Datum Sida 1 (3)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)"

Transkript

1 I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr Landstingsstyrelsens arbetsutskott Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige Ändringar i reglementen Ordförandens förslag 1. Förändringar i nämndernas allmänna bestämmelser 8 om definitioner av vissa begrepp och signering av bilagor, enligt bilaga b), fastställs. 2. Förändringar i Landstingsstyrelsens reglemente 5 och 36, om tjänstemäns närvarorätt och beredning av ärenden till styrelsen, enligt bilaga b) fastställs. Sammanfattning Det har uppkommit behov av att justera tre paragrafer i Landstingets reglementshäfte. Förändringarna har sin grund i behovet av snabbare hantering och större delaktighet. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Förslag till ändringar i Landstingsstyrelsens och nämndernas reglementen Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Förtroendevalda som justerar protokoll har kritiserat kravet på signering av alla bilagor till protokollet. Det förekommer att dessa bilagor uppgår till hundratals sidor och signeringen av dem kan ta mer än en timma i anspråk. Det är i dessa sammanhang praktiskt ogörligt att samtidigt läsa igenom dessa bilagor. Utgångspunkten vid signeringen är att det är de bilagor som har presenterats i handlingarna. Signeringskravet för bilagor har därför övergått till att bli en tidsödande formalitet. Riktigheten av de bilagor som bifogas protokollet kan istället säkerställas genom dokumenthanteringssystem och teknisk versionshantering. Förslaget är därför att nämndprotokollens bilagor inte behöver förses med signum. Begreppen "reservation", särskilt yttrande" och "protokollsanteckning" föreslås beskrivas i nämndernas reglementen. Vid varje landstingsstyrelsemöte närvarar som tjänstemän - förutom landstingsdirektören, biträdande landstingsdirektören och politiska sekreterare - också ekonomidirektören, personaldirektören och en representant för informationsenheten. Dessa tjänstemäns närvaro är inte I Postadress Box Falun \ Besöksadress Vasagatan 27 Falun Kontakt Org.nr: I Handläggare Cederberg Kerstin Chefsjurist

2 Landstinget Dalarna Central förvaltning O O O O 1 6 Datum BESLUTSUNDERLAG Landsti ngsfullmäktige Dnr Sida 2 (3) reglerad i Landstingsstyrelsens reglemente. För att rätta till denna bristande överensstämmelse med praxis och inte behöva adjungera dessa tjänstemän vid varje sammanträde, föreslås att de, i likhet med de övriga tjänstemännen, ges närvarorätt och rätt att delta i överläggningarna. De ska dock inte ha den rätt som landstingsdirektörerna har, att få sin mening antecknad till protokollet. Enligt nuvarande bestämmelser i Landstingsstyrelsens reglemente 36 ska arbetsutskottet bereda samtliga ärenden inför Landstingsstyrelsen utom dem som är beredda av hälsovalsberedningen eller någon nämnd. Beredningstiden inför Landstingsfullmäktiges beslut är med nuvarande ordning cirka två månader och det uppkommer ibland ärenden som kräver en snabbare handläggning än så. Detta kan även gälla ärenden som beslutas i Landstingsstyrelsen, även om beredningstiden för dessa ärenden är ca en månad kortare. Ambitionen är att låta dessa ärenden passera arbetsutskottet, men det har inte alltid varit möjligt. Istället för att sådana brådskande ärenden beslutas i form av ordförandebeslut enligt den delegering som finns ilandstingsstyrelsens delegeringsbestämmelser, föreslås att arbetsutskottets obligatoriska beredning tas bort. Därmed medger reglementet en ärendehantering som innebär att arbetsutskottet kan förbigås när det gäller ärenden som inte annars skulle kunna beslutas av Landstingsstyrelsen i tid. Juridik Kommunallagen stadgar att landstingsstyrelsen ska ges tillfälle att yttra sig i ärenden som ska beslutas av fullmäktige. Ett arbetsutskotts uppgifter bestäms dock av fullmäktige. Dess existens eller uppdrag är alltså inte obligatoriskt enligt kommunallagen. På samma sätt ges fullmäktige rätten att reglera frågor om närvarorätt och detaljer kring justering av protokoll. Enligt kommunallagen ska ett protokoll redovisa vilka beslut som har fattats, men kräver inte att det ska finnas bilagor till protokollet. Patientperspektiv, finansiering och ekonomiska konsekvenser, miljö, likabehandling, barnkonsekvens, folkhälsa, konsekvensbedömning enligt systematiskt arbetsmiljöarbete Dessa perspektiv bedöms inte vara relevanta i ärendet. Samverkan med fackliga organisationer Information enligt MBA 10 kommer att äga rum

3 Landstinget Dalarna Central förvaltning BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum Dnr Sida 3 (3) Uppföljning Landstingets reglementshäfte är föremål för översyn inför varje mandatperiod och förändringar i arbetsordning och reglementen görs också löpande under mandatperioden när behov uppkommer.

4 landstinget II DALARNA FÖRSLAG LEDNINGS KONTORET "',"m Bot",","gJ';,""'.. rc--,,-- :-:-:---:= :-::=_> Kerstin cederberq... ::: : ::::: ::::: ::::::::::: : :: :: :: :::!~::;1 :2.~2~ :::::::::::::::::::~~~~~.~ : : ~: ( ~) ::~:.:: )::: :':_:_:_:_: _~ :_~_:_~:_:_:6_KO_NT_O-< n 'O h h u Borttaget: Kerstin Cederberg Borttaget : Förslag till ändringar i Landstingsstyrelsens och nämndernas reglementen 5 Landstingsstyrelsens reglemente Av 6 kap 19 a kommunallagen framgår att en nämnds sammanträden ska hållas inom stängda dörrar. Styrelsen får dock besluta at! sammanträdet ska vara offentligt och på vilket sätt allmänheten ska få tillträde till eller möjlighet att via media kunna ta del av sammanträdet. Sådant beslut fattas med enkel majoritet. Styrelsens sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess. Rätt att närvara vid styrelsens sammanträden samt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet til lkommer, förutom ledamot och tjänstgörande ersättare, 1. icke tjänstgörande ersättare 2. landstingsdirektör 3. biträdande landstingsdirektör Rätt at! närvara vid styrelsens sammanträden och att delta i dess överläggningar tillkommer dessutom 1. fullmäktiges ordförande 2. landstingsråd och oppositionsråd 3. politiska sekreterare 4. ekonomidirektör 5. personaldirektör 6. företrädare för kommunikationsenheten 8 Allmänna bestämmelserna i samtliga nämndreglementen Om hur ärenden avgörs och protokoll utformas finns bestämmelser i 6 kap kommunallagen. Beträffande särskilt yttrande till protokoll gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om reservation i 4 kap 22 kommunallagen. Med reservation avses en anmälan om at! en ledamot. som deltar i ett beslu t. inte håller med om beslutet. Reservation ska alltid anges i Postadress Box FALUN Besöksa dress Vasagatan 27 Falun Telefon Telefax E pos t: landstingcl. Postgiro

5 LANDSTINGET DALARNA (2) LEDNINGSKONTOREI Formatera ~: Fet Teckensnitt:lnte '... >-'-"-- Borttaget: LEDNINGSKONTO RET protokollet enligt 5 kap 59 kommunallagen. En reservation har rättsverkningar och kan vara såväl skriftlig som muntlig, Särskilt yttrande benämns "skriftlig reservation" i Landstingsfullmäktiges arbetsordniong 37 och utgör motivering till en awikande mening eller et! förtydligande aven stånd punkt i samband med en reservation från en ledamot eller tjänstgörande ersättare. Önskar en ledamot motivera eller utveckla sin reservation krävs ett särskilt yttrande som ska vara skriftligt. undertecknat av reservanten och lämnat till sekreteraren senast före justering av protokollet. En ledamot som reserverar sig har alltid rätt att lämna ett sådant särskilt yttrande. Protokollsanteckning kan innehålla kommentarer till protokollet från såväl ledamöter. ersättare som tjänstemän av flera olika anledningar. När en protokollsanteckning härrör från en ledamot utgör det en svagare markering än en reservation och kan också göras av andra än dem som är röstberättigade för at! markera en ståndpunkt. En protokollsanteckning kan fogas som bilaga till protokollet eller anges muntligt och skrivas in i protokollet av sekreteraren. Eftersom protokollet förs på ordförandens ansvar avgör ordföranden om en protokollsanteckning ska få göras. Styrelsen utser för varje sammanträde en ledamot eller tjänstgörande ersättare at! jämte tjänstgörande ordförande justera styrelsens protokoll. Justering sker, förutom genom namnteckning på därför avsedd plats, genom signum på varje sida av protokollet.f.f.'?~()~() II. l5~a.... Borttaget,,amIdOrt'" o justeras senast fjorton dagar efter sammanträdet. c:h:::ö,:::a':::d:..e b::: ila",9:::,.:..,-----' 36 Landstingsstyrelsens reglemente Arbetsutskottet ska bereda ärenden inför Landstingsstyrelsen, kunna besluta i ärenden som kräver snabba ställningstaganden och avlasta styrelsen beslutsärenden av löpande karaktär. Arbetsutskottet.ska, om tiden medger det, bereda s.a'l1tliga.. äre.n.d.e' { Borttaget, be,ede' inför Landstingsstyrelsen utom dem som är beredda av någon nämnd eller Hälsovalsberedningen. Ärendehantering som innebär att någon beredning inte har sket! i annat politiskt organ före La ndstingsstyrelsen. ska undvikas så långt det är möjligt. Arbetsutskottets beredning ska utmynna i förslag till beslut.

6 , Landstinget DALARNA PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Sammanträde Sida 1 (1) Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden 5 Ändringar i reglementen Diarienummer LD13/03336 Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 1. Förändringar i nämndernas allrnänna bestämmelser 8 om definitioner av vissa begrepp och signering av bilagor, enligt bilaga b), fastställs. 2. Förändringar i Landstingsstyrelsens reglemente 5 och 36, om tjänstemäns närvarorätt och beredning av ärenden till styrelsen, enligt bilaga b) fastställs. Sammanfattning av ärendet Det har uppkommit behov av att justera tre paragrafer i Landstingets reglementshäfte. Förändringarna har sin grund i behovet av snabbare hantering och större delaktighet. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 5 A b) Förslag till ändringar i Landstingsstyrelsens och nämndernas reglementen. Bilaga 5 B Chefsjurist Kerstin Cederberg föredrar ärendet. Utdrag exp till 1. LF Vid protokollet : Taimi Hermansson Bestyrkes i tjänsten [Intygarens namn)

Revidering av avgifter för utlämnande av kopior av journalhandlingar och övriga allmänna handlingar

Revidering av avgifter för utlämnande av kopior av journalhandlingar och övriga allmänna handlingar I ~ Landstinget _ DALARNA 000214 Central förvaltning 2014-06-16- -17 Sida 1 (3) Ledningsenhet Dnr LD14/01393 Uppdnr 781 2014-05-12 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-06-02 Landstingsstyrelsen 2014-06-16--17

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Driftform för ambulanshelikopter i samverkan med Landstinget i Värmland

Driftform för ambulanshelikopter i samverkan med Landstinget i Värmland I ~ landstinget II DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet ~ila&a ls 2BA BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum 2014-04-07 Sida 1 (6) Dnr LD12/01796 Uppdnr 759 2014-03-24 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 69/2010 Utbytt den Sign 1:8 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG HELSINGBORGS STAD 1 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-18, 258. Reviderad 1996-09-24 124, 1998-02-24, 27, 1999-12-14, 210, 2005-12-14 185, 2006-12-14

Läs mer

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott DAGORDNING Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Sammanträde 2013-10-21 Sida 1 (14) Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2013-10-21

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:70 1 (23) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Slutrapport från beredningen för översyn av landstingsfullmäktiges arbetsordning Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Beredningen

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

Svar på revisorernas granskning av landstingets tillämpning av regelverket för meddelar- och yttrandefrihet

Svar på revisorernas granskning av landstingets tillämpning av regelverket för meddelar- och yttrandefrihet BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-02-02 Sida 1 (3) Personalenhet Dnr LD14/03256 Uppdnr 959 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-02-16 Landstingsstyrelsen

Läs mer

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2014:18 Infördes i författningssamlingen den 4 april 2014 Bygg- och miljönämndens reglemente Kommunfullmäktige beslutade 1 den 12

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

8 Beslut. 8.1 Föredragning. Beslut, Avsnitt 8 91

8 Beslut. 8.1 Föredragning. Beslut, Avsnitt 8 91 Beslut, Avsnitt 8 91 8 Beslut Myndighetsförordningen Muntlig redovisning Innehåll 8.1 Föredragning 8.1.1 Allmänt Innan ett beslut (se avsnitt 9.1.1) fattas sker ofta en muntlig redogörelse av ett ärende

Läs mer

Datum _. Gemensamt kommunalförbund för flygambulansverksamhet i Sverige

Datum _. Gemensamt kommunalförbund för flygambulansverksamhet i Sverige I llj ~. Landstinget DALARNA BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Central förvaltning 2015-06-15- Datum _ 16 Sida 1 (7) Ekonomienhet 000122 Dnr LD15/01538 Uppdnr 1079 2015-05-18 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet)

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) 1(5) Antagen av kommunfullmäktige 2014 12 17, 213. Dnr: KS 1632/14 901 Gäller fr.o.m. den 1 januari 2015 Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) Utöver det som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

Bildande av Norra Dalarnas Samordningsförbund, Finsam för Mora, Orsa och Älvdalen

Bildande av Norra Dalarnas Samordningsförbund, Finsam för Mora, Orsa och Älvdalen I II ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet AU ~ rn A ~ILAGA BESLUTSUNDE~LÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-01-14 Sida 1 (3) Dnr LD12/01953 Uppdnr 325 2013-01-14 Landstingsstyrelsens

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden S FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2007 Ändringar införda till och med KF, 57/2011 Innehållsförteckning 1 Nämndens ansvarsområde...

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2)

Stockholms läns landsting 1 (2) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 1411-1256 Landstingsstyrelsen Reglemente med bestämmelser om ekonomiska och andra förmåner till förtroendevalda med uppdrag

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÄRENDEHANTERING MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik Ä Titel Ersätter Utbytt den Sign 1:1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Blad INLEDNING 1:2 3 BESTÄMMELSER KRING ÄRENDEHANTERING 2:1 4 TRYCKFRIHETSFÖRORD-

Läs mer

Återkoppling på revisorernas granskning av styrelsens uppdrag att tillvarata positiva exempel

Återkoppling på revisorernas granskning av styrelsens uppdrag att tillvarata positiva exempel BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD14/03668 Uppdnr 968 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-02-16 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Avveckling av det enkla bolaget CeHis

Avveckling av det enkla bolaget CeHis BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-02-02 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD14/03690 Uppdnr 970 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Avveckling

Läs mer

Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun

Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-03-05, 25 sid 2/33 Innehåll Innehåll... 3 1. Varför behövs en handbok?...

Läs mer

Landstingsfullmäktiges regler 2008. Fastställda av landstingsfullmäktige den 19 december 2007

Landstingsfullmäktiges regler 2008. Fastställda av landstingsfullmäktige den 19 december 2007 Landstingsfullmäktiges regler 2008 Fastställda av landstingsfullmäktige den 19 december 2007 Förtroendemannaorganisation m m... 6 Arbetsordning för landstingsfullmäktige...6 Antalet ledamöter...6 Ordförande

Läs mer