undervisningen. B/ C-spårets temadag var Höst som genomfördes på Råssnäsudden där 300 elever deltog i olika aktiviteter. Dagen fungerade mycket bra med stämningen på topp. Nationellt mål: Elevernas ansvar och inflytande Bildningsnämndens prioriterade mål: Demokrati Med stöd av de vuxna Alla elever ska känna sig delaktiga i den process som leder fram till demokratiska beslut. Samtliga elever har klassråd en gång i veckan, där gemensamma angelägenheter tas upp. Ansvarig är en av handledarna. Ett övergripande elevråd, matråd och arbetsmiljöråd finns på skolan. Barnen ska kunna påverka inriktningen på verksamheten utifrån deras intresse, mognad och behov och lära sig ta ansvar för gemensamma beslut och ansvarsområden. Varje spår har ett elevråd som består av elevrepresentanter samt en ansvarig vuxen. Att vara elevrådsrepresentant är ett hedersuppdrag. Förslag på representanter tas ut av det gamla elevrådet. Val i augusti. Elevskyddsombud utses av elevrådet. Eleverna ska ges möjlighet att ta ansvar för sin egen arbetsmiljö och sitt eget lärande genom att tänka efter hur han/hon bäst lär sig planera, utföra och utvärdera sitt arbete. Läroplanens uppnåendemål ska konkretiseras för eleverna. Eleverna ska vara aktivt delaktiga i planering och beslut. Förutom att arbeta med fysisk- och psykosocial arbetsmiljö under 2005 har elevrådet tagit upp och haft en dialog med taxiföretaget angående problemet med att taxibilarna håller för hög fart när de åker in till särskolan. De har även byggt upp en positiv dialog med ansvarig för skolluncherna på lasarettsköket kring matsituationen vid skolan. Matrådet har även gjort ett studiebesök på lasarettsköket. Nationellt mål: Skola och hem Personal ska möta barn och föräldrar med respekt. Tydlig kommunikation mellan skola och hem gällande rättigheter och skyldigheter, genom att redan vid skolstart skriftligt tydliggöra skolans, elevers och vårdnadshavares förväntningar på varandra. Målen för skolans verksamhet ska presenteras för föräldrarna på föräldramöten. Målen för varje enskilt barn diskuteras vid utvecklingssamtalen. Skolan har ett skolråd som sammanträder minst två gånger per termin. Skolrådet består av föräldraoch lärarrepresentanter samt rektor och biträdande rektor. Nationellt mål: Övergång och samverkan

6 Överlämnandesamtal sker när barnet byter enhet d.v.s. går från förskolan till förskoleklass och från skolår 6 till skolår 7. I handlingsplanen för övergång från förskolan till förskoleklass finns bl a inskrivet att förskoleklass- och fritidshemspersonal ska arrangera Öppet Hus och aktivitetsdagar för områdets 5-åringar och deras föräldrar. Detta för att presentera sig och verksamheten samt att låta barnen bekanta sig med varandra inför skol- och fritidshemsstart. Nationellt mål: Skolan och omvärlden Bildningsnämndens prioriterade mål: Kultur Skolan ska ge eleverna kunskap och inblick i närsamhället genom att göra studiebesök, bjuda in olika personer, samarbeta med olika verksamheter, besöka arbetsplatser etc. Skolan ska ta tillvara alla barns olika kulturella bakgrunder och erfarenheter. Skolan ska ge eleverna möjlighet till olika kulturupplevelser genom att t ex bjuda in författare, konstnärer, ta del av musikevenemang och teater. Målet att alla elever via KULGRIS ska erbjudas ett professionellt kulturevenemang och/eller en lokal produktion per år och för att stimulera och få inspiration till skolans/klassens eget skapande. Förutom det kulturskapande som sker i klasserna så har alla elever möjlighet att visa upp sig för en större publik vid sommaravslutning (år 4), adventsfirande (år 5), lucia (år 3) och julspel (år 6). Dessutom arrangerar skolan en årlig talangjakt, där juryn alltid har svårt att utse en vinnare bland alla mycket duktiga talanger. Aktiviteter som skolans elever fått ta del av är: - En tidsresa till Nubbekullen, där besökare fick pröva på hantverk och arbete på gammaldags vis. - Dansföreställningen Krumsprång. - Abellis buss en ambulerande teater. - Teatern om Bip på Charlottenborgs slott. - Vadstena Akademin och Östgöta Musikens opera Huvudsaken. - Missionskyrkans påskspel i Folkets Hus. - Filmen Min vän Joe. - Gryningens teaterföreställning Musketöserna. - Råssnäskyrkans allhelgonavandring. - Teater och lergubbar på Charlottenborgs slott. - Galleri Ett Bananflugor och kramsnö och Stolar och skivomslag. - Dubergska gården: Konstutställning. Konstmappen Djungeljim. - Biblioteket: Muminsalong. - Guidad rundvandring i Verkstadsområdet. - Kulgristeater i Bibliotekets sagorum. - Till den egna produktionen hör musik, dans, bildspel och teater och en Rymdmusikal. Fritidshemmet Findus hade HC Andersen tema under våren och på hösten uppmärksammades Pippi Långstrump och Mumintrollet som båda fyllde 60 år. Spår A har arbetat med ett HC Andersentema. Bläckfisken har sett teater på Friluftsteatern i Linköping. Alla elever i 4-6 har fått en CD Spåren efter Jan-Olov en radioteater från Ung scen Öst. De yngre eleverna har gjort studiebesök på lantgårdar. Skolan är representerad i BRÅMO Väster och har ett aktivt samarbete med närpolisen. Under 2005 har kontakterna handlat en del om skadegörelse och hot. Nationellt mål: Bedömning och betyg Vid bedömning utgår vi från varje enskild individs arbetsprestation och förutsättning. Åtgärdsprogram ska skrivas för varje barn som behöver särskilt stöd. De som inte klarat av de nationella proven ska tillsammans med handledare och förälder skriva ett åtgärdsprogram före september månads utgång nästa läsår. Målsättningen är att läxstöd organiseras i någon form, i varje spår. Vid utvecklingssamtal bedöms den sociala utvecklingen likväl som den kunskapsmässiga och alla

7 som arbetar runt barnet ska vara delaktiga i arbetet kring utvecklingssamtalet. Eleverna ska ges möjlighet att själv bedöma sina resultat och sin utveckling tillsammans med vuxen. Resultaten i nationella proven analyseras årligen för att bedöma orsaken till att alla ej når godkänt resultat. Resultat enkät år 2 Instämmer alltid eller ibland % Jag får vara med och ta ansvar för det jag ska lära mig i skolan Jag tycker att de vuxna i skolan lyssnar på vad jag tycker Jag trivs i skolan Analys Svarsresultaten tycks ligga ganska konstant från år till år. Resultat enkät år 5 Instämmer helt eller delvis % Jag är med och tar ansvar för vad jag ska lära mig i skolan Jag känner att de vuxna i skolan lyssnar på vad jag tycker Jag trivs i skolan Analys Svarsresultaten tycks ligga ganska konstant från år till år. Undantaget är fråga 1 som kanske visar att eleverna fått insikt i vad frågan innebär. Resultat föräldraenkät Andel föräldrar som svarat mycket bra eller bra % Hur tycker du att samverkan mellan hem och förskola/skola fungerar idag? År År Analys Svarsresultaten tycks ligga ganska konstant från år till år. Resultat nationella mål år 5 Andel elever som uppnått målen % Svenska Matematik Engelska Analys Alla prov i svenska bedömdes av tre pedagoger, möjligen kan detta ha lett till en hårdare bedömning. Vi konstaterar också att flera elever har slarvat i skrivmomentet. De som behöver stöd i sitt skrivande har också fått det. Alla som ännu ej uppnått målen i år 5 gör om provet i år 6. RESULTAT/FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER UNDER 2005 Under 2005 är andelen elever som nått målen i svenska, engelska och matematik högre än under år Från och med läsåret 04/05 infördes en grupptimme i engelska i år 5 vilket möjligen lett till att resul- tatet i engelska inte sjönk i samma omfattning som i svenska och matematik. Under år 2005 fokuseras skolans värdegrundsarbete på begreppen solidaritet, respekt och kamratskap Representanter för Rädda Barnen, Röda Korset och en klassförälder vars familj har fadderbarn har varit på skolan för att berätta om hur de gör en solidaritetsinsats.

8 Personalens arbete med Språket har resulterat i ett policydokument. Språkandet Våren 2003 startades ett nytt samarbetsprojekt mellan förskolor och skolor på Motala Väster för att skapa en pedagogisk Röd tråd i området. Projektet - Språkandet syftar till att utveckla elevernas språkförmåga. Projektet avslutas våren Mål i Språkandet: Den 1 juli 2005 har våra elever bättre resultat på mätbara tester jämfört med läsåret 02/03, vi en högre andel pedagogiska A miljöer enligt definition Skolverkets rapport 1999:160) eller samspelande atmosfär (forskningsrapport gällande förskolan, Eva Johansson), vi en gemensam dokumentation om elevernas studiegång. Vad det gäller en gemensam dokumentation om elevernas studiegång är målet nått. DLS resultaten har förbättrats från år 02/03 och då framförallt läsförståelsen. UTVECKLINGS-/FÖRBÄTTRINGS- ÅTGÄRDER UNDER 2006 IUP Vid 2006 års utgång har alla klasser på Råssnässkolan individuella utvecklingsplaner för alla elever. Storyline Vid 2006 års utgång har alla pedagoger vid Råssnässkolan kunskap om Storyline. NTA Vid 2006 års utgång är Råssnässkolan delaktig i kommunens satsning Naturvetenskap och Teknik för Alla.

KVALITETSREDOVISNING 2005

KVALITETSREDOVISNING 2005 KVALITETSREDOVISNING 2005 Norra skolan Rektor Jimmy Szigeti Bitr.rektor Marianne Henriksson Adress Lasarettsg 17 Postadress 591 35 Motala Telefon 0141-22 34 80, 225161 Fax 0141-508 54 E-post jimmy.szigeti@motala.se

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2007

KVALITETSREDOVISNING 2007 KVALITETSREDOVISNING 2007 Karlslund Rektor Eva-Lott Petersson Grierson Adress Borensvägen 135 Postadress 591 62 Motala Telefon 0141-225935 Fax 0141-57345 E-post evalott.petersson@motala.se Barn/elever

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2008/09

KVALITETSREDOVISNING 2008/09 KVALITETSREDOVISNING 2008/09 Bråstorp Rektor Ann-Sofie Lindén Adress Kalkstensvägen 2 Postadress 591 53 Motala Telefon 0141-225767 E-mail ann-sofie.linden@motala.se Barn/elever 2008-09-15 Personal 2008-09-15

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2005

KVALITETSREDOVISNING 2005 KVALITETSREDOVISNING 2005 Södra skolan Rektor Maud Szigeti Bitr.rektor Birgitta Wessman Adress Strandvägen 18 Postadress 591 36 Motala Telefon 0141-22 56 21, 22 56 22 Fax 0141-21 24 71 E-post maud.szigeti@motala.se

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

JOHAN SKYTTES Förskola och skola. Lokal arbetsplan

JOHAN SKYTTES Förskola och skola. Lokal arbetsplan JOHAN SKYTTES Förskola och skola Lokal arbetsplan Läsåret 2006-2007 Johan Skyttes skola finns: Förskola 0-5 år, Pilbågen 2 avdelningar. Förskoleklass och grundskola skolår 1-6. Särskola skolår 1-10. Fritidshemmet

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Montessoriförskolan Paletten / Dotorp Läsår 2010/2011 Sig-Britt Karlsson Rektor Normer och värden Mål: Att varje barn utvecklar: Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. Förmåga

Läs mer

STENMOSKOLAN 2010-2011

STENMOSKOLAN 2010-2011 STENMOSKOLAN 2010-2011 PRESENTATION AV STENMOSKOLAN Stenmoskolan hör till Fullersta rektorsområde och är en av fyra skolbyggnader i rektorsområdet. På Stenmo finns ca 200 elever, organiserade i två förskoleklasser

Läs mer

Blåbärets pedagogiska planering. ht- 2013/v t - 2014

Blåbärets pedagogiska planering. ht- 2013/v t - 2014 Blåbärets pedagogiska planering ht- 2013/v t - 2014 Normer och värden Mål från Läroplanen:. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.. Förskolan ska

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 1(10) Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Asklanda skola 2(10) Innehåll 1 Förutsättningar Nyckeltal...3 2 Arbetsprocesser i grundskolan...3 2.1 Med utgångspunkt från resultaten i förra årets redovisning

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola 2012-2013 Sid. Innehållsförteckning 2 1. Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 2. Grundfakta om Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 3.

Läs mer

Verksamhetsplan för Sundby förskola och skola 2011

Verksamhetsplan för Sundby förskola och skola 2011 Datum Verksamhetsplan för Sundby förskola och skola 2011 1. Nuläge Enheten har bytt chef under året. Ny chef började 1 september. Enheten behöver en förnyelse vad gäller både pedagogiska diskussioner,

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Enhet Lundabyns fritidshem Läsår 2010-2011 Elisabeth AnderssonHult Rektor FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET ENHET Lundabyns fritidshem TIDSPERIOD Läsåret 2010-2011 GRUNDFAKTA OM ENHETEN

Läs mer

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Fjärdhundra förskola är belägen i ett litet samhälle

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust S KO L O M R Å D E B J Ö R K S K ATA N L U L E Å Ormbergsskolan Trygghet som skapar lärlust 2 Ur trygghet föds nyfikenhet och lust att lära Grunden för Ormbergsskolans koncept är den trygghet som finns

Läs mer

En förskola där kunskap och människor växer. Lokal arbetsplan för förskolorna i Tallboda. 2010 augusti. Utbildningskontoret. Förskolor Tallboda

En förskola där kunskap och människor växer. Lokal arbetsplan för förskolorna i Tallboda. 2010 augusti. Utbildningskontoret. Förskolor Tallboda Utbildningskontoret Förskolor Tallboda Paviljongen Lokal arbetsplan för förskolorna i Tallboda 2010 augusti En förskola där kunskap och människor växer. Innehåll 2. Tidsplan för kvalitetsredovisningens

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Åsenskolan Rektor Linda Karlsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS.

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Dalens förskolor VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. Dalens förskolor består av fyra förskolor, med sammanlagt

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013 Verksamhetsplan Solfjäderns specialförskola 2012/2013 1 Innehåll Inriktning / Verksamhetsidé Organisation Styrdokument Normer och värden Utveckling och lärande Barn inflytande Förskola och hem Samverkan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag

Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag Nacka kommuns vision för förskola, fritids och skola Välkommen till oss! Sigfridsborgs skola med förskolor

Läs mer

Fritidshemmen ligger i en stimulerande miljö som erbjuder närhet till park, hav, skog och äng.

Fritidshemmen ligger i en stimulerande miljö som erbjuder närhet till park, hav, skog och äng. 2011/2012 Välkommen till Löddesnässkolans Fritidshem. Löddesnässkolans fritidshem består av 4 avdelningar, Idun Saga, Freja och Embla. Alla fritidshemmen ligger integrerade i skolans lokaler. Embla är

Läs mer

Mitt barn trivs i förskolan 2011/12 3,82 2012/13 3,89 Mitt barn är tryggt i förskolan 2011/12 3,77 2012/13 3,86

Mitt barn trivs i förskolan 2011/12 3,82 2012/13 3,89 Mitt barn är tryggt i förskolan 2011/12 3,77 2012/13 3,86 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Förskolechef Katarina Klinga 2013-05-28 Kvalitetsredovisning för Trollflöjtens förskola 2012-2013 1. Organisation Förskoleverksamheten i Gästrik

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Öckerö förskola 2013/2014 Likabehandlingsplanens innehåll Sid Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Diskrimineringsgrunder 2-3 Definition av kränkande behandling

Läs mer

Arbetsplan Mo skola. Läsåret 09/10 Reviderad september 09

Arbetsplan Mo skola. Läsåret 09/10 Reviderad september 09 Arbetsplan Mo skola Läsåret 09/10 Reviderad september 09 Mo skola Mo skola är en F 6 skola med fritidshem. Skolan byggdes år 1954 och har en fantastisk utemiljö som stimulerar till lek, arbete och lärande.

Läs mer

Verksamhetsplan för. Vendestigens Förskola och Skola AB's. Fritidsverksamhet 2015-2016

Verksamhetsplan för. Vendestigens Förskola och Skola AB's. Fritidsverksamhet 2015-2016 Verksamhetsplan för Vendestigens Förskola och Skola AB's Fritidsverksamhet 2015-2016 Fritidshemmet ska erbjuda en meningsfull fritid. En förutsättning för att barnen ska uppleva fritiden som rolig och

Läs mer

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Förskolan Solstrålen 2009/2010 Vision: Alla barn och all personal skall uppleva trygghet och trivsel. Lärande ger glädje och möjligheter. Innehållsförteckning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Barnantal Gubbo Förskola Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo Förskola Födda -08 Födda -09 Födda -10 Födda -11 Födda -12 7 st 5 st 5 st 2 st 3 st Personal

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013. Rektor

Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013. Rektor Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013 Rektor Innehåll 1 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa som genomförts

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stadsskogen skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stadsskogen skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Stadsskogen skolan Hänvisningar till lagtext och styrdokument: Enligt skollagen (2010:800 6 kap.) och diskrimineringslagen (2008:567 1-4 kap.) är varje

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014 Plan för fritidsen 2013-2014 Stockholm International Academy Sulvägen 52 A-B 126 40 Hägersten 08-646 46 98 www.stockholmskolan.se info@stockholmskolan.se Sammanfattning Inför HT 2013 har vi vidtagit en

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Resultatredovisning. Läsåret 2013/2014. Bergakottens förskola

Resultatredovisning. Läsåret 2013/2014. Bergakottens förskola Resultatredovisning Läsåret 2013/2014 Bergakottens förskola Utvärdering av målen i Västerås utbildningsplan I Västerås hålls den pedagogiska utvecklingen levande och lägger grunden för barns lärande samt

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lysviks skola Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta

Läs mer

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105.

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitets- redovisning Älvängenskolan 2008-2009

Kvalitets- redovisning Älvängenskolan 2008-2009 Kvalitetsredovisning Älvängenskolan 2008-2009 Kvalitetsredovisning 2008-09 för förskoleklass, fritidshem och grundskola på Älvängenskolan Innehållsförteckning 1. Ansvarig för kvalitetsredovisningen 2.

Läs mer

Prästgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Prästgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Prästgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, Grundskola 1-6, Fritidshem, Grundsärskola Läsår 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012

Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012 Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012 Det här materialet har utarbetats utifrån våra styrdokument: Ett annat viktigt

Läs mer

Skolplan för Mönsterås kommun

Skolplan för Mönsterås kommun Skolplan för Mönsterås kommun Demokrati Miljö Lärande Antagen av KF 2004-09-27, 86 Barn- och utbildningsförvaltningen Box 33 383 21 Mönsterås www.monsteras.se Inledning Skolplanen är Mönsterås kommuns

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Värdegrund IKT. Natur/Kultur. Språk TREÄLVENS FÖRSKOLA. Arbetsplan 2014/15

Värdegrund IKT. Natur/Kultur. Språk TREÄLVENS FÖRSKOLA. Arbetsplan 2014/15 Värdegrund IKT Natur/Kultur Språk TREÄLVENS FÖRSKOLA Arbetsplan 2014/15 Årshjul 2014/15 Pedagogiska året Jun/Jul Semesterperiod Aug/Sep 3,2 P-möte: V.36 1/9 Inskolningar Samla kunskap Maj P-möte: V.21

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6, Fritidshem- a för planen Rektor och trygghetsgruppen.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem

Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem 1 Innehållsförteckning Kvalitetsredovisning 2009 - VERKSAMHETENS NAMN... 1 Sammanfattning av läsåret 2008/2009... 3 Grundfakta om - Skolans/fritidshemmets

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN SKATTKAMMARENS FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Arbetsplan 2014/2015 Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 1 Läroplansmål - normer och värden... 2 Läroplansmål - utveckling och lärande... 4 Läroplansmål

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Detta är skolans kvalitetsredovisning enligt Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredovisning skall främja /.. / skolornas, förskolornas och

Läs mer

Enheten arbetar tillsammans med övriga skolor och förskolor för att uppnå kommunens mål att bli en av Sveriges 10 bästa skolkommuner.

Enheten arbetar tillsammans med övriga skolor och förskolor för att uppnå kommunens mål att bli en av Sveriges 10 bästa skolkommuner. 1 1. Nuläge Förskolan minskade åter antal avdelningar till tre under höstterminen 2011, men kommer att ha fyra avdelningar från januari 2012. Utvecklandet av förskolans pedagogiska arbetssätt och rutiner

Läs mer