KVALITETSREDOVISNING 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSREDOVISNING 2005"

Transkript

1 KVALITETSREDOVISNING 2005 Råssnäs Rektor Birgitta Larsson Britt Elffors Adress Box 5003 Postadress Motala Telefon , Fax E-post Barn/elever Personal vaktmästare 6 förskollärare 10 elevassistenter 1 skolassistent 31 grundskollärare 1 rektor 1 skolvärd 7 fritidspedagoger 1 bitr. rektor 14 modersmålslärare Presentation av vår verksamhet Råssnässkolan är en F-6 skola belägen på Motala Väster som är ett mångkulturellt område, i begreppets vidaste mening. Ca 25 % av eleverna har invandrarbakgrund. De största språkgrupperna är arabiska och bosniska. Skolan var t.o.m. vt -05 indelad i tre spår A, B och C. fr. o. m. ht -05 bildades två spår A och B/C med ca 437 elever i 20 klasser från och med förskoleklass till och med skolår 6. På Råssnässkolan finns Bläckfisken, en grupp för barn i förskoleklass till och med skolår 6, som har diagnosen Aspergers syndrom. Bläckfisken tar emot elever från hela Motala kommun. Findus, Laban och Nisse heter skolans 3 fritidshemsavdelningar. Findus och Laban tar emot barn t. o. m. skolår 2. De äldre eleverna, som går i skolår 3-6, tas emot på avdelning Nisse. Lokalintegrerad på Råssnässkolan finns särskolans träningsskola. Som närmaste grannar på skolgården finns en fritidsgård, två grundsärskoleklasser samt Pusselbiten som är en enhet för barn med autism. Större delen av område Västers resursteam (skolsköterska, psykolog, specialpedagog, kurator och specialpedagog tal och språk) är lokaliserade till Råssnässkolan. Kommunens modersmålslärare har en organisatorisk tillhörighet på Råssnässkolan. Råssnässkolan samarbetar med lärarutbildningen i Linköping och tar emot lärarstudenter i deras VFU. Detta upplever skolans personal som kompetensutvecklande även för egen del. Biträdande rektor på sko-lan är en av tre i kommunen som samordnar lärarkandidaterna och är kontaktperson gentemot lärarhög-skolan. Viktiga lokala händelser under 2005 Skolan organiserades om till två spår A och B/C framförallt märks det för personalen i B/C som samarbetar kring alla elever i gamla B och C-spåret. Klassbenämningarna kommer fortfarande att heta B och C. Skolan har fått en biträdande rektor som även tagi med sig delar av sin tidigare verksamhet, d.v.s. kommunens modersmålslärare som fr.o.m. ht 05 organisatoriskt tillhör Råssnässkolan. Skolans resursteam bestående av skolsköterska, psykolog, kurator, specialpedagog och talpedagog har fr.o.m. höstterminen -05 sina arbetsrum på Råssnässkolan. Bostadsstiftelsen Platen bygger en ny park i anslutning till skolan, vilket innebär utökad möjlighet till positiv utevistelse för skolans elever. Eleverna vid skolan har deltagit i utsmyckningen av parken.

2 Fritidshemmens lägerverksamhet under 2 veckor på sommarlovet vid Korpenstugorna på Råssnäsudden hör till enhetens viktiga traditioner. Där har barnen möjlighet till friluftsliv med bad, sagostig, lekar och övernattning. Till kommande traditioner kan också räknas Fritidshemmens dag, där Råssnässkolans fritidshem bjuder in kommunens övriga fritidshem till en aktivitetsdag. Ca 360 barn deltog med liv och lust i olika aktiviteter. EKONOMI/RESURSER Total budget 2005 = tkr. Budgetavvikelse 3%. PERSONAL Råssnässkolans verksamhet är fr.o.m. ht -05 organiserad i två spår med förskoleklass upp till skolår 6 samt fritidshem. Spår A och spår B/C. Inom spåren finns sedan många år ett väl utvecklat arbetslagsarbete där alla spårets yrkeskategorier ingår. Minst två gånger/termin har vi längre spårmöten, där all personal i spåren deltar. Detta är viktigt för att samarbetet i spåren ska fungera samt för att bibehålla helhets-synen på verksamheten. Förskollärare och fritidspedagoger arbetar i skolan under förmiddagstid och vid speciella tillfällen arbetar grundskollärarna på skolans fritidshemsavdelningar. Kommunens modersmålslärare tillhör organisatoriskt Råssnässkolan men arbetar i skolor över hela kommunen. Hela gruppen av modersmålslärare träffas för informations- och utvecklingsfrågor en gång/månad. Därutöver träffas man språkvis för erfarenhetsutbyte i olika omfattning. Skolan har nästan 100 % behörig personal, något som möjligen beror på att vi har ett samarbete med lärarhögskolan, som är en bra rekryteringsbas just för att få behörig personal. Ett resursteam bestående av skolsköterska, psykolog, kurator, specialpedagog och talpedagog finns med i skolans elevvårdsteam. Skolan hålls ihop av en ledningsgrupp som består av rektorerna och en lärare från varje spår samt en ledamot som representerar förskoleklass och fritidshem. Studiedagar Fritidspedagogernas har haft en egen studiedag med Ewy Dahlin som talade om fritidspedagogernas yrkesroll. Elevassistenter och utvalda föräldrar deltog i en föreläsning av Agneta Hell från Specialpedagogiska Institutet om så kallade bokstavsbarn under rubriken "Om de bara kunde skärpa sig". Studiedagen den 7/4 bearbetade hela personalgruppen sina olika fördomar under Åsa Ohlssons ledning. Åsa kommer från föreningen Skolor mot rasism. Studiedagen utmynnade i att skolan beslutade att värdegrundsarbetet under året skulle fokusera på språket, d.v.s. det allt hårdare språkbruket bland eleverna. Under våren avslutades område Västers gemensamma fortbildningsprojekt Språkandet. Höstterminen inleddes med en dag tillsammans med Lou Rossling som önskar inspirera var och en att ta tag i sina liv, och att se glädjen och möjligheterna hos var och en. Lou talade under rubriken Med förnuft och känsla. Christer Sandell föreläste om Det verbala våldet på vår studiedag den 5/9. Föreläsningen handlade om sambandet mellan grovt språk, fysiskt våld och barns uppväxtvillkor. Sandell menar att alla vi vuxna runt barnen måste aktivt hjälpas åt att bryta det negativa mönstret. Föreläsningen är en fortsättning på skolans värdegrundsarbete och diskussionerna följdes senare upp i arbetslagen. Under året har även genomförts utbildning i Hjärt- och Lungräddning. RESULTAT - MÅLUPPFYLLELSE- NATIONELLA MÅL-ANALYS Nationellt mål: Normer och värden

3 Råssnässkolan arbetar utifrån Mål och riktlinjer i Lpo94 enligt följande: Normer och värden Skolan ska samarbeta med hemmen i elevernas fostran och därmed klargöra skolans normer och regler som en grund för arbetet och för samarbetet genom: föräldramöten utvecklingssamtal tamburkontakt ärlighet, öppenhet och rak kommunikation diskutera skolans förväntanspunkter på utvecklingssamtalen Alla ska lära sig att respektera sig själva och andra. Alla människor är lika mycket värda. Alla är vi olika och ska bli uppskattade för den vi är. Det får/lär vi oss genom: Klassråd. Ge tid till att reda upp konflikter. Ge tid till samtal om värderingar. Lära sig om konsekvenser av sitt handlande. Lära sig att kompromissa. Uppmärksamma olika kulturer. Dagligen uppmuntra och lyfta fram varje barn. Vi ska aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper. Det gör vi genom att: ha olika elevgrupperingar, ha ett stort kontaktnät av vuxna runt barnen, ha en aktiv anti-mobbinggrupp och en levande anti-mobbingplan, varje arbetslag ska tidigt på höstterminen aktualisera skolans plan mot mobbning, anti-mobbningsplanen ska tas upp i elevrådsutbildningen. I vår relation till varandra är vi på Råssnässkolan överens om 5 viktiga punkter: Ärlighet - med omtanke, ödmjukhet, öppenhet och rak kommunikation. Respekt - inse allas lika värde, förstå varandras olikheter och uppskatta varandra för vad man är. Lyhördhet - vilja till förståelse och förmåga till att känna av och tolka varandras signaler. Positivt engagemang - med humor och glädje och positiva förväntningar samt genom att uppmuntra varandra. Flexibilitet - söka och vara öppen för lösningar i olika situationer. Kunskaper Lust att lära - utveckla glädje, nyfikenhet och lust att lära genom: Individanpassad undervisning. Visa på olika inlärningssätt. Ge barnet valmöjligheter när så är möjligt. Eget ansvar. Ge uppmuntran och beröm. Temaarbeten. Alla ska ha/få självkännedom, självförtroende, samarbetsförmåga och kunna skapa goda relationer genom: Grupparbete, gruppövningar. Stöd och uppmuntran. Bli respekterad. Lära konsekvenser av sitt handlande. Ge tid till diskussioner och samtal. Temaarbeten. Ge tillfälle att träna och tillämpa kunskaper som är viktiga för att klara ett liv i dagens samhälle genom: Ett vårdat språk. Regler och lagar. Kritiskt granska. Använda sina kunskaper. I vad som är meningsfull kunskap är vi på Råssnässkolan överens om 5 viktiga punkter: Praktisk livskunskap. Baskunskaper. - att kunna kommunicera, läsa, skriva och räkna.

4 Social kompetens - att ha självkännedom, självförtroende, samarbetsförmåga och att kunna skapa goda relationer. Kunskapssökande - att veta hur och var man söker och tillägnar sig kunskap/information samt att kunna värdera och ifrågasätta. Omvärldskunskap - att se helheter och förstå sammanhang. Bildningsnämndens prioriterade mål: Ett hälsobefrämjande arbete På skolan finns det en stor medvetenhet om vikten att ha en god hälsa. Tid ägnas exempelvis åt promenader utanför ämnet idrott och hälsa. Eleverna får prova på olika idrotter och aktiviteter för att de ska hitta något som intresserar dem. Ett mål har varit att eleverna ska bli medvetna om nyttan och glädjen av att röra sig. Vikten av en god kosthållning poängteras också. Skolan ligger väl framme när det gäller deltagande och resultat i olika idrottsevenemang. Eleverna i år 6B vann Platens Cup i fotboll! Inom skolan arrangeras skridskodag, friidrottsdag och deltagande i skoljoggen. Råssnässkolans fritidshem deltog också i innefotbollscupen och innebandycupen som arrangerades för kommunens fritidsbarn. Råssnässkolans fritidshem deltog dessutom med framgång i det lådbilsrace som utkämpades mellan kommunens fritidshem. I varje spår finns ett hälsoombud vars uppgift är att arbeta fram/erbjuda aktiviteter samt inspirera personal till att tänka på sin hälsa. En utemiljö som stimulerar eleverna till fantasi, lek och rörelse är av vikt i ett hälsofrämjande arbete på en skola. Lasse Ström från Nykterhetsförbundet besökte skolans 5-6:or och deras föräldrar för att ha en dialog och informera om droger. Tyvärr var intresset från föräldrarna dåligt. Arbetsmiljöverket besökte Råssnässkolan den 2/5 med anledning av den kraftsamling de gör i landets skolor när det gäller frågor som stressoch arbetsbelastning, hot och våld, mobbing, utrustning, hur skolan arbetar med arbetsmiljöfrågor, buller och lokalutnyttjande. Vid besöket delades ut såväl ros som ris och vid årets slut var de flesta påpekanden åtgärdade. Eleverna arbetar aktivt med skolans arbetsmiljö genom arbetsmiljörådet och elevrådet. Framförallt har man under året koncentrerat arbetet kring den psykosociala arbetsmiljön, men man har också fortsatt arbetat med att sänka ljudnivån i matsalen. Arbetsmiljörådet deltog aktivt vid Arbetsmiljöverkets besök den 2/5. Nationellt mål: Kunskaper Bildningsnämndens prioriterade mål: Läskunnighet och lusten att lära Läskunnighet Vi arbetar efter den kommunövergripande mallen för kvalitetssäkring i svenska. Råssnässkolan kompletterar kvalitetssäkringen med ytterligare moment som Reading Recovery Programme och Better Reading Partnership samt flera tester. Språktimmen (Litteracy hour) för år F-3 genomförs vid minst ett tillfälle i veckan. Som en fortsättning på språktimmen för de yngre barnen, fortsätter år 3-6 med en strukturerad litteraturläsning. Byggstenarna är ett eget material som används för att säkra målen i läs- och skrivutvecklingen. Lusten att lära Lust att lära - utveckla glädje, nyfikenhet och lust att lära genom: Individanpassad undervisning. Visa på olika inlärningssätt. Ge barnet valmöjligheter när så är möjligt. Eget ansvar. Ge uppmuntran och beröm. Temaarbeten. Lusten att lära som prioriterat mål är svårt att definiera och bygger på mycket subjektiva upplevelser hos eleverna. Möjligtvis kan elevenkätens svar, om eleverna trivs i skolan, kopplas till lusten att lära. Hur Råssnässkolan försöker få barnen att känna lärandets glädje framgår under rubriken Råssnässkolan arbetar utifrån Mål och riktlinjer i Lpo94 enligt följande : Social kompetens - Alla ska ha/få självkännedom, självförtroende, samarbetsförmåga och kunna skapa goda relationer genom: Grupparbete, gruppövningar. Stöd och uppmuntran.

5 Bli respekterad. Lära konsekvenser av sitt handlande. Ge tid till diskussioner och samtal. Temaarbeten och gemensamma aktiviteter över åldersgränserna. Under 2005 arbetade skolan fram ett policydokument om läxor som skolrådet ställde sig bakom. Råssnässkolan har, tillsammans med 190 andra skolor i Sverige, tagits ut för att våren 2006 delta i en internationell studie av läsförmågan hos elever i år 4. Studien som heter PIRLS 2006 (Progress in International Reading Literacy Study) organiseras av IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) och genomförs i Sverige av Skolverket i samarbete med forskare från Uppsala universitet. Studien kommer att jämföra skillnader mellan de 40 deltagande ländernas skolsystem och kommer att ge stöd för förbättringar i läsinlärning. En förstudie genomfördes på Råssnässkolan under våren Förstudien syftar till att finslipa mätmetoder och mätinstrument inför huvudstudien. Exempel på lustfyllda temadagar: A-spåret arrangerade en dag med tema Matematik där man i olika stationer arbetade med problemlösning och praktisk matematik. Man tillverkade också olika mätinstrument som kan användas i undervisningen. B/ C-spårets temadag var Höst som genomfördes på Råssnäsudden där 300 elever deltog i olika aktiviteter. Dagen fungerade mycket bra med stämningen på topp. Nationellt mål: Elevernas ansvar och inflytande Bildningsnämndens prioriterade mål: Demokrati Med stöd av de vuxna Alla elever ska känna sig delaktiga i den process som leder fram till demokratiska beslut. Samtliga elever har klassråd en gång i veckan, där gemensamma angelägenheter tas upp. Ansvarig är en av handledarna. Ett övergripande elevråd, matråd och arbetsmiljöråd finns på skolan. Barnen ska kunna påverka inriktningen på verksamheten utifrån deras intresse, mognad och behov och lära sig ta ansvar för gemensamma beslut och ansvarsområden. Varje spår har ett elevråd som består av elevrepresentanter samt en ansvarig vuxen. Att vara elevrådsrepresentant är ett hedersuppdrag. Förslag på representanter tas ut av det gamla elevrådet. Val i augusti. Elevskyddsombud utses av elevrådet. Eleverna ska ges möjlighet att ta ansvar för sin egen arbetsmiljö och sitt eget lärande genom att tänka efter hur han/hon bäst lär sig planera, utföra och utvärdera sitt arbete. Läroplanens uppnåendemål ska konkretiseras för eleverna. Eleverna ska vara aktivt delaktiga i planering och beslut. Förutom att arbeta med fysisk- och psykosocial arbetsmiljö under 2005 har elevrådet tagit upp och haft en dialog med taxiföretaget angående problemet med att taxibilarna håller för hög fart när de åker in till särskolan. De har även byggt upp en positiv dialog med ansvarig för skolluncherna på lasarettsköket kring matsituationen vid skolan. Matrådet har även gjort ett studiebesök på lasarettsköket. Nationellt mål: Skola och hem Personal ska möta barn och föräldrar med respekt. Tydlig kommunikation mellan skola och hem gällande rättigheter och skyldigheter, genom att redan vid skolstart skriftligt tydliggöra skolans, elevers och vårdnadshavares förväntningar på varandra. Målen för skolans verksamhet ska presenteras för föräldrarna på föräldramöten. Målen för varje enskilt barn diskuteras vid utvecklingssamtalen. Skolan har ett skolråd som sammanträder minst två gånger per termin. Skolrådet består av föräldraoch lärarrepresentanter samt rektor och biträdande rektor. Nationellt mål: Övergång och samverkan

6 Överlämnandesamtal sker när barnet byter enhet d.v.s. går från förskolan till förskoleklass och från skolår 6 till skolår 7. I handlingsplanen för övergång från förskolan till förskoleklass finns bl a inskrivet att förskoleklass- och fritidshemspersonal ska arrangera Öppet Hus och aktivitetsdagar för områdets 5-åringar och deras föräldrar. Detta för att presentera sig och verksamheten samt att låta barnen bekanta sig med varandra inför skol- och fritidshemsstart. Nationellt mål: Skolan och omvärlden Bildningsnämndens prioriterade mål: Kultur Skolan ska ge eleverna kunskap och inblick i närsamhället genom att göra studiebesök, bjuda in olika personer, samarbeta med olika verksamheter, besöka arbetsplatser etc. Skolan ska ta tillvara alla barns olika kulturella bakgrunder och erfarenheter. Skolan ska ge eleverna möjlighet till olika kulturupplevelser genom att t ex bjuda in författare, konstnärer, ta del av musikevenemang och teater. Målet att alla elever via KULGRIS ska erbjudas ett professionellt kulturevenemang och/eller en lokal produktion per år och för att stimulera och få inspiration till skolans/klassens eget skapande. Förutom det kulturskapande som sker i klasserna så har alla elever möjlighet att visa upp sig för en större publik vid sommaravslutning (år 4), adventsfirande (år 5), lucia (år 3) och julspel (år 6). Dessutom arrangerar skolan en årlig talangjakt, där juryn alltid har svårt att utse en vinnare bland alla mycket duktiga talanger. Aktiviteter som skolans elever fått ta del av är: - En tidsresa till Nubbekullen, där besökare fick pröva på hantverk och arbete på gammaldags vis. - Dansföreställningen Krumsprång. - Abellis buss en ambulerande teater. - Teatern om Bip på Charlottenborgs slott. - Vadstena Akademin och Östgöta Musikens opera Huvudsaken. - Missionskyrkans påskspel i Folkets Hus. - Filmen Min vän Joe. - Gryningens teaterföreställning Musketöserna. - Råssnäskyrkans allhelgonavandring. - Teater och lergubbar på Charlottenborgs slott. - Galleri Ett Bananflugor och kramsnö och Stolar och skivomslag. - Dubergska gården: Konstutställning. Konstmappen Djungeljim. - Biblioteket: Muminsalong. - Guidad rundvandring i Verkstadsområdet. - Kulgristeater i Bibliotekets sagorum. - Till den egna produktionen hör musik, dans, bildspel och teater och en Rymdmusikal. Fritidshemmet Findus hade HC Andersen tema under våren och på hösten uppmärksammades Pippi Långstrump och Mumintrollet som båda fyllde 60 år. Spår A har arbetat med ett HC Andersentema. Bläckfisken har sett teater på Friluftsteatern i Linköping. Alla elever i 4-6 har fått en CD Spåren efter Jan-Olov en radioteater från Ung scen Öst. De yngre eleverna har gjort studiebesök på lantgårdar. Skolan är representerad i BRÅMO Väster och har ett aktivt samarbete med närpolisen. Under 2005 har kontakterna handlat en del om skadegörelse och hot. Nationellt mål: Bedömning och betyg Vid bedömning utgår vi från varje enskild individs arbetsprestation och förutsättning. Åtgärdsprogram ska skrivas för varje barn som behöver särskilt stöd. De som inte klarat av de nationella proven ska tillsammans med handledare och förälder skriva ett åtgärdsprogram före september månads utgång nästa läsår. Målsättningen är att läxstöd organiseras i någon form, i varje spår. Vid utvecklingssamtal bedöms den sociala utvecklingen likväl som den kunskapsmässiga och alla

7 som arbetar runt barnet ska vara delaktiga i arbetet kring utvecklingssamtalet. Eleverna ska ges möjlighet att själv bedöma sina resultat och sin utveckling tillsammans med vuxen. Resultaten i nationella proven analyseras årligen för att bedöma orsaken till att alla ej når godkänt resultat. Resultat enkät år 2 Instämmer alltid eller ibland % Jag får vara med och ta ansvar för det jag ska lära mig i skolan Jag tycker att de vuxna i skolan lyssnar på vad jag tycker Jag trivs i skolan Analys Svarsresultaten tycks ligga ganska konstant från år till år. Resultat enkät år 5 Instämmer helt eller delvis % Jag är med och tar ansvar för vad jag ska lära mig i skolan Jag känner att de vuxna i skolan lyssnar på vad jag tycker Jag trivs i skolan Analys Svarsresultaten tycks ligga ganska konstant från år till år. Undantaget är fråga 1 som kanske visar att eleverna fått insikt i vad frågan innebär. Resultat föräldraenkät Andel föräldrar som svarat mycket bra eller bra % Hur tycker du att samverkan mellan hem och förskola/skola fungerar idag? År År Analys Svarsresultaten tycks ligga ganska konstant från år till år. Resultat nationella mål år 5 Andel elever som uppnått målen % Svenska Matematik Engelska Analys Alla prov i svenska bedömdes av tre pedagoger, möjligen kan detta ha lett till en hårdare bedömning. Vi konstaterar också att flera elever har slarvat i skrivmomentet. De som behöver stöd i sitt skrivande har också fått det. Alla som ännu ej uppnått målen i år 5 gör om provet i år 6. RESULTAT/FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER UNDER 2005 Under 2005 är andelen elever som nått målen i svenska, engelska och matematik högre än under år Från och med läsåret 04/05 infördes en grupptimme i engelska i år 5 vilket möjligen lett till att resul- tatet i engelska inte sjönk i samma omfattning som i svenska och matematik. Under år 2005 fokuseras skolans värdegrundsarbete på begreppen solidaritet, respekt och kamratskap Representanter för Rädda Barnen, Röda Korset och en klassförälder vars familj har fadderbarn har varit på skolan för att berätta om hur de gör en solidaritetsinsats.

8 Personalens arbete med Språket har resulterat i ett policydokument. Språkandet Våren 2003 startades ett nytt samarbetsprojekt mellan förskolor och skolor på Motala Väster för att skapa en pedagogisk Röd tråd i området. Projektet - Språkandet syftar till att utveckla elevernas språkförmåga. Projektet avslutas våren Mål i Språkandet: Den 1 juli 2005 har våra elever bättre resultat på mätbara tester jämfört med läsåret 02/03, vi en högre andel pedagogiska A miljöer enligt definition Skolverkets rapport 1999:160) eller samspelande atmosfär (forskningsrapport gällande förskolan, Eva Johansson), vi en gemensam dokumentation om elevernas studiegång. Vad det gäller en gemensam dokumentation om elevernas studiegång är målet nått. DLS resultaten har förbättrats från år 02/03 och då framförallt läsförståelsen. UTVECKLINGS-/FÖRBÄTTRINGS- ÅTGÄRDER UNDER 2006 IUP Vid 2006 års utgång har alla klasser på Råssnässkolan individuella utvecklingsplaner för alla elever. Storyline Vid 2006 års utgång har alla pedagoger vid Råssnässkolan kunskap om Storyline. NTA Vid 2006 års utgång är Råssnässkolan delaktig i kommunens satsning Naturvetenskap och Teknik för Alla.

KVALITETSREDOVISNING 2006

KVALITETSREDOVISNING 2006 KVALITETSREDOVISNING 2006 Råssnäs Rektor Birgitta Larsson Bitr rektor Britt Elffors Adress Box 5003 Postadress 591 05 Motala Telefon 0141-225743, 225768 0141-55457 E-post birgitta.larsson@motala.se britt.elffors@motala.se

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2007/08

KVALITETSREDOVISNING 2007/08 KVALITETSREDOVISNING 2007/08 Råssnäs Rektor Birgitta Larsson, tf Britt Elffors Bitr rektor Britt Elffors, tf Carina Ekholm Adress Box 5003 Postadress 591 05 Motala Telefon 0141 225768 0141 225687 E-post

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2005

KVALITETSREDOVISNING 2005 KVALITETSREDOVISNING 2005 Norra skolan Rektor Jimmy Szigeti Bitr.rektor Marianne Henriksson Adress Lasarettsg 17 Postadress 591 35 Motala Telefon 0141-22 34 80, 225161 Fax 0141-508 54 E-post jimmy.szigeti@motala.se

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2007

KVALITETSREDOVISNING 2007 KVALITETSREDOVISNING 2007 Råssnäs Rektor Birgitta Larsson, tf Britt Elffors Bitr rektor Britt Elffors, tf Carina Ekholm Adress Box 5003 Postadress 591 05 Motala Telefon 0141 225768 0141 225687 E-post britt.elffors@motala.se

Läs mer

Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11

Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11 Datum 2010-06-02 Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Plusgiro Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS Torsskolan Allfargatan 38 www.torsas.se 0486-33100

Läs mer

Smålandsstenars skolområde Arbetsplan

Smålandsstenars skolområde Arbetsplan Smålandsstenars skolområde Arbetsplan 2004-2005 1. Elevernas kunskaper - intresse och lust att lära med särskilt fokus på språk och matematik. Allt arbete ska syfta till att på ett lustfyllt sätt skapa

Läs mer

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan Lokal Arbetsplan 2011 F-klass och grundskolan NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Björnbärets Pedagogisk planering Läsåret 13-14

Björnbärets Pedagogisk planering Läsåret 13-14 Björnbärets Pedagogisk planering Läsåret 13-14 Skriven av Elisabeth Fors, Ulrika Söderström Normer och värden - Förskolan ska sträva efter att varje barn utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 151013 Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2007/08

KVALITETSREDOVISNING 2007/08 KVALITETSREDOVISNING 2007/08 Bergsätter Rektor Carina Berger Svensson Adress Duvedalsg 17 Postadress 591 61 Motala Telefon 0141-225761 Fax 0141-50982 E-post carina.berger.svensson@motala.se Barn/elever

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

Arbetsplan för Rösjöskolan Lpo94

Arbetsplan för Rösjöskolan Lpo94 Arbetsplan för Rösjöskolan Lpo94 Arbetsplan för Rösjöskolan Lpo94 Normer och värden Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

2015 ARBETSPLAN & MÅL

2015 ARBETSPLAN & MÅL 2015 ARBETSPLAN & MÅL FÖRSKOLAN BARNEN I DÖSHULT Frida Rosenström Lena Andersen Maja Månsson 2 Prioriterade mål 2015 SOCIALA UTVECKLINGEN Att barnen lär sig ta hänsyn till andra människor och att utveckla

Läs mer

Arbetsplan för Östra förskolan

Arbetsplan för Östra förskolan Bildningsförvaltningen Område Öst/Tingdal HT 2015 Arbetsplan för Östra förskolan Inledning: Östra förskolans arbetsplan bygger på de olika styrdokumenten som läroplanen, bildningsnämndens mål samt vårt

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Sid 3 Presentation av arbetssätt Sid 4 utifrån LGR 11 Sid 4 Normer och värden Kunskaper Sid 6 Elevers ansvar och inflytande

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN SOLHAGENS FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 5 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2007/08

KVALITETSREDOVISNING 2007/08 KVALITETSREDOVISNING 2007/08 Norra skolan Rektor Pär Höckert Rektor Marianne Henrikson Adress Lasarettsgatan 17 Postadress 591 35 Motala Telefon 0141-223480, 225161 0141-50854 par.hockert@motala.se marianne.henrikson@motala.se

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2007

KVALITETSREDOVISNING 2007 KVALITETSREDOVISNING 2007 Karlslund Rektor Eva-Lott Petersson Grierson Adress Borensvägen 135 Postadress 591 62 Motala Telefon 0141-225935 Fax 0141-57345 E-post evalott.petersson@motala.se Barn/elever

Läs mer

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården Sid 1 (13) Handlingsplan för Nya Lurbergsgården X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan

Läs mer

Handlingsplan för förskoleklasser och fritidshem i Boxholms kommun

Handlingsplan för förskoleklasser och fritidshem i Boxholms kommun Handlingsplan för förskoleklasser och fritidshem i Boxholms kommun Januari 2008 Skolans uppdrag Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (LPO 94) har anpassats för att även omfatta förskoleklassen

Läs mer

Senast ändrat

Senast ändrat Köpings kommun Arbetsplan för Hattstugan Läsår 2015 2016 Lena Westling, Malin Arvidson, Monica Viborg, Ramona Vikman 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016

Arbetsplan 2015/2016 Arbetsplan 2015/2016 Reviderad nov 2015 Varje dag är en dag fylld av glädje, trygghet lek och lärande Förskolor öster område 2; Kameleonten, Måsen och Snöstjärnan. Förskolenämnd VÅR VERKSAMHET Från och

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2005/2006 Dalhem, Barlingbo, Endre

Kvalitetsredovisning 2005/2006 Dalhem, Barlingbo, Endre 1(8) Barn- och utbildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning 2005/2006 Dalhem, Barlingbo, Endre Förskoleklass-grundskola-fritidshem (sid 1-5) Förskola (sid 6-8) Beskrivning av verksamheten Dalhem, Barlingbo

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2008 Rosentorps platschefsområde Vellinge Rosentorpskolan Trädgårdsgatan 23521Vellinge 1 Kvalitetsredovisning för 2008, Rosentorpskolans platschefsområde, Grundfakta om Rosentorpskolans

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 FÖRSKOLA: Svanberga förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 ÖREBRO KOMMUN Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 Tegnérskolan Förvaltningen förskola och skola orebro.se Box 31550, 701 35 Örebro Ullavigatan 27 tegnerskolan@orebro.se Servicecenter 019-21

Läs mer

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Förskola/avdelning Fyrås förskola Ort Fyrås Hammerdal Ansvarig förskolchef Ewa Ottosson Kontaktinformation Fyrås förskola småfattran Fyrås 565 830

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Arbetsplan 2013/2014 Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper 5. Läroplansmål Elevernas

Läs mer

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx),

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx), 2011-10-17 Sid 1 (17) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelning Blå 2015/2016 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (17) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 2.1 NORMER OCH VÄRDEN 1 Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar Förmåga

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING för år 2008

KVALITETSREDOVISNING för år 2008 KVALITETSREDOVISNING för år 2008 Rönninge skola MÅLUPPFYLLELSE Mål Mål 3 Barnen i förskoleklassen utvecklas utifrån sina förutsättningar Målet är ej uppfyllt Mål 4 Barnen i fritidshemmet utvecklas utifrån

Läs mer

Arbetsplan för Violen

Arbetsplan för Violen Köpings kommun Arbetsplan för Violen Läsår 2015 2016 Administratör 2015 09 18 Lena Berglind, Ann Christine Larsson, Kristin Aderlind Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017

Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017 Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017 Innehållsförteckning Verksamhetsidé-vision sid. 2 Förutsättningar sid. 2 Ekeby skolas årshjul sid. 4 1. Läroplansmål Normer och värden sid. 5 2. Läroplansmål

Läs mer

Utbildning, kultur och fritid: Alvhemsförskola 2012/2013

Utbildning, kultur och fritid: Alvhemsförskola 2012/2013 Utbildning, kultur och fritid: Alvhemsförskola 2012/2013 1. Verksamhetsbeskrivning Alvhemsförskola består av två avdelningar Loket 1-3 och Vagnen 3-5. Förskolan ligger i Alvhem med Kungsgården med dess

Läs mer

Innehå llsfö rteckning

Innehå llsfö rteckning 1 Innehå llsfö rteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5. Läroplansmål Barns inflytande 6. Läroplansmål Förskola och hem 7. Läroplansmål

Läs mer

Hur är skolan organiserad?

Hur är skolan organiserad? Hur är skolan organiserad? Viggbyskolan bildar tillsammans med Drakskeppsskolan ett rektorsområde. Rektor är Gary Sundell och biträdande rektorer är Marie Johansson och Ulf Nilsson. Det är en kommunal

Läs mer

Verksamhetsplan. Förskolorna område Öst

Verksamhetsplan. Förskolorna område Öst Förskolorna område Öst Lunden, Snövit, Skogsbacken, Katthult, Kotten, Junibacken 2013/2014 Vi har höga förväntningar på oss själva och barnen. Vi erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg,

Läs mer

Kronbergsskolans rektorsområde

Kronbergsskolans rektorsområde Kronbergsskolans rektorsområde Boviks skola Lilla Kronbergsskolan Kronbergsskolan Arbetsplan Organisation Miljö och hälsa Skolans inriktning Profil Värdegrund Demokrati Livslångt lärande ORGANISATION Inom

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012 Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012 Bryngelstorpskolans förskoleklass Förskoleklassen har sina två hemvist på Norrgården och Sörgården i Bullerbyn. Bullerbyn ligger längst

Läs mer

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14!

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Hej och välkommen till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Fritidshemsverksamheten tar vid när skolan slutar för dagen och i dagsläget håller vi öppet till 17.30. (De dagar det är behov och efter överenskommelse

Läs mer

NORMER OCH VÄRDEN LÄRANDE OCH UTVECKLING ANSVAR OCH INFLYTANDE SAMARBETE MED HEMMET ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN OMVÄRLDEN

NORMER OCH VÄRDEN LÄRANDE OCH UTVECKLING ANSVAR OCH INFLYTANDE SAMARBETE MED HEMMET ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN OMVÄRLDEN 2008-2009 NORMER OCH VÄRDEN LÄRANDE OCH UTVECKLING ANSVAR OCH INFLYTANDE SAMARBETE MED HEMMET ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN OMVÄRLDEN Sammanställd av: Arbetslaget Holmsjö fritidshem Ansvarig: Rektor Ulf Ebbesson

Läs mer

Skolplan Lärande ger glädje och möjligheter

Skolplan Lärande ger glädje och möjligheter Skolplan 2004 Lärande ger glädje och möjligheter Vi ska ge förutsättningar för barns och ungdomars bildning genom att främja lärande, ge omsorg och överföra demokratiska värderingar. Barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Västertorps förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - TRAS och MIO - Handlingsplanen - Utvecklingssamtalshäftet

Läs mer

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Förskolan Bäcken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Hällabrottets förskola

Hällabrottets förskola 1(7) 2016 06 15 Verksamhetsplan Hällabrottets förskola 2016/2017 2 förskolechef: Pernilla Nilsson 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Verksamhetsidé 4. Hällabrottets förskola års hjul (under arbete) 5.

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

starten på ett livslångt lärande

starten på ett livslångt lärande starten på ett livslångt lärande stodene skolområde Lusten till kunskap Alla barn föds nyfikna. Det är den starkaste drivkraften för allt lärande. Det vill vi ta vara på. Därför arbetar Stodene skolområde

Läs mer

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Lokal arbetsplan Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Naturvetenskap för små barn handlar om att observera och iaktta det barnen gör och är intresserade av i leken. Det gäller att för egen del som vuxen och

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN Förskolan Vättern är en förskola med estetisk inriktning och är integrerad i Vätternskolan. Vi finns på Ulaxgatan, Ekön med närhet till Bondebacka. I vårt temaarbete

Läs mer

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola Utbildningsförvaltningen Lokal arbetsplan för Eneryda förskola 2013-2014 Innehållsförteckning 1 Presentation av förskolan. 3 2 Årets utvecklingsområden. 4 3 Normer och värden 5 4 Utveckling och lärande.

Läs mer

Arbetsplan med taktisk agenda för Hemsjö Förskola

Arbetsplan med taktisk agenda för Hemsjö Förskola 150102 Arbetsplan med taktisk agenda för Hemsjö Förskola Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2010/11 1 Innehåll 1. Presentation 2. Organisation 3. Normer och värden 4. Utveckling och lärande 4.1 Leken 4.2 Språket 4.3 Natur och miljö

Läs mer

Plan för verksamheten 2014/2015 Wallerska skolan

Plan för verksamheten 2014/2015 Wallerska skolan Plan för verksamheten 2014/2015 Wallerska skolan Innehållsförteckning 1. Inledning och förutsättningar 2. Normer och värden/ det goda mötet 3. Kunskaper, betyg och bedömning 4. Barn i behov av stöd 5.

Läs mer

Lokal arbetsplan Förskolan Slottsgränd Ht 2009 vt Förskolan Slottsgränd Slottssgränd Motala kommun Telefon:

Lokal arbetsplan Förskolan Slottsgränd Ht 2009 vt Förskolan Slottsgränd Slottssgränd Motala kommun Telefon: Lokal arbetsplan Förskolan Slottsgränd Ht 2009 vt 2010 Förskolan Slottsgränd Slottssgränd 7 591 37 Motala kommun Telefon: 0141-22 57 53 2 Innehåll Beskrivning av förskolan Mål och riktlinjer Viktiga områden/nyckelord/profilering

Läs mer

Arbetsplan Stenåsenskolan Kils kommun 2016/2017

Arbetsplan Stenåsenskolan Kils kommun 2016/2017 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Niclas Larsson, niclas.larsson@kil.se 2016-10-12 Arbetsplan Stenåsenskolan Kils kommun 2016/2017 KIL1000, v1.0, 2013-06-14 Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Kvalitetsrapport Fristående förskola Läsåret 2015/2016 (1 juli juni 2016)

Kvalitetsrapport Fristående förskola Läsåret 2015/2016 (1 juli juni 2016) Kvalitetsrapport Fristående förskola Läsåret 2015/2016 (1 juli 2015 30 juni 2016) Förskolans namn. Huvudman. 1. Beskrivning av verksamheten En presentation av förskolan. Beskriv kortfattat organisation:

Läs mer

Välkommen till Löddesnässkolan Förskoleklass 2013/2014

Välkommen till Löddesnässkolan Förskoleklass 2013/2014 Välkommen till Löddesnässkolan Förskoleklass 2013/2014 Välkommen till Enhet Löddesnäs Förskoleklass Enhet Löddesnäs består av förskola, förskoleklass, skola årskurs 1-6 och fritidshem. Alla byggnader ligger

Läs mer

Utbildningsinspektion i Bruksskolan, grundskola F 5

Utbildningsinspektion i Bruksskolan, grundskola F 5 Utbildningsinspektion i Munkedals kommun Bruksskolan Dnr 53-2005:1528 Utbildningsinspektion i Bruksskolan, grundskola F 5 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande bedömning...2

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN SÖRGÅRDENS FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 5 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

Lokal arbetsplan för Knutsbo skola 2010/2011. 1 Normer och värden

Lokal arbetsplan för Knutsbo skola 2010/2011. 1 Normer och värden Lokal arbetsplan för Knutsbo skola 2010/2011 1 Normer och värden 1:1 Mål för eleven Skolan ska sträva efter att varje elev respekterar andra människors egenvärde. Varje elev är väl förtrogen med skolans

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Gredelby Förskola

Kvalitetsredovisning. Gredelby Förskola Kvalitetsredovisning 2010-2011 Gredelby Förskola a a Postadress: Knivsta kommun, Gredelby förskola 741 75 Knivsta Besöksadress: Häradsvägen 13, 741 75 Knivsta Tel: 018-34 79 40 Grundfakta Gredelby förskola

Läs mer

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola 1(7) Lokal arbetsplan Lövåsens förskola 2010/2011 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 4 2.4 Förskola och

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/11 1. Redovisning för läsåret 2010/11 2. Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson 3. Hustomtens förskola är en verksamhet som drivs

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Jämjö kyrkskola. Läsåret

Kvalitetsredovisning. Jämjö kyrkskola. Läsåret Kvalitetsredovisning Jämjö kyrkskola Läsåret 2009-2010 1 Trygghet och tolerans i arbetsmiljön, läsåret 2009/2010 Prioriterat mål Skolan ska sträva efter att varje elev respekterar andra människors egenvärde,

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011.

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011. Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Ållebergsskolan Grundsärskola Läsår 2010 / 2011 Charlotta Robson Rektor Innehållsförteckning Del 1 Enhet Kyrkerörs vision Del

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2005

KVALITETSREDOVISNING 2005 KVALITETSREDOVISNING 2005 Särskolan Rektor Britt Nygren Rektor Anne-Dorthe Mörling Adress Råssnässkolan, Råssnäsvägen 16 Postadress 591 05 Motala Telefon 0141-22 59 83, 22 59 46 Fax 0141-21 72 68 E-post

Läs mer

Kvalitetsredovisning Kullsta förskola 2006/2007

Kvalitetsredovisning Kullsta förskola 2006/2007 Kvalitetsredovisning Kullsta förskola 2006/2007 Kvalitetsredovisning för Kullsta förskola 2006/2007. Kort presentation av förskolan. Kullsta förskola ligger i norra delen av centralorten Nynäshamn. Förskolan

Läs mer

Arbetsplan Pilen handlingsplan. Förskolan Bofinken 2010/2011 Vision: Lärande ger glädje och möjligheter

Arbetsplan Pilen handlingsplan. Förskolan Bofinken 2010/2011 Vision: Lärande ger glädje och möjligheter Arbetsplan Pilen handlingsplan Förskolan Bofinken 2010/2011 Vision: Lärande ger glädje och möjligheter Innehållsförteckning 1. Förskolans verksamhet och förutsättningar...3 2. Kvalitetsarbetet...3 3. Utvecklingsåtaganden...4

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Hjulsbroskolan

LOKAL ARBETSPLAN Hjulsbroskolan LOKAL ARBETSPLAN 2005-2006 Reviderad 2005-09-28 0(12) Presentation av med förskoleklasser, skola och fritidshem har ca 310 elever i åldrarna 6-12 år. Vårt läge nära skogen och Stångån erbjuder unika möjligheter

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15

LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15 LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15 Vår vision Verksamheten i vårt område utgår från en gemensam grundsyn kring det kompetenta barnet, kunskap och lärande Verksamheten skall präglas av glädje, lust

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Samverkan. Omsorg. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten (LPO 94)

Samverkan. Omsorg. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten (LPO 94) 090629 Samverkan Samverkan sker mellan: barn-barn, pedagog-barn, pedagog-förälder, pedagog-pedagog. Samverkan med kamrater är en förutsättning för att barnen ska nå de mål som finns i läroplanen. Med leken

Läs mer

Barn/elever 2008-09-15 Personal enligt budget 2008-09-15 Årsarbetare Förskolan Krubban ht 19 barn Personal inkl 50% elevassistent 4,25

Barn/elever 2008-09-15 Personal enligt budget 2008-09-15 Årsarbetare Förskolan Krubban ht 19 barn Personal inkl 50% elevassistent 4,25 KVALITETSREDOVISNING 2008/09 Motala församling Förskolan Krubban i församlingshemmet Rektor Britt-Marie Westin Adress Sjögatan 9, tel. 0141-217880 Postadress Box 138, 591 22 Motala Telefon/e-post rektor

Läs mer

Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan. läsåret 2012/2013

Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan. läsåret 2012/2013 Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan läsåret 2012/2013 Organisation Personal Rektor: Gunilla Falk. Förskollärare: Sofia Gladewitz 100% och Helena Fridsson 70%. Övrig personal: Ulrika Bergman

Läs mer

Arbetsplan Jämjö skolområde

Arbetsplan Jämjö skolområde Arbetsplan Jämjö skolområde 2015 för Jändelskolan 4 6 Jämjö skolområde: Jämjö skolområde består av ett antal skolor inklusive fritidshem där vår gemensamma målsättning är att ge alla elever bästa förutsättningar

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Perioden januari-mars Hällingsjöskolan Förskoleklass-5 samt fritidshem och fritidsklubb Mål för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Nationella mål för

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Fröviskolan F-6

Verksamhetsplan 2015/2016 Fröviskolan F-6 Verksamhetsplan 2015/ Fröviskolan F-6 Sammanställd 150825 Utvecklingsområden för Frövi F-6 Grundskola Måluppfyllelse Läroplanen Lgr 11 Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

Välkommen till Ekbergaskolan. Trivsel och trygghet Lärande och utveckling

Välkommen till Ekbergaskolan. Trivsel och trygghet Lärande och utveckling Välkommen till Ekbergaskolan Trivsel och trygghet Lärande och utveckling Läsåret 2008/2009 Välkommen till Ekbergaskolan Vi arbetar för: Trivsel och trygghet Lärande och utveckling Ekbergaskolan är belägen

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer