KVALITETSREDOVISNING 2007/08

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSREDOVISNING 2007/08"

Transkript

1 KVALITETSREDOVISNING 2007/08 Råssnäs Rektor Birgitta Larsson, tf Britt Elffors Bitr rektor Britt Elffors, tf Carina Ekholm Adress Box 5003 Postadress Motala Telefon E-post Barn/elever enl budget 2008 Personal enl budget 2008 Årsarbetare Förskoleklass 44 elever Enhetschef 2,0 Grundskola elever Skolassistent 1,0 Fritidshem 140 elever Grundskola 29,3 Förskoleklass 2,6 Fritidshem 8,4 Elevassistent 8,0 Skolvärd 1,0 Vaktmästare 0,8 Förutsättningar för verksamheten Råssnässkolan är en F- 6 skola belägen på Motala Väster, ett mångkulturellt område i begreppets vidaste mening. 27,5 % av eleverna har invandrarbakgrund och har rötter i 26 nationer. Den största språkgruppen är arabiska. Många av våra elever har inte gått hela sin skoltid i svensk skola och en del har ingen skolgång från sitt hemland trots hög ålder. Under läsåret har vi tagit emot nya flyktingelever. Skolan är indelad i tre spår A, B och C med ca 385 elever i 19 klasser från och med förskoleklass till och med skolår 6. På Råssnässkolan finns även Bläckfisken, en grupp för barn i förskoleklass till och med skolår 6 med diagnosen Aspergers syndrom. Bläckfisken tar emot elever från hela Motala kommun. Findus, Laban och Nisse heter skolans 3 fritidshemsavdelningar. Findus och Laban tar emot barn t o m skolår 2. De äldre eleverna, som går i skolår 3-6, tas emot på avdelning Nisse. Kommunens modersmålslärare tillhör organisatoriskt Råssnässkolan men arbetar i skolor över hela kommunen. Alla modersmålslärarna träffas för informations- och utvecklingsfrågor en gång/månad. Ett resursteam bestående av skolsköterska, psykolog, kurator, specialpedagog och specialpedagog med inriktning tal och språk finns med i skolans elevvårdsteam. Skolan har ett stödteam bestående av två fritidspedagoger och en speciallärare som, under skoltid, arbetar med elever med sociala problem. De två fritidspedagogerna är utbildade i ART och arbetar dessutom med två ART grupper. Skolan hålls ihop av en ledningsgrupp som består av rektorer och en lärare från varje spår samt en ledamot som representerar förskoleklass och fritidshem. Skolan har 100 % behörig personal. Vår budget för år 2007 var 34,7 miljoner kr och vi fick ett underskott på 27 tkr.

2 Arbetet i verksamheten Våra skolelever har arbetat med NTA (Natur och Teknik för Alla). Ett antal klasser har under året arbetat med en Storyline. Vi börjar alla skoldagar med 20 minuters bokläsning. Dessutom har vi RRP i år 2 samt BRP för elever i behov. Värdegrundsarbetet arbetar vi med över hela skolan via Friends. Klasserna arbetar med betydelsen av våra värdegrundsord genom samarbetsövningar och för diskussioner. Höstterminen avslutades med en temadag. Vid höstterminens slut 2007 samt vid vårterminens slut 2008, avslutade vi med utvärderingar som visade på att arbetet hade fungerat bra. Utvärderingarna gjordes i klasserna, av kamratstödjarna i Friends samt i alla arbetslag. Elever, föräldrar och personal har reviderat våra ordningsregler under året. Som ett led i att ge eleverna social träning har fritidspedagogerna utvecklat ett stort utbud av rastaktiviteter. Under ledning av fritidspedagogerna ansvarar eleverna för en del av aktiviteterna. Vi erbjuder rastaktiviteter varje förmiddagsrast. Under året har elever i år 6 haft möjlighet att åka skateboard utanför skolgården under rastaktivitetstid. Skolan har också börjat ett samarbete med Råssnäs fritidsgård som har erbjudit elever i år 5 och 6 rastaktiviteter inne i fritidsgårdens lokaler under vissa raster i veckan. Lägerverksamhet för skolans fritidshemsbarn genomfördes under två sommarveckor i seglargymnasiets stuga på Råssnäsudden. Den syftade till att barnen skulle få möjlighet till friluftsliv med uteaktiviteter. Läg-ret är också viktigt utifrån ett socialt perspektiv, dels för att knyta kontakter med barn från andra avdel-ningar men också för att barnen i en ny miljö har möjlighet att bryta upp invanda roller. I år har avdelning-arna också haft övernattningar med barnen under sommarfritidsveckorna. Skolan hade en uppskattad Öppet Hus dag för föräldrar. Föräldrarna fick inblick i hur en vanlig skoldag ser ut med lektioner och rastaktiviteter. Vi firade FN dagen gemensamt med sång och musik i gymnastiksalen. Eleverna hade gjort en flagga från samtliga nationer som finns representerade på skolan. Dessutom hälsade eleverna alla välkomna på de 26 språken. Flaggorna finns nu upphängda i vår matsal. Under året har vi utvecklat arbetslagsarbetet. Arbetslagen har omarbetats till färre antal deltagare med effektivare möten och bättre kvalitet i innehållet. All personal deltog i en tvådagarsutbildning i kommunikation och arbetslagsutveckling. Bläckfiskens personal har börjat få handledning av Neuropsykiatriska länsteamet. Brandutbildningen, Tommy Svensson: Bli en kräsen konsument (inkl. föräldrar), Kvalitetssäkra läs- och skriv, Samarbetet med fritidsgården föräldramötet för år 6 föräldrar, Bråmo, NTA utb., studiebesök i Rinkeby, Norrköping m.m., föreläsning om tourette för elevass. Adhd har några varit på. Fritidspedagogerna på fritidspedagogkonferens i Stockholm. Under läsåret har lärarpersonalen påbörjat en utbildning i att kvalitetssäkra lär och skrivprocessen. Uppföljning av likabehandlingsplanen Eleverna har tillsammans med Friends kartlagt riskområden för kränkningar i och runt skolan. Kompisstödjarna har med respektive klass diskuterat kartläggningen. Arbetslagen har också diskuterat kartläggningen och satt in åtgärder där det behövdes. Ex. fler vuxna i omklädningsrummen under idrottslektionerna samt bättre uppsikt på skolgården under rasterna. Rastaktiviteterna är utvärderade och har därefter utvecklats. Likabehandlingsplanen har utvärderats och reviderats i slutet av läsåret. Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Nationellt mål: Normer och värden Bildningsnämndens prioriterade mål: Ett hälsobefrämjande arbete I arbetet med elevens Individuella Utvecklingsplan ska elev, vårdnadshavare och pedagog sätta mål för elevens sociala utveckling Skolan har under året arbetat med att bryta ner målen för normer och värden. Detta har resulterat i ett material som används i förarbetet med IUP:n.

3 : På skolan och på fritidshemmen finns det en stor medvetenhet om vikten av att ha en god hälsa. Eleverna får prova på olika idrotter och aktiviteter för att de ska hitta något som intresserar dem. Ett mål har varit att eleverna ska bli medvetna om nyttan och glädjen av att röra sig. Vikten av en god kosthållning poängteras också. I varje spår finns ett hälsoombud vars uppgift är att arbeta fram/erbjuda aktiviteter för personalen samt inspirera till ett hälsosamt liv. Många i personalen cyklar eller går till och från arbetet. Hälsoombuden har arrangerat en stegtävling bland personalen. Aktivitetsdag i Gustavsviksparken som fritidspedagogerna arrangerat. Eleverna arbetar aktivt med skolans arbetsmiljö via arbetsmiljörådet och elevrådet. Räddningstjänsten genomför årligen utbildning för barnen i förskoleklass. Skolan deltar i olika idrottsevenemang. 4B vann kommunens cykeltävling. Inom skolan arrangeras friluftsdagar, skridskodagar, friidrottsdag samt deltagande i skoljoggen. Råssnässkolans fritidshem deltog i en innefotbollscup på februarilovet samt en Innebandycup på novemberlovet. Bläckfisken går en promenad med sina elever varje morgon. Nationellt mål: Kunskaper Råssnässkolan arbetar med att bryta ner de nya målen i samtliga ämnen. För att förbättra resultatet i eng-elska har varje klass i år 5 och 6 en grupptimme i engelska. Bildningsnämndens prioriterade mål: Läskunnighet och lusten att lära Läskunnighet Skolan arbetar efter den kommunövergripande mallen för kvalitetssäkring i svenska. Råssnässkolan kom-pletterar kvalitetssäkringen med ytterligare moment som Reading Recovery Programme och Better Rea-ding Partnership samt flera tester. I år F-3 arbetar man med Språktimme. År 4-6 bygger på med en strukturerad litteraturläsning. Byggstenarna är ett eget material som används för att säkra målen i läs- och skrivutvecklingen. Under hösten har man reviderat målen i samtliga ämnen. I matematik, svenska och engelska har man övergått från byggstenarna och mattesnurran till ett annat kvalitetssäkringsmaterial. Lusten att lära Lust att lära - utveckla glädje, nyfikenhet och lust att lära genom: Individanpassad undervisning. Visa på olika inlärningssätt. Ge barnet valmöjligheter när så är möjligt. Eget ansvar. Ge uppmuntran och beröm. Temaarbeten. : Social kompetens Alla ska ha/få självkännedom, självförtroende, samarbetsförmåga och kunna skapa goda relationer genom: Grupparbete, gruppövningar. Stöd och uppmuntran. Bli respekterad. Lära konsekvenser av sitt handland. Ge tid till diskussioner och samtal. Temaarbeten och gemensamma aktiviteter över åldersgränserna. Värdegrundsblomman, eget framtaget material. Nationellt mål: Elevernas ansvar och inflytande Bildningsnämndens prioriterade mål: Demokrati

4 Med stöd av de vuxna Alla elever ska känna sig delaktiga i den process som leder fram till demokratiska beslut. Samtliga elever har klassråd en gång i veckan, där gemensamma angelägenheter tas upp. Ansvarig är en av handledarna. Ett övergripande elevråd, matråd och arbetsmiljöråd finns på skolan. Eleverna ska kunna påverka inriktningen på verksamheten utifrån deras intresse, mognad och behov och lära sig ta ansvar för gemensamma beslut och ansvarsområden. Varje spår har ett elevråd som består av elevrepresentanter samt en ansvarig vuxen. Att vara elevrådsrepresentant är ett hedersuppdrag. Förslag på representanter tas ut av det gamla elevrådet. Val i augusti. Elevskyddsombud utses av elevrådet. Matråd och biblioteksråd. Eleverna ska ges möjlighet att ta ansvar för sin egen arbetsmiljö och sitt eget lärande genom att tänka efter hur han/hon bäst lär sig planera, utföra och utvärdera sitt arbete. Två elever ur vardera klass från år 3 till år 6 deltar i Friendsgruppen och där bedrivs ett förebyggande arbete mot kränkning. Friendseleverna är med och utvärderar, analyserar och ger exempel på åtgärder i trygghetsarbetet. Läroplanens uppnåendemål ska konkretiseras för eleverna. Eleverna ska vara aktivt delaktiga i planering och beslut. Resultat enkät år 2 Instämmer alltid eller ibland % Jag får vara med och ta ansvar för det jag ska lära mig i skolan Jag tycker de vuxna i skolan lyssnar på vad jag tycker Jag trivs i skolan Analys Eleverna i år två känner att de får vara med och planera sitt arbete och att de vuxna lyssnar på dem. De trivs verkligen på skolan. Resultat enkät år 5 Instämmer helt eller delvis % Jag är med och tar ansvar för vad jag ska lära mig i skolan De vuxna i skolan lyssnar på vad jag tycker Jag trivs i skolan Analys Eleverna har analyserat svaren och kommit fram till att de vill att de vuxna ska lyssna på dem bättre då situationer uppstår på rasterna samt att de vill att elevrådet tar tag i frågor på ett aktivare sätt. Eleverna har själva satt upp som mål att bli tystare i klassrummet och att visa alla mer respekt. Nationellt mål: Skola och hem Personal ska möta barn och föräldrar med respekt. Tydlig kommunikation mellan skola och hem gällande rättigheter och skyldigheter, genom att redan vid skolstart skriftligt tydliggöra skolans, elevers och vårdnadshavares förväntningar på varandra. Målen för skolans verksamhet ska presenteras för föräldrarna på föräldramöten. Målen för varje enskilt barn diskuteras på utvecklingssamtalet där elevens IUP utformas. Skolan har ett skolråd som sammanträder minst två gånger per termin. Skolrådet består av föräldraoch lärarrepresentanter samt rektor och biträdande rektor. Alla fritidshemsavdelningar utvärderar sin verksamhet efter frågeformulär som går ut till alla fritidsbarn och föräldrar. Resultat föräldraenkät Instämmer helt eller delvis% Resultat föräldraenkät Samverkan mellan hem och förskola/skola fungerar bra idag År År

5 Analys Av resultaten kan man se att föräldrarna tycker att samverkan skola hem fungerar bra. Nationellt mål: Övergång och samverkan Överlämnandesamtal sker när barnet går från förskolan till förskoleklass, från år 3 till år 4 och från år 6 till år 7. I handlingsplanen för övergång från förskolan till förskoleklass/fritidshem står, bl a att: Alla 5-åringar i området inbjuds till idrottsdag tillsammans med fritidshemspersonal på novemberlovet. Förskollärarna i förskoleklasserna går ut till förskolorna i området och bjuder föräldrarna på drop-infika. I januari arrangeras Öppet Hus på fritidsavdelningarna. På sportlovet bjuds blivande förskoleklassbarn i området in till en idrottsdag tillsammans med fritidspersonalen. På påsklovet arrangeras en lekdag för nya förskoleklassbarn på fritids. Då får barnen också äta lunch i matsalen. Detta fungerar mycket bra och de blivande barnen i förskoleklasserna känner sig trygga med att börja skolan då de har varit här så många gånger under året, innan de börjar. Personalen på Råssnässkolan har på detta sätt lärt känna de blivande eleverna och deras föräldrar. Arbetet med övergång från år 6 till år 7 på område Väster startar med ett föräldramöte där Mariebergsskolans rektor bjuder in föräldrarna till möte i månadsskiftet november/december. Rektor gör även klassbesök hos 6-orna under vårterminen. Ungefär i vecka 15 är klassorganisationen klar och offentliggjord. I slutet av vårterminen, inbjuds de blivande 7:orna till en dag på Mariebersskolan. Dagens innehåll planeras av lärare och elever i år 7 och 8. Samverkan mellan Särskolans personal och fritidshemmens personal fungerar bra kring de särskoleelever som går på våra fritidshem. Särskolan är även med på en del av skolans framträdanden såsom talangjakten och tema Astrid Lindgrens avslutningen. Fritidsgården och skolan samverkar kring rastaktiviteter för eleverna i år 5 och år 6. Eleverna får under vinterhalvåret vara inne på fritisgården och ha olika aktiviteter en rast i veckan. Påbörjat samarbete med fritidsgården Mariebergsskolan - fältarna, för att skapa nätverk och att alla ska lära känna eleverna framförallt i år 5 och 6. Nationellt mål: Skolan och omvärlden Råssnässkolan samarbetar med Universitetet i Linköping samt Högskolan i Kalmar och tar emot lärarstudenter. Fritidshemspersonalen har under året handlett elever från barn och fritidsprogrammet på Platengymnasiet och även praoelever från högstadiet. Skolan är representerad i BRÅMO, som tillsammans med andra aktörer i området arbetar brottspreventivt. Råssnässkolan har ett bra samarbete med närpolisen. Fritidshemmen på Råssnässkolan arrangerade Fritidshemmens Dag i maj i Folkets Park, där ca 500 barn från andra delar av kommunen deltog. Råssnässkolan har ett bra samarbete med Råssnäskyrkan. Vi har deltagit i kyrkans aktiviteter såsom påsk- och Allhelgonavandring. Vi firar även stora högtider tillsammans såsom advent och jul. Bildningsnämndens prioriterade mål: Kultur Skolan ska ge eleverna kunskap och inblick i närsamhället genom att göra studiebesök, bjuda in olika personer, samarbeta med olika verksamheter, besöka arbetsplatser etc. Skolan ska ta tillvara alla barns olika kulturella bakgrunder och erfarenheter. Skolan ska ge eleverna möjlighet till olika kulturupplevelser genom att t ex bjuda in författare, konstnärer, ta del av musikevenemang och teater. Målet är att alla elever via KULGRIS ska erbjudas ett professionellt kulturevenemang och lokala produktioner varje år för att stimulera och få inspiration till skolans/klassens eget skapande. Förutom det kulturskapande som sker i klasserna så har alla elever möjlighet att framträda inför en större publik vid sommaravslutning (år 4), adventsfirande (år 5), lucia (år 3) och julspel (år 6). Dessutom arrangerar skolan en årlig talangjakt bland eleverna. Professionella: Ordning i rabatten teater (7 klasser).

6 Bio år 5 (3 klasser). Lergubbetillverkning år 1 (arr i Kulgris reg). Utställning med alla gamla lergubbar genom åren. Östgötamusiken år 3, 4 & 5. Lokala kulturarrangemang. Maja på Fameskola av Gryningen (hela skolan). Egna arr. med hela klasser och enskilda elever, framförda för hela skolan: FN-dagen Astrid Lindgren-tema Nationellt mål: Bedömning och betyg I arbetet med elevens Individuella Utvecklingsplan ska elev, vårdnadshavare och pedagog ges möjlighet att bedöma arbete, resultat och kunskap. Vid bedömning utgår vi från varje enskild individs arbetsprestation och förutsättning. Åtgärdsprogram ska skrivas för varje barn som behöver särskilt stöd. De som inte klarat av de nationella proven ska tillsammans med handledare och förälder skriva ett åtgärdsprogram före september månads utgång nästa läsår. Resultaten i nationella proven analyseras årligen för att bedöma orsaken till att alla ej når godkänt resultat. Resultat nationella prov år 5 Andel elever som uppnått målen % Svenska Matematik Engelska Analys: Svenska Resultatet i nationella proven i svenska har blivit bättre mot föregående år. För att höja nivån mer har vi påbörjat en utbildning i att kvalitetssäkra läs- och skrivprocessen för samtliga lärare på skolan. Matematik Matematikresultaten har blivit bättre mot föregående läsårsresultat. Vi kvalitetssäkrar grunderna för matematik redan i år 2 för att höja kunskapsnivån för samtliga elever i framtiden. Engelska Resultaten i engelska är bra. Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning Vid höstterminens start 2008 arbetar Råssnässkolan enligt följande rutiner för kvalitetsredovisning: Utvärderingsklockan läggs in i ett kalendarium som arbetas med fortlöpande under året. Fortlöpande utvärdering och dokumentation av kvalitetsredovisningen under året. Detta mål är inte uppnått. Under 2008 kommer grundskollärarna och förskollärarna få utbildning i att kvalitetssäkra läs- och skrivprocessen. Detta mål är uppnått. Under vårterminen 2008 ska fritidspersonalen fortsätta sitt arbete med att utveckla fritidshemspedagogiken. Detta mål är uppnått. Under 2008 ska vi utveckla biblioteket och dess verksamhet och lämna in en ansökan om att bli ett Fokusbibliotek. Detta mål är uppnått. Under våren 2008 kommer personalen att revidera kunskapsmålen i samtliga ämnen. Detta mål är inte fullt ut uppnått. Likabehandlingsplanen är utvärderad och förbättringsförslag är framtagna vid slutet av läsåret 07/08.

7 Detta mål är uppnått. Åtgärder för förbättring Grupptimme i svenska och matematik i åren 4 6. Under läsåret 08/09 använder vi oss av metoden att kvalitetssäkra läs och skrivprocessen. Vid höstterminens start 2008 arbetar Råssnässkolan enligt följande rutiner för kvalitetsredovisning: Utvärderingsklockan läggs in i ett kalendarium som arbetas med fortlöpande under året. Fortlöpande utvärdering och dokumentation av kvalitetsredovisningen under året. Under höstterminen är kursplanemålen reviderade i samtliga ämnen. Under ht 08 utökar vi rastaktiviteterna. Vid ht 08 start utbildas samtliga personal och kompisstödjarna i friendsarbetet. Vid ht 08:s slut är samtliga lärare utbildade i hur de ska bedöma ämneskunskaper. Vid ht 08 slut har samtliga berörda pedagoger vidareutbildat sig i Story line. Under ht 08 får områdets ledningsgrupper en ledarutbildning. Under läsåret har områdets ledningsgrupper arbetat fram ett nätverksprojekt för området.

KVALITETSREDOVISNING 2007

KVALITETSREDOVISNING 2007 KVALITETSREDOVISNING 2007 Råssnäs Rektor Birgitta Larsson, tf Britt Elffors Bitr rektor Britt Elffors, tf Carina Ekholm Adress Box 5003 Postadress 591 05 Motala Telefon 0141 225768 0141 225687 E-post britt.elffors@motala.se

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2006

KVALITETSREDOVISNING 2006 KVALITETSREDOVISNING 2006 Råssnäs Rektor Birgitta Larsson Bitr rektor Britt Elffors Adress Box 5003 Postadress 591 05 Motala Telefon 0141-225743, 225768 0141-55457 E-post birgitta.larsson@motala.se britt.elffors@motala.se

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2005

KVALITETSREDOVISNING 2005 KVALITETSREDOVISNING 2005 Råssnäs Rektor Birgitta Larsson Britt Elffors Adress Box 5003 Postadress 591 05 Motala Telefon 0141-22 5743, 225768 Fax 0141-554 57 E-post birgitta.larsson@motala.se britt.elffors@motala.se

Läs mer

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan Lokal Arbetsplan 2011 F-klass och grundskolan NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Hur är skolan organiserad?

Hur är skolan organiserad? Hur är skolan organiserad? Viggbyskolan bildar tillsammans med Drakskeppsskolan ett rektorsområde. Rektor är Gary Sundell och biträdande rektorer är Marie Johansson och Ulf Nilsson. Det är en kommunal

Läs mer

Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11

Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11 Datum 2010-06-02 Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Plusgiro Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS Torsskolan Allfargatan 38 www.torsas.se 0486-33100

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2007/08

KVALITETSREDOVISNING 2007/08 KVALITETSREDOVISNING 2007/08 Norra skolan Rektor Pär Höckert Rektor Marianne Henrikson Adress Lasarettsgatan 17 Postadress 591 35 Motala Telefon 0141-223480, 225161 0141-50854 par.hockert@motala.se marianne.henrikson@motala.se

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Arbetsplan 2013/2014 Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper 5. Läroplansmål Elevernas

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Råssnässkolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Råssnässkolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Råssnässkolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, förskoleklass, fritidshem samt särskola. Ansvariga för planen: Rektorerna

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017

Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017 Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017 Innehållsförteckning Verksamhetsidé-vision sid. 2 Förutsättningar sid. 2 Ekeby skolas årshjul sid. 4 1. Läroplansmål Normer och värden sid. 5 2. Läroplansmål

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2005

KVALITETSREDOVISNING 2005 KVALITETSREDOVISNING 2005 Norra skolan Rektor Jimmy Szigeti Bitr.rektor Marianne Henriksson Adress Lasarettsg 17 Postadress 591 35 Motala Telefon 0141-22 34 80, 225161 Fax 0141-508 54 E-post jimmy.szigeti@motala.se

Läs mer

Kvalitetsarbete i fritidshem

Kvalitetsarbete i fritidshem Kvalitetsarbete i fritidshem Gäller för verksamhetsåret: 2015-2016 Enhet: Grevåkerskolans fritidshem Fritidshem Grevåkerskolans fritids- Baronen och Greven Ort Hammerdal Ansvarig rektor Birgitta K Lindberg

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 151013 Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2007/08

KVALITETSREDOVISNING 2007/08 KVALITETSREDOVISNING 2007/08 Bergsätter Rektor Carina Berger Svensson Adress Duvedalsg 17 Postadress 591 61 Motala Telefon 0141-225761 Fax 0141-50982 E-post carina.berger.svensson@motala.se Barn/elever

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2007

KVALITETSREDOVISNING 2007 KVALITETSREDOVISNING 2007 Karlslund Rektor Eva-Lott Petersson Grierson Adress Borensvägen 135 Postadress 591 62 Motala Telefon 0141-225935 Fax 0141-57345 E-post evalott.petersson@motala.se Barn/elever

Läs mer

Kronbergsskolans rektorsområde

Kronbergsskolans rektorsområde Kronbergsskolans rektorsområde Boviks skola Lilla Kronbergsskolan Kronbergsskolan Arbetsplan Organisation Miljö och hälsa Skolans inriktning Profil Värdegrund Demokrati Livslångt lärande ORGANISATION Inom

Läs mer

Smålandsstenars skolområde Arbetsplan

Smålandsstenars skolområde Arbetsplan Smålandsstenars skolområde Arbetsplan 2004-2005 1. Elevernas kunskaper - intresse och lust att lära med särskilt fokus på språk och matematik. Allt arbete ska syfta till att på ett lustfyllt sätt skapa

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 2012/10/16 Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 Åkerö skola Flexgrupp 1 och 2 Särskola och Asbergerklass 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av skolan 2. Beskrivning av årets verksamhet 3. Underlag

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkskolan 2015/2016 På Björkskolan arbetar vi aktivt med; Värdegrund under hela läsåret. Gott språkbruk samt artighet, trivsel och

Läs mer

Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan. Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan. Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan Läsåret 2013/2014 Organisation Personal Rektor: Gunilla Falk. Förskollärare: Sofia Gladewitz 90% och Helena Fridsson 80%. Övrig personal: Magdalena Burström

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2011-2012 1 Inneha llsfo rteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5. Läroplansmål Barns inflytande 6. Läroplansmål

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Sid 3 Presentation av arbetssätt Sid 4 utifrån LGR 11 Sid 4 Normer och värden Kunskaper Sid 6 Elevers ansvar och inflytande

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012 Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012 Bryngelstorpskolans förskoleklass Förskoleklassen har sina två hemvist på Norrgården och Sörgården i Bullerbyn. Bullerbyn ligger längst

Läs mer

Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan. läsåret 2012/2013

Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan. läsåret 2012/2013 Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan läsåret 2012/2013 Organisation Personal Rektor: Gunilla Falk. Förskollärare: Sofia Gladewitz 100% och Helena Fridsson 70%. Övrig personal: Ulrika Bergman

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Lokal arbetsplan. För. Backgårdsskolan. Backgårds Skolenhet 2011-2012

Lokal arbetsplan. För. Backgårdsskolan. Backgårds Skolenhet 2011-2012 Lokal arbetsplan För Backgårdsskolan Backgårds Skolenhet 2011-2012 Våra telefonnummer är: Rektor Lena Lidström 69 75 53 Skolassistent Anette Backman 69 75 89 Skolassistent Ann-Marie Sundbom 69 75 40 Kök

Läs mer

Verksamhetsplan Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/fritidshem

Verksamhetsplan Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/fritidshem Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/fritidshem Vi har höga förväntningar på våra barn/elever och på oss själva! Vi synliggör hela lärmiljön. Vi uppmuntrar nyfikenhet och vetgirighet genom att arbeta med

Läs mer

Björnbärets Pedagogisk planering Läsåret 13-14

Björnbärets Pedagogisk planering Läsåret 13-14 Björnbärets Pedagogisk planering Läsåret 13-14 Skriven av Elisabeth Fors, Ulrika Söderström Normer och värden - Förskolan ska sträva efter att varje barn utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2016/2017 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola LIKABEHANDLINGSPLAN Bjurtjärns Skola 2011-2012 1. Inledning Likabehandlingsplanen handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Rätten till likabehandling

Läs mer

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-6 samt förberedelseklass och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Marianne Henrikson

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2016-2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Rektor

Läs mer

Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Om fritidshemmet och vår verksamhet

Om fritidshemmet och vår verksamhet Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Om fritidshemmet och vår verksamhet Fritidshemmet spelar en väsentlig roll i barns tillvaro idag. Vår verksamhet är ett betydelsefullt

Läs mer

Augusti Verksamhetsplan Hardemo skola och fritidshem

Augusti Verksamhetsplan Hardemo skola och fritidshem Augusti 2016 Verksamhetsplan Hardemo skola och fritidshem 2016-2017 Innehållsförteckning 1. Verksamhetsidé sid. 2 2. Förutsättningar sid. 2 3. Enhetens årshjul sid. 3 4. Utvecklingsarbete sid. 4 1. Läroplansmål

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2003-2004 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Tjärnö skola Inlämnad av: Brittmari Marberger Innehållsförteckning Inledning... 3 Organisation... 3 Demokrati Delaktighet

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2005/2006 Dalhem, Barlingbo, Endre

Kvalitetsredovisning 2005/2006 Dalhem, Barlingbo, Endre 1(8) Barn- och utbildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning 2005/2006 Dalhem, Barlingbo, Endre Förskoleklass-grundskola-fritidshem (sid 1-5) Förskola (sid 6-8) Beskrivning av verksamheten Dalhem, Barlingbo

Läs mer

Innehå llsfö rteckning

Innehå llsfö rteckning 1 Innehå llsfö rteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5. Läroplansmål Barns inflytande 6. Läroplansmål Förskola och hem 7. Läroplansmål

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor. Brattfors skola

Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor. Brattfors skola Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor Brattfors skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2013 2014 1 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Mål Alla elever kan, senast i slutet av höstterminen

Läs mer

Bedömning. Mål: Lärare ska vara kompetenta att göra en likvärdig bedömning. Vad När Hur Ansvarig. diagnos material Systematiska kvalitetsarbetet

Bedömning. Mål: Lärare ska vara kompetenta att göra en likvärdig bedömning. Vad När Hur Ansvarig. diagnos material Systematiska kvalitetsarbetet Bedömning Mål: Lärare ska vara kompetenta att göra en likvärdig bedömning. Användning av Enligt årshjulet Klasslärare/spec.ped diagnos material Systematiska kvalitetsarbetet Fortlöpande under året. Tillsammans

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-6 samt förberedelseklass och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Andreas Müller

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 Datum 2010-10-18 Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 2010-10-07 Anders Thomas rektor Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Plusgiro Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS Torskolan

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2015/2016 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All planering och alla aktiviteter

Läs mer

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2008/09

KVALITETSREDOVISNING 2008/09 KVALITETSREDOVISNING 2008/09 Smedsby Rektor Daniel Rask Adress Illersjöv Postadress 591 52 Motala Telefon 0141-225588 E-mail daniel.rask@motala.se Barn/elever 2008-09-15 Personal 2008-09-15 Årsarbetare

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning läsåret 01/013 Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Innehållsförteckning 1. Grundfakta om Fritidshemmen vid Vallargärdets skola.... Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen...

Läs mer

Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar. Genom nyfikenhet och att ta tillvara andras idéer.

Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar. Genom nyfikenhet och att ta tillvara andras idéer. Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar. Genom nyfikenhet och att ta tillvara andras idéer. Genom att lyfta fram goda exempel och fira framgångar. Genom att skapa en gemensam plattform

Läs mer

LÅNGÄNGSKOLAN. Utvecklingsplan läsåret 16/17

LÅNGÄNGSKOLAN. Utvecklingsplan läsåret 16/17 LÅNGÄNGSKOLAN Utvecklingsplan läsåret 16/17 1 Innehållsförteckning: Sida 1. Inledning s. 3 2. Långängskolan F-6 s. 4 2.1 Det systematiska kvalitetsarbetet 3. Nuläge s. 6 4. Prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

Norrsätraskolans arbetsplan för grundskolan.

Norrsätraskolans arbetsplan för grundskolan. Norrsätraskolan Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Lena Seydlitz Norrsätraskolans arbetsplan 2015 2016 för grundskolan. MEDBORGARE Kunskapsnämndens mål 2015 Kunskapsförvaltningens verksamheter

Läs mer

All personal arbetar efter de nationella och lokala mål som finns för verksamheten.

All personal arbetar efter de nationella och lokala mål som finns för verksamheten. Grundsärskolans verksamhetsplan Mål och riktlinjer All personal arbetar efter de nationella och lokala mål som finns för verksamheten. Skollagen Läroplaner och kursplaner FN:s barnkonvention Bildningsnämndens

Läs mer

Arbetsplan för Ängabo förskola, avdelning Älgen. Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Ängabo förskola, avdelning Älgen. Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Ängabo förskola, avdelning Älgen. Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och

Läs mer

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleklass- åk 6, fritids a för planen Rektor Elisabeth Sterner/ bit

Läs mer

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola/Skolbarnomsorg Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Barn/elever 2008-09-15 Personal enligt budget 2008-09-15 Årsarbetare Förskolan Krubban ht 19 barn Personal inkl 50% elevassistent 4,25

Barn/elever 2008-09-15 Personal enligt budget 2008-09-15 Årsarbetare Förskolan Krubban ht 19 barn Personal inkl 50% elevassistent 4,25 KVALITETSREDOVISNING 2008/09 Motala församling Förskolan Krubban i församlingshemmet Rektor Britt-Marie Westin Adress Sjögatan 9, tel. 0141-217880 Postadress Box 138, 591 22 Motala Telefon/e-post rektor

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Hjulsbroskolan

LOKAL ARBETSPLAN Hjulsbroskolan LOKAL ARBETSPLAN 2005-2006 Reviderad 2005-09-28 0(12) Presentation av med förskoleklasser, skola och fritidshem har ca 310 elever i åldrarna 6-12 år. Vårt läge nära skogen och Stångån erbjuder unika möjligheter

Läs mer

Arbetsplan tillsammans når vi målen -

Arbetsplan tillsammans når vi målen - 1 Arbetsplan 0910 Gribbylunds kommunala F-9 skola - tillsammans når vi målen - Vår gemensamma värdegrund handlar om Jämlikhet, Trygghet, Ansvar och Hänsyn. Dessa ord har mångskiftande betydelse beroende

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2006

KVALITETSREDOVISNING 2006 KVALITETSREDOVISNING 2006 Fornåsa/Klockrike Rektor Eva Stigberg Adress Fornåsa skola Postadress 590 33 Borensberg Telefon 0141-70535, 70527 Fax 0141-70551 E-post eva.stigberg@motala.se Barn/elever enl

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 GRUNDSKOLA: Drottningdals skola 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet fungerar under läsåret samt beskriva hur vi

Läs mer

GRANGÄRDETS SKOLA. Uppdrag Skollagen Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem 2011

GRANGÄRDETS SKOLA. Uppdrag Skollagen Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem 2011 GRANGÄRDETS SKOLA Uppdrag Skollagen Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem 2011 BUNs mål Mobbningsfri skola/ trygga barn Ämnesbehöriga lärare till 100% Lokala mål Skolan: Vi strävar mot

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Gredelby Förskola

Kvalitetsredovisning. Gredelby Förskola Kvalitetsredovisning 2010-2011 Gredelby Förskola a a Postadress: Knivsta kommun, Gredelby förskola 741 75 Knivsta Besöksadress: Häradsvägen 13, 741 75 Knivsta Tel: 018-34 79 40 Grundfakta Gredelby förskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högadalsskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högadalsskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Högadalsskolan Läsåret 2015-2016 Innehållsförteckning 1. Högadalsskolans organisation läsåret 2015-2016 s. 2 2. Mål och vision s. 2 3. Våra styrdokument

Läs mer

Arbetsplan för. förskoleklassen på Castorskolan. läsåret 2011/2012

Arbetsplan för. förskoleklassen på Castorskolan. läsåret 2011/2012 Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan läsåret 2011/2012 Organisation Personal Rektor: Gunilla Falk. Klassföreståndare: Kristina Jonsson Rosell 100% och Helena Fridsson 70%. Övrig personal: Thomas

Läs mer

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Läsår: 2016 2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2007

KVALITETSREDOVISNING 2007 KVALITETSREDOVISNING 2007 Södra skolan Rektor Birgitta Wessman Bitr rektor Pernilla Sandell Adress Strandvägen 18 Postadress 591 36 Motala Telefon 0141-225622, 225621 0141-225625 birgitta.wessman@motala.se

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2005

KVALITETSREDOVISNING 2005 KVALITETSREDOVISNING 2005 Särskolan Rektor Britt Nygren Rektor Anne-Dorthe Mörling Adress Råssnässkolan, Råssnäsvägen 16 Postadress 591 05 Motala Telefon 0141-22 59 83, 22 59 46 Fax 0141-21 72 68 E-post

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 FÖRSKOLA: Sjöhagens förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016. Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden

Arbetsplan 2015/2016. Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden Arbetsplan 2015/2016 Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper, Bedömning och betyg

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN

LOKAL ARBETSPLAN LOKAL ARBETSPLAN 2015-2016 GRUNDSKOLA: Drottningdals skola 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) fungerar under läsåret samt beskriva

Läs mer

Plan för inskolning och överlämnande 2016

Plan för inskolning och överlämnande 2016 Plan för inskolning och överlämnande 2016 Frösön Orrviken Reviderad 20160222 Innehållsförteckning Utdrag ur läroplanerna 3 Rutiner för överlämnande 4 - Enskilda barn/elever 4 - Från förskola till skola

Läs mer

Kvalitetsredovisning/årsberättelse Förskoleklass Fritidshem Grundskolan

Kvalitetsredovisning/årsberättelse Förskoleklass Fritidshem Grundskolan Blankettanvisningar, se sista sidan! 1 Förutsättningar Skola Svågadalens skola Verksamhetsansvarig Annica Eriksdotter Antal elever 15 oktober 28 2 Antal årsarbetare, totalt,33 Telefon 65-55 68 3 Kvalitetsredovisning/årsberättelse

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013. Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Närtuna 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - TRAS och MIO - Handlingsplanen - Utvecklingssamtalshäftet - Likabehandlingsplanen

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2006-2007 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Mellegårdens skola Inlämnad av Rektor Lisbeth Lunneryd Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Organisation...

Läs mer

Hedskolans. lokala arbetsplan. Besök vår hemsida. rundskola, Förskoleverksmahet Hedskolan. Barn, utbildning och kultur Grundskola

Hedskolans. lokala arbetsplan. Besök vår hemsida. rundskola, Förskoleverksmahet Hedskolan.  Barn, utbildning och kultur Grundskola Hedskolans lokala arbetsplan Besök vår hemsida www.gellivare.se Barn, utbildning och kultur Grundskola rundskola, Förskoleverksmahet Hedskolan INNEHÅLLSFÖRTECKNING Oktober 2007 Reviderad 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret

Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Åbyggeby skola och fritidshem Kerstin Norlin biträdande rektor 1. Inledning Verksamheten har bedrivits med 70 barn i åldrarna 6-10 år, fördelade i förskoleklass upp till

Läs mer

Verksamhetsplan fritidshem VÄST

Verksamhetsplan fritidshem VÄST Genom att ha fokus på uppdraget och ha höga förväntningar. Genom nyfikenhet och att ta tillvara andras idéer. Genom att lyfta fram goda exempel och fira framgångar. Genom att skapa en gemensam plattform

Läs mer

Kvalitetsrapport Hagabackens skola

Kvalitetsrapport Hagabackens skola 2016-06-02 Kvalitetsrapport 2015-2016 Hagabackens skola 1 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Påstående: Årets res. Årets res. Förra året Förra året inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/

Läs mer

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår: 2017-2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Bie skola www.katrineholm.se Bie skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Skolbarnomsorg, Förskoleklass,

Läs mer

KVALITETSRAPPORT. Fritidshem Mariaskolan. Läsåret 2014/2015

KVALITETSRAPPORT. Fritidshem Mariaskolan. Läsåret 2014/2015 KVALITETSRAPPORT Fritidshem Mariaskolan Läsåret 2014/2015 1 1. Inledning Underlaget till denna Kvalitetsrapport har varit fritidshemmens uppföljningar och dokumentation under läsåret 2014/2015, samt arbetslagens

Läs mer

Sjötoftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sjötoftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sjötoftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Arbetsplan Pilen handlingsplan. Förskolan Bofinken 2010/2011 Vision: Lärande ger glädje och möjligheter

Arbetsplan Pilen handlingsplan. Förskolan Bofinken 2010/2011 Vision: Lärande ger glädje och möjligheter Arbetsplan Pilen handlingsplan Förskolan Bofinken 2010/2011 Vision: Lärande ger glädje och möjligheter Innehållsförteckning 1. Förskolans verksamhet och förutsättningar...3 2. Kvalitetsarbetet...3 3. Utvecklingsåtaganden...4

Läs mer