Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse"

Transkript

1 Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Förskolan Solstrålen 2009/2010 Vision: Alla barn och all personal skall uppleva trygghet och trivsel. Lärande ger glädje och möjligheter.

2 Innehållsförteckning ÖVERENSKOMMELSE Förskolans verksamhet och förutsättningar Kvalitetsarbetet Utvecklingsåtaganden Utvecklingsåtaganden...5 Värdegrund...5 Utveckling och lärande...7 Medarbetare...9 Ekonomi Dokumenterade rutiner

3 ÖVERENSKOMMELSE Att verksamheten bedrivs enligt de åtaganden som beskrivs i arbetsplanen samt inom ramen för lagar och förordningar och given budget, är en överenskommelse mellan Barn- och utbildningsförvaltningen i Nässjö och förskolan Solstrålen. Arbetsplanen gäller läsåret 2009/2010. Nässjö den 28 november 2009 För barn- och utbildningsförvaltningen Eva Rofors Verksamhetschef Ann-Marie Hegg Förskolechef Kontaktuppgifter: Förskolechef: Ann-Marie Hegg Adress: Skolgatan 1, Malmbäck Telefon: E-post: Hemsida: 3

4 1. Förskolans verksamhet och förutsättningar Ledningsdeklaration Förskolan genomsyras av att pedagogerna aktivt arbetar för att alla barn på förskolan ska känna sig trygga med att vara på förskolan. Man arbetar medvetet med målen i Lpfö och Pilen. Verksamhet Förskolan Solstrålen ligger i Malmbäcks samhälle, två mil utanför Nässjö. Förskolan ligger nära skolan och fritidshemmet. Runt hela förskolan finns en mycket bra gård som skapar naturliga möjligheter till lek. Förskolan utnyttjar närheten till idrottshall, skog och bibliotek när man planerar verksamheten. Organisation Förskolan Solstrålen är en förskola med två avdelningar som organiserats i en småbarnsavdelning 1-3 år, samt en avdelning med barn i åldrarna 3-5 är. Arbetslagen består av förskollärare, barnskötare och elevassistent. Det är i genomsnitt 31 barn inskrivna på förskolan. 2. Kvalitetsarbetet Förskolan är målstyrd och arbetet inriktas på att förverkliga de mål att sträva mot som finns fastställda i läroplanen. I förskolan konkretiseras målen och omsätts i praktisk handling. Kvalitetscykel - Kvalitetsredovisningen November Uppföljning av den Lokala arbetsplanen i arbetslagen Avstämningskonferens Hösttermin Arbete efter den nya Lokala arbetsplanen Sep okt Medarbetarsamtal med fokus på Lokala arbetsplanen och arbetslagets Kvalitetsredovisning. Arbetsår Januari - Februari Lönesamtal Mars Uppföljning av den Lokala arbetsplanen Avstämningskonferens Maj Utvärdering av Lokala arbetsplanen och kvalitetsredovisningen skrivs med analyser och bedömning. Nya mål 4

5 3. Utvecklingsåtaganden Värdegrund Mål i Pilen Perspektiv: Medborgare/brukare Mål i Lpfö Normer och värden Barn och ungdomar är trygga och trivs i förskola, fritidshem och skola. Indikator: 95 % av föräldrarna uppger att deras barn trivs i förskolan. Ett medvetet arbete för att motverka traditionella könsmönster. Indikator: Vid läsårets slut ska minst tio avdelningar i kommunens förskolor ha utvecklat sitt arbete på ett medvetet genuspedagogiskt sätt. Nuläge Vi har nu under höstterminen tagit emot flera barn med utländsk bakgrund. De andra barnen i vår barngrupp undrar mycket över deras bakgrund, utseende och varför de inte pratar svenska. Vi har även haft fler inskolningar. Just nu har pedagogerna mycket ensamarbete på avdelningarna det medför att det ofta blir konflikter och tillbud i barngrupperna. Det finns tyvärr ingen tid för reflektion längre. Kriterier för god kvalitet inom målområdet Att barnen känner trygghet på förskolan. Att barnen känner empati och respekt för varandra och allas olikheter. Att barnen visar respekt för alla vuxna som kommer till förskolan. Att vara en bra lekkamrat. Att alla vuxna är goda förebilder. Handlingsplan Rutiner, regler och bra vuxna förebilder är grunden för en lugn och trygg barngrupp. På personalmötena diskuterar vi regler och arbetssätt för att få en gemensam värdegrund. Uppföljning metoder, när, ansvarig Vi följer upp vår handlingsplanen på personalmötena. Vi dokumenterar barnens empatiska förmåga. Vi har regelbunden kontakt och hjälp av vår specialpedagog. Vi är lyhörda och aktiva pedagoger. Uppföljning sker kontinuerligt under läsåret. Resultatet redovisas i maj Ansvariga är personalen på Solstrålen. Resultat - Uppföljningen visar Bedömning av måluppfyllelse. Vi värderar att det gick mindre bra ganska bra bra mycket bra 5

6 Analys Beslut om åtgärder utifrån analyserade resultat 6

7 Utveckling och lärande Mål i Pilen Verksamhet/utveckling God utbildning Mål i Lpfö Utveckling och lärande Förskolan ska sträva efter att varje barn - utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och att uttrycka tankar, - utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner, - utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang, utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum Nuläge Den pedagogiska verksamheten är lidande pga. stora personalneddragningar. Vi är för få personal för att kunna dela in barnen i mindre grupper. Avdelningen Stjärnan har en bra åldersmässigt homogen grupp, med endast 4-5åringar. Avdelningen Månen har en spridning på barnens ålder mellan 1,5-3,5 år. Flera barn är i behov av extra stöd och hjälp i sin språkliga och sociala utveckling. Kriterier för god kvalitet inom målområdet Att ha roligt och inspirerande material och en lärande miljö. Att det finns tid och resurser till bra lek och lärande Fortbildning till personalen. Handlingsplan Vi inventerar vår inne och utemiljö. Vi går igenom personalens nya schema för att hitta tidpunkter som passar till planerade stunder för utveckling och lärande. Uppföljning metoder, när, ansvarig Avsätta tid på personalmöte för uppföljning. Dokumentationer av barnens lärande och lek. Enskild planering och utvärdering. Individuella utvecklingsplaner. Ansvariga är personalen på förskolan. Regelbunden uppföljning under läsåret. Resultat - Uppföljningen visar Bedömning av måluppfyllelse. Vi värderar att det gick mindre bra ganska bra bra mycket bra 7

8 Analys Beslut om åtgärder utifrån analyserade resultat 8

9 Medarbetare Mål i Pilen Motiverade och engagerade medarbetare Pilenindikatorer: Medarbetarindex ska vara lägst 56 och ledarskapsindex lägst 56 år Nuläge Vid Synovateundersökning 2008 var medarbetarindex 70. Handlingsplan Genomföra en ny Synovateundersökning under våren2010 och utifrån resultaten göra en handlingsplan. Efter föregående undersökning arbetade man med följande områden: *Minska personalens oro för att de inte ska klara av sitt arbete på ett tillräckligt bra sätt. *Minska personalens oro för att de inte ska klara av sitt arbete på ett tillräckligt bra sätt. *Få personalen att orka göra annat efter jobbet. Resultat Mål i Pilen Välutbildad och kompetent personal Pilenindikator: Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning i förskolan 63 % Nuläge Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning idag: 80% Andel årsarbetare med barnskötarutbildning: 20% Handlingsplan Bibehålla personalen med pedagogisk högskoleutbildning. Vid personalförändringar anställa personal med pedagogisk högskoleutbildning. Resultat Ekonomi Mål i Pilen Effektiv verksamhet Nuläge Resursfördelningssystemet som utgår från barnantalet styr helt förskolans ekonomi och verksamhet. Svårigheter att få en bra organisation på förskolan med den resurstilldelning som är idag. Handlingsplan Fördelningen av resurser fördelas till avdelningarna utifrån behov och förutsättningar. Omfördelning/minskning av resurser görs vid behov under året. Resultat 9

10 4. Dokumenterade rutiner I förskolan finns följande dokumenterade och inarbetade rutiner: Inskolning och uppföljningssamtal. Föräldramöte Portfolio Överflyttning av barn mellan avdelningen Månen och Stjärnan. Förskola till förskoleklass/fritidshem. Utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner. Utskolningssamtal Personalmöten Regler 10

Kvalitetsredovisning 2007 Förskoleverksamhet

Kvalitetsredovisning 2007 Förskoleverksamhet Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Kvalitetsredovisning 2007 Förskoleverksamhet Namn på förskola/område: Rödsle förskoleområde Rektor: Anders Enström Bitr.rektor: Gerd Nilsson Adress:

Läs mer

Fotograf: Thomas Bergheim

Fotograf: Thomas Bergheim Fotograf: Thomas Bergheim Kvalitetsredovisning 2006 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun KRISTINEBERGS Förskoleområde Rektor Monica Pettersson Bitr.rektor Lotta Lindgren Kvalitetsamordnare

Läs mer

Arbetsplan. Brage, Saga och Ymer förskolor

Arbetsplan. Brage, Saga och Ymer förskolor Brage, Saga och Ymer förskolor 1 Vision På Brage Saga och Ymer förskolor strävar vi efter att se kunskap som något som skapas i samspel, i dialog mellan människor och mellan människan och hennes omvärld.

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN SKATTKAMMARENS FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING...

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... 5 Mål 1... 5 Mål 2... 5 Mål 3... 6 2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 7 2.1

Läs mer

Ekgårdens förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning

Ekgårdens förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning Kvalitetsredovisningens syfte är att vara ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen på varje förskola. Den skall ge information om verksamheten och dess måluppfyllelse samt vilka åtgärder

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2012 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/12 Inledning

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Ödeborgs förskola

Kvalitetsredovisning. Ödeborgs förskola Kvalitetsredovisning 2010 Ödeborgs förskola Innehållsförteckning Inledning...3 1. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen...4 2. Förutsättningar/resultat...4 2.1 Kommunpolitiska mål...4

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 Biets förskola

Kvalitetsredovisning 2009 Biets förskola Kvalitetsredovisning 2009 Biets förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Gun Åslund Biträdande rektor Innehåll 1 UNDERLAG OCH RUTINER FÖR KVALITETSREDOVISNINGEN 5 2 ÅTGÄRDER ENLIGT FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Förskolan Bergendahl 2011 Enhet Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolans/skolans namn samt ev logga Barnstugan Bergendal Förskolechefens/rektorns namn Carina

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Förskolan Torpet

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Förskolan Torpet Kvalitetsredovisning 2008/2009 Förskolan Torpet Rektors sammanfattning och bedömning Detta läsår har varit ett annorlunda läsår, från oktober månad har vi bedrivit vår verksamhet på en byggarbetsplats,

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Arbetsplan 2014/2015 Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 1 Läroplansmål - normer och värden... 2 Läroplansmål - utveckling och lärande... 4 Läroplansmål

Läs mer

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor 2 Förord Denna rapport från Barn- och utbildningsförvaltningen i Haninge ger en mycket självkritisk bild av läget i kommunens skolor.

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 Tävlingsbidrag till Stockholms Stads Kvalitetsutmärkelse 2009 Förskolechef Ann-Sofie Hesselbom tfn 508 20 057 ann-sofie.hesselbom@eav.stockholm.se

Läs mer

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 2. Verksamhet: Fyrklöverns Montessoriförskola Ramlösa. Ansvarig förskolechef: Stellan Hagström 3. Förutsättningar Förskolan hyr lokaler belägna i Ramlösa Brunnshotell,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen, som öppnades 1998, ligger intill villaområdet Borgbyn i Bollstanäs. Förskolan har 5 avdelningar

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2005 för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grundskola och förskoleklass i Område 2 Läreda

Kvalitetsredovisning 2005 för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grundskola och förskoleklass i Område 2 Läreda Kvalitetsredovisning 2005 för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grundskola och förskoleklass i Område 2 Läreda Det finns separata redovisningar för enheterna Ljungdalaskolan, Stoby förskola och skola,

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

Resultatrapport för Assbergs förskola

Resultatrapport för Assbergs förskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring utveckling och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Assbergs förskola Upprättad av Christina

Läs mer

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola 1 Innehåll Framtiden börjar i förskolan 3 Inledning 4 Lärande och utveckling i fokus

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010 Marstrandshagens förskola, Nora kommun

Kvalitetsredovisning 2010 Marstrandshagens förskola, Nora kommun Kvalitetsredovisning 2010 Marstrandshagens förskola, Nora kommun Arbetsgång för kvalitetsarbetet Rektor och utvecklingspedagog lämnade ett förslag på prioriterat målområde till arbetslaget, tillsammans

Läs mer

Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12

Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12 2012-09-10 1 (13) Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12 VD Förskolechef Beskrivning av förskolan Maryam Herlin Pia Eriksson Amadeus Förskola är en fristående, Reggio Emilia-inspirerad förskola,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013-2014

Kvalitetsredovisning 2013-2014 Kvalitetsredovisning 2013-2014 I Ur och Skur Granen Förskola Granens förskola Barrskogsvägen 8 691 44 Karlskoga 1 INLEDNING Driftsform: Föräldrarkoperativ med inriktning på I Ur och Skur pedagogik. Vi

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Detta är skolans kvalitetsredovisning enligt Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredovisning skall främja /.. / skolornas, förskolornas och

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Planens syfte: Förbud mot diskriminering och trakasserier regleras i Diskrimineringslagen (2008:567) och förbud mot kränkande behandling

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Bullerbyns förskola i Hudiksvalls kommun Granskning genomförd i november 2012 av Kerstin Forsberg och Anita Sjöberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Bullerbyns

Läs mer