Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning läsåret 01/013 Fritidshemmen i Ulvsby skolområde

2 Innehållsförteckning 1. Grundfakta om Fritidshemmen vid Vallargärdets skola.... Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och mål för årets kvalitetsredovisning... 3 Utvecklingsområden från förra läsårets kvalitetsredovisning... 3 Mål för årets kvalitetsredovisning 3 4. Förutsättningar för verksamhetens måluppfyllelse... 5 Personaltäthet och personalens utbildning... 5 Kompetensutveckling Arbetet i verksamheten Analys och bedömning av måluppfyllelsen i verksamheten som helhet Åtgärder för förbättring...7 1

3 1. Grundfakta om Fritidshemmen vid Vallargärdets skola I Ulvsby skolområde vid Vallargärdets skola finns tre fritidshem. På Diamanten och Rubinen går de yngre barnen och de äldre går på Opalens fritidshem. Under läsåret 1/13 var 86 barn inskrivna i skolbarnsomsorgen på våra 3 fritidshem. Sammanlagt 86 barn av 143 hade alltså skolbarnsomsorg under läsåret. Våra fritidspedagoger arbetar integrerat med skolan och eftersom vi har en samlad skoldag så innebär det att alla elever har skoldag Fritidshemmen har gemensam öppning på fritids Rubinen kl Frukost serveras kl i skolrestaurangen. Efter frukost går barnen ut på en kortare rast innan skolan börjar. Eftermiddagsverksamheten börjar samtidigt för de tre fritidshemmen kl Alla fritidshemmen äter mellanmål i vår skolrestaurang mellan Fritidshemmen har gemensam stängning på Diamantens fritidshem från Dagen avslutas vanligtvis Vid behov hålls fritidshemmen öppet längre. På fritidshemmen arbetar fritidspedagoger, förskollärare och elevassistent.. Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen Underlaget för kvalitetsredovisningen är våra mål som vi årligen utvärderar och reviderar. Målen för läsåret 1/13 har varit: Lugn och trygg miljö. Hänsynsfulla barn. Barn som tycker om att vara på fritids. Föräldrar som har förtroende för personalen och verksamheten. Som underlag använder vi oss också av föräldraenkäter, vilka vi skickar hem till vårdnadshavarna. I år är det 71 enkäter av 86 som ligger till grund för årets kvalitetsredovisning. När det gäller utvärdering med barnen har pedagogerna valt att göra barnintervjuer för att få en djupare förståelse för vad barnen tycker. Pedagogerna har valt att göra intervjuerna detta år med barnen som går i åk 1. Antalet barnintervjuer detta år är 14 av 18 st. Vi arbetar fortlöpande med vårt förbättringsarbete på våra fritidsmöten som sker en gång i veckan. Delar av fritidshemmens personal deltar på dessa möten.

4 3. Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och mål för årets kvalitetsredovisning Utvecklingsområden från förra läsårets kvalitetsredovisning Vi har förstärkt vår bemanning från med en personal. Vi arbetar fortlöpande med vårt jämställdhets- och värdegrundsarbete. Lekmaterialet värderas noga innan det köps in. Vi har inte omarbetat våra barnenkäter till digital form som var vår målsättning utan gjorde de i pappersformat som tidigare år. Alla fritidsbarn i klass har svarat på Karlstads kommuns kund och brukarundersökning. Mål för årets kvalitetsredovisning Lugn och trygg miljö Vi har fasta rutiner och tydliga regler kring samlingar och mellanmålet på fritidshemmen. Barnen vet vilka regler som gäller för en lugn och trygg miljö och exempel på detta är, att vi inte springer inomhus, att vi lyssnar på varandra, att vi håller ljudnivån nere genom att vi pratar med varandra i normal samtalston. Barnen fick följande frågor när det gäller lugn och trygg miljö: - Hur trivs du på fritids? - Hur trivs du i gruppen? - Finns det något ställe du känner dig otrygg på? - Hur tycker du att de vuxna är mot dig? Enligt barnintervjuerna trivs samtliga barn på fritids. De upplever att barngruppen känns trygg och att man tar hand om varandra. Intervjuerna visar också tydligt att barnen känner sig trygga på fritids. Barnen känner sig trygga med personalen. Enligt enkäten upplever föräldrarna att fritidshemmen fungerar bra, att barnen blir väl bemötta och att de trivs. Hur upplever du att ditt barn blir bemött på fritidshemmet? Hur upplever du att ditt barn blir bemött på fritidshemmet? Hur trivs ditt barn i fritidshemmet? 8 Hur trivs ditt barn i fritidshemmet? 3

5 Hänsynsfulla barn Pedagogerna på fritids arbetar fortlöpande med att lära barnen visa hänsyn och lyssna på varandra. Pedagogerna hjälper barnen att lösa konflikter samt uppmärksammar negativt samt lyfter positivt beteende. Barnen får också lära sig att lyssna på varandra genom att vara veckans värd. Veckans värd tar hand om samlingen och uppropet innan mellanmålet. Barnen får träna sig i att vänta på sin tur, att alla får vara med och att man delar med sig av materialet som finns på fritidshemmen. Vi tar ett gemensamt ansvar för lokalerna genom våra städsamlingar som vi har med jämna mellanrum. I intervjuerna fick barnen frågorna: - Har du kompisar på fritids? - Tar du ansvar för våra saker på fritids? - Hur är du mot dina kompisar? Barnen har svarat att de alla har kompisar att vara med på fritids. Barnen beskriver att de försöker att tillsammans bestämma vad de ska göra eller leka med på fritids. De upplever att de är snälla mot sina kompisar och tar hänsyn till varandra. De upplever också att de tar ansvar för sakerna på fritids. Barn som tycker om att vara på fritids Vår tanke är att vi ska erbjuda barnen olika aktiviteter men att barnen själva ska styra över större delen av sin tid på fritids. När vi presenterar nytt lekmaterial eller nya lekar bestämmer vi också över barnens tid på fritids men den huvudsakliga tiden på fritids rår barnen själva över. Vi går till skogen ibland och då måste alla följa med, men i skogen väljer barnen själva vad de vill göra. Verksamheten är inte så styrd som barnens skoldag är, meningen är att barnen ska känna en tydlig skillnad mellan de olika verksamheterna. Barnen fick frågorna: - Hur trivs du på fritids? - Vad tycker du om att göra på fritids? - Hur trivs du i gruppen? Alla barn som har blivit intervjuade har svarat att de trivs på fritids. Det är stor spridning på vad barnen tycker om att göra på fritids. Allt från rollekar, cykla, rita, bygga, vara i skogen och i gymnastiksalen. Barnen har stor möjlighet att påverka sin tid på fritids. Föräldrar som har förtroende för personalen och verksamheten Vi har inskolning av de nya barnen genom arbetet med Röda Tråden. Röda Tråden är den handlingsplan som vi arbetar med i skolområdet för övergångar mellan stadierna. Vi har ett första föräldramöte redan på våren där vi informerar om rutiner på fritids. Under januari månad har vi öppet hus på skolan där föräldrarna får se vår verksamhet och ställa frågor till 4

6 fritidspedagogerna. Vi har även i samråd med föräldrarna inskolning för respektive barn om det finns behov. Personalen försöker i den mån det går att alltid möta föräldrarna i hallen vid hämtning för att berätta lite om hur dagen har varit. Under året har vi Drop-in fika på fritids då vi har tillfälle att sitta ner och bekanta oss lite extra med föräldrarna. Vid behov är vi även med på barnens utvecklingssamtal Hur fungerar lämning och hämtning? 37 3 Hur fungerar 50 6 lämning och hämtning? 0 Hur tycker du samarbetet mellan hem och fritidshemmet fungerar? 43 Hur tycker du samarbetet mellan hem och fritidshemmet fungerar? Hur bra är fritidshemmen på att ge den information du behöver om verksamheten? 49 7 Hur bra är fritidshemmen på att ge den information du behöver om På frågan om informationen föräldrarna får från fritidshemmen visar svaren att vi har ett förbättringsområde. 4. Förutsättningar för verksamhetens måluppfyllelse Personaltäthet och personalens utbildning 5

7 På våra tre fritidshem arbetar fyra fritidspedagoger samt två förskollärare. Dessutom arbetar en elevassistent på Rubinens fritids. En dag i veckan har lärare gått in och täckt upp på fritids så att förskollärarna har kunnat delta på APT. Kompetensutveckling Omtanke 5. Arbetet i verksamheten Fritidshemmet öppnar 6.30 på Rubinen. Frukost serveras kl.7.30 så att barnen i lugn och ro kan äta sin frukost innan skolan startar kl De barn som inte äter frukost är kvar på fritidshemmet tillsammans med en personal. Efter frukosten går alla barnen ut. Fritidshemsverksamheten tar vid när skolan avslutas De barn som går på fritidshemmen anmäler sig på sin respektive avdelning. Mellanmålet serveras mellan Samtliga fritidshem äter mellanmål i skolrestaurangen. På fritidshemmen har vi veckans värdar. De har olika uppgifter under veckan, som t ex att hålla i samlingen. Veckans värdar ropar upp och kontrollerar närvaron, fördelar ordet och ser till att alla som vill får komma till tals. Veckans värdar ansvarar för att borden torkas i matsalen. Vi är noga med att mellanmålen är lugna och tysta. Pedagogerna avgör när barnen ska gå ifrån bordet så det inte blir en stress. Verksamheten efter mellanmålet kan variera något på respektive avdelning. Fritidshemmens grundtanke är att barnen i stor utsträckning ska kunna styra över sin egen tid. Fritidshemmen erbjuder olika aktiviteter under eftermiddagen men barnen avgör om de deltar. Vid vissa tillfällen styr fritidspersonalen över tiden på eftermiddagen, det kan vara skogsbesök, tid i gymnastiksalen eller annan styrd aktivitet. Samlad skoldag Fritidshemmens personal finns med under hela skoldagen och kompletterar skolan med sin kompetens gällande barns sociala utveckling. Fritidspedagogerna har ämnesundervisning och egna ansvarsområden i skolan som idrott och musik. Personalen på fritids är delaktiga i utomhusaktiviteter, rörelsepass, etiken och den fria leken. Fritidshemspersonalen deltar också i elevvårdsarbetet, såsom likabehandlingsteam och krisgrupp. 6. Analys och bedömning av måluppfyllelse i verksamheten som helhet Lugn och trygg miljö Enligt våra utvärderingar och barnintervjuer ser vi att barnen känner sig trygga när de är på fritidshemmen. Vi tror att våra tydliga regler i verksamheten, som t.ex. att man inte springer eller skriker inomhus hjälper barnen att skapa den lugna miljön som vi alla eftersträvar. Våra rutiner runt mellanmålet och samlingen bidrar också till den lugna och trygga miljön. Barnen 6

8 vet att de inte behöver känna stress när de äter för att pedagogerna avgör när man får gå från bordet. De har tid att äta tills de är mätta och att göra det i en lugn takt. Hänsynsfulla barn Barnen upplever att de tar hänsyn till varandra och är med och bestämmer tillsammans. Pedagogerna uppmärksammar och stöttar barnen i det sociala samspelet. Rutinen runt samlingen tränar barnen att lyssna på varandra och att leda gruppen. Barnen tycker även att de tar ansvar för fritidshemmens gemensamma saker. När det gäller det sistnämnda anser fritidshemspersonalen att det finns ytterligare jobb att göra. Barn som tycker om att vara på fritids Vår tolkning är att barnen tycker om det fria valet och att de kan styra över sin tid på fritidshemmen. Att det erbjuds aktiviteter men att de själva kan avgöra om de vill delta eller inte. Föräldrar som har förtroende för personalen och verksamheten Vi upplever att föräldrarna har stort förtroende för personalen och vår verksamhet. Vi kan fortfarande bli bättre på att informera föräldrarna om vad vi gör på eftermiddagen, tex. genom att aktivera en hemsida för fritids och att dokumentera med mera bilder i hallen. 7. Åtgärder för förbättring Sammanfattningsvis har vi fått mycket bra respons genom vår föräldraenkät detta läsår då ca.80 % av föräldrarna svarade på enkäten. De områden vi tänker göra åtgärder till förbättring inför nästa läsår är: Lekmaterialet kommer att värderas noga innan det köps in så att det gynnar vårt fortsatta genus- och jämställdhetsarbete. Vi kommer att skicka hem ett informationsbrev till föräldrar ett antal tillfällen under året där vi berättar om vår verksamhet på fritids. Vi utökar våra barnintervjuer och låter Opalens barn svara på frågor gällande deras fritids. 7

9 8

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

Information från förskolan Båten Augusti 2014

Information från förskolan Båten Augusti 2014 Information från förskolan Båten Augusti 2014 Information och viktiga datum Kajutan 070-169 85 18 Ankaret 070-169 83 98 Åran 070-169 83 99 Bojen 070-169 85 15 Bryggan 070-169 84 00 Seglet 070-169 85 14

Läs mer

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Sofia Klahr, Pedagogiskt ansvarig Emma Lindgren, Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Grunduppgifter 3 Utvärdering av fjolårets plan 4 Främjande insatser 7

Läs mer

Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag

Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag Nacka kommuns vision för förskola, fritids och skola Välkommen till oss! Sigfridsborgs skola med förskolor

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FÖRSKOLAN VINSBO LÄSÅRET 2013-2014

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FÖRSKOLAN VINSBO LÄSÅRET 2013-2014 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FÖRSKOLAN VINSBO LÄSÅRET 2013-2014 ANALYS AV FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER Förskolans mål att utveckla matematik har genomförts genom att bl.a. starta en matematikgrupp.

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

Vallhovskolans kvalitetsredovisning 2011-2012

Vallhovskolans kvalitetsredovisning 2011-2012 Grund-/särskola Datum Sidan 1(25) 2012-06-21 Vallhovskolans kvalitetsredovisning 2011-2012 1. Organisation I skolans öppna och flexibla planlösning finns både för- och nackdelar. Den inbjuder och möjliggör

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Kvalitet i fritidshem Skolinspektionens rapport 2010:3 Diarienummer 40-2009:477 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Innehåll Innehållsförteckning

Läs mer

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Britt-Marie Hansson Lähdet, Tyresö kommun Anne Hedlund, Danderyds kommun Heléne Portnoff, Tyresö kommun Vecka 45-46, 2010 Helena Boussard, Nacka kommun Berit

Läs mer

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Trygghetsplan 13/14 för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Innehållsförteckning INLEDNING... 3 GEMENSAM GRUNDSYN... 3 NY LAGSTIFTNING... 4 VAD ÄR KRÄNKANDE BEHANDLING?... 5 VAD ÄR DISKRIMINERING?...

Läs mer

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19 Köpings kommun Arbetsplan för Förskolan Maskrosen Läsår 2014 2015 Ulrica Zarins 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten

Läs mer

Resultatrapport för Assbergs förskola

Resultatrapport för Assbergs förskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring utveckling och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Assbergs förskola Upprättad av Christina

Läs mer

Uppföljning. Förskolan Smedby s Läroplansuppdrag 2013-2014. Utveckling och lärande. Pia Ihse 14 2014-02-03 0480-45 20 40

Uppföljning. Förskolan Smedby s Läroplansuppdrag 2013-2014. Utveckling och lärande. Pia Ihse 14 2014-02-03 0480-45 20 40 Handläggare Datum Pia Ihse 14 2014-02-03 0480-45 20 40 Förskolan Smedby s Läroplansuppdrag Uppföljning 2013-2014 Utveckling och lärande Förskolan Smedby Barn och ungdomsförvaltningen Adress Odlingsvägen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag

Fritidshemmets uppdrag Fritidshemmets uppdrag Vårt arbetssätt Fritidshemmen Ädelstenen Kungsörnen Diamanten Linköping läsåret 2013/14 Vi stimulerar elevers utveckling och lärande genom att: 1. Utveckla elevernas identitet och

Läs mer

1 (10) k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro. Finnstaskolan

1 (10) k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro. Finnstaskolan 1 (10) L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro Finnstaskolan Rapport December - 2010 2 (10) Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utvärderingens

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 ! Sparsörskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015!1 1. Verksamhetens vision Borås stads vision för skolan lyfter fram elevernas rätt att lämna skolan med goda kunskaper. En trygg

Läs mer

Läsåret 2012/13. Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem. Innehållsförteckning. September 2013. Kerstin Schöblom

Läsåret 2012/13. Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem. Innehållsförteckning. September 2013. Kerstin Schöblom Läsåret 2012/13 Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem Kerstin Schöblom September 2013 Innehållsförteckning Skollag (2010:800) 4 kap. Kvalitet och inflytande Kapitlets innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15 Likabehandlingsplan för Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem Läsåret 14-15 Fastställd 2014-08-11 Gäller till 2015-08-12 1 Att ha en vän är som att vakna och känna solen skina (Aristoteles)

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 Personalen Linblommansskola genom Agneta Forsvik Lundmark Rektor 2007-06-07 Innehållsförteckning Inledning...... s 3 Förutsättningar... s 4 Elevernas arbetsmiljö

Läs mer

Har någon sett. Matilda? någon sett Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna vara. Rapport av Ulrika Lorentzi, Kommunal 2012

Har någon sett. Matilda? någon sett Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna vara. Rapport av Ulrika Lorentzi, Kommunal 2012 Har någon sett någon sett Matilda? Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna vara Rapport av Ulrika Lorentzi, Kommunal 2012 Har någon sett Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010

Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010 Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010 Förskolor: Focken, Jollen, Isjakten, Ekan och Båten Skolor och fritidshem: Långtorpsskolan, Bråviksskolan och Lindöskolan Likabehandlingsplan för förskolor och

Läs mer

Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson

Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson Institutionen för pedagogik och didaktik Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp.

Läs mer