KVALITETSREDOVISNING 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSREDOVISNING 2005"

Transkript

1 KVALITETSREDOVISNING 2005 Råssnäs Rektor Birgitta Larsson Britt Elffors Adress Box 5003 Postadress Motala Telefon , Fax E-post Barn/elever Personal vaktmästare 6 förskollärare 10 elevassistenter 1 skolassistent 31 grundskollärare 1 rektor 1 skolvärd 7 fritidspedagoger 1 bitr. rektor 14 modersmålslärare Presentation av vår verksamhet Råssnässkolan är en F-6 skola belägen på Motala Väster som är ett mångkulturellt område, i begreppets vidaste mening. Ca 25 % av eleverna har invandrarbakgrund. De största språkgrupperna är arabiska och bosniska. Skolan var t.o.m. vt -05 indelad i tre spår A, B och C. fr. o. m. ht -05 bildades två spår A och B/C med ca 437 elever i 20 klasser från och med förskoleklass till och med skolår 6. På Råssnässkolan finns Bläckfisken, en grupp för barn i förskoleklass till och med skolår 6, som har diagnosen Aspergers syndrom. Bläckfisken tar emot elever från hela Motala kommun. Findus, Laban och Nisse heter skolans 3 fritidshemsavdelningar. Findus och Laban tar emot barn t. o. m. skolår 2. De äldre eleverna, som går i skolår 3-6, tas emot på avdelning Nisse. Lokalintegrerad på Råssnässkolan finns särskolans träningsskola. Som närmaste grannar på skolgården finns en fritidsgård, två grundsärskoleklasser samt Pusselbiten som är en enhet för barn med autism. Större delen av område Västers resursteam (skolsköterska, psykolog, specialpedagog, kurator och specialpedagog tal och språk) är lokaliserade till Råssnässkolan. Kommunens modersmålslärare har en organisatorisk tillhörighet på Råssnässkolan. Råssnässkolan samarbetar med lärarutbildningen i Linköping och tar emot lärarstudenter i deras VFU. Detta upplever skolans personal som kompetensutvecklande även för egen del. Biträdande rektor på sko-lan är en av tre i kommunen som samordnar lärarkandidaterna och är kontaktperson gentemot lärarhög-skolan. Viktiga lokala händelser under 2005 Skolan organiserades om till två spår A och B/C framförallt märks det för personalen i B/C som samarbetar kring alla elever i gamla B och C-spåret. Klassbenämningarna kommer fortfarande att heta B och C. Skolan har fått en biträdande rektor som även tagi med sig delar av sin tidigare verksamhet, d.v.s. kommunens modersmålslärare som fr.o.m. ht 05 organisatoriskt tillhör Råssnässkolan. Skolans resursteam bestående av skolsköterska, psykolog, kurator, specialpedagog och talpedagog har fr.o.m. höstterminen -05 sina arbetsrum på Råssnässkolan. Bostadsstiftelsen Platen bygger en ny park i anslutning till skolan, vilket innebär utökad möjlighet till positiv utevistelse för skolans elever. Eleverna vid skolan har deltagit i utsmyckningen av parken.

2 Fritidshemmens lägerverksamhet under 2 veckor på sommarlovet vid Korpenstugorna på Råssnäsudden hör till enhetens viktiga traditioner. Där har barnen möjlighet till friluftsliv med bad, sagostig, lekar och övernattning. Till kommande traditioner kan också räknas Fritidshemmens dag, där Råssnässkolans fritidshem bjuder in kommunens övriga fritidshem till en aktivitetsdag. Ca 360 barn deltog med liv och lust i olika aktiviteter. EKONOMI/RESURSER Total budget 2005 = tkr. Budgetavvikelse 3%. PERSONAL Råssnässkolans verksamhet är fr.o.m. ht -05 organiserad i två spår med förskoleklass upp till skolår 6 samt fritidshem. Spår A och spår B/C. Inom spåren finns sedan många år ett väl utvecklat arbetslagsarbete där alla spårets yrkeskategorier ingår. Minst två gånger/termin har vi längre spårmöten, där all personal i spåren deltar. Detta är viktigt för att samarbetet i spåren ska fungera samt för att bibehålla helhets-synen på verksamheten. Förskollärare och fritidspedagoger arbetar i skolan under förmiddagstid och vid speciella tillfällen arbetar grundskollärarna på skolans fritidshemsavdelningar. Kommunens modersmålslärare tillhör organisatoriskt Råssnässkolan men arbetar i skolor över hela kommunen. Hela gruppen av modersmålslärare träffas för informations- och utvecklingsfrågor en gång/månad. Därutöver träffas man språkvis för erfarenhetsutbyte i olika omfattning. Skolan har nästan 100 % behörig personal, något som möjligen beror på att vi har ett samarbete med lärarhögskolan, som är en bra rekryteringsbas just för att få behörig personal. Ett resursteam bestående av skolsköterska, psykolog, kurator, specialpedagog och talpedagog finns med i skolans elevvårdsteam. Skolan hålls ihop av en ledningsgrupp som består av rektorerna och en lärare från varje spår samt en ledamot som representerar förskoleklass och fritidshem. Studiedagar Fritidspedagogernas har haft en egen studiedag med Ewy Dahlin som talade om fritidspedagogernas yrkesroll. Elevassistenter och utvalda föräldrar deltog i en föreläsning av Agneta Hell från Specialpedagogiska Institutet om så kallade bokstavsbarn under rubriken "Om de bara kunde skärpa sig". Studiedagen den 7/4 bearbetade hela personalgruppen sina olika fördomar under Åsa Ohlssons ledning. Åsa kommer från föreningen Skolor mot rasism. Studiedagen utmynnade i att skolan beslutade att värdegrundsarbetet under året skulle fokusera på språket, d.v.s. det allt hårdare språkbruket bland eleverna. Under våren avslutades område Västers gemensamma fortbildningsprojekt Språkandet. Höstterminen inleddes med en dag tillsammans med Lou Rossling som önskar inspirera var och en att ta tag i sina liv, och att se glädjen och möjligheterna hos var och en. Lou talade under rubriken Med förnuft och känsla. Christer Sandell föreläste om Det verbala våldet på vår studiedag den 5/9. Föreläsningen handlade om sambandet mellan grovt språk, fysiskt våld och barns uppväxtvillkor. Sandell menar att alla vi vuxna runt barnen måste aktivt hjälpas åt att bryta det negativa mönstret. Föreläsningen är en fortsättning på skolans värdegrundsarbete och diskussionerna följdes senare upp i arbetslagen. Under året har även genomförts utbildning i Hjärt- och Lungräddning. RESULTAT - MÅLUPPFYLLELSE- NATIONELLA MÅL-ANALYS Nationellt mål: Normer och värden

3 Råssnässkolan arbetar utifrån Mål och riktlinjer i Lpo94 enligt följande: Normer och värden Skolan ska samarbeta med hemmen i elevernas fostran och därmed klargöra skolans normer och regler som en grund för arbetet och för samarbetet genom: föräldramöten utvecklingssamtal tamburkontakt ärlighet, öppenhet och rak kommunikation diskutera skolans förväntanspunkter på utvecklingssamtalen Alla ska lära sig att respektera sig själva och andra. Alla människor är lika mycket värda. Alla är vi olika och ska bli uppskattade för den vi är. Det får/lär vi oss genom: Klassråd. Ge tid till att reda upp konflikter. Ge tid till samtal om värderingar. Lära sig om konsekvenser av sitt handlande. Lära sig att kompromissa. Uppmärksamma olika kulturer. Dagligen uppmuntra och lyfta fram varje barn. Vi ska aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper. Det gör vi genom att: ha olika elevgrupperingar, ha ett stort kontaktnät av vuxna runt barnen, ha en aktiv anti-mobbinggrupp och en levande anti-mobbingplan, varje arbetslag ska tidigt på höstterminen aktualisera skolans plan mot mobbning, anti-mobbningsplanen ska tas upp i elevrådsutbildningen. I vår relation till varandra är vi på Råssnässkolan överens om 5 viktiga punkter: Ärlighet - med omtanke, ödmjukhet, öppenhet och rak kommunikation. Respekt - inse allas lika värde, förstå varandras olikheter och uppskatta varandra för vad man är. Lyhördhet - vilja till förståelse och förmåga till att känna av och tolka varandras signaler. Positivt engagemang - med humor och glädje och positiva förväntningar samt genom att uppmuntra varandra. Flexibilitet - söka och vara öppen för lösningar i olika situationer. Kunskaper Lust att lära - utveckla glädje, nyfikenhet och lust att lära genom: Individanpassad undervisning. Visa på olika inlärningssätt. Ge barnet valmöjligheter när så är möjligt. Eget ansvar. Ge uppmuntran och beröm. Temaarbeten. Alla ska ha/få självkännedom, självförtroende, samarbetsförmåga och kunna skapa goda relationer genom: Grupparbete, gruppövningar. Stöd och uppmuntran. Bli respekterad. Lära konsekvenser av sitt handlande. Ge tid till diskussioner och samtal. Temaarbeten. Ge tillfälle att träna och tillämpa kunskaper som är viktiga för att klara ett liv i dagens samhälle genom: Ett vårdat språk. Regler och lagar. Kritiskt granska. Använda sina kunskaper. I vad som är meningsfull kunskap är vi på Råssnässkolan överens om 5 viktiga punkter: Praktisk livskunskap. Baskunskaper. - att kunna kommunicera, läsa, skriva och räkna.

4 Social kompetens - att ha självkännedom, självförtroende, samarbetsförmåga och att kunna skapa goda relationer. Kunskapssökande - att veta hur och var man söker och tillägnar sig kunskap/information samt att kunna värdera och ifrågasätta. Omvärldskunskap - att se helheter och förstå sammanhang. Bildningsnämndens prioriterade mål: Ett hälsobefrämjande arbete På skolan finns det en stor medvetenhet om vikten att ha en god hälsa. Tid ägnas exempelvis åt promenader utanför ämnet idrott och hälsa. Eleverna får prova på olika idrotter och aktiviteter för att de ska hitta något som intresserar dem. Ett mål har varit att eleverna ska bli medvetna om nyttan och glädjen av att röra sig. Vikten av en god kosthållning poängteras också. Skolan ligger väl framme när det gäller deltagande och resultat i olika idrottsevenemang. Eleverna i år 6B vann Platens Cup i fotboll! Inom skolan arrangeras skridskodag, friidrottsdag och deltagande i skoljoggen. Råssnässkolans fritidshem deltog också i innefotbollscupen och innebandycupen som arrangerades för kommunens fritidsbarn. Råssnässkolans fritidshem deltog dessutom med framgång i det lådbilsrace som utkämpades mellan kommunens fritidshem. I varje spår finns ett hälsoombud vars uppgift är att arbeta fram/erbjuda aktiviteter samt inspirera personal till att tänka på sin hälsa. En utemiljö som stimulerar eleverna till fantasi, lek och rörelse är av vikt i ett hälsofrämjande arbete på en skola. Lasse Ström från Nykterhetsförbundet besökte skolans 5-6:or och deras föräldrar för att ha en dialog och informera om droger. Tyvärr var intresset från föräldrarna dåligt. Arbetsmiljöverket besökte Råssnässkolan den 2/5 med anledning av den kraftsamling de gör i landets skolor när det gäller frågor som stressoch arbetsbelastning, hot och våld, mobbing, utrustning, hur skolan arbetar med arbetsmiljöfrågor, buller och lokalutnyttjande. Vid besöket delades ut såväl ros som ris och vid årets slut var de flesta påpekanden åtgärdade. Eleverna arbetar aktivt med skolans arbetsmiljö genom arbetsmiljörådet och elevrådet. Framförallt har man under året koncentrerat arbetet kring den psykosociala arbetsmiljön, men man har också fortsatt arbetat med att sänka ljudnivån i matsalen. Arbetsmiljörådet deltog aktivt vid Arbetsmiljöverkets besök den 2/5. Nationellt mål: Kunskaper Bildningsnämndens prioriterade mål: Läskunnighet och lusten att lära Läskunnighet Vi arbetar efter den kommunövergripande mallen för kvalitetssäkring i svenska. Råssnässkolan kompletterar kvalitetssäkringen med ytterligare moment som Reading Recovery Programme och Better Reading Partnership samt flera tester. Språktimmen (Litteracy hour) för år F-3 genomförs vid minst ett tillfälle i veckan. Som en fortsättning på språktimmen för de yngre barnen, fortsätter år 3-6 med en strukturerad litteraturläsning. Byggstenarna är ett eget material som används för att säkra målen i läs- och skrivutvecklingen. Lusten att lära Lust att lära - utveckla glädje, nyfikenhet och lust att lära genom: Individanpassad undervisning. Visa på olika inlärningssätt. Ge barnet valmöjligheter när så är möjligt. Eget ansvar. Ge uppmuntran och beröm. Temaarbeten. Lusten att lära som prioriterat mål är svårt att definiera och bygger på mycket subjektiva upplevelser hos eleverna. Möjligtvis kan elevenkätens svar, om eleverna trivs i skolan, kopplas till lusten att lära. Hur Råssnässkolan försöker få barnen att känna lärandets glädje framgår under rubriken Råssnässkolan arbetar utifrån Mål och riktlinjer i Lpo94 enligt följande : Social kompetens - Alla ska ha/få självkännedom, självförtroende, samarbetsförmåga och kunna skapa goda relationer genom: Grupparbete, gruppövningar. Stöd och uppmuntran.

5 Bli respekterad. Lära konsekvenser av sitt handlande. Ge tid till diskussioner och samtal. Temaarbeten och gemensamma aktiviteter över åldersgränserna. Under 2005 arbetade skolan fram ett policydokument om läxor som skolrådet ställde sig bakom. Råssnässkolan har, tillsammans med 190 andra skolor i Sverige, tagits ut för att våren 2006 delta i en internationell studie av läsförmågan hos elever i år 4. Studien som heter PIRLS 2006 (Progress in International Reading Literacy Study) organiseras av IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) och genomförs i Sverige av Skolverket i samarbete med forskare från Uppsala universitet. Studien kommer att jämföra skillnader mellan de 40 deltagande ländernas skolsystem och kommer att ge stöd för förbättringar i läsinlärning. En förstudie genomfördes på Råssnässkolan under våren Förstudien syftar till att finslipa mätmetoder och mätinstrument inför huvudstudien. Exempel på lustfyllda temadagar: A-spåret arrangerade en dag med tema Matematik där man i olika stationer arbetade med problemlösning och praktisk matematik. Man tillverkade också olika mätinstrument som kan användas i undervisningen. B/ C-spårets temadag var Höst som genomfördes på Råssnäsudden där 300 elever deltog i olika aktiviteter. Dagen fungerade mycket bra med stämningen på topp. Nationellt mål: Elevernas ansvar och inflytande Bildningsnämndens prioriterade mål: Demokrati Med stöd av de vuxna Alla elever ska känna sig delaktiga i den process som leder fram till demokratiska beslut. Samtliga elever har klassråd en gång i veckan, där gemensamma angelägenheter tas upp. Ansvarig är en av handledarna. Ett övergripande elevråd, matråd och arbetsmiljöråd finns på skolan. Barnen ska kunna påverka inriktningen på verksamheten utifrån deras intresse, mognad och behov och lära sig ta ansvar för gemensamma beslut och ansvarsområden. Varje spår har ett elevråd som består av elevrepresentanter samt en ansvarig vuxen. Att vara elevrådsrepresentant är ett hedersuppdrag. Förslag på representanter tas ut av det gamla elevrådet. Val i augusti. Elevskyddsombud utses av elevrådet. Eleverna ska ges möjlighet att ta ansvar för sin egen arbetsmiljö och sitt eget lärande genom att tänka efter hur han/hon bäst lär sig planera, utföra och utvärdera sitt arbete. Läroplanens uppnåendemål ska konkretiseras för eleverna. Eleverna ska vara aktivt delaktiga i planering och beslut. Förutom att arbeta med fysisk- och psykosocial arbetsmiljö under 2005 har elevrådet tagit upp och haft en dialog med taxiföretaget angående problemet med att taxibilarna håller för hög fart när de åker in till särskolan. De har även byggt upp en positiv dialog med ansvarig för skolluncherna på lasarettsköket kring matsituationen vid skolan. Matrådet har även gjort ett studiebesök på lasarettsköket. Nationellt mål: Skola och hem Personal ska möta barn och föräldrar med respekt. Tydlig kommunikation mellan skola och hem gällande rättigheter och skyldigheter, genom att redan vid skolstart skriftligt tydliggöra skolans, elevers och vårdnadshavares förväntningar på varandra. Målen för skolans verksamhet ska presenteras för föräldrarna på föräldramöten. Målen för varje enskilt barn diskuteras vid utvecklingssamtalen. Skolan har ett skolråd som sammanträder minst två gånger per termin. Skolrådet består av föräldraoch lärarrepresentanter samt rektor och biträdande rektor. Nationellt mål: Övergång och samverkan

6 Överlämnandesamtal sker när barnet byter enhet d.v.s. går från förskolan till förskoleklass och från skolår 6 till skolår 7. I handlingsplanen för övergång från förskolan till förskoleklass finns bl a inskrivet att förskoleklass- och fritidshemspersonal ska arrangera Öppet Hus och aktivitetsdagar för områdets 5-åringar och deras föräldrar. Detta för att presentera sig och verksamheten samt att låta barnen bekanta sig med varandra inför skol- och fritidshemsstart. Nationellt mål: Skolan och omvärlden Bildningsnämndens prioriterade mål: Kultur Skolan ska ge eleverna kunskap och inblick i närsamhället genom att göra studiebesök, bjuda in olika personer, samarbeta med olika verksamheter, besöka arbetsplatser etc. Skolan ska ta tillvara alla barns olika kulturella bakgrunder och erfarenheter. Skolan ska ge eleverna möjlighet till olika kulturupplevelser genom att t ex bjuda in författare, konstnärer, ta del av musikevenemang och teater. Målet att alla elever via KULGRIS ska erbjudas ett professionellt kulturevenemang och/eller en lokal produktion per år och för att stimulera och få inspiration till skolans/klassens eget skapande. Förutom det kulturskapande som sker i klasserna så har alla elever möjlighet att visa upp sig för en större publik vid sommaravslutning (år 4), adventsfirande (år 5), lucia (år 3) och julspel (år 6). Dessutom arrangerar skolan en årlig talangjakt, där juryn alltid har svårt att utse en vinnare bland alla mycket duktiga talanger. Aktiviteter som skolans elever fått ta del av är: - En tidsresa till Nubbekullen, där besökare fick pröva på hantverk och arbete på gammaldags vis. - Dansföreställningen Krumsprång. - Abellis buss en ambulerande teater. - Teatern om Bip på Charlottenborgs slott. - Vadstena Akademin och Östgöta Musikens opera Huvudsaken. - Missionskyrkans påskspel i Folkets Hus. - Filmen Min vän Joe. - Gryningens teaterföreställning Musketöserna. - Råssnäskyrkans allhelgonavandring. - Teater och lergubbar på Charlottenborgs slott. - Galleri Ett Bananflugor och kramsnö och Stolar och skivomslag. - Dubergska gården: Konstutställning. Konstmappen Djungeljim. - Biblioteket: Muminsalong. - Guidad rundvandring i Verkstadsområdet. - Kulgristeater i Bibliotekets sagorum. - Till den egna produktionen hör musik, dans, bildspel och teater och en Rymdmusikal. Fritidshemmet Findus hade HC Andersen tema under våren och på hösten uppmärksammades Pippi Långstrump och Mumintrollet som båda fyllde 60 år. Spår A har arbetat med ett HC Andersentema. Bläckfisken har sett teater på Friluftsteatern i Linköping. Alla elever i 4-6 har fått en CD Spåren efter Jan-Olov en radioteater från Ung scen Öst. De yngre eleverna har gjort studiebesök på lantgårdar. Skolan är representerad i BRÅMO Väster och har ett aktivt samarbete med närpolisen. Under 2005 har kontakterna handlat en del om skadegörelse och hot. Nationellt mål: Bedömning och betyg Vid bedömning utgår vi från varje enskild individs arbetsprestation och förutsättning. Åtgärdsprogram ska skrivas för varje barn som behöver särskilt stöd. De som inte klarat av de nationella proven ska tillsammans med handledare och förälder skriva ett åtgärdsprogram före september månads utgång nästa läsår. Målsättningen är att läxstöd organiseras i någon form, i varje spår. Vid utvecklingssamtal bedöms den sociala utvecklingen likväl som den kunskapsmässiga och alla

7 som arbetar runt barnet ska vara delaktiga i arbetet kring utvecklingssamtalet. Eleverna ska ges möjlighet att själv bedöma sina resultat och sin utveckling tillsammans med vuxen. Resultaten i nationella proven analyseras årligen för att bedöma orsaken till att alla ej når godkänt resultat. Resultat enkät år 2 Instämmer alltid eller ibland % Jag får vara med och ta ansvar för det jag ska lära mig i skolan Jag tycker att de vuxna i skolan lyssnar på vad jag tycker Jag trivs i skolan Analys Svarsresultaten tycks ligga ganska konstant från år till år. Resultat enkät år 5 Instämmer helt eller delvis % Jag är med och tar ansvar för vad jag ska lära mig i skolan Jag känner att de vuxna i skolan lyssnar på vad jag tycker Jag trivs i skolan Analys Svarsresultaten tycks ligga ganska konstant från år till år. Undantaget är fråga 1 som kanske visar att eleverna fått insikt i vad frågan innebär. Resultat föräldraenkät Andel föräldrar som svarat mycket bra eller bra % Hur tycker du att samverkan mellan hem och förskola/skola fungerar idag? År År Analys Svarsresultaten tycks ligga ganska konstant från år till år. Resultat nationella mål år 5 Andel elever som uppnått målen % Svenska Matematik Engelska Analys Alla prov i svenska bedömdes av tre pedagoger, möjligen kan detta ha lett till en hårdare bedömning. Vi konstaterar också att flera elever har slarvat i skrivmomentet. De som behöver stöd i sitt skrivande har också fått det. Alla som ännu ej uppnått målen i år 5 gör om provet i år 6. RESULTAT/FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER UNDER 2005 Under 2005 är andelen elever som nått målen i svenska, engelska och matematik högre än under år Från och med läsåret 04/05 infördes en grupptimme i engelska i år 5 vilket möjligen lett till att resul- tatet i engelska inte sjönk i samma omfattning som i svenska och matematik. Under år 2005 fokuseras skolans värdegrundsarbete på begreppen solidaritet, respekt och kamratskap Representanter för Rädda Barnen, Röda Korset och en klassförälder vars familj har fadderbarn har varit på skolan för att berätta om hur de gör en solidaritetsinsats.

8 Personalens arbete med Språket har resulterat i ett policydokument. Språkandet Våren 2003 startades ett nytt samarbetsprojekt mellan förskolor och skolor på Motala Väster för att skapa en pedagogisk Röd tråd i området. Projektet - Språkandet syftar till att utveckla elevernas språkförmåga. Projektet avslutas våren Mål i Språkandet: Den 1 juli 2005 har våra elever bättre resultat på mätbara tester jämfört med läsåret 02/03, vi en högre andel pedagogiska A miljöer enligt definition Skolverkets rapport 1999:160) eller samspelande atmosfär (forskningsrapport gällande förskolan, Eva Johansson), vi en gemensam dokumentation om elevernas studiegång. Vad det gäller en gemensam dokumentation om elevernas studiegång är målet nått. DLS resultaten har förbättrats från år 02/03 och då framförallt läsförståelsen. UTVECKLINGS-/FÖRBÄTTRINGS- ÅTGÄRDER UNDER 2006 IUP Vid 2006 års utgång har alla klasser på Råssnässkolan individuella utvecklingsplaner för alla elever. Storyline Vid 2006 års utgång har alla pedagoger vid Råssnässkolan kunskap om Storyline. NTA Vid 2006 års utgång är Råssnässkolan delaktig i kommunens satsning Naturvetenskap och Teknik för Alla.

KVALITETSREDOVISNING 2007

KVALITETSREDOVISNING 2007 KVALITETSREDOVISNING 2007 Karlslund Rektor Eva-Lott Petersson Grierson Adress Borensvägen 135 Postadress 591 62 Motala Telefon 0141-225935 Fax 0141-57345 E-post evalott.petersson@motala.se Barn/elever

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Gäddgårdsskolan Grundskola årskurs 1-9 Barn- och utbildningsförvaltningen Ulf Carlsson 2010-05-04 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING TREKANTEN

KVALITETSREDOVISNING TREKANTEN KVALITETSREDOVISNING 07-08 TREKANTEN förskola grundskola F-6 fritidshem Trekanten den 13 oktober 2008 Ann-Charlotte Nilsson Rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2007/2008 Inom barn- och ungdomsnämndens

Läs mer

1 (19) Töllsjöskolan F-6 Läsåret 2010/2011. Töllsjöskolan år F-6. Kvalitetsredovisning 2010/2011 BOLLEBYGDS KOMMUN

1 (19) Töllsjöskolan F-6 Läsåret 2010/2011. Töllsjöskolan år F-6. Kvalitetsredovisning 2010/2011 BOLLEBYGDS KOMMUN 1 (19) Töllsjöskolan år F-6 Kvalitetsredovisning 2010/2011 BOLLEBYGDS KOMMUN 2 (19) 1. Verksamhetens förutsättningar 1.1. Om verksamhetsområdet Töllsjöskolan tar emot elever från förskoleklass till och

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN BANDHAGENS SKOLA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1414-001-148/2013 SID 1 (17) 2013-10-18 Handläggare: Ylva Wikman Telefon: 08 508 48840 Kvalitetsredovisning Inledning Bandhagens grundskola, grundsärskola

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL 1. Inledning Beta School är en F-9 grundskola. Skolan har karaktärsämnena matematik, engelska och ämnet svenska som ligger högst på skolans timplan. IT är ett verktyg

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6

Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6 - Oskarshamns kommun Barn och utbildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6 Rektor: Maritha Karlsson Adress: Kustvägen 5 Postadress: 570 90 Påskallavik Telefon:

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Enhet Kinnarp Läsår 2007/2008 Pelle Nilsson Bitr. rektor Innehållsförteckning Del 1 Beskrivning av verksamheten Enhetens/skolans rutiner för kvalitetsarbete Del 2 Läroplanens och kommunens

Läs mer

Bildningsförvaltningen. Kvalitetsredovisning 2007

Bildningsförvaltningen. Kvalitetsredovisning 2007 Bildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning 2007 1. INLEDNING Bildningsförvaltningen är organiserad under Bildningsnämnden. Området omfattar drygt hälften av hela Motala kommuns verksamhet. Att få ett

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Fastställd 2010-01-29 av rektor Else-Marie Bergvall Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Som underlag för vår kvalitetsredovisning

Läs mer

Kvalitets- redovisning Älvängenskolan 2008-2009

Kvalitets- redovisning Älvängenskolan 2008-2009 Kvalitetsredovisning Älvängenskolan 2008-2009 Kvalitetsredovisning 2008-09 för förskoleklass, fritidshem och grundskola på Älvängenskolan Innehållsförteckning 1. Ansvarig för kvalitetsredovisningen 2.

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Följande enheter ingår i kvalitetsredovisningen: Vikbolandsskolan Gäller för tidsperioden: läsåret 2008/2009 Rektorer: Stella W Wallentin & Maria

Läs mer

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING...

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... 5 Mål 1... 5 Mål 2... 5 Mål 3... 6 2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 7 2.1

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen, som öppnades 1998, ligger intill villaområdet Borgbyn i Bollstanäs. Förskolan har 5 avdelningar

Läs mer

LÄRANDE- SEKTIONEN LJUNGBACKENS FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM

LÄRANDE- SEKTIONEN LJUNGBACKENS FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM LÄRANDE- SEKTIONEN LJUNGBACKENS FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM Kvalitetsredovisning för förskola/fritidshem läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning 3 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 3 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 Personalen Linblommansskola genom Agneta Forsvik Lundmark Rektor 2007-06-07 Innehållsförteckning Inledning...... s 3 Förutsättningar... s 4 Elevernas arbetsmiljö

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen Läsåret 2008/2009 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Grundfakta... 4 1.2 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen... 4 2. Förutsättningar...

Läs mer

Läsåret 2012/13. Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem. Innehållsförteckning. September 2013. Kerstin Schöblom

Läsåret 2012/13. Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem. Innehållsförteckning. September 2013. Kerstin Schöblom Läsåret 2012/13 Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem Kerstin Schöblom September 2013 Innehållsförteckning Skollag (2010:800) 4 kap. Kvalitet och inflytande Kapitlets innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13.

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Redovisningen utgår ifrån övergripande mål och riktlinjer i LGR-11. Kap. 2.1. Normer och värden. Mycket gruppstärkande övningar i början på

Läs mer

Vallhovskolans kvalitetsredovisning 2011-2012

Vallhovskolans kvalitetsredovisning 2011-2012 Grund-/särskola Datum Sidan 1(25) 2012-06-21 Vallhovskolans kvalitetsredovisning 2011-2012 1. Organisation I skolans öppna och flexibla planlösning finns både för- och nackdelar. Den inbjuder och möjliggör

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Bullerbyns förskola i Hudiksvalls kommun Granskning genomförd i november 2012 av Kerstin Forsberg och Anita Sjöberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Bullerbyns

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport S:t Jörgens skola Helsingborgs stad Granskning genomförd i december 2013 av Maj-Viol Axelius-Thostrup och Viveca Serder Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning S:t Jörgens

Läs mer

Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo

Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo Inspektionsrapport från Skolverket 2006:28 Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo Stadsdelsrapport Skolrapporter Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Limhamn-Bunkeflo

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Uppsala Enskilda Skola Läsåret 2012-2013

Kvalitetsredovisning för Uppsala Enskilda Skola Läsåret 2012-2013 Kvalitetsredovisning för Uppsala Enskilda Skola Läsåret 2012-2013 Innehållsförteckning 1. Presentation av skolan 1.1. Vision 1.2. Organisation 1.3. Rektors uppdrag 2. Skolans kvalitetsarbete 2.1. Skolans

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar:

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar: Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14 1. Ramlösa friskola och fritids, ansvarig Lisa Meviken (rektor) 2. Förutsättningar: Ramlösa friskola är en verksamhet som drivs i privat

Läs mer

Underlag för Kvalitetsredovisning av processen Hälsofrämjande skolutveckling

Underlag för Kvalitetsredovisning av processen Hälsofrämjande skolutveckling Underlag för Kvalitetsredovisning av processen Hälsofrämjande skolutveckling Detta underlag kan med fördel användas av medarbetarna i de enskilda arbetslagen när arbetet med indikatorerna diskuteras och

Läs mer

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg Antal elever : Under detta läsår kommer vi att ha 166 elever varav 21 i förskoleklass. Antalet elever i de yngre årskurserna 1 3 är : 75 stycken äldre årskurserna 4 6 är : 70 stycken Lokaler : För att

Läs mer