Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass"

Transkript

1 Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1

2 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4 Lek 5 Särskilt stöd 5 Kultur och traditioner 5 Personal 6 Invänjning till förskoleklass 6 Invänjning till 1:a klass 6 Individuella utvecklingsplaner 7 Dokumentation 8 Samarbetspartner 8 2

3 Solbacken är ett föräldrakooperativ och drivs som en ekonomisk förening med en styrelse bestående av nio föräldrar. Styrelsens sammansättning representerar alla årskullar i verksamheten. I vår verksamhet ingår förskoleklassverksamhet samt fritidsverksamhet för barn upp till klass 3. Verksamheten bedrivs i en äldre villa med lekplats och en härlig skogstomt. Det är en miljö som väcker barnens nyfikenhet, kreativitet och experimentlusta samtidigt som den stimulerar barnens motorik och självständighet. Vad är förskoleklass? Förskoleklassen är en frivillig skolform som ska stimulera varje barns utveckling och lärande, samt ligga till grund för den fortsatta skolgången. I förskoleklassen möts förskolans och grundskolans pedagogik. Ett viktigt mål är att förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet ska knytas närmare varandra. Verksamheterna ska utvecklas i mötet mellan olika pedagogiska traditioner. Vad styr förskoleklassen på Solbacken? Läroplanen: verksamheten i förskoleklassen har samma läroplan som grundskolan och fritidshemmet. De två första delarna Skolans värdegrund och uppdrag samt Övergripande mål och riktlinjer gäller för förskoleklassen och fritidshemmet. Skollagen innehåller de grundläggande bestämmelserna om förskoleklassen och andra skolformer samt om fritidshemmet och den pedagogiska omsorgen. Ekerö Kommuns förskole- och skolplan. I vår förskoleklassverksamhet på Solbacken erbjuder vi: Språk Enligt läroplanen ska varje barn få tillfällen att utveckla ett rikt och varierat språk. I förskoleklasserna ges barnen tillfälle att öka sin språkliga medvetenhet. Vi är inspirerade av Bornholmsmodellen som är en förberedelse till att lära sig läsa och skriva. Vi leker med bokstäver, bokstavsljud, ord och meningar etc. Vi arbetar med språket i vardagen, högläsning, vi sjunger och spelar spel. Barnen lär sig nya begrepp då vi arbetar inom olika områden så som t.ex matematik och skapande. Vi uppmuntrar barnens eget skrivande. Vi erbjuder olika material så att barnen blir stimulerade i sin skrivutveckling. Vi besöker regelbundet vårt lokala bibliotek där vi lånar böcker som både barn och pedagoger tar del av. Vi får också höra en berättelse av bibliotekarien där barnen får vara med att utforma innehållet i historien. 3

4 Motorik/Rörelse Enligt läroplanen ska barnen ges tillfälle att utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. Vår verksamhet bedrivs i en fristående villa som är belägen på en skogstomt. Vi har tillgång till skog, asfaltsytor och ängsmark och det utnyttjar vi dagligen. Vi erbjuder tillfällen att leka ute och inne, skogsbesök, aktiviteter i idrottssalen, Kultur i skolan och promenader. Vi ger möjligheter till att spela fotboll, innebandy och andra bollsporter. Vi ger också tillfällen för olika aktiviteter beroende på årstid. Vi erbjuder även finmotoriska övningar som att klippa, klistra och sy. Socialt samspel Enligt läroplanen ska vi i skolan sträva efter att barnen ska ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra. Vi uppmuntrar barnen att ta hänsyn till varandra, respektera och att lyssna på varandra. Vi hjälper barnen att bearbeta konflikter och att reda ut missförstånd. Vi vill att de ska vara rädda om egna och andras saker. De får öva på att prata i olika grupperingar. Barnet ska på Solbacken möta respekt för sin person och sitt arbete. Solbacken ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet, vilja och lust att lära. En väl genomarbetad likabehandlingsplan finns och denna vidareutvecklas och efterlevs ständigt i vår dagliga verksamhet. Matematik Enligt läroplanen ska barnet ges tillfälle att utveckla sin förmåga att upptäcka och använda matematik i vardagen. Hos oss får barnen möjlighet att se matematiken i vardagen. Barnen får även lära sig olika begrepp så som antal och form och barnen utmanas även till problemlösning. Dessa grundläggande baskunskaper främjar barnens fortsatta inlärning i matematiken. Skapande Barnen ska ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. I de flesta aktiviteter kommer skapande i färg och form in som en naturlig del. Vi skapar enskilt och i grupp. Barnen får möjlighet att prova på olika tekniker och material. Vid några tillfällen under terminen får vi besök av lokala konstnärer som inspirerar till ytterligare nyfikenhet och härligt personliga konstverk. 4

5 Lek Läroplanen menar att lek är en väsentlig del i lärandet. Leken är en viktig del av livet och en nödvändig förutsättning för att barnet ska kunna gå vidare i sin utveckling. Genom leken utvecklar barnet olika färdigheter så som sociala, intellektuella, kreativa och fysiska. Barnet lär sig förstå omvärlden och bearbeta den. Leken är ett redskap för inlärning. Under dagen erbjuder vi fri organiserad lek där vi har möjlighet att se att alla barn får utrymme i leken och att alla är delaktiga. Särskilt stöd I läroplanen står det att vi ska ta hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov. En skola för alla. Under höstterminen besöker en specialpedagog från Ekerö Kommuns resursteam vår förskoleklass. Specialpedagogen kartlägger barnens färdigheter och ger oss handledning då behov av detta finns. Anser vi att vi har ett barn i behov av särskilt stöd är vår skyldighet att upprätta ett åtgärdsprogram; ÅP, samt att lyfta det till vår styrelse. Inflytande och delaktighet Enligt läroplanen ska de demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktiga omfatta alla elever. Barnen skall ges inflytande över utbildningen. Vi bjuder in barnen till inflytande och delaktighet men det är vi vuxna som har det övergripande ansvaret. Vi har ett väl fungerande faddersystem där de nya förskoleklasseleverna blir bemötta och välkomna av en fadder från förskolegruppen innan. Vi uppmuntrar barnen att vara med och utveckla den dagliga verksamheten genom att lämna förslag i vår förslagslåda. Kultur och traditioner Enligt läroplanen ska barnen ges förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv samt utveckla kunskap om hur individ och samhälle påverkar varandra. Vi går på teater, besöker lokala kulturella platser, bibliotek med mera. Vi följer våra svenska traditioner så som midsommarfirande, lucia, jul och påskfirande. Vi uppmärksammar även andra kulturers religioner och traditioner. 5

6 Personal Personalen består av en förskollärare (100%), en fritidspedagog (75%) och två barnskötare (2 x 100% ). Vi tar tillvara vår personliga kompetens genom att dela upp i olika ansvarsområden och utföra det var och en är bra på. Alla i personalgruppen arbetar med barnens bästa i fokus. Invänjning För att skapa trygghet för barn, föräldrar och personal har vi tagit fram väl fungerande rutiner då det gäller invänjning till Solbacken och till skolstart i 1:a klass. Vi ser också till att vara flexibla och hitta den bästa lösningen för varje individ. Invänjning till förskoleklass Våra rutiner när det gäller invänjning av förskoleklasselever har vi tagit fram i samverkan med Stenhamra skolans pedagoger och den barnomsorg barnen kommer ifrån. Under april besöker förskollärare barnen i aktuella förskolor eller hos dagbarnvårdare. Därefter gör barnen från förskolan/dagbarnvårdaren besök på Solbacken för att bekanta sig med vår ute- och innemiljö, alla pedagoger och de nuvarande förskoleklasseleverna. De nuvarande eleverna, i förskoleklass, blir vid det besöket fadder åt varsin blivande elev. Deras uppgift som faddrar är att stötta de nya eleverna och få dem att känna sig extra välkomna och trygga i att känna fler barn från början. Detta faddersystem följer sedan med under verksamheten de nästkommande åren och ger en trygg och trevlig stämning i barngruppen. Inför barnens start på Solbacken har vi en invänjningsperiod som består av tre dagar där vi i samråd med förälder utarbetar ett passande schema. Terminsstart för förskoleverksamheten förläggs alltid en vecka efter Stenhamra skolans skolstart. Under denna vecka ägnar vi oss åt att lära känna varandra; både förskoleklasselever och personal och tränar på kortare samlingar för att barnen ska känna sig trygga då skolstarten kommer. 6

7 Invänjning till 1:a klass Under läsåret har vi lagt in aktiviteter för våra förskoleklasselever i Stenhamra skolans lokaler för att på så sätt göra barnen bekanta med miljö och lokaler i sin blivande skola. Vi har idrott i gymnastiksalen, vi besöker Stenhamra skolans förskoleklass i deras lokaler, vi äter lunch i matsalen och vi hälsar på vår blivande klassföreståndaren. På vårterminen planeras de blivande klasserna tillsammans med Stenhamra skolans förskoleklassansvariga och rektor. Här tar vi stor hänsyn till gruppens sammansättning och hur de fungerar tillsammans. Vi försöker i möjligaste mån att få jämn könsfördelning i grupperna. Innan skolstart genomför vi ett överlämningssamtal med den blivande klassföreståndaren gällande de olika barnens behov. Vi har även som rutin att alltid vara med våra 1:or i Stenhamra skolan den första skolveckan. På så sätt kan barnen känna sig extra trygga i sin nya skolmiljö och med sin nya lärare. Det är bra även för oss pedagoger att bygga upp en god relation med varandra för framtida kontakt, som ligger till grund för att kunna bemöta barnens individuella behov. Individuella utvecklingsplaner Under höstterminen har vi ett utvecklingssamtal med föräldrar till förskoleklasselever. Till stöd för utvecklingssamtalet har vi ett formulär där föräldrar och barn kan prata igenom sina synpunkter och åsikter i lugn och ro några dagar innan samtalet. Under samtalet utbyts information om barnets bakgrund, behov och personliga utveckling. Vecka 13 och 14 har vi ett nytt samtal där vi går igenom den individuella utvecklingsplanen tillsammans med föräldrar för varje enskilt barn. Under detta samtal är vi noggranna med att påvisa barnets färdigheter och enskilda utveckling som skett under läsåret. Här har vi möjlighet att påverka och eventuellt åtgärda barnets svagheter och behov av stöd inför skolstart. Självklart ser vi till alla barns enskilda behov och olikheter. Vi erbjuder också föräldrar till fritidshemsbarnen samtalstid vid behov. 7

8 Dokumentation Varje fredag skriver vi ett veckobrev som lämnas till alla förskoleklassföräldrar. I brevet återberättas veckans aktiviteter och skolförberedande verksamheter. Vi poängterar vikten av att föräldrarna läser brevet tillsammans med sina barn för att på så sätt känna sig delaktiga i barnens vardagliga arbete. Veckobrevet blir på så sätt ett underlag för utvärdering och det ger utrymme för att reflektera över veckan, för både vuxna och barn. Samarbetspartner Vi anser att det är viktigt att samarbeta med andra organisationer och enheter. Eftersom vi är en liten organisation är det viktigt att få influenser och inspiration från andra verksamheter för att bli uppdaterade i det som händer inom förskolan, skolan, fritidshem och Ekerö kommun. Nätverk för alternativa skolor, förskolor och fritidshem. Vi träffar de enhetsansvariga för privata alternativ i Ekerö kommun 3 gånger per termin och får på så sätt ett gott samarbete och ger möjlighet att påverka personalens fortbildningsmöjligheter, kulturella aktiviteter och i kontakt med Ekerö kommun. Kommunala skolor, fritidshem och förskolor. Vi har inarbetade rutiner för invänjningar, både till Solbacken, skola och för avslutning i åk.3. Vi bjuder in och besöker barn och personal från skola och barnomsorg. En timme i veckan är en i personalen från Solbacken med i Stenhamra skolan, på rast och lektion. Detta för att få en inblick i skolbarnens sociala situation i skolans värld och för att underhålla samarbete med lärare och skolledning. Vi deltar även i Stenhamra skolans elevvårdskonferens då behov finns. Vi genomför gemensamma aktiviteter med andra fritidshem. 8

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19 Köpings kommun Arbetsplan för Förskolan Maskrosen Läsår 2014 2015 Ulrica Zarins 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten

Läs mer

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Ansvarig för kvalitetsredovisningen är förskolechef och styrelsen. Redovisningen har tagits fram av förskolechefen tillsammans med personalen vid

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013-2014

Kvalitetsredovisning 2013-2014 Kvalitetsredovisning 2013-2014 I Ur och Skur Granen Förskola Granens förskola Barrskogsvägen 8 691 44 Karlskoga 1 INLEDNING Driftsform: Föräldrarkoperativ med inriktning på I Ur och Skur pedagogik. Vi

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL 1. Inledning Beta School är en F-9 grundskola. Skolan har karaktärsämnena matematik, engelska och ämnet svenska som ligger högst på skolans timplan. IT är ett verktyg

Läs mer

Årsplan för. I Ur och Skur Vattendroppen. Ht 2014 Vt 2015

Årsplan för. I Ur och Skur Vattendroppen. Ht 2014 Vt 2015 Årsplan för I Ur och Skur Vattendroppen Ht 2014 Vt 2015 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid.3 Förskolans organisation sid. 4 Vår verksamhetsidé sid. 4 Normer och värden sid. 5 Utveckling och lärande Friluftsfrämjandets

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Ödeborgs förskola

Kvalitetsredovisning. Ödeborgs förskola Kvalitetsredovisning 2010 Ödeborgs förskola Innehållsförteckning Inledning...3 1. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen...4 2. Förutsättningar/resultat...4 2.1 Kommunpolitiska mål...4

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen, som öppnades 1998, ligger intill villaområdet Borgbyn i Bollstanäs. Förskolan har 5 avdelningar

Läs mer

Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag

Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag Nacka kommuns vision för förskola, fritids och skola Välkommen till oss! Sigfridsborgs skola med förskolor

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

LÄRANDE- SEKTIONEN LJUNGBACKENS FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM

LÄRANDE- SEKTIONEN LJUNGBACKENS FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM LÄRANDE- SEKTIONEN LJUNGBACKENS FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM Kvalitetsredovisning för förskola/fritidshem läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning 3 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 3 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Verksamhetsplanering höstterminen-2014

Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Inledning I juni hade vi en utvärderingsdag där vi utvärderade terminen som varit. Nu har vi uppdaterat verksamhetsplaneringen för ht- 2014 och gjort ändringar utifrån

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola Presentation av verksamheten Rydebäcks Montessoriförskola finns i lummiga och natursköna Rydebäck. Vi startade

Läs mer

Kvalitets- redovisning Älvängenskolan 2008-2009

Kvalitets- redovisning Älvängenskolan 2008-2009 Kvalitetsredovisning Älvängenskolan 2008-2009 Kvalitetsredovisning 2008-09 för förskoleklass, fritidshem och grundskola på Älvängenskolan Innehållsförteckning 1. Ansvarig för kvalitetsredovisningen 2.

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning F-övre, Fåglarna, Glumslövs skola

Verksamhetsbeskrivning F-övre, Fåglarna, Glumslövs skola Verksamhetsbeskrivning F-övre, Fåglarna, Glumslövs skola Antal barn: 26 + 25 =51 Läsåret 2011/2012 I arbetslaget ingår: Robert Andrijevski, grundskollärare 1-7,sv/ hi (100%) Jeanette Jönsson, grundskollärare

Läs mer

Organisation Tallkotten Grankotten Förskolans mål är att: Hur förskolan lyckas med att nå de målen mäts på olika sätt: Styrdokument Arbetssätt

Organisation Tallkotten Grankotten Förskolans mål är att: Hur förskolan lyckas med att nå de målen mäts på olika sätt: Styrdokument Arbetssätt 1 Organisation Förskolan består av två avdelningar. Tallkotten har barn från 1 till 3 år och Grankotten har barn från 3 år upp till 5 år. Sex pedagoger och en kokerska arbetar på förskolan. Öppen tiderna

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Verksamhetsplan vid. Montessoriförskola. 1 5 år

Verksamhetsplan vid. Montessoriförskola. 1 5 år Verksamhetsplan vid Montessoriförskola 1 5 år Möllevångens Montessoriförskola, Inger Setterhag, Hjälmshultsgatan 6 8, 254 41 Helsingborg, tfn 042-13 14 55 Hemsida: mollevangens-montessori.just.nu E-post:

Läs mer

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Arbetsplan 2014/2015 Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 1 Läroplansmål - normer och värden... 2 Läroplansmål - utveckling och lärande... 4 Läroplansmål

Läs mer

Förskolan. Kvalitets- och. årsredovisning. Utvecklingsplan. Kvalitets- OCH och. årsredovisning 2014. Utvecklingspla. Enskild verksamhet SE HELHETEN

Förskolan. Kvalitets- och. årsredovisning. Utvecklingsplan. Kvalitets- OCH och. årsredovisning 2014. Utvecklingspla. Enskild verksamhet SE HELHETEN Förskolan Kvalitets- och årsredovisning 2014 Utvecklingsplan 2015 Enskild verksamhet SE HELHETEN Kvalitets- OCH och årsredovisning FÖLJ DEN RÖDA TRÅDEN! 2014 Utvecklingspla Innehållsförteckning 1. Beskrivning

Läs mer

Förskolan. Kvalitets- och årsredovisning 2013. Utvecklingsplan. Enskild verksamhet

Förskolan. Kvalitets- och årsredovisning 2013. Utvecklingsplan. Enskild verksamhet Förskolan Kvalitets- och årsredovisning 2013 Utvecklingsplan 2014 Enskild verksamhet Innehållsförteckning 1. Beskrivning av verksamheten och hur den är organiserad... 2 2. Förutsättningar... 3 2.1. Personal...

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN SKATTKAMMARENS FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer