KVALITETSREDOVISNING 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSREDOVISNING 2007"

Transkript

1 KVALITETSREDOVISNING 2007 Karlslund Rektor Eva-Lott Petersson Grierson Adress Borensvägen 135 Postadress Motala Telefon Fax E-post Barn/elever enl budget 2007 Personal enl budget 2007 Årsarbetare Förskolan Karlslund 36 barn Resultatchef 1,0 Förskolan Syréngatan 48 barn Skolassistent 0,5 Karlslunds skola Förskolan Karlslund 6,0 Förskoleklass 14 elever Förskolan Syréngatan 8,5 Grundskola elever Förskoleklass 1,0 Fritidshem 65 elever Karlslunds skola 6,6 Fritidshem 3,9 Elevassistent, samtliga 3,25 Kök, samtliga 1,75 Vaktmästare, samtliga 0,62 Övrig 2,4 Förutsättningar för verksamheten Enheten består av Karlslunds skola år F-5 och fritidshem, Karlslunds förskola 3 avdelningar och Syréngatans förskola 2,5 avdelningar med barn från ett till fem år. Enheten ligger i Motalas vackraste utkant med Göta Kanal och sjön Boren på ena sidan och skogen på andra sidan. Upptagningsområdet för barnen är närområdet samt Karlsby. Bebyggelsen i området består av villakvarter, radhus, ett fåtal flerfamiljshus samt landsbygden upp till Karlsby. Närheten till naturen gör att det präglar arbetet i förskolorna och skolan. Förskolan Karlslund har från hösten tre avdelningar och är sammanbyggd med skolan och tillsammans bildar de en enhet Målet är att få en röd tråd för barnen, en helhetssyn i huset från 1-11 år. Skolan stod klar 1996 och har en åldersintegrerad verksamhet med indelning i 2 spår, F-1, 2-3 och 4-5. Från höstterminen valde vi dock av organisatoriska skäl att ha en åldershomogen förskoleklass och ett åldershomogent år 1. Fritidshemmet är en integrerad del av skolan där barnen börjar och avslutar dagen. Syréngatans förskola har två och en halv avdelning samt ett samarbete mellan barn och äldre i området. Mottot är Gammal och ung under samma tak. Enheten har ett eget kök på Syréngatan där maten lagas från grunden. Köket levererar också mat till äldreboendet Björkbladet samt har en restaurang för de äldre i området. Resurser Under året har vi haft en budget på tkr och en budgetavvikelse på -76 tkr. Underskottet förklaras genom att vi köpt in inventarier och pedagogiskt material till en förskoleavdelning samt en lokal till förskoleklass och inte fått någon kompensation för detta. Underskottet kunde ha blivit mycket större om vi inte sparat in på pedagogiskt material som vi blev ålagda. I skolan har vi utbildade lärare med rätt kompetens. På fritidshemmet har vi haft en fritidspedagog samt elevassistenter. De flesta ordinarie tjänster på förskolan är tillsatta med rätt kompetens men det är svårt

2 att hitta förskollärare till vikariaten. Detta är oroande då vi upplever att färre och färre utbildas till förskollärare. Förskollärarvikariaten har dock tillsatts med barnskötare ur barnskötarpoolen. Dessa har god känne-dom om förskolorna, avdelningarna och barnen. Arbetet i verksamheten Förskolan Förskolorna använder sig av traditionell förskolepedagogik där det är viktigt att lära genom leken. Att använda sig av de vardagssituationer som uppkommer till lärande är viktigt, varvat med olika grupper som framförallt tränar språk och matematik. Språkträningen har fått stor plats hos oss eftersom vi anser att det är en av grunderna för barnets fortsatta utveckling. Arbetet med att övergå från Individuella mål till Individuella HandlingsPlaner har fortsatt och vi har börjat använda oss av dem i utvecklingssamtalen. TRAS (Tidig Registrering Av Språkutveckling) används som ett verktyg för oss att kunna kartlägga vad vi behöver arbeta extra med i verksamheten. Årliga återkommande festligheter är firandet av påsk, valborg, midsommar och jul. Till oktober byggdes en ny avdelning och kopplades ihop med den befintliga byggnaden. Denna avdelning kommer att vara inspirerad av Reggio Emilia-pedagogiken (där man mer medvetet använder sig av miljön som pedagogiskt redskap och utgår från barnens egna tankar och upplevelser som grund för lärandet). Skolan Vi ser oss som en läsande skola där vi satsar extra på läsning/läsförståelse. Dagen startar med att alla läser 20 min på morgonen. Alla elever delas in i läsgrupper under ett pass i veckan, vilket egentligen redan startar på förskolan då barnen har språktimme en gång i veckan. Vi arbetar också med BRP (Better Reading Partnership). Under året har vi utbildat två lärare i Natur och Teknik för alla (NTA) och klasserna har kommit igång med detta arbete. Några av de särskilda händelser under året har varit att år 4-5 spelade in en skiva under våren vilket firades med ett releaseparty, spåret Gården anordnade Linnédag på Bondebacka, F-1 firade Astrid Lindgren 100 år genom att läsa böcker av henne och för att uppmärksamma FN-dagen bad vi två volontärer som varit i Kongo att berätta och visa bilder för oss om livet där. Några av de årliga händelser under 2007 är MAIF-dag med friidrott, vi åker skridskor två gånger om året och varje klass åker till simhallen två gånger om året, vi har brandutbildning och vilseutbildning för förskoleklassen samt allsång på Karlslund då förskolan även är inbjuden. Fritidshemmet Fritidshemmet har under året firat Fritidshemmens dag i Folkets Park och visade upp samarbetsövningar med hjälp av fallskärmen. Man har även haft vernissage med barnens alster för föräldrarna. Återkommande aktiviteter är utedagar, skridskoåkning, bild och musikaktiviteter. Vi deltog också i innebandy- och inomhusfotbollsturneringen som anordnas av alla fritidshemmen. Fritidsråd är också en återkommande aktivitet då barnen på ett mer strukturerat sätt kan framföra sina åsikter och önskemål. Övrigt Till höstterminen bytte enheten rektor så mycket av höstterminen har varit ett lärande för både personal och rektor för att hitta en del nya strukturer och organisation. Vi har börjat en diskussion om profilering av enheten men ännu inte kommit fram till något beslut. I förskolan har man varit på olika föreläsningar som man känt behov av. Något vi på hela enheten har gjort är att titta på innemiljön, hur den är organiserad och hur barnen kan tänkas uppleva den. Arbetet med genus är något vi kontinuerligt diskuterar. På område Norr har vi samarbetat kring fortbildning för skola och fritidshem. Detta år har vi anordnat föreläsningar om Utåtagerande barn ADHD, Dyskalkyli, Det goda samtalet, Teambuilding, Arbetslag och Demokrati. Vi hade också en utomhuspedagogikdag på Omberg Uppföljning av likabehandlingsplanen Likabehandlingsplanen beslutades i skolrådet under hösten 2007 varför kommer uppföljningen att finnas med i 2008 års kvalitetsredovisning.

3 Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Nationellt mål: Normer och värden Bildningsnämndens prioriterade mål: Ett hälsobefrämjande arbete Vi arbetar i vardagslag och i särskilda satsningar på att få ett hälsosamt arbete, för barn elever och personal. Närheten till naturen gör att vi vistas ute mycket. Skolan förlägger lektioner i skogen. Förskolan upptäcker och upplever skogen i teman och lekar. Skolans idrottsundervisning sker i Bråstorpsskolans idrottshall. : Hela enheten har i sitt arbete läroplanens grundläggande mål för ögonen varje dag. Skolan och Fritidshemmet har uttryckt det i Guldorden Hänsyn, Respekt, Artighet och Hjälpsamhet. Detta genomsyrar verksamheten och bygger på ömsesidig respekt mellan, barn, personal och föräldrar. Förskoleavdelningarna arbetar med livskunskap : Få barnen att utveckla sin förmåga att arbeta i enskilt eller i grupp Att kunna hantera konflikter, förstå sina rättigheter och skyldigheter Att kunna ta ansvar för gemensamma regler Att vaccinera barnen mot mobbning Att barnen utvecklar en förståelse och ett ansvar för att må bra t.ex. kost, motion, kamrater, m.m. Nationellt mål: Kunskaper Bildningsnämndens prioriterade mål: Läskunnighet och lusten att lära Förskolan ser barnet som det kompetenta barnet som kan och vill. Vi ger barnen förutsättningar för en stimulerande lek, lärandet ska vara lustfyllt och barn lär sig överallt och alltid. Skolan följer kursplanerna som vi brutit ner till mål att uppnå i år 2 och 5 för att det ska bli överskådligt. Vi arbetar med varierande arbetssätt och vi vill ge alla elever baskunskaper som krävs för ett livslångt lärande. Eleven får arbeta utifrån sin egen takt och individuella förutsättningar. Åtgärdsprogram upprättas för de elever som inte når målen och extra resurser sätts in i den mån vi kan. : Förskolorna arbetar med språk och matematik i vardagen och storbok med 5-åringarna. De stimuleras på ett lekfullt sätt för att behålla nyfikenheten och lusten att lära. I skolan fortsätter arbetet i förskoleklass med storbok och sedan övergår man till egen bok. Vi arbetar med språktimme och läsgrupper för de äldre där vi koncentrerar oss på läsförståelse. För de barn som behöver mer hjälp arbetar vi med BRP (Läspartners) Nationellt mål: Elevernas ansvar och inflytande Bildningsnämndens prioriterade mål: Demokrati På förskolorna arbetar vi aktivt med att barnen ska lära sig ta ansvar för sina handlingar, visa att det allas ansvar att alla ska trivas. Viktigt att de lär sig empati. Skolan har som mål att utveckla det demokratiska inflytandet så att eleverna kan påverka och ta ansvar. Här visas också vikten av att följa skolans regler och förväntningar. Vi har klassråd, elevråd, antimobbningsgrupp och matråd. Resultat enkät femåringar Andel som svarat ja % Tycker du att vi vuxna lyssnar på dig? Får du vara med och bestämma vad ni ska göra?

4 Vi har försämrat resultatet från föregående år, vilket naturligtvis inte är bra. Vi har inte kunnat hitta någon bra förklaring på varför resultatet ser ut som det gör. En förklaring till att barnen upplever att de vuxna inte lyssnar på dem i så hög grad kan vara att vi faktiskt i realiteten är mer bestämmande än vad man är i hemmiljön, vilket då naturligtvis påverkar resultatet. Gränsdragningar är något som vi kontinuerligt arbetar med. Vi har blivit mer tydliga på vad vuxna skall bestämma och vad barnen kan vara med och bestämma om. Detta ser vi dock inte som något negativt, men det kan naturligtvis påverka resultatet. Åtgärd Vi behöver bli bättre på att bli medvetna på hur vi kan göra för att medvetandegöra barnen om vad det är de kan vara med och bestämma om. Resultat enkät år 2 Instämmer alltid eller ibland % Jag får vara med och ta ansvar för det jag ska lära mig i skolan Jag tycker de vuxna i skolan lyssnar på vad jag tycker Jag trivs i skolan Fantastiska siffror, mer nöjd kan man inte bli. Resultat enkät år 5 Instämmer helt eller delvis % Jag är med och tar ansvar för vad jag ska lära mig i skolan De vuxna i skolan lyssnar på vad jag tycker Jag trivs i skolan Vi behöver bli bättre på att medvetandegöra eleverna om på vilka sätt de är med och tar ansvar för vad de ska lära sig. Vi är mycket nöjda med att alla upplever att de vuxna lyssnar. Målet är att alla elever trivs i skolan. Åtgärd Ta reda på vad det är som gör att alla inte trivs. Nationellt mål: Skola och hem Resultat föräldraenkät Instämmer helt eller delvis % Samverkan mellan hem och förskola/skola fungerar bra idag Femåring År År Genomgående mycket bra siffror. Ett konstaterande är dock att det verkar bli svårare för föräldrar att ha kontakt i år 5, när eleverna blir äldre. Nationellt mål: Övergång och samverkan Genom alla former av verksamhet görs överlämnande mellan de olika skolorna. I område Norr har vi en tidplan och ett utarbetat formulär som vi använder. Meningen är att barn och föräldrar ska känna igen sig från förskolan och upp genom grundskolans klasser. Barnen/eleverna medverkar i detta. Personalen samarbetar mellan skolorna och förskolorna med gemensamma träffar och studiedagar.

5 Nationellt mål: Skolan och omvärlden Bildningsnämndens prioriterade mål: Kultur Vi arbetar med det närområdet, besöker och tar emot besök av föreningar. Barnen får del av kulturutbud som skolan erbjuds från Kulgris, vi besöker utställningar och andra evenemang. Dessutom arbetar vi själva med bild, skapande, drama och musik av olika slag. Nationellt mål: Bedömning och betyg Skolans mål är att varje elev ska få information om vad som krävs för att uppnå målen. De Individuella UtvecklingsPlanerna, IUP, förstärker också föräldrarnas möjlighet till insyn av elevernas arbete i skolan vid utvecklingssamtalen som sker varje termin. Åtgärdsprogram tas fram tillsammans med elev och föräldrar för de elever som behöver särskilt stöd. Resultat nationella prov år 5 Andel elever som uppnått målen % Svenska Matematik Engelska Resultaten i alla ämnen har sjunkit från föregående år. Faktorer som kan påverka detta resultat är klassens sammansättning, resurser i klassen och att underlaget är så litet att procentsiffrorna påverkas väldigt mycket om en eller två elever inte uppnår målen. Åtgärd Fortsatt kvalitetsförbättring genom diskussioner i pedagoglaget hur vi kan höja resultaten till nästa år. Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning Satsningen på Eleven i fokus har genomsyrat verksamheten mer under Personalen har haft studiedagar om elevdemokrati och arbetslag då också tid har lämnats för diskussioner mellan Karlslunds skola, Bråstorpskolan och Skolgårda skola. Från höstterminen har vi fått 10 procent bibliotekspedagog i skolan vilket har gjort att arbetet med dessa frågor har synliggjorts mera. Biblioteksgruppen har också utarbetat en handlingsplan om bibliotekskunskap samt planer på författarbesök. Vi har även kommit igång med utbildningen i Natur och Teknik för Alla (NTA) vilket upplevs som mycket positivt av både pedagoger och elever. En utökning av lokalerna har gjorts från höstterminen då vi återigen fick tillgång till Rosa Huset som förskoleklasslokal. Skolrådet har även skickat in en skrivelse om idrottslokal till Bildningsnämnden vilket inte fick ett direkt avslag men inte ännu något positivt beslut. Vi arbetar vidare med detta. Under året har en ny avdelning invigts på Karlslund. Avdelningen kommer att arbeta med inspiration av Reggio Emilia pedagogiken. Arbetet med att få ett utökat samarbete mellan avdelningarna har påbörjats och kommer att fortsätta under nästkommande år. Förskolan Syrengatan har utarbetat sitt Förväntansdokument och infört detta från höstterminen. Åtgärder för förbättring Enheten Utvecklings- och kvalitetsförbättringsarbete i syfte att skapa rutiner för arbetet med tydliga mål, analyser och utvärdering för att nå ökad måluppfyllelse. De lokala arbetsplanerna revideras utifrån Bildningsnämndens nya mål. Diskussionen om profilering med framtagande av kriterier och handlingsplaner fortsätter.

6 Tillskapa resurser för en IT-pedagog. Skolan Arbete med genusfrågor även i skolan startas upp med en föreläsning. Arbeta vidare med att få en idrottslokal till Karlslunds skola. Fritidshemmet Rutiner, resurser och organisation diskuteras för att ytterligare förbättra kvaliteten på fritidshemmet. Karlslunds förskola Arbeta för att få en stabil personalgrupp. Utveckla och förbättra innemiljön. Syrengatan Arbetet med Syrengatans motto Gammal och ung under samma tak kommer att ses över och vidareutvecklas.

Bildningsförvaltningen. Kvalitetsredovisning 2007

Bildningsförvaltningen. Kvalitetsredovisning 2007 Bildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning 2007 1. INLEDNING Bildningsförvaltningen är organiserad under Bildningsnämnden. Området omfattar drygt hälften av hela Motala kommuns verksamhet. Att få ett

Läs mer

Kvalitets- redovisning Älvängenskolan 2008-2009

Kvalitets- redovisning Älvängenskolan 2008-2009 Kvalitetsredovisning Älvängenskolan 2008-2009 Kvalitetsredovisning 2008-09 för förskoleklass, fritidshem och grundskola på Älvängenskolan Innehållsförteckning 1. Ansvarig för kvalitetsredovisningen 2.

Läs mer

LÄRANDE- SEKTIONEN LJUNGBACKENS FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM

LÄRANDE- SEKTIONEN LJUNGBACKENS FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM LÄRANDE- SEKTIONEN LJUNGBACKENS FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM Kvalitetsredovisning för förskola/fritidshem läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning 3 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 3 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Fastställd 2010-01-29 av rektor Else-Marie Bergvall Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Som underlag för vår kvalitetsredovisning

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN SKATTKAMMARENS FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6

Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6 - Oskarshamns kommun Barn och utbildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6 Rektor: Maritha Karlsson Adress: Kustvägen 5 Postadress: 570 90 Påskallavik Telefon:

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN BANDHAGENS SKOLA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1414-001-148/2013 SID 1 (17) 2013-10-18 Handläggare: Ylva Wikman Telefon: 08 508 48840 Kvalitetsredovisning Inledning Bandhagens grundskola, grundsärskola

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar:

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar: Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14 1. Ramlösa friskola och fritids, ansvarig Lisa Meviken (rektor) 2. Förutsättningar: Ramlösa friskola är en verksamhet som drivs i privat

Läs mer

1 (19) Töllsjöskolan F-6 Läsåret 2010/2011. Töllsjöskolan år F-6. Kvalitetsredovisning 2010/2011 BOLLEBYGDS KOMMUN

1 (19) Töllsjöskolan F-6 Läsåret 2010/2011. Töllsjöskolan år F-6. Kvalitetsredovisning 2010/2011 BOLLEBYGDS KOMMUN 1 (19) Töllsjöskolan år F-6 Kvalitetsredovisning 2010/2011 BOLLEBYGDS KOMMUN 2 (19) 1. Verksamhetens förutsättningar 1.1. Om verksamhetsområdet Töllsjöskolan tar emot elever från förskoleklass till och

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008. Bergs förskola/skola Familjedaghem i Lysekils kommun

Kvalitetsredovisning 2008. Bergs förskola/skola Familjedaghem i Lysekils kommun Kvalitetsredovisning 2008 Bergs förskola/skola Familjedaghem i Lysekils kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 1. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen... 4 2. Förutsättningar/resultat...

Läs mer

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING...

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... 5 Mål 1... 5 Mål 2... 5 Mål 3... 6 2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 7 2.1

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Bullerbyns förskola i Hudiksvalls kommun Granskning genomförd i november 2012 av Kerstin Forsberg och Anita Sjöberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Bullerbyns

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2011/12.

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2011/12. KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2011/12. Förskoleklass årskurs 6 Enhet: Sandbackaskolan Rektor: AnnChristin Karlsson, rektor F 3 och särskolan Maria Lindström, rektor 4 6 och förberedelsegruppen 1. KOMPETENSUTVECKLING.

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING TREKANTEN

KVALITETSREDOVISNING TREKANTEN KVALITETSREDOVISNING 07-08 TREKANTEN förskola grundskola F-6 fritidshem Trekanten den 13 oktober 2008 Ann-Charlotte Nilsson Rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2007/2008 Inom barn- och ungdomsnämndens

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Södervångs förskola Vellinge Granskning genomförd i september 2013 av Helena Esbjörnsson och Kerstin Forsberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Södervångs förskola är

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Följande enheter ingår i kvalitetsredovisningen: Vikbolandsskolan Gäller för tidsperioden: läsåret 2008/2009 Rektorer: Stella W Wallentin & Maria

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL 1. Inledning Beta School är en F-9 grundskola. Skolan har karaktärsämnena matematik, engelska och ämnet svenska som ligger högst på skolans timplan. IT är ett verktyg

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen, som öppnades 1998, ligger intill villaområdet Borgbyn i Bollstanäs. Förskolan har 5 avdelningar

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport S:t Jörgens skola Helsingborgs stad Granskning genomförd i december 2013 av Maj-Viol Axelius-Thostrup och Viveca Serder Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning S:t Jörgens

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 Personalen Linblommansskola genom Agneta Forsvik Lundmark Rektor 2007-06-07 Innehållsförteckning Inledning...... s 3 Förutsättningar... s 4 Elevernas arbetsmiljö

Läs mer