Clas Jacobsson (M) för Jan Wik lund (M) ej beslut 180 Elin Noren (S) för Sören Bertilsson (S) 174 och 175 A

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Clas Jacobsson (M) för Jan Wik lund (M) ej beslut 180 Elin Noren (S) för Sören Bertilsson (S) 174 och 175 A"

Transkript

1 , l andstinget DALARNA Arbetsutskttet SAMMANTRÄDESPROTO KOLL Samma nträdesdatum Paragrafer Sida 1 (11) Plats ch tid Ord inarie iedamöter Landstingshuset, Falun, kl , Ingaliil Perssn (S), rdförande Thmas Ylven (V) Sören Bertilssn (S), inte 174 ch 175 A Gunnar Barke (S) Lena Reyier (C) B Brännström (FP) Tjänstgörande ersättare Clas Jacbssn (M) för Jan Wik lund (M) ej beslut 180 Elin Nren (S) för Sören Bertilssn (S) 174 ch 175 A Närvarande ersättare Kristina Svenssn (S) Ann-Catrin Lfvars (MP) 174, 175 A ch del av 175 B Elin Nren (S) när hn inte tjänstgjrt enligt van Övriga Föredrag ande Sekrete rare Övriga närvarande tjänstemän sm deltagit i delar av sammanträdet Sina infrmatiner i 175: Trafikchef Björn Flresjö, Dalatrafik ch Håkan Janssn, Regin Dalarna Karin Stikå-Mjöberg ch Sven Nilssn Taimi Herm anssn Sina respektive punkter i 175: Staffan Jhanssn, Gösta Anderssn, Kerstin Cederberg, Lena Jönssn, Leif Hernefalk ch Olf Ehrs Lena Sterner ch Carl Gudmundssn Peter Hanssn ch Lars-Olf Björkqvist Elisabet Fransn Strandberg, 175 D ch 178 Utses att justera Underskrifter Sekreterare B Brännström Ordfö rande Justerande - I \

2 Arbetsutskttet (11) BEVIS Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för prtkllet Underskrift Justeringen har tillkännagivits genm anslag s arbetsutsktt t//-//-t23 Landstingshuset Datum för anslags nedtagande WI/-/2-/{)

3 Arbetsutskttet (11) INNEHALL: 174 Prtkllsjustering Infrmatin Eknmisk uppföljning Tlkning av arvdesregler avseende justering ch "särskild förrättning" Svar på remiss från Scialdepartementet Bättre insatser vid missbruk ch berende - individen, kunskapen ch ansvaret Svar på remiss från Scialdepartementet: Genmförandet av EU-direktivet m mänskliga rgan avsedda för transplantatin Varutörsörjninqen Samförvaltade stiftelser 10

4 Arbetsutskttet (11) 174 Prtkllsjustering 175 Infrmatin Arbetsutskttet beslutar a t t utse B Brännström att jämte rdföranden justera sammanträdesprtkllet. Arbetsutskttet beslutar a t t anteckna infrmatinen till prtkllet. Systemägare Staffan Jhanssn infrmerar m prjektet Nytt VIS (vårdinfrmatinssystem): mtiv för nytt gemensamt VIS i Landstinget Dalarna, målbild, effektmålen, nyttanalys, införande av TakeCare sker i tre faser, övergripande tidsplan, TakeCare användarutbildning ch eknmi. Bilaga 175 A Samlad infrmatin m pågående frågr inm kllektivtrafikmrådet: Genmförandet av Trafikbeställning 2012 ch trafikförsörjningsplan Trafikchef Björn Flresjö, Dalatrafik Bilaga 175 B Håkan Janssn, Regin Dalarna, reginsamrdnare Gösta Anderssn, chefsjurist Kerstin Cederberg ch landstingsjurist Lena Jönssn infrmerar m bildande av kllektivtrafikmyndighet med fkus på planeringsprcess inför 2013 ch pågående arbete med Trafikförsörjningsplan Bilaga 175 C Uppföljning av vårdgaranti ch väntesituatin: Bitr landstingsdirektör Sven Nilssn ger en lägesrapprt m vårdgaranti ch väntesituatin inm Dalarnas specialiserade sjukvård: verksamhet, vårdgarantiuppfyllelse nybesök ch peratin, kömiljarduppfyllelse nybesök ch peratin. Sammanfattning: Läget efter smmaren signifikant bättre än föregående år Snabb förbättring under september-ktber ch förväntad frtsatt påtaglig förbättring under nvember-december Många specialiteter med hög vårdgarantiuppfyllelse nybesök Pågående "genmbrtt" inm tidigare prblemmråden Hög vårdgarantiuppfyllelse vid årsskiftet Bilaga 175 D Häls- ch sjukvårdsdirektör Elisabet Fransn infrmerar m Vårdgarantin 07, förstabesök ch peratiner kömiljard ch vårdgaranti 2011,

5 Arbetsutskttet (11) inför 2012 ch förbättringsmråden. Bilaga 175 E Chefsläkare Leif Hernefalk ch verksamhetschef Olf Ehrs redvisar beslutsunderlag ch förslag till beslut med anledning av landstingsfullmäktiges återremiss i juni angående vårdcentralsförlagd röntgenverksamhet, inm åtgärdsplan II för eknmi i balans. Bilaga 175 F 176 Eknmisk uppföljning Eknmidirektör Peter Hanssn ch bitr landstingsdirektör Sven Nilssn lämnar kmpletterande infrmatin m ärendet. Dnr LD11/00574 Arbetsutskttet beslutar a t t anteckna infrmatinen till prtkllet. beslutade den 21 februari att uppdra åt eknmienheten att redvisa en eknmisk uppföljning för Landstinget Dalarna vid varje sammanträde med arbetsutskttet ch landstingsstyrelsen. Persnaldirektör Lars-Olf Björkqvist infrmerar m Arbetade timmar i dels Landstinget Dalarna, dels inm Häls- ch sjukvården Antal anställda i Landstinget Dalarna ch inm Häls- ch sjukvården Antal tidsbegränsade anställningar inm Häls- ch sjukvården exkl AT-läkare ch timanställda Arbetad övertid ch arbetad timtid i dels Landstinget Dalarna, dels inm Häls- ch sjukvården Arbetade timmar; timanställda, övertid, jur/beredskap i Landstinget Dalarna Antalet årsarbeten/faktiska årsarbeten i Landstinget Dalarna ch inm Häls- ch sjukvården Ttal sjukfrånvar i prcent av sammanlagd rdinarie arbetstid, sjukdagar per anställd per yrkeskategri samt mellan kvinnr ch män Utveckling sjukfrånvar i prcent i Landstinget Dalarna Andel krttidsfrånvar (dag 1-14) i Landstinget Dalarna. Bilaga 176 A Eknmidirektör Peter Hanssn infrmerar m Nettkstnad i verksamheten per månad, Nettkstnadsutveckling, verksamhet Intäktsutveckling Lönekstnader t m ktber Prgns för Häls- ch sjukvården per augusti 2011 ch per ktber

6 Arbetsutskttet (11) Preliminär prgns per ktber, balanskravresultat d v s resultat innan jmf-störande pster Preliminär prgns per ktber. resultat inklusive jmf-störande pst, pensinsskuldförändring Landstinget Dalarna har bytt bank från Nrdea till Swedbank Bilaga 176 B 177 Tlkning av arvdesregler avseende justering ch "särskild förrättning" Dm LD11/02880 Arbetsutskttet beslutar a t t justering av prtkll inte ska arvderas särskilt, utan ska ingå i det arvde sm ges för deltagande i sammanträdet utm för justering av landstingsstyrelsens ch landstingsfullmäktiges prtkll, a t t för justering av landstingsstyrelsens ch landstingsfullmäktiges prtkll ska extra sammanträdesarvde utgå för ledamöter sm inte erhåller månadsarvde. a t t med "annan förrättning" i arvdesreglementet ska avses kurs, knferens eller mtsvarande sm inte hör samman med uppdraget i nämnden ch sm gdkänts av landstingsstyrelsens rdförande/vice rdförande, a t t respektive nämndrdförande beslutar m ledamöters ch ersättares (i den egna nämnden) deltagande i kurs, knferens eller mtsvarande sm hör samman med uppdraget i nämnden, a t t sammanträdesarvde ska utgå för "annan förrättning" för alla förtrendevalda avsett m de uppbär månadsarvde eller inte. a t t summan av månadsarvde, sammanträdesarvde ch ersättning för förlrad arbetsinkmst aldrig får överstiga det arvde sm mtsvarar 90 % av riksdagsledamöternas månadsarvde. Gällande bestämmelser Enligt s reglemente 37 ska arbetsutskttet tlka rese-, arvdes- ch pensinsbestämmelserna ch besluta hur dessa ska tillämpas för förtrendevalda i enskilda fall. Enligt arvdesbestämmelsema erhåller förtrendevalda månadsarvden ch/eller sammanträdesarvde för deltagande i prtkllförda sammanträden eller andra förrättningar. Med annan förrättning avses kurs, knferens ellermtsvarande enligt gdkänt uppdrag. För förtrendevald med 40 % eller meri fast månadsarvde ingår ersättning för sammanträden i egen nämnd, beredning, utsktt eller presidium. Vid sammanträden sm inte hörsamman med det

7 Arbetsutskttet (11) arvderade uppdraget samt vid annan förrättning utgår sammanträdesarvde. "För landstingsråd ch ppsitinsrådärlandstingsstyrelsen ch dess utsktt, beredning ellerpresidium att betrakta sm egen nämnd." För förtrendevald med månadsarvde mindre än 40 % i fast arvde utgår inget sammanträdesarvde för sammanträden i den egna nämnden, men däremt för kurs, knferens ch utbildning sm hörsamman med uppdraget, samt för sammanträde med annan nämnd /!in den egna. Summan av sammanträdesarvde ch ersättning för förlrad arbetsinkmst får ej överstiga 90 % av riksdagsledamöternas månadsarvde. Ett sammantr/!idesarvde per dag kan högst utgå. Förtrendevald sm har uppdrag på mindre än 40 % i fast månadsarvde har rätt till ers/!ittning för förlrad inkmst. Enligt s delegeringsbestämmelser 2.3 tredje punkten ärdet landstingsstyrelsens rdförande/vice rdförande sm beslutari /!irenden rörande studieresr, knferenser ch kurser för förtrendevalda sm inte ryms inm respektive nämndrdförandes uppdrag. Skäl för behvet av tlkning av bestämmelserna Det har visat sig att det har utvecklats lika praxis beträffande arvdering i samband med justering av prtkll. Behv finns därför av ett förtydligande av bestämmelserna. Härvid föreslås en skillnad mellan justering av fullmäktiges ch styrelsens prtkll å ena sidan ch övriga prtkll å den andra. Skillnaden berr på den fasta praxis sm utvecklats vad gäller justering av fullmäktiges ch styrelsens prtkll ch sm innebär att justerarna möts samtidigt i Landstingshuset för att gemensamt justera prtkllet. Förfarandet innebär en väsentlig tidsåtgång för dem sm br utanför Falun, vilket bör kmpenseras med extra arvdering. Detta behv synes inte finnas för justering av övriga sammanträdesprtkli där justeringen kan lösas på ett sätt sm begränsar tidsåtgången. Då det råder klarheter beträffande rätten till sammanträdesarvde för "annan förrättning" behöver detta begrepp definieras ch arvderingen av sådana förrättningar klargöras. "Att-sat-

8 Arbetsutskttet (11) serna" har frmulerats sm lgiska härledningar från vanstående sammanställning av gällande bestämmelser. Yrkande Ordförande Ingalill Perssn yrkar m följande förändring i sista att-satsen (överstrukna rd nedan ska tas brt): a t t summan av månadsarvde, sammanträdesarvde ch ersättning för förlrad arbetsinkmst per förrättningsdag aldrig får överstiga det arvde sm mtsvarar 90 % av riksdagsledamöternas månadsarvde, räknat per dag. 178 Svar på remiss från Scialdepartementet: Bättre insatser vid missbruk ch berende - individen, kunskapen ch ansvaret Dnr LD11/01939 Arbetsutskttet beslutar a t t överlämna bilagda yttrande till Scialdepartementet. Scialdepartementet ger Landstinget Dalarna möjlighet att senast den 15 nvember 2011 lämna synpunkter på Missbruksutredningens förslag. Förslaget till yttrande har frmulerats efter en mfattande intern remissmgång. Bilaga 178 Paragrafen förklaras medelbart justerad. 179 Svar på remiss från Scialdepartementet: Genmförandet av EU-direktivet m mänskliga rgan avsedda för transplantatin Dm LD11/02688 Arbetsutskttet beslutar a t t överlämna bilagda yttrande till Scialdepartementet. Landstinget Dalarna har getts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerad utredning från scialdepartementet. Med idag gällande rutiner för rgandnatin är de reginala transplantatinsenheterna vårdgivare för både tillvaratagande av rgan ch transplantatin av rgan varför Landstinget Dalarna i mycket liten utsträckning berörs av förändringarna i EU-direktivet.

9 Arbetsutskttet (11) 180 Varuförsörjningen Landstinget har synpunkter på det avsnitt sm rör "frivilliga dnatiner utan eknmisk ersättning". Bilaga 179 Paragrafen förklaras medelbart justerad. Dnr LD11/02708 Handläggare: Gunnar Stålberg Arbetsutskttet föreslår landstingsstyrelsen besluta a t t eknmidirektören utses att utgöra Landstinget Dalarnas representant i Varuförsörjningsnämndens samrådsgrupp ch att eknmidirektören har möjlighet adjungera sakkunnig till gruppen samt a t t ge Varuförsörjningsnämnden i uppdrag att för Landstinget Dalarnas del inte upphandla förbrukningsartiklar sm utgör en del av funktinen för medicinteknisk utrustning. Bakgrund Landstingsfullmäktige i Landstinget Uppsala län, Landstinget Dalarna, Landstinget Västmanland, Landstinget Sörmland ch i Örebr läns landsting har beslutat att bilda en gemensam nämnd, varuförsörjningsnämnden, fr m för att reglera samarbetet kring gemensam varuförsörjning. Parterna har överenskmmit att varuförsörjningsförvaltningen vid landstinget i Uppsala län ska ansvara för nämndens verksamhet. Varuförsörjnlnqsnämnden har tillställt de aktuella landstingen en skrivelse m utvecklingen avseende samarbetet. Skrivelsen mfattar två frågr förändring av nuvarande samrådsprcess vars syfte är att skapa förankring hs berörda landsting m utveckling av samverkan mellan landstingen r över att samarbetet i den gemensamma varuförsörjning inte utvecklas enligt förväntan Varuförsörjningsnämnden, i sin tidigare knstellatin, beslutade under 2003 att inrätta ett ägarråd för att ge berörda landsting infrmatin inför lika eknmiska beslutsprcesser. Ägarrådet utgör dck idag inte en samling ägarrepresentanter utan en samverksansgrupp. Syftet med arbetet är att skapa ett mer utvecklat samarbete i varuförsörjningsfrågr.

10 Arbetsutskttet (11) Föreliggande förslag är att nuvarande ägarråd ersätts med en samrådsgrupp vars uppdrag är att skapa förankring hs berörda landsting m utveckling av samverkan mellan landstingen. Samrådsgruppen ska ge möjlighet att lämna synpunkter på innehåll ch utfrmning. I samrådsgruppen föreslås ingå en tjänsteman från respektive landstings ledning, i första hand eknmidirektör eller mtsvarande. Utöver rdinarie representatin kan respektive landsting adjungera sakkunnig. Samrådsgruppen ska verka sm en rådgivande grupp i framtidsfrågr för frtsatt utveckling av sjukvårdslgistik samt utgöra frum för infrmatin av strategisk karaktär rörande sjukvårdslgistik. Den andra punkten baseras på en nyligen genmförd upphandling från varuförsörjningen av reagens för analys av mätning av gluks. Landstinget Dalarna ch Örebr läns landsting har valt att inte ingå i den aktuella upphandlingen. Anledningen till detta är att ett eventuellt byte av leverantör medför krav på utbyte av befintliga analysinstrument, i Dalarnas fall ca 295 instrument, vilket skulle innebära en investeringskstnad på ca krnr. När det gäller upphandling av förbrukningsmaterial, sm utgör en viktig del av funktinen hs medicinteknisk utrustning, är det viktigt att nggranna analyser görs av eventuella knsekvenser, innan beslut tas m gemensamma upphandlingar. En ptimal lösning är, när upphandling genmförs av medicinteknisk utrustning sm kräver förbrukningsartiklar, att den aktuella upphandlingen mfattar såväl utrustning sm erfrderliga förbrukningsartiklar. Respektive landsting ansvarar för upphandling av medicinteknisk utrustning ch bör då ckså bevaka att aktuella förbrukningsartiklar ingår i utrustningsupphandlingen för att få en redvisning av den ttala kstnaden för utrustningens användande. Efter genmförande av denna typ av upphandling, kan avtalet avseende förbrukningsartiklar överföras på varuförsörjningen i syfte att erhålla en ptimal sjukvårdslgistik. Prtkllsanteckning 181 Samförvaltade stiftelser Clas Jacbssn deltar inte i beslutet utan återkmmer ev med synpunkter till s sammanträde. Dnr LD11/ Handläggare: Mats Erkes Arbetsutskttet föreslår landstingsstyrelsen besluta a t t ge landstingsdirektören i uppdrag att påbörja ett arbete med syfte att minska antalet stiftelser under landstingsstyrelsens ansvar.

11 Arbetsutskttet (11) Landstinget ansvarar för 23 stiftelser samt några registrerade "fnder". Kapitalet för samtliga dessa ligger i en samförvaltad depå i SEB. Bilaga 181 A Kstnaden för att administrera dessa stiftelser är hög ch mfattar bland annat bkföring, upprättande av årsredvisning, revisin ch administratin inm Landstinget Dalarna. En utredning sm Landstinget Dalarna låtit jurister på SEB's stiftelseförvaltning göra visar att förutsättningarna är relativt gda att minska antalet stiftelser med uppemt 15 stycken. Bilaga 181 B Den ttala kstnaden 2010 för att administrera stiftelserna var 870,000 krnr varav drygt 500,000 krnr avsåg gemensamma kstnader. Den gemensamma kstnaden mtsvarar 22,000 krnr/stiftelse. Kan vi minska antalet med 15 stiftelser, innebär det en besparing på drygt 400,000 krnr per år. Fem stiftelser står för den största andelen av kapitalet ch kan fullfölja sina ändamål. De är: Bröderna Mlanders Stiftels, Makarna Hessåns minnesstiftelse, Carlbrgsnska Dnatinsstiftelsen, Stiftelsen för Ester Asberg-Lindbergs Minne samt Anna &Arvid Fahlcrantz Testamentsstiftelse. Dessa berörs inte av förslaget.

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisinsrapprt 2014 Genmförd på uppdrag av revisrerna Landstinget i Jönköpings län Förstudie gällande landstingets arbetsmiljöarbete Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2.

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3)

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Ansökan från ThrenGruppen

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

Teknologkårens reglementessamling

Teknologkårens reglementessamling Teknlgkårens reglementessamling 1. Reglementen för eknmi ch administratin 1. Handlånekassa 2. Persnalscial verksamhet 3. Arvdering 4. Representatin 2. Reglementen för fnder 1. Prjektfnd 2. Fnd för bstadsförmedling

Läs mer

Medlemsmöte 23-24 maj 2012

Medlemsmöte 23-24 maj 2012 1 Medlemsmöte 23-24 maj 2012 Spelbmskan, Stckhlms Stadsbiblitek Deltagare: Anna Christina Rutqvist, Länsbiblitek Värmland Anneli Reinhammar, Länsbiblitek Sörmland Bengt Källgren, Kultur i Väst endast 23

Läs mer

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31 dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapprt 2 O 14-08-31 3 (78) Delårsrapprt 2014~08-31 INNEHÅLL INLEDNING...,... Kmmunstyrelsens rdförande har rdet... Snabbfakta, 4 år i sammandrag

Läs mer

Ordförande har ordet. 2009 har varit förändringarnas år inom Unga Reumatiker!

Ordförande har ordet. 2009 har varit förändringarnas år inom Unga Reumatiker! Ordförande har rdet 2009 har varit förändringarnas år inm Unga Reumatiker! Vid Riksstämman i maj beslöts det att sänka den övre medlemsåldern från 35 år till 32 år. Detta beslut tgs p.g.a. att Unga Reumatiker

Läs mer

Sammanträde 2014-04-07 24-55. Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde

Sammanträde 2014-04-07 24-55. Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning PROTOKOLL Landsti ngsstyrelsen Sammanträde 2014-04-07 24-55 Sida 1 (31) Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde Tid: 2014-04-07, kl 10.00-12.00, 13.00-14.55

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

Ärendehandbok. Administrativa ärenden inom Landstinget Dalarna. LF 2011-11-21- -22 Dnr LD11/02896 Rev. 2011:2

Ärendehandbok. Administrativa ärenden inom Landstinget Dalarna. LF 2011-11-21- -22 Dnr LD11/02896 Rev. 2011:2 Ärendehandbok Administrativa ärenden inom Landstinget Dalarna LF 2011-11-21- -22 Dnr LD11/02896 Rev. 2011:2 Innehåll Ärendehantering i Landstinget Dalarna...3 Kap 1 Inledning...4 Kap 2 Organisation...5

Läs mer

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott DAGORDNING Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Sammanträde 2013-10-21 Sida 1 (14) Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2013-10-21

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Bredbandsstrategi för Dalarna

Bredbandsstrategi för Dalarna Bredbandsstrategi för Dalarna Dnr 341-xxxx-2013 Jakim Hlback Versinshistrik 130124 Utkast (JH) 130208 Rapprt krr ch i ny mall (AO) Förrd Denna strategi har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen,

Läs mer

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010.

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010. Hur ser rdföranden på utvecklingen efter mbildningen? En uppföljning av bstadsrättsföreningar sm bildades 1999-2004 Delrapprt inm prjektet Ombildning av hyresrätter till bstadsrätter inm allmännyttans

Läs mer

Delårsrapport 2013-08-31

Delårsrapport 2013-08-31 ' rai] BÅSTADS ~ KOMMUN Besök ss på bastad.se Delårsrapprt 2013-08-31 r--------- l.. l nnehå llsförteckn i ng Förvaltningsberättelse... 1 Prgns budgetavvikelser 2013... 5 Resultaträkning ch finansieringsanalys...

Läs mer

Styrelseprotokoll nr 15

Styrelseprotokoll nr 15 2006-09-21 Styrelseprtkll nr 15 Närvarande: Hans Perssn Ordförande HansGöran Högquist Sveriges Kmmuner ch Landsting Annika Engström Riksidrttsförbundet Sven Bremberg Statens flkhälsinstitut Ulla-Kaisa

Läs mer

Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, kl 13.00-17.20

Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, kl 13.00-17.20 BÄSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kmmunstyrelsen 2011-10-12 1 (28) Plats ch tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses attjustera: Justeringens plals ch tid: Sekreterare Ordförande

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

III DAlARNA. ,~ landstinget. ~ Tjänstgörande ersättare 204-217 1 (13) 2009-12-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Landstingsstyrelsen

III DAlARNA. ,~ landstinget. ~ Tjänstgörande ersättare 204-217 1 (13) 2009-12-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Landstingsstyrelsen ,~ landstinget III DAlARNA Landstingsstyrelsen Plats och tid Ordinarie ledamöter ~ Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare ~ Övriga SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-12-14 Paragrafer Landstingshuset, Falun,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (14)

Sammanträdesprotokoll 1 (14) 1 (14) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 18 december 2003 kl 14.45-15.40 Beslutande Maidie Wiklund Robert Uitto Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015 2014-02-06 Verksamhetsplan Persnalenheten 2014-2015 Yvnne Anderssn Persnalenheten Innehåll 1 Sammanfattning av verksamhetsplanering... 3 2 Persnalenheten... 3 2.1 Uppdrag ch verksamhetsidé... 4 2.2 Hur

Läs mer

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare För kännedm ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratrn \n k 84 I r ~ -' (\(1 \J-' DnY.... j EKONOMISK BROTTSLIGHET - en infrmatinsskrirt för fackliga företrädare KOMMISSIONEN MOT EKONOMISK BROTTSLIGHET Januari

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer