KVALITETSREDOVISNING för år 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSREDOVISNING för år 2008"

Transkript

1 KVALITETSREDOVISNING för år 2008 Rönninge skola MÅLUPPFYLLELSE Mål Mål 3 Barnen i förskoleklassen utvecklas utifrån sina förutsättningar Målet är ej uppfyllt Mål 4 Barnen i fritidshemmet utvecklas utifrån sina förutsättningar Målet är uppfyllt Mål 5 År 2010 ska alla elever, som lägst, ha betyget Godkänd i alla ämnen. Målet är uppfyllt SAMMANFATTNING AV ANALYS OCH ÅTGÄRDER Under 2008 ville vi utveckla samarbetet mellan förskoleklass, fritidshem och skola. Samarbetet har påbörjats men vi behöver fortsätta att utveckla detta arbete. Med ett bättre samarbete tror vi att vi kan använda våra resurser mer effektivt och att eleverna får en ännu större chans att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi tror dessutom att vi kan göra läroprocessen tydligare för både elever och föräldrar. Under 2009 vill vi utveckla vårt genusarbete. Vi behöver mer aktivt arbeta med jämställdhet och vår lika behandlingsplan. För att lyckas med detta behöver vi en tydlig handlingsplan och mål med genusarbetet. Att aktivt arbeta med jämställdhet, och vår likabehandlingsplan, innebär att vi kommer att arbeta mycket med värderingar och elevers självkänsla. Det tror vi kommer att skapa större trygghet och arbetsro för alla på skolan. Vi är bra på att följa upp och utvärdera svenska, matematik och engelska i årskurs 5 men vi saknar en övergripande uppföljning och utvärdering av elevernas kunskapsresultat för samtliga ämnen i årskurs 5. Det är något som vi ska åtgärda under

2 RESULTAT AV BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS MÅL FÖR 2008 Mål 3 Barnen i förskoleklassen utvecklas utifrån sina förutsättningar. Indikator 1 Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. Riktvärde ,4 3,4 3,2 2,7 2 Barnens utveckling och lärande följs upp och dokumenteras i en individuell utvecklingsplan. 3,4 3,3 3,3 3 Mitt barn för det stöd och den hjälp som behövs. 3,2 2,8 Målet är uppfyllt när minst två av de tre indikatorerna uppnått riktvärdet. Förutsättningar/nyckeltal Avser förhållandet som gäller per den 15 oktober. Andel personal med pedagogisk utbildning % % % Analys av resultat och förslag till åtgärder Indikator 1 Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. Genom rim, ramsor, sång och lek stimulerar vi våra elever till utveckling utifrån deras egna förutsättningar och behov. Morgonsamlingen är en viktig del i vår verksamhet där vi ser och uppmärksammar alla elever. Varje dag finns det tillfällen där klassen delas upp i mindre grupper och pedagogerna har möjlighet att fördjupa relationerna med eleverna. Åtgärden, att utveckla samarbetet mellan förskoleklassen och skolan, från 2007 års kvalitetsredovisning är fortfarande ett utvecklingsområde. Samarbetet måste bli större för att alla elever helt ska kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar. Indikator 2 Barnens utveckling och lärande följs upp och dokumenteras i en individuell utvecklingsplan. Vi dokumenterar alla elevers utveckling och lärande i en portfolio. För att nå riktvärdet behöver förskolelärarna få mer utbildning i dokumentation och utvärdering. Dessutom behöver vi bli tydligare mot föräldrar i förskoleklass vad en individuell utvecklingsplan är och vad syftet med den är. 2

3 Indikator 3 Mitt barn för det stöd och den hjälp som behövs. Genom att dela upp klassen i mindre grupper har vi möjlighet att kunna stötta och hjälpa våra elever. Även här ser vi behovet av att utveckla samarbetet mellan förskoleklass och skola för att kunna stötta och hjälpa eleverna på rätt nivå. Vi behöver också bli tydligare mot föräldrarna vilket stöd och vilken hjälp våra elever i förskoleklass får och behöver. Genusarbetet I år F-5 vävs livskunskap in i det dagliga arbetet. Livskunskap innehåller bl.a. värderingsövningar för att stärka självkänslan. Vårt utvecklingsområde i genusarbetet är att mer aktivt och synligt motverka traditionella könsmönster och roller. Vi behöver börja med att bli medvetna över hur vi agerar och möter våra elever utifrån vilket kön de har. För att lyckas behöver vi en tydlig handlingsplan och mål med arbetet. Lokala mål Alla elever i förskoleklassen ska känna glädje, trygghet och gemenskap. Förskoleklassen skriver klasskontrakt där alla elever är med och skapar trivselregler. På klassråd och utvecklingssamtal utvärderas stämningen i klassen regelbundet. Fadderläsning för år F-2 ger möjlighet för förskoleklassens elever att möta äldre skolbarn och på det sättet skapas trygghet och gemenskap. Eleverna ska utveckla sina sociala kompetenser När eleverna har livskunskap får de fördjupa sina relationer och stärka självkänslan genom värderingsövningar och lekar. Trygghet och arbetsro Riktvärde Barn och föräldrar upplever trygghet 3,6 3,6 3,4 3,1 Personalen motverkar aktivt att någon behandlas illa. 3,3 2,9 Det är arbetsro i verksamheten. 3,4 3,2 3,0 2,2 Analys av resultat och förslag till åtgärder för förbättrat resultat. Vi behöver arbeta mer aktivt med att skapa trygghet och arbetsro för eleverna i förskoleklass. Vi har påbörjat arbetet genom att utarbeta trygghetskontrakt/klasskontrakt som ligger till grund för skolans trivselregler/ordningsregler. Vi har klassråd där stämningen i klassen är en stående punkt. Vi tar upp tryggheten och arbetsron på föräldramöten och utvecklingssamtal. 3

4 Raster är ett tillfälle då det lätt kan uppstå oro. De äldre eleverna har inte samma tillgång till lekredskap ute som de yngre och då skapas konflikter. Därför ska vi öppna ett rum där alla lekredskap finns samlade och eleverna i år F-5 har möjlighet att låna det som de behöver. Vi tror att detta kommer att skapa en större trygghet för de yngre eleverna. Mål 4 Barnen i fritidshemmet utvecklas utifrån sina förutsättningar. Indikator Riktvärde Mitt barn uppmuntras och tränas i att klara sig själv i vardagen 3,4-3,3 2 Fritidshemmets verksamhet utgår från mitt barns intressen och erfarenheter 3,1-2,9 2,9 Målet är uppfyllt när minst en indikator uppnått riktvärdet. Förutsättningar/nyckeltal Andel personal med pedagogisk utbildning % % % Indikator 1 Mitt barn uppmuntras och tränas i att klara sig själv i vardagen Genom att vi tidigt ger barnen möjlighet till att välja olika aktiviteter, uppmuntras och tränas de i att klara sig själva i vardagen. Från och med år 3 får barnen stryka sig från listan och meddela personalen att de går hem. På fritidshemmet år 4-5 får barnen, tillsammans med en pedagog, göra sitt eget mellanmål och diska efter sig. Indikator 2 Fritidshemmets verksamhet utgår från mitt barns intressen och erfarenheter Vi har regelbundna möten med barnen där de får tycka till om vilka aktiviteter de ska ha på fritidshemmet. Vi försöker ta tillvara alla pedagogers kompetenser och det gör att utbudet av aktiviteter är stort. Fritidshemmen år F-2 har utöver sina hemklassrum en gemensam lokal där de tillsammans kan driva pedagogisk verksamhet. Vi behöver bli ett fritidshem för att ännu mer kunna utgå från barnens intressen och erfarenheter. 4

5 Genusarbetet I år F-5 vävs livskunskap in i det dagliga arbetet. Livskunskap innehåller bl.a. värderingsövningar för att stärka självkänslan. Vårt utvecklingsområde i genusarbetet är att mer aktivt och synligt motverka traditionella könsmönster och roller. Vi behöver börja med att bli medvetna över hur vi agerar och möter våra elever utifrån vilket kön de har. För att lyckas behöver vi en tydlig handlingsplan och mål med arbetet. Lokala mål - Ge barnet en möjlighet att skapa en meningsfull fritid där de kan känna trygghet och gemenskap. - Sammanfläta omsorg och pedagogisk verksamhet till en helhet som kompletterar hemmet. - Att genom värdegrunden utveckla och stödja barnet till en självständig individ med stark social kompetens. - Stödja barnets utveckling genom konstnärliga uttryck, miljö och rörelse. Genom en gemensam lokal har vi haft större möjlighet att blanda barnen från olika grupper och på så sätt stödja barnets sociala utveckling med hjälp av skapande aktiviteter. Vi har dessutom haft tillgång till idrottshallen på eftermiddagarna och åkt till simhallen regelbundet. Vi har ett stort utbud av aktiviteter som barnet kan välja mellan och det ger barnet möjlighet att utveckla olika sidor i sin personlighet och upptäcka nya intressen. 5

6 Mål 5 År 2010 ska alla elever, som lägst, ha betyget Godkänd i alla ämnen. Indikator Riktvärde Andelen elever, som uppnår samtliga minimigränser i PRIM-provet (Prov i matematik) för år 3 är minst lika med den genomsnittliga andelen för deltagande kommuner eller har ökat i förhållande till föregående år. Minst lika med genomsnittet, Riktvärde: 79% (74%) 36% (60%) 42% (77%) 2 Resultatet i läsförståelseprovet i år 3 uppgår till minst det genomsnittliga värdet för deltagande kommuner eller har ökat i förhållande till föregående år. Minst lika med genomsnittet, Riktvärde: 21,4 (21,1) 21,3 (20,9) 20,5 ( 21,2) 3 Samtliga elever i år 4 skall ha uppnått full läsförståelse enligt God Läsutveckling. ( Denna indikator kan följas upp först fr o m ) % 4 90 % av eleverna i år 5 skall i nationella provet i svenska ha uppnått Godkänt eller om lägre ska andelen ha ökat i förhållande till föregående år. Minst 90%, 100% 98% 94% 5 90 % av eleverna i år 5 skall i nationella provet i engelska ha uppnått Godkänt eller om lägre ska andelen ha ökat i förhållande till föregående år % av eleverna i år 5 skall i nationella provet i matematik ha uppnått Godkänt eller om lägre ska andelen ha ökat i förhållande till föregående år. 7 Andelen elever, som är behöriga till gymnasieskolan, uppgår till minst 90 % eller om lägre ska andelen ha ökat i förhållande till föregående år. Minst 90%, Minst 90%, Minst 90%, 98% 95% 100% 100% 98% 97% 100% 100% 100% 8 Andelen elever, som ej uppnått målen i ett ämne, uppgår till maximalt 10 % eller om högre ska andelen ha minskat i förhållande till föregående år. Max 10%, alt. minskat 13,3% 4,2% 0% Målet är uppfyllt när fem av åtta indikatorer uppnått riktvärdet. Målet är uppnått. Förutsättningar/nyckeltal Avser förhållandet som gäller per den 15 oktober! Andel behöriga lärare % % % Enhetsövergripande nyckeltal Antal anställda/chef , ,

7 Analys av resultat och förslag till åtgärder för förbättrat resultat. Indikator 1 Andelen elever, som uppnår samtliga minimigränser i PRIM-provet (Prov i matematik) för år 3 är minst lika med den genomsnittliga andelen för deltagande kommuner eller har ökat i förhållande till föregående år. Alla lärare som undervisar i matematik är med i Lesson Study, en fortbildning som har väckt stort engagemang, diskussion och förändring i undervisningen. Att arbeta med Lesson Study är något som vi vill utveckla under För de elever som ej nådde upp till de förväntade målen i år 3 har vi i år 4 gjort ett gruppsystem med fyra pedagoger. Detta har resulterat i mindre grupper i matematik och på så sätt kan vi skapa en bra matematiskgrund för de elever som ej nådde målen i år 3. Indikator 2 Resultatet i läsförståelseprovet i år 3 uppgår till minst det genomsnittliga värdet för deltagande kommuner eller har ökat i förhållande till föregående år. År 3 bestod av två stora klasser med skiftande behov. För att hjälpa de elever som inte nådde målen har vi i svenska skapat tre grupper med tre pedagoger för att verkligen kunna se och hjälpa alla elever. Vi har också blivit bättre på att arbeta med alternativa verktyg för elever med lässvårigheter. Indikator 3 Samtliga elever i år 4 skall ha uppnått full läsförståelse enligt God Läsutveckling. Läsförståelseprovet i år 3, 2006 visade på stora svårigheter för en del av våra elever. Genom att inrätta en studiekammare där eleverna fick extra lästräning och att pedagogerna aktivt arbetat med läsförståelse på olika nivåer hade nästan alla elever i år 4 uppnått full läsförståelse enligt God Läsutveckling. Vi har under år 5 fortsatt arbetet för att alla elever ska nå målen för år 5. Indikator % av eleverna i år 5 skall i nationella provet i engelsk, svenska och matematik ha uppnått Godkänt eller om lägre ska andelen ha ökat i förhållande till föregående år. Vi har en bra måluppfyllelse för eleverna i år 5 och de elever som inte når målen får fortsatt stöd och hjälp. Indikator 7 Andelen elever, som är behöriga till gymnasieskolan, uppgår till minst 90 % eller om lägre ska andelen ha ökat i förhållande till föregående år. Alla elever var behöriga till gymnasieskolan. Indikator 8 Andelen elever, som ej uppnått målen i ett ämne, uppgår till maximalt 10 % eller om högre ska andelen ha minskat i förhållande till föregående år. Alla elever uppnådde målen i alla ämnen. Vi har en specialpedagog som har arbetat med de elever som behöver extra träning och med personal för att de ska kunna hjälpa elever med särskilda behov. 7

8 Mål att uppnå för skolår 5 lägesbeskrivning, analys samt prioriterade åtgärder för ökad måluppfyllelse. Vi är bra på att följa upp och utvärdera svenska, matematik och engelska i årskurs 5 men vi saknar en övergripande uppföljning och utvärdering av elevernas kunskapsresultat för samtliga ämnen i årskurs 5. Det är något som vi ska åtgärda under Vi är bra på att nå måluppfyllelse för eleverna i årskurs 9 och vi behöver se över hur vi ska lyckas med detta för de yngre eleverna Ett steg är att vidareutveckla fritidspedagogernas kompetens när det gäller arbetet med barn med särskilda behov. Ett annat sätt är att bli bättre på att arbeta med alternativa verktyg för de elever som har särskilda behov. Vi tror också att Lesson Study är ett bra och fungerande arbetssätt som ger framgång. Vi vill utveckla det och använda Lesson Study i fler ämnen för att fördjupa våra pedagogiska diskussioner. Lokala mål - Alla ska känna sig trygga i vår verksamhet - Lärprocessen ska vara tydlig för alla - Alla ska utvecklas i en kreativ miljö - I vår verksamhet ska alla känna sig delaktiga Vi har under 2008 arbetat mycket med elevinflytande. Elevråden har träffats regelbundet och det har resulterat i att eleverna i år 6-9 ska få ett uppehållsrum under våren När eleverna i år 6-9 har något roligt att göra på rasterna tror vi att det kommer att bli lugnare i korridorerna och det skapar trygghet för de yngre eleverna. Eleverna i år F-5 kommer att få ett rum där alla elever kan låna lekredskap som de kan använda när de är ute på rast. Förut har alla klasser haft sina egna lekredskap något som har resulterat i en del konflikter då några har haft mer saker än andra. Nu kommer alla ha möjligheten att använda alla lekredskap. Detta tror vi kommer att skapa färre konflikter och större trygghet. Vi kommer under 2009 att satsa på att göra lärprocessen tydligare för både elever och föräldrar genom att förbättra och arbeta med: - Skriftliga omdömen - Tydligare dokumentation - Tydliggöra gången för elever med särskilda behov - Bedömning av elevernas arbeten - Användning av alternativa verktyg Dessutom vill vi fortsätta att utveckla elevinflytandet och föräldrainflytandet. 8

9 Den kommunövergripande särskilda undervisningsgruppen för elever med koncentrationsstörningar - Resursskolan Resursskolan består av två grupper. Dels tjejgruppen med fem elever, två lärare och en elevassistent som har sin undervisning i paviljongerna på Skogsängsskolan. Eleverna har socioemotionella svårigheter. Den andra gruppen har sex pojkar med koncentrationssvårigheter till följd av ADHD och i den finns en lärare, två fritidsledare och en biträdande rektor. Elevgruppen består av elever i år 6,8 och 9. Resursskolans utvecklingsområden är att hitta goda rutiner för elevernas inkludering i hemskolorna samt att hitta samarbetsformer grupperna emellan. Under våren 2009 kvalitetsgranskar vi verksamheten. Antal elever Skolbibliotekets roll Vårt skolbibliotek ligger centralt och öppet i skolans lokaler. Alla elever har tillgång till biblioteket under hela dagen. Vi har en bibliotekarie som är anställd på 50%. Genom att öppna ett uppehållsrum för år 6-9 kommer biblioteket att bli en lugnare plats där eleverna har en möjlighet att reflextera och föra samtal i en trygg miljö. Under våren 2009 kommer vi att tydliggöra skolbibliotekets uppgifter. Genusarbetet År 6-9 har livskunskap inlagt på sitt schema där de aktivt arbetar med jämställdhet och likabehandling. I år F-5 vävs livskunskap in i det dagliga arbetet. Livskunskap innehåller bl.a. värderingsövningar för att stärka självkänslan. Vårt utvecklingsområde i genusarbetet är att mer aktivt och synligt motverka traditionella könsmönster och roller. Vi behöver börja med att bli medvetna över hur vi agerar och möter våra elever utifrån vilket kön de har. För att lyckas behöver vi en tydlig handlingsplan och mål med arbetet. Hälsa och livsstil Hälsa och livsstil är något som genomsyrar vår verksamhet. Vi har mer idrott på schemat än vad timplanen kräver. Vi har en hälsovecka varje år där vi lyfter temat hälsa. Vi utbildar våra elever i HLR, hjärt och lungräddning. Fritidshemmen använder sig av idrottshallen varje efter middag och åker regelbundet upp till simhallen. Genom ämnet livskunskap arbetar vi med elevernas attityder och värderingar. År 3-5 har under året haft tema friluftsliv där de regelbundet har varit ute i skog och mark. 9

10 Likabehandlingsplaner Våren 2008 reviderades planen men vi behöver revidera den igen. Vår likabehandlingsplan behöver tydligare utgå från en aktuell kartläggning av skolans behov. Planen ska också innehålla en tydligare ansvarsfördelning mellan rektor och övrig personal, tydliga rutiner för dokumentation samt hur planen ska följas upp och utvärderas. Trygghet och arbetsro Riktvärde Barn och föräldrar upplever trygghet 3,6 3,7 3,7 Personalen motverkar aktivt att någon behandlas illa. 3,4 3,3 3,1 Det är arbetsro i verksamheten. 3,4 3,0 2,6 2,7 Analys av resultat och förslag till åtgärder för förbättrat resultat. Vi behöver arbeta mer aktivt med att skapa trygghet och arbetsro för eleverna. Vi har påbörjat arbetet genom att utarbeta trygghetskontrakt/klasskontrakt som ligger till grund för skolans trivselregler/ordningsregler. Vi har klassråd där stämningen i klassen är en stående punkt. Arbetsro diskuteras på skolans elevråd och TFL (Teamet för lika behandling). Vi tar upp trygghet och arbetsro på föräldramöten och utvecklingssamtal. Raster är ett tillfälle då det lätt kan uppstå oro. De äldre eleverna har inte samma tillgång till lekredskap ute som de yngre och då skapas konflikter. Därför ska vi öppna ett rum där alla lekredskap finns samlade och eleverna i år F-5 har möjlighet att låna det som de behöver. Vi tror att detta kommer att skapa en större trygghet för de yngre eleverna. På Rönninge skola finns det idag fler små fritidshem. Genom att skapa ett gemensamt fritidshem har de yngre eleverna en möjlighet att lära känna barn i andra klasser och fler vuxna på skolan, något som skapar en vikänsla och ger ett större socialt kontaktnät. 10

Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011

Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011 Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011 Vision Fritids är roligt, meningsfullt och lustfyllt för alla. Vad skollagen och läroplanen säger Fritidshemmets uppdrag är enligt

Läs mer

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Barn- och utbildningsnämnden 2015-08-24 1 (9) Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningskontoret Anna Landehag, 016-710 10 62 och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Eskilstuna kommun

Läs mer

Mål för fritidshemmen i Skinnskatteberg

Mål för fritidshemmen i Skinnskatteberg Mål för fritidshemmen i Skinnskatteberg 2012-10-01 2 Mål för fritidshemmen i Skinnskattebergs kommun Utarbetad maj 2006, reviderad hösten 2012 Inledning Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk verksamhet

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Arbetsplan Mira Fritids

Arbetsplan Mira Fritids Arbetsplan Mira Fritids nyaelementar.stockholm.se Titel Arbetsplan Mira Fritids Senast reviderad: 2013-11-07 Utgivare: Mira Fritids, Nya Elementar Kontaktperson: Dan Ögren E-post: dan.ogren@stockholm.se

Läs mer

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan Lokal Arbetsplan 2011 F-klass och grundskolan NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012 Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012 Bryngelstorpskolans förskoleklass Förskoleklassen har sina två hemvist på Norrgården och Sörgården i Bullerbyn. Bullerbyn ligger längst

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg och särskola 2005

Kvalitetsredovisning för förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg och särskola 2005 Avdelningen förskola-skola Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning Handläggare: Katarina Höök Tfn: 508 14 021 Tjänsteutlåtande Sid 1 (6) 2006-05-30 Enskede-Årsta stadsdelsnämnd Kvalitetsredovisning för förskola,

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2005/2006 Dalhem, Barlingbo, Endre

Kvalitetsredovisning 2005/2006 Dalhem, Barlingbo, Endre 1(8) Barn- och utbildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning 2005/2006 Dalhem, Barlingbo, Endre Förskoleklass-grundskola-fritidshem (sid 1-5) Förskola (sid 6-8) Beskrivning av verksamheten Dalhem, Barlingbo

Läs mer

Sörgårdens arbetsplan 14-15

Sörgårdens arbetsplan 14-15 Sörgårdens arbetsplan 14-15! Svenska Vi kan använda oss utav 4 olika diagnos- undervisningsmaterial. Skolverkets Nya språket lyfter, Stärk språket stärk lärandet (Cirkelmodellen), God läsutveckling, God

Läs mer

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N SID 1 (7) 2012-11-13 DNR 12-411/7073 BILAGA PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UPPDRAGET I skollagen står följande om syftet med utbildningen på fritidshemmet:

Läs mer

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014 Plan för fritidsen 2013-2014 Stockholm International Academy Sulvägen 52 A-B 126 40 Hägersten 08-646 46 98 www.stockholmskolan.se info@stockholmskolan.se Sammanfattning Inför HT 2013 har vi vidtagit en

Läs mer

Samverkan. Omsorg. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten (LPO 94)

Samverkan. Omsorg. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten (LPO 94) 090629 Samverkan Samverkan sker mellan: barn-barn, pedagog-barn, pedagog-förälder, pedagog-pedagog. Samverkan med kamrater är en förutsättning för att barnen ska nå de mål som finns i läroplanen. Med leken

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING Utbildning KVALITETSREDOVISNING Klågerupskolan F-5 2007 2008-02-06 Klågerupskolan F-5 Enligt Förordning (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet skall varje kommun senast den 1 maj varje år

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011

Kvalitetsredovisning 2010/2011 Kvalitetsredovisning 2010/2011 Hagaströmsskolans fritidshem Ansvarig Biträdande rektor Ingrid Larsson 1. Inledning Fritidshemmet på Hagaströms skola strävar efter en helhetssyn på barnet hela dagen. Enligt

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2008 Rosentorps platschefsområde Vellinge Rosentorpskolan Trädgårdsgatan 23521Vellinge 1 Kvalitetsredovisning för 2008, Rosentorpskolans platschefsområde, Grundfakta om Rosentorpskolans

Läs mer

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Förskolan Solstrålen 2009/2010 Vision: Alla barn och all personal skall uppleva trygghet och trivsel. Lärande ger glädje och möjligheter. Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Datum 140826 1 (8) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Lovisedalsskolan RO Läsårsplan

Lovisedalsskolan RO Läsårsplan L Ä SÅR 2015/2016 Lovisedalsskolan RO Läsårsplan Innehållsförteckning Vårt rektorsområde... 3 Vision... 3 Nationella mål... 4 Prioriterade mål och indikatorer... 4 Lovisedalsskolan RO, Läsårsplan 2(8)

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011.

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011. Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Ållebergsskolan Grundsärskola Läsår 2010 / 2011 Charlotta Robson Rektor Innehållsförteckning Del 1 Enhet Kyrkerörs vision Del

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling BÅSTADS KOMMUN Västra Karups skola, förskoleklass och fritidshem. Beslutad 2013-11-27 Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling Läsåret 2013-2014 Västra Karups Skola,

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 ÖREBRO KOMMUN Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 Tegnérskolan Förvaltningen förskola och skola orebro.se Box 31550, 701 35 Örebro Ullavigatan 27 tegnerskolan@orebro.se Servicecenter 019-21

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Likabehandlingsplan för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2014-2015 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under året har föräldrarådet träffats. Vi

Läs mer

Lokal arbetsplan för Tusenskönan.

Lokal arbetsplan för Tusenskönan. Lokal arbetsplan för Tusenskönan. Tusenskönans lokala arbetsplan bygger på läroplanen för det obligatoriska skolväsendet samt Landskrona stads skolplan. Arbetsplanen visar hur skolan vill organisera sin

Läs mer

Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015

Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015 Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016 Upprättad i juni 2015 Vi ska bli bäst! 2017 ska Vimmerby vara bland de tio bästa skolkommunerna. För Vimmerby kommuns barn och elever innebär

Läs mer

Välkommen till Granbackaskolan. Samverkan och samspel för livslångt lärande

Välkommen till Granbackaskolan. Samverkan och samspel för livslångt lärande Välkommen till Granbackaskolan Samverkan och samspel för livslångt lärande Granbackaskolan En skola med: - förskoleklasser - grundskola åk 1-5 - särskola åk 1-10 - fritidshem Särskola åk 1-6 Karta Fritidshem

Läs mer

Verksamhetsplan för Bränninge ro Bränningeskolan 2015-2016

Verksamhetsplan för Bränninge ro Bränningeskolan 2015-2016 Verksamhetsplan för Bränninge ro Bränningeskolan 2015-2016 Vision/Verksamhetsidé De senaste årens enkätsvar från elever och vårdnadshavare visar att Bränningeskolan är skola där man känner sig trygg. Trots

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Normer och värden (Detta är ett fast och ständigt återkommande inslag i vår verksamhet).

Normer och värden (Detta är ett fast och ständigt återkommande inslag i vår verksamhet). Utgår från kvalitetsredovisning 2014-15 samt utifrån barnens ålder och mognad. Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles

Läs mer

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION Fritids 2014 PROFIL - Framgångsrikt lärande VISION Tillsammans förverkligar vi våra drömmar Enhet Gudhem står för framgångsrikt lärande. Tillsammans arbetar vi i all verksamheterför

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Arbetsplan för fritidshem på Enhet Bjärehov 08-11-13 reviderad 10-09-22

Arbetsplan för fritidshem på Enhet Bjärehov 08-11-13 reviderad 10-09-22 Arbetsplan för fritidshem på Enhet Bjärehov 08-11-13 reviderad 10-09-22 Ur Skolverkets allmänna råd 2007 Kvalitet i fritidshem: Fritidshem omfattar skolfri tid. Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Tyck till om förskolans kvalitet!

Tyck till om förskolans kvalitet! (6) Logga per kommun Tyck till om förskolans kvalitet! Självskattning ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet Dokumentet har sin utgångspunkt i Lpfö 98/0 och har till viss del en koppling till

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2015-2016 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Välkommen till Granbackaskolan. Samverkan och samspel för livslångt lärande

Välkommen till Granbackaskolan. Samverkan och samspel för livslångt lärande Välkommen till Granbackaskolan Samverkan och samspel för livslångt lärande Granbackaskolan En skola med: - förskoleklasser - grundskola åk 1-5 - särskola åk 1-10 - fritidshem Särskola åk 1-6 Karta 1a,

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14 Datum 140909 1 (5) Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

KVALITETSRAPPORT. Fritidshem Mariaskolan. Läsåret 2014/2015

KVALITETSRAPPORT. Fritidshem Mariaskolan. Läsåret 2014/2015 KVALITETSRAPPORT Fritidshem Mariaskolan Läsåret 2014/2015 1 1. Inledning Underlaget till denna Kvalitetsrapport har varit fritidshemmens uppföljningar och dokumentation under läsåret 2014/2015, samt arbetslagens

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Grundskola årskurs 1-5

Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Grundskola årskurs 1-5 Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016 Grundskola årskurs 1-5 Ansvarig rektor Namn Lars-Eric Pettersson Datum 2015-09-01 Tjörn Möjligheternas ö Enhetens namn Skärhamns skola Enheten ansvarar

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 151013 Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 POLICY 1(8) Ekhagsskolan Johanna M Carlsson Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 Förskoleklass, Grundskola och Fritidshem 2 Vår målsättning är att alla elever skall

Läs mer

Kvalitetsanalys för Sickla skola läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Sickla skola läsåret 2012/13 Datum 2013-09-05 1 (11) Kvalitetsanalys för Sickla skola läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor. Brattfors skola

Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor. Brattfors skola Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor Brattfors skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2013 2014 1 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Mål Alla elever kan, senast i slutet av höstterminen

Läs mer

Arbetsplan Pilen handlingsplan. Förskolan Bofinken 2010/2011 Vision: Lärande ger glädje och möjligheter

Arbetsplan Pilen handlingsplan. Förskolan Bofinken 2010/2011 Vision: Lärande ger glädje och möjligheter Arbetsplan Pilen handlingsplan Förskolan Bofinken 2010/2011 Vision: Lärande ger glädje och möjligheter Innehållsförteckning 1. Förskolans verksamhet och förutsättningar...3 2. Kvalitetsarbetet...3 3. Utvecklingsåtaganden...4

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN Förskolan Vättern är en förskola med estetisk inriktning och är integrerad i Vätternskolan. Vi finns på Ulaxgatan, Ekön med närhet till Bondebacka. I vårt temaarbete

Läs mer

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13 Barn och utbildning Sten-Åke Eriksson Rektor Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13 Innehåll 1. Resultat och måluppfyllelse... 3 1.1 Kunskaper... 3 1.1.1 Måluppfyllelse...

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15

Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15 Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vi har under läsåret kontinuerligt arbetat med värdegrunden på skolan, bla har vi samtal med eleverna

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2009/2010. Klämmaskolan ALINGSÅS

LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2009/2010. Klämmaskolan ALINGSÅS LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2009/2010 Klämmaskolan ALINGSÅS Beskrivning av verksamheten Klämmaskolans huvudsakliga uppgift är att ta emot och pedagogiskt arbeta med elever i stort behov av fler vuxna omkring

Läs mer

Arbetsplan för Latorps skola inklusive förskoleklass och fritidshem ht 2016/vt 2017

Arbetsplan för Latorps skola inklusive förskoleklass och fritidshem ht 2016/vt 2017 Arbetsplan för Latorps skola inklusive förskoleklass och fritidshem ht 2016/vt 2017 Presentation av skolan och fritidshemmets verksamhet och det systematiska kvalitetsarbetet Latorps skola ligger i ett

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Lokal arbetsplan 2010/2011

Lokal arbetsplan 2010/2011 Lokal arbetsplan 2010/2011 Sofielundsskolan Fritidshemmen F-2, 3-6 Lokal arbetsplan vid Sofielundsskolan Huvudsyftet med den lokala arbetsplanen är att för alla i organisationen tydliggöra de mål som satts

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009/2010

Kvalitetsredovisning 2009/2010 Kvalitetsredovisning 2009/2010 Lundabyns fritidshem Innehåll Tidsperiod Sid 3 Grundfakta Sid 3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Sid 3 Åtgärder enligt 2008/2009 Sid 4 Mål för

Läs mer

Strandvägsskolan Björn Svantesson Rektor. Strandvägsskolan

Strandvägsskolan Björn Svantesson Rektor. Strandvägsskolan Strandvägsskolan Björn Svantesson Rektor Strandvägsskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2012 2013 1 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Mål Alla elever kan, senast i slutet av höstterminen

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning läsåret 01/013 Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Innehållsförteckning 1. Grundfakta om Fritidshemmen vid Vallargärdets skola.... Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen...

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2014/2015 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Tillsyn av fristående förskolor ht-11 och vt-12. 12 fristående förskolor i Ängelholms kommun

Tillsyn av fristående förskolor ht-11 och vt-12. 12 fristående förskolor i Ängelholms kommun Tillsyn av fristående förskolor ht-11 och vt-12 12 fristående förskolor i Ängelholms kommun Målinriktat arbete vad gäller kränkande behandling Arbetar aktivt med att motverka och förebygga kränkande behandling

Läs mer

Nygårds Förskola. Kvalitetsredovisning. för kalenderåret 2010. Rektor: Lennart Skåål

Nygårds Förskola. Kvalitetsredovisning. för kalenderåret 2010. Rektor: Lennart Skåål Nygårds Förskola Kvalitetsredovisning för kalenderåret 2010 Rektor: Lennart Skåål 1 Inledning Syftet med kvalitetsredovisningen är följande: Vårdnadshavare, politiker och andra intressenter får en god

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Kungsängens förskolor Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Förskolans mål i arbete med likabehandling Vår förskola präglas av respekt för människors olikheter. Vår förskola ska vara trygg för våra

Läs mer

Kållekärrs och Långekärrs skolor

Kållekärrs och Långekärrs skolor Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Grundskola 1-5 Kållekärrs och Långekärrs skolor Barn- och utbildningsförvaltningen Ansvarig rektor Hans Persson 150814 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2013/2014 Backaskolan Trollbacken och Hasselbacken Ansvarig rektor: Kerstin Lellky Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän,

Läs mer

Lidåkers fritidshem PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Anna-Karin Florberger Rektor 150930

Lidåkers fritidshem PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Lidåkers fritidshem PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Sidan 2 av 6 Lidåkers fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 15/16 Grunduppgifter

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning Läsåret 2012/2013 Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Innehåll 1. Kvalitetsutvecklingsplan Planering Uppföljning Utvärdering och utveckling Analys och rapport Kvalitetsredovisning

Läs mer

Lokal arbetsplan. för. Nallens Förskola

Lokal arbetsplan. för. Nallens Förskola Lokal arbetsplan för Nallens Förskola En lokal arbetsplan beskriver vilken vision och vilka mål förskolan har inom varje målområde i läroplanen. Planen beskriver också hur förskolan tänker sig arbeta för

Läs mer

Marieberg förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning

Marieberg förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning Kvalitetsredovisningens syfte är att vara ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen på varje förskola. Den skall ge information om verksamheten och dess måluppfyllelse samt vilka åtgärder

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen ADRESS: Simrishamn DATUM Österlengymnasiet. Kvalitetsredovisning 2006

Barn- och utbildningsförvaltningen ADRESS: Simrishamn  DATUM Österlengymnasiet. Kvalitetsredovisning 2006 Österlengymnasiet Kvalitetsredovisning 2006 KVALITETSREDOVISNING Normer och värden Citat ur Läroplanerna Lpo 94, Lpfö 98, Lpf 94 Citat ur kommunens skolplan Skolans mål Att aktivt och medvetet påverka

Läs mer

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14!

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Hej och välkommen till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Fritidshemsverksamheten tar vid när skolan slutar för dagen och i dagsläget håller vi öppet till 17.30. (De dagar det är behov och efter överenskommelse

Läs mer

Kvalitetsredovisning Alunskolans Fritidshem Läsåret 2008-2009 Budgetåret 2009

Kvalitetsredovisning Alunskolans Fritidshem Läsåret 2008-2009 Budgetåret 2009 Kvalitetsredovisning Alunskolans Fritidshem Läsåret 2008-2009 Budgetåret 2009 Utvärderingsmall för kvalitetsredovisning: fritidshem Fritidshem: Alunskolans fritidshem Kvalitetsredovisning för perioden:

Läs mer

Måldokument för fritidshemmen inom Vård & bildning i Uppsala kommun

Måldokument för fritidshemmen inom Vård & bildning i Uppsala kommun Måldokument för fritidshemmen inom Vård & bildning i Uppsala kommun Om fritidshemmet Fritidshemmet erbjuder omsorg för elever i förskoleklass till och med årskurs 6, fritidshemmet har också ett särskilt

Läs mer

STORFORS KOMMUN. Kroppaskolan Årskurs 1 3

STORFORS KOMMUN. Kroppaskolan Årskurs 1 3 STORFORS KOMMUN Kroppaskolan Årskurs 1 3 Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Inledning: Kroppaskolan ligger i Storfors tätort och innefattar förskoleklass årskurs 3 samt fritidshem. Skolan har totalt 136

Läs mer

Kronbergsskolans rektorsområde

Kronbergsskolans rektorsområde Kronbergsskolans rektorsområde Boviks skola Lilla Kronbergsskolan Kronbergsskolan Arbetsplan Organisation Miljö och hälsa Skolans inriktning Profil Värdegrund Demokrati Livslångt lärande ORGANISATION Inom

Läs mer

Handlingsplan Paulinska skolan läsåret 2010/2011

Handlingsplan Paulinska skolan läsåret 2010/2011 Handlingsplan Paulinska skolan läsåret 2010/2011 För Skolledningen Med arbetslagen Jord, Vatten, Vind och Eld INNEHÅLL BAKGRUND... 1 SYFTE... 1 HANDLINGSPLAN SKOLLEDNINGEN... 2 1. Måluppfyllelse och resultat...

Läs mer

Smålandsstenars skolområde Arbetsplan

Smålandsstenars skolområde Arbetsplan Smålandsstenars skolområde Arbetsplan 2004-2005 1. Elevernas kunskaper - intresse och lust att lära med särskilt fokus på språk och matematik. Allt arbete ska syfta till att på ett lustfyllt sätt skapa

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Edsbro förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till vårdnadshavare - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

S:t Olof Resursskola Simrishamns kommun. Verksamhetsbeskrivning

S:t Olof Resursskola Simrishamns kommun. Verksamhetsbeskrivning S:t Olof Resursskola Simrishamns kommun Verksamhetsbeskrivning 081120 St:Olof Resursskola: Skolan ligger i ett kulturlandskap med skog och hav i omedelbar närhet. Skolan erbjuder undervisning i alla kärnämnen,

Läs mer

Verksamhetsplan 2008/2009 för Ervalla skola inkl fritidshem

Verksamhetsplan 2008/2009 för Ervalla skola inkl fritidshem Verksamhetsplan 2008/2009 för Ervalla skola inkl fritidshem S Innehållsförteckning 1. Inledning sid 3 2. Förutsättningar sid 4 3. Läroplansmål Normer och värden sid 5 4. Läroplansmål Kunskaper sid 7 5.

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Montessorifriskolans fritidshem

Montessorifriskolans fritidshem Montessorifriskolans fritidshem Fritids är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn i årskurs F- 6. Fritids uppgift är att erbjuda barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid. Verksamheten

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016. Rombergaskolan

Verksamhetsplan 2015/2016. Rombergaskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Rombergaskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Målgruppen är Rombergaskolans elever inom förskoleklass, grundskola och fritidshem. Vision Alla barn och ungdomar i Enköpings

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN SKATTKAMMARENS FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården Sid 1 (13) Handlingsplan för Nya Lurbergsgården X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan

Läs mer

1. Inledning Förutsättningar... 3

1. Inledning Förutsättningar... 3 Verksamhetsrapport för Ornäs fritidshem läsåret 2015-2016 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Förutsättningar... 3 2.1. Styrning och ledning... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2.2. Organisation...

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING. Källby Gård. Fritidshem

KVALITETSREDOVISNING. Källby Gård. Fritidshem KVALITETSREDOVISNING Källby Gård Fritidshem Läsår 2011-2012 ENHET Källby Gård fritidshem FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2011-2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Källby Gård har under året haft förskoleklass,

Läs mer

Arbetsplan/Beskrivning

Arbetsplan/Beskrivning VRENA FRISKOLA Arbetsplan/Beskrivning Läsåret 2013/2014 ARBETSPLAN VRENA FRISKOLA LÄSÅRET 13/14 Under läsåret är våra prioriterade utvecklingsområden: - Få fler elever att känna sig trygga och trivas på

Läs mer

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Enheter Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Geten 1-3 år Gurkan 3-5 år Leoparden 3-5 år Kantarellen 1-5 år Blåsippan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn från 1-5 år Förutsättningar Inskrivna

Läs mer