Datum _ 25 Sida 1 (3) Svar på motion från Svante Parsjö Tegner (FP): Konkurrensutsätt ledande tjänster inom landstinget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum _ 25 Sida 1 (3) Svar på motion från Svante Parsjö Tegner (FP): Konkurrensutsätt ledande tjänster inom landstinget"

Transkript

1 I ~ Landstinget Il DALARNA BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Central förvaltning Datum _ 25 Sida 1 (3) Personalenhet Dnr LD13/02881 Uppdnr Landstingsstyrelsens arbetsutskott Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige Svar på motion från Svante Parsjö Tegner (FP): Konkurrensutsätt ledande tjänster inom landstinget Ordförandens förslag 1. Motionen är med vad som anförts besvarad. Sammanfattning I en motion från Svante Parsjö Tegner (FP) aktualiseras formerna vid rekrytering av ledande tjänster i landstinget. Inom landstinget finns sedan lång tid välfungerande rutiner och riktlinjer för rekrytering av chefer. Dessa rutiner är delvis skriftligt dokumenterade, men samtidigt finns en betydande informell förtrogenhetskunskap hos landstingets högsta chefer. Dock finns motiv att göra en översyn, komplettering och skriftlig dokumentation av förhållningssättet vid olika rekryteringar, inkluderat chefer. Ett sådant arbete har inletts och kommer att utmynna i en heltäckande och landstingsövergripande riktlinjer för rekrytering, vilka planeras vara klar hösten I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Motionen Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget I en motion från Svante Parsjö Tegner (FP) aktualiseras formerna vid rekrytering av ledande tjänster i landstinget, med övergripande intention att genom förstärkt konkurrens och öppenhet vid chefsrekrytering bidra till att landstinget får bästa tänkbara ledning. Motionen avslutas med några konkretiserade yrkanden: 1. att en rekryteringspolicy tas fram som garanterar att alla ledande tjänster utannonseras och blir konkurrensutsatta 2. att ledande tjänstemän, politiker (om det gäller högre chefsbefattning) och fackliga företrädare får lämna synpunkter innan tillsättning av chef 3. att öppenheten är så stor som möjligt 4. att överlåta rekryteringen till externa konsulter bör undvikas Postadress Box Falun \ Besöksadress Vasagatan 27 Falun ~M;Wi!J 1 ~ I Kontakt Handläggare Sven Nilsson Org.nr:

2 Landstinget Dalarna Central förvaltning BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum Dnr LD13/ Sida 2 (3) 5. att om extern konsult anlitas så ska samtidigt alltid möjlighet finnas att söka tjänsten direkt hos landstinget 6. att om extern konsult sköter rekryteringen så ska minst 5 sökande till tjänsten presenteras för en slutlig rekryteringsprocess I detta svar tolkas att "ledande tjänster" innebär högre chefstjänster såsom landstingsdirektörer, förvaltningschefer, direktörer/enhetschefer i central förvaltning, samt verksamhetschefer i hälso- och sjukvården. Inom landstinget finns sedan lång tid välfungerande rutiner och riktlinjer för rekrytering av chefer, innefattande delar som behovsanalys, annonsering, intervjuer och lönesättning. Dessa rutiner är delvis skriftligt dokumenterade, men samtidigt finns en betydande informell förtrogenhetskunskap hos landstingets högsta chefer. Det finns dock skäl att göra en översyn, komplettering och skriftlig dokumentation av förhållningssättet vid chefstillsättning. Ett sådant arbete har inletts och kommer i första hand att utmynna i heltäckande riktlinjer för rekrytering, som planeras vara klara under hösten Riktlinjerna planeras att följas av en landstingsöverg ripande rekryteringspolicy. Vid chefsrekrytering sker vanligtvis annonsering både internt och externt. Undantag förekommer, med enbart intern annonsering, t.ex. om det finns en etablerad och välmeriterad biträdande chef som bedöms synnerligen lämpad för uppgift som ordinarie chef. Rekrytering av chefer sker vanligtvis med landstingets egna resurser, i form av samspel mellan ansvarig tillsättande chef och medarbetare inom personalenheten. Undantagsvis anlitas extern konsultfirma, om det finns särskilda motiv, t.ex. kan det vara lämpligt att landstingets personalenhet inte hanterar rekrytering av ny personaldirektör. Svar på motionens yrkanden: 1. Heltäckande riktlinjer för rekrytering kommer att utarbetas och förväntas vara klara hösten Dessa riktlinjer kommer med stor sannolikhet uttrycka grundprincipen om annonsering både internt och externt, men troligen med öppenhet för undantag i särskilda fall. Riktlinjerna planeras att följas av en landstingsövergripande rekryteringspolicy. 2. Det finns, och kommer att finnas, välfungerande och etablerade former för facklig samverkan vid chefstillsättning, inklusive goda möjligheter att lämna synpunkter. Den politiska ledningen ansvarar för tillsättning av landstingsdirektör och biträdande landstingsdirektör. övriga ledande tjänstemän rekryteras

3 Landstinget Dalarna Central förvaltning BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum Dnr LD13/ Sida 3 (3) under ansvar av landstingets tjänstemannaledning, när det gäller högre chefsbefattningar vanligen i samråd med den politiska ledningen. 3. Öppenheten bedöms redan nu vara stor, men aspekten kommer att beaktas i samband med utarbetande av riktlinjer för rekrytering. 4. Rekrytering av chefer sker vanligtvis med landstingets egna resurser. Undantagsvis anlitas extern konsultfirma, då om det finns särskilda motiv. 5. Om extern konsultfirma anlitas så finns samtidigt möjlighet att söka tjänsten direkt hos landstinget 6. Om extern konsultfirma anlitas är det brukligt att ett antal (vanligtvis fler än fem) sökande presenteras till landstinget för en slutlig rekryteringsprocess. Juridik Landstinget Dalarnas rekryteringsprocesser regleras av den svenska lagstiftningen, centrala kollektivavtal, Landstinget Dalarnas medbestämmandeavtal och landstingsspecifika regler. Här återfinns bl.a. regler för intern rörlighet och regler för att förhindra diskriminering. Samverkan med fackliga organisationer Motionssvar är inte föremål för facklig samverkan. Uppföljning Personaldirektör kommer att informera landstingsstyrelsen om arbetet med riktlinjer och policy.

4 Motion till Landstingfullmäktigc i Dalarna LANDSTINGET DALARNA INK DNR..Åf?../..J./{?r?._&.'j.:/... SKR... J... KOD... Q.» Falun Konkurrensutsätt ledande tjänster inom landstinget Vid rekrytering av chefstjänster inom Landstinget Dalarna så förekommer det att tjänsterna inte annonseras ut externt. En sådant tillvägagångssätt vid rekrytering av ledare garanterar inte att tjänsten tillsätts på meriter och kompetens. Personliga kontaktnät blir avgörande. Vi riskerar då att gå miste om dugliga ledare om fler personer hade ratt söka en tjänst. Det ligger i medborgarnas och patienternas intresse att Landstinget Dalarna tär bästa tänkbara ledning. Öppenhet och konkurrens vid anställning av chefer inom Landstinget Dalarna bidrar till detta. Vid rekrytering används ibland externa konsulter for att ansökningarna inte ska bli offentliga vilket kan minska personer vilja att söka tjänsten. Ibland kan detta vara motiverat men processerna bör vara så öppna och objektiva som möjligt. Landstinget Dalarna vid flera till tallen de senaste åren ratt betala för ett antal "fallskärmar". Detta är en signal om att chefsrekryteringen brister. Men den största kostnaden vid felrekrytering är inte fallskärmar utan de kostnader som kan uppstå vid bristande ledning och organisation. Folkpartiet liberalerna yrkar med denna motion att: en rekryteringspolicy tas fram som garanterar att alla ledande tjänster utannonseras och blir konkurrensutsatta - att både ledande tjänstemän, politiker (om det gäller en högre chefsbefattning) och fackliga företrädare var tor sig tär lämna synpunkter innan ti] Isättning av chef. - att öppenheten är så stor som möjligt. Att överlåta rekryteringen till externa konsulter bör undvikas. Om så sker ska alltid möjlighet finnas att söka tjänsten direkt hos Landstinget Dalarna och inte enbart via extern konsult. att om extern konsult sk<>ter rekryteringen så ska minst 5 sökande till tjänsten presenteras till Landstinget Dalarna llir en slutgiltig rekryteringsprocess. Söker 5 eller färre än 5 personer tjänsten så ska samtliga gå vidare i rekryteringsprocessen. Svante~arsj Tegner < ~.. -:~ (( ~1,.--- 1,,il> 'ltz. ~G ~ Folkpartiet Liberalerna Ledamot av landstingfullmäktige i Dalarna

5

6 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokollsutdrag Landstingsstyrelsen Sammanträde Sida 2 (2) Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande mot Clas Jacobssons yrkande och finner att landstingsstyrelsen beslutar enligt förslag: Motionen är med vad som anförts besvarad.

Återkoppling på revisorernas granskning av styrelsens uppdrag att tillvarata positiva exempel

Återkoppling på revisorernas granskning av styrelsens uppdrag att tillvarata positiva exempel BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD14/03668 Uppdnr 968 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-02-16 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Personal- och kompetensförsörjning

Personal- och kompetensförsörjning Revisionsrapport Personal- och kompetensförsörjning September 2013 Smedjebackens kommun Annika Smedman Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1 Inledning 2 1.1 Bakgrund och revisionskriterier 2 1.2 Uppdrag

Läs mer

Svar på revisorernas granskning av landstingets tillämpning av regelverket för meddelar- och yttrandefrihet

Svar på revisorernas granskning av landstingets tillämpning av regelverket för meddelar- och yttrandefrihet BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-02-02 Sida 1 (3) Personalenhet Dnr LD14/03256 Uppdnr 959 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-02-16 Landstingsstyrelsen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING RIKTLINJER FÖR REKRYTERING I KARLSHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsen 180/2007 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post:

Läs mer

Granskning av personalrekrytering - Utkast

Granskning av personalrekrytering - Utkast Revisionsrapport Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Alf Wahlgren, certifierad kommunal yrkesrevisor Granskning av personalrekrytering - Utkast Trelleborgs kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Svar på motion från Lisbeth Mörk Amnelius (DSP): Ge överviktiga riktiga kostråd i stället för Gastric Bypassoperation

Svar på motion från Lisbeth Mörk Amnelius (DSP): Ge överviktiga riktiga kostråd i stället för Gastric Bypassoperation I 11 ~ Landstinget DALARNA grfofj, a l!j~ gid fl BESLUTSUNDERLAG' Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (2) Hälso- och sjukvårdsenhet Dnr LO 12/02415 Uppdnr 341 2013-01-14 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer vid rekrytering av chefer. Enköpings kommun

Riktlinjer. Riktlinjer vid rekrytering av chefer. Enköpings kommun Riktlinjer Riktlinjer vid rekrytering av chefer Enköpings kommun Riktlinjer och rutinbeskrivning för rekrytering av chefer Inledning I Enköpings kommun är chef- och ledarskapet centralt för att bidra till

Läs mer

Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats

Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats Inledning Ett framgångsrikt rekryteringsarbete bidrar till att få de mest kompetenta och motiverade medarbetarna. Riktlinjerna ska vara

Läs mer

Avveckling av det enkla bolaget CeHis

Avveckling av det enkla bolaget CeHis BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-02-02 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD14/03690 Uppdnr 970 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Avveckling

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Riktlinjer för rekrytering Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer för rekrytering 2015-02-25 Personalutskottet 2018-12-31 Dokumentansvarig Version

Läs mer

Rekrytering. Policyuttalande. Bakgrund. Rutin för rekrytering 2014-02-17

Rekrytering. Policyuttalande. Bakgrund. Rutin för rekrytering 2014-02-17 2014-02-17 Rekrytering Policyuttalande Förvaltningarna ska ha en medveten och långsiktig rekryteringsplan som tryggar personalförsörjningen. Kommunen eftersträvar jämställdhet och mångfald bland sina anställda.

Läs mer

Revidering av avgifter för utlämnande av kopior av journalhandlingar och övriga allmänna handlingar

Revidering av avgifter för utlämnande av kopior av journalhandlingar och övriga allmänna handlingar I ~ Landstinget _ DALARNA 000214 Central förvaltning 2014-06-16- -17 Sida 1 (3) Ledningsenhet Dnr LD14/01393 Uppdnr 781 2014-05-12 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-06-02 Landstingsstyrelsen 2014-06-16--17

Läs mer

Ärendehandbok. Administrativa ärenden inom Landstinget Dalarna. LF 2011-11-21- -22 Dnr LD11/02896 Rev. 2011:2

Ärendehandbok. Administrativa ärenden inom Landstinget Dalarna. LF 2011-11-21- -22 Dnr LD11/02896 Rev. 2011:2 Ärendehandbok Administrativa ärenden inom Landstinget Dalarna LF 2011-11-21- -22 Dnr LD11/02896 Rev. 2011:2 Innehåll Ärendehantering i Landstinget Dalarna...3 Kap 1 Inledning...4 Kap 2 Organisation...5

Läs mer

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering 1 2008-11-13 Personalkontoret 0611-34 80 00 Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering Bakgrund För att skapa ett enhetligt tillvägagångssätt vid medarbetares sjukfrånvaro och rehabilitering har personalkontoret

Läs mer

Svar på motion från Carin Malm (KO) med flera: Nära och säker träning för funktionshi ndrade

Svar på motion från Carin Malm (KO) med flera: Nära och säker träning för funktionshi ndrade I II ~. Landstinget BESLUTSUNDERLAG DALARNA Landstingsfullmäktige Central förvaltning O O O 5 O 4 Datum 2013-09-23 Sida 1 (2) Hälso- och sjukvårdsenhet Dnr LD13/00591 Uppdnr 490 2013-08-19 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12)

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12) Kommunikationspolicy Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26 Kommunikationspolicy 1(12) Innehållsförteckning Landstinget Blekinge en kommunikativ organisation... 3 Policyns syfte... 3 Landstinget

Läs mer

LULEÅ KOMMUN ARBETSEX Dnr 1 (16) 2014-01-15. Rekrytering & introduktion

LULEÅ KOMMUN ARBETSEX Dnr 1 (16) 2014-01-15. Rekrytering & introduktion LULEÅ KOMMUN ARBETSEX Dnr 1 (16) 2014-01-15 Rekrytering & introduktion LULEÅ KOMMUN 2015-01-01 2 (16) FÖRORD Luleå kommun rekryterar flera hundra nya medarbetare årligen. Strategisk kompetensförsörjning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för projektverksamhet i Piteå kommun Riktlinjer 2009-11-30, 257 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

REKRYTERINGS- POLICY

REKRYTERINGS- POLICY REKRYTERINGS- POLICY 2007-12-12 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte... 3 3 Kravprofil... 3 3.1 Analys... 3 3.2 Ansökningstid...4 3.3 Försök till samordning av annonsering... 5 3.4 Ansökningstid...5

Läs mer

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Skrift fem i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring

Läs mer

Policy för konkurrensutsättning. Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. i Falköpings kommun

Policy för konkurrensutsättning. Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. i Falköpings kommun Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet i Falköpings kommun Innehållsförteckning Bakgrund 3 Tillvägagångssätt vid konkurrensutsättning 3 Vad som kan konkurrensutsättas 3 Arbetsordning för

Läs mer

- Rekryteringsprocess för Enköpings kommun

- Rekryteringsprocess för Enköpings kommun Rekrytera rätt - Rekryteringsprocess för Enköpings kommun Riktlinjer tagna av centrala ledningsgruppen 2007-10-26 reviderad hösten 2008 innehåll Rekrytering - en långsiktig investering... 1 Regler och

Läs mer

Innehåll 3(11) Riktlinjer för rekrytering

Innehåll 3(11) Riktlinjer för rekrytering 3(11) Innehåll Rekrytering... 2 Inledning... 2 1. Behovsanalys... 4 2. Kravspecifikation... 4 3. Rekryteringsordning... 5 Vansbro kommuns rekryteringsordning... 5 4. Val av rekryteringsväg... 5 Platsannonsering...

Läs mer

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Sida 1/10 Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Syfte Ett långsiktigt och hållbart regelverk och förhållningssätt för att öka den interna rörligheten och bidra till att profilera Kungsbacka kommun

Läs mer

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025 I ~ II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet nllagra AU 6 3;lA BESLUTSUNDERLÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-05-06 Sida 1 (2) Dnr LD11/01660 Uppdnr 522 2013-05-06 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Protokoll från Landstingsstyrelsens arbetsutskotts sammanträde. Tid: 2013-10-21 kl 10.00-12.05, 13.00-14.10 Plats: Falun, Landstingshuset, Futurum

Protokoll från Landstingsstyrelsens arbetsutskotts sammanträde. Tid: 2013-10-21 kl 10.00-12.05, 13.00-14.10 Plats: Falun, Landstingshuset, Futurum I ~ Landstinget II DALARNA PROTOKOLL Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Sammanträde 2013-10-21 81-98 Sida 1 (17) Protokoll från Landstingsstyrelsens arbetsutskotts sammanträde Tid:

Läs mer

Gemensam nämnd med Borlänge kommun för språktolkförmedlingsverksamhet

Gemensam nämnd med Borlänge kommun för språktolkförmedlingsverksamhet 49 BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (4) Ekonomienhet Dnr LD12/03503 Uppdnr 408 2013-01-28 Landstingsstyrelsen 2013-02-18 Landstingsfullmäktige Gemensam nämnd

Läs mer

FÖRSTUDIE AVSEENDE DIALOG OCH KOMMUNIKATION MED MEDBORGA- RE OCH MEDARBETARE

FÖRSTUDIE AVSEENDE DIALOG OCH KOMMUNIKATION MED MEDBORGA- RE OCH MEDARBETARE FÖRSTUDIE AVSEENDE DIALOG OCH KOMMUNIKATION MED MEDBORGA- RE OCH MEDARBETARE : 2 (9) 3 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH SYFTE... 4 2 METOD... 4 3 RESULTAT... 4 3.1 STYRDOKUMENT OCH RUTINER FÖR

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer