Lokal arbetsplan h-t v-t Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd Motala Tele: 0141/

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala."

Transkript

1 l Lokal arbetsplan h-t v-t Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd Motala Tele: 0141/

2 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer - Viktiga områden/nyckelord/profilering - Normer och värden - Utveckling och lärande - Barns inflytande - Förskola hem - Samverkan med förskoleklass, skola och fritidshemmet - Planering och utvärdering

3 3 Beskrivning av förskolan Förskolan Slottsgränd är belägen vid det natursköna Fålehagen. Förskoleverksamheten omfattar en avdelning för barn i åldrarna 1-5 år. En viktig del av förskolans verksamhet är att ha ett nära samarbete mellan personal/barn/föräldrar. Vi som arbetar på förskolan Slottsgränd heter: Seija Botvidzon Lilian Carlsson Marie Eldh Nina Ågrim 2 förskollärartjänster, 1.5 barnskötartjänst samt 0.5 kokersketjänst. Maj-Lis Nilsson är lokalvårdare och Mats Arnborger är vaktmästare.

4 4 Mål och riktlinjer Samtliga förskolans mål och riktlinjer utgår från läroplanen för förskolan (Lpfö-98) Förskolans mål bygger på tre grundstenar. Den första är: Ett konstruktivt arbetslag som ständigt arbetar med en utveckling av arbetslaget och verksamheten. Den andra är: Ett respekt och tillitsfullt samarbete mellan förskolans pedagoger och barnens familjer. Den tredje är: Att få varje barn att känna trygghet och att de får stärka sin självkänsla. Att få varje barn att utveckla sin självständighet och tillit till sin egen förmåga samt att väcka nyfikenhet och reflektion till ett livslångt lärande.

5 5 Viktiga områden/nyckelord/profilering Vi arbetar med musik och drama. Vi är en musikinriktad förskola. Det innebär att alla barn regelbundet deltar i musiklek. Genom musiken stimuleras barnens utveckling och vi känner stor glädje tillsammans. Barnens självkänsla stärks på ett naturligt sätt. Vi arbetar med sånger, rytmer, instrument och rörelselekar. Vi lyssnar även på flera olika musikstilar samt musik från andra kulturer. I vår verksamhet arbetar vi mycket med natur och miljö, på olika sätt, utifrån barnens intressen, tankar och önskemål. Vi arbetar med teater eller musikalgrupp där några barn ingår varje läsår. Drama förekommer även spontant i den dagliga verksamheten. Detta stärker barnens självkänsla och berikar deras fantasi, inlevelse och samarbetsförmåga.

6 Vi arbetar även med naturvetenskap såsom teknik, matematik samt bygg och konstruktion. Här får barnen möjlighet att experimentera och upptäcka naturvetenskapliga samband, se orsak verkan som fungerar utmanande för barns intellektuella utveckling. Barnen får också lära sig hur material påverkas av varandra mm. Vi experimenterar med tex sand, elektricitet, magnetism, rörelse och ljus för att lära sig teknisk problemlösning och väcka nyfikenhet. Vi arbetar även med NTA-lådan (Natur Teknik för Alla), som innehåller luft, ljud och vattenexperiment. Matematik i förskolan kan t.ex. innebära att få möjlighet att reflektera, tolka och förstå sin vardag. Matematiska begrepp som vi arbetar med är t.ex. stor - liten, hård - mjuk, olika former, antal, mätning och att sortera och klassificera mm. I bygg och konstruktion lär sig barnen hur man bygger stabilt, på höjden och bredden, balans, koordination, olika mönster, helheter, delar, geometriska former mm. I dessa aktiviteter stimuleras barnens fantasi och de övar även samarbete och dialog. I vår verksamhet arbetar vi mycket medvetet med barns språkliga utveckling genom samtal. Vi stimulerar även barns språk i t.ex. språktimma och språklek. Dessutom arbetar vi regelbundet med natur, miljö, idrott, snickeri, textil, data, matlagning och annan skapande verksamhet. 6 Normer och värden Vi arbetar hela tiden aktivt med grundläggande värderingar och normer i vårt arbetslag. Vi diskuterar mycket hur viktiga vi är som förebilder för barnen i deras vardag. Vi för också en dialog tillsammans med barnens föräldrar dagligen, på föräldraträffar och på utvecklingssamtalen. Dialogen syftar till att grundlägga och förankra viktiga värden och normer redan i förskolan.

7 Detta för att främja demokrati, solidaritet såsom människors lika värde, respekt för individens integritet, flickors och pojkars rättigheter, möjligheter och förutsättningar mm. Dessa värderingar genomsyrar förskolans vardag, samtidigt arbetar vi regelbundet i förskolans pedagogiskt planerade aktiviteter med denna värdegrund. Vi arbetar mycket medvetet med värdegrundsarbete tillsammans med barnen. I samtliga situationer tar vi tid till samtal kring respekt och andra värdegrundsfrågor. På förskolan har vi arbetat fram en likabehandlingsplan, som utgår från den nya lagen om trygghet, respekt och ansvar. 7

8 8 Utveckling och lärande Vi lägger stor vikt vid att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Vi ger barnen mycket stimulans och utmaningar i sin utveckling och i sitt lärande. Vi tar tillvara på barnens glädje och lust att lära, för vi vet att den motivationen är en nödvändig grund för att inlärning ska ske. Vi utgår från varje barns intresse och nyfikenhet samt tar tillvara på barnets tankar och idéer för att skapa mångfald i lärandet. Den viktigaste grunden är att arbeta med barnets identitetsutveckling och trygghet, för att börja bygga på en stark självkänsla hos varje barn. Vi har ett arbetsmaterial som är ett underlag för höstens utvecklingssamtal. Där skriver både personal och föräldrar förslag på hur verksamheten utformas. Vi beskriver vilken verksamhet vi behöver för att stödja och stimulera barnet att utvecklas efter sina förutsättningar och sin förmåga. Det är viktigt att barnet ställs inför nya utmaningar och stimuleras till ett lustfyllt lärande. Utifrån barnets egen självkänsla och trygghet vill vi sedan utveckla en förmåga till empati hos varje individ. Detta innebär bl.a. för oss: att vi arbetar med konflikthantering, att förstå sina rättigheter och skyldigheter, att kunna lyssna på andra, att uttrycka sina tankar och känslor, att arbeta med hur vi uttrycker känslor på ett relevant sätt, samt att respektera olikheter och förebygga mobbing. Detta arbete fortgår kontinuerligt i vår vardag när olika situationer uppstår. Vi arbetar även med empati i pedagogiskt planerade verksamheter, när det är något speciellt vi vill lyfta fram och arbeta med.

9 Utifrån barnets reflektioner och upptäckter i vardagen, vill vi tillföra nya tankesätt och kunskaper, när det gäller såväl språk, matematik, motorik/rörelse, teknik, bygg och konstruktion, skapande verksamheter, musik, drama, natur och miljö för att ge barnet nya sätt att förstå sin omvärld. Ovanstående ämnesområden ingår även i pedagogiskt planerade aktiviteter i veckoplaneringen, där barnet får möjlighet till ny kunskap och reflektion. De får också dokumentera för att ge möjlighet till att ytterligare befästa sina kunskaper samt att kunna reflektera över sitt eget lärande. 9 Barns inflytande I vårt arbete utgår vi hela tiden ifrån barnets möjligheter och intressen. Vi visar barnen att de är kompetenta och viktiga och att de själva kan påverka sin vardag. Det intresse som barnet har just nu, vill vi ta tillvara och utveckla vidare.

10 10 Vi ser oss själva som verktyg i barnets lärande. Barnen berättar vad de vill och vi förser dem med material och upplevelser som de behöver och frågar efter, för att komma vidare. I vardagen och i pedagogiskt planerade aktiviteter söker vi kunskap tillsammans och inspireras vidare. Barnen forskar delvis själva, ibland i samtal och med vägledning av en vuxen, ibland i större grupp tillsammans med andra barn, där barnen inspirerar varandra. Vi uppmuntrar barnen att komma med önskemål då vi planerar för nästkommande vecka. I de pedagogiskt planerade aktiviteterna är barnen med och fattar beslut om innehållet och det fortsatta arbetet.

11 11 Förskola och hem Introduktion på förskolan Slottsgränd Första mötet med Slottsgränd Varje familj på Slottsgränd är knuten till en av oss som arbetar här. Den kontakten börjar då barnet placeras här och avslutas då barnet slutar hos oss. Som förälder och barn har man alltså lite närmare kontakt med sin inskolningsperson. När vi vet vem som ska börja på Slottsgränd, tar vi kontakt för att hälsa familjen välkommen. Informationssamtal Vi har en väl genomtänkt och planerad inskolning, där föräldrarna först kommer på besök en kväll. Då får de information om verksamheten och inskolningen. De får även möjlighet att tillsammans med en av oss berätta om sitt barn, samt delge oss sina förväntningar inför sitt barns start. Hembesök Om man vill, börjar vi inskolningen med ett hembesök. Då får barnet träffa en av oss och en blivande kamrat från förskolan, i sin egen bekanta hemmiljö. Barnet känner då igen oss vid första besöket på Slottsgränd. Barnet får en känsla av att vara unik och efterlängtad. Vid hembesöket lämnas ett inskolningsschema. Där står tider och förslag på vad barnet får vara med om varje dag under inskolningen.

12 12 Inskolning Under inskolningen får barnet bekanta sig med den nya miljön, med sin förälder som trygghet. Kontaktpersonen lotsar successivt barnet vidare och blir mer och mer en trygghet för barnet. Det är skönt att ha en trygghet med en vuxen innan barnet lotsas vidare till alla vuxna och till barngruppen. Under inskolningen får barnet möjlighet att lära känna några barn i taget under lek. Denna process är viktig att barnet får göra i lugn och ro och i sin personliga takt. Därför har vi en inskolning på c:a 2 veckor. Uppföljningssamtal En tid efter inskolningens slut har vi ett uppföljningssamtal med föräldrarna. Vi pratar om hur inskolningen har varit. Vi berättar hur barnet fungerar i barngruppen. När inskolningen är avslutad är grunden till samarbetet lagd. Barnet känner sig tryggt och föräldrar och barn kan skiljas åt, utan att det är för svårt. Personal och föräldrar har börjat tala med varandra med förtroende och öppenhet om hur barnet har det. Vårt mål är att föräldrarna då känner sig välkomna och att de med trygghet kan lämna sitt barn på förskolan.

13 13 Samarbete mellan förskola och hem Utvecklingssamtal Föräldrar och kontaktpersonen har alltid samtal tillsammans. Då får vi möjlighet att prata enskilt om barnet. I ett av läsårets utvecklingssamtal fyller personal och föräldrar i ett underlag, där vi ger förslag på hur verksamheten kan utformas för att ta tillvara på barnets intresse, utveckling och lärande. Utvecklingssamtalen bygger på varandra, vi följer upp det vi pratade om sist. Vi har en dialog tillsammans med föräldrarna om hur vi upplever barnet och var han/hon befinner sig i sin utveckling. Tillsammans samtalar vi om hur vi på bästa sätt bemöter och stimulerar barnet samt hur vi vill gå vidare. Som förälder är man alltid välkommen till förskolan. Det är viktigt att känna trygghet då man lämnar sitt barn på förskolan. Som förälder är man alltid välkommen att vara med barnet i den dagliga förskoleverksamheten. Föräldrakvällar Någon eller några gånger/termin erbjuds man som förälder att delta i föräldrakvällar. Vi träffas i mindre grupper och samtalar tillsammans om glädjeämnen och svårigheter då man är förälder. Dessa kvällar kan även innehålla föreläsningar eller informationsträffar. Allt utifrån deltagarnas önskemål. Vårt syfte är att bilda ett forum där föräldrar får möjlighet att utbyta erfarenheter och samtala kring olika ämnesområden. I dessa grupper finns vi med som ledare, där vi bidrar med våra kunskaper och erfarenheter. Det är också viktigt att föräldrarna ges möjlighet till samarbete för barnens framtid i skolan. Föräldrasamarbete Vi vill att föräldrarna alltid ska känna sig välkomna till oss. Varje dag då föräldrarna går från förskolan vill vi att de ska känna att vi tar hand om barnet på allra bästa sätt. Vi vill att de ska känna att de lämnar barnet till en vuxen som det är tryggt med. Alla får ett personligt mottagande av oss, så de alltid ska känna sig

14 välkomna. Då föräldern hämtar sitt barn berättar vi tillsammans med barnet hur dagen har varit. Det är viktigt att både vi och föräldrar berättar om det är något särskilt som har hänt, så att vi kan fortsätta samarbetet för barnets bästa. Familjekväll I början av höstterminen träffas vi och alla familjer på Slottsgränd. Då har vi en aktivitetskväll, där föräldrarna delar upp sig i olika intressegrupper tex. grillning, aktivitetsbana, hantverk mm. Vi avslutar kvällen med att äta gott tillsammans. Här får alla möjlighet att lära känna varandra tillsammans med barnen, detta skapar en bra grund för föräldrasamverkan. Vårutflykt Om föräldrarna önskar gör vi varje vår en utflykt tillsammans med barnen, som planeras och genomförs av föräldrar och personal. 14

15 15 Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet Vi har tillsammans med Södra skolan utvecklat en handlingsplan för överlämnandet. Syftet med handlingsplanen är att det arbete som grundläggs i förskolan tas tillvara i förskoleklassen. Samt att barn och föräldrar ska känna sig trygga, i sin nya skolmiljö. Vi vill lägga stor vikt vid att varje barn får med sig sina starka och positiva utvecklingsområden. Det är viktigt att det förhållningssätt vi arbetat fram och som fungerar bra för barnets välmående, får följa barnet vidare som trygghet och stöd. Samarbetet med övriga skolor ser ut på olika sätt, utifrån skolans, föräldrarnas och våra önskemål. På våren innan barnen ska börja i förskoleklass har vi ett utvecklingssamtal tillsammans med föräldrarna.

16 16 Planering och utvärdering Grunden för verksamhetens uppbyggnad och planering utgår från barnens behov och intressen. Vi pedagoger arbetar då med att stödja barnens lärprocesser, mot vidare lärande. Här tar vi även tillvara på barnens utvärdering av den aktuella aktiviteten. En utvärdering av varje läsår görs på en planeringsdag vid vårterminens slut. C:a 1 gång/månad har personalen planeringsdag. Vid dessa tillfällen arbetar vårt förskoleteam i verksamheten. De som ingår i vårt förskoleteam heter: Camilla Stegeryd, Ann-Sofie Nurme och Eva Schubertsson

Verksamhetsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2013

Verksamhetsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2013 Verksamhetsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2013 Innehållsförteckning Verksamhetsidé... 2 Verksamhetsplan för Verbala Stigar Förskolor AB... 3 Normer & Värden... 3 Utveckling & Lärande... 4 Barns inflytande...

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola 2014-2015

Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola 2014-2015 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Skolområde Syd, Jakobsbergsskogens förskola Karlstad 2013-01-07 Förskolechef Jenni Gunnberg, 054-540 30 37 jenni.gunnberg@karlstad.se Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola

Läs mer

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Arbetsplan 2014/2015 Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 1 Läroplansmål - normer och värden... 2 Läroplansmål - utveckling och lärande... 4 Läroplansmål

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Verksamhetsplanering höstterminen-2014

Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Inledning I juni hade vi en utvärderingsdag där vi utvärderade terminen som varit. Nu har vi uppdaterat verksamhetsplaneringen för ht- 2014 och gjort ändringar utifrån

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Inledning Förskolan är en egen skolform som vänder sig till barn mellan 1 och 5 år. Till Västra Söders förskolor är även barn till vårdnadshavare som endast önskar allmän förskola

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013-2014

Kvalitetsredovisning 2013-2014 Kvalitetsredovisning 2013-2014 I Ur och Skur Granen Förskola Granens förskola Barrskogsvägen 8 691 44 Karlskoga 1 INLEDNING Driftsform: Föräldrarkoperativ med inriktning på I Ur och Skur pedagogik. Vi

Läs mer

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19 Köpings kommun Arbetsplan för Förskolan Maskrosen Läsår 2014 2015 Ulrica Zarins 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

Verksamhetsplan vid. Montessoriförskola. 1 5 år

Verksamhetsplan vid. Montessoriförskola. 1 5 år Verksamhetsplan vid Montessoriförskola 1 5 år Möllevångens Montessoriförskola, Inger Setterhag, Hjälmshultsgatan 6 8, 254 41 Helsingborg, tfn 042-13 14 55 Hemsida: mollevangens-montessori.just.nu E-post:

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen, som öppnades 1998, ligger intill villaområdet Borgbyn i Bollstanäs. Förskolan har 5 avdelningar

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Förskolan. Kvalitets- och. årsredovisning. Utvecklingsplan. Kvalitets- OCH och. årsredovisning 2014. Utvecklingspla. Enskild verksamhet SE HELHETEN

Förskolan. Kvalitets- och. årsredovisning. Utvecklingsplan. Kvalitets- OCH och. årsredovisning 2014. Utvecklingspla. Enskild verksamhet SE HELHETEN Förskolan Kvalitets- och årsredovisning 2014 Utvecklingsplan 2015 Enskild verksamhet SE HELHETEN Kvalitets- OCH och årsredovisning FÖLJ DEN RÖDA TRÅDEN! 2014 Utvecklingspla Innehållsförteckning 1. Beskrivning

Läs mer

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011 Planer mot kränkande behandling och diskriminering Innehållsförteckning Planer mot kränkande behandling och diskriminering... 3 Inledning... 3 Definition

Läs mer

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola 1 Innehåll Framtiden börjar i förskolan 3 Inledning 4 Lärande och utveckling i fokus

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 Tävlingsbidrag till Stockholms Stads Kvalitetsutmärkelse 2009 Förskolechef Ann-Sofie Hesselbom tfn 508 20 057 ann-sofie.hesselbom@eav.stockholm.se

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Förskolan I Ur och Skur Ute i Skövde

VERKSAMHETSPLAN Förskolan I Ur och Skur Ute i Skövde VERKSAMHETSPLAN Förskolan I Ur och Skur Ute i Skövde I Ur och Skur Ute, verksamhet utgår från förskolans läroplan Lpfö 98/10 med I Ur och Skurs pedagogik. Pedagogiken och metodiken grundar sig i utomhuspedagogiska

Läs mer

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Ansvarig för kvalitetsredovisningen är förskolechef och styrelsen. Redovisningen har tagits fram av förskolechefen tillsammans med personalen vid

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12

Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12 2012-09-10 1 (13) Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12 VD Förskolechef Beskrivning av förskolan Maryam Herlin Pia Eriksson Amadeus Förskola är en fristående, Reggio Emilia-inspirerad förskola,

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Bullerbyns förskola i Hudiksvalls kommun Granskning genomförd i november 2012 av Kerstin Forsberg och Anita Sjöberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Bullerbyns

Läs mer