KVALITETSREDOVISNING 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSREDOVISNING 2005"

Transkript

1 KVALITETSREDOVISNING 2005 Särskolan Rektor Britt Nygren Rektor Anne-Dorthe Mörling Adress Råssnässkolan, Råssnäsvägen 16 Postadress Motala Telefon , Fax E-post Barn/elever Personal Träningsskolan Vt 15 Ht 16 Lärare Elevassistenter Pusselbiten Vt 17 Ht 18 Lärare Förskollärare Elevassistenter Vt 58 Ht 64 Lärare Grundsärskolan Elevassistenter 5,5 3,93 4,0 4,0 5,77 15,5 8,5 Inkluderade elever i grundskolan Vt 38 Ht Rektor Skolassistent Studie- och yrkesvägledare 1,5 1,0 0,5 Presentation av vår verksamhet Särskolan i Motala kommun är indelad i fyra enheter: Träningsskolan är placerad på Råssnässkolan, som är en grundskola år F-6. Verksamheten är fördelad på fyra olika grupper/klasser utifrån elevernas individuella förutsättningar och behov (år 1-10). Man arbetar i tvärgrupper och vissa aktiviteter är gemensamma för alla eleverna (t.ex. musik och friluftsaktiviteter). Samverkan med grundsärskolan sker med elever och även samordning av personalresurser. Skolan är placerad i närheten av naturskön miljö, vilket nyttjas i lärandet. Grundsärskolan är integrerad på tre olika grundskolor. - Råssnässkolan för elever i år 1-7 (två klasser). Skolan ligger i direkt anslutning till grundskola och träningsskola vilket har möjliggjort samverkan med elever, personal och lokaler. - Vätternskolan för elever i år 3-6 ( två klasser). Klasserna är lokalintegrerade i en grundskola. Samverkan förekommer i mycket liten omfattning. Skolan är centralt placerad med närhet till bibliotek, affärer och sportanläggningar. Detta är en stor tillgång i det dagliga arbetet med eleverna. - Mariebergsskolan för elever i år 7-9. Eleverna är indelade i 9 olika grupper/klasser utifrån elevernas individuella förutsättningar och behov. Samverkan sker med Mariebergsskolan när det gäller lokaler men också vid temadagar, friluftsdagar och personalresurser. Pusselbiten är enheten för elever med utvecklingsstörning och autism. Den ligger på Råssnässkolan i direkt anslutning till grundsärskolan, träningsskolan och grundskolan. Eleverna är indelade i fem grupper/klasser (F-10). Samverkan sker med grundsärskolan. Elever integrerade i grundskolan är en relativt stor grupp. Eleverna finns på nästan alla våra grund-

2 skolor i kommunen och får stöd från särskolan. Uppföljning görs av särskolan. Viktiga lokala händelser under 2005 För tredje året i rad har särskolan en omorganisation ägt rum. Höstterminen flyttade vi två klasser från grundsärskolan på Norra skolan till Vätternskolan, som är en grundskola år F-6 med estetisk inriktning. Samarbete med grundskolan när det avser den estetiska delen har under höstterminen endast förekommit för tre av våra elever. Detta p.g.a. platsbrist i de olika grupperna inom grundskolan. I en av våra lokaler har det varit problem med höga ljud. Åtgärder för att förbättra detta har vidtagits. Placeringen av våra elever (år 4-6) har inte gagnat samverkan med grundskolan då vi lokalmässigt ligger tillsammans med grundskolans år F-3. EKONOMI/RESURSER Enheten (exkl. inkluderade elever) har vid årets slut ett överskott på kr. PERSONAL Personalen vid särskolan har hög kompetens och vi har ingen personal som saknar rätt behörighet. Vid Träningsskolan arbetar speciallärare, specialpedagoger, förskollärare och elevassistenter. Personalen är organiserad som ett arbetslag och har arbetslagsträff en gång i veckan. Dessutom har lärarna i respek-tive klass pedagogträff en gång i veckan. Samverkan sker med grundsärskolans lärare i tal- och kommunikation, hemkunskap och slöjd. Vid grundsärskolan arbetar speciallärare, specialpedagoger, grundskollärare 1-7 och 4-9, lärare i praktiskt/estetiska ämnen och elevassistenter. Personalen är organiserad i tre arbetslag och träffas en gång i veckan. En gång i månaden träffas all personal vid grundsärskolan. Vid autismenheten arbetar lärare, förskollärare och elevassistenter. Lärarna i respektive klass träffas en gång i veckan och all personal vid Pusselbiten träffas en gång i månaden. Samverkan sker med lärare från grundsärskolan i tal- och kommunikation och praktiskt/estetiska ämnen. Idrottslärartimmar samt musiklärartimmar köps till viss del in från grundskolan. Studie- och yrkesvägledaren arbetar i alla verksamheterna (50 %). Skolassistenten arbetar för hela enheten (100%). MÅLUPPFYLLELSE- RESULTAT - NATIONELLA MÅL-ANALYS Vid särskolan har vi i vår lokala arbetsplan formulerat skolans målsättning utifrån Mål och Riktlinjer i Lpo 94. Vi har enats om hur vi ska arbeta för att nå målen. Utifrån nationella och lokala mål har vi för 2005 valt att kommentera följande områden: 2.1 Normer och värden Vi utgår från varje elevs förutsättningar och behov. Alla elever och vuxna ska känna att de är lika mycket värda. Alla ska ha förståelse för varandra och respektera varandra för den man är. Vi arbetar för att stärka elevernas självförtroende och förmåga till empati. Etiska samtal pågår ständigt i klasserna. Vi har ett öppet klimat och diskuterar fram ett gemensamt förhållningssätt och syn på värdegrunden. Vi arbetar också mycket med att öka elevernas självkännedom och att få ett medvetande om sitt funktionshinder. Vi betonar och bygger vidare på det eleven kan och visar eleverna att vi litar på dom. Vi accepterar inte kränkningar i någon form och har en plan mot kränkande behandlig. Planen är anpassad för våra elever som har olika funktionshinder och gäller för både elever och personal. Vår verksamhet är förlagd vid tre av våra grundskolor och har stor betydelse för synsättet att alla är lika mycket värda. 2.2 Kunskaper

3 Vårt mål är att ge eleverna kunskap och erfarenhet så att de som vuxna kan leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi utgår från varje elevs individuella förutsättningar. För en del av eleverna är det olika slag av teckenkommunikation som gäller. Varje elev har en individuell utvecklingsplan och åtgärdsprogram upprättas. Samtliga elever vid Träningsskolan har nu en portfoliopärm. Utvärderingar har visat att metoden passar vår verksamhet. Vi arbetar efter de nationella kursplanerna för grundsärskolan och träningsskolan. Vi tillvaratar elevernas nyfikenhet och ger inlärningsmöjligheter. Social träning i särskolan läggs stor vikt vid och utförs i naturliga miljöer ute i samhället. Tack vare omorganisation har samarbetet utökats mellan verksamheterna i särskolan och grundskolan. Detta har varit positivt för många av eleverna när det gäller kunskap och erfarenhet. 2.3 Elevernas ansvar och inflytande Vårt mål är att eleverna ska känna gemenskap och samhörighet och att de har inflytande på skolans verksamhet och innehåll. Att de ska bli medvetna om sin inlärning, planera och ta ansvar för sin inlärningssituation och sociala liv. Eleverna ska också få kunskap om demokratins principer. Alla elever har en individuell plan som upprättas i samråd med elev och föräldrar. För vissa elever tydliggör vi med bildschema och tecken. Personalen är lyhörd för elevernas önskemål men har också stort ansvar att tillsammans med föräldrarna sätta realistiska mål. Klassråd, elevråd och samlingar hålls regelbundet. 2.4 Skola och hem Vid särskolan är det mycket viktigt med samarbetet med hemmet. Vi har tät kontakt med föräldrar speciellt i de fall då eleverna inte har förmågan att själva ge information. Föräldrarna är delaktiga vid upprättandet av elevens individuella plan. Vi ser föräldrarna som ett stöd och resurs i skolan. Föräldrarna får kontinuerlig information via kontaktböcker, brev och telefonkontakt. Vi har föräldramöten och ett skolråd. Utvecklingssamtal genomförs minst en gång per termin. Här tas utveckling upp såväl kunskapsmässigt, som socialt och emotionellt. 2.5 Övergång och samverkan Under året har vi påbörjat ett samarbete med grundskolan. Detta har möjliggjorts genom ovan nämnda omorganisation. Studie- och yrkesvägledaren har kontakt med gymnasiesärskolan och eleverna har vissa praoperioder förlagda dit. 2.6 Skolan och omvärlden Vårt mål är att eleverna ska få inblick i närsamhället, föreningsliv och kulturliv. De ska känna trygghet i övergången mellan olika verksamheter. Studie- och yrkesvägledaren vägleder eleven i dess framtida yrkesval. Eleverna får pröva på olika fritidsaktiviteter för att väcka fortsatt intresse t.ex. bowling, fiske, lägerverksamhet, natur- och friluftsliv. Vi gör olika studiebesök på arbetsplatser. Samarbete sker med olika idrottsklubbar. Vissa av eleverna har mycket ADL-träning. 2.7 Bedömning och betyg Individuella utvecklingsplaner upprättas för varje elev. Utifrån dessa sker bedömning och uppföljning. Om önskemål finns från elev och föräldrar om betyg, kan det utfärdas från och med skolår 8. I annat fall utfärdas ett intyg. Vi genomför utvecklingssamtal som innehåller hela elevens utveckling såväl kunskapsmässig som social. Elev och föräldrar får ett formulär att fylla i som förberedelse inför samtalet. Eventuellt betyg sätts utifrån elevens förutsättningar och det är viktigt att klargöra att det ej går att jämföra med grundskolans betyg. Vid övergång till annan verksamhet eller skola gör vi en pedagogisk redovisning som bl.a. innehåller genomgångna kursmoment utifrån kursplaner och elevens hela utveckling. Denna görs i samråd med föräldrar. PRIORITERADE MÅL SKOLPLAN/BILDNINGS- NÄMNDEN

4 Nationellt mål: Normer och värden Bildningsnämndens prioriterade mål: Ett hälsobefrämjande arbete Att elever och personal ska må bra och känna att de har en bra livskvalitet. För att främja bättre hälsa och för att öka medvetenheten om hälsans betydelse har följande genomförts: - Simträning i simhallen varannan vecka. - Skridskoåkning varannan vecka under säsongen. - Stavgång. - Försökt medvetandegöra eleverna om rätt kost både på lektionerna i hemkunskap och dagligen vid skollunchen. - Eleverna vid Vätternskolan har ätit sin lunch i lasarettsköket. Det har inneburit en lugn miljö där man har kunnat bedriva undervisning i matkultur på ett bra sätt. - Vid grundsärskolan på Råssnässkolan fikar inte barnen vid festliga tillfällen. Istället serveras det en god fruktsallad. - Växla mellan stillasittande arbete och motorisk träning. - Extra motorisk träning för elever i behov (samarbete med barn- och ungdomshabiliteringen). - Friidrottsdagar och friluftsdagar. - Massage och avslappning. - Utevistelse varje dag. - Personalen har möjlighet att få ett motionskort som innebär fria bad i simhallen. - Deltagande i kom -i gång- projektet. - Friskvården för personalen på Träningsskolan har fungerat mycket bra, tack vare ett engagerat hälsoombud. Nationellt mål: Kunskaper Bildningsnämndens prioriterade mål: Läskunnighet och lusten att lära Att eleverna ska känna glädje i inlärningssituationer och att utveckla elevernas läskunnighet och läsförståelse. Lusten att lära Konsten att väcka elevernas nyfikenhet och lust är en utmaning. Det är viktigt att utgå från varje individs förutsättningar och lägga lärandet på rätt nivå. En miljö som är anpassad till våra elever är viktigt, liksom att vara lyhörd för elevernas intressen och bygga vidare på dom. Att hitta hjälpmedel (foto, bilder, tecken) som underlättar för eleverna att kommunicera och göra sig förstådda är väsentligt för att öka lusten att lära. Trygghet och trivsel är viktiga förutsättningar för lärandet. Alla elever ska bli sedda och den möjligheten har vi på särskolan då grupperna ej är lika stora som i grundskolan. Temaarbeten, konstprojekt och naturupplevelser har bidragit till att upptäcka nya områden. Nya ändamålsenliga lokaler har bidragit till att vi delvis har kunnat använda andra arbetssätt. Läskunnighet Läsinlärningen är individanpassad och sträcker sig från daglig träning i ord- och språkförståelse till förberedande läsning. Metoder och hjälpmedel varierar. Datorn är ett viktigt redskap vid särskolan. Under året har vi fått tillgång till fler datorer. Kompetensutveckling av personalen i teckenkommunikation, tal- och språk- och talstörningar gör att metoderna har utvecklats. Ett flertal personal har under året genomgått utbildning. Better reading partnership har gett god effekt på lästräningen. Vi har kunnat använda oss av metoden i större utsträckning då fler av personalen har fått utbildning. Specialundervisningen har strukturerats om till viss del. Gedigna kartläggningar har gjorts och åtgärdsprogram har upprättats. De elever som är i störst behov av lästräning har kunnat få det. Vi har arbetat med olika läsprojekt som har fått positiv påverkan på läskunnigheten. Klasser från grundsärskolan arbetar i tvärgrupper (lästräning) med elever från Pusselbiten. Nationellt mål: Elevernas ansvar och inflytande

5 Bildningsnämndens prioriterade mål: Demokrati Att utveckla elevernas kunskaper om demokratins grunder Varje elev ges möjlighet att välja och bestämma utifrån den egna utvecklingsnivån. Att träna på att välja och påverka utifrån ett arbetsschema är en god förberedelse för vuxenlivet. Vi har klassråd och eleverna på Mariebergsskolan ingår i deras elevråd. I samlingar tränas demokratibegreppet liksom allas värde. Vi har även representanter i Friends-arbetet. Eleverna på Mariebergsskolan genomför en trivselenkät. På Råssnässkolan är eleverna med i klassråd, elevråd, matråd och arbetsmiljöråd tillsammans med grundskolan. Vi har en plan mot kränkande behandlig, som är skriven med tanke på att våra elever har olika funktionshinder. Planen gäller både elever och vuxna. Nationellt mål: Skola och hem Att nå alla föräldrar och få dom att känna sig som resurser och delaktiga i skolarbetet. - Föräldrarna är med vid upprättande av den individuella planen för eleven. På Träningsskolan har alla elever en portfoliopärm. - Vi har utvecklingssamtal en gång per termin, samt föräldramöten. - Skolrådet har under året förändrat karaktär. Numera är ordförande och sekreterare föräldrarepresentanter. Detta upplevs som mycket positivt från skolan. Nationellt mål: Övergång och samverkan Att få en optimal samverkan med grundskolan och inom vår egen enhet, allt för att eleverna ska utvecklas positivt. Att underlätta övergången till gymnasiesärskolan. - På Mariebergsskolan har vi samverkan med grundskolan. Under året har t.ex. några elever prövat att läsa något ämne tillsammans med grundskolan. - Inom vår egen enhet samverkar vi när det gäller personalens kompetenser och i olika projekt (t.ex. läsgrupper och estetisk verksamhet). - Studie- och yrkesvägledaren har mycket bra kontakt med gymnasiesärskolan och olika praktikplatser. - Elever som går från grundskolan till särskolan får en inskolning som är helt anpassad efter den enskilde eleven. Nationellt mål: Skolan och omvärlden Bildningsnämndens prioriterade mål: Kultur Att eleverna ska få inblick i närsamhället, föreningsliv och kulturliv. I klasserna och även tillsammans har man arbetat med olika projekt. Grundsärskolan på Råssnässkolan och Vätternskolan har tillsammans gjort en vårfest med sång och musik samt Lucia- och julspel. Träningsskolan genomförde en fantastisk Stjärnkväll med sång och musik och även en Luciakväll. Vi har deltagit i Kulgris-arrangemang. Regelbundet utnyttjande av bibliotek ingår i skolarbetet. Studiebesök på Vadstena slott, guidning i hembygden och besök på museum har också ingått liksom teaterbesök. Nationellt mål: Bedömning och betyg Att medvetandegöra elever och föräldrar om särskolans mål. Individuella utvecklingsplaner upprättas för varje elev. Utifrån dessa sker bedömning och uppföljning. Vi genomför utvecklingssamtal som innehåller hela elevens utveckling såväl kunskapsmässig som social.

6 RESULTAT/FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER UNDER 2005 Följande åtgärder är vidtagna utifrån utvecklings-/förbättringsåtgärder 2005: Under året har vi arbetat med våra lokala kursplaner och hunnit med en stor del. Det som återstår slutförs under vt -06. Rutin för arbetsmiljö- och säkerhetsarbete för särskolan har upprättats. Friskvårdsarbetet har kommit igång och ett hälsoombud finns på enheten. Handledning för personalen på Pusselbiten (elever med diagnosen autism) har ersatts med utbildning för all personal i Ett anpassat arbetssätt för barn och ungdomar med autism.. Tvärgrupper vid personalsammankomster på Pusselbiten fungerar då vi arbetar så tack vare ovan nämnda utbildning. Flera personal har utbildats i teckenkommunikation under året. En personal har fått intensivutbildning (steg 3) i teckenspråk. En av våra lärare är kunnig i teckenspråk och har internutbildat personal inom enheten. Underlag för inskrivning i särskolan följer numera de intentioner som finns. Samtliga klasser på Träningsskolan använder sig av Portfolio. UTVECKLINGS-/FÖRBÄTTRINGS- ÅTGÄRDER UNDER 2006 Fler personal som får utbildning i teckenspråk och teckenkommunikation. Fortsatt utbildning för personal vid Pusselbiten i Ett anpassat arbetssätt för barn och ungdomar med autism. Utbildning i konflikthantering. All personal utbildas i HLR. Utse fler hälsoombud vid enheten samt upprätta en friskvårdspolicy för elever och vuxna. Arbeta med de lokala kursplanerna på enheten. Detta med tanke på särskoleutredningen. Omstrukturering av verksamheten vid grundsärskolan. Dels med tanke på lokaler, dels när det gäller personalens kompetenser. Allt i syfte att få en optimal verksamhet. Upprätta klara rutiner när det gäller medicinhantering vid enheten. Tillsammans med grundskolan upprätta en plan för samverkan särskola-grundskola.

All personal arbetar efter de nationella och lokala mål som finns för verksamheten.

All personal arbetar efter de nationella och lokala mål som finns för verksamheten. Grundsärskolans verksamhetsplan Mål och riktlinjer All personal arbetar efter de nationella och lokala mål som finns för verksamheten. Skollagen Läroplaner och kursplaner FN:s barnkonvention Bildningsnämndens

Läs mer

Kronbergsskolans rektorsområde

Kronbergsskolans rektorsområde Kronbergsskolans rektorsområde Boviks skola Lilla Kronbergsskolan Kronbergsskolan Arbetsplan Organisation Miljö och hälsa Skolans inriktning Profil Värdegrund Demokrati Livslångt lärande ORGANISATION Inom

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2007

KVALITETSREDOVISNING 2007 KVALITETSREDOVISNING 2007 Särskolan Rektor Britt Nygren Rektor Christina Tällberg Adress Råssnäsvägen 16 Postadress 591 05 Motala Telefon 0141-225983, 225946 Fax 0141-217268 E-post britt.nygren@motala.se

Läs mer

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 151013 Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012 Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012 Bryngelstorpskolans förskoleklass Förskoleklassen har sina två hemvist på Norrgården och Sörgården i Bullerbyn. Bullerbyn ligger längst

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2009/10

KVALITETSREDOVISNING 2009/10 KVALITETSREDOVISNING 2009/10 Särskolan Rektor Britt Nygren Rektor Rektor Christina Tällberg Lars-Erik Gustavsson Adress Strandvägen 18 Postadress 591 36Motala Telefon 0141-225983, 225946, 225028 E-mail

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011.

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011. Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Ållebergsskolan Grundsärskola Läsår 2010 / 2011 Charlotta Robson Rektor Innehållsförteckning Del 1 Enhet Kyrkerörs vision Del

Läs mer

2. Övergripande mål och riktlinjer

2. Övergripande mål och riktlinjer 2. Övergripande mål och riktlinjer I de övergripande målen anges de normer och värden samt de kunskaper som alla e lever bör ha utvecklat när de lämnar grundskolan. en anger inriktningen på skolans arbete.

Läs mer

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan Lokal Arbetsplan 2011 F-klass och grundskolan NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2005

KVALITETSREDOVISNING 2005 KVALITETSREDOVISNING 2005 Norra skolan Rektor Jimmy Szigeti Bitr.rektor Marianne Henriksson Adress Lasarettsg 17 Postadress 591 35 Motala Telefon 0141-22 34 80, 225161 Fax 0141-508 54 E-post jimmy.szigeti@motala.se

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Grundsärskolan Växthuset Läsåret 2015/2016 Identifierade utvecklingsområden som verksamheten arbetat med utifrån föregående läsårs analys 2(5) Att arbeta

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 2012/10/16 Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 Åkerö skola Flexgrupp 1 och 2 Särskola och Asbergerklass 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av skolan 2. Beskrivning av årets verksamhet 3. Underlag

Läs mer

Särskola I enheten Skarpaby Tätorpsskolor ingår särskolan med Albatrossen och Virveln.

Särskola I enheten Skarpaby Tätorpsskolor ingår särskolan med Albatrossen och Virveln. KVALITETSREDOVISNING SÄRSKOLA LÄSÅRET 2007/2008 Särskola I enheten Skarpaby Tätorpsskolor ingår särskolan med Albatrossen och Virveln. FÖRUTSÄTTNINGAR Översiktlig beskrivning av verksamheten och hur den

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN Förskolan Vättern är en förskola med estetisk inriktning och är integrerad i Vätternskolan. Vi finns på Ulaxgatan, Ekön med närhet till Bondebacka. I vårt temaarbete

Läs mer

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2015/2016 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All planering och alla aktiviteter

Läs mer

Lyckåskolan. Lokal arbetsplan Läsåret 09/10

Lyckåskolan. Lokal arbetsplan Läsåret 09/10 Lyckåskolan Lokal arbetsplan Läsåret 09/10 Lyckåskolans arbetsplan Lyckåskolan ska värna om den enskilda elevens möjligheter att utvecklas positivt dels socialt och dels pedagogiskt i en trygg miljö. Trygghet

Läs mer

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Innehåll Utbildningsinspektion i Vara kommun Larvs och Tråvads skolor Dnr 53-2005:1524 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Arbetsplan tillsammans når vi målen -

Arbetsplan tillsammans når vi målen - 1 Arbetsplan 0910 Gribbylunds kommunala F-9 skola - tillsammans når vi målen - Vår gemensamma värdegrund handlar om Jämlikhet, Trygghet, Ansvar och Hänsyn. Dessa ord har mångskiftande betydelse beroende

Läs mer

Arbetsplan för Vedeby särskola

Arbetsplan för Vedeby särskola Arbetsplan för Vedeby särskola Läsåret 2013-2014 Beskrivning av verksamheten Vår skola ska värna om den enskilda elevens möjligheter att utvecklas positivt, dels socialt och dels pedagogiskt i en trygg

Läs mer

Om fritidshemmet och vår verksamhet

Om fritidshemmet och vår verksamhet Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Om fritidshemmet och vår verksamhet Fritidshemmet spelar en väsentlig roll i barns tillvaro idag. Vår verksamhet är ett betydelsefullt

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING Träningsskolan 2009-06-11 KVALITETSREDOVISNING Kommunikation Skolan ansvarar för att varje elev som lämnar träningsskolan har utvecklat sin förmåga att kommunicera genom språk, symboler, tecken eller signaler.

Läs mer

Smålandsstenars skolområde Arbetsplan

Smålandsstenars skolområde Arbetsplan Smålandsstenars skolområde Arbetsplan 2004-2005 1. Elevernas kunskaper - intresse och lust att lära med särskilt fokus på språk och matematik. Allt arbete ska syfta till att på ett lustfyllt sätt skapa

Läs mer

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN Planens syfte. Syftet med Barn- och utbildningsnämndens vision i Älvdalen är att denna skall vara vägledande för de utvecklingsinsatser

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

Arbetsplan för förskoleklass vid Skytteanska skolan, Tärnaby.

Arbetsplan för förskoleklass vid Skytteanska skolan, Tärnaby. Arbetsplan för förskoleklass vid Skytteanska skolan, Tärnaby. Skollag, förordning och läroplan ligger till grund för verksamheten. Förskoleklassen omfattas av läroplanerna för grundskolan, specialskolan

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11

Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11 Datum 2010-06-02 Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Plusgiro Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS Torsskolan Allfargatan 38 www.torsas.se 0486-33100

Läs mer

Arbetsplan för Rösjöskolan Lpo94

Arbetsplan för Rösjöskolan Lpo94 Arbetsplan för Rösjöskolan Lpo94 Arbetsplan för Rösjöskolan Lpo94 Normer och värden Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden

Läs mer

Vi arbetar aktivt för att varje elev ska utveckla sin förmåga att: *visa empati och förstå hur andra känner. *lyssna aktivt på andra.

Vi arbetar aktivt för att varje elev ska utveckla sin förmåga att: *visa empati och förstå hur andra känner. *lyssna aktivt på andra. Arbetsplan för fritidshemmen på Backaskolan och Lovisaskolan Mål enligt Lgr 11 Normer och värden Kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter

Läs mer

Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan. Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan. Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan Läsåret 2013/2014 Organisation Personal Rektor: Gunilla Falk. Förskollärare: Sofia Gladewitz 90% och Helena Fridsson 80%. Övrig personal: Magdalena Burström

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola LIKABEHANDLINGSPLAN Bjurtjärns Skola 2011-2012 1. Inledning Likabehandlingsplanen handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Rätten till likabehandling

Läs mer

Framgångsfaktorer för inkludering

Framgångsfaktorer för inkludering Framgångsfaktorer för inkludering Framförhållning Hur planeras mottagandet för en ny elev? Eleven, klassen, föräldrar, pedagoger. Hur förbereds klassen på den nya klasskamraten? Vilken information skall

Läs mer

2015 ARBETSPLAN & MÅL

2015 ARBETSPLAN & MÅL 2015 ARBETSPLAN & MÅL FÖRSKOLAN BARNEN I DÖSHULT Frida Rosenström Lena Andersen Maja Månsson 2 Prioriterade mål 2015 SOCIALA UTVECKLINGEN Att barnen lär sig ta hänsyn till andra människor och att utveckla

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007/2008

Kvalitetsredovisning 2007/2008 Kvalitetsredovisning 2007/2008 Pedagogiskt bokslut Prästgårdsskolan Särskola 1-8 år 1 Innehåll: Tidsperiod sidan 3 Grundfakta sidan 3 Underlag och rutiner för att ta fram Kvalitetsredovisningen sidan 4

Läs mer

STORFORS KOMMUN. Kroppaskolan Årskurs 1 3

STORFORS KOMMUN. Kroppaskolan Årskurs 1 3 STORFORS KOMMUN Kroppaskolan Årskurs 1 3 Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Inledning: Kroppaskolan ligger i Storfors tätort och innefattar förskoleklass årskurs 3 samt fritidshem. Skolan har totalt 136

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2010/11 1 Innehåll 1. Presentation 2. Organisation 3. Normer och värden 4. Utveckling och lärande 4.1 Leken 4.2 Språket 4.3 Natur och miljö

Läs mer

Lidingö Specialförskola Arbetsplan

Lidingö Specialförskola Arbetsplan Lidingö Specialförskola Arbetsplan 2017 2018 Förskolans styrdokument Internationella styrdokument: FNs deklaration om mänskliga rättigheter FNs barnkonvention Nationella styrdokument Skollagen 2010:800

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Lilla Edets kommun Nygårdsskolan Dnr 53-2005:1523 Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

NORMER OCH VÄRDEN LÄRANDE OCH UTVECKLING ANSVAR OCH INFLYTANDE SAMARBETE MED HEMMET ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN OMVÄRLDEN

NORMER OCH VÄRDEN LÄRANDE OCH UTVECKLING ANSVAR OCH INFLYTANDE SAMARBETE MED HEMMET ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN OMVÄRLDEN 2008-2009 NORMER OCH VÄRDEN LÄRANDE OCH UTVECKLING ANSVAR OCH INFLYTANDE SAMARBETE MED HEMMET ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN OMVÄRLDEN Sammanställd av: Arbetslaget Holmsjö fritidshem Ansvarig: Rektor Ulf Ebbesson

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

SÄRSKOLA. Särskolan är uppdelad i grundsärskola och träningsskola.

SÄRSKOLA. Särskolan är uppdelad i grundsärskola och träningsskola. SÄRSKOLA SÄRSKOLA Särskolan är en egen skolform där barn och ungdomar med utvecklingsstörning eller autism tar del av en individuellt anpassad utbildning. Utbildningen ska i så stor utsträckning som möjligt

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014 Grundsärskolan Ingela Dullum Rektor Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan Rektor Ingela Dullum 1 Innehållsförteckning: Kunskaper sidan 3 Normer och

Läs mer

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan Färsingaskolan Lokal arbetsplan för Färsingaskolan 2013 Inledning Från och med augusti 2013 har Sandbäcksskolan åk 4-9 flyttat till Färsingaskolan som nu är en 4-9 skola med ca 400 elever. Verksamheten

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Grundsärskolan År 1-6 Färgelanda

Kvalitetsredovisning. Grundsärskolan År 1-6 Färgelanda Kvalitetsredovisning 2010 Grundsärskolan År 1-6 Färgelanda 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personal... 3 Beskrivning av hur verksamheten är organiserad... 3 Det pedagogiska arbetet.... 3 Underlag

Läs mer

Lokal arbetsplan för Tusenskönan.

Lokal arbetsplan för Tusenskönan. Lokal arbetsplan för Tusenskönan. Tusenskönans lokala arbetsplan bygger på läroplanen för det obligatoriska skolväsendet samt Landskrona stads skolplan. Arbetsplanen visar hur skolan vill organisera sin

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011

Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011 Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011 Volymer och nyckeltal Elevgrupp/åk Antal elever Antal lärare, heltidstjänster förskoleklass 9 0,6 100% 1 9 1,0 100% 2 9 1,0 100% 3 16 1,0 100%

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN

LOKAL ARBETSPLAN LOKAL ARBETSPLAN 2015-2016 GRUNDSKOLA: Drottningdals skola 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) fungerar under läsåret samt beskriva

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Rensbackens förskola Rensbackens förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi tar tillvara både inne- och utemiljön på ett medvetet sätt. Miljön är formad

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kvalitetsredovisning Ht Vt 2010

Kvalitetsredovisning Ht Vt 2010 Kvalitetsredovisning Ht 2009 - Vt 2010 Olovslundskolan Särskola Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Ellinor Bertheau 2010-09-29 1 (6) Innehåll 1. UPPGIFTER OM SÄRSKOLAN...2 2. RUTINER, DOKUMENTATION OCH

Läs mer

Lokal arbetsplan för Knutsbo skola 2010/2011. 1 Normer och värden

Lokal arbetsplan för Knutsbo skola 2010/2011. 1 Normer och värden Lokal arbetsplan för Knutsbo skola 2010/2011 1 Normer och värden 1:1 Mål för eleven Skolan ska sträva efter att varje elev respekterar andra människors egenvärde. Varje elev är väl förtrogen med skolans

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

17 4 lärare 11 assistenter 15

17 4 lärare 11 assistenter 15 Kvalitetsredovisning för Tingvallaskolan, Träningsskolan Upprättad av rektor Emmy Johansson Om skolan Tingvallaskolan ligger i Skene och är lokalintegrerad med grundskolan år 4-6. Vi har elever från 6år

Läs mer

S:t Olof Resursskola Simrishamns kommun. Verksamhetsbeskrivning

S:t Olof Resursskola Simrishamns kommun. Verksamhetsbeskrivning S:t Olof Resursskola Simrishamns kommun Verksamhetsbeskrivning 081120 St:Olof Resursskola: Skolan ligger i ett kulturlandskap med skog och hav i omedelbar närhet. Skolan erbjuder undervisning i alla kärnämnen,

Läs mer

Arbetsplan för Västra Bodarna skola

Arbetsplan för Västra Bodarna skola 150825 Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2009 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Arkens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Innehållsförteckning Inledning Förskolans styrdokument sidan 3 Organisation.. sidan

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Utbildningsinspektion i Resurscentrum Obligatoriska särskolan i Gärsnäs skola/ Jonebergsskolan Gladsax skola och A-klass i Gärsnäs skola

Utbildningsinspektion i Resurscentrum Obligatoriska särskolan i Gärsnäs skola/ Jonebergsskolan Gladsax skola och A-klass i Gärsnäs skola Utbildningsinspektion i Simrishamns kommun Resurscentrum Dnr 53-2006:1435 Utbildningsinspektion i Resurscentrum Obligatoriska särskolan i Gärsnäs skola/ Jonebergsskolan Gladsax skola och A-klass i Gärsnäs

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016

Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016 i Anna-Karin Broström 20 augusti 2015 Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016 Våren 2015 har kvalitetsarbetet på Grundsärskolan 7-9 ytterligare stärkts Mått/målet är nått när Processarbetet

Läs mer

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 ÖREBRO KOMMUN Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 Tegnérskolan Förvaltningen förskola och skola orebro.se Box 31550, 701 35 Örebro Ullavigatan 27 tegnerskolan@orebro.se Servicecenter 019-21

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 GRUNDSKOLA: Drottningdals skola 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet fungerar under läsåret samt beskriva hur vi

Läs mer

Handlingsplan för förskoleklasser och fritidshem i Boxholms kommun

Handlingsplan för förskoleklasser och fritidshem i Boxholms kommun Handlingsplan för förskoleklasser och fritidshem i Boxholms kommun Januari 2008 Skolans uppdrag Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (LPO 94) har anpassats för att även omfatta förskoleklassen

Läs mer

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Hösten 2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Kvalitetsredovisning Obligatoriska Särskolan Grevhagsskolan läsåret

Kvalitetsredovisning Obligatoriska Särskolan Grevhagsskolan läsåret Kvalitetsredovisning Obligatoriska Särskolan Grevhagsskolan läsåret 2010 2011 1 Inledning Obligatoriska särskolan med grundsärskolan och träningsskolan har under året funnits för eleverna i år 1-6 på Grevhagsskolan

Läs mer

Hur är skolan organiserad?

Hur är skolan organiserad? Hur är skolan organiserad? Viggbyskolan bildar tillsammans med Drakskeppsskolan ett rektorsområde. Rektor är Gary Sundell och biträdande rektorer är Marie Johansson och Ulf Nilsson. Det är en kommunal

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan: Birger Jarlsgatan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Planen gäller från november 2015-oktober 2016 Ansvariga för planen är avdelningens förskollärare. Hela arbetslaget

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2015/2016

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2015/2016 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2015/2016 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

Kvalitetsrapport Så här går det

Kvalitetsrapport Så här går det Kvalitetsrapport Så här går det Uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet på Fårösundsskolan Verksamhetsåret 2014/2015 Kort sammanfattning av enhetens kvalitetsarbete under verksamhetsåret Uppföljning

Läs mer

Värnamo Grundsärskola 1-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Värnamo Grundsärskola 1-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Värnamo Grundsärskola 1-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Värnamo Grundsärskola 1-9 Läsår 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan. läsåret 2012/2013

Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan. läsåret 2012/2013 Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan läsåret 2012/2013 Organisation Personal Rektor: Gunilla Falk. Förskollärare: Sofia Gladewitz 100% och Helena Fridsson 70%. Övrig personal: Ulrika Bergman

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR FÖRSKOLEKLASSERNA PÅ RÖDA BERGA

KVALITETSREDOVISNING FÖR FÖRSKOLEKLASSERNA PÅ RÖDA BERGA SMEDJEBACKENS KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen KVALITETSREDOVISNING FÖR FÖRSKOLEKLASSERNA PÅ RÖDA BERGA LÄSÅRET 2009-2010 Postadress Telefon Telefax 0240-66 02 12 0240-66 02 53 777 81 SMEDJEBACKEN

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9 Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9 Kvalitetsredovisning 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Individuella utvecklingsplaner IUP

Individuella utvecklingsplaner IUP Individuella utvecklingsplaner IUP 1 SYFTE OCH BAKGRUND Regeringen har beslutat att varje elev i grundskolan skall ha en individuell utvecklingsplan (IUP) från januari 2006. I Säffle är det beslutat att

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2016/2017 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN Småttinggården AVDELNING Myrstacken.

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN Småttinggården AVDELNING Myrstacken. LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN Småttinggården AVDELNING Myrstacken. 2013 Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti 1998 finns en läroplan för förskolan, Lpfö

Läs mer

VERKSAMHETSIDÉ...3 ORGANISATION...4 BARN I BEHOV AV STÖD...6 SAMVERKAN...7 BARN OCH UNGDOMARS INFLYTANDE...8 DEMOKRATISK SKOLA...9 HÄLSA/ MILJÖ...

VERKSAMHETSIDÉ...3 ORGANISATION...4 BARN I BEHOV AV STÖD...6 SAMVERKAN...7 BARN OCH UNGDOMARS INFLYTANDE...8 DEMOKRATISK SKOLA...9 HÄLSA/ MILJÖ... 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSIDÉ...3 ORGANISATION...4 BARN I BEHOV AV STÖD...6 SAMVERKAN...7 BARN OCH UNGDOMARS INFLYTANDE...8 DEMOKRATISK SKOLA...9 HÄLSA/ MILJÖ...9 PERSONAL...10 RESURSER

Läs mer

Arbetsplan för Ängabo grundsärskola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Ängabo grundsärskola Läsåret 2014/2015 130403 Arbetsplan för Ängabo grundsärskola Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

All verksamhet vid Södervångskolan har sin utgångspunkt i det uppdrag som skolan får genom nationella och kommunala styrdokument.

All verksamhet vid Södervångskolan har sin utgångspunkt i det uppdrag som skolan får genom nationella och kommunala styrdokument. Inledning All verksamhet vid Södervångskolan har sin utgångspunkt i det uppdrag som skolan får genom nationella och kommunala styrdokument. Vårt mål är att alla barn inom skolans upptagningsområde uppnår

Läs mer

Lokal arbetsplan för grundsärskolans verksamheter 2017

Lokal arbetsplan för grundsärskolans verksamheter 2017 Lokal arbetsplan för grundsärskolans verksamheter 2017 Verksamheter: grundsärskola med inriktning grundsärskola och träningsskola, fritidshem för båda inriktningarna och korttidstillsyn. Organisation och

Läs mer

ÅTAGANDE.2 ORGANISATION.3 FÖRHÅLLNINGSSÄTT..6 MOTIVATION.9 UTVECKLING...10 UTVÄRDERING 11

ÅTAGANDE.2 ORGANISATION.3 FÖRHÅLLNINGSSÄTT..6 MOTIVATION.9 UTVECKLING...10 UTVÄRDERING 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅTAGANDE.2 ORGANISATION.3 FÖRHÅLLNINGSSÄTT..6 MOTIVATION.9 UTVECKLING...10 UTVÄRDERING 11 1 MÅL Alla barn och vuxna som har skolan som sin arbetsplats ska ha inflytande i verksamheten.

Läs mer

Verksamhetsplan för förskolan. Strömstierna förskola

Verksamhetsplan för förskolan. Strömstierna förskola Verksamhetsplan för förskolan Strömstierna förskola 2016-2017 2017 Verksamhetsplan för förskolorna i Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016 SKYTTEANSKA SKOLAN SKYTTEANSKA SKOLANS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Vi är öppna med varandra

LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016 SKYTTEANSKA SKOLAN SKYTTEANSKA SKOLANS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Vi är öppna med varandra LIKABEHANDLINGSPLAN SKYTTEANSKA SKOLANS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SKYTTEANSKA SKOLAN 2015/2016 Vi är öppna med varandra Vi berömmer varandra Vi bry oss om varandra Vi hjälper varandra

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Grundsärskolan i Sjöbo. Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningen vid Grundsärskolan i Sjöbo.

Grundsärskolan i Sjöbo. Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningen vid Grundsärskolan i Sjöbo. Grundsärskolan i Sjöbo Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningen vid Grundsärskolan i Sjöbo. Upprättad: 20160614 av rektor, syv och mentorer Revideras juni 2017 Inledning Bestämmelserna i Läroplan för

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 REGNBÅGEN Fritidshemmet för särskoleelever på Noltorpsskolan ALINGSÅS Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se 1. Förutsättningar

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibacken. Nyckelpigan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibacken. Nyckelpigan BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Junibacken Nyckelpigan Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer