Karlshögs Fritidshem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Karlshögs Fritidshem"

Transkript

1 rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögk shögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsh ögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögk shögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsh rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshög rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshörlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlsögkarlshögkarlshögkarlshgkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögk shögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögk shögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögk shögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsh Karlshögs Fritidshem Arbetsplan 2009/2010

2 Innehåll Inledning 1. Fritidshemmets uppdrag 2. Fritidshemmets normer och värden 3. Jämställdhet mellan flickor och pojkar 4. Barnens delaktighet och inflytande 5. Ett mångkulturellt fritidshem 6. Särskilt stöd 7. Samarbete mellan fritidshem och hem 8. Samarbete med andra verksamheter

3 Inledning Karlshögs fritidshem är integrerad med en liten skola i Håkanstorp. Vi har ca 50 barn på fritidshemmet i åldrarna 6-9 år. På morgonen välkomnar alltid en fritidspersonal barnen som kommer och under dagen samverkar fritidspersonalen i klasserna. Under eftermiddagen erbjuder vi olika aktiviteter, beroende på barngrupp och årstid. Våra aktiviteter varierar från skapande verksamhet till utflykter i närmiljön. Vi gör även längre utflykter till parker och museer. Den röda tråden i all vår verksamhet är att skapa trygghet och tillit samt uppmuntra till lek. Detta gör vi genom samtal, aktiva problemlösningar och drama.

4 1. Fritidshemmets uppdrag : Utformar verksamheten så att fritidshemmet kompletterar skolan både tids- och innehållsmässigt Erbjuder barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som varierad och utgår från barnens behov och intressen och Förenar omsorg och pedagogik som stödjer barnens fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling. Karlshögs fritidshems mål är att ha: Fysisk aktivitet Skapande verksamhet Uppdelning äldre/yngre, pojkar/flickor Lugna rum Drama Fysisk aktivitet Vår utemiljö inspirerar till spontan lek så som klättra, lek i Skogen, spela bandy/ fotboll och cykling. I ett av fritidshemmets rum har vi tillgång till gunga, romerska ringar, stege, ribbstol, bordtennis mm. Vi uppmuntrar barnen till att använda dessa dagligen. Vi promenerar till olika lekplatser och skall ha gympa/ massage som frivillig aktivitet. Skapande verksamhet Barnen erbjuds olika skapande aktiviteter som teckning/målning, pärlor, tyg, lera och tillgång till snickis. Uppdelning äldre/ yngre, pojkar/ flickor Vi delar upp barnen i olika åldrar under aktiviteter t.ex. mellanmål, utflykter och lekar för att verksamheten skall fungera. Vid vissa aktiviteter delar vi flickor och pojkar, t.ex. i drama för att skapa mer sammanhållning. Lugna rum Vi erbjuder lugna rum, t.ex. biblioteket, skolsalarna och vårt Lilla rum. Vi har skapat rum i rum genom att avdela vårt största rum Tumle med draperier. Drama En gång i veckan erbjuds pojkarna eller flickorna drama. Vi har även en dock/utklädningshörna med möjlighet till rollekar. Barnens intresse för drama och teater uppmuntras av oss.

5 2. Fritidshemmets normer och värden : Aktivt arbetar för att de normer och värden som beskrivs i läroplanen är en integrerad del i det vardagliga arbetet med att stödja barns utveckling och koppla samman det med hur barnet utvecklar förmågan att ta ansvar och ha inflytande och Strävar efter att se det unika hos varje barn och medvetet arbetar med att olikheterna i gruppen ses som en tillgång Karlshögs fritidshems mål är att: Mötas med respekt Känna trygghet Ta ansvar Mötas med respekt Skapa förståelse för olikheter/ likheter och lyfta fram värdet i dessa. Aktivt stärka varje barn i det hon/han är bra på. Lära vikten av att kompromissa och vara goda förebilder. Känna trygghet Stödja barnen och handleda i konfliktsituationer. Vuxna ska alltid finnas i närheten och vara tillgängliga för barn och föräldrar. Ta ansvar Tydliggöra sambandet mellan handling och konsekvens genom dialog med barnen. Vi uppmärksammar och uppmuntrar positiva handlingar. 3. Jämställdhet mellan flickor och pojkar reflekterar över sitt eget förhållningssätt till manligt och kvinnligt och diskuterar hur den pedagogiska miljön kan utformas för att stärka jämställdhetsarbetet och aktivt arbetar för jämställdhet mellan flickor och pojkar integrerat i verksamheten. Aktiva diskussioner Motverka stereotypa könsroller Aktiva diskussioner Genom aktiva diskussioner i vardagen tydliggöra och ifrågasätta egna attityder. Motverka stereotypa könsroller Ge samma möjlighet till utveckling för pojkar och flickor bl.a. genom att styra vissa aktiviteter så som datoranvändning, fotboll och drama.

6 4. Barns delaktighet och inflytande aktivt arbetar för barns rätt till ansvar, delaktighet och inflytande i verksamheten utifrån erfarenhet, ålder och mognad och tydliggör för barnen sambanden mellan delaktighet, inflytande över och ansvar för fattade beslut. Lyhörd personal Demokratiska processer Lyhörd personal Visa respekt och lyssna när barn uttrycker sin vilja och tankar i vardagssituationer. Tydliggöra sambandet mellan handling och konsekvens genom dialog med barnen. Demokratiska processer Utvärdera och planera med åldersblandade barngrupper. 5. Ett mångkulturellt fritidshem fortlöpande reflekterar över sina värderingar och föreställningar om kulturella och språkliga olikheter, strävar efter ett arbetssätt där man betonar olika kulturers lika värde och ser språklig och kulturell mångfald som en tillgång och ser till att arbetet med att stödja barns språkliga och kulturella identitet integreras i den dagliga verksamheten. Nära samarbete med skolan Samarbete Då personalen från fritids finns nära eleverna under skoldagen har de bra insyn i barnens dag. De elever som behöver extra stöd på grund av sitt språk får det även på fritids. 6. Särskilt stöd arbetar utifrån ett synsätt som innebär att stödbehovet för barn i behov av särskilt stöd ses i relation till omgivningen och den miljö som barnet vistas i, samarbetar med förskoleklass och skola så att olika kompetenser gemensamt bidrar till en bild av hur barnet fungerar i olika sammanhang, något som bör utgöra underlag för adekvata stödinsatser, samarbetar med förskolan för att underlätta övergången mellan förskola och fritidshem, vid planering av insatser för barn i behov av särskilt stöd är lyhörd för vårdnadshavares synpunkter, genom uppföljningar och utvärderingar tydliggör vilka faktorer som har påverkat arbetet med barn i behov av särskilt stöd och om stödresurserna är adekvata och tillräckliga och

7 tillsammans med barnet och barnets vårdnadshavare dokumenterar, följer upp och utvärderar stödinsatserna. Nära samarbete med skolan Daglig föräldrakontakt Utbildning Nära samarbete med skolan Fritidshemmet och skolan har lika stor inblick i de barn som behöver extra stöd. Vi samtalar dagligen och deltar i möten med lärare och rektor. Fritidshemmet kan även få separat handledning av det Lokala resursteamet. Daglig föräldrakontakt Fritidshemmet har daglig aktiv kontakt med föräldrarna när det lämnar och hämtar barnen. Utbildning Vi har och vill ha fortlöpande information och föreläsningar om barn med särskilda behov. 7. Samarbete mellan fritidshem och hem skapar ett nära och förtroendefullt samarbete med barnets vårdnadshavare om barnets individuella utveckling och lärande och diskuterar på vilket sätt fritidshemmet kan bidra till att barnet trivs, lär och utvecklas, använder kontakten med barnets föräldrar till att föra samtal om barnets trivsel, lärande och utveckling och tar hänsyn till vårdnadshavares olika möjligheter att delta i och påverka verksamheten genom att se till att det finns olika former och forum för inflytande och samverkan. Föräldramöten och föräldrafika Daglig kontakt Skolråd Föräldramöte och föräldrafika Vi är med på föräldramöten i de klasser vi samverkar i, en gång per termin. Fritidshemmet erbjuder drop in fika under en vecka varje termin. Till jul blir det en pysselkväll med föräldrar och barn. Daglig kontakt Vi jobbar alltid med att skapa en god relation med föräldrarna och målet är att prata/hälsa på alla föräldrar under dagen. Skolråd På skolrådet två gånger per år träffas representanter från varje klass, rektor och en pedagog.

8 8. Samarbete med andra verksamheter skapar bästa möjliga förutsättningar för varje barns mångsidiga utveckling och lärande genom samarbete med andra verksamheter såsom förskola, förskoleklass och skola, i samarbetet med förskola, förskoleklass och skola utgår från barnens behov och intressen och samarbetar med förskola, förskoleklass och skola för att skapa kontinuitet och för att underlätta övergångar mellan olika verksamhetsformer. samarbetet med förskolan samarbete med olika föreningar Samarbete med förskolan Att fritidspersonalen deltar vid överlämningsmötet till förskoleklassen. Samarbete med olika föreningar Att bjuda in eller åka ut till olika föreningar.

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19 Köpings kommun Arbetsplan för Förskolan Maskrosen Läsår 2014 2015 Ulrica Zarins 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten

Läs mer

Köpings kommun. för Regnbågen. Läsår 2014 2015. Regnbågen 2014 09 19

Köpings kommun. för Regnbågen. Läsår 2014 2015. Regnbågen 2014 09 19 Köpings kommun Arbetsplan för Regnbågen Läsår 2014 2015 Regnbågen 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten styrs av

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL 1. Inledning Beta School är en F-9 grundskola. Skolan har karaktärsämnena matematik, engelska och ämnet svenska som ligger högst på skolans timplan. IT är ett verktyg

Läs mer

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING...

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... 5 Mål 1... 5 Mål 2... 5 Mål 3... 6 2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 7 2.1

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013-2014

Kvalitetsredovisning 2013-2014 Kvalitetsredovisning 2013-2014 I Ur och Skur Granen Förskola Granens förskola Barrskogsvägen 8 691 44 Karlskoga 1 INLEDNING Driftsform: Föräldrarkoperativ med inriktning på I Ur och Skur pedagogik. Vi

Läs mer

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Ansvarig för kvalitetsredovisningen är förskolechef och styrelsen. Redovisningen har tagits fram av förskolechefen tillsammans med personalen vid

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

LÄRANDE- SEKTIONEN LJUNGBACKENS FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM

LÄRANDE- SEKTIONEN LJUNGBACKENS FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM LÄRANDE- SEKTIONEN LJUNGBACKENS FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM Kvalitetsredovisning för förskola/fritidshem läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning 3 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 3 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola 2014-2015

Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola 2014-2015 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Skolområde Syd, Jakobsbergsskogens förskola Karlstad 2013-01-07 Förskolechef Jenni Gunnberg, 054-540 30 37 jenni.gunnberg@karlstad.se Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen, som öppnades 1998, ligger intill villaområdet Borgbyn i Bollstanäs. Förskolan har 5 avdelningar

Läs mer

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Arbetsplan 2014/2015 Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 1 Läroplansmål - normer och värden... 2 Läroplansmål - utveckling och lärande... 4 Läroplansmål

Läs mer

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret Foto: Sara Frid Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd Skolkontoret Mars 2014 Lärmiljö Anmälan till förskolechef Utredning och bedömning Planering

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

ARBETSPLAN Förskolan Blåsippan

ARBETSPLAN Förskolan Blåsippan ARBETSPLAN Förskolan Blåsippan INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORGANISATION... 4 Beskrivning av förskolans arbetslag... 4 Dagsrutiner... 4 Planering... 4 Barn i behov av särskilt stöd... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

för Lofsdalens Förskola/Skola

för Lofsdalens Förskola/Skola Lokal arbetsplan/verksam Lokal Arbetsplan hetsplan För för Förskolan Furan Lofsdalens Förskola/Skola 2011-2012 Östra skoldistriktet 2011 12 19 Detta är organisationens Lokala arbetsplan och samtidigt dess

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Ödeborgs förskola

Kvalitetsredovisning. Ödeborgs förskola Kvalitetsredovisning 2010 Ödeborgs förskola Innehållsförteckning Inledning...3 1. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen...4 2. Förutsättningar/resultat...4 2.1 Kommunpolitiska mål...4

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare

Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare 1 (10) Typ: Plan Giltighetstid: 2009-2014 Version: 1.0 Fastställd: KF 2013-02-20, 11 Uppdateras: Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer